Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ta strona internetowa nie odzwierciedla jeszcze treści przewodnika po programie Erasmus+ na 2022 r. Cały przewodnik na 2022 r. można jednak pobrać w formacie PDF i w wybranym języku, klikając „ Download” po prawej stronie ekranu.

Centra doskonałości zawodowej

W ramach inicjatywy dotyczącej centrów doskonałości zawodowej zdefiniowano oddolne podejście do doskonałości, zgodnie z którym instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego są zdolne do szybkiego przystosowywania oferowanych kwalifikacji do zmieniających się potrzeb gospodarczych i społecznych. Ma ona na celu wspieranie transnarodowych platform współpracy, które trudno byłoby stworzyć w osobnych państwach członkowskich przy braku zachęt ze strony UE, jej wsparcia technicznego i możliwości w zakresie wzajemnego uczenia się.

Proponowana koncepcja doskonałości zawodowej charakteryzuje się całościowym podejściem skoncentrowanym na osobie uczącej się, w ramach którego kształcenie i szkolenie zawodowe:

 • stanowi integralną część ekosystemów umiejętności, przyczyniając się do rozwoju regionalnego, innowacji, włączenia społecznego i strategii inteligentnej specjalizacji;
 • jest częścią trójkąta wiedzy, ściśle powiązaną z innymi sektorami kształcenia i szkolenia, środowiskiem naukowym i przedsiębiorstwami;
 • umożliwia osobom uczącym się nabywanie kompetencji zawodowych i kluczowych dzięki wysokiej jakości ofercie, która opiera się na zapewnieniu jakości, sprzyja budowaniu innowacyjnych form partnerstwa ze światem pracy i jest wspierana dzięki stałemu rozwojowi zawodowemu nauczycieli i kadry prowadzącej szkolenia, innowacyjnym i integracyjnym metodom pedagogicznym, strategiom mobilności i umiędzynaradawiania.

Cele akcji

Akcja ta przyczynia się do stopniowego tworzenia i rozwoju europejskich platform centrów doskonałości zawodowej, przyczyniając się do rozwoju regionalnego, innowacji i strategii inteligentnej specjalizacji, jak również międzynarodowych platform współpracy.

Centra doskonałości zawodowej będą działały na dwóch poziomach:

 1. na szczeblu krajowym w danym kontekście lokalnym poprzez włączanie centrów doskonałości zawodowej do lokalnych ekosystemów innowacji oraz łączenie ich na poziomie europejskim;
 2. na szczeblu transnarodowym poprzez platformy centrów doskonałości zawodowej w celu ustanowienia światowej klasy punktów odniesienia dla kształcenia zawodowego poprzez zbliżanie centrów doskonałości zawodowej o wspólnych:
 • zainteresowaniach poszczególnymi sektorami (np. lotnictwem, elektromobilnością, technologiami ekologicznymi i dotyczącymi gospodarki o obiegu zamkniętym, ICT, opieki zdrowotnej itp.); lub
 • innowacyjnych podejściach do wyzwań społecznych (np. zmiany klimatu, wyczerpywania się i niedoboru zasobów, transformacji cyfrowej, sztucznej inteligencji, celów zrównoważonego rozwoju, integracji migrantów, podnoszenia kwalifikacji osób o niskich kwalifikacjach itp.).

Celem platform jest „równanie do góry” w zakresie doskonalenia kształcenia i szkolenia zawodowego. Będą one otwarte na uczestnictwo krajów o dobrze rozwiniętych systemach doskonałości zawodowej, a także dla tych, które są w trakcie opracowywania podobnych podejść zmierzających do wykorzystania pełnego potencjału instytucji VET i odegrania aktywnej roli we wspieraniu wzrostu i innowacji.

Centra doskonałości zawodowej są przeznaczone dla organizacji oferujących kształcenie i szkolenie zawodowe na wszystkich poziomach ERK od 3 do 8, w tym na poziomie wykształcenia średniego II stopnia, policealnym, a także wyższym (np. uczelni nauk stosowanych, politechnik itp.).

