Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Šis tinklalapis dar neatitinka 2022 m. programos „Erasmus+“ vadovo turinio. Tačiau visą 2022 m. vadovą pasirinkta kalba galite parsisiųsti PDF formatu, spustelėję parsisiuntimo mygtuką šio puslapio dešinėje.

Kokia yra programos „Erasmus+“ struktūra?

Siekiant programos „Erasmus+“ tikslų, 2021–2027 m. numatoma įgyvendinti toliau nurodytus veiksmus.

1 PAGRINDINIS VEIKSMAS. ASMENŲ MOBILUMAS

Pagal šį pagrindinį veiksmą remiama:

 • besimokančių asmenų ir darbuotojų mobilumas: galimybės mokiniams, studentams, stažuotojams ir jaunimui, taip pat dėstytojams, bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojams, su jaunimu dirbantiems asmenims, sporto treneriams, švietimo įstaigų ir pilietinės visuomenės organizacijų darbuotojams įgyti patirties dalyvaujant mokymo ir (arba) profesinėje veikloje kitoje šalyje;
 • jaunimo dalyvavimo veikla: jaunimo inicijuojamos ir neformaliųjų jaunimo grupių ir (arba) jaunimo organizacijų vykdomos vietos ir tarpvalstybinio lygmens iniciatyvos siekiant padėti jaunimui įsitraukti į demokratinį gyvenimą ir mokytis jame dalyvauti, didinant informuotumą apie Europos Sąjungos bendrąsias vertybes ir pagrindines teises, vienijant jaunimą ir politikos formuotojus vietos, nacionaliniu ir Europos lygmenimis ir padedant siekti Europos Sąjungos bendrųjų tikslų;
 • „DiscoverEU“ veikla: veiksmai, teikiantys 18 metų amžiaus jaunuoliams galimybę pirmą kartą išvykti į trumpą kelionę po Europą pavieniui ar grupėmis, tokia neformaliojo švietimo veikla siekiant ugdyti jų priklausymo Europos Sąjungai jausmą ir padėti jiems atrasti jos kultūros įvairovę;
 • pagal Programą mobilumo veiklos užsienyje dalyviams suteikiama galimybių mokytis kalbų. Šia parama bus daugiausia siūloma naudotis per „Erasmus+“ internetinės kalbinės paramos (angl. Online Language Support, OLS) priemonę, kuri prireikus bus pritaikyta prie konkrečių sektorių poreikių, nes e. mokymasis teikia privalumų mokantis kalbos, pavyzdžiui, yra prieinamesnis ir lankstesnis. Ypatingais atvejais, kai nuotolinis mokymasis internetu nebus geriausia priemonė tikslinei grupei pasiekti, bus siūloma naudotis papildomų formų kalbine parama.

2 PAGRINDINIS VEIKSMAS. ORGANIZACIJŲ IR INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMAS

Pagal šį pagrindinį veiksmą remiama:

partnerystė, kuria siekiama bendradarbiavimo, įskaitant:

 • bendradarbiavimo partnerystę. Pagrindinis bendradarbiavimo partnerystės tikslas – sudaryti sąlygas organizacijoms gerinti savo veiklos kokybę ir aktualumą, plėtoti ir stiprinti partnerių tinklus, didinti jų pajėgumą vykdyti bendrą veiklą tarpvalstybiniu lygmeniu, skatinti jų veiklos tarptautinimą, keistis nauja praktika ir metodais ar juos plėtoti, dalytis idėjomis ir jas kvestionuoti;
 • nedidelio masto partnerystę. Šiuo veiksmu siekiama didinti Programos prieinamumą nedideliu mastu veikiantiems subjektams ir sunkiai pasiekiamiems asmenims bendrojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Skiriant mažesnes dotacijų sumas organizacijoms, nustatant trumpesnę trukmę ir paprastesnius (palyginti su bendradarbiavimo partneryste) administracinius reikalavimus pagal šį veiksmą siekiama įtraukti visuomenines organizacijas, naujus Programos dalyvius ir mažiau patirties turinčias organizacijas, šalinant mažesnius organizacinius pajėgumus turinčių organizacijų kliūtis dalyvauti Programoje.

Partnerystė, kuria siekiama meistriškumo, įskaitant:

