Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ez a weboldal még nem tükrözi a 2022. évi Erasmus+ pályázati útmutató tartalmát. A jobb oldalon található „Download” (Letöltés) gombra kattintva azonban már letölthető a 2022. évi teljes útmutató. Válassza ki, hogy melyik nyelven szeretné megjeleníteni a PDF-dokumentumot.

Az Erasmus+ program felépítése

Célkitűzéseinek elérése érdekében az Erasmus+ program a 2021–2027-es időszakban a következő pályázattípusok végrehajtását irányozza elő:

KA1. PÁLYÁZATI KATEGÓRIA: EGYÉNI MOBILITÁS

E pályázati kategória keretében a következő pályázattípusok támogathatók:

 • a tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása: külföldi tanulási és/vagy szakmai tapasztalatszerzési lehetőségek tanulók, hallgatók, gyakornokok és fiatalok, valamint egyetemi tanárok, tanárok, oktatók, ifjúságsegítők, sportedzők, illetve oktatási intézmények és civil társadalmi szervezetek munkatársai/szakemberei/oktatói számára;
 • ifjúsági részvételi tevékenységek: fiatalok által vezetett helyi és transznacionális kezdeményezések, amelyeket fiatalok és/vagy ifjúsági szervezetek informális csoportjai bonyolítanak le azzal a céllal, hogy segítsenek a fiataloknak bekapcsolódni a demokratikus életbe, illetve abban részt venni, bővítsék az Európai Unió közös értékeivel és az alapjogokkal kapcsolatos ismereteket, elősegítsék a kapcsolatteremtést a fiatalok és a döntéshozók között helyi, nemzeti és uniós szinten, valamint hozzájáruljanak az Európai Unió közös céljainak megvalósításához;
 • a DiscoverEU keretében végzett tevékenységek: olyan pályázattípus, amely 18 éves fiatalok számára biztosít lehetőséget arra, hogy egy rövid informális oktatási tevékenység keretében egyénileg vagy csoportosan utazzák be első alkalommal Európát, aminek révén erősödhet bennük az Európai Unióhoz tartozás érzése, és felfedezhetik a kontinens kulturális sokszínűségét;
 • nyelvtanulási lehetőségek, melyeket a program a külföldi mobilitási tevékenységben részt vevők számára kínál. A támogatást elsősorban az – egyes szektorok igényei szerint testreszabott – Erasmus+ online nyelvi támogatás (OLS, Erasmus+ Online Linguistic Support) eszköz használatával vehetik igénybe a résztvevők, mivel az online tanulás a nyelvelsajátítás könnyen hozzáférhető és rugalmas módját kínálja. Adott esetben – vagyis amikor az online tanulás nem a legmegfelelőbb eszköz a célcsoport elérésére – a nyelvi támogatás egyéb formái is rendelkezésre állnak.

KA2. PÁLYÁZATI KATEGÓRIA – SZERVEZETEK ÉS INTÉZMÉNYEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

E pályázati kategória keretében a következő pályázattípusok támogathatók:

Együttműködési célú partnerségek, többek között:

 • Partnerségi együttműködések: A partnerségi együttműködések elsődleges célja, hogy lehetővé tegyék a szervezetek/intézmények számára a tevékenységeik minőségének és relevanciájának javítását, a partneri hálózataik kialakítását és megerősítését, a transznacionális szintű, közös működéssel kapcsolatos kapacitásuk növelését, valamint a tevékenységeik nemzetköziesítésének fokozását többek között a gyakorlatok cseréje vagy új gyakorlatok kidolgozása, valamint az elképzelések megosztása és ütköztetése révén.
 • Kis léptékű partnerségek: e pályázattípus olyan kisebb szereplők és egyének számára igyekszik hozzáférhetőbbé tenni a programot, akiket nehéz elérni a köznevelés, a felnőttoktatás, a szakképzés, az ifjúság és a sport területén. A pályázattípus a szervezetek/intézmények számára odaítélt alacsonyabb támogatási összegek, a rövidebb időtartam és a partnerségi együttműködésekhez képest egyszerűbb adminisztratív követelmények révén a helyi/közösségi kezdeményezésre létrehozott szervezetek és az Erasmus+ program keretében újonnan pályázók, valamint a kevésbé tapasztalt szervezetek/intézmények elérésére törekszik, és mérsékeli a kisebb szervezeti kapacitással rendelkező szervezetek/intézmények programban történő részvételének akadályait.

