Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2022. Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Hur är programmet Erasmus+ strukturerat?

För att uppnå målen planeras följande insatser inom ramen för programmet Erasmus+ under perioden 2021–2027:

PROGRAMOMRÅDE 1 – ENSKILDA PERSONERS MOBILITET

Detta programområde stöder följande:

 • Mobilitet med inriktning på lärande: Möjligheter för elever, studenter, praktikanter och ungdomar samt för lärare, utbildare, ungdomsarbetare, idrottsledare, personal vid utbildningsinstitutioner och det civila samhällets organisationer att få studie- och/eller yrkeserfarenhet i ett annat land.
 • Ungdomsverksamhet: Ungdomsledda lokala och transnationella initiativ som genomförs av informella ungdomsgrupper och/eller ungdomsorganisationer i syfte att hjälpa ungdomar att engagera sig och lära sig att delta i det demokratiska livet, öka medvetenheten om EU:s gemensamma värden och grundläggande rättigheter, sammanföra ungdomar och beslutsfattare på lokal, nationell och europeisk nivå och bidra till EU:s gemensamma mål.
 • DiscoverEU-verksamhet. En insats som ger artonåringar en möjlighet att uppleva en första, kortvarig resa genom Europa, antingen på egen hand eller i grupp, inom ramen för en informell utbildningsverksamhet som syftar till att stärka deras känsla av att vara en del av Europeiska unionen och att upptäcka den kulturella mångfalden inom unionen.
 • Programmet erbjuder möjligheter till språkinlärning för deltagare i mobilitetsverksamhet utomlands. Språkstödet erbjuda främst via Erasmus+ språkstöd på nätet, vid behov anpassat till enskilda sektorers behov, eftersom e-lärande är lättillgängligt och flexibelt och därmed lämpar sig för språkinlärning. I särskilda fall, dvs. när e-lärande inte är det bästa verktyget för att nå ut till målgruppen, kommer kompletterande former av språkstöd att erbjudas.

PROGRAMOMRÅDE 2 – SAMARBETE MELLAN ORGANISATIONER OCH INSTITUTIONER

Detta programområde stöder följande:

Partnerskap för samarbete

 • Samarbetspartnerskap: Det främsta målet för samarbetspartnerskap är att ge organisationer möjlighet att förbättra sin verksamhet och göra den mer relevant, att utveckla och förstärka sina partnernätverk, att öka deras möjligheter att arbeta tillsammans på transnationell nivå, främja internationalisering av deras verksamhet samt utbyta eller utveckla ny praxis och nya metoder och utbyta och jämföra idéer.
 • Småskaliga partnerskap: Syftet med denna insats är att utvidga deltagandet i programmet till att även omfatta småskaliga aktörer och enskilda personer som är svåra att nå inom allmän utbildning, vuxenutbildning, yrkesutbildning och ungdoms- och idrottsverksamhet. Syftet med denna insats är att nå ut till gräsrotsorganisationer, nya deltagare i programmet och mindre erfarna organisationer genom att minska hindren för deltagande i programmet för organisationer med mindre organisationskapacitet. Jämfört med samarbetspartnerskapen tilldelas organisationerna därför lägre bidrag, insatserna är mer kortvariga och de administrativa kraven är enklare.

Partnerskap för spetskompetens

 • Europauniversitet: Denna insats stöder gräsrotsnätverk av högskolor, med målet att höja ambitionsnivån för det gränsöverskridande samarbetet genom att högskolorna utformar gemensamma långsiktiga strategier för utbildning, forskning och innovation på högsta nivå, baserat på en gemensam vision och gemensamma värden.
 • Yrkeskunskapscentrum: Initiativet stöder utveckling av transnationella plattformar av yrkeskunskapscentrum som är nära integrerade i lokala och regionala strategier för tillväxt, innovation och konkurrenskraft, samtidigt som de stöder övergripande strukturförändringar och den ekonomiska politiken i EU.
 • Erasmus+ lärarakademier: Det övergripande målet för denna insats är att inrätta europeiska partnerskap för dem som anordnar lärarutbildning i syfte att inrätta Erasmus+ lärarakademier som ska utveckla ett europeiskt och internationellt perspektiv inom lärarutbildningen. Lärarakademierna kommer att främja flerspråkighet och kulturell mångfald, utforma lärarutbildningar i linje med EU:s utbildningspolitiska prioriteringar och bidra till att uppnå målen för det europeiska utbildningsområdet.
 • Erasmus Mundus-insatser: Syftet med denna insats är att främja spetskompetens och världsomspännande internationalisering av högskolor via studieprogram – på masternivå – som anordnas och erkänns gemensamt av högskolor i Europa. Insatsen är även öppen för institutioner i andra länder i världen.

