Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2023.

Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2023 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Il -mobbiltà tal-istudenti u tal-persunal fl-edukazzjoni skolastika

Din l-azzjoni tappoġġa lill-iskejjel u organizzazzjonijiet oħra attivi fil-qasam tal-edukazzjoni skolastika li jixtiequ jorganizzaw attivitajiet ta’ mobbiltà għall-apprendiment għall-istudenti u l-persunal tal-iskejjel.

Huma appoġġati firxa wiesgħa ta’ attivitajiet, inklużi job shadowing u korsijiet ta’ żvilupp professjonali għall-persunal, mobbiltà individwali u ta’ gruppi għall-istudenti tal-iskola, l-esperti mistiedna, u attivitajiet oħra kif spjegat hawn taħt.

L-organizzazzjonijiet parteċipanti għandhom jippromwovu b’mod attiv l-inklużjoni u d-diversità, is-sostenibbiltà ambjentali u l-edukazzjoni diġitali permezz tal-attivitajiet tagħhom: billi jużaw l-opportunitajiet speċifiċi ta’ finanzjament ipprovduti mill-Programm għal dawn l-għanijiet, billi jqajmu sensibilizzazzjoni fost il-parteċipanti tagħhom, billi jaqsmu l-aħjar prattiki, u billi jagħżlu disinn xieraq għall-attivitajiet tagħhom.

Objettivi tal-azzjoni

L-iskop tal-attivitajiet ta’ mobbiltà ffinanzjati mill-Erasmus+ huwa li jipprovdu opportunitajiet ta’ apprendiment lill-individwi u li jappoġġaw l-internazzjonalizzazzjoni u l-iżvilupp istituzzjonali tal-iskejjel u ta’ organizzazzjonijiet oħra fl-edukazzjoni skolastika. B’mod speċifiku, l-objettivi ta’ din l-azzjoni huma:

Tisħiħ tad-dimensjoni Ewropea tat-tagħlim u tal-apprendiment billi:

 • jiġu promossi l-valuri tal-inklużjoni u tad-diversità, tat-tolleranza u tal-parteċipazzjoni demokratika
 • jiġi promoss l-għarfien dwar il-wirt u d-diversità komuni Ewropej
 • jiġi appoġġat l-iżvilupp ta’ networks professjonali madwar l-Ewropa

Żieda fil-kwalità tat-tagħlim u tal-apprendiment fl-edukazzjoni skolastika billi:

 • jiġi appoġġat l-iżvilupp professjonali tal-għalliema, tal-mexxejja tal-iskejjel u ta’ persunal ieħor tal-iskola
 • jiġi promoss l-użu ta’ teknoloġiji ġodda u ta’ metodi ta’ tagħlim innovattivi
 • jittejbu l-apprendiment tal-lingwi u d-diversità tal-lingwi fl-iskejjel
 • jiġu appoġġati l-kondiviżjoni u t-trasferiment tal-aħjar prattiki fit-tagħlim u fl-iżvilupp tal-iskola

Kontribuzzjoni għall-ħolqien taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni billi:

 • tinbena l-kapaċità tal-iskejjel biex jinvolvu ruħhom fi skambji u kooperazzjoni transfruntiera, u jwettqu proġetti ta’ mobbiltà ta’ kwalità għolja
 • il-mobbiltà għall-apprendiment issir possibbiltà realistika għal kwalunkwe student fl-edukazzjoni skolastika
 • jitrawwem ir-rikonoxximent tal-eżiti tal-apprendiment tal-istudenti tal-iskola u tal-persunal f’perjodi ta’ mobbiltà barra l-pajjiż

Kif taċċessa l-opportunitajiet ta’ mobbiltà  tal-Erasmus+?

L-iskejjel u l-organizzazzjonijiet oħra attivi fl-edukazzjoni skolastika jistgħu japplikaw għall-finanzjament b’żewġ modi:

 • Proġetti fuq perjodu ta’ żmien qasir għall-mobbiltà tal-istudenti tal-iskola u l-persunal jipprovdu lill-organizzazzjonijiet applikanti b’opportunità li jorganizzaw attivitajiet ta’ mobbiltà varji fuq perjodu ta’ bejn sitt xhur u tmintax-il xahar. Il-proġetti fuq perjodu ta’ żmien qasir huma l-aħjar għażla għall-organizzazzjonijiet li qed jippruvaw l-Erasmus+ għall-ewwel darba, jew għal dawk li jixtiequ jorganizzaw biss għadd limitat ta’ attivitajiet.
 • Proġetti akkreditati għall-mobbiltà tal-istudenti tal-iskola u tal-persunal huma miftuħa biss għall-organizzazzjonijiet li għandhom akkreditazzjoni tal-Erasmus fil-qasam tal-edukazzjoni skolastika. Din il-fergħa ta’ finanzjament speċjali tippermetti lill-organizzazzjonijiet akkreditati biex jirċievu regolarment finanzjament għal attivitajiet ta’ mobbiltà li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni gradwali tal-Pjan Erasmus tagħhom. L-akkreditazzjonijiet tal-Erasmus huma miftuħa għall-organizzazzjonijiet kollha li jridu jorganizzaw attivitajiet ta’ mobbiltà fuq bażi regolari. Ma hemmx bżonn ta’ esperjenza preċedenti fil-Programm biex wieħed japplika. Biex issir taf aktar dwar din l-opportunità, jekk jogħġbok aqra l-kapitolu ta’ din il-gwida dwar l-akkreditazzjoni tal-Erasmus fl-oqsma tal-edukazzjoni għall-adulti, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, u l-edukazzjoni skolastika.

Barra minn hekk, l-organizzazzjonijiet jistgħu jissieħbu fil-Programm mingħajr ma jissottomettu applikazzjoni billi:

 • Jissieħbu ma’ konsorzju eżistenti tal-mobbiltà tal-Erasmus+ immexxi minn koordinatur ta’ konsorzju akkreditat f’pajjiżhom li qed jaċċetta membri ġodda fil-konsorzju tiegħu.
 • Ospitar ta’ parteċipanti minn pajjiż ieħor: kwalunkwe organizzazzjoni tista’ tospita studenti jew persunal li jkunu ġejjin minn organizzazzjoni sieħba barra l-pajjiż. Li ssir organizzazzjoni ospitanti hija esperjenza siewja u mod tajjeb ta’ kif toħloq sħubijiet u titgħallem aktar dwar il-Programm qabel ma tapplika inti stess.

L-iskejjel huma mħeġġa wkoll biex jissieħbu fl- eTwinning: komunità online ospitata fuq pjattaforma sigura aċċessibbli għall-għalliema u għall-persunal fl-iskejjel skrutinizzata mill-organizzazzjoni tal-appoġġ nazzjonali tal-eTwinning. L-eTwinning tippermetti lill-iskejjel jistabbilixxu klassijiet virtwali konġunti u jwettqu proġetti ma’ skejjel oħra, tippermetti lill-għalliema jiddiskutu u jwettqu skambji ma’ kollegi u jinvolvu ruħhom f’varjetà ta’ opportunitajiet ta’ żvilupp professjonali. L-eTwinning hija wkoll l-ambjent perfett biex wieħed ifittex sħab għal proġetti futuri.

