Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ποια ειναι η διαρθρωση του Προγραμματος Erasmus+;

Για την επίτευξη των στόχων του, το πρόγραμμα Erasmus+ προβλέπει την υλοποίηση των ακόλουθων βασικών δράσεων κατά την περίοδο 2021-2027:

Βασικη δραση 1 – κινητικοτητα των ατομων

Η συγκεκριμένη βασική δράση παρέχει στήριξη για τα ακόλουθα:

 • Κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού:παροχή δυνατοτήτων σε μαθητές, σπουδαστές, ασκούμενους και νέους, καθώς και σε καθηγητές, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας, προπονητές, προσωπικό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να αποκτήσουν μαθησιακές εμπειρίες και/ή επαγγελματική πείρα σε άλλη χώρα·
 • Δραστηριότητες συμμετοχής των νέων:τοπικές και διακρατικές πρωτοβουλίες νέων τις οποίες αναλαμβάνουν άτυπες ομάδες νέων και/ή οργανώσεων νεολαίας, με στόχο να βοηθήσουν τους νέους να συμμετέχουν και να μάθουν να συμμετέχουν ενεργά στον δημοκρατικό βίο, να αυξήσουν την ενημέρωση σχετικά με τις κοινές αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να φέρουν κοντά τους νέους και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και να συμβάλουν στους κοινούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 • Κινητικότητα προσωπικού στον τομέα του αθλητισμού:το προσωπικό των αθλητικών οργανώσεων, κυρίως στον μαζικό αθλητισμό, έχει την ευκαιρία να βελτιώσει τις ικανότητες και τα επαγγελματικά προσόντα του και να αποκτήσει νέες δεξιότητες μέσω δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας, διανύοντας ένα χρονικό διάστημα στο εξωτερικό, και με τον τρόπο αυτόν να συμβάλει στη δημιουργία ικανοτήτων και στην ανάπτυξη αθλητικών οργανώσεων. Η δράση αυτή στηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη των προπονητών και άλλου προσωπικού (τόσο αμειβόμενου προσωπικού όσο και εθελοντών) στον τομέα του μαζικού αθλητισμού. Το προσωπικό στον τομέα του μη μαζικού αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένων όσων ακολουθούν διττή σταδιοδρομία, αθλητική και μη αθλητική, μπορεί επίσης να ενισχύσει τον αντίκτυπο της μάθησης και τη μεταφορά γνώσης για το προσωπικό και τις οργανώσεις μαζικού αθλητισμού. Είναι δυνατόν να υποστηριχτούν ευκαιρίες μαθησιακής κινητικότητας για το προσωπικό στον τομέα του μη μαζικού αθλητισμού, όταν η συμμετοχή του εν λόγω προσωπικού μπορεί να ωφελήσει τον μαζικό αθλητισμό.
 • DiscoverEU: η δράση προσφέρει στους νέους ηλικίας 18 ετών την ευκαιρία να αποκτήσουν μια βραχυπρόθεσμη ατομική ή ομαδική ταξιδιωτική εμπειρία σε όλη την Ευρώπη. Ως άτυπη μαθησιακή δραστηριότητα, το DiscoverEU έχει ως στόχο να ενισχύσει την αίσθηση των συμμετεχόντων ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τους δώσει τη δυνατότητα να διερευνήσουν την πολιτιστική πολυμορφία της. Επιδιώκει επίσης να εφοδιάσει τους νέους με δεξιότητες και ικανότητες χρήσιμες για τη μελλοντική ζωή τους, καθώς και να τους εμπνεύσει να ενστερνιστούν τα βιώσιμα ταξίδια ειδικότερα και την περιβαλλοντική συνείδηση γενικότερα. Το DiscoverEU περιλαμβάνει μια γενική δράση, στο πλαίσιο της οποίας οι νέοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση απευθείας στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας, καθώς και μια δράση ένταξης. Η δράση ένταξης του DiscoverEU αποσκοπεί στη διευκόλυνση της συμμετοχής νέων που έχουν λιγότερες ευκαιρίες στο DiscoverEU σε ισότιμη βάση με την υπόλοιπη νεολαία.
 • Το πρόγραμμα προσφέρει ευκαιρίες εκμάθησης γλωσσών στους συμμετέχοντες που πραγματοποιούν δραστηριότητα κινητικότητας στο εξωτερικό. Η στήριξη αυτή θα παρέχεται κυρίως μέσω του εργαλείου διαδικτυακής γλωσσικής υποστήριξης (OLS) του Erasmus+, το οποίο θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες των επιμέρους τομέων, καθώς η ηλεκτρονική μάθηση ενέχει οφέλη για την εκμάθηση γλωσσών από άποψη πρόσβασης και ευελιξίας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όταν η διαδικτυακή μάθηση δεν είναι το καλύτερο εργαλείο για την προσέγγιση της ομάδας-στόχου, θα προσφέρονται επιπλέον μορφές γλωσσικής υποστήριξης.
 • Εικονικές ανταλλαγές στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση και νεολαία:η δράση δίνει την ευκαιρία για διοργάνωση διαδικτυακών διαπροσωπικών δραστηριοτήτων που προωθούν τον διαπολιτισμικό διάλογο και την ανάπτυξη μη τεχνικών δεξιοτήτων μεταξύ ατόμων από τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα, κράτη μέλη της ΕΕ ή τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα. Πραγματοποιούνται σε μικρές ομάδες και συντονίζονται πάντοτε από εκπαιδευμένο διαμεσολαβητή.

