Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Kokia yra Programos „Erasmus+“ struktūra?

Siekiant programos „Erasmus+“ tikslų, 2021–2027 m. numatoma įgyvendinti toliau nurodytus pagrindinius veiksmus.

1 Pagrindinis Veiksmas. Asmenų Mobilumas

Pagal šį pagrindinį veiksmą remiama:

 • besimokančių asmenų ir darbuotojų mobilumas: galimybės mokiniams, studentams, suaugusiems besimokantiems asmenims, stažuotojams ir jaunimui, taip pat dėstytojams, bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojams, pedagogams, su jaunimu dirbantiems asmenims, sporto darbuotojams, švietimo įstaigų ir pilietinės visuomenės organizacijų darbuotojams įgyti patirties dalyvaujant mokymo ir (arba) profesinėje veikloje kitoje šalyje;
 • jaunimo dalyvavimo veikla: jaunimo inicijuojamos ir neformaliųjų jaunimo grupių ir (arba) jaunimo organizacijų vykdomos vietos ir tarpvalstybinio lygmens iniciatyvos siekiant padėti jaunimui įsitraukti į demokratinį gyvenimą ir mokytis jame dalyvauti, didinant informuotumą apie Europos Sąjungos bendrąsias vertybes ir pagrindines teises, vienijant jaunimą ir politikos formuotojus vietos, nacionaliniu ir Europos lygmenimis ir padedant siekti Europos Sąjungos bendrųjų tikslų;
 • Darbuotojų mobilumas sporto srityje sporto, visų pirma mėgėjiško sporto, organizacijų darbuotojams suteikiama galimybė tobulinti savo gebėjimus bei kvalifikaciją ir įgyti naujų įgūdžių per mobilumą mokymosi tikslais ir kurį laiką praleidžiant užsienyje, taip prisidedant prie sporto organizacijų gebėjimų stiprinimo ir plėtros. Šiuo veiksmu remiamas trenerių ir kitų mėgėjiško sporto darbuotojų (tiek apmokamų darbuotojų, tiek savanorių) profesinis tobulėjimas. Nemėgėjiško sporto darbuotojai, įskaitant tuos, kurių karjera sporto srityje yra dvikryptė arba nesportinė, taip pat gali sustiprinti mokymosi poveikį ir žinių perdavimą mėgėjiško sporto darbuotojams ir organizacijoms. Mobilumo mokymosi tikslais galimybės nemėgėjiško sporto darbuotojams gali būti remiamos, jei tokių darbuotojų dalyvavimas gali būti naudingas mėgėjiškam sportui;
 • „DiscoverEU“: veiksmas, suteikiantis 18 metų amžiaus jaunuoliams galimybę pirmą kartą pavieniui ar su grupe išvykti į trumpą kelionę po Europą. „DiscoverEU“, kaip savaiminio mokymosi veikla, siekiama padėti dalyviams išsiugdyti priklausymo Europos Sąjungai jausmą ir padėti jiems atrasti jos kultūros įvairovę. Taip pat siekiama suteikti jaunuoliams įgūdžių ir gebėjimų, padedančių jiems branginti gyvenimą, ir įkvėpti juos keliauti tvariai ir apskritai išugdyti atsakingą požiūrį į aplinką. „DiscoverEU“ apima bendrus veiksmus, dėl kurių jaunuoliai gali kreiptis tiesiogiai per Europos jaunimo portalą, ir įtraukties veiksmus. „DiscoverEU“ įtraukties veiksmai yra skirti mažiau galimybių turinčiam jaunimui, kad iniciatyvoje „DiscoverEU“ jis galėtų dalyvauti vienodomis sąlygomis su kitais.
 • pagal Programą mobilumo veiklos užsienyje dalyviams suteikiama galimybių mokytis kalbų. Šia parama bus daugiausia siūloma naudotis per „Erasmus+“ internetinės kalbinės paramos (angl. Online Language Support, OLS) priemonę, kuri prireikus bus pritaikyta prie konkrečių sektorių poreikių, nes e. mokymasis teikia privalumų mokantis kalbos, pavyzdžiui, yra prieinamesnis ir lankstesnis. Ypatingais atvejais, kai nuotolinis mokymasis internetu nebus geriausia priemonė tikslinei grupei pasiekti, bus siūloma naudotis papildomų formų kalbine parama.
 • Virtualieji mainai aukštojo mokslo ir jaunimo srityje: veiksmas leidžia organizuoti internetinę žmonių veiklą, kuria skatinamas asmenų iš trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, ES valstybių narių ar Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių tarpkultūrinis dialogas ir socialinių emocinių įgūdžių ugdymas. Ši veikla gali būti vykdoma nedidelėse grupėse; ją visada moderuoja tinkamai parengtas moderatorius.