Wnioski nie mogą jednak dotyczyć wyłącznie działań kierowanych do osób uczących się na poziomie wyższym; wnioski dotyczące VET na poziomie wyższym (poziomy ERK od 6 do 8) muszą obejmować co najmniej jeden inny poziom kwalifikacji VET od poziomu ERK 3 do 5, a także istotny element uczenia się opartego na pracy[1].

Kryteria kwalifikowalności

Aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus+, wnioski w sprawie projektów dotyczących centrów doskonałości zawodowej muszą spełniać następujące kryteria:

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcą może być każda organizacja uczestnicząca mająca siedzibę w kraju programu. Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji zaangażowanych w dany projekt.

Jakiego rodzaju organizacje kwalifikują się do udziału w projekcie?

Każda organizacja publiczna lub prywatna prowadząca działalność w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego lub w środowisku pracy i mająca siedzibę w kraju programu lub dowolnym kraju partnerskim (zob. podrozdział „Kraje uprawnione” w załączniku A do niniejszego przewodnika) może pełnić rolę partnera pełnoprawnego, podmiotu lub partnera stowarzyszonego.

Przykładowo takimi organizacjami mogą być:

 • Organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego
 • przedsiębiorstwa, organizacje reprezentujące przemysł lub sektory,
 • Krajowe/regionalne organy ds. kwalifikacji
 • Instytuty badawcze
 • Agencje ds. innowacji
 • Organy ds. rozwoju regionalnego

Liczba i profil organizacji uczestniczących

Partnerstwo musi obejmować co najmniej 8 partnerów pełnoprawnych z co najmniej 4 państw uczestniczących w programie Erasmus+ (w tym z co najmniej 2 państw członkowskich UE), w tym:

a) co najmniej 1 przedsiębiorstwo, organizację reprezentującą przemysł lub sektor, oraz

b) co najmniej 1 organizatora kształcenia i szkolenia zawodowego (na poziomie średnim lub wyższym).

Dalszy skład partnerstwa powinien odzwierciedlać szczególny charakter wniosku.

Czas trwania projektu

4 lata

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-EDU-2021-PEX-COVE.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 7 września do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Opracowanie projektu

Centra doskonałości zawodowej charakteryzują się przyjęciem podejścia systemowego. Oczekuje się od nich, że będą wykraczały daleko poza zwykłe zapewnianie wysokiej jakości kwalifikacji zawodowych. Cechy charakterystyczne dla transnarodowych platform współpracy obejmują zestaw różnych działań pogrupowanych w ramach trzech grup omówionych poniżej:

 1. Nauczanie i uczenie się w tym uczenie osób umiejętności dopasowanych do rynku pracy w ramach ciągłego podejścia do uczenia się przez całe życie; opracowanie innowacyjnych, skupionych na osobie uczącej się metod nauczania i uczenia się, w tym materiałów do kształcenia na odległość umożliwiających kształcenie i szkolenie zawodowe odbywające się w sposób modułowy, skupiony na osobie uczącej się i transnarodowy (programy nauczania lub kwalifikacje), które przyczynią się do mobilności (w tym mobilności wirtualnej) osób uczących się i kadry oraz ułatwią uznawanie kwalifikacji na szczeblu regionalnym lub krajowym;
 2. Współpraca i partnerstwa w tym wnoszenie w partnerstwie wkładu w tworzenie i rozpowszechnianie nowej wiedzy z innymi zainteresowanymi stronami, a także ustanawianie partnerstw biznesowo-edukacyjnych umożliwiających prowadzenie praktyk zawodowych, staży, dzielenie się sprzętem, w tym materiałami do kształcenia na odległość, wymianę kadry i nauczycieli między przedsiębiorstwami oraz centrami VET itp.;
 3. Zarządzanie i finansowanie w tym zapewnienie skutecznego zarządzania na wszystkich szczeblach obejmujących właściwe zainteresowane strony; a także pełne wykorzystanie unijnych instrumentów i środków finansowych.

Niewyczerpującą listę działań odpowiadających każdej grupie zamieszczono w formularzu wniosku.

Działania proponowane we wnioskach dotyczących projektu powinny wnieść wartość dodaną i będą miały bezpośredni wpływ na osiąganie rezultatów projektu.