Partnerskap för innovation

 • Innovationsallianser: Denna insats syftar till att främja strategiskt samarbete mellan nyckelaktörer inom högskoleutbildning och yrkesutbildning, näringsliv och forskning – ”kunskapstriangeln” – i syfte att verka för innovation och modernisering av utbildningssystemen genom att kartlägga och tillhandahålla den rätta uppsättningen färdigheter, kunskaper och kompetenser för att tillgodose den framtida efterfrågan på arbetsmarknaden inom sektorer och områden som är strategiska för Europas hållbara tillväxt och konkurrenskraft.
 • Framtidsinriktade projekt: Denna insats kommer att bidra till att främja innovation, kreativitet, e-deltagande och socialt entreprenörskap på olika utbildnings-, ungdoms- och idrottsområden. Den kommer att stödja framtidsinriktade idéer kring viktiga europeiska prioriteringar som kan standardiseras, bidra till att förbättra utbildnings-, ungdoms- och idrottssystemen samt i hög grad främja nya metoder och innovativ praxis inom alla typer av lärande och former för aktivt deltagande för ökad social sammanhållning i Europa.

Projekt för kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet: Denna insats stöder samarbete och utbyte på ungdomsområdet mellan organisationer i programländer och partnerländer. Den omfattar icke-formella lärandeverksamheter, med fokus på kapacitetsuppbyggnad av organisationer som arbetar med unga utanför den formella utbildningen, samtidigt som ungdomars aktiva deltagande säkerställs.

Ideella idrottsevenemang: Denna insats kommer att hjälpa ideella organisationer eller offentliga organ som bedriver idrottsverksamhet att förbereda, organisera och följa upp ideella idrottsevenemang som anordnas i ett eller flera länder. Syftet med evenemangen ska vara att öka synligheten för idrottsinsatserna inom Erasmus+ och öka medvetenheten om idrottens roll för att främja social inkludering, lika möjligheter och hälsofrämjande fysisk aktivitet.

Internetplattformar, till exempel eTwinning, elektroniska plattformen för vuxenutbildning i Europa (Epale), School Education Gateway (SEG) och Europeiska ungdomsportalen kommer att erbjuda virtuella samarbetsformer, partnersökdatabaser, praktikgemenskaper och andra webbaserade tjänster för lärare, utbildare, ungdomsarbetare, politiskt ansvariga och andra yrkesverksamma, elever, ungdomar och vuxenstuderande, såväl inom som utanför Europa.

PROGRAMOMRÅDE 3 – STÖD TILL POLICYUTVECKLING OCH SAMARBETE

Detta programområde stöder följande:

Insatsen Europeisk ungdom tillsammans inriktas på ungdomsorganisationer på gräsrotsnivå som vill upprätta partnerskap över gränserna, dvs. som vill komplettera sina verksamheter med ett europeiskt perspektiv. Syftet är att uppmuntra nya ansökningar från organisationer som inte redan är väletablerade på europeisk nivå.