2 Pagrindinis Veiksmas. Organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas

Pagal šį pagrindinį veiksmą remiama:

Partnerystė, kuria siekiama bendradarbiavimo, įskaitant:

 • bendradarbiavimo partnerystę. Pagrindinis bendradarbiavimo partnerystės tikslas – sudaryti sąlygas organizacijoms gerinti savo veiklos kokybę ir aktualumą, plėtoti ir stiprinti partnerių tinklus, didinti jų pajėgumą vykdyti bendrą veiklą tarpvalstybiniu lygmeniu, skatinti jų veiklos tarptautinimą, keistis nauja praktika ir metodais ar juos plėtoti, dalytis idėjomis ir jas kvestionuoti;
 • nedidelio masto partnerystę. Šiuo veiksmu siekiama didinti Programos prieinamumą nedideliu mastu veikiantiems subjektams ir sunkiai pasiekiamiems asmenims bendrojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Skiriant mažesnes dotacijų sumas organizacijoms, nustatant trumpesnę trukmę ir paprastesnius (palyginti su bendradarbiavimo partneryste) administracinius reikalavimus pagal šį veiksmą siekiama įtraukti visuomenines organizacijas, naujus Programos dalyvius ir mažiau patirties turinčias organizacijas, šalinant mažesnius organizacinius pajėgumus turinčių organizacijų kliūtis dalyvauti Programoje.

Partnerystė, kuria siekiama meistriškumo, įskaitant:

 • iniciatyvą „Europos universitetai“. Pagal šį veiksmą remiamas aukštojo mokslo ir studijų institucijų aljansų kūrimas „iš apačios į viršų“, didinant tarpvalstybinio bendradarbiavimo užmojus ir tuo tikslu rengiant bendras ilgalaikes kokybiško švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijas, grindžiamas bendra vizija ir bendromis vertybėmis;
 • profesinės kompetencijos centrus. Šia veikla remiamas principu „iš apačios į viršų“ grindžiamas požiūris į profesinę kompetenciją, įtraukiant įvairius vietos suinteresuotuosius subjektus, kad profesinio mokymo įstaigos galėtų greitai pritaikyti įgūdžių ugdymą prie kintančių ekonominių ir socialinių poreikių. Jie veikia tam tikrame vietos kontekste, kur kuria inovacijoms, regioniniam vystymuisi ir socialinei įtraukčiai palankias įgūdžių ekosistemas, ir taip pat per tarptautinio bendradarbiavimo tinklus bendrauja su kitų šalių profesinės kompetencijos centrais.  Taip jaunuoliams suteikiama pirminio mokymo, o suaugusiesiems – kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo galimybių, siūlant lankstų, savalaikį ir dinamiškos darbo rinkos reikmes atitinkantį mokymą, taip pat ir žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos kontekste;
 • „Erasmus+“ mokytojų akademijų iniciatyvą. Šio veiksmo bendrasis tikslas – sudaryti mokytojų švietimo ir rengimo paslaugų teikėjų europinę partnerystę, steigiant vadinamąsias „Erasmus+“ mokytojų akademijas, kuriose bus plėtojamos mokytojų rengimo europinės ir tarptautinės perspektyvos. Mokytojų akademijose bus remiama daugiakalbystė ir kultūros įvairovė, plėtojamas mokytojų rengimas pagal ES švietimo politikos prioritetus ir padedama siekti Europos švietimo erdvės tikslų;
 • veiksmą „Erasmus Mundus“. Šiuo veiksmu siekiama didinti aukštojo mokslo ir studijų institucijų meistriškumą ir jų tarptautinimą pasaulio mastu per Europoje įsteigtų aukštojo mokslo ir studijų institucijų bendrai vykdomas ir bendrai pripažįstamas magistrantūros studijų programas; šioje veikloje gali dalyvauti ir institucijos iš kitų pasaulio šalių.