Projekt musi obejmować odpowiednie wyniki powiązane z:

 • co najmniej 3 działaniami wymienionymi w formularzu wniosku w grupie 1 – nauczanie i uczenie się,
 • co najmniej 3 działaniami wymienionymi w formularzu wniosku w grupie 2 – współpraca oraz partnerstwo, i
 • co najmniej 2 działaniami wymienionymi w formularzu wniosku w grupie 3 – zarządzanie i finansowanie.

Wnioskodawca może uwzględnić działania, których nie wymieniono w powyższych trzech grupach. Należy wykazać, że są one w szczególności właściwe dla osiągania celów zaproszenia i spełniania określonych potrzeb. Muszą one zostać poddane pod rozwagę i przedstawione w ramach spójnego zestawu działań.

Celem centrów doskonałości zawodowej nie jest tworzenie nowych instytucji i infrastruktury VET od podstaw (choć mogą to robić), ale zrzeszanie grupy lokalnych/regionalnych partnerów, takich jak organizatorzy kształcenia zawodowego wstępnego i ustawicznego, instytucje szkolnictwa wyższego, w tym uczelnie nauk stosowanych i politechniki, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa, izby, partnerzy społeczni, organy krajowe i regionalne oraz agencje rozwoju, publiczne służby zatrudnienia itp.

Wymaga się, aby w stosownych przypadkach w projektach stosowano instrumenty i narzędzia[2] dotyczące całej UE.

Projekty muszą obejmować opracowanie długoterminowego planu działania na rzecz stopniowego wdrażania wyników projektu po zakończeniu jego realizacji. Wspomniany plan musi opierać się na zrównoważonych partnerstwach między organizatorami kształcenia i szkolenia i kluczowymi zainteresowanymi stronami z danej branży prowadzącymi działalność na odpowiednim szczeblu. Należy w nim wskazać odpowiednie struktury zarządzania i przedstawić plany w zakresie skalowalności i stabilności finansowania. Plany powinny również zapewniać odpowiednią widoczność i szerokie rozpowszechnienie prac prowadzonych w ramach platform, w tym również na szczeblu UE i na krajowym szczeblu politycznym; należy w nich także zawrzeć szczegółowe informacje na temat sposobu wdrażania stosownych środków na szczeblu europejskim, krajowym lub regionalnym przy wsparciu odpowiednich partnerów. W planie działania należy również wskazać, w jaki sposób możliwości w zakresie otrzymania finansowania ze środków UE (np. w ramach europejskich funduszy strukturalnych, Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, programu Erasmus+, programu COSME, programów sektorowych), a także finansowania ze środków krajowych i regionalnych (oraz prywatnych), może przyczynić się do realizacji projektu. W planie działania należy wziąć pod uwagę krajowe i regionalne strategie inteligentnej specjalizacji.

Oczekiwany wpływ

Oczekuje się, że stopniowe ustanawianie i opracowywanie europejskich platform centrów doskonałości zawodowej zwiększy atrakcyjność kształcenia i szkolenia zawodowego, a także zapewni jego czołową pozycję w znajdywaniu rozwiązań dotyczących wyzwań wynikających z szybko zmieniających się potrzeb w zakresie umiejętności.

Ponieważ centra doskonałości zawodowej stanowią niezbędną część „trójkąta wiedzy” – bliskiej współzależności biznesu, kształcenia i badań – i odgrywają podstawową rolę w zapewnianiu umiejętności na potrzeby innowacji i inteligentnej specjalizacji, oczekuje się, że centra te będą dbały o wysoką jakość umiejętności i kompetencji, dzięki którym można znaleźć dobrą pracę i korzystać z możliwości rozwoju kariery zawodowej na wszystkich jej etapach, które to możliwości zaspakajają potrzeby innowacyjnej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i zrównoważonej gospodarki. Zgodnie z oczekiwaniami podejście to utoruje drogę do działania w zakresie VET w ramach bardziej kompleksowego i integracyjnego określenia zapewniania umiejętności, uwzględniającego innowacje, pedagogikę, sprawiedliwość społeczną, uczenie się przez całe życie, umiejętności przekrojowe, organizacyjne i ustawiczne zawodowe uczenie się oraz potrzeby społeczności.