Barra minn hekk, l-iskejjel u l-għalliema huma mistiedna jużaw l-għodod SELFIE: Għodod bla ħlas, multilingwi, ibbażati fuq l-internet u ta’ awto riflessjoni maħluqa mill-Kummissjoni Ewropea biex jgħinu lill-iskejjel u lill-għalliema jiżviluppaw il-kapaċità diġitali tagħhom. L-għodda għall-għalliema tippermetti lill-għalliema jivvalutaw huma stess il-kompetenza u l-kunfidenza diġitali tagħhom, u jiksbu rispons dwar il-punti b’saħħithom u l-lakuni tagħhom fl-għarfien jew fil-kompetenzi fejn jistgħu jagħmlu titjib. It-timijiet ta’ għalliema jistgħu wkoll jaħdmu flimkien biex jużaw l-għodda u jiżviluppaw pjan ta’ taħriġ. L-għodod SEFIE jistgħu jiġu aċċessati online, hawnhekk: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital

Stabbiliment ta’ proġett

L-organizzazzjoni applikanti hija l-attur ewlieni fi proġett tal-Azzjoni Ewlenija 1. L-applikant jabbozza u jissottometti l-applikazzjoni, jiffirma l-ftehim tal-għotja, jimplimenta l-attivitajiet tal-mobbiltà, u jirrapporta lill-Aġenzija Nazzjonali tiegħu. Il-proċess tal-applikazzjoni kemm għall-proġetti fuq perjodu ta’ żmien qasir kif ukoll għall-akkreditazzjoni tal-Erasmus jiffoka fuq il-ħtiġijiet u l-pjanijiet tal-organizzazzjoni applikanti.

Il-biċċa l-kbira tat-tipi ta’ attivitajiet disponibbli huma attivitajiet ta’ mobbiltà ħierġa. Dan ifisser li l-organizzazzjoni applikanti se taġixxi bħala organizzazzjoni li tibgħat: se tagħżel il-parteċipanti u tibgħathom lil organizzazzjoni ospitanti barra l-pajjiż. L-użu ta’ dawn l-opportunitajiet biex jiġu organizzati skambji reċiproki jew attivitajiet konġunti ma’ skola sieħba waħda jew aktar huwa mħeġġeġ b’mod qawwi. F’dak il-każ, kull skola parteċipanti għandha tapplika għall-finanzjament tal-Erasmus+ jew tista’ tissieħeb f’ konsorzju eżistenti. Biex il-proċess tas-sejbien tas-sħab ikun aktar faċli, l-Erasmus+ jappoġġa għodod biex isibu sħab barra minn pajjiżhom: Il-pjattaforma School Education Gateway (https://www.schooleducationgateway.eu/) u l-eTwinning (https://www.etwinning.net/).

Barra minn hekk, hemm tipi speċjali ta’ attivitajiet li jippermettu lill-organizzazzjonijiet applikanti jistiednu esperti jew għalliema li jkunu qed jitħarrġu fl-organizzazzjoni tagħhom. L-iskop tal-attivitajiet deħlin mhuwiex li joħolqu skambji reċiproki, iżda pjuttost li jinkludu persuni li jistgħu jgħinu fl-iżvilupp u l-internazzjonalizzazzjoni tal-organizzazzjoni applikanti.

L-implimentazzjoni tal-attivitajiet kollha appoġġati taħt din l-Azzjoni għandha ssegwi l-istandards tal-kwalità tal-Erasmus. L-istandards tal-kwalità tal-Erasmus ikopru prattiki konkreti ta’ implimentazzjoni għal kompiti ta’ proġetti bħall-għażla u t-tħejjija tal-parteċipanti, id-definizzjoni, l-evalwazzjoni u r-rikonoxximent tal-eżiti tal-apprendiment, il-kondiviżjoni tar-riżultati tal-proġett, eċċ. Biex taqra t-test sħiħ tal-istandards tal-kwalità tal-Erasmus, jekk jogħġbok żur il-link li ġejja fuq is-sit web Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_mt

Inklużjoni u diversità

F’konformità mal-istandards tal-kwalità tal-Erasmus, l-organizzazzjonijiet li jirċievu appoġġ mill-Programm iridu jiżguraw li joffru opportunitajiet ta’ mobbiltà b’mod inklużiv u ġust, lill-parteċipanti minn kull sfond. L-għażla ta’ studenti li se jieħdu sehem fl-attivitajiet tal-proġett għandha tqis fatturi ewlenin bħall-motivazzjoni, il-mertu, kif ukoll l-iżvilupp personali u l-ħtiġijiet tal-apprendiment tal-parteċipanti. Bl-istess mod, l-għażla tal-parteċipanti tal-persunal għandha tiżgura li l-benefiċċji tal-iżvilupp professjonali tagħhom ikunu disponibbli għall-istudenti kollha fl-organizzazzjoni.

Matul it-tħejjija, l-implimentazzjoni u s-segwitu tal-attivitajiet ta’ mobbiltà, l-organizzazzjonijiet li jibagħtu u dawk ospitanti għandhom jinvolvu lill-parteċipanti f’deċiżjonijiet ewlenin biex jiġu żgurati benefiċċji u impatti massimi għal kull parteċipant.

L-organizzazzjonijiet parteċipanti li jipprovdu l-edukazzjoni u t-taħriġ huma mħeġġa joħolqu u jiffaċilitaw b’mod attiv l-opportunitajiet ta’ mobbiltà, pereżempju billi jistabbilixxu twieqi ta’ mobbiltà fil-kalendarju akkademiku tagħhom u jiddefinixxu l-passi standard ta’ riintegrazzjoni għall-parteċipanti li jirritornaw.

Prattiki ambjentalment sostenibbli u responsabbli

F’konformità mal-istandards tal-kwalità tal-Erasmus, l-organizzazzjonijiet li jirċievu appoġġ mill-Programm iridu jippromwovu mġiba ambjentalment sostenibbli u responsabbli fost il-parteċipanti tagħhom, u jridu jżidu s-sensibilizzazzjoni dwar l-importanza li tittieħed azzjoni biex titnaqqas jew tiġi kkumpensata l-impronta ambjentali tal-attivitajiet ta’ mobbiltà. Dawn il-prinċipji għandhom jiġu riflessi fit-tħejjija u fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet kollha tal-Programm, speċjalment permezz ta’ appoġġ speċifiku ta’ finanzjament ipprovdut mill-Programm għall-promozzjoni ta’ mezzi sostenibbli ta’ vjaġġar. L-organizzazzjonijiet li jipprovdu l-edukazzjoni u t-taħriġ għandhom jintegraw dawn il-prinċipji fix-xogħol ta’ kuljum tagħhom, u għandhom jippromwovu b’mod attiv bidla fil-mentalità u fl-imġiba fost l-istudenti u l-persunal tagħhom.

It-trasformazzjoni diġitali fl-edukazzjoni u t-taħriġ

F’konformità mal-istandards tal-kwalità tal-Erasmus, il-Programm jappoġġa lill-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha biex jinkorporaw l-użu ta’ għodod diġitali u metodi ta’ apprendiment biex jikkomplementaw l-attivitajiet fiżiċi tagħhom, biex itejbu l-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet sħab, u biex itejbu l-kwalità tal-apprendiment u t-tagħlim tagħhom. Barra minn hekk, il-parteċipanti tal-persunal jistgħu jibbenefikaw minn Traineeships ta’ Opportunità Diġitali: attivitajiet ta’ mobbiltà li jippermettulhom jiksbu ħiliet diġitali u jibnu l-kapaċità tagħhom li jħarrġu, jgħallmu u jlestu kompiti oħra bl-għajnuna ta’ għodod diġitali. Tali attivitajiet jistgħu jiġu organizzati bi kwalunkwe wieħed mill-formati ta’ mobbiltà tal-persunal disponibbli.