Inovacijų Partnerystę, įskaitant:

 • inovacijų aljansus. Šiuo veiksmu skatinamas aukštojo mokslo ir profesinio mokymo, verslo ir mokslinių tyrimų sektorių – vadinamojo žinių trikampio – pagrindinių dalyvių strateginis bendradarbiavimas siekiant skatinti švietimo ir mokymo sistemų inovacijas ir modernizavimą, kad būtų nustatomi ir suteikiami reikalingi būsimus darbo rinkos poreikius atitinkantys įgūdžiai, žinios ir gebėjimai Europos tvariam augimui ir konkurencingumui svarbiose strateginės reikšmės srityse;
 • perspektyvinius projektus. Šiuo veiksmu siekiama skatinti inovacijas, kūrybiškumą ir dalyvavimą, taip pat socialinį verslumą įvairiose švietimo ir mokymo srityse. Juo bus remiamos perspektyvinės ir svarbiausius Europos prioritetus atitinkančios idėjos, kurias būtų galima plačiai diegti, taip gerinant švietimo ir mokymo sistemas, ir kurios galėtų padaryti esminį novatorišką metodikos ir praktikos poveikį visų rūšių mokymuisi ir aktyviam dalyvavimui siekiant Europos socialinės sanglaudos.

Gebėjimų stiprinimo projektus, įskaitant: 

 • gebėjimų stiprinimo projektus aukštojo mokslo srityje. Šiuo veiksmu remiami tarptautinio bendradarbiavimo projektai, grindžiami daugiašale aukštojo mokslo srityje veikiančių organizacijų iš ES valstybių narių ar Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių ir trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, partneryste. Jais siekiama prisidėti prie trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, aukštojo mokslo – kaip tvaraus socialinio ir ekonominio vystymosi veiksnio – aktualumo, kokybės, modernizavimo ir prieinamumo;
 • gebėjimų stiprinimo projektus profesinio mokymo srityje. Šiuo profesinio mokymo srities veiksmu remiami tarptautinio bendradarbiavimo projektai, grindžiami daugiašale profesinio mokymo srityje veikiančių organizacijų iš ES valstybių narių, Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių ir trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, partneryste. Jais siekiama prisidėti prie trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, profesinio mokymo – kaip tvaraus socialinio ir ekonominio vystymosi veiksnio – aktualumo, prieinamumo ir reaktyvumo;
 • gebėjimų stiprinimo projektus jaunimo srityje. Šiuo veiksmu remiamas organizacijų iš ES valstybių narių, Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių ir trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, bendradarbiavimas ir mainai jaunimo srityje bei vykdoma neformaliojo mokymosi veikla, daugiausia dėmesio skiriant organizacijų, dirbančių su jaunuoliais už formaliojo švietimo ribų, gebėjimų stiprinimui ir užtikrinant aktyvų jaunuolių dalyvavimą;
 • gebėjimų stiprinimo projektus sporto srityje. Šiuo veiksmu remiami tarptautinio bendradarbiavimo projektai, grindžiami daugiašale sporto srityje veikiančių organizacijų iš ES valstybių narių, Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių ar trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, partneryste. Siekiama remti sporto veiklą ir politiką trečiosiose valstybėse, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, kaip vertybių puoselėjimo ir švietimo priemonę asmeniniam ir socialiniam vystymuisi skatinti ir glaudesnėms bendruomenėms kurti.