Dzięki silnemu przywiązaniu do kontekstu regionalnego/lokalnego i jednoczesnemu działaniu na poziomie transnarodowym centra doskonałości zawodowej będą tworzyć silne i trwałe partnerstwa między społecznością VET a środowiskiem pracy na szczeblu krajowym i transgranicznym. Zapewnią one tym samym stałą adekwatność zapewniania umiejętności i osiąganie wyników, które byłyby trudne do osiągnięcia bez dzielenia się wiedzą i stałej współpracy.

Oczekuje się, że dzięki szerokiemu rozpowszechnianiu efektów projektu na poziomie transnarodowym, krajowym lub regionalnym oraz opracowaniu długoterminowego planu działania na rzecz stopniowego wdrażania wyników projektu przy uwzględnieniu krajowych i regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji w poszczególne projekty będą się angażować odpowiednie zainteresowane strony w ramach organizacji uczestniczących i poza nimi oraz zapewnią trwały wpływ po zakończeniu projektu.

Kryteria przyznania dofinansowania

Zastosowanie mają następujące kryteria przyznania dofinansowania:

Adekwatność projektu

(maksymalny wynik: 35 punktów)

 • Związek z polityką: w ramach wniosku ustanowiono i opracowano transnarodową platformę współpracy centrów doskonałości zawodowej w celu wspierania doskonałości VET. Wyjaśnia się w nim sposób, w jaki przyczyni się ona do osiągnięcia celów priorytetów politycznych objętych zaleceniem Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności[3], a także deklaracją z Osnabrück[4];
 • Spójność: zakres, w jakim wniosek opiera się na adekwatnej analizie potrzeb; cele są wyraźnie zdefiniowane, realistyczne i dotyczą kwestii istotnych dla organizacji uczestniczących i danej akcji.
 • Innowacje: we wniosku uwzględnia się najnowocześniejsze metody i techniki, co skutkuje innowacyjnymi wynikami i rozwiązaniami w danej dziedzinie w znaczeniu ogólnym lub w kontekście geograficznym, w którym wdraża się dany projekt (np. treść, wygenerowane wyniki, zastosowane metody pracy, organizacje i osoby biorące udział lub znajdujące się w grupie docelowej).
 • Wymiar regionalny: we wniosku – na podstawie określenia potrzeb i wyzwań lokalnych/regionalnych – wykazano jego uwzględnienie oraz wkład w rozwój regionalny, innowacje i strategie inteligentnej specjalizacji.
 • Współpraca i partnerstwa: stopień, w jakim wniosek jest odpowiedni do utrzymania silnych i trwałych relacji pomiędzy społecznością VET i przedsiębiorstwami (mogą być one reprezentowane przez izby lub stowarzyszenia), w których interakcje są wzajemne i przynoszą obopólne korzyści, zarówno na poziomie lokalnym, jak i transnarodowym;
 • Europejska wartość dodana: we wniosku wyraźnie wykazano wartość dodaną na poziomie indywidualnym (uczącego się lub pracowników), instytucjonalnym i systemowym wynikającą z rezultatów, które byłyby trudne do osiągnięcia przez partnerów działających bez współpracy na szczeblu europejskim;
 • Umiędzynarodowienie: we wniosku wykazano jego wkład w międzynarodowy wymiar doskonałości VET, w tym rozwój strategii na rzecz wspierania transgranicznej mobilności VET i trwałych partnerstw;
 • Umiejętności cyfrowe: stopień, w jakim we wniosku przewidziano działania związane z rozwojem umiejętności cyfrowych (np. spodziewane umiejętności, innowacyjne programy i metody nauczania, wytyczne itp.) związane z rozwojem umiejętności cyfrowych;
 • Umiejętności ekologiczne: stopień, w jakim we wniosku przewidziano działania (np. spodziewane umiejętności, innowacyjne programy i metody nauczania, wytyczne itp.) związane z przejściem na bardziej zieloną gospodarkę o obiegu zamkniętym;
 • Wymiar społeczny: wniosek obejmuje horyzontalną troskę o to, aby w poszczególnych działaniach uwzględniać różnorodność i promować wspólne wartości, równość, w tym równouprawnienie płci, oraz niedyskryminację i włączenie społeczne, w tym w odniesieniu do osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych/mniejszych możliwościach.