 • Europos universitetus. Pagal šį veiksmą remiamas aukštojo mokslo ir studijų institucijų tinklų kūrimas „iš apačios į viršų“, didinant tarpvalstybinio bendradarbiavimo užmojus ir tuo tikslu rengiant bendras ilgalaikes kokybiško švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijas, grindžiamas bendra vizija ir bendromis vertybėmis;
 • profesinės kompetencijos centrus. Pagal šią iniciatyvą padedama kurti tarpvalstybines platformas, kuriose dalyvaujantys profesinės kompetencijos centrai yra saistomi glaudžių ryšių pagal vietos ir regionines augimo, inovacijų ir konkurencingumo strategijas, kartu remiant bendruosius struktūrinius pokyčius ir ekonomikos politiką Europos Sąjungoje;
 • „Erasmus+“ mokytojų akademijų iniciatyvą. Šio veiksmo bendrasis tikslas – sudaryti mokytojų švietimo ir rengimo paslaugų teikėjų europinę partnerystę, steigiant vadinamąsias „Erasmus+“ mokytojų akademijas, kuriose bus plėtojamos mokytojų rengimo europinės ir tarptautinės perspektyvos. Mokytojų akademijose bus remiama daugiakalbystė ir kultūros įvairovė, plėtojamas mokytojų rengimas pagal ES švietimo politikos prioritetus ir padedama siekti Europos švietimo erdvės tikslų;
 • veiksmą „Erasmus Mundus“. Šiuo veiksmu siekiama didinti aukštojo mokslo ir studijų institucijų meistriškumą ir jų tarptautinimą pasaulio mastu per Europoje įsteigtų aukštojo mokslo ir studijų institucijų bendrai vykdomas ir bendrai pripažįstamas magistrantūros studijų programas; šioje veikloje gali dalyvauti ir institucijos iš kitų pasaulio šalių.

Inovacijų partnerystė, įskaitant:

 • inovacijų aljansus. Šiuo veiksmu skatinamas aukštojo mokslo ir profesinio mokymo, verslo ir mokslinių tyrimų sektorių – vadinamojo žinių trikampio – pagrindinių dalyvių strateginis bendradarbiavimas siekiant skatinti švietimo ir mokymo sistemų inovacijas ir modernizavimą, kad būtų nustatomi ir suteikiami reikalingi būsimus darbo rinkos poreikius atitinkantys įgūdžiai, žinios ir gebėjimai Europos tvariam augimui ir konkurencingumui svarbiose strateginės reikšmės srityse;
 • perspektyvinius projektus. Šiuo veiksmu bus skatinamos inovacijos, kūrybiškumas ir e. dalyvavimas, taip pat socialinis verslumas įvairiose švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Pagal jį bus remiamos perspektyvinės ir svarbiausius Europos prioritetus atitinkančios idėjos, kurias būtų galima plačiai diegti, gerinant švietimo ir mokymo, jaunimo ir sporto sistemas, ir kurios galėtų padaryti esminį novatorišką metodikos ir praktikos poveikį visų rūšių mokymuisi ir aktyviam dalyvavimui Europos socialinėje sanglaudoje.

Gebėjimų stiprinimo projektai jaunimo srityje. Šiuo veiksmu remiamas Programos ir šalių partnerių organizacijų bendradarbiavimas ir mainai jaunimo srityje bei vykdoma neformaliojo mokymosi veikla, daugiausia dėmesio skiriant organizacijų, dirbančių su jaunuoliais už formaliojo švietimo ribų, gebėjimų stiprinimui ir užtikrinant aktyvų jaunuolių dalyvavimą.

Europos sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno. Šiuo veiksmu bus padedama paruošti, organizuoti ir vykdyti sporto renginius, kuriais nesiekiama pelno ir kuriuos vienoje šalyje arba keliose šalyse rengia sporto srities ne pelno organizacijos arba viešosios įstaigos. Šiais renginiais bus siekiama didinti „Erasmus+“ veiksmų sporto srityje matomumą, taip pat – informuotumą apie sporto svarbą skatinant socialinę įtrauktį, lygias galimybes ir sveikatinamąjį fizinį aktyvumą.

Interneto platformos, pavyzdžiui, „eTwinning“, Europos suaugusiųjų mokymosi e. platforma (EPALE), „School Education Gateway“, Europos jaunimo portalas, teiks virtualiojo bendradarbiavimo erdves, partnerių paieškos duomenų bazes, praktikos bendruomenių veiklą ir kitokias internetines paslaugas bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojams, su jaunimu dirbantiems asmenims, sprendimus priimantiems asmenims ir kitiems specialistams, taip pat mokiniams, jaunimui ir suaugusiems besimokantiems asmenims Europoje ir už jos ribų.

3 PAGRINDINIS VEIKSMAS. POLITIKOS PLĖTOTĖS IR BENDRADARBIAVIMO RĖMIMAS

Pagal šį pagrindinį veiksmą remiama:

iniciatyva „Europos jaunimas kartu“, orientuota į visuomeninio lygmens jaunimo organizacijas, kurios nori kurti tarpvalstybines partnerystes, t. y. kurios siekia savo veiklai suteikti europinį aspektą. Tikslas – paskatinti organizacijas, kurios dar nėra gerai įsitvirtinusios Europos lygmeniu, teikti naujas paraiškas.