Europos sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno. Šiuo veiksmu bus padedama paruošti, organizuoti ir vykdyti sporto renginius, kuriais nesiekiama pelno ir kuriuos vienoje šalyje arba keliose šalyse rengia sporto srities ne pelno organizacijos arba viešosios įstaigos. Šiais renginiais bus siekiama didinti „Erasmus+“ veiksmų sporto srityje matomumą, taip pat – informuotumą apie sporto svarbą skatinant socialinę įtrauktį, lygias galimybes ir sveikatinamąjį fizinį aktyvumą.

Interneto platformos, pavyzdžiui, Europos mokyklinio ugdymo platforma (įskaitant „eTwinning“), Europos suaugusiųjų mokymosi e. platforma (EPALE) ir Europos jaunimo portalas, teiks virtualiojo bendradarbiavimo erdves, partnerių paieškos duomenų bazes, praktikos bendruomenių veiklą ir kitokias internetines paslaugas bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojams, su jaunimu dirbantiems asmenims, sprendimus priimantiems asmenims ir kitiems specialistams, taip pat mokiniams, jaunimui ir suaugusiems besimokantiems asmenims Europoje ir už jos ribų.

3 Pagrindinis Veiksmas. Politikos plėtotės ir bendradarbiavimo rėmimas

Pagal šį pagrindinį veiksmą remiama:

Iniciatyva „Europos jaunimas kartu“, orientuota tiek į visuomeninio lygmens jaunimo organizacijas, tiek į didesnes organizacijas, kuria remiama tarpvalstybinė partnerystė. Pagal šį veiksmą vykdoma veikla turėtų būti prisidedama prie platesnio jaunimo įtraukimo, kad būtų išgirsti visų balsai, ir pritraukiami patys įvairiausi jaunuoliai, priklausantys ir nepriklausantys jaunimo organizacijoms, įskaitant mažiau galimybių turinčius jaunuolius. Veikla turėtų būti vykdoma per įvairius tradicinius ir skaitmeninius kanalus, sudarant sąlygas partnerystei ir tinklams ir pritraukiant dalyvauti bei suteikiant prieigą visuomeninėms NVO ir jaunimo judėjimams.

Be to, pagal šį pagrindinį veiksmą remiami:

 • veiksmai, kuriais siekiama parengti ir padėti įgyvendinti ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto politikos darbotvarkę, įskaitant aukštojo mokslo, profesinio mokymo, bendrojo ugdymo įstaigų ir suaugusiųjų mokymosi sektorių darbotvarkes, visų pirma sudarant sąlygas valdyti ir taikyti atviruosius koordinavimo metodus;
 • Europos politikos eksperimentų vykdymas, vadovaujamas aukšto lygio valdžios institucijų ir apimantis praktinius politikos priemonių bandymus keliose šalyse, remiantis patikimais vertinimo metodais. Pagal ES jaunimo strategiją taip pat bus teikiama finansinė parama sistemoms, kuriose veikia nacionalinės darbo grupės, kiekvienos nacionalinės institucijos sudarytos palaikant ES jaunimo dialogą nacionaliniu lygmeniu;
 • veiksmai siekiant rinkti svarbius įrodymus ir žinias apie švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sistemas ir politiką nacionaliniu ir Europos lygmenimis, kad būtų galima lengviau formuoti pagrįstą politiką. Įrodymai bus renkami ir analizuojami per ES masto arba tarptautines apklausas ir tyrimus, taip pat remiantis konkrečių temų ir šalių specialiosiomis žiniomis;
 • veiksmai, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos įgūdžių ir kvalifikacijų skaidrumui ir pripažinimui, taip pat mokymosi kreditų perkėlimui siekiant skatinti kokybės užtikrinimą, remti neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatų patvirtinimą, įgūdžių valdymą ir orientavimą. Ši sritis taip pat apims paramą nacionalinio ir Europos lygmenų įstaigoms ir tinklams, sudarantiems palankias sąlygas mainams visoje Europoje, ir lanksčių mokymosi trajektorijų, susiejančių įvairias švietimo, mokymo ir jaunimo sritis, taip pat formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi aspektus, kūrimą;

veiksmai, kuriais skatinamas politinis dialogas su suinteresuotaisiais subjektais Europos Sąjungoje ir už jos ribų, pavyzdžiui, per konferencijas, renginius ir kitą veiklą, dalyvaujant švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto politikos formuotojams, specialistams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams, siekiant didinti informuotumą apie atitinkamas Europos politikos darbotvarkes ir populiarinti Europą kaip perspektyvių studijų ir mokslinių tyrimų vietą;

 • bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis (tokiomis kaip EBPO ir Europos Taryba), turinčiomis pripažintą kompetenciją ir analitinių pajėgumų, siekiant didinti švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sričių politikos poveikį ir pridėtinę vertę.