Jakość planu projektu i jego realizacji

(maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Spójność: ogólny plan projektu zapewnia spójność między proponowanymi celami, działaniami i budżetem projektu. We wniosku przedstawiono spójny i kompleksowy zestaw właściwych działań i usług mających na celu zaspokojenie wskazanych potrzeb i prowadzących do oczekiwanych wyników. Przewidziano odpowiednie etapy przygotowania, wdrażania, monitorowania, wykorzystania, oceny i upowszechniania;
 • Metodyka: jakość i wykonalność proponowanej metodyki oraz jej odpowiedniość w kontekście generowania spodziewanych wyników.
 • Zarządzanie: przewiduje się solidne ustalenia dotyczące zarządzania. Terminy, organizacja, zadania i obowiązki są dobrze określone i realistyczne. We wniosku dotyczącym projektu na każde działanie przydziela się odpowiednie zasoby. Określono jasny zestaw kluczowych wskaźników efektywności oraz harmonogram ich oceny i realizacji;
 • Budżet: w budżecie przewiduje się odpowiednie zasoby niezbędne do pomyślnej realizacji projektu, które nie są ani zawyżone ani zaniżone.
 • Plan prac: jakość i skuteczność planu prac, w tym zakres, w jakim zasoby przydzielono do pakietów prac są zgodne z ich celami i rezultatami.
 • Kontrola finansowa i kontrola jakości: środki kontroli (ciągła ocena jakości, wzajemne oceny, analizy porównawcze itp.) i wskaźniki jakości zapewniają wysoką jakość i opłacalność realizacji projektu. Wyzwania/ryzyko związane z projektem są wyraźnie wskazane, a działania ograniczające ryzyko są odpowiednio ukierunkowane. Procesy przeglądu przeprowadzanego przez ekspertów zaplanowano jako integralną część projektu. Procesy te obejmują niezależną, zewnętrzną ocenę w połowie okresu realizacji projektu oraz na zakończenie projektu.
 • Jeżeli projekt obejmuje działania w zakresie mobilności (kierowane do osób uczących się lub pracowników):
 • jakość praktycznych ustaleń, procesów zarządzania i mechanizmów wsparcia;
 • zakres, w jakim działania te są właściwe w odniesieniu do celów projektu i angażują odpowiednią liczbę uczestników;
 • jakość ustaleń dotyczących uznawania i poświadczania efektów kształcenia uczestników zgodnie z unijnymi narzędziami i zasadami przejrzystości i uznawalności.

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy

(maksymalny wynik: 20 punktów)

 • Skład: projekt obejmuje odpowiednie połączenie uzupełniających się organizacji uczestniczących o profilu, kompetencjach, doświadczeniu i wiedzy fachowej niezbędnych do skutecznej realizacji wszystkich aspektów projektu.
 • Pozytywna konwergencja: zakres, w jakim partnerstwo skupia organizacje działające w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego lub w środowisku pracy, które znajdują się na różnych etapach rozwoju podejścia do doskonałości zawodowej, oraz pozwala na sprawną i skuteczną wymianę wiedzy eksperckiej i informacji między tymi partnerami;
 • Wymiar geograficzny: stopień, w jakim partnerstwo obejmuje odpowiednich partnerów z różnych obszarów geograficznych, jak również stopień, w jakim wnioskodawca uzasadnił geograficzny skład partnerstwa i wykazał jego znaczenie dla osiągania celów centrów doskonałości zawodowej; a także stopień, w jakim partnerstwo obejmuje szeroki i odpowiedni zakres właściwych podmiotów na szczeblu lokalnym i regionalnym;
 • Zaangażowanie krajów partnerskich: w stosownych przypadkach zaangażowanie organizacji uczestniczących z krajów partnerskich wnosi istotną wartość dodaną do projektu;
 • Zaangażowanie: koordynator wykazuje zdolność wysokiej jakości zarządzania transnarodowymi sieciami, a także zdolność przywództwa w złożonym środowisku; podział obowiązków i zadań jest wyraźny, odpowiedni i przewiduje zaangażowanie i czynny udział wszystkich organizacji uczestniczących związany z ich szczególną wiedzą fachową i potencjałem.
 • Współpraca: proponuje się skuteczny mechanizm zapewniający dobrą koordynację, podejmowanie decyzji i komunikację między organizacjami uczestniczącymi, uczestnikami i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

