Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Bini tal-kapaċità fil-qasam tal-isport

Il-proġetti tal-bini tal-kapaċità huma proġetti ta’ kooperazzjoni internazzjonali bbażati fuq sħubijiet multilaterali bejn organizzazzjonijiet attivi fil-qasam tal-isport f’pajjiżi tal-Programm u Pajjiżi Terzi mhux assoċjati mal-Programm. Dawn għandhom l-għan li jappoġġaw l-attivitajiet u l-politiki tal-isport f’Pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm bħala mezz għall-promozzjoni tal-valuri kif ukoll għodda edukattiva għall-promozzjoni tal-iżvilupp personali u soċjali tal-individwi u għall-bini ta’ komunitajiet aktar koeżivi.

Objettivi tal-azzjoni

L-azzjoni se jkollha l-għan li:

 • issaħħaħ il-kapaċità tal-organizzazzjonijiet sportivi fil-livell lokali;
 • tħeġġeġ il-prattika tal-isport u tal-attività fiżika f’Pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm;
 • tippromwovi l-inklużjoni soċjali permezz tal-isport;
 • tippromwovi valuri pożittivi permezz tal-isport (bħal logħob ġust, tolleranza, spirtu ta’tim);
 • trawwem il-kooperazzjoni bejn reġjuni differenti tad-dinja permezz ta’ inizjattivi konġunti.

Oqsma tematiċi / objettivi speċifiċi

Il-proposti għandhom jiffukaw fuq ċerti oqsma tematiċi definiti fl-istadju tal-programmazzjoni. Eżempji ta’ oqsma partikolarment rilevanti huma:

 • il-promozzjoni ta’ valuri komuni, in-nondiskriminazzjoni u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri permezz tal-isport;
 • l-iżvilupp tal-ħiliet (permezz tal-isport) meħtieġ biex jittejjeb l-involviment soċjali ta’ gruppi żvantaġġati (eż. l-indipendenza, it-tmexxija eċċ.).
 • l-integrazzjoni tal-migranti;
 • ir-rikonċiljazzjoni ta’ wara l-kunflitt;

Attivitajiet

L-attivitajiet proposti jridu jkunu marbuta direttament mal-objettivi ġenerali u speċifiċi tal-azzjoni, jiġifieri jridu jikkorrispondu ma’ qasam tematiku wieħed jew aktar elenkati hawn fuq u jridu jkunu dettaljati f’deskrizzjoni tal-proġett li tkopri l-perjodu kollu ta’ implimentazzjoni. Fl-aħħar nett, fil-kuntest ta’ din l-azzjoni internazzjonali madwar id-dinja, l-attivitajiet tal-proġett iridu jiffukaw fuq il-bini u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-organizzazzjonijiet sportivi u prinċipalment fil-pajjiżi mhux assoċjati mal-Programm mir-Reġjun 1 koperti mill-azzjoni.

Il-proġetti ffinanzjati se jkunu jistgħu jintegraw firxa wiesgħa ta’ kooperazzjoni, skambju, komunikazzjoni u attivitajiet oħra li jinkludu pereżempju:

 • Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ networks bejn organizzazzjonijiet/pajjiżi/reġjuni;
 • L-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-iskambju tal-aħjar prattiki/ideat;
 • L-implimentazzjoni ta’ attivitajiet sportivi komuni u avvenimenti sekondarji edukattivi;
 • It-tnedija, l-ittestjar, il-kondiviżjoni u l-implimentazzjoni ta’ forom ġodda ta’ metodi, għodod, prattiki u materjali ta’ apprendiment mhux formali permezz ta’ taħriġ prattiku u mobbiltà tal-persunal tal-isport;
 • Is-sensibilizzazzjoni dwar kwistjonijiet ta’ diskriminazzjoni ta’ gruppi żvantaġġati fl-isport;
 • L-appoġġ għall-bini ta’ soċjetà ċivili impenjata u attiva.

