Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Kāda ir Programmas “Erasmus+” struktūra?

Lai sasniegtu programmas mērķus, programmā “Erasmus+” laikposmā no 2021. gada līdz 2027. gadam ir paredzēts īstenot turpmāk izklāstītos pamatpasākumus.

1. Pamatpasākums - Personu Mobilitāte

Šis pamatpasākums atbalsta:

 • izglītības apguvēju un personāla mobilitāti — iespējas skolēniem, studentiem, pieaugušo izglītības apguvējiem, stažieriem un jauniešiem, kā arī profesoriem, skolotājiem, pasniedzējiem, izglītotājiem, jaunatnes darbiniekiem, sporta darbiniekiem, izglītības iestāžu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju personālam gūt mācīšanās un/vai profesionālo pieredzi citā valstī,
 • jauniešu līdzdalības darbības — jaunatnes virzītas un transnacionālās iniciatīvas, kuras vada neformālas jauniešu grupas un/vai jauniešu organizācijas, lai palīdzētu jauniešiem iesaistīties un mācīties piedalīties demokrātiskajā dzīvē, veicinātu informētību par Eiropas Savienības kopējām vērtībām un pamattiesībām, pulcētu jauniešus un lēmumu pieņēmējus vietējā, nacionālajā un Eiropas līmenī, kā arī sniegtu ieguldījumu Eiropas Savienības kopējo mērķu īstenošanā,
 • sporta jomas personāla mobilitāte — sporta, īpaši tautas sporta, organizāciju personālam tiek sniegta iespēja uzlabot savu kompetenci un kvalifikāciju un apgūt jaunas prasmes mācību mobilitātē, pavadot laiku ārvalstī, un tas veicina sporta organizāciju spēju veidošanu un attīstību. Šis pasākums atbalsta tautas sporta treneru un citu darbinieku (gan algotu darbinieku, gan brīvprātīgo) profesionālo attīstību. Sporta, kas nav tautas sports, darbinieki, ieskaitot personas, kurām ir duālā — sporta un ar sportu nesaistīta — karjera, arī var palielināt mācīšanās ietekmi un zināšanu pārnesi tautas sporta darbiniekiem un organizācijām. Sporta, kas nav tautas sports, darbinieku mācību mobilitātes iespējas var tikt atbalstītas tad, ja šādu darbinieku dalība var sniegt labumu tautas sportam.
 • iniciatīvu DiscoverEU — šis pasākums piedāvā 18 gadu vecumu sasniegušiem jauniešiem iespēju doties īstermiņa individuālajā vai grupas ceļojumā pa Eiropu. DiscoverEU ir neformāla izglītības darbība, kuras mērķis ir veicināt dalībnieku piederības sajūtu Eiropas Savienībai un dot viņiem iespēju atklāt tās kultūru daudzveidību. Tās mērķis ir arī nodrošināt jauniešiem vērtīgas prasmes un kompetences turpmākajai dzīvei, kā arī motivēt viņus izvēlēties ilgtspējīgu ceļošanu un kopumā rīkoties apzināti vides jomā. DiscoverEU ietver vispārīgu pasākumu, kuram jaunieši var tieši iesniegt pieteikumu Eiropas Jaunatnes portālā, kā arī iekļaušanas pasākumu. DiscoverEU iekļaušanas pasākums ir vērsts uz jauniešiem, kuriem ir mazāk iespēju, un tā mērķis ir palīdzēt nodrošināt viņiem tādas pašas iespējas iesaistīties iniciatīvā DiscoverEU kā viņu līdzgaitniekiem,
 • programma piedāvā valodu apguves iespējas dalībniekiem, kuri piedalās mobilitātes darbībā ārzemēs. Šis atbalsts, pēc nepieciešamības pielāgojot to individuālām nozarēm, tiks piedāvāts galvenokārt programmas “Erasmus+” tiešsaistes valodas atbalsta (OLS) rīkā, jo e-mācības piedāvā priekšrocības valodu apguvei piekļuves un elastīguma ziņā. Īpašos gadījumos, kad mācības tiešsaistē nav labākais rīks mērķgrupas sasniegšanai, tiks piedāvāti citi valodas atbalsta veidi,
 • virtuālā apmaiņa augstākās izglītības un jaunatnes jomā — šis pasākums ļauj organizēt tādas iedzīvotāju savstarpējas sadarbības darbības tiešsaistē, kuras veicina starpkultūru dialogu un vispārīgo prasmju attīstību un kurās piedalās iedzīvotāji no programmas neasociētajām trešām valstīm, ES dalībvalstīm vai programmas asociētām trešām valstīm. Tās notiek nelielās grupās, un tās vienmēr vada apmācīts koordinators.

