Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Il-mobbiltà għall-istudenti u l-persunal fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali

Din l-azzjoni tappoġġa l-fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET) u organizzazzjonijiet attivi oħra fil-qasam tal-VET li jixtiequ jorganizzaw attivitajiet ta’ mobbiltà għall-apprendiment għall-istudenti u l-persunal tal-VET.

Huma appoġġati firxa wiesgħa ta’ attivitajiet, inklużi job shadowing u korsijiet ta’ żvilupp professjonali għall-persunal, traineeships u kollokamenti fit-tul (ErasmusPro), esperti mistiedna, u attivitajiet oħra kif spjegat hawn taħt.

L-organizzazzjonijiet parteċipanti għandhom jippromwovu b’mod attiv l-inklużjoni u d-diversità, is-sostenibbiltà ambjentali u l-edukazzjoni diġitali permezz tal-attivitajiet tagħhom: billi jużaw l-opportunitajiet ta’ finanzjament speċifiċi pprovduti mill-Programm għal dawn l-għanijiet, billi jqajmu sensibilizzazzjoni fost il-parteċipanti tagħhom, billi jikkondividu l-aħjar prattiki, u billi jagħżlu disinn xieraq għall-attivitajiet tagħhom.

Objettivi tal-azzjoni

L-iskop tal-attivitajiet ta’ mobbiltà ffinanzjati mill-Erasmus+ huwa li jipprovdu opportunitajiet ta’ apprendiment lill-individwi u li jappoġġaw l-internazzjonalizzazzjoni u l-iżvilupp istituzzjonali tal-fornituri tal-VET u tal-organizzazzjonijiet oħra fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali. L-azzjoni se tappoġġa l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali u d-Dikjarazzjoni ta’ Osnabrück, u l-Aġenda  għall-Ħiliet għall-Ewropa. Se tikkontribwixxi wkoll għall-ħolqien taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni. B’mod speċifiku, l-objettivi ta’ din l-azzjoni huma:

Titjib fil-kwalità tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali inizjali u kontinwi (ivet u cvet) fl-ewropa billi:

 • jissaħħu l-kompetenzi ewlenin u l-ħiliet trasversali, b’mod partikolari l-apprendiment tal-lingwi u l-ħiliet diġitali
 • jiġi appoġġat l-iżvilupp ta’ ħiliet speċifiċi għall-impjiegi meħtieġa fis-suq tax-xogħol attwali u futuri
 • jiġu kondiviżi l-aħjar prattiki u jiġi promoss l-użu ta’ metodi u teknoloġiji pedagoġiċi ġodda u innovattivi, u jiġi appoġġat l-iżvilupp professjonali tal-għalliema, tal-ħarrieġa, tal-mentors u ta’ persunal ieħor fil-VET
 • tinbena l-kapaċità tal-fornituri tal-VET biex iwettqu proġetti ta’ mobbiltà ta’ kwalità għolja, u l-kapaċità tagħhom li jiffurmaw sħubijiet ta’ kwalità filwaqt li jiżviluppaw l-istrateġija ta’ internazzjonalizzazzjoni tagħhom
 • il-mobbiltà ssir possibbiltà realistika għal kwalunkwe student fl-IVET u s-CVET, u tiżdied id-durata medja tal-mobbiltà għall-istudenti tal-VET biex tittejjeb il-kwalità u jiżdied l-impatt tagħha
 • jitrawmu l-kwalità, it-trasparenza u r-rikonoxximent tal-eżiti tal-apprendiment tal-perjodi ta’ mobbiltà barra l-pajjiż, speċjalment bl-użu ta’ għodod u strumenti Ewropej1 .

Tisħiħ tad-dimensjoni ewropea tat-tagħlim u tal-apprendiment billi:

 • jiġu promossi l-valuri tal-inklużjoni u tad-diversità, tat-tolleranza u tal-parteċipazzjoni demokratika
 • jiġi promoss l-għarfien dwar il-wirt u d-diversità komuni Ewropej
 • jiġi appoġġat l-iżvilupp ta’ networks professjonali madwar l-Ewropa

Kif taċċessa l-opportunitajiet ta’ mobbiltà tal-ERASMUS+ ?