Βασικη δραση 2 – Συνεργασια μεταξυ οργανισμων και ιδρυματων

Η συγκεκριμένη βασική δράση παρέχει στήριξη για τα ακόλουθα:

Συμπράξεις για συνεργασία, που περιλαμβάνουν:

 • Συμπράξεις συνεργασίας: Ο πρωταρχικός στόχος των συμπράξεων συνεργασίας είναι να δοθεί στους οργανισμούς τη δυνατότητα να βελτιώσουν την ποιότητα και τη συνάφεια των δραστηριοτήτων τους, να αναπτύξουν και να ενισχύσουν το δίκτυο των εταίρων τους, να βελτιώσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν από κοινού σε διακρατικό επίπεδο, μέσω της ενίσχυσης της διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων τους, της ανταλλαγής ή ανάπτυξης νέων πρακτικών και μεθόδων και της ανταλλαγής και αντιπαράθεσης ιδεών.
 • Συμπράξεις μικρής κλίμακας: Αυτή η δράση αποσκοπεί στη διεύρυνση της πρόσβασης στο πρόγραμμα για φορείς μικρής κλίμακας και άτομα η προσέγγιση των οποίων είναι δύσκολη στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Χάρη στις μικρότερες επιχορηγήσεις που χορηγούνται στους οργανισμούς, χάρη στη μικρότερη διάρκεια και στις απλούστερες διοικητικές απαιτήσεις, σε σύγκριση με τις συμπράξεις συνεργασίας, αυτή η δράση έχει ως στόχο να προσεγγίσει οργανώσεις βάσης, νεοεισερχόμενους στο πρόγραμμα και λιγότερο έμπειρους οργανισμούς, ώστε να μειωθούν οι φραγμοί εισόδου στο πρόγραμμα για οργανισμούς με μικρότερη οργανωτική ικανότητα.

Συμπράξεις για αριστεία, που περιλαμβάνουν:

 • Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια: Αυτή η δράση στηρίζει την εμφάνιση συμμαχιών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων «από τη βάση προς την κορυφή», οι οποίες θα αναβαθμίσουν το επίπεδο φιλοδοξίας της διασυνοριακής συνεργασίας, μέσω της χάραξης κοινών μακροπρόθεσμων στρατηγικών για εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία κορυφαίας ποιότητας, με βάση ένα κοινό όραμα και κοινές αξίες.
 • Κέντρα επαγγελματικής αριστείας (ΚΕΑ): Η δράση αυτή υποστηρίζει μια προσέγγιση από «τη βάση στην κορυφή» όσον αφορά την επαγγελματική αριστεία, με τη συμμετοχή ευρέος φάσματος τοπικών ενδιαφερόμενων μερών, η οποία επιτρέπει στα ιδρύματα ΕΕΚ να προσαρμόζουν ταχέως την παροχή δεξιοτήτων στις εξελισσόμενες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες. Λειτουργούν σε ένα δεδομένο τοπικό πλαίσιο, δημιουργώντας οικοσυστήματα δεξιοτήτων για την καινοτομία, την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη, ενώ συνεργάζονται με ΚΕΑ σε άλλες χώρες μέσω διεθνών συνεργατικών δικτύων.  Παρέχουν ευκαιρίες για την αρχική κατάρτιση των νέων, καθώς και για συνεχή αναβάθμιση των δεξιοτήτων και επανειδίκευση ενηλίκων, μέσω ευέλικτης και έγκαιρης προσφοράς κατάρτισης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας δυναμικής αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.
 • Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+: Ο γενικός στόχος της δράσης αυτής είναι η δημιουργία ευρωπαϊκών συμπράξεων μεταξύ παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών για τη σύσταση Ακαδημιών Εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του Erasmus+, μέσω των οποίων θα αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή και διεθνής προοπτική για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Οι ακαδημίες θα ενστερνιστούν την πολυγλωσσία και την πολιτιστική πολυμορφία, θα αναπτύξουν την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ΕΕ στην εκπαιδευτική πολιτική και θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης.
 • Δράση του προγράμματος Erasmus Mundus: Η δράση αυτή αποσκοπεί στην προώθηση της αριστείας και της διεθνοποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέσω προγραμμάτων σπουδών —σε μεταπτυχιακό επίπεδο— τα οποία παρέχονται και αναγνωρίζονται από κοινού από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στην Ευρώπη, και τα οποία είναι ανοικτά σε ιδρύματα άλλων χωρών του κόσμου.

