Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Hur är programmet Erasmus+ strukturerat?

För att uppnå målen planeras följande programområden inom ramen för programmet Erasmus+ under perioden 2021–2027:

Programområde 1 – Enskilda personers mobilitet

Detta programområde stöder följande:

 • Mobilitetsprojekt för studerande och personal: Möjligheter för elever, studerande, vuxenstuderande, praktikanter och ungdomar samt för professorer, lärare, utbildare, ungdomsarbetare, idrottsledare, personal vid utbildningsinstitutioner och det civila samhällets organisationer att få studie- och/eller yrkeserfarenhet i ett annat land.
 • Ungdomsverksamhet: Ungdomsledda lokala och transnationella initiativ som genomförs av informella ungdomsgrupper och/eller ungdomsorganisationer i syfte att hjälpa ungdomar att engagera sig och lära sig att delta i det demokratiska livet, öka medvetenheten om EU:s gemensamma värden och grundläggande rättigheter, sammanföra ungdomar och beslutsfattare på lokal, nationell och europeisk nivå och bidra till EU:s gemensamma mål.
 • Mobilitetsprojekt för personal inom idrottsområdet: Personal vid idrottsorganisationer, främst inom idrott på gräsrotsnivå, ges möjlighet att förbättra sin kompetens och sina kvalifikationer och förvärva nya färdigheter genom mobilitet i utbildningssyfte genom att tillbringa en tid utomlands, för att därigenom bidra till att bygga upp kapaciteten vid och utveckla idrottsorganisationer. Denna insats stöder den yrkesmässiga utvecklingen för idrottsledare och annan personal (både avlönad personal och ideella krafter) inom idrott på gräsrotsnivå. Personal inom idrott som inte är på gräsrotsnivå, även personer som har dubbla karriärer inom och utanför idrotten, kan också förstärka effekterna av lärandet och kunskapsöverföringen för personal och organisationer inom idrott på gräsrotsnivå. Möjligheter till mobilitet i utbildningssyfte för personal som arbetar med idrott som inte är på gräsrotsnivå kan stödjas om deltagandet kan gynna idrott på gräsrotsnivå.
 • DiscoverEU: Den insats som ger artonåringar möjligheten att få en kortvarig reseupplevelse i hela Europa, enskilt eller i grupp. Som informell inlärningsverksamhet syftar DiscoverEU till att främja deltagarnas känsla av att tillhöra Europeiska unionen och göra det möjligt för dem att utforska dess kulturella mångfald. Det ska också till att förse ungdomar med färdigheter och kompetens som är av värde för deras liv i framtiden, samt inspirera dem att använda sig av hållbara resor i synnerhet och utveckla sin miljömedvetenhet i allmänhet. DiscoverEU omfattar en allmän insats där ungdomar kan ansöka direkt på den Europeiska ungdomsportalen, samt en inkluderingsinsats. DiscoverEU:s inkluderingsinsats inriktas på ungdomar med begränsade möjligheter för att främja deras deltagande i DiscoverEU på samma villkor som andra.
 • Programmet erbjuder möjligheter till språkinlärning för deltagare i mobilitetsverksamhet utomlands. Språkstödet erbjuda främst via Erasmus+ språkstöd på nätet, vid behov anpassat till enskilda sektorers behov, eftersom e-lärande är lättillgängligt och flexibelt och därmed lämpar sig för språkinlärning. I särskilda fall, dvs. när e-lärande inte är det bästa verktyget för att nå ut till målgruppen, kommer kompletterande former av språkstöd att erbjudas.
 • Virtuella utbyten inom högre utbildning och på ungdomsområdet: Denna åtgärd ger möjlighet att anordna aktiviteter online mellan människor som främjar interkulturell dialog och utveckling av mjuka färdigheter mellan personer från tredjeländer som inte är associerade till programmet, EU:s medlemsstater eller tredjeländer som är associerade till programmet. Verksamheten sker i små grupper och modereras alltid av en utbildad handledare.