Il-fornituri tal-VET u organizzazzjonijiet oħra attivi fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali jistgħu japplikaw għall-finanzjament b’żewġ modi:

 • Proġetti fuq perjodu ta’ żmien qasir għall-mobbiltà tal-istudenti u l-persunal jipprovdu lill-organizzazzjonijiet applikanti b’opportunità li jorganizzaw attivitajiet ta’ mobbiltà varji fuq perjodu ta’  sitt xhur sa tmintax-il xahar. Il-proġetti fuq perjodu ta’ żmien qasir huma l-aħjar għażla għall-organizzazzjonijiet li qed jippruvaw l-Erasmus+ għall-ewwel darba, jew għal dawk li jixtiequ jorganizzaw biss għadd limitat ta’ attivitajiet.
 • Proġetti akkreditati għall-mobbiltà tal-istudenti u l-persunal huma miftuħin biss għall-organizzazzjonijiet li għandhom akkreditazzjoni tal-Erasmus fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali. Din il-fergħa ta’ finanzjament speċjali tippermetti lill-organizzazzjonijiet akkreditati biex jirċievu regolarment finanzjament għal attivitajiet ta’ mobbiltà li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni gradwali tal-Pjan Erasmus tagħhom. L-akkreditazzjonijiet tal-Erasmus huma miftuħa għall-organizzazzjonijiet kollha li jridu jorganizzaw attivitajiet ta’ mobbiltà fuq bażi regolari. Ma hemmx bżonn ta’ esperjenza preċedenti fil-Programm biex wieħed japplika. Biex issir taf aktar dwar din l-opportunità, jekk jogħġbok aqra l-kapitolu ta’ din il-gwida dwar l-akkreditazzjoni tal-Erasmus fl-oqsma tal-edukazzjoni għall-adulti, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, u l-edukazzjoni skolastika.

Barra minn hekk, l-organizzazzjonijiet jistgħu jingħaqdu mal-Programm mingħajr ma jissottomettu applikazzjoni billi:

 • Jissieħbu ma’ konsorzju eżistenti tal-mobbiltà tal-Erasmus+ immexxi minn koordinatur ta’ konsorzju akkreditat f’pajjiżhom li qed jaċċetta membri ġodda fil-konsorzju tiegħu.
 • Jospitaw parteċipanti minn pajjiż ieħor: kwalunkwe organizzazzjoni tista’ tospita studenti jew persunal li jkunu ġejjin minn organizzazzjoni sieħba barra l-pajjiż. Il-fatt li organizzazzjoni ssir waħda ospitanti hija esperjenza siewja u mod tajjeb biex issir taf aktar dwar il-Programm qabel ma tapplika inti stess.

Il-fornituri tal-VET huma mħeġġa jissieħbu fi pjattaformi online Ewropej bħall-EPALE u l-eTwinning. L-EPALE tipprovdi l-opportunità li wieħed jingħaqad ma’ kollegi minn madwar l-Ewropa u li jitgħallem minnhom, permezz ta’ posts fuq il-blogg, il-fora, l-għodda għat-Tiftix ta’ Sieħeb tagħha; din tippermetti li jinħolqu Komunitajiet ta’ prattiki u li wieħed isib materjal ta’ apprendiment u jattendi avvenimenti. Din tinkludi wkoll il-Komunità tal-prattikanti Ewropej tal-VET, spazju għall-għalliema, il-ħarrieġa u tuturi fil-kumpaniji tal-VET biex jikkollaboraw u jiġu infurmati dwar inizjattivi Ewropej. L-eTwinning hija komunità online ospitata fuq pjattaforma sigura u aċċessibbli għall-għalliema u għall-persunal tal-iskejjel skrutinizzata mill-organizzazzjonjiet ta’ appoġġ nazzjonali tal-eTwinning. L-eTwinning tippermetti lill-fornituri tal-VET jistabbilixxu klassijiet virtwali konġunti u jwettqu proġetti ma’ fornituri oħra tal-VET u organizzazzjonijiet sħab oħra (jiġifieri kumpaniji ospitanti), tippermetti lill-għalliema u lill-ħarrieġa jiddiskutu u jwettqu skambji mal-kollegi u jinvolvu ruħhom f’varjetà ta’ opportunitajiet ta’ żvilupp professjonali. L-eTwinning hija wkoll l-ambjent perfett biex jinsabu sħab għal proġetti futuri.