Συμπράξεις καινοτομίας, που περιλαμβάνουν:

 • Συμμαχίες για τη στήριξη της καινοτομίας: Αυτή η δράση έχει ως στόχο να προαγάγει τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ βασικών φορέων στους τομείς της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της επιχειρηματικότητας και της έρευνας —το «τρίγωνο της γνώσης»— με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και του εκσυγχρονισμού των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για τον εντοπισμό και την παροχή του σωστού συνόλου δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων που θα ανταποκρίνονται στη μελλοντική ζήτηση της αγοράς εργασίας σε τομείς και πεδία στρατηγικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.
 • Μελλοντοστρεφή σχέδια: Αυτή η δράση έχει ως στόχο να προαγάγει την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη συμμετοχή, καθώς και την κοινωνική επιχειρηματικότητα σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Θα στηρίξει τις μελλοντοστρεφείς ιδέες που έχουν ως γνώμονα βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες και οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να διαδοθούν ευρέως και να αποτελέσουν τη βάση για τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και να ασκήσουν ουσιαστική καινοτόμο επιρροή όσον αφορά τις μεθόδους και τις πρακτικές, σε κάθε περιβάλλον μάθησης και ενεργού συμμετοχής για την κοινωνική συνοχή της Ευρώπης.

Σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων, που περιλαμβάνουν: 

 • Σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Η δράση αυτή στηρίζει διεθνή σχέδια συνεργασίας τα οποία βασίζονται σε πολυμερείς συμπράξεις μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα κράτη μέλη της ΕΕ ή σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και σε τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα. Στόχος τους είναι να στηρίξουν τη συνάφεια, την ποιότητα, τον εκσυγχρονισμό και την προσβασιμότητα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα ως κινητήρια δύναμη της βιώσιμης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης.
 • Σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: Η δράση αυτή στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στηρίζει σχέδια διεθνούς συνεργασίας που βασίζονται σε πολυμερείς εταιρικές σχέσεις μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΕΕΚ στα κράτη μέλη της ΕΕ, σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και σε τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα. Στόχος τους είναι να υποστηρίξουν τη συνάφεια, την προσβασιμότητα και την ικανότητα ανταπόκρισης των ιδρυμάτων και συστημάτων ΕΕΚ σε τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα, ως κινητήρια δύναμη της βιώσιμης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης.
 • Σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας:Η δράση αυτή στηρίζει τη συνεργασία και τις ανταλλαγές στον τομέα της νεολαίας μεταξύ οργανισμών στα κράτη μέλη της ΕΕ, τρίτων χωρών συνδεδεμένων με το πρόγραμμα και τρίτων και τρίτων χωρών που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα· καλύπτει δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης, με έμφαση στην αύξηση της ικανότητας των οργανώσεων που εργάζονται με νέους εκτός της επίσημης μάθησης, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ενεργό συμμετοχή των νέων.
 • Σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα του αθλητισμού: Η δράση θα στηρίξει διεθνή σχέδια συνεργασίας τα οποία βασίζονται σε πολυμερείς συμπράξεις μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού στα κράτη μέλη της ΕΕ, σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και σε τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα. Στόχος τους είναι να στηρίξουν αθλητικές δραστηριότητες και πολιτικές σε τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα ως μέσο προώθησης αξιών, καθώς και ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης των ατόμων και την οικοδόμηση συνεκτικότερων κοινοτήτων.

Αθλητικές διοργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: Αυτή η δράση θα στηρίξει την προετοιμασία, την οργάνωση και την παρακολούθηση της προόδου αθλητικών διοργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες οργανώνονται είτε σε μία χώρα είτε σε περισσότερες χώρες από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή δημόσιους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού. Αυτές οι διοργανώσεις θα έχουν ως στόχο την αύξηση της προβολής των αθλητικών δράσεων του προγράμματος Erasmus+, καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον ρόλο του αθλητισμού στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της σωματικής άσκησης για τη βελτίωση της υγείας.

Διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένου του eTwinning), η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE) και η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας θα προσφέρουν χώρους εικονικής συνεργασίας, βάσεις δεδομένων για την αναζήτηση εταίρων, κοινότητες πρακτικής άσκησης και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους επαγγελματίες, καθώς και για μαθητές, νέους και ενήλικους εκπαιδευόμενους εντός και εκτός Ευρώπης.

Βασικη δραση 3 – Στηριξη της χαραξης πολιτικης και της συνεργασιας

Η συγκεκριμένη βασική δράση παρέχει στήριξη για τα ακόλουθα:

τη δράση «Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί», η οποία στοχεύει τόσο σε οργανώσεις νεολαίας σε επίπεδο βάσης όσο και σε μεγαλύτερους οργανισμούς και στηρίζει διασυνοριακές συμπράξεις. Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα πρέπει να συμβάλλουν στη διεύρυνση της προβολής προς τους νέους, ώστε να εξασφαλίζεται η πολυφωνία, και να προσεγγίζουν ένα ευρύ φάσμα νέων εντός και πέραν των οργανώσεων νεολαίας, συμπεριλαμβανομένων των νέων με λιγότερες ευκαιρίες. Θα πρέπει να περιλαμβάνουν ποικίλους παραδοσιακούς και ψηφιακούς διαύλους και να διευκολύνουν την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και δικτύων, τα οποία να καθιστούν δυνατή την πρόσβαση και τη συμμετοχή ΜΚΟ βάσης και κινημάτων της νεολαίας.

Επιπλέον, αυτή η βασική δράση καλύπτει:

 • Δράσεις που έχουν ως στόχο την προετοιμασία και τη στήριξη της υλοποίησης του πολιτικού θεματολογίου της ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένων τομεακών θεματολογίων για την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τα σχολεία και την εκπαίδευση ενηλίκων και ειδικότερα με τη διευκόλυνση της διακυβέρνησης και της λειτουργίας των ανοικτών μεθόδων συντονισμού·
 • Πειραματικές δράσεις ευρωπαϊκής πολιτικής, οι οποίες διεξάγονται υπό την καθοδήγηση υψηλόβαθμων δημόσιων φορέων και περιλαμβάνουν επιτόπιες δοκιμές σε μέτρα πολιτικής σε πολλές χώρες, βάσει ορθών μεθόδων αξιολόγησης. Σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία, θα χορηγηθεί επίσης χρηματοδοτική στήριξη στις δομές που έχουν συμβάλει στη συγκρότηση της εθνικής ομάδας εργασίας η οποία έχει διοριστεί από κάθε εθνική αρχή στο πλαίσιο του διαλόγου της ΕΕ για τη νεολαία σε εθνικό επίπεδο·
 • Δράσεις που έχουν ως στόχο τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και γνώσεων σχετικά με τα συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού και τις αντίστοιχες πολιτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό τη διευκόλυνση της χάραξης τεκμηριωμένων πολιτικών. Η συλλογή και ανάλυση στοιχείων θα πραγματοποιούνται μέσω ερευνών και μελετών σε επίπεδο ΕΕ ή σε διεθνές επίπεδο, καθώς και μέσω θεματικής και ειδικής ανά χώρα εμπειρογνωσίας·
 • Δράσεις που διευκολύνουν τη διαφάνεια και την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, καθώς και τη μεταφορά ακαδημαϊκών μονάδων, με σκοπό την προαγωγή της διασφάλισης ποιότητας, τη στήριξη της επικύρωσης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, τη διαχείριση των δεξιοτήτων και την καθοδήγηση. Αυτός ο τομέας θα περιλαμβάνει επίσης τη στήριξη προς φορείς ή δίκτυα σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο που διευκολύνουν τις διευρωπαϊκές ανταλλαγές, καθώς και την ανάπτυξη ευέλικτων μαθησιακών οδών μεταξύ διαφόρων τομέων της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας και σε τυπικά, μη τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης·

Δράσεις που προάγουν τον διάλογο πολιτικής με ενδιαφερόμενα μέρη εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα μέσω συνεδρίων, εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, επαγγελματιών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα συναφή ευρωπαϊκά πολιτικά θεματολόγια και την προώθηση της Ευρώπης ως εξαιρετικού προορισμού για σπουδές και έρευνα·

 • Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς με ευρέως αναγνωρισμένη εμπειρογνωσία και αναλυτικές ικανότητες (όπως ο ΟΟΣΑ και το Συμβούλιο της Ευρώπης), με σκοπό την ενίσχυση του αντίκτυπου και της προστιθέμενης αξίας των πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.

