Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Šī tīmekļvietne vēl neatspoguļo programmas “Erasmus+” 2022. gada vadlīnijas. Tomēr, noklikšķinot uz “Lejupielādēt” (“Download”) šīs lapas labajā pusē, varat lejuplādēt 2022. gada vadlīniju PDF versiju jūsu izvēlētajā valodā.

Kāda ir programmas “Erasmus+” struktūra?

Lai sasniegtu programmas mērķus, programmā “Erasmus+” laikposmā no 2021. gada līdz 2027. gadam ir paredzēts īstenot turpmāk izklāstītos pasākumus.

1. PAMATPASĀKUMS — PERSONU MOBILITĀTE

Šis pamatpasākums atbalsta:

 • izglītības apguvēju un personāla mobilitāti — iespējas skolēniem, studentiem, stažieriem un jauniešiem, kā arī profesoriem, skolotājiem, pasniedzējiem, jaunatnes darbiniekiem, sporta treneriem, izglītības iestāžu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju personālam gūt mācību un/vai profesionālo pieredzi citā valstī,
 • jauniešu līdzdalības darbības — jaunatnes virzītas un transnacionālās iniciatīvas, kuras vada neformālas jauniešu grupas un/vai jaunatnes organizācijas, lai palīdzētu jauniešiem iesaistīties un mācīties piedalīties demokrātiskajā dzīvē, veicinātu informētību par Eiropas Savienības kopējām vērtībām un pamattiesībām, pulcētu jauniešus un lēmumu pieņēmējus vietējā, nacionālajā un Eiropas līmenī, kā arī sniegtu ieguldījumu Eiropas Savienības kopējo mērķu īstenošanā,
 • DiscoverEU darbības — šis pasākums piedāvā 18 gadu vecumu sasniegušiem jauniešiem iespēju doties savā pirmajā īstermiņa individuālajā vai grupas ceļojumā pa Eiropu tādu neformālo izglītības darbību ietvaros, kuru mērķis ir veicināt viņu piederības sajūtu Eiropas Savienībai un atklāt tās kultūru daudzveidību.
 • Programma piedāvā valodu apguves iespējas dalībniekiem, kuri piedalās mobilitātes darbībās ārzemēs. Šis atbalsts, pēc nepieciešamības pielāgojot to individuālām nozarēm, tiks piedāvāts galvenokārt programmas “Erasmus+” tiešsaistes valodas atbalsta (OLS) rīkā, jo e-mācības piedāvā priekšrocības valodu apguvei piekļuves un elastīguma ziņā. Īpašos gadījumos, kad mācības tiešsaistē nav labākais rīks mērķgrupas sasniegšanai, tiks piedāvāti citi valodas atbalsta veidi.

2. PAMATPASĀKUMS — STARPORGANIZĀCIJU UN STARPIESTĀŽU SADARBĪBA

Šis pamatpasākums atbalsta:

partnerības sadarbībai, tostarp:

 • sadarbības partnerības — galvenais sadarbības partnerību mērķis ir dot iespēju organizācijām uzlabot savu darbību kvalitāti un nozīmīgumu, izveidot un stiprināt savus partneru tīklus, sekmēt savas spējas strādāt kopā transnacionālā līmenī, veicinot savu darbību internacionalizāciju un apmainoties ar jaunu praksi un metodēm vai attīstot tās, kā arī kopīgojot un izvirzot idejas,
 • maza mēroga partnerības — šā pasākuma mērķis ir paplašināt programmas pieejamību grūti sasniedzamiem maza mēroga dalībniekiem un personām skolu izglītības, pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, jaunatnes un sporta jomā. Piešķirot organizācijām mazākas dotāciju summas un piemērojot īsākus darbības termiņus un vienkāršākas administratīvās prasības salīdzinājumā ar sadarbības partnerībām, šā pasākuma mērķis ir sasniegt tautas organizācijas, programmas jaunpienācējus un mazāk pieredzējušas organizācijas, mazinot šķēršļus, kas organizācijām ar mazākām organizatoriskajām spējām traucē piekļūt programmai,

partnerības izcilībai, tostarp:

 • Eiropas universitātes — šis pasākums atbalsta tādu augstākās izglītības iestāžu augšupēju tīklu izveidi, kuri pacels pārrobežu sadarbību nākamajā vērienīguma līmenī, izstrādājot kopējas ilgtermiņa stratēģijas augstākās kvalitātes izglītībai, pētniecībai un inovācijai, kuru pamatā ir vienots redzējums un kopējas vērtības,
 • profesionālās izcilības centrus — šī iniciatīva atbalsta vietējās un reģionālajās izaugsmes, inovācijas un konkurētspējas stratēģijās cieši integrētu profesionālās izcilības centru transnacionālo platformu izveidi, vienlaikus atbalstot Eiropas Savienības vispārējās strukturālās pārmaiņas un ekonomikas politiku,
 • programmas “Erasmus+” skolotāju akadēmijas — šā pasākuma vispārējais mērķis ir veidot skolotāju izglītības un apmācību sniedzēju partnerības Eiropas mērogā, lai izveidotu “Erasmus+” skolotāju akadēmijas, kuras attīstīs Eiropas un starptautisko skatījumu skolotāju izglītības jomā. Šīs akadēmijas ietvers daudzvalodību un kultūru daudzveidību, attīstīs skolotāju izglītību saskaņā ar ES prioritātēm izglītības politikas jomā, kā arī sniegs ieguldījumu Eiropas izglītības telpas mērķu sasniegšanā,
 • Erasmus Mundus” pasākumus — šā pasākuma mērķis ir sekmēt augstākās izglītības iestāžu izcilību un internacionalizāciju pasaules mērogā, īstenojot tādas maģistra līmeņa studiju programmas, kuras kopīgi īsteno un atzīst Eiropā izveidotas augstākās izglītības iestādes un kuras ir atvērtas citu pasaules valstu iestādēm,