2. Pamatpasākums — Starporganizāciju un starpiestāžu sadarbība

Šis pamatpasākums atbalsta:

Partnerības sadarbībai, tostarp:

 • sadarbības partnerības — Galvenais sadarbības partnerību mērķis ir dot iespēju organizācijām uzlabot savu darbību kvalitāti un nozīmīgumu, izveidot un stiprināt savus partneru tīklus, sekmēt savas spējas strādāt kopā transnacionālā līmenī, veicinot savu darbību internacionalizāciju un apmainoties ar jaunu praksi un metodēm vai attīstot tās, kā arī kopīgojot un izvirzot idejas;
 • maza mēroga partnerības — šā pasākuma mērķis ir paplašināt programmas piekļūstamību grūti sasniedzamiem maza mēroga dalībniekiem un personām skolu izglītības, pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, jaunatnes un sporta jomā. Piešķirot organizācijām mazākas dotāciju summas un piemērojot īsākus darbības termiņus un vienkāršākas administratīvās prasības salīdzinājumā ar sadarbības partnerībām, šā pasākuma mērķis ir sasniegt tautas organizācijas, programmas jaunpienācējus un mazāk pieredzējušas organizācijas, mazinot šķēršļus, kas organizācijām ar mazākām organizatoriskajām spējām traucē piekļūt programmai,

Partnerības izcilībai, tostarp:

 • Eiropas universitātes — šis pasākums atbalsta tādu augstākās izglītības iestāžu augšupēju tīklu izveidi, kuri pacels pārrobežu sadarbību nākamajā vērienīguma līmenī, izstrādājot kopējas ilgtermiņa stratēģijas augstākās kvalitātes izglītībai, pētniecībai un inovācijai, kuru pamatā ir vienots redzējums un kopējas vērtības,
 • profesionālās izcilības centrus (PIC) — šis pasākums atbalsta augšupēju pieeju profesionālajai izcilībai, iesaistot plašu vietējo ieinteresēto personu loku un dodot PIA iestādēm iespēju ātri pielāgot prasmju nodrošināšanu mainīgajām ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām. Tie darbojas noteiktā vietējā kontekstā, izveidojot prasmju ekosistēmas inovācijai, reģionālajai attīstībai un sociālajai iekļaušanai, un vienlaikus sadarbojas ar PIC citās valstīs, izmantojot starptautiskus sadarbības tīklus. Tie nodrošina iespējas jauniešu sākotnējai apmācībai, kā arī turpmākai pieaugušo kvalifikācijas celšanai un pārkvalifikācijai, elastīgi un savlaicīgi piedāvājot apmācības, kas atbilst dinamiska darba tirgus vajadzībām, tostarp zaļās un digitālās pārkārtošanās kontekstā;
 • programmas “Erasmus+” skolotāju akadēmijas — šā pasākuma vispārējais mērķis ir veidot skolotāju izglītības un apmācību sniedzēju partnerības Eiropas mērogā, lai izveidotu “Erasmus+” skolotāju akadēmijas, kuras attīstīs Eiropas un starptautisko skatījumu skolotāju izglītības jomā. Šīs akadēmijas ietvers daudzvalodību un kultūru daudzveidību, attīstīs skolotāju izglītību saskaņā ar ES prioritātēm izglītības politikas jomā, kā arī sniegs ieguldījumu Eiropas izglītības telpas mērķu sasniegšanā,
 • “Erasmus Mundus” pasākumi — šā pasākuma mērķis ir sekmēt augstākās izglītības iestāžu izcilību un internacionalizāciju pasaules mērogā, īstenojot tādas maģistra līmeņa studiju programmas, kuras kopīgi īsteno un atzīst Eiropā izveidotas augstākās izglītības iestādes un kuras ir atvērtas citu pasaules valstu iestādēm,