Kiválósági partnerségek, többek között:

 • „Európai egyetemek” kezdeményezés: A pályázattípus a felsőoktatási intézmények olyan alulról szerveződő hálózatainak létrejöttét támogatja, amelyek a csúcsminőségű oktatást, kutatást és innovációt célzó, azonos elképzeléseken és értékeken alapuló, közös, hosszú távú stratégiák kidolgozása révén ambiciózusabbá teszik a határokon átnyúló együttműködést.
 • Szakképzési kiválósági központok: Ez a kezdeményezés a helyi és regionális növekedési, innovációs és versenyképességgel kapcsolatos stratégiák tekintetében szorosan integrált szakképzési kiválósági központok transznacionális platformjainak kialakítását támogatja, és egyúttal elősegíti az általános strukturális változásokat és a gazdasági szakpolitikák megvalósítását az Európai Unióban.
 • Erasmus+ tanárképző akadémiák: A pályázattípus általános célkitűzése, hogy a tanárok oktatásával és képzésével foglalkozó szolgáltatók európai partnerségeinek létrejöttével megalakuljanak az Erasmus+ tanárképző akadémiák, amelyek európai és nemzetközi szemléletmódot alakítanak ki a tanárképzésen belül. A tanárképző akadémiák támogatják a többnyelvűséget és a kulturális sokszínűséget, az uniós oktatási szakpolitika prioritásaival összhangban álló tanárképzést valósítanak meg, és hozzájárulnak az európai oktatási térség célkitűzéseinek teljesítéséhez.
 • Erasmus Mundus akció: E pályázattípus célja a felsőoktatási intézmények kiválóságának és világszintű nemzetközivé válásának előmozdítása olyan – mesterképzési szintű – tanulmányi programok révén, amelyeket az európai felsőoktatási intézmények közösen nyújtanak és közösen ismernek el, és amelyek nyitva állnak a világ más országainak intézményei előtt.

Innovációs partnerségek, többek között:

 • Innovációs szövetségek: A pályázattípus stratégiai együttműködés kialakítására törekszik a felsőoktatás és a szakképzés, az üzleti élet és a kutatás – a „tudásháromszög” – kulcsszereplői között. Ez az együttműködés az oktatási és képzési rendszerek innovációját és korszerűsítését igyekszik előmozdítani abból a célból, hogy e rendszerek azonosíthassák és biztosíthassák az Európa fenntartható növekedése és versenyképessége szempontjából stratégiai fontosságú szektorok és területek jövőbeli munkaerőpiaci igényeivel összhangban álló, megfelelő készségeket, ismereteket és kompetenciákat.
 • Előretekintő projektek: A pályázattípus célja az innováció, a kreativitás, az elektronikus részvétel, valamint a szociális vállalkozás előmozdítása az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport különböző területein. Támogatja a kiemelt európai prioritásokon alapuló, előretekintő, általános érvényesítésre alkalmas, valamint az oktatási és képzési, illetve ifjúsági és sportrendszerek fejlesztésével kapcsolatos hasznos meglátásokat megosztó elképzeléseket, amelyek egyúttal számottevő innovatív hatást gyakorolnak a tanulás valamennyi típusát segítő, és az európai társadalmi kohézió különböző környezeteiben történő aktív részvételt szolgáló módszerekre és gyakorlatokra.

Kapacitásfejlesztési projektek az ifjúsági területen: Ez a pályázattípus a programországok és a partnerországok szervezetei/intézményei közötti együttműködést és információcserét támogatja az ifjúsági szektorban, és kiterjed a nemformális tanulási tevékenységekre, továbbá a formális tanuláson kívül a fiatalokkal foglalkozó szervezetek/intézmények kapacitásának növelésére összpontosít, ugyanakkor biztosítja a fiatalok aktív részvételét.