Wpływ

(maksymalny wynik: 20 punktów)

 • Wykorzystywanie: we wniosku dotyczącym projektu przedstawia się sposób, w jaki wyniki uzyskane dzięki projektowi będą wykorzystywane przez partnerów i inne zainteresowane strony. We wniosku zapewnia się środki do pomiaru wykorzystywania tych wyników w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu.
 • Upowszechnianie: wniosek zawiera przejrzysty plan upowszechniania wyników oraz odpowiednie cele, działania, właściwy harmonogram, narzędzia i kanały zapewniające skuteczne upowszechnianie wyników i korzyści wśród zainteresowanych stron, decydentów, doradców, przedsiębiorstw, młodych osób uczących się itp. w czasie realizacji projektu i po jego zakończeniu; we wniosku wskazano również, którzy partnerzy będą odpowiedzialni za upowszechnianie;
 • Wpływ: we wniosku wykazano potencjalny wpływ projektu:
 • na uczestników i organizacje uczestniczące w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu;
 • na inne podmioty niż organizacje i osoby indywidualne bezpośrednio uczestniczące w projekcie na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.

We wniosku przewidziano środki, a także jasno określone cele i wskaźniki służące do monitorowania postępów i oceny oczekiwanego wpływu (krótko- i długoterminowego);

 • Trwałość: we wniosku wyjaśniono sposób tworzenia centrum doskonałości zawodowej i jego późniejszego rozwoju. Projekt obejmuje opracowanie długoterminowego planu działania na rzecz stopniowego wdrażania wyników projektu po zakończeniu jego realizacji. Wspomniany plan musi opierać się na zrównoważonych partnerstwach między organizatorami kształcenia i szkolenia i kluczowymi zainteresowanymi stronami z danej branży prowadzącymi działalność na odpowiednim szczeblu. Należy w nim wskazać odpowiednie struktury zarządzania i przedstawić plany w zakresie skalowalności i stabilności finansowania, w tym zasoby finansowe (europejskie, krajowe i prywatne), które zapewnią długoterminową trwałość osiągniętych wyników i korzyści.

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać co najmniej 70 punktów (na 100 ogółem) przy uwzględnieniu również koniecznego minimalnego wyniku kwalifikującego dla każdego z czterech kryteriów przyznania dofinansowania: minimum 18 punktów w przypadku kategorii „Adekwatność projektu”; minimum 13 punktów w przypadku kategorii „Jakość planu projektu i jego realizacji” i 11 punktów w przypadku kategorii „Jakość partnerstwa i ustaleń dotyczących współpracy” oraz „Wpływ”. W przypadkach uzyskania takiej samej liczby punktów pierwszeństwo będą miały wnioski, które zostały najwyżej ocenione w kategoriach „Adekwatność projektu”, a następnie „Wpływ”.

Zasadniczo – i w granicach istniejących krajowych i europejskich ram prawnych – wyniki powinny być udostępniane jako otwarte zasoby edukacyjne (OER) oraz na odpowiednich platformach zawodowych lub sektorowych albo na platformach właściwych organów. We wniosku zostanie opisany sposób, w jaki wygenerowane dane, powstałe materiały, dokumenty oraz działania mediów audiowizualnych i społecznościowych będą bezpłatnie udostępniane i promowane na podstawie licencji otwartych. Wniosek nie zawiera nieproporcjonalnych ograniczeń.

Jakie są zasady finansowania?

W tej akcji stosuje się model finansowania za pomocą kwot ryczałtowych. Jednorazowa kwota ryczałtowa zostanie określona dla każdej dotacji w oparciu o szacunkowy budżet akcji proponowanej przez wnioskodawcę. Organ przyznający dofinansowanie określi kwotę ryczałtową każdej dotacji na podstawie wniosku, wyniku oceny, stóp finansowania i maksymalnej kwoty dotacji określonej w zaproszeniu.