Stabbiliment ta’ proġett

L-organizzazzjoni applikanti hija l-attur ewlieni fi proġett tal-Azzjoni Ewlenija 1. L-applikant jabbozza u jissottometti l-applikazzjoni, jiffirma l-ftehim tal-għotja, jimplimenta l-attivitajiet tal-mobbiltà, u jirrapporta lill-Aġenzija Nazzjonali tiegħu. Il-proċess tal-applikazzjoni kemm għall-proġetti fuq perjodu ta’ żmien qasir kif ukoll għall-akkreditazzjoni tal-Erasmus jiffoka fuq il-ħtiġijiet u l-pjanijiet tal-organizzazzjoni applikanti.

Il-biċċa l-kbira tat-tipi ta’ attivitajiet disponibbli huma attivitajiet ta’ mobbiltà ħierġa. Dan ifisser li l-organizzazzjoni applikanti se taġixxi bħala organizzazzjoni li tibgħat: se tagħżel il-parteċipanti u tibgħathom f’organizzazzjoni ospitanti barra l-pajjiż. Barra minn hekk, hemm tipi speċjali ta’ attivitajiet li jippermettu lill-organizzazzjonijiet applikanti jistiednu esperti jew għalliema u edukaturi fit-taħriġ fl-organizzazzjoni tagħhom. L-iskop tal-attivitajiet deħlin mhuwiex li joħolqu skambji miż-żewġ naħat, iżda pjuttost li jinkludu persuni li jistgħu jgħinu fl-iżvilupp u l-internazzjonalizzazzjoni tal-organizzazzjoni applikanti.

L-implimentazzjoni tal-attivitajiet kollha appoġġati taħt din l-Azzjoni għandha ssegwi l-istandards tal-kwalità tal-Erasmus. L-istandards tal-kwalità ta’ Erasmus ikopru prattiki konkreti ta’ implimentazzjoni għal kompiti ta’ proġetti bħall-għażla u t-tħejjija tal-parteċipanti, id-definizzjoni, l-evalwazzjoni u r-rikonoxximent tal-eżiti tal-apprendiment, il-kondiviżjoni tar-riżultati tal-proġett, eċċ. Biex taqra t-test sħiħ tal-istandards tal-kwalità tal-Erasmus, jekk jogħġbok żur il-link li ġejja fuq is-sit web Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_mt

Inklużjoni u diversità

F’konformità mal-istandards tal-kwalità tal-Erasmus, l-organizzazzjonijiet li jirċievu appoġġ mill-Programm iridu jiżguraw li joffru opportunitajiet ta’ mobbiltà b’mod inklużiv u ġust, lill-parteċipanti minn kull sfond. L-għażla ta’ studenti li se jieħdu sehem fl-attivitajiet tal-proġett għandha tqis fatturi ewlenin bħall-motivazzjoni, il-mertu, kif ukoll l-iżvilupp personali u l-ħtiġijiet tal-apprendiment tal-parteċipanti. Bl-istess mod, l-għażla tal-parteċipanti tal-persunal għandha tiżgura li l-benefiċċji tal-iżvilupp professjonali tagħhom ikunu disponibbli għall-istudenti kollha fl-organizzazzjoni.

Matul it-tħejjija, l-implimentazzjoni u s-segwitu tal-attivitajiet ta’ mobbiltà, l-organizzazzjonijiet li jibagħtu u dawk ospitanti għandhom jinvolvu lill-parteċipanti f’deċiżjonijiet ewlenin biex jiġu żgurati benefiċċji u impatt massimi għal kull parteċipant.

L-organizzazzjonijiet parteċipanti li jipprovdu l-edukazzjoni u t-taħriġ huma mħeġġa joħolqu u jiffaċilitaw b’mod attiv l-opportunitajiet ta’ mobbiltà, pereżempju billi jistabbilixxu twieqi ta’ mobbiltà fil-kalendarju akkademiku tagħhom u jiddefinixxu l-passi standard ta’ riintegrazzjoni għall-parteċipanti li jirritornaw.