Stabbiliment ta’ proġett

Proġett ta’ Bini tal-Kapaċità fil-qasam tal-isport jikkonsisti f’erba’ stadji, li jibdew anki qabel ma tintgħażel il-proposta tal-proġett għall-finanzjament1  eż. 1) Identifikazzjoni u bidu tal-proġett; 2) It-tħejjija, it-tfassil u l-ippjanar tal-proġett; 3) L-implimentazzjoni tal-proġett u l-monitoraġġ tal-attivitajiet; u 4) Ir-rieżami tal-proġett u l-valutazzjoni tal-impatt.

L-organizzazzjonijiet parteċipanti u l-parteċipanti involuti fl-attivitajiet għandhom jieħdu rwol attiv f’dawk l-istadji kollha u b’hekk itejbu l-esperjenza tal-apprendiment tagħhom.

 • Identifikazzjoni u bidu; tidentifika problema, ħtieġa jew opportunità li tista’ tindirizza bl-idea tal-proġett tiegħek fil-kuntest tas-sejħa; tidentifika l-attivitajiet ewlenin u l-eżiti prinċipali li jistgħu jkunu mistennija mill-proġett; timmappja l-partijiet ikkonċernati rilevanti u s-sħab potenzjali; tifformula l-objettiv(i) tal-proġett; tiżgura l-allinjament tal-proġett mal-objettivi strateġiċi tal-organizzazzjonijiet parteċipanti; twettaq xi ppjanar inizjali biex il-proġett jingħata bidu tajjeb, u tiġbor flimkien l-informazzjoni meħtieġa biex titkompla l-fażi li jmiss eċċ.;
 • Tħejjija, tfassil u ppjanar; tispeċifika l-ambitu tal-proġett u l-approċċ xieraq; tiddeskrivi b’mod ċar il-metodoloġija proposta li tiżgura l-konsistenza bejn l-objettivi u l-attivitajiet tal-proġett; tiddeċiedi dwar skeda għall-kompiti involuti; tagħmel stima tar-riżorsi meħtieġa u tiżviluppa d-dettall tal-proġett eż. valutazzjoni tal-ħtiġijiet; tiddefinixxi objettivi sodi u indikaturi tal-impatt (speċifiċi, li jistgħu jitkejlu, li jistgħu jintlaħqu, rilevanti u marbuta biż-żmien); tidentifika l-eżiti tal-proġett u tal-apprendiment; l-iżvilupp ta’ programm ta’ ħidma, formati ta’ attività, impatt mistenni, baġit globali stmat; it-tħejjija ta’ pjan ta’ implimentazzjoni tal-proġett u pjan ta’ komunikazzjoni sod u realistiku inklużi aspetti strateġiċi tal-governanza tal-proġett, il-monitoraġġ, il-kontroll tal-kwalità, ir-rappurtar u t-tixrid tar-riżultati; id-definizzjoni ta’ arranġamenti prattiċi u l-konferma tal-grupp(i) fil-mira għall-attivitajiet previsti; l-istabbiliment ta’ ftehimiet mas-sħab u l-kitba tal-proposta eċċ.;
 • Implimentazzjoni u monitoraġġ tal-attivitajiet: it-twettiq tal-implimentazzjoni tal-proġett skont pjanijiet li jissodisfaw ir-rekwiżiti għar-rapportar u l-komunikazzjoni; il-monitoraġġ tal-attivitajiet li għaddejjin u l-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-proġett skont il-pjanijiet tal-proġett; l-identifikazzjoni u t-teħid ta’ azzjoni korrettiva biex jiġu indirizzati devjazzjonijiet mill-pjanijiet u biex jiġu indirizzati kwistjonijiet u riskji; l-identifikazzjoni ta’ nuqqasijiet ta’ konformità mal-istandards tal-kwalità stabbiliti u t-teħid ta’ azzjonijiet korrettivi eċċ.;
 • Rieżami u valutazzjoni tal-impatt: il-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-proġett skont l-objettivi tal-proġett u l-pjanijiet ta’ implimentazzjoni; evalwazzjoni tal-attivitajiet u l-impatt tagħhom fuq livelli differenti, kondiviżjoni u użu tar-riżultati tal-proġett, eċċ.