Maksymalna kwota dofinansowania UE na projekt wynosi 4 mln EUR.

W jaki sposób ustalana jest kwota ryczałtowa dla projektu?

Wnioskodawcy muszą wypełnić szczegółową tabelę budżetową zgodnie z formularzem wniosku, biorąc pod uwagę następujące kwestie:

 1. budżet powinien zostać uszczegółowiony stosownie do potrzeb przez beneficjenta lub beneficjentów i podzielony na spójne pakiety prac (np. na kategorie „zarządzanie projektem”, „szkolenia”, „organizacja wydarzeń”, „przygotowanie i realizacja mobilności”, „komunikacja i upowszechnianie”, „zapewnienie jakości” itp.);
 2. wniosek musi zawierać opis działań uwzględnionych w każdym pakiecie prac;
 3. wnioskodawcy muszą przedstawić w swoim wniosku podział kwoty ryczałtowej, ukazujący udział każdego pakietu prac (oraz, w ramach każdego pakietu prac, udział przypisany każdemu beneficjentowi i podmiotowi stowarzyszonemu);
 4. opisane koszty mogą obejmować koszty osobowe, koszty podróży i utrzymania, koszty sprzętu i podwykonawstwa, jak również inne koszty (takie jak upowszechnianie informacji, publikowanie lub tłumaczenia).

Wnioski zostaną ocenione zgodnie ze standardowymi procedurami oceny przy pomocy ekspertów wewnętrznych lub zewnętrznych. Eksperci ci ocenią jakość wniosków pod kątem wymogów określonych w zaproszeniu oraz oczekiwanego wpływu, jakości i skuteczności akcji.

Po dokonaniu oceny wniosku urzędnik zatwierdzający określi kwotę ryczałtową, biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny. Wartość kwoty ryczałtowej będzie ograniczona do maksymalnie 80% wysokości szacunkowego budżetu ustalonego po dokonaniu oceny.

Parametry dofinansowania (maksymalna kwota dotacji, stopa finansowania, całkowite koszty kwalifikowalne itp.) zostaną określone w umowie o udzielenie dotacji.

Osiągnięcia w ramach projektu będą oceniane na podstawie uzyskanych wyników. Ten system finansowania pozwoliłby skoncentrować się na rezultatach, a nie na wkładach, kładąc tym samym nacisk na jakość i poziom osiągania wymiernych celów.

Dalsze informacje można znaleźć we wzorze umowy o udzielenie dotacji dostępnej na portalu „Finansowanie i możliwości przetargowe”.

 1. Według Cedefop, uczenie się oparte na pracy odnosi się do zdobytej wiedzy i umiejętności poprzez realizowanie zadań w środowisku zawodowym, w miejscu pracy [...] albo w instytucji VET, oraz poprzez wyciąganie wniosków z ich realizacji. W przypadku kształcenia zawodowego podstawowego, zgodnie ze sprawozdaniem Komisji z 2013 roku (Work-based learning in Europe: Practices and Policy pointers [Uczenie się oparte na pracy w Europie: wskazówki dotyczące praktyk i polityki]), istnieją trzy formy uczenia się opartego na pracy: 1) systemy szkolenia w formach naprzemiennych lub staże, znane zazwyczaj jako „system dualny”, 2) uczenie się oparte na pracy jako szkolne kształcenie i szkolenie zawodowe, które obejmuje okresy szkolenia w miejscu pracy w przedsiębiorstwach oraz 3) uczenie się oparte na pracy zintegrowane z programem szkolnym poprzez laboratoria, warsztaty, kuchnie, restauracje, firmy studenckie lub tworzone w formie praktyki, symulacje lub zadania związane z rzeczywistymi projektami biznesowymi lub branżowymi.

  W celu zapoznania się z terminologią dotyczącą VET, w tym terminem „uczenie się oparte na pracy”, prosimy o korzystanie z oficjalnych publikacji Cedefop:

  https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4117.

 2. Takie jak ERK, EQAVET, zalecenie Rady w sprawie europejskich ram jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego, zalecenie Rady w sprawie kompetencji kluczowych itp.

 3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.417.01.0001.01.ENG

 4. https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}