Nonprofit sportesemények: Ez a pályázattípus az egy vagy több országban szervezett, a sport területén tevékenykedő nonprofit szervezetek vagy közintézmények által megrendezett nonprofit sportesemények előkészítését, megszervezését és nyomon követését támogatja. E rendezvények célja, hogy fokozzák az Erasmus+ sporttal kapcsolatos tevékenységeinek láthatóságát, valamint növeljék a sportnak a társadalmi befogadás, az esélyegyenlőség és az egészségjavító fizikai tevékenységek előmozdításában betöltött szerepét.

Az olyan online platformok, mint az eTwinning, a felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja (EPALE), a School Education Gateway (SEG) és az Európai Ifjúsági Portál virtuális együttműködési tereket, partnerkereső adatbázisokat, gyakorlati közösségeket és egyéb online szolgáltatásokat kínálnak tanárok, oktatók, ifjúságsegítők, szakpolitikai döntéshozók és más szakemberek, valamint tanulók, fiatalok és felnőtt tanulók számára Európában és Európán kívül egyaránt.

KA3. PÁLYÁZATI KATEGÓRIA – SZAKPOLITIKAI FEJLESZTÉSHEZ ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

E pályázati kategória keretében a következő pályázattípusok támogathatók:

Az „Együtt Európa Ifjúsága” pályázattípus, amely olyan, helyi/közösségi kezdeményezések szintjén tevékeny ifjúsági szervezeteket szólít meg, amelyek határokon átnyúló partnerségeket szeretnének kialakítani, vagyis európai dimenzióval kívánják gazdagítani a tevékenységeiket. A cél új pályázatok beadására ösztönözni azokat a szervezeteket/intézményeket, amelyek még nem vetették meg a lábukat eléggé európai szinten.

Ezen túlmenően ez a pályázati kategória a következőkre terjed ki:

 • Az oktatással, képzéssel, ifjúsággal és sporttal kapcsolatos uniós szakpolitikai menetrend, többek között a felsőoktatásra, szakképzésre, iskolákra és felnőttoktatásra irányuló szektorális menetrendek végrehajtásának előkészítését és támogatását célzó tevékenységek, különösen a nyitott koordinációs módszerek irányításának és működésének elősegítése révén.
 • Magas szintű közigazgatási szervek által vezetett európai szakpolitikai kísérletezés, amely magában foglalja a szakpolitikai intézkedések számos országban történő, megalapozott értékelési módszerekkel zajló gyakorlati kipróbálását. Az uniós ifjúsági stratégiával összhangban a nemzeti szintű uniós ifjúsági párbeszéd keretében az egyes nemzeti hatóságok által kijelölt nemzeti munkacsoportot működtető struktúrák pénzügyi támogatást vehetnek igénybe.
 • Olyan tevékenységek, amelyek az átgondolt szakpolitikai döntéshozatal elősegítése céljából bizonyítékokat és ismereteket gyűjtenek az oktatási, képzési, ifjúsági és sportrendszerekkel, valamint a nemzeti és európai szintű szakpolitikákkal kapcsolatban. Az adatok összegyűjtése és elemzése uniós vagy nemzetközi felmérések és tanulmányok, valamint tematikus és országspecifikus szakértelem révén történik.
 • A készségek és képesítések átláthatóságát és elismerését, valamint a kreditek átvitelét elősegítő pályázattípusok a minőségbiztosítás előmozdítása, a nemformális és informális tanulás érvényesítésének támogatása, a készségmenedzsment és a pályaorientáció érdekében. Ez a terület az európai szintű csereprogramokat elősegítő nemzeti és európai szintű szervek vagy hálózatok támogatását, valamint az oktatás, a képzés és az ifjúság különböző területei, valamint a formális, nemformális és informális tanulási környezetek közötti rugalmas tanulási pályák kialakításának ösztönzését is magában foglalja.