Prattiki ambjentalment sostenibbli u responsabbli

F’konformità mal-istandards tal-kwalità tal-Erasmus, l-organizzazzjonijiet li jirċievu appoġġ mill-Programm iridu jippromwovu mġiba ambjentalment sostenibbli u responsabbli fost il-parteċipanti tagħhom, u jridu jżidu s-sensibilizzazzjoni dwar l-importanza li tittieħed azzjoni biex titnaqqas jew tiġi kkumpensata l-impronta ambjentali tal-attivitajiet ta’ mobbiltà. Dawn il-prinċipji għandhom jiġu riflessi fit-tħejjija u fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet kollha tal-Programm, speċjalment permezz tal-użu ta’ appoġġ speċifiku ta’ finanzjament ipprovdut mill-Programm għall-promozzjoni ta’ mezzi sostenibbli ta’ vjaġġar. L-organizzazzjonijiet li jipprovdu l-edukazzjoni u t-taħriġ għandhom jintegraw dawn il-prinċipji fil-ħidma ta’ kuljum tagħhom, u għandhom jippromwovu b’mod attiv bidla fil-mentalità u fl-imġiba fost l-istudenti u l-persunal tagħhom.

Trasformazzjoni diġitali fl-edukazzjoni u t-taħriġ

F’konformità mal-istandards tal-kwalità tal-Erasmus, il-Programm jappoġġa lill-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha fl-inkorporazzjoni tal-użu ta’ għodod diġitali u metodi ta’ apprendiment biex jikkomplementaw l-attivitajiet fiżiċi tagħhom, biex itejbu l-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet sħab, u biex itejbu l-kwalità tal-apprendiment u tat-tagħlim tagħhom. L-istituzzjonijiet tal-VET għandhom iqajmu wkoll sensibilizzazzjoni fost l-istudenti tagħhom dwar l-opportunitajiet fi ħdan il-programm biex jiksbu u jkomplu jiżviluppaw ħiliet diġitali rilevanti, inklużi Traineeships ta’ Opportunità Diġitali għall-istudenti tal-VET u għall-gradwati reċenti2 . Barra minn hekk, il-parteċipanti tal-persunal jistgħu jibbenefikaw minn Traineeships ta’ Opportunità Diġitali: attivitajiet ta’ mobbiltà li jippermettulhom jiksbu ħiliet diġitali u jibnu l-kapaċità tagħhom li jħarrġu, jgħallmu u jlestu kompiti oħra bl-għajnuna ta’ għodod diġitali. Tali attivitajiet jistgħu jiġu organizzati bi kwalunkwe wieħed mill-formati ta’ mobbiltà tal-persunal disponibbli.

Parteċipazzjoni fil-ħajja demokratika

Il-programm għandu l-għan li jgħin lill-parteċipanti jiskopru l-benefiċċji taċ-ċittadinanza attiva u l-parteċipazzjoni fil-ħajja demokratika. L-attivitajiet ta’ mobbiltà appoġġati għandhom isaħħu l-ħiliet parteċipattivi f’oqsma differenti tas-soċjetà ċivika, kif ukoll l-iżvilupp ta’ kompetenzi soċjali u interkulturali, il-ħsieb kritiku u l-litteriżmu medjatiku. Kull fejn ikun possibbli, il-proġetti għandhom joffru opportunitajiet għall-parteċipazzjoni fil-ħajja demokratika, l-impenn soċjali u ċiviku permezz ta’ attivitajiet ta’ apprendiment formali jew mhux formali. Dawn għandhom itejbu wkoll il-fehim tal-parteċipanti dwar l-Unjoni Ewropea u l-valuri komuni Ewropej, inkluż ir-rispett għall-prinċipji demokratiċi, id-dinjità tal-bniedem, l-unità u d-diversità, id-djalogu interkulturali, kif ukoll il-wirt soċjali, kulturali u storiku Ewropew.

Attivitajiet

Din it-taqsima tippreżenta t-tipi ta’ attivitajiet li jistgħu jiġu appoġġati mill-fondi tal-Erasmus+, kemm bħala parti minn proġetti fuq perjodu ta’ żmien qasir kif ukoll minn proġetti akkreditati.

Għal kwalunkwe attività, jista’ jingħata appoġġ addizzjonali lil persuni li jakkumpanjaw lill-parteċipanti b’inqas opportunitajiet, lill-minorenni, jew lill-adulti żgħażagħ li jeħtieġu superviżjoni. L-akkumpanjaturi jistgħu jiġu appoġġati għad-durata sħiħa tal-attività jew għal parti minnha.

Mobbiltà tal-persunal

Attivitajiet eliġibbli

 • Job shadowing (minn jumejn sa 60 jum)
 • Inkarigi ta’ tagħlim jew ta’ taħriġ (minn jumejn sa 365 jum)
 • Korsijiet u taħriġ (minn