Parteċipazzjoni fil-ħajja demokratika

Il-programm għandu l-għan li jgħin lill-parteċipanti jiskopru l-benefiċċji taċ-ċittadinanza attiva u l-parteċipazzjoni fil-ħajja demokratika. L-attivitajiet ta’ mobbiltà appoġġati għandhom isaħħu l-ħiliet parteċipattivi f’oqsma differenti tas-soċjetà ċivika, kif ukoll l-iżvilupp ta’ kompetenzi soċjali u interkulturali, il-ħsieb kritiku u l-litteriżmu medjatiku. Kull fejn ikun possibbli, il-proġetti għandhom joffru opportunitajiet għall-parteċipazzjoni fil-ħajja demokratika, l-impenn soċjali u ċiviku permezz ta’ attivitajiet ta’ apprendiment formali jew mhux formali. Dawn għandhom itejbu wkoll il-fehim tal-parteċipanti dwar l-Unjoni Ewropea u l-valuri komuni Ewropej, inkluż ir-rispett għall-prinċipji demokratiċi, id-dinjità tal-bniedem, l-unità u d-diversità, id-djalogu interkulturali, kif ukoll il-wirt soċjali, kulturali u storiku Ewropew.

Attivitajiet

Din it-taqsima tippreżenta t-tipi ta’ attivitajiet li jistgħu jiġu appoġġati mill-fondi tal-Erasmus+, kemm bħala parti minn proġetti fuq perjodu ta’ żmien qasir kif ukoll minn proġetti akkreditati.

Għal kwalunkwe attività, jista’ jingħata appoġġ addizzjonali lill-akkumpanjaturi tal-parteċipanti b’inqas opportunitajiet, lill- minorenni, jew lill-adulti żgħażagħ li jeħtieġu superviżjoni. L-akkumpanjaturi jistgħu jiġu appoġġati għad-durata sħiħa tal-attività jew għal parti minnha.

Mobbiltà tal-persunal

Attivitajiet eliġibbli

 • Job shadowing (minn jumejn sa 60 jum)
 • Inkarigi ta’ tagħlim (minn jumejn sa 365 jum)
 • Korsijiet u taħriġ (minn jumejn sa 30 jum, massimu ta’ 10 ijiem ta’ tariffi tal-kors għal kull parteċipant)

Minbarra l-mobbiltà fiżika, l-attivitajiet kollha tal-mobbiltà tal-persunal jistgħu jitħalltu ma’ attivitajiet virtwali. Id-durati minimi u massimi speċifikati hawn fuq japplikaw għall-komponent tal-mobbiltà fiżika.

Job shadowing: il-parteċipanti jistgħu jqattgħu perjodu ta’ żmien f’organizzazzjoni ospitanti f’pajjiż ieħor bil-għan li jitgħallmu prattiki ġodda u jiġbru ideat ġodda permezz ta’ osservazzjoni u interazzjoni mal-pari, mal-esperti jew ma’ prattikanti oħra fix-xogħol ta’ kuljum tagħhom fl-organizzazzjoni ospitanti.

Inkarigi ta’ tagħlim jew taħriġ: il-parteċipanti jistgħu jqattgħu perjodu ta’ żmien jgħallmu jew jipprovdu taħriġ lill-istudenti f’organizzazzjoni ospitanti f’pajjiż ieħor, bħala mod kif jitgħallmu permezz tat-tlestija tal-kompiti tagħhom u l-iskambju mal-pari.

Korsijiet u taħriġ: il-parteċipanti jistgħu jibbenefikaw minn kors strutturat jew minn tip simili ta’ taħriġ ipprovdut minn professjonisti kwalifikati u bbażat fuq programm ta’ apprendiment definit minn qabel u fuq l-eżiti tal-apprendiment. It-taħriġ irid jinvolvi parteċipanti minn tal-inqas żewġ pajjiżi differenti u jrid jippermetti lill-parteċipanti jinteraġixxu ma’ studenti oħra u mal-ħarrieġa. Attivitajiet kompletament passivi bħal li wieħed jisma’ lekċers, diskorsi jew konferenzi tal-massa mhumiex appoġġati.

L-applikanti għandhom ikunu konxji li l-fornituri kollha tal-korsijiet huma kompletament indipendenti mill-programm Erasmus+ u qed jaġixxu bħala fornituri tas-servizzi f’suq ħieles. L-għażla tal-korsijiet u t-taħriġ hija għalhekk responsabbiltà tal-organizzazzjoni applikanti. L-istandards tal-kwalità li ġejjin huma disponibbli bħala appoġġ biex jiggwidaw lill-applikanti fl-għażla tagħhom: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_mt

Parteċipanti eliġibbli

Il-parteċipanti eliġibbli jinkludu għalliema, mexxejja tal-iskejjel u l-esperti l-oħra kollha li ma jgħallmux u l-persunal li jaħdem fl-edukazzjoni skolastika.

Persunal eliġibbli li ma jgħallimx jinkludi persunal li jaħdem fl-edukazzjoni skolastika, jew fl-iskejjel (assistenti tal-għalliema, konsulenti pedagoġiċi, psikologi, eċċ.) jew f’organizzazzjonijiet oħra attivi fl-edukazzjoni skolastika (eż. spetturi tal-iskejjel, konsulenti, koordinaturi tal-politika inkarigati mill-edukazzjoni skolastika, eċċ.).

Il-parteċipanti jridu jkunu qed jaħdmu fl-organizzazzjoni li tibgħat, jew iridu jkunu qed jaħdmu regolarment mal-organizzazzjoni li tibgħat biex jgħinu fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet ewlenin tal-organizzazzjoni (pereżempju bħala ħarrieġa esterni, esperti, jew voluntiera).

Fil-każijiet kollha, il-kompiti li jorbtu lill-parteċipant mal-organizzazzjoni li tibgħat iridu jkunu ddokumentati b’mod li jippermetti lill-Aġenzija Nazzjonali tivverifika din ir-rabta (pereżempju ma’ kuntratt ta’ xogħol jew ta’ volontarjat, deskrizzjoni tal-kompitu, jew dokument simili). L-Aġenziji Nazzjonali għandhom jistabbilixxu prattika trasparenti u konsistenti dwar x’jikkostitwixxi relazzjonijiet ta’ ħidma aċċettabbli u dokumentazzjoni ta’ sostenn fil-kuntest nazzjonali tagħhom.

Postijiet eliġibbli

L-attivitajiet iridu jsiru barra l-pajjiż, fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm.

Mobbiltà tal-istudenti

Formati disponibbli

 • mobbiltà fi gruppi ta’ studenti tal-iskola (minn jumejn sa 30 jum, mill-inqas żewġ studenti tal-iskola għal kull grupp)
 • Mobbiltà għall-apprendiment fuq perjodu ta’ żmien qasir tal-istudenti tal-iskola (minn għaxart ijiem sa 29 jum)
 • Mobbiltà għall-apprendiment fit-tul tal-istudenti tal-iskola (minn 30 sa 365 jum)

Minbarra l-mobbiltà fiżika, l-attivitajiet kollha tal-mobbiltà tal-istudenti tal-iskola jistgħu jitħalltu ma’ attivitajiet virtwali. Id-durati minimi u massimi speċifikati hawn fuq japplikaw għall-komponent tal-mobbiltà fiżika.