Δρασεις Jean Monnet

Οι δράσεις Jean Monnet παρέχουν στήριξη για τα ακόλουθα:

 • Δράση Jean Monnet στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Αυτή η δράση στηρίζει ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εντός και εκτός Ευρώπης σε ό,τι αφορά την προώθηση της διδασκαλίας και της έρευνας σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την προώθηση πολιτικού διαλόγου και συζητήσεων με τη συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας και υπεύθυνων χάραξης πολιτικής σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. Υποστηρίζονται οι ακόλουθες επιμέρους δράσεις: ενότητες Jean Monnet: προγράμματα διδασκαλίας σύντομης διάρκειας σε έναν ή περισσότερους κλάδους σπουδών για την Ευρωπαϊκή Ένωση· έδρες Jean Monnet: θέσεις διδασκαλίας μεγαλύτερης διάρκειας με εξειδίκευση σε σπουδές Ευρωπαϊκής Ένωσης για μεμονωμένους καθηγητές πανεπιστημίου·κέντρα αριστείας Jean Monnet: σημεία αναφοράς για τη συγκέντρωση γνώσεων από εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου σε διάφορους τομείς των ευρωπαϊκών σπουδών, καθώς και την ανάπτυξη διακρατικών δραστηριοτήτων και διαρθρωτικών δεσμών με ακαδημαϊκά ιδρύματα άλλων χωρών·
 • Δράση Jean Monnet σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης: Η δράση αυτή προάγει τη γνώση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχολεία και ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα. Στόχος της είναι να προσφέρει ευκαιρίες στους παρόχους εκπαίδευσης να δημιουργήσουν και να παράσχουν περιεχόμενο στους εκπαιδευόμενους, στους παρόχους κατάρτισης εκπαιδευτικών για τη στήριξη των εκπαιδευτικών με μεθοδολογίες και επικαιροποιημένες γνώσεις σχετικά με θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προώθηση του διαλόγου και των ανταλλαγών μεταξύ εκπροσώπων του σχολείου και της ΕΕΚ και ενδιαφερόμενων μερών για τη μάθηση σχετικά με θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζονται οι ακόλουθες επιμέρους δράσεις: κατάρτιση εκπαιδευτικών: σχεδιασμός και παροχή δομημένων προτάσεων κατάρτισης σχετικά με θέματα της ΕΕ στους εκπαιδευτικούς·Πρωτοβουλία «Μαθαίνοντας για την ΕΕ»:για την προώθηση της καλύτερης κατανόησης στη γενική εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση (ISCED 1-4)·
 • Πολιτικός διάλογος Jean Monnet: Τα δίκτυα Jean Monnet στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με ένα ειδικό θέμα που συνδέεται με μια προτεραιότητα της Επιτροπής, θα συλλέγουν, θα ανταλλάσσουν και θα συζητούν μεταξύ των εταίρων τα πορίσματα της έρευνας, το περιεχόμενο των μαθημάτων και των εμπειριών, τα προϊόντα (μελέτες, άρθρα, περιεχόμενο των μαθημάτων κ.λπ.). Δίκτυα για άλλους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ανταλλαγή ορθών πρακτικών και συνδιδασκαλία εμπειριών εντός ομάδας χωρών.
 • Στήριξη στα καθορισμένα ιδρύματα: Η δράση στηρίζει τα ιδρύματα που επιδιώκουν κάποιον σκοπό ευρωπαϊκού συμφέροντος, ο οποίος παρέχει στην Ένωση, στα κράτη μέλη της και στους πολίτες της υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς προτεραιότητας. Οι κύριες δραστηριότητες και οι δραστηριότητες προβολής αυτών των ιδρυμάτων περιλαμβάνουν την έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων και της ανάλυσής τους για τη χάραξη μελλοντικών πολιτικών, τη διδασκαλία σε φυσικές εγκαταστάσεις και μέσω διαδικτύου για το μελλοντικό προσωπικό των διεθνών οργανισμών και για δημοσίους υπαλλήλους, ιδιαίτερα στους τομείς της δικαιοσύνης και της διοίκησης, τη διοργάνωση εκδηλώσεων σε ζητήματα προτεραιότητας για την Ένωση και τη διάδοση ειδικών αποτελεσμάτων και γενικών πληροφοριών για το ευρύ κοινό.