partnerības inovācijai, tostarp:

 • apvienības inovācijai — šā pasākuma mērķis ir veicināt stratēģisko sadarbību starp galvenajiem tā dēvētās “zinību triādes” dalībniekiem augstākās un profesionālās izglītības un apmācības, uzņēmējdarbības un pētniecības jomā, lai sekmētu izglītības un apmācības sistēmu inovāciju un modernizāciju, identificējot un nodrošinot atbilstošu prasmju, zināšanu un kompetenču kopumu, kurš atbildīs nākotnes darba tirgus pieprasījumam Eiropas ilgtspējīgas izaugsmes un konkurētspējas stratēģiski nozīmīgos sektoros un jomās,
 • uz nākotni vērstus projektus — šā pasākuma mērķis ir veicināt inovāciju, radošumu un e-līdzdalību, kā arī sociālo uzņēmējdarbību dažādās izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomās. Tas atbalstīs galvenajās Eiropas prioritātēs balstītas progresīvas idejas, kurām ir potenciāls kļūt integrētām un sniegt ieguldījumu izglītības un apmācības, jaunatnes un sporta sistēmās, kā arī panākt būtisku novatorisku efektu attiecībā uz metodēm un praksi visu veidu mācīšanās un aktīvas līdzdalības iespējās Eiropas sociālās kohēzijas nolūkā,

spēju veidošanas projektus jaunatnes jomā — šis pasākums atbalsta programmas valstu un partnervalstu organizāciju savstarpējo sadarbību un apmaiņu jaunatnes jomā, un tas ietver neformālās mācīšanās darbības, kas vērstas uz tādu organizāciju spēju veidošanu, kuras strādā ar jauniešiem ārpus formālās izglītības sistēmas, vienlaikus nodrošinot jauniešu aktīvu iesaistīšanos,

sporta bezpeļņas pasākumus — šis pasākums atbalstīs tādu sporta bezpeļņas notikumu sagatavošanu, rīkošanu un pēcpasākumus, kurus vienā vai vairākās valstīs īsteno sporta jomā strādājošas bezpeļņas organizācijas vai publiskas struktūras. Šo notikumu mērķis būs veicināt programmas “Erasmus+” sporta pasākumu redzamību, kā arī veicināt informētību par sporta nozīmi sociālās iekļaušanas, vienlīdzīgu iespēju un veselību sekmējošu fizisko aktivitāšu veicināšanā.

Tādas tiešsaistes platformas kā eTwinning, Eiropas Pieaugušo izglītības elektroniskā platforma (EPALE), School Education Gateway (SEG) un Eiropas Jaunatnes portāls piedāvās virtuālās sadarbības telpas, partneru meklēšanas datubāzes, prakses kopienas un citus tiešsaistes pakalpojumus skolotājiem, pasniedzējiem, jaunatnes darbiniekiem, politikas veidotājiem un citiem praktiķiem, kā arī skolēniem, jauniešiem un pieaugušo izglītības apguvējiem Eiropā un ārpus tās.

3. PAMATPASĀKUMS — ATBALSTS POLITIKAS IZSTRĀDEI UN SADARBĪBAI

Šis pamatpasākums atbalsta:

pasākumu “Eiropas jaunatne kopā”, kas vērsts uz tautas jauniešu organizācijām, kuras vēlas izveidot pārrobežu partnerības, t. i., kuru mērķis ir pievienot savai darbībai Eiropas dimensiju. Mērķis ir mudināt sniegt jaunus pieteikumus tādas organizācijas, kuras vēl nav pieredzējušas Eiropas līmenī.