Partnerības inovācijai, tostarp:

 • apvienības inovācijai — šā pasākuma mērķis ir veicināt stratēģisko sadarbību starp galvenajiem tā dēvētās “zinību triādes” dalībniekiem augstākās un profesionālās izglītības un apmācības, uzņēmējdarbības un pētniecības jomā, lai sekmētu izglītības un apmācības sistēmu inovāciju un modernizāciju, identificējot un nodrošinot atbilstošu prasmju, zināšanu un kompetenču kopumu, kurš atbildīs nākotnes darba tirgus pieprasījumam Eiropas ilgtspējīgas izaugsmes un konkurētspējas stratēģiski nozīmīgos sektoros un jomās,
 • uz nākotni vērstus projektus — šā pasākuma mērķis ir veicināt inovāciju, radošumu un līdzdalību, kā arī sociālo uzņēmējdarbību dažādās izglītības un apmācības jomās. Tas atbalstīs galvenajās Eiropas prioritātēs balstītas progresīvas idejas, kurām ir potenciāls kļūt integrētām un sniegt ieguldījumu izglītības un apmācības sistēmu uzlabošanā, kā arī panākt būtisku novatorisku efektu attiecībā uz metodēm un praksi visu veidu mācīšanās un aktīvas līdzdalības iespējās Eiropas sociālās kohēzijas nolūkā,

Spēju veidošanas projektus, tostarp: 

 • spēju veidošanas projektus augstākās izglītības jomā — šis pasākums atbalsta starptautiskas sadarbības projektus, kas balstīti uz daudzpusējām partnerībām starp organizācijām, kuras darbojas augstākās izglītības jomā ES dalībvalstīs vai programmas asociētajās trešās valstīs un programmas neasociētajās trešās valstīs. To mērķis ir atbalstīt programmas neasociētajās trešās valstīs sniegtās augstākās izglītības atbilstību, kvalitāti, modernizāciju un piekļūstamību, lai stiprinātu tās kā ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību veicinoša faktora nozīmi,
 • spēju veidošanas projektus profesionālās izglītības un apmācības jomā — šis pasākums profesionālās izglītības un apmācības jomā atbalsta starptautiskas sadarbības projektus, kas balstīti uz daudzpusējām partnerībām starp organizācijām, kuras darbojas PIA jomā ES dalībvalstīs, programmas asociētajās trešās valstīs un programmas neasociētajās trešās valstīs. To mērķis ir uzlabot programmas neasociētajās trešās valstīs esošo PIA iestāžu un sistēmu nozīmīgumu, piekļūstamību un reaģētspēju, lai stiprinātu šo iestāžu un sistēmu kā ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību veicinoša faktora nozīmi,
 • spēju veidošanas projektus jaunatnes jomā — šis pasākums atbalsta ES dalībvalstu, programmas asociēto trešo valstu un programmas neasociēto trešo valstu organizāciju sadarbību un apmaiņu jaunatnes jomā, un tas ietver neformālās mācīšanās darbības, kas vērstas uz tādu organizāciju spēju veidošanu, kuras strādā ar jauniešiem ārpus formālās izglītības sistēmas, un vienlaikus nodrošina jauniešu aktīvu iesaistīšanos,
 • spēju veidošanas projektus sporta jomā — šis pasākums atbalsta starptautiskas sadarbības projektus, kas balstīti uz daudzpusējām partnerībām starp organizācijām, kuras darbojas sporta jomā ES dalībvalstīs, programmas asociētajās trešās valstīs un programmas neasociētajās trešās valstīs. To mērķis ir atbalstīt sporta darbības un politiku programmas neasociētajās trešās valstīs kā līdzekli vērtību veicināšanai un kā izglītības rīku, ar ko veicināt iedzīvotāju personīgo un sociālo attīstību un veidot saliedētākas kopienas,

Sporta bezpeļņas pasākumus —  šis pasākums atbalstīs tādu sporta bezpeļņas notikumu sagatavošanu, rīkošanu un pēcpasākumus, kurus vienā vai vairākās valstīs īsteno sporta jomā strādājošas bezpeļņas organizācijas vai publiskas struktūras. Šo notikumu mērķis būs veicināt programmas “Erasmus+” sporta pasākumu redzamību, kā arī veicināt informētību par sporta nozīmi sociālās iekļaušanas, vienlīdzīgu iespēju un veselību sekmējošu fizisko aktivitāšu veicināšanā.