Detta programområde stöder dessutom följande:

 • Insatser för att förbereda och stödja genomförandet av EU:s politiska dagordning för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor och idrott, inbegripet sektorsspecifika dagordningar för högre utbildning, yrkesutbildning, skolor och vuxenutbildning, särskilt genom att underlätta styrningen av öppna samordningsmetoder och deras funktion.
 • Genomföra europeiska policyexperiment under ledning av offentliga myndigheter på hög nivå och med fältförsök i flera länder baserat på sunda utvärderingsmetoder. I linje med EU:s ungdomsstrategi kommer ekonomiskt stöd även att tillhandahållas till strukturer som stärker den nationella arbetsgrupp som varje nationell myndighet har inrättat inom ramen för EU:s ungdomsdialog på nationell nivå.
 • Åtgärder för att samla in uppgifter och kunskap om system och politik på utbildnings-, ungdoms- och idrottsområdet på nationell och europeisk nivå i syfte att underlätta ett välgrundat beslutsfattande. Uppgifterna kommer att samlas in och analyseras med hjälp av EU-omfattande eller internationella undersökningar och studier samt tematisk och landsspecifik expertis.
 • Insatser som underlättar öppenhet i och erkännande av färdigheter och kvalifikationer och även överföring av studiepoäng, för att främja kvalitetskontroll, stödja validering av icke-formellt och informellt lärande, förvaltning av färdigheter och vägledning. Detta område kommer även att omfatta stöd till nationella och europeiska organ eller nätverk som underlättar utbyten på europeisk nivå samt utveckling av flexibla utbildningsvägar mellan olika utbildnings- och ungdomsområden och formellt, icke-formellt och informellt lärande.

Insatser som främjar politisk dialog med berörda parter inom och utanför EU, exempelvis genom konferenser, evenemang och andra aktiviteter med deltagande av beslutsfattare, yrkesutövare och andra aktörer inom utbildning, ungdomsfrågor och idrott, för att öka medvetenheten om relevanta EU-politiska dagordningar och främja EU som en attraktiv plats för studier och

 • Samarbete med internationella organisationer med allmänt erkänd sakkunskap och analytisk kapacitet (t.ex. OECD och Europarådet) för att stärka utbildnings-, ungdoms- och idrottspolitikens genomslag och mervärde.

JEAN MONNET-INSATSER

Jean Monnet-insatserna stöder följande:

 • Jean Monnet-insatser inom högre utbildning Denna insats stöder högskolor såväl inom som utanför Europa med målet att främja undervisning och forskning om europeisk integration och främja politiska diskussioner och utbyten om EU-politiska prioriteringar med deltagande av akademiker och beslutsfattare. Följande delinsatser stöds: Jean Monnet-moduler: kortvariga undervisningsprogram i ett eller flera ämnen för EU-studier. Jean Monnet-professurer: längre undervisningstjänster med specialisering på EU-studier för universitetsprofessorer. Jean Monnet-centrum: nav som samlar expertis på hög nivå inom ett eller flera ämnen för EU-studier och som utformar transnationell verksamhet och knyter strukturella kontakter med lärosäten i andra länder.
 • Jean Monnet-insatser på andra utbildningsområden Denna insats främjar undervisning i EU-kunskap vid skolor och yrkesskolor i programländerna. Insatsen ger utbildningsanordnare möjlighet att utforma och tillhandahålla innehåll till elever, stödja lärare med metoder och uppdaterad kunskap om EU-frågor och främja diskussioner och utbyten kring undervisning i EU-frågor mellan skolor och företrädare och aktörer på yrkesutbildningsområdet. Följande delinsatser stöds: Lärarutbildning: Ta fram och erbjuda strukturerade förslag på utbildningar i EU-frågor för lärare. Nätverk: Utbyte av god praxis och möjligheter att prova på gemensam undervisning inom en grupp av länder.
 • Stöd till utsedda institutioner: Insatsen stöder institutioner med europeiska målsättningar som tillhandahåller tjänster av hög kvalitet inom särskilda prioriterade ämnesområden för EU, dess medlemsstater och invånare. Dessa institutioner ska främst arbeta med och informera om forskning, inbegripet insamling och analys av data som underlag för framtida politiska åtgärder, tillhandahålla undervisning på plats och via nätet för framtida personal vid internationella organisationer samt offentliga tjänstemän, särskilt på rättsliga och förvaltningsrelaterade områden, anordna evenemang om prioriterade EU-frågor och sprida relevanta resultat och allmän information till allmänheten.