Turklāt šis pamatpasākums ietver:

 • pasākumus, kuri vērsti uz to, lai sagatavotu un atbalstītu ES politikas programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā, tostarp augstākās izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, skolu un pieaugušo izglītības nozaru darba kārtību, jo īpaši veicinot atvērto koordinācijas metožu pārvaldību un funkcionēšanu,
 • tādu Eiropas politikas eksperimentu veikšanu, kurus vada augsta līmeņa publiskās iestādes un kuros veic politikas pasākumu izmēģinājumus uz vietas vairākās valstīs, pamatojoties uz pārdomātām izvērtēšanas metodēm. Saskaņā ar ES jaunatnes stratēģiju finansiāls atbalsts tiks piešķirts arī tām valsts iestāžu izraudzītajām struktūrām valsts līmenī, kas rīko valsts darba grupas ES jaunatnes dialoga ietvaros,
 • pasākumus, kuru mērķis ir pārdomātas politikas veidošanas nolūkā vākt pierādījumus un zināšanas par valsts un Eiropas līmeņa izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomas sistēmām un politiku. Pierādījumu vākšanai un analīzei tiks izmantotas ES mēroga vai starptautiski apsekojumi un pētījumi, kā arī tematiskā un valstu specifiskā zinātība,
 • pasākumus, kas veicina prasmju un kvalifikāciju pārredzamību un atzīšanu, kā arī kredītpunktu pārnesi, lai veicinātu kvalitātes nodrošināšanu, atbalstītu neformālās un ikdienējās mācīšanās atzīšanu, prasmju pārvaldību un profesionālo ievirzi. Šī joma ietvers arī atbalstu valsts un Eiropas līmeņa struktūrām vai tīkliem, kuri veicina savstarpēju apmaiņu Eiropā, kā arī elastīgu mācīšanās veidu izstrādi starp dažādām izglītības, apmācības un jaunatnes jomām, kā arī formālās, neformālās un ikdienējās mācīšanās vidē,

pasākumus, kuri veicina politikas dialogu ar ieinteresētajām personām Eiropas Savienībā un ārpus tās, piemēram, konferenču, pasākumu un citu darbību veidā, iesaistot izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomas politikas veidotājus, praktiķus un citas ieinteresētās personas, lai veicinātu informētību par attiecīgajām Eiropas politikas programmām un popularizētu Eiropu kā izcilu studiju un pētniecības galamērķi,

 • sadarbību ar starptautiskām organizācijām, kurām ir augsti novērtēta zinātība un analītiskās spējas (piemēram, ESAO un Eiropas Padomi), ar mērķi stiprināt politikas ietekmi un pievienoto vērtību izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā.

ŽANA MONĒ (JEAN MONNET) VĀRDĀ NOSAUKTIE PASĀKUMI

Atbalstāmie Žana Monē vārdā nosauktie pasākumi ir norādīti turpmāk.

 • Žana Monē vārdā nosauktie pasākumi augstākās izglītības jomā — šis pasākums atbalsta Eiropā un ārpus tās esošas augstākās izglītības iestādes, lai veicinātu mācīšanu par Eiropas integrāciju un tās pētniecību, kā arī rosinātu politikas debates un viedokļu apmaiņu par Savienības politikas prioritātēm, iesaistot akadēmiskās aprindas un politikas veidotājus. Tiek atbalstīti šādi apakšpasākumi: Žana Monē moduļi — īsas mācību programmas vienā vai vairākās Eiropas Savienības studiju disciplīnās, Žana Monē profesūras — atsevišķiem universitāšu profesoriem paredzēti ilgāka termiņa pedagoģiski amati ar specializāciju Eiropas Savienības studijās, Žana Monē Izcilības centri — kontaktpunkti, kuri apkopo dažādu Eiropas studiju disciplīnu augsta līmeņa ekspertu zināšanas un veido transnacionālas darbības un strukturālas saiknes ar akadēmiskām iestādēm citās valstīs,
 • Žana Monē vārdā nosauktie pasākumi citās izglītības un apmācības jomās — šis pasākums veicina zināšanas par Eiropas Savienību programmas valstu skolās un profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iestādēs. Tā mērķis ir piedāvāt iespējas izglītības nodrošinātājiem izstrādāt un pasniegt saturu izglītības apguvējiem, piedāvāt iespējas skolotāju apmācības nodrošinātājiem atbalstīt skolotājus ar metodiku un atjauninātām zināšanām par Eiropas Savienības jautājumiem, kā arī skolu un PIA pārstāvju un ieinteresēto personu starpā veicināt diskusijas un viedokļu apmaiņu par Eiropas Savienības jomas priekšmetu apguvi. Tiek atbalstīti šādi apakšpasākumi: skolotāju apmācība — strukturētu apmācības priekšlikumu par ES jomas priekšmetiem izstrāde un piedāvāšana skolotājiem, tīkli — apmaiņa ar labu praksi un kopīgas mācīšanas īstenošana valstu grupā,
 • atbalsts izraudzītajām iestādēm — pasākums atbalsta iestādes, kuras tiecas īstenot Eiropas intereses, sniedzot Savienībai, tās dalībvalstīm un iedzīvotājiem augstas kvalitātes pakalpojumus īpašās prioritārajās jomās. Galvenās šo iestāžu darbības un to radītā ietekme ietver pētniecību, tostarp datu vākšanu un analīzi nākotnes politikas sagatavošanai, mācību pasniegšanu starptautisko organizāciju topošajiem darbiniekiem un ierēdņiem savā atrašanās vietā un tiešsaistē jo īpaši tiesību un pārvaldības jomās, Savienības prioritārajiem jautājumiem veltītu pasākumu rīkošanu, kā arī konkrēto rezultātu un vispārējās informācijas izplatīšanu plašai sabiedrībai.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}