Aspetti orizzontali li għandhom jiġu kkunsidrati meta tfassal il-proġett tiegħek:

Minbarra l-konformità mal-kriterji formali u l-istabbiliment ta’ arranġament ta’ kooperazzjoni sostenibbli mas-sħab kollha tal-proġett, l-elementi li ġejjin jistgħu jikkontribwixxu biex jiżdiedu l-impatt u l-implimentazzjoni kwalitattiva tal-proġetti ta’ Bini tal-Kapaċità matul il-fażijiet differenti tal-proġett. L-applikanti huma mħeġġa jqisu dawn l-opportunitajiet u d-dimensjonijiet meta jfasslu l-proġetti tagħhom. 

Sostenibbiltà ambjentali

Il-proġetti għandhom jitfasslu b’mod li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent u għandhom jinkorporaw prattiki ekoloġiċi fl-aspetti kollha tagħhom. L-organizzazzjonijiet u l-parteċipanti għandu jkollhom approċċ li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent meta jfasslu l-proġett, li se jħeġġeġ lil dawk kollha involuti fil-proġett biex jiddiskutu u jitgħallmu dwar kwistjonijiet ambjentali, filwaqt li jirriflettu dwar x’jista’ jsir f’livelli differenti u jgħin lill-organizzazzjonijiet u lill-parteċipanti biex joħorġu b’modi alternattivi u aktar ekoloġiċi ta’ implimentazzjoni ta’ attivitajiet tal-proġett.

Inklużjoni u diversità

Il-Programm Erasmus+ ifittex li jippromwovi l-opportunitajiet indaqs u l-aċċess, l-inklużjoni u l-ġustizzja fl-azzjonijiet kollha tiegħu. Biex jiġu implimentati dawn il-prinċipji, tfasslet Strateġija ta’ Inklużjoni u Diversità biex tappoġġa sensibilizzazzjoni aħjar ta’ parteċipanti minn sfondi aktar diversi, b’mod partikolari dawk b’inqas opportunitajiet li jiffaċċjaw ostakli biex jipparteċipaw fi Proġetti Ewropej. L-organizzazzjonijiet għandhom ifasslu attivitajiet ta’ proġetti aċċessibbli u inklużivi, filwaqt li jqisu l-fehmiet tal-parteċipanti b’inqas opportunitajiet u jinvolvuhom fit-teħid tad-deċiżjonijiet matul il-proċess kollu.

Dimensjoni diġitali

Il-kooperazzjoni virtwali u l-esperimentazzjoni b’opportunitajiet ta’ apprendiment virtwali u mħallta huma essenzjali għal proġetti ta’ suċċess.

Valuri komuni, impenn ċiviku u parteċipazzjoni

Il-proġetti se jappoġġaw iċ-ċittadinanza attiva u l-etika, kif ukoll irawmu l-iżvilupp ta’ kompetenzi soċjali u interkulturali, il-ħsieb kritiku u l-litteriżmu medjatiku. L-enfasi se tkun ukoll fuq is-sensibilizzazzjoni u l-fehim tal-kuntest tal-Unjoni Ewropea fid-dinja.

Liema huma l-kriterji li għandek tissodisfa biex tapplika għal proġett ta’ bini tal-kapaċità fil-qasam tal-isport?

Kriterji ta’ eliġibbiltà

Sabiex ikunu eliġibbli għal għotja tal-Erasmus, il-proposti ta’ proġetti għal Bini tal-Kapaċità fil-qasam tal-Isport iridu jikkonformaw mal-kriterji li ġejjin:

Min jista’ japplika?

Kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata, bl-entità affiljata tagħha (jekk ikun hemm), attiva fil-qasam tal-isport, stabbilita fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm li huwa eliġibbli għall-parteċipazzjoni f’din l-azzjoni. L-organizzazzjoni tapplika f’isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti fil-proġett u trid tkun stabbilita legalment u tinsab fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew f’pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm li huwa eliġibbli għall-parteċipazzjoni f’din l-azzjoni.