Tādas tiešsaistes platformas kā Eiropas skolu izglītības platforma (ieskaitot eTwinning), Eiropas Pieaugušo izglītības elektroniskā platforma (EPALE) un Eiropas Jaunatnes portāls piedāvās virtuālās sadarbības telpas, partneru meklēšanas datubāzes, prakses kopienas un citus tiešsaistes pakalpojumus skolotājiem, pasniedzējiem, jaunatnes darbiniekiem, politikas veidotājiem un citiem praktiķiem, kā arī skolēniem, jauniešiem un pieaugušo izglītības apguvējiem Eiropā un ārpus tās.

3. Pamatpasākums — Atbalsts politikas izstrādei un sadarbībai

Šis pamatpasākums atbalsta:

pasākumu “Eiropas jaunatne kopā” (vērsts gan uz tautas jauniešu organizācijām, gan lielākām organizācijām), kas atbalsta pārrobežu partnerības. Saskaņā ar šo pasākumu rīkotajām darbībām būtu jāveicina jauniešu plašāka informēšana, lai nodrošinātu viedokļu daudzveidību, un būtu jāsasniedz dažādi jaunieši gan jauniešu organizācijās, gan ārpus tām, ieskaitot jauniešus, kuriem ir mazāk iespēju. Tajās būtu jāizmanto dažādi tradicionāli un digitāli kanāli, un tām būtu jāveicina partnerību un tīklu attīstība, sekmējot tautas NVO un jaunatnes kustību līdzdalību un piekļuvi.

Turklāt šis pamatpasākums ietver:

 • pasākumus, kuri vērsti uz to, lai sagatavotu un atbalstītu ES politikas programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā īstenošanu, tostarp augstākās izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, skolu un pieaugušo izglītības sektoru darba kārtību īstenošanu, jo īpaši veicinot atvērto koordinācijas metožu pārvaldību un funkcionēšanu,
 • veikt Eiropas politikas eksperimentus, kurus vada augsta līmeņa publiskās iestādes un kuros veic politikas pasākumu izmēģinājumus uz vietas vairākās valstīs, pamatojoties uz pārdomātām izvērtēšanas metodēm. Saskaņā ar ES jaunatnes stratēģiju finansiāls atbalsts tiks piešķirts arī tām valsts iestāžu izraudzītajām struktūrām valsts līmenī, kas rīko valsts darba grupas ES jaunatnes dialoga ietvaros,
 • pasākumus, kuru mērķis ir pārdomātas politikas veidošanas nolūkā vākt pierādījumus un zināšanas par valsts un Eiropas līmeņa izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomas sistēmām un politiku. Pierādījumu vākšanai un analīzei tiks izmantoti ES mēroga vai starptautiski apsekojumi un pētījumi, kā arī tematiskā un valstu specifiskā zinātība,
 • pasākumus, kas veicina prasmju un kvalifikāciju pārredzamību un atzīšanu, kā arī kredītpunktu pārnesi, lai veicinātu kvalitātes nodrošināšanu, atbalstītu neformālās un ikdienējās mācīšanās atzīšanu, prasmju pārvaldību un karjeras konsultēšanu. Šī joma ietvers arī atbalstu valsts un Eiropas līmeņa struktūrām vai tīkliem, kuri veicina savstarpēju apmaiņu Eiropā, kā arī elastīgu mācīšanās veidu izstrādi starp dažādām izglītības, apmācības un jaunatnes jomām, kā arī formālās, neformālās un ikdienējās mācīšanās vidē,

pasākumus, kuri veicina politikas dialogu ar ieinteresētajām personām Eiropas Savienībā un ārpus tās, piemēram, konferencēs, pasākumos un citās darbībās, kur iesaistīti izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomas politikas veidotāji, praktiķi un citas ieinteresētās personas, lai veicinātu informētību par attiecīgajām Eiropas politikas programmām un popularizētu Eiropu kā izcilu studiju un pētniecības galamērķi,

 • sadarbību ar starptautiskām organizācijām, kurām ir augsti novērtēta zinātība un analītiskās spējas (piemēram, ESAO un Eiropas Padomi), ar mērķi stiprināt izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomas politikas ietekmi un pievienoto vērtību.