Olyan tevékenységek, amelyek például az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területén tevékenykedő szakpolitikai döntéshozók, gyakorlati szakemberek és egyéb érdekeltek részvételével zajló konferenciák, rendezvények és egyéb tevékenységek révén előmozdítják az Európai Unión belüli és azon kívüli érdekeltekkel folytatott szakpolitikai párbeszédet annak érdekében, hogy növeljék a releváns európai szakpolitikai menetrendekkel kapcsolatos tudatosságot, és népszerűsítsék Európát mint kiváló tanulmányi és kutatási helyszínt.

 • Az oktatási, képzési, ifjúsági és sporttal kapcsolatos szakpolitikák fokozott hatása és hozzáadott értéke érdekében szakmailag kiemelten elismert és elemző kapacitással rendelkező nemzetközi intézményekkel (például az OECD vagy az Európa Tanács) folytatott együttműködés.

JEAN MONNET AKCIÓK

A Jean Monnet akciók keretében a következő pályázattípusok támogathatók:

 • Jean Monnet akciók a felsőoktatás területén: Ez a pályázattípus abban nyújt támogatást az Európán belüli és kívüli felsőoktatási intézményeknek, hogy előmozdítsák az európai integrációval kapcsolatos oktatást és kutatást, valamint az uniós szakpolitikai prioritásokról folytatott, a tudományos körök és a szakpolitikai döntéshozók részvételével zajló szakpolitikai vitákat és eszmecseréket. A következő alpályázattípusok támogathatók: Jean Monnet modulok: rövid oktatási programok az európai uniós tanulmányok egy vagy több tudományterületén. Jean Monnet professzúrák: Hosszabb, európai uniós tanulmányokra szakosodott tanári állások az egyes egyetemi oktatók számára, Jean Monnet kiválósági központok: az európai tanulmányok különböző tudományterületeinek magas szintű szakértőinek ismereteit összegyűjtő kapcsolattartó pontok, amelyek emellett más országok tudományos intézményeivel alakítanak ki transznacionális tevékenységeket és strukturális kapcsolódási pontokat.
 • Jean Monnet akciók az oktatás és képzés más területein: Ez a pályázattípus előmozdítja az Európai Unióval kapcsolatos ismereteket a programországok iskoláiban és szakképzési intézményeiben. Célja, hogy lehetőségeket kínáljon az oktatási szolgáltatóknak arra, hogy tartalmakat fejlesszenek ki és bocsássanak a tanulók és a tanárképző szolgáltatók rendelkezésére, hogy támogassák a tanárokat az európai uniós kérdésekkel kapcsolatos módszertanokkal és naprakész ismeretekkel, valamint hogy előmozdítsák az iskolai és szakképzési képviselők és az érdekelt felek közötti, az európai uniós témákról folytatott párbeszédet és tapasztalatcserét. A következő alpályázattípusok támogathatók: Tanárképzés: strukturált képzési pályázatok kidolgozása és nyújtása a tanárok számára az uniós témákról; Hálózatok: a bevált gyakorlatok cseréje és egy országcsoporton belüli közös tanítás.
 • Kijelölt intézmények számára nyújtott támogatás: A pályázattípus támogatja az olyan, európai szempontból érdeklődésre számot tartó célokat kitűző intézményeket, amelyek bizonyos, prioritást élvező tárgykörökben kiemelkedő minőségű szolgáltatásokat bocsátanak az Unió, a tagállamok, valamint a polgárok rendelkezésére. Az intézmények fő tevékenységei és az azok által elért területek magukban foglalják a kutatást – többek között a jövőbeli szakpolitikák előkészítésére szolgáló adatgyűjtést és -elemzést –, a nemzetközi szervezetek jövőbeli munkatársai/szakemberei/oktatói, és különösen a jogi és vezetőségi területeken tevékenykedő köztisztviselők számára biztosított helyszíni és online oktatást, az Unió szempontjából kiemelt fontosságú kérdéseket érintő rendezvények szervezését, valamint a konkrét eredmények és általános információk terjesztését a széles nyilvánosság körében.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}