X’tipi ta’ organizzazzjonijiet huma eliġibbli biex jipparteċipaw fil-proġett?

Kwalunkwe organizzazzjoni, pubblika jew privata, li taħdem għaż-żgħażagħ jew magħhom barra mill-ambjenti formali stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm mir-Reġjun 1.

Organizzazzjonijiet bħal dawn jistgħu, pereżempju, ikunu:

 • korp pubbliku li jieħu ħsieb l-isport fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali;
 • organizzazzjoni sportiva fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali, Ewropew jew internazzjonali;
 • Kumitat Olimpiku Nazzjonali jew konfederazzjoni Nazzjonali tal-Isport;
 • organizzazzjoni li tirrappreżenta l-moviment “sport għal kulħadd”;
 • organizzazzjoni attiva fil-qasam tal-promozzjoni tal-attività fiżika;
 • organizzazzjoni li tirrappreżenta s-settur tad-divertiment attiv;

Kumpaniji pubbliċi jew privati (intrapriżi żgħar, medji jew kbar (inkluż intrapriżi soċjali) jistgħu jiġu inklużi. Għalhekk, filwaqt li din l-azzjoni hija mmirata primarjament lejn assoċjazzjonijiet, NGOs u organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ b’mod aktar ġenerali, organizzazzjonijiet bi skop ta’ qligħ jistgħu jkunu involuti jekk jintwera valur miżjud ċar għall-proġett. Madankollu, fl-objettiv tal-bini tal-kapaċità, il-kompiti ta’ koordinazzjoni għandhom ikunu limitati għal organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ.

Għadd u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

Il-proġetti ta’ bini tal-kapaċità huma tranżnazzjonali u jinvolvu mill-inqas erba’ organizzazzjonijiet minn minimu ta’ tliet pajjiżi: Mill-inqas organizzazzjoni waħda minn żewġ Stati Membri differenti tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm u mill-inqas żewġ organizzazzjoni minn tal-inqas pajjiż terz eliġibbli wieħed mhux assoċjat mal-Programm mir-Reġjun 1.

L-għadd ta’ organizzazzjonijiet mill-Istati Membri tal-UE u minn pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm ma jistax ikun ogħla mill-għadd ta’ organizzazzjonijiet minn Pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm.

Post tal-attivitajiet

L-attività għandha ssir fil-pajjiżi tal-organizzazzjonijiet li jipparteċipaw fl-attività ħlief f’każijiet debitament iġġustifikati relatati mal-objettivi tal-azzjoni.

Barra minn hekk, jekk ikun debitament iġġustifikat fir-rigward tal-objettivi jew tal-implimentazzjoni tal-proġett:

 • L-attivitajiet jistgħu jsiru wkoll fis-sede ta’ Istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea, anke jekk fil-proġett ma jkunx hemm organizzazzjonijiet parteċipanti mill-pajjiż li jospita l-Istituzzjoni. 
 • L-attivitajiet li jinvolvu l-kondiviżjoni u l-promozzjoni tar-riżultati jistgħu jsiru wkoll f’avvenimenti/konferenzi tranżnazzjonali tematiċi rilevanti fl-Istati Membri tal-UE jew fil-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm jew fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm.

Durata tal-proġett

Il-Proġetti tal-Bini tal-Kapaċità jistgħu jdumu sena, sentejn jew tliet snin. Id-durata għandha tintgħażel fl-istadju tal-applikazzjoni, abbażi tal-objettiv tal-proġett u fuq it-tip ta’ attivitajiet previsti tul iż-żmien.

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA).