Mobbiltà fi gruppi tal-istudenti tal-iskola: grupp ta’ studenti tal-iskola mill-iskola li tibgħat jistgħu jqattgħu ħin jitgħallmu flimkien mal-pari tagħhom f’pajjiż ieħor. L-għalliema jew persunal tal-edukazzjoni kwalifikat ieħor mill-iskola li tibgħat iridu jakkumpanjaw lill-istudenti tal-iskola għad-durata kollha tal-attività u jiggwidaw il-proċess ta’ apprendiment. Jekk ikun meħtieġ, adulti oħra jistgħu jaġixxu wkoll bħala akkumpanjaturi biex jappoġġaw l-għalliema akkumpanjaturi1 .

Mobbiltà għall-apprendiment fuq perjodu ta’ żmien qasir tal-istudenti tal-iskola: l-istudenti tal-iskola jistgħu jqattgħu perjodu barra l-pajjiż biex jistudjaw fi skola sieħba jew biex iwettqu traineeship f’organizzazzjoni rilevanti oħra barra l-pajjiż. Irid jiġi ddefinit programm ta’ apprendiment individwali għal kull parteċipant. Għal parteċipanti b’inqas opportunitajiet, il-mobbiltà tista’ tiġi organizzata b’durata minima ta’ jumejn, jekk din tkun iġġustifikata.

Mobbiltà għall-apprendiment fit-tul ta’ studenti tal-iskola: l-istudenti tal-iskola jistgħu jqattgħu perjodu barra l-pajjiż biex jistudjaw fi skola sieħba jew biex iwettqu traineeship f’organizzazzjoni rilevanti oħra barra l-pajjiż. Irid jiġi ddefinit programm ta’ apprendiment individwali għal kull parteċipant. Irid jiġi pprovdut taħriġ obbligatorju ta’ qabel it-tluq lill-parteċipanti kollha u se jsir disponibbli appoġġ akbar għall-finanzjament għall-appoġġ organizzazzjonali u lingwistiku.

Parteċipanti eliġibbli

L-istudenti tal-iskola parteċipanti jridu jkunu rreġistrati fi programm edukattiv fl-iskola li tibgħat2 .

Postijiet eliġibbli

L-attivitajiet iridu jsiru barra l-pajjiż, fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm.

Il-mobbiltà fi grupp ta’ studenti tal-iskola trid issir fi skola ospitanti. B’mod eċċezzjonali, l-attivitajiet jistgħu jsiru f’post ieħor fil-pajjiż tal-iskola ospitanti, jekk dan ikun iġġustifikat mill-kontenut u l-kwalità tal-attività. F’dan il-każ, l-ivvjaġġar tal-parteċipanti mill-iskola ospitanti sal-post mhux se jitqiesu bħala attività ta’ mobbiltà tranżnazzjonali. Għalhekk, ma jistgħux jintalbu fondi addizzjonali għal dan l-iskop.

Barra minn hekk, il-mobbiltà fi grupp tal-istudenti tal-iskola tista’ sseħħ f’sede ta’ Istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea jekk l-attività tkun organizzata f’istituzzjoni tal-UE jew f’kooperazzjoni magħha3 .

Irrispettivament mill-post, l-attivitajiet tal-grupp iridu jinvolvu studenti tal-iskola minn tal-inqas żewġ Stati Membri tal-UE jew pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm.

Attivitajiet oħra appoġġati

Formati disponibbli

 • Esperti mistiedna (minn jumejn sa 60 jum)
 • L-ospitar tal-għalliema u l-edukaturi li jkunu qed jitħarrġu (minn għaxart ijiem sa 365 jum)
 • Żjarat preparatorji

Esperti mistiedna: l-iskejjel jistgħu jistiednu ħarrieġa, għalliema, esperti tal-politika jew professjonisti kkwalifikati oħra minn barra l-pajjiż li jistgħu jgħinu fit-titjib tat-tagħlim u tal-apprendiment fl-iskola li tilqa’. Pereżempju, l-esperti mistiedna jistgħu jipprovdu taħriġ lill-persunal tal-iskola, juru metodi ġodda ta’ tagħlim jew jgħinu fit-trasferiment ta’ prattiki tajbin fl-organizzazzjoni u l-ġestjoni.

Ospitar tal-għalliema u l-edukaturi li jkunu qed jitħarrġu: l-organizzazzjonijiet applikanti jistgħu jospitaw għalliema li jkunu qed jitħarrġu li jkunu jixtiequ jwettqu traineeship barra l-pajjiż. L-organizzazzjoni ospitanti se tirċievi appoġġ biex tistabbilixxi l-attività, filwaqt li l-appoġġ għall-ivvjaġġar u dak individwali għall-parteċipant għandu jiġi pprovdut mill-istituzzjoni tagħhom li tibgħat (li tista’ tapplika għall-finanzjament tal-Erasmus+ għal dan l-iskop).

Żjarat preparatorji: l-organizzazzjonijiet jistgħu jistabbilixxu żjara preparatorja għand is-sieħeb ospitanti tagħhom qabel ma sseħħ il-mobbiltà. Iż-żjarat preparatorji mhumiex attività awtonoma, iżda arranġament ta’ appoġġ għall-mobbiltà tal-persunal jew tal-istudenti. Kull żjara preparatorja jrid ikollha motivazzjoni ċara u trid isservi biex ittejjeb l-inklużività,l-ambitu u l-kwalità tal-attivitajiet ta’ mobbiltà. Pereżempju, jistgħu jiġu organizzati żjarat preparatorji biex titħejja aħjar il-mobbiltà tal-parteċipanti b’inqas opportunitajiet, biex jibdew jaħdmu ma’ organizzazzjoni sieħba ġdida, jew biex iħejju attivitajiet ta’ mobbiltà fuq perjodu itwal ta’ żmien. Jistgħu jiġu organizzati żjarat preparatorji bi tħejjija għal kwalunkwe tip ta’ mobbiltà tal-istudenti jew tal-persunal, minbarra korsijiet u taħriġ.

Parteċipanti eliġibbli

L-esperti mistiedna jistgħu jkunu kwalunkwe persuna minn Stat Membru ieħor tal-UE jew minn pajjiż terz assoċjat mal-Programm, li jistgħu jipprovdu għarfien espert u taħriġ rilevanti għall-ħtiġijiet u l-objettivi tal-organizzazzjoni li tistedinhom.

Ospitar ta’ għalliema u edukaturi li jkunu qed jitħarrġu huwa disponibbli għall- parteċipanti li jkunu rreġistrati fi programm edukattiv għall-għalliema jew li jkunu gradwaw4  minnu dan l-aħħar (jew tip simili ta’ programm edukattiv għall-ħarrieġa jew l-edukaturi) fi Stat Membru ieħor tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm.

Żjarat preparatorji jistgħu jitwettqu minn kwalunkwe persuna eliġibbli għall-attivitajiet ta’ mobbiltà tal-persunal u involuti fl-organizzazzjoni tal-proġett. B’mod eċċezzjonali, l-istudenti li se jieħdu sehem f’mobbiltà għall-apprendiment fit-tul u l-parteċipanti b’inqas opportunitajiet fi kwalunkwe tip ta’ attività jistgħu jieħdu sehem fi żjarat preparatorji għall-attivitajiet tagħhom.