Programområde 2 – Samarbete mellan organisationer och institutioner

Detta programområde stöder följande:

Partnerskap för samarbete

 • Samarbetspartnerskap: Det främsta målet för samarbetspartnerskap är att ge organisationer möjlighet att förbättra sin verksamhet och göra den mer relevant, att utveckla och förstärka sina partnernätverk, att öka deras möjligheter att arbeta tillsammans på transnationell nivå, främja internationalisering av deras verksamhet samt utbyta eller utveckla ny praxis och nya metoder och utbyta och jämföra idéer.
 • Småskaliga partnerskap: Syftet med denna insats är att utvidga deltagandet i programmet till att även omfatta småskaliga aktörer och enskilda personer som är svåra att nå inom allmän utbildning, vuxenutbildning, yrkesutbildning och ungdoms- och idrottsverksamhet. Syftet med denna insats är att nå ut till gräsrotsorganisationer, nya deltagare i programmet och mindre erfarna organisationer genom att minska hindren för deltagande i programmet för organisationer med mindre organisationskapacitet. Jämfört med samarbetspartnerskapen tilldelas organisationerna därför lägre bidrag, insatserna är mer kortvariga och de administrativa kraven är enklare.

Partnerskap för spetskompetens

 • Europauniversitet: Denna insats stöder gräsrotsallianser mellan lärosäten, med målet att höja ambitionsnivån för det gränsöverskridande samarbetet genom att lärosätena utformar gemensamma långsiktiga strategier för utbildning, forskning och innovation på högsta nivå, baserat på en gemensam vision och gemensamma värden.
 • Yrkeskunskapscentrum: Denna åtgärd stöder en bottom-up-strategi för yrkeskunskap som omfattar en mängd olika lokala aktörer som gör det möjligt för yrkesskolor att snabbt anpassa sin praktiska undervisning efter förändrade ekonomiska och sociala behov. De verkar i ett givet lokalt sammanhang och skapar kompetensekosystem för innovation, regional utveckling och social inkludering, samtidigt som de samarbetar med yrkeskunskapscentrum i andra länder genom internationella samarbetsnätverk.  Det ger möjligheter till grundutbildning för ungdomar samt löpande kompetensutveckling och omskolning för vuxna genom ett flexibelt och aktuellt utbildningsutbud som tillgodoser behoven på en dynamisk arbetsmarknad, exempelvis inom ramen för den gröna och den digitala omställningen.
 • Erasmus+ lärarakademier: Det övergripande målet för denna insats är att inrätta europeiska partnerskap för dem som anordnar lärarutbildning i syfte att inrätta Erasmus+ lärarakademier som ska utveckla ett europeiskt och internationellt perspektiv inom lärarutbildningen. Lärarakademierna kommer att främja flerspråkighet och kulturell mångfald, utforma lärarutbildningar i linje med EU:s utbildningspolitiska prioriteringar och bidra till att uppnå målen för det europeiska utbildningsområdet.
 • Erasmus Mundus-insatser: Syftet med denna insats är att främja spetskompetens och världsomspännande internationalisering vid lärosäten via studieprogram – på masternivå – som anordnas och erkänns gemensamt av lärosäten i Europa. Insatsen är även öppen för institutioner i andra länder i världen.

Partnerskap för innovation

 • Innovationsallianser: Denna insats syftar till att främja strategiskt samarbete mellan nyckelaktörer inom högskoleutbildning och yrkesutbildning, näringsliv och forskning – ”kunskapstriangeln” – i syfte att verka för innovation och modernisering av utbildningssystemen genom att kartlägga och tillhandahålla den rätta uppsättningen färdigheter, kunskaper och kompetenser för att tillgodose den framtida efterfrågan på arbetsmarknaden inom sektorer och områden som är strategiska för Europas hållbara tillväxt och konkurrenskraft.
 • Framtidsinriktade projekt: Denna insats syftar till att främja innovation, kreativitet, deltagande och socialt entreprenörskap inom olika utbildningsområden. Den kommer att stödja framtidsinriktade idéer kring viktiga europeiska prioriteringar som kan standardiseras, bidra till att förbättra utbildningssystemen samt i hög grad främja nya metoder och innovativ praxis inom alla typer av lärande och former för aktivt deltagande för ökad social sammanhållning i Europa.