ID tas-sejħa: ERASMUS-SPORT-2022-CB

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sas-7 ta’ April fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

Impatt mistenni

Il-proġetti mogħtija għandhom juru l-impatt mistenni tagħhom billi:

 • iżidu l-parteċipazzjoni u l-kapaċità tal-organizzazzjonijiet sportivi fil-livell lokali;
 • iżidu l-parteċipazzjoni tan-nisa f’attivitajiet sportivi u fiżiċi;
 • itejbu l-involviment soċjali ta’ gruppi żvantaġġati;
 • itejbu l-kapaċità tas-settur tal-isport biex jaħdem b’mod tranżnazzjonali bil-kura tal-inklużività, is-solidarjetà u s-sostenibbiltà;
 • jippromwovu u jikkontribwixxu għall-apprendiment u l-kooperazzjoni tranżnazzjonali bejn iż-żgħażagħ sportivi u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet, b’mod partikolari fil-Pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm;
 • ixerrdu r-riżultati tagħhom b’mod effettiv u attraenti fost iż-żgħażagħ sportivi involuti fl-organizzazzjonijiet tal-isport.

Kriterji għall-għoti

Rilevanza tal-proġett

(punteġġ massimu ta’ 30 punt)

 • Ir-rilevanza tal-proposta għall-objettivi tal-Azzjoni;
 • Il-punt sa fejn:
  • l-objettivi huma ddefiniti b’mod ċar, realistiċi u jindirizzaw kwistjonijiet rilevanti għall-organizzazzjonijiet parteċipanti u l-gruppi fil-mira;
  • il-proposta tkun innovattiva u/jew kumplimentari għal inizjattivi oħra li diġà twettqu mill-organizzazzjonijiet parteċipanti;
  • l-attivitajiet ta’ bini tal-kapaċità huma ddefiniti b’mod ċar u għandhom l-għan li jsaħħu l-kapaċitajiet tal-organizzazzjonijiet parteċipanti;

Kwalità tat-tfassil u implimentazzjoni tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 20 punt)

 • Iċ-ċarezza, il-kompletezza u l-kwalità tal-programm ta’ ħidma, inkluż fażijiet xierqa għat-tħejjija, għall-implimentazzjoni, għas-sorveljanza, għall-evalwazzjoni u għat-tixrid;
 • L-adegwatezza u l-kwalità tal-metodoloġija proposta biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet identifikati;
 • Il-konsistenza bejn l-objettivi tal-proġett u l-attivitajiet proposti;
 • Il-kwalità u l-effettività tal-pjan ta’ ħidma, inkluż sa fejn ir-riżorsi assenjati għall-pakketti ta’ ħidma huma konformi mal-objettivi u r-riżultati tanġibbli tagħhom;
 • Il-kwalità tal-metodi ta’ apprendiment mhux formali proposti; jekk ikun hemm;
 • L-eżistenza u r-rilevanza tal-miżuri ta’ kontroll tal-kwalità biex jiġi żgurat li l-implimentazzjoni tal-proġett tkun ta’ kwalità għolja, titlesta fil-ħin u skont il-baġit;
 • Kemm il-proġett huwa kosteffettiv u jalloka riżorsi xierqa għal kull attività.

Kwalità tas-sħubija u arranġamenti ta’ kooperazzjoni (punteġġ massimu ta’ 20 punt)

 • Il-punt sa fejn:
  • il-proġett jinvolvi taħlita xierqa ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti komplimentari bil-profil, l-esperjenza u l-għarfien espert meħtieġ biex jitlestew b’suċċess l-aspetti kollha tal-proġett;
  • id-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet u tal-kompiti turi l-impenn u l-kontribuzzjoni attiva tal-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha.
 • L-eżistenza ta’ mekkaniżmi effettivi għall-koordinazzjoni u l-komunikazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti, kif ukoll ma’ partijiet ikkonċernati rilevanti oħra

Impatt (punteġġ massimu ta’ 30 punt)