Postijiet eliġibbli

Jistgħu jsiru żjarat preparatorji fl-Istati Membri tal-UE u f’pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm.

Il-post għall-esperti u l-għalliema mistiedna li jkunu qed jitħarrġu huwa dejjem l-organizzazzjoni benefiċjarja (inklużi l-membri tal-konsorzju).

Proġetti fuq perjodu ta’ żmien qasir għall-mobbiltà tal-istudenti tal-iskola u l-persunal fl-edukazzjoni skolastika

Il-proġetti fuq perjodu ta’ żmien qasir con għall-mobbiltà tal-istudenti tal-iskola u l-persunal huma mod dirett u sempliċi kif wieħed jista’ jibbenefika mill-Erasmus+. L-iskop tagħhom huwa li jippermettu lill-organizzazzjonijiet jorganizzaw ftit attivitajiet b’mod faċli u jiksbu esperjenza fil-Programm.

Sabiex il-proġetti fuq perjodu ta’ żmien qasir jibqgħu sempliċi, dawn jinkludi limitu fuq l-għadd ta’ parteċipanti u d-durata tal-proġett. Il-format huwa miftuħ biss għal organizzazzjonijiet individwali u mhux għall-koordinaturi ta’ konsorzju. L-organizzazzjonijiet akkreditati ma jistgħux japplikaw għal proġetti fuq perjodu ta’ żmien qasir peress li diġà għandhom aċċess permanenti għall-finanzjament tal-Erasmus+.

L-applikazzjoni għal proġetti fuq perjodu ta’ żmien qasir tinkludi lista u deskrizzjoni tal-attivitajiet li l-organizzazzjoni applikanti beħsiebha torganizza.

Kriterji ta’ eliġibbiltà

Organizzazzjonijiet eliġibbli: min jista’ japplika?

L-organizzazzjonijiet li ġejjin huma eliġibbli5  biex japplikaw:

 1. L-iskejjel li jipprovdu edukazzjoni ġenerali fil-livell preprimarju, primarju jew sekondarju6
 2. L-awtoritajiet pubbliċi lokali u reġjonali, il-korpi ta’ koordinazzjoni u organizzazzjonijiet oħra bi rwol fil-qasam tal-edukazzjoni skolastika

Madankollu, l-organizzazzjonijiet li għandhom akkreditazzjoni tal-Erasmus fl-edukazzjoni skolastika ma jistgħux japplikaw għal proġetti fuq perjodu ta’ żmien qasir.

Pajjiżi eliġibbli

L-organizzazzjonijiet applikanti jridu jkunu stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm.

Fejn tissottometti applikazzjoni?

L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi lill-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż fejn tkun stabbilita l-organizzazzjoni applikanti.

Skadenzi tal-applikazzjoni

Rawnd 1 (għall-Aġenziji Nazzjonali kollha): 23 ta’ frar f’12:00:00 (nofsinhar, ħin ta’ brussell)

Rawnd 2: L-Aġenziji Nazzjonali jistgħu jiddeċiedu li jiftħu t-tieni skadenza (Rawnd 2). F’dan il-każ, l-Aġenzija Nazzjonali se tinforma lill-applikanti permezz tas-sit web tagħha. Għar-Rawnd 2, l-applikanti jridu jissottomettu l-applikazzjonijiet tagħhom sal-4 ta’ ottubru ’12:00:00 (nofsinhar, ħin ta’ brussell).

Dati tal-bidu tal-proġett

Il-proġetti jistgħu jagħżlu d-dati tal-bidu li ġejjin:

 • Rawnd 1: bejn l-1 ta’ Ġunju u l-31 ta’ Diċembru tal-istess sena
 • Rawnd 2 (jekk miftuħ): bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ Mejju tas-sena ta’ wara

Durata tal-proġett

Minn 6 xhur sa 18-il xahar

Għadd ta’ applikazzjonijiet

Għal kull rawnd ta’ għażla, organizzazzjoni tista’ tapplika għal proġett wieħed biss fuq perjodu ta’ żmien qasir fil-qasam tal-edukazzjoni skolastika.

L-organizzazzjonijiet li jirċievu għotja għal proġett fuq perjodu ta’ żmien qasir taħt l-ewwel rawnd ta’ applikazzjonijiet ma jistgħux japplikaw għat-tieni rawnd tal-istess sejħa għall-proposti.

Fi żmien perjodu ta’ kwalunkwe ħames snin ta’ sejħiet konsekuttivi, l-organizzazzjonijiet jistgħu jirċievu massimu ta’ tliet għotjiet għal proġetti fuq perjodu ta’ żmien qasir fl-edukazzjoni skolastika. L-għotjiet riċevuti fil-perjodu 2014-2020 ma jgħoddux ma’ dan il-limitu.

Attivitajiet disponibbli

It-tipi kollha ta’ attivitajiet għall-edukazzjoni skolastika. Għal lista dettaljata u għar-regoli, ara t-taqsima “Attivitajiet”.

Ambitu tal-proġett

Applikazzjoni għal proġett fuq perjodu ta’ żmien qasir tista’ tinkludi massimu ta’ 30 parteċipant f’attivitajiet ta’ mobbiltà.

Iż-żjarat preparatorji u l-parteċipazzjoni tal-akkumpanjaturi mhux se jgħoddu ma’ dan il-limitu.

Organizzazzjonijiet ta’ appoġġ

Kwalunkwe organizzazzjoni attiva fl-edukazzjoni u t-taħriġ tista’ tipparteċipa bħala organizzazzjoni ta’ appoġġ għal benefiċjarju ta’ din l-azzjoni. Ir-rwol u l-obbligi tal-organizzazzjonijiet ta’ appoġġ iridu jiġu ddefiniti b’mod formali bejniethom u bejn l-organizzazzjoni benefiċjarja. Il-kontribuzzjonijiet kollha tal-organizzazzjonijiet ta’ appoġġ iridu jikkonformaw mal-istandards tal-kwalità tal-Erasmus.

Kriterji għall-għoti

L-applikazzjonijiet sottomessi se jiġu vvalutati billi jiġu assenjati punti minn total ta’ 100, abbażi tal-kriterji u l-ponderazzjonijiet t’hawn taħt. Biex ikunu kkunsidrati għall-għoti, l-applikazzjonijiet iridu jissodisfaw il-limiti li ġejjin:

 • Mill-inqas 60 mit-total ta’ 100 punt, u
 • Mill-inqas nofs il-punti tal-punteġġ massimu f’kull waħda mit-tliet kategoriji tal-kriterji għall-għoti

Rilevanza (punteġġ massimu ta’ 30 punt)

Il-punt sa fejn:

 • il-profil, l-esperjenza, l-attivitajiet tal-applikant u l-popolazzjoni fil-mira tal-istudenti huma rilevanti għall-qasam tal-edukazzjoni skolastika
 • il-proposta tal-proġett hija rilevanti għall-objettivi tal-azzjoni
 • il-proposta tal-proġett hija rilevanti għall-prijoritajiet speċifiċi li ġejjin:
  • l-appoġġ ta’ organizzazzjonijiet ġodda u dawk b’inqas esperjenza
  • l-appoġġ lill-parteċipanti f’mobbiltà għall-apprendiment fit-tul tal-istudenti tal-iskola
  • l-appoġġ lill-parteċipanti b’inqas opportunitajiet