Projekt för kapacitetsuppbyggnad 

 • Projekt för kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning: Denna insats stöder internationella samarbetsprojekt som bygger på multilaterala partnerskap mellan organisationer som är verksamma inom den högre utbildningen i EU:s medlemsstater eller i tredjeländer som är associerade till programmet samt i tredjeländer som inte är associerade till programmet. De syftar till att stödja den högre utbildningens relevans, kvalitet, modernisering och tillgänglighet i tredjeländer som inte är associerade till programmet som en drivkraft för hållbar socioekonomisk utveckling.
 • Projekt för kapacitetsuppbyggnad inom yrkesutbildning: Denna insats på yrkesutbildningsområdet stöder internationella samarbetsprojekt som bygger på multilaterala partnerskap mellan organisationer som är verksamma inom yrkesutbildningen i EU:s medlemsstater, i tredjeländer som är associerade till programmet och i tredjeländer som inte är associerade till programmet. De syftar till att stödja yrkesskolornas och yrkesutbildningssystemens relevans, tillgänglighet och lyhördhet i tredjeländer som inte är associerade till programmet, som en drivkraft för hållbar socioekonomisk utveckling.
 • Projekt för kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet: Denna insats stöder samarbete och utbyte på ungdomsområdet mellan organisationer i EU:s medlemsstater, i tredjeländer som är associerade till programmet och i tredjeländer som inte är associerade till programmet. Den omfattar icke-formellt lärande, med fokus på kapacitetsuppbyggnad hos organisationer som arbetar med unga utanför den formella utbildningen, samtidigt som ungdomars aktiva deltagande säkerställs.
 • Projekt för kapacitetsuppbyggnad på idrottsområdet: Denna insats kommer att stödja internationella samarbetsprojekt som bygger på multilaterala partnerskap mellan organisationer som är verksamma på idrottsområdet i EU:s medlemsstater, i tredjeländer som är associerade till programmet och i tredjeländer som inte är associerade till programmet. De syftar till att stödja idrottsaktiviteter och idrottspolitiska åtgärder i tredjeländer som inte är associerade till programmet som ett verktyg för att främja värderingar och som ett utbildningsverktyg för att främja individers personliga och sociala utveckling och bygga samhällen med bättre sammanhållning.

Ideella idrottsevenemang:

Denna insats kommer att hjälpa ideella organisationer eller offentliga organ som bedriver idrottsverksamhet att förbereda, organisera och följa upp ideella idrottsevenemang som anordnas i ett eller flera länder. Syftet med evenemangen ska vara att öka synligheten för idrottsinsatserna inom Erasmus+ och öka medvetenheten om idrottens roll för att främja social inkludering, lika möjligheter och hälsofrämjande fysisk aktivitet.

Onlineplattformar, till exempel den Europeiska skolutbildningsplattformen (inklusive eTwinning), den elektroniska plattformen för vuxenutbildning i Europa (Epale) och Europeiska ungdomsportalen kommer att erbjuda virtuella samarbetsformer, partnersökdatabaser, praktikgemenskaper och andra webbaserade tjänster för lärare, utbildare, ungdomsarbetare, politiskt ansvariga och andra yrkesverksamma, liksom för skolelever, ungdomar och vuxenstuderande, såväl inom som utanför Europa.

Programområde 3 – Stöd till policyutveckling och samarbete

Detta programområde stöder följande:

Insatsen Europeisk ungdom tillsammans (som riktar sig till både ungdomsorganisationer på gräsrotsnivå och större organisationer) och stöder partnerskap över gränserna. Verksamheten inom ramen för denna insats bör bidra till att nå ut till fler ungdomar för att säkerställa att så många röster som möjligt kan höras, och få kontakt med ungdomar inom och utanför ungdomsorganisationer, inklusive unga med begränsade möjligheter. De bör omfatta en rad olika traditionella och digitala kanaler och underlätta utvecklingen av partnerskap och nätverk, så att de möjliggör deltagande och tillgång för icke-statliga organisationer på gräsrotsnivå och ungdomsrörelser.

Detta programområde stöder dessutom följande:

 • Insatser för att förbereda och stödja genomförandet av EU:s politiska dagordning för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor och idrott, inbegripet sektorsspecifika dagordningar för högre utbildning, yrkesutbildning, skolor och vuxenutbildning, särskilt genom att underlätta styrningen av öppna samordningsmetoder och deras funktion.
 • Genomföra europeiska policyexperiment under ledning av offentliga myndigheter på hög nivå och med fältförsök i flera länder baserat på sunda utvärderingsmetoder. I linje med EU:s ungdomsstrategi kommer ekonomiskt stöd även att tillhandahållas till strukturer som stärker de nationella arbetsgrupper som varje nationell myndighet har inrättat inom ramen för EU:s ungdomsdialog på nationell nivå.