 • Il-kwalità tal-miżuri għall-evalwazzjoni tal-eżiti tal-proġett;
 • L-impatt potenzjali tal-proġett:
  • fuq il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti matul u wara l-ħajja tal-proġett;
  • barra l-organizzazzjonijiet u l-individwi li ħadu sehem direttament fil-proġett, fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.
 • Il-kwalità tal-pjan ta’ tixrid: l-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri mmirati lejn il-kondiviżjoni tal-eżiti tal-proġett fi ħdan l-organizzazzjonijiet parteċipanti u barra minnhom;
 • Jekk ikun rilevanti, il-proposta tiddeskrivi kif il-materjali, id-dokumenti u l-media prodotti se jkunu disponibbli bla ħlas u kif se jiġu promossi permezz ta’ liċenzji miftuħa, u ma jkunx fihom limitazzjonijiet sproporzjonati;

L-għotja tal-UE għal kull proġett se tvarja minn minimu ta’ eur 100,000 u massimu ta’ eur 200,000.

Kif tiġi ddeterminata s-somma f’daqqa tal-proġett?

L-applikanti għandhom jimlew tabella tal-baġit dettaljata skont il-formola tal-applikazzjoni, filwaqt li jqisu l-punti li ġejjin: 

 • Il-baġit għandu jkun dettaljat kif meħtieġ mill-benefiċjarju/i u organizzat f’pakketti ta’ ħidma koerenti (pereżempju maqsum f’“ġestjoni tal-proġetti”, “taħriġ”, “organizzazzjoni ta’ avvenimenti”, “preparazzjoni u implimentazzjoni tal-mobbiltà”, “komunikazzjoni u tixrid”, “assigurazzjoni tal-kwalità”, eċċ.); 
 • Il-proposta għandha tiddeskrivi l-attivitajiet koperti minn kull pakkett ta’ ħidma;
 • L-applikanti għandhom jipprovdu fil-proposta tagħhom tqassim tal-kostijiet stmati li juru s-sehem għal kull pakkett ta’ ħidma (u, fi ħdan kull pakkett ta’ ħidma, is-sehem assenjat lil kull benefiċjarju u entità affiljata);
 • Il-kostijiet deskritti jistgħu jkopru l-kostijiet tal-persunal, il-kostijiet tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza, il-kostijiet tat-tagħmir u tas-subkuntrattar kif ukoll kostijiet oħra (bħat-tixrid tal-informazzjoni, il-pubblikazzjoni jew it-traduzzjoni).

Il-proposti se jiġu evalwati skont il-proċeduri ta’ evalwazzjoni standard bl-għajnuna ta’ esperti interni u/jew esterni. L-esperti se jivvalutaw il-kwalità tal-proposti, skont ir-rekwiżiti definiti fis-sejħa u l-impatt, il-kwalità u l-effiċjenza mistennija tal-azzjoni.

Wara l-evalwazzjoni tal-proposta, l-uffiċjal awtorizzanti se jistabbilixxi l-ammont tas-somma f’daqqa, filwaqt li jqis is-sejbiet tal-valutazzjoni mwettqa. Il-valur tas-somma f’daqqa se jkun limitat għal massimu ta’ 80 % tal-baġit stmat iddeterminat wara l-evalwazzjoni

Il-parametri tal-għotja (l-ammont massimu tal-għotja, ir-rata ta’ finanzjament, il-kostijiet totali eliġibbli, eċċ.) se jiġu stabbiliti fil-Ftehim tal-Għotja.

Il-kisbiet tal-proġett se jiġu evalwati fuq l-eżiti mwettqa. L-iskema ta’ finanzjament tippermetti li ssir enfasi fuq l-outputs aktar milli fuq l-inputs, u b’hekk titqiegħed enfasi fuq il-kwalità u l-livell tal-kisba tal-objettivi li jistgħu jitkejlu.

Aktar dettalji huma deskritti fil-mudell tal-Ftehim tal-Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP).

 • 1 Jekk jogħġbok innota li filwaqt li l-attivitajiet preparatorji jistgħu jibdew qabel ma l-proposta tiġi sottomessa jew magħżula għall-finanzjament, jistgħu jiġġarrbu kostijiet u l-attivitajiet jiġu implimentati biss wara l-iffirmar tal-ftehim tal-għotja.
Tagged in:  Sport