Kwalità tat-tfassil tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 40 punt)

Il-punt sa fejn:

 • l-objettivi proposti tal-proġett jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-organizzazzjoni applikanti, il-persunal tagħha u l-istudenti b’mod ċar u konkret
 • il-kontenut tal-attivitajiet proposti u l-bilanċ bejn tipi differenti ta’ attivitajiet huma xierqa għall-ilħuq tal-objettivi tal-proġett
 •  hemm pjan ċar ta’ ħidma għal kull waħda mill-attivitajiet proposti
 • il-proġett jinkorpora prattiki ambjentalment sostenibbli u responsabbli
 • il-proġett jinkorpora l-użu ta’ għodod diġitali (b’mod partikolari l-eTwinning) u metodi ta’ apprendiment biex jikkomplementaw l-attivitajiet ta’ mobbiltà fiżika tagħhom, u biex itejbu l-kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet sħab

Kwalità tal-azzjonijiet ta’ segwitu (Punteġġ massimu ta’ 30 punt)

Il-punt sa fejn:

 • l-applikant iddefinixxa b’mod ċar il-kompiti u r-responsabbiltajiet għat-twettiq tal-attivitajiet f’konformità mal-istandards tal-kwalità tal-Erasmus
 • l-applikant ippropona passi konkreti u loġiċi biex jintegra r-riżultati tal-attivitajiet ta’ mobbiltà fil-ħidma regolari tal-organizzazzjoni
 • l-applikant ippropona mod xieraq ta’ kif jiġu evalwati l-eżiti tal-proġett
 • l-applikant ippropona passi konkreti u effettivi biex ir-riżultati tal-proġett isiru magħrufa fi ħdan l-organizzazzjoni applikanti, biex ir-riżultati jiġu kondiviżi ma’ organizzazzjonijiet oħra u mal-pubbliku, u biex jiġi rikonoxxut b’mod pubbliku l-finanzjament tal-Unjoni Ewropea

Proġetti akkreditati għall-mobbiltà tal-istudenti tal-iskola u l-persunal fl-edukazzjoni skolastika

L-organizzazzjonijiet li għandhom akkreditazzjoni tal-Erasmus fl-edukazzjoni skolastika jistgħu japplikaw għall-finanzjament bħala parti minn fergħa ta’ finanzjament speċjali miftuħa għalihom biss. L-applikazzjonijiet huma bbażati fuq il-Pjan Erasmus li kien approvat qabel, u b’hekk lista u deskrizzjoni dettaljati tal-attivitajiet ippjanati mhumiex meħtieġa. Minflok, l-applikazzjonijiet jiffukaw fuq l-istima tal-baġit meħtieġ għas-sett ta’ attivitajiet li jmiss.

Kriterji ta’ eliġibbiltà

Organizzazzjonijiet eliġibbli: min jista’ japplika?

L-organizzazzjonijiet li għandhom akkreditazzjoni tal-Erasmus valida fl-edukazzjoni skolastika huma eliġibbli li japplikaw.

Konsorzju ta’ mobbiltà

L-organizzazzjonijiet li għandhom akkreditazzjoni tal-Erasmus għall-koordinaturi tal-konsorzju tal-mobbiltà jridu japplikaw għall-format tal-konsorzju tal-mobbiltà.

Il-lista tal-membri tal-konsorzju tal-mobbiltà trid tiġi pprovduta bħala parti mill-applikazzjoni u trid tinkludi mill-inqas organizzazzjoni membru waħda flimkien mal-koordinatur.

Kwalunkwe organizzazzjoni li tissodisfa l-kriterji ta’ eliġibbiltà għall-akkreditazzjoni tal-Erasmus fl-istess qasam tista’ ssir membru ta’ konsorzju tal-mobbiltà. L-organizzazzjonijiet membri tal-konsorzju ppjanati kollha jridu jkunu mill-istess Stat membru tal-UE jew minn pajjiż terz assoċjat mal-Programm bħall-koordinatur tal-konsorzju tal-mobbiltà7 .

Il-membri tal-konsorzju mhumiex meħtieġa li jkollhom akkreditazzjoni tal-Erasmus.

L-organizzazzjonijiet li jieħdu sehem f’konsorzju tal-mobbiltà jistgħu jirċievu finanzjament minn massimu ta’ żewġ ftehimiet ta’ għotja tal-Azzjoni Ewlenija 1 fil-qasam tal-edukazzjoni skolastika taħt l-istess sejħa għall-proposti. Għalhekk, l-organizzazzjonijiet tal-edukazzjoni skolastika li jirċievu għotja għal proġett fuq perjodu ta’ żmien qasir jew għal proġett akkreditat jistgħu jieħdu sehem ukoll f’konsorzju tal-mobbiltà wieħed biss fl-edukazzjoni skolastika bħala organizzazzjonijiet membri. Organizzazzjonijiet oħra jistgħu jieħdu sehem f’massimu ta’ żewġ konsorzji tal-mobbiltà.

Fejn tissottometti applikazzjoni?

L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi lill-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż fejn tkun stabbilita l-organizzazzjoni applikanti.

Skadenza tal-applikazzjoni

23 ta’ Frar f’12:00:00 (nofsinhar, ħin ta’ Brussell)

Data tal-bidu tal-proġett

L-1 ta’ Ġunju tal-istess sena

Durata tal-proġett

Il-proġetti akkreditati kollha se jkollhom durata inizjali ta’ 15-il xahar. Wara 12-il xahar, il-benefiċjarji kollha se jkollhom il-possibbiltà li jestendu l-proġett tagħhom għal durata totali ta’ 24 xahar.

Għadd ta’ applikazzjonijiet

L-organizzazzjonijiet akkreditati jistgħu japplikaw darba biss għal kull rawnd ta’ għażla.

Attivitajiet disponibbli

It-tipi kollha ta’ attivitajiet għall-edukazzjoni skolastika. Għal lista dettaljata u għar-regoli, ara t-taqsima “Attivitajiet”.

Ambitu tal-proġett

L-għadd ta’ parteċipanti li jistgħu jiġu inklużi fi proġetti akkreditati mhuwiex limitat, minbarra kwalunkwe limitazzjoni definita fl-istadju tal-allokazzjoni tal-baġit.

Allokazzjoni tal-baġit

Il-kwalità tal-Pjan Erasmus tal-applikant ġiet ivvalutata fl-istadju tal-applikazzjoni għall-akkreditazzjoni u għalhekk l-ebda valutazzjoni kwalitattiva mhi se ssir fl-istadju tal-allokazzjoni tal-baġit. Kwalunkwe applikazzjoni għal għotja eliġibbli se tirċievi finanzjament.