Be to, pagal šį pagrindinį veiksmą remiami:

 • veiksmai, kuriais siekiama parengti ir padėti įgyvendinti ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto politikos darbotvarkę, įskaitant aukštojo mokslo, profesinio mokymo, bendrojo ugdymo įstaigų ir suaugusiųjų mokymosi sektorių darbotvarkes, visų pirma sudarant sąlygas valdyti ir taikyti atviruosius koordinavimo metodus;
 • Europos politikos eksperimentų vykdymas, vadovaujamas aukšto lygio valdžios institucijų ir apimantis praktinius politikos priemonių bandymus keliose šalyse, remiantis patikimais vertinimo metodais. Pagal ES jaunimo strategiją taip pat bus teikiama finansinė parama sistemoms, kuriose veikia nacionalinės darbo grupės, kiekvienos nacionalinės institucijos sudarytos palaikant ES jaunimo dialogą nacionaliniu lygmeniu;
 • veiksmai siekiant rinkti svarbius įrodymus ir žinias apie švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sistemas ir politiką nacionaliniu ir Europos lygmenimis, kad būtų galima lengviau formuoti pagrįstą politiką. Įrodymai bus renkami ir analizuojami per ES masto arba tarptautines apklausas ir tyrimus, taip pat remiantis konkrečių temų ir šalių specialiosiomis žiniomis;
 • veiksmai, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos įgūdžių ir kvalifikacijų skaidrumui ir pripažinimui, taip pat mokymosi kreditų perkėlimui siekiant skatinti kokybės užtikrinimą, remti neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatų patvirtinimą, įgūdžių valdymą ir orientavimą. Ši sritis taip pat apims paramą nacionalinio ir Europos lygmenų įstaigoms ir tinklams, sudarantiems palankias sąlygas mainams visoje Europoje, ir lanksčių mokymosi trajektorijų, susiejančių įvairias švietimo, mokymo ir jaunimo sritis, taip pat formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi aspektus, kūrimą;

veiksmai, kuriais skatinamas politinis dialogas su suinteresuotaisiais subjektais Europos Sąjungoje ir už jos ribų, pavyzdžiui, per konferencijas, renginius ir kitą veiklą, dalyvaujant švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto politikos formuotojams, specialistams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams, siekiant didinti informuotumą apie atitinkamas Europos politikos darbotvarkes ir populiarinti Europą kaip perspektyvių studijų ir mokslinių tyrimų vietą;

 • bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis (tokiomis kaip EBPO ir Europos Taryba), turinčiomis pripažintą kompetenciją ir analitinių pajėgumų, siekiant didinti švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sričių politikos poveikį ir pridėtinę vertę.

„JEAN MONNET“ VEIKSMAI

„Jean Monnet“ veiksmų srityje bus remiama:

 • „Jean Monnet“ veiksmai aukštojo mokslo srityje. Remiamos aukštojo mokslo ir studijų institucijos Europoje ir už jos ribų siekiant skatinti dėstymą ir mokslinius tyrimus Europos integracijos temomis bei politines diskusijas dėl Sąjungos politikos prioritetų ir mainus tarp akademinės bendruomenės ir politikos formuotojų. Remiami šie papildomi veiksmai: „Jean Monnet“ moduliai – vienos ar daugiau Europos Sąjungos studijų disciplinų trumpos mokymo programos; „Jean Monnet“ profesūra – ilgesnis Europos Sąjungos studijų specializaciją turinčio dėstytojo darbas, skiriamas pavieniams universitetų profesoriams, „Jean Monnet“ kompetencijos centrai – vietos, kuriose kaupiamos įvairių Europos studijų disciplinų aukšto lygio ekspertų žinios, taip pat inicijuojama tarpvalstybinė veikla ir užmezgami sisteminiai ryšiai su kitų šalių akademinėmis institucijomis;
 • „Jean Monnet“ veiksmai kitose švietimo ir mokymo srityse. Šiuo veiksmu skatinama didinti Programoje dalyvaujančių šalių bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų žinias apie Europos Sąjungą. Siekiama suteikti galimybių švietimo paslaugų teikėjams kurti ir teikti švietimo turinį besimokantiems asmenims, mokytojų rengimo paslaugų teikėjams, kad mokytojams būtų teikiamos metodikos ir naujausios žinios apie Europos Sąjungos reikalus, skatinamos diskusijos ir bendrojo ugdymo bei profesinio mokymo įstaigų atstovų ir suinteresuotųjų subjektų keitimasis informacija apie Europos Sąjungos dalykinių sričių studijas. Remiami šie papildomi veiksmai: mokytojų mokymas – struktūrinių mokymo apie ES reikalus pasiūlymų mokytojams rengimas ir teikimas; tinklai – dalijimasis jungtinio mokymo gerąja patirtimi šalių grupėje;
 • parama paskirtosioms institucijoms. Pagal veiksmą remiamos institucijos, kurios siekia Europos interesus atitinkančių tikslų ir teikia Sąjungai, jos valstybėms narėms ir piliečiams kokybiškas konkrečių prioritetinių dalykinių sričių paslaugas. Šių institucijų pagrindinė veikla ir aprėptis apima mokslinius tyrimus, įskaitant būsimai politikai reikalingų duomenų rinkimą ir analizę, tarptautinių organizacijų būsimų darbuotojų ir valstybės tarnautojų (ypač teisės ir valdymo srityse) tiesioginį ir nuotolinį mokymą, renginių Sąjungos prioritetinėmis temomis organizavimą, taip pat konkrečių rezultatų ir bendros informacijos sklaidą plačiajai visuomenei.