Žana Monē (Jean Monnet) Vārdā Nosauktie Pasākumi

Atbalstāmie Žana Monē vārdā nosauktie pasākumi ir norādīti turpmāk.

 • Žana Monē vārdā nosauktie pasākumi augstākās izglītības jomā — šis pasākums atbalsta Eiropā un ārpus tās esošas augstākās izglītības iestādes, veicinot mācīšanu par Eiropas integrāciju un tās pētniecību, kā arī rosinot politikas debates un viedokļu apmaiņu par Savienības politikas prioritātēm, iesaistot tajās akadēmiskās aprindas un politikas veidotājus. Tiek atbalstīti šādi apakšpasākumi: Žana Monē moduļi — īsas mācību programmas vienā vai vairākās Eiropas Savienības studiju disciplīnās, Žana Monē profesūras — atsevišķiem universitāšu profesoriem paredzēti ilgāka termiņa pedagoģiski amati ar specializāciju Eiropas Savienības studijās, Žana Monē Izcilības centri — kontaktpunkti, kuri apkopo dažādu Eiropas studiju disciplīnu augsta līmeņa ekspertu zināšanas un veido transnacionālas darbības un strukturālas saiknes ar akadēmiskām iestādēm citās valstīs, 
 • Žana Monē vārdā nosauktie pasākumi citās izglītības un apmācības jomās — šis pasākums veicina zināšanas par Eiropas Savienību ES dalībvalstu un programmas asociēto trešo valstu skolās un profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iestādēs. Tā mērķis ir piedāvāt iespējas izglītības nodrošinātājiem izstrādāt un pasniegt saturu izglītības apguvējiem, piedāvāt iespējas skolotāju apmācības nodrošinātājiem atbalstīt skolotājus ar metodiku un atjauninātām zināšanām par Eiropas Savienības jautājumiem, kā arī skolu un PIA pārstāvju un ieinteresēto personu starpā veicināt diskusijas un viedokļu apmaiņu par Eiropas Savienības jomas priekšmetu apguvi. Tiek atbalstīti šādi apakšpasākumi: skolotāju apmācība — strukturētu apmācības priekšlikumu par ES jomas priekšmetiem izstrāde un piedāvāšana skolotājiem, iniciatīva “Mācāmies par ES” — labākas izpratnes veicināšana vispārējā izglītībā un profesionālajā apmācībā (ISCED 1.–4. līmenis),
 • Žana Monē vārdā nosauktās politikas debates — Žana Monē tīkli augstākās izglītības jomā saskaņā ar konkrētu tēmu, kas saistīta ar kādu Komisijas prioritāti, vāks, kopīgos un partneru vidū apspriedīs pētījumu rezultātus, kursu saturu un pieredzi, produktus (pētījumus, rakstus, kursu saturu utt.). Tīkli citās izglītības un apmācības jomās nodrošina labas prakses apmaiņu un kopīgas mācīšanas īstenošanu valstu grupā,
 • atbalsts izraudzītajām iestādēm — pasākums atbalsta iestādes, kuras tiecas īstenot Eiropas intereses, sniedzot Savienībai, tās dalībvalstīm un iedzīvotājiem augstas kvalitātes pakalpojumus īpašās prioritārajās jomās. Galvenās šo iestāžu darbības un to radītā ietekme ietver pētniecību, tostarp datu vākšanu un analīzi nākotnes politikas sagatavošanai, mācību pasniegšanu starptautisko organizāciju topošajiem darbiniekiem un ierēdņiem savā atrašanās vietā un tiešsaistē jo īpaši tiesību un pārvaldības jomās, Savienības prioritārajiem jautājumiem veltītu pasākumu rīkošanu, kā arī konkrēto rezultātu un vispārējās informācijas izplatīšanu plašai sabiedrībai.