L-ammont tal-għotja mogħti se jiddependi fuq għadd ta’ elementi:

 • il-baġit totali disponibbli għall-allokazzjoni lil applikanti akkreditati
 • l-attivitajiet mitluba (inkluż il-baġit stmat meħtieġ biex dawn jiġu implimentati)
 • l-għotja bażika u massima
 • il-kriterji ta’ allokazzjoni li ġejjin: il-prestazzjoni tal-applikant, il-prijoritajiet ta’ politika, u l-bilanċ ġeografiku (jekk applikati mill-Aġenzija Nazzjonali)

Ir-regoli dettaljati dwar l-għotja bażika u massima, il-punteġġ tal-kriterji tal-allokazzjoni, il-ponderazzjoni ta’ kull kriterju, il-metodu tal-allokazzjoni, u l-baġit disponibbli għall-proġetti akkreditati se jiġu ppubblikati mill-Aġenzija Nazzjonali qabel l-iskadenza tas-sejħa.

X’inhuma r-regoli ta’ finanzjament?

Ir-regoli ta’ finanzjament li ġejjin japplikaw għal proġetti fuq perjodu ta’ żmien qasir u għal proġetti akkreditati.

Kategorija tal-baġit - Appoġġ organizzazzjonali

Kostijiet eliġibbli u r-regoli applikabbli

Il-kostijiet marbuta direttament mal-implimentazzjoni tal-attivitajiet ta’ mobbiltà li mhumiex koperti minn kategoriji oħra ta’ kostijiet.

Pereżempju: it-tħejjija (pedagoġika, interkulturali u oħra), il-mentoraġġ, il-monitoraġġ u l-appoġġ tal-parteċipanti matul il-mobbiltà, is-servizzi, l-għodod u t-tagħmir meħtieġa għall-komponenti virtwali f’attivitajiet imħallta, ir-rikonoxximent tal-eżiti tal-apprendiment, il-kondiviżjoni tar-riżultati u li l-finanzjament tal-Unjoni Ewropea jsir viżibbli għall-pubbliku.

L-appoġġ organizzazzjonali ikopri l-kostijiet imġarrba kemm mill-organizzazzjonijiet li jibagħtu kif ukoll minn dawk ospitanti (ħlief fil-każ tal-mobbiltà tal-persunal għal korsijiet u taħriġ). Id-diviżjoni tal-għotja mogħtija se tiġi miftiehma bejn iż-żewġ organizzazzjonijiet.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tal-għadd ta’ parteċipanti.

Ammont

EUR 100

 • Għal kull student tal-iskola f’mobbiltà fi grupp, b’massimu ta’ EUR 1,000 għal kull grupp
 • Għal kull parteċipant fil-mobbiltà tal-persunal għall-korsijiet u t-taħriġ
 • Għal kull espert mistieden
 • Għal kull għalliem jew edukatur ospitat li jkun qed jitħarreġ

EUR 350; EUR 200 wara mitt parteċipant fl-istess tip ta’ attività

 • Għal kull parteċipant f’mobbiltà għall-apprendiment fuq perjodu ta’ żmien qasir tal-istudenti tal-iskola
 • Għal kull parteċipant fil-mobbiltà tal-persunal għal job shadowing u inkarigi ta’ tagħlim jew taħriġ

EUR 500

 • Għal kull parteċipant f’mobbiltà għall-apprendiment fit-tul tal-istudenti tal-iskola

Kategorija tal-baġit - Ivvjaġġar

Kostijiet eliġibbli u r-regoli applikabbli

Kontribuzzjoni għall-kostijiet tal-ivjaġġar bir-ritorn tal-parteċipanti u l-akkumpanjaturi, mill-post ta’ oriġini tagħhom sal-post tal-attività.

Barra minn hekk: kontribuzzjoni għall-kostijiet tal-ivjaġġar bir-ritorn tal-parteċipanti u l-akkumpanjaturi mill-post tal-oriġini tagħhom lejn il-post tat-taħriġ ta’ qabel it-tluq għall-istudenti tal-iskola f’mobbiltà fit-tul.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tad-distanza tal-ivvjaġġar u l-għadd ta’ persuni..

L-applikant irid jindika d-distanza tal-ajru bejn il-post tal-oriġini u l-post tal-attività  billi juża l-kalkulatur tad-distanza appoġġat mill-Kummissjoni Ewropea8 .

Ammont

Distanza tal-ivvjaġġar Vjaġġar standard Vjaġġar ekoloġiku
10 – 99 km 23 EUR  
100 – 499 km 180 EUR 210 EUR
500 – 1999 km 275 EUR 320 EUR
2000 – 2999 km 360 EUR 410 EUR
3000 – 3999 km 530 EUR 610 EUR
4000 – 7999 km 820 EUR  
8000 km  jew aktar 1500 EUR  

Kategorija tal-baġit - Appoġġ individwali

Kostijiet eliġibbli u r-regoli applikabbli

Kostijiet ta’ sussistenza għall-parteċipanti u l-akkumpanjaturi  matul l-attività.

Jekk ikun meħtieġ: il-kostijiet ta’ sussistenza huma eliġibbli għal ħin ta’ vjaġġar qabel u wara l-attività, b’massimu ta’ jumejn ta’ vjaġġar għall-parteċipanti u l-akkumpanjaturi  li jirċievu għotja standard għall-ivvjaġġar, u massimu ta’ sitt ijiem ta’ vvjaġġar fil-każ ta’ għotja għall-ivvjaġġar ekoloġiku.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall- kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tal-għadd ta’ persuni, id-durata tas-soġġorn u l-pajjiż li jilqa’9 .

Ammont

Kategorija ta’ parteċipanti Grupp ta’ pajjiżi 1 Grupp ta’ pajjiżi 2 Grupp ta’ pajjiżi 3
Persunal 90 - 180 EUR 80 - 160 EUR 70 - 140 EUR
Studenti tal-iskola 40 - 80 EUR 35 - 70 EUR 30 - 60 EUR

Dawn t’hawn fuq huma rati bażi għal kull jum tal-attività. Kull Aġenzija Nazzjonali (NA) se tiddeċiedi dwar ir-rati bażi eżatti fil-meded permessi.

Ir-rata bażi hija pagabbli sal-14-il jum tal-attività. Mill-15-il jum tal-attività, ir-rata pagabbli tkun ugwali għal 70 % tar-rata bażi. Ir-rati pagabbli jiġu aġġustati għall-eqreb Euro sħiħ.

Kategorija tal-baġit - Appoġġ għall-inklużjoni

Kostijiet eliġibbli u r-regoli applikabbli

Appoġġ għall-inklużjoni għall-organizzazzjonijiet: Il-kostijiet relatati mal-organizzazzjoni ta’ attivitajiet ta’ mobbiltà għall-parteċipanti b’inqas opportunitajiet.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tal-għadd ta’ parteċipanti b’inqas opportunitajiet

Ammont

EUR 100 għal kull parteċipant

Appoġġ għall-inklużjoni għall-parteċipanti: Kostijiet addizzjonali marbuta direttament ma’ parteċipanti b’inqas opportunitajiet u l-akkumpanjaturi tagħhom (inklużi kostijiet iġġustifikati relatati mal-ivvjaġġar u s-sussistenza jekk ma tintalabx għotja għal dawn il-parteċipanti permezz tal-kategoriji tal-baġit “Vjaġġar” u “Appoġġ individwali”).

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kostijiet reali.

Regola tal-allokazzjoni: it-talba trid tkun iġġustifikata mill-applikant u approvata mill-Aġenzija Nazzjonali.

Ammont

100% tal-kostijiet eliġibbli

Kategorija tal-baġit - Żjarat preparatorji

Kostijiet eliġibbli u r-regoli applikabbli

Il-kostijiet li jkopru l-ivvjaġġar u s-sussistenza għall-parteċipazzjoni fi żjara preparatorja.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tal-għadd ta’ parteċipanti.