„Jean Monnet“ Veiksmai

„Jean Monnet“ veiksmų srityje remiama:

 • „Jean Monnet“ veiksmai aukštojo mokslo srityje. Šiais veiksmais remiamos aukštojo mokslo ir studijų institucijos Europoje ir už jos ribų siekiant skatinti dėstymą ir mokslinius tyrimus Europos integracijos temomis bei politines diskusijas dėl Sąjungos politikos prioritetų ir mainus tarp akademinės bendruomenės ir politikos formuotojų. Remiami šie papildomi veiksmai: „Jean Monnet“ moduliai – vienos ar daugiau Europos Sąjungos studijų disciplinų trumpos mokymo programos; „Jean Monnet“ profesūra – ilgesnis Europos Sąjungos studijų specializaciją turinčio dėstytojo darbas, skiriamas pavieniams universitetų profesoriams; „Jean Monnet“ kompetencijos centrai – vietos, kuriose kaupiamos įvairių Europos studijų disciplinų aukšto lygio ekspertų žinios, taip pat inicijuojama tarpvalstybinė veikla ir užmezgami sisteminiai ryšiai su kitų šalių akademinėmis institucijomis; 
 • „Jean Monnet“ veiksmai kitose švietimo ir mokymo srityse. Šiuo veiksmu skatinama didinti ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų žinias apie Europos Sąjungą. Siekiama suteikti galimybių švietimo paslaugų teikėjams kurti ir teikti švietimo turinį besimokantiems asmenims, mokytojų rengimo paslaugų teikėjams, kad mokytojams būtų teikiamos metodikos ir naujausios žinios apie Europos Sąjungos reikalus, skatinamos diskusijos ir bendrojo ugdymo bei profesinio mokymo įstaigų atstovų ir suinteresuotųjų subjektų keitimasis informacija apie Europos Sąjungos dalykinių sričių studijas. Remiami šie papildomi veiksmai: mokytojų rengimas – struktūrinių mokymo apie ES reikalus pasiūlymų mokytojams rengimas ir teikimas; ES mokymosi iniciatyva siekiama skatinti geresnį supratimą bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo sistemoje (ISCED 1–4 lygmenys);
 • „Jean Monnet“ politiniai debatai: „Jean Monnet“ aukštojo mokslo tinklai, suburti atsižvelgiant į konkrečią su Komisijos prioritetu susijusią temą, rinks, dalysis ir su partneriais aptars mokslinių tyrimų išvadas, dalykų turinį ir patirtį, produktus (tyrimus, straipsnius, dalykų turinį ir t. t.). Kitų švietimo ir mokymo sričių tinklai, dalijimasis komandinio mokymo gerąja patirtimi šalių grupėje;
 • parama paskirtosioms institucijoms. Pagal veiksmą remiamos institucijos, kurios siekia Europos interesus atitinkančių tikslų ir teikia Sąjungai, jos valstybėms narėms ir piliečiams kokybiškas konkrečių prioritetinių dalykinių sričių paslaugas. Šių institucijų pagrindinė veikla ir aprėptis apima mokslinius tyrimus, įskaitant būsimai politikai reikalingų duomenų rinkimą ir analizę, tarptautinių organizacijų būsimų darbuotojų ir valstybės tarnautojų (ypač teisės ir valdymo srityse) tiesioginį ir nuotolinį mokymą, renginių Sąjungos prioritetinėmis temomis organizavimą, taip pat konkrečių rezultatų ir bendros informacijos sklaidą plačiajai visuomenei.