 • Insatser för att samla in uppgifter och kunskap om system och politik på utbildnings-, ungdoms- och idrottsområdet på nationell och europeisk nivå i syfte att underlätta ett välgrundat beslutsfattande. Uppgifterna kommer att samlas in och analyseras med hjälp av EU-omfattande eller internationella undersökningar och studier samt tematisk och landsspecifik expertis.

 • Insatser som underlättar öppenhet i och erkännande av färdigheter och kvalifikationer och även överföring av studiepoäng, för att främja kvalitetskontroll, stödja validering av icke-formellt och informellt lärande, förvaltning av färdigheter och vägledning. Detta område kommer även att omfatta stöd till nationella och europeiska organ eller nätverk som underlättar utbyten på europeisk nivå samt utveckling av flexibla utbildningsvägar mellan olika utbildnings- och ungdomsområden och formellt, icke-formellt och informellt lärande.

Insatser som främjar politisk dialog med intressenter inom och utanför EU, exempelvis genom konferenser, evenemang och andra aktiviteter med deltagande av beslutsfattare, yrkesutövare och andra intressenter inom utbildning, ungdomsfrågor och idrott, för att öka medvetenheten om relevanta EU-politiska dagordningar och främja EU som en attraktiv plats för studier.

 • Samarbete med internationella organisationer med allmänt erkänd sakkunskap och analytisk kapacitet (t.ex. OECD och Europarådet) för att stärka utbildnings-, ungdoms- och idrottspolitikens genomslag och mervärde.

Jean Monnet-Insatser

Jean Monnet-insatserna stöder följande:

 • Jean Monnet-insatser inom högre utbildning Denna insats stöder högskolor såväl inom som utanför Europa med målet att främja undervisning och forskning om europeisk integration och främja politiska diskussioner och utbyten om EU-politiska prioriteringar med deltagande av akademiker och beslutsfattare. Följande delinsatser stöds: Jean Monnet-moduler: korta program eller kurser i EU-kunskap, Jean Monnet-professurer: längre undervisningsuppdrag med specialisering på EU-studier för universitetsprofessorer och Jean Monnet-centrum: nav som samlar expertis på hög nivå inom ett eller flera ämnen för EU-studier och som utformar transnationell verksamhet och knyter strukturella kontakter med lärosäten i andra länder.

 • Jean Monnet-insatser på andra utbildningsområden Dessa insatser främjar undervisning i EU-kunskap vid skolor och yrkesskolor i EU-medlemsstaterna och i tredjeländer som är associerade till programmet. Insatsen ger utbildningsanordnare möjlighet att utforma och tillhandahålla innehåll till elever, stödja lärare med metoder och uppdaterad kunskap om EU-frågor och främja diskussioner och utbyten kring undervisning i EU-frågor mellan skolor och företrädare och aktörer på yrkesutbildningsområdet. Följande delinsatser stöds: Lärarutbildning som tar fram och erbjuder strukturerade förslag på fortbildning i EU-frågor för lärare, Lär dig mer om EU-initiativet för att främja en bättre förståelse inom allmän utbildning och yrkesutbildning (ISCED 1–4).

 • Jean Monnet-debatter om politik: Jean Monnet-nätverk inom högre utbildning, i linje med ett särskilt tema som är kopplat till en av kommissionens prioriteringar. Dessa nätverk kommer att samla in och mellan partnerna dela med sig av och diskutera forskningsresultat, kursinnehåll och erfarenheter samt produkter (studier, artiklar, kursinnehåll osv.). Nätverk för andra utbildningsområden, utbyte av god praxis och erfarenheter av gemensam undervisning inom en grupp av länder.

 • Stöd till utsedda institutioner: Insatsen stöder institutioner med europeiska målsättningar som tillhandahåller tjänster av hög kvalitet inom särskilda prioriterade ämnesområden för EU, dess medlemsstater och invånare. Dessa institutioner ska främst arbeta med och informera om forskning, inbegripet insamling och analys av data som underlag för framtida politiska åtgärder, tillhandahålla undervisning på plats och via nätet för framtida personal vid internationella organisationer samt offentliga tjänstemän, särskilt på rättsliga och förvaltningsrelaterade områden, anordna evenemang om prioriterade EU-frågor och sprida relevanta resultat och allmän information till allmänheten.