Ammont

EUR 575 għal kull parteċipant, b’massimu ta’ tliet parteċipanti għal kull żjara

Kategorija tal-baġit- Tariffi tal-kors

Kostijiet eliġibbli u r-regoli applikabbli

Il-kostijiet li jkopru t-tariffi ta’ reġistrazzjoni għall-korsijiet u t-taħriġ.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tad-durata tal-attività.

Ammont

EUR 80 għal kull parteċipant kull jum; membru individwali tal-persunal jista’ jirċievi massimu ta’ EUR 800 f’tariffi tal-kors fi ħdan ftehim ta’ għotja wieħed.

Kategorija tal-baġit - Appoġġ lingwistiku

Kostijiet eliġibbli u r-regoli applikabbli

Il-kostijiet tal-provvista ta’ materjali għall-apprendiment tal-lingwi u ta’ taħriġ għall-parteċipanti li jeħtieġu jtejbu l-għarfien tal-lingwa li se jkunu qed jużaw biex jistudjaw jew biex jirċievu taħriġ matul l-attività tagħhom.

L-appoġġ lingwistiku huwa eliġibbli għall-parteċipanti fil-mobbiltà tal-persunal ta’ aktar minn 30 jum u f’mobbiltà individwali fuq perjodu ta’ żmien qasir u fit-tul tal-istudenti. L-appoġġ jitħallas biss jekk il-parteċipant ma jkunx jista’ jirċievi Appoġġ Lingwistiku Online minħabba n-nuqqas ta’ disponibbiltà tal-lingwa jew tal-livell meħtieġ. Din il-kundizzjoni tal-aħħar ma tapplikax għal appoġġ imsaħħaħ ipprovdut lill-parteċipanti fil-mobbiltà tal-apprendiment fit-tul  tal-istudenti tal-iskola.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tal-għadd ta’ parteċipanti.

Ammont

EUR 150 għal kull parteċipant

Barra minn hekk: EUR 150 ta’ appoġġ lingwistiku msaħħaħ għal kull parteċipant f’mobbiltà għall-apprendiment fit-tul tal-istudenti tal-iskola

Kategorija tal-baġit - Kostijiet eċċezzjonali

Kostijiet eliġibbli u r-regoli applikabbli

Kostijiet għall-għoti ta’ garanzija finanzjarja, jekk l-Aġenzija Nazzjonali titlob dan.

Il-kostijiet tal-ivvjaġġar għali tal-parteċipanti u l-akkumpanjaturi tagħhom li ma jistgħux jiġu appoġġati mill-kategorija standard “tal-Ivvjaġġar” minħabba d-distanza ġeografika jew ostakli oħra.

Kostijiet tal-viża u dawk relatati mal-viża, permessi ta’ residenza, vaċċinazzjonijiet, ċertifikati mediċi.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kostijiet reali.

Regola tal-allokazzjoni: it-talba trid tkun iġġustifikata mill-applikant u approvata mill-Aġenzija Nazzjonali. L-ivvjaġġar għali japplika f’każijiet fejn l-appoġġ għall-ivvjaġġar ibbażat fuq il-kost unitarju ma jkoprix 70% tal-kostijiet tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti.

Ammont

Kostijiet għal garanzija finanzjarja: 80% tal-kostijiet eliġibbli

Kostijiet tal-ivvjaġġar għali: 80% tal-kostijiet eliġibbli tal-ivvjaġġar

Kostijiet tal-viża u dawk relatati mal-viża, permessi ta’ residenza, vaċċinazzjonijiet, ċertifikati mediċi: 100% tal-kostijiet eliġibbli

 • 1 Fil-każijiet kollha, l-iskejjel li jibagħtu u dawk ospitanti jibqgħu responsabbli biex jiżguraw ir-rispett sħiħ tar-regoli u l-liġijiet applikabbli fil-pajjiżi li jibagħtu u dawk ospitanti.
 • 2 Id-definizzjoni ta’ programmi edukattivi eliġibbli f’kull Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm se tiġi ddefinita mill-Awtorità Nazzjonali kompetenti u ppubblikata fuq is-sit web tal-Aġenzija Nazzjonali rilevanti.
 • 3 Is-Sedi tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea huma Brussell, Frankfurt, il-Lussemburgu, Strasburgu u The Hague. L-attivitajiet fis-sedi tal-UE se jitqiesu bħala mobbiltà tranżnazzjonali u jista’ jintalab finanzjament (kif deskritt fit-taqsima “X’inhuma r-regoli ta’ finanzjament?”) għall-parteċipanti kollha, irrispettivament mill-pajjiż ta’ oriġini tagħhom.
 • 4 Il-gradwati reċenti huma eliġibbli biex jipparteċipaw sa 12-il xahar wara li jkunu ggradwaw. F’każ li l-parteċipanti kienu qed iwettqu servizz ċivili jew militari obbligatorju wara li ggradwaw, il-perjodu ta’ eliġibbiltà se jiġi estiż bid-durata tas-servizz.
 • 5 Id-definizzjoni ta’ organizzazzjonijiet eliġibbli f’kull Stat Membru tal-UE jew pajjiż terz assoċjat mal-Programm se tiġi ddefinita mill-Awtorità Nazzjonali kompetenti u ppubblikata fuq is-sit web tal-Aġenzija Nazzjonali rilevanti flimkien ma’ eżempji rilevanti.
 • 6 Inklużi l-organizzazzjonijiet li jipprovdu edukazzjoni u l-indukrar tat-tfal f’età bikrija. Skejjel bi status speċjali u taħt is-superviżjoni tal-awtoritajiet nazzjonali f’pajjiż ieħor (eż. Lycée français jew skejjel Ġermaniżi) jista’ jkollhom japplikaw mal-Awtoritajiet Nazzjonali (NA) tal-pajjiż ta’ superviżjoni. Għal informazzjoni preċiża f’kull każ, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-Aġenzija Nazzjonali fil-pajjiż ospitanti jew fil-pajjiż tal-awtorità nazzjonali rilevanti.
 • 7 L-iskejjel bi status speċjali u taħt is-superviżjoni tal-awtoritajiet nazzjonali f’pajjiż ieħor (eż. Lycée français jew skejjel Ġermaniżi) jistgħu jieħdu sehem f’konsorzji ta’ mobbiltà mmexxija minn organizzazzjonijiet akkreditati mill-Aġenzija Nazzjonali fil-pajjiż ta’ sorveljanza tal-iskola. Madankollu, dawn ma jistgħux jieħdu sehem f’konsorzji jew fi proġett fuq perjodu ta’ żmien qasir ġestit minn Aġenziji Nazzjonali f’żewġ pajjiżi differenti.
 • 8 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator 
 • 9

  Receiving country groups: Country group 1: Norway, Denmark, Luxembourg, Iceland, Sweden, Ireland, Finland, Liechtenstein; Country group 2: Netherlands, Austria, Belgium, France, Germany, Italy, Spain, Cyprus, Greece, Malta, Portugal; Country group 3: Slovenia, Estonia, Latvia, Croatia, Slovakia, Czech Republic, Lithuania, Turkey, Hungary, Poland, Romania, Bulgaria, North Macedonia, Serbia

Tagged in:  Persunal tal-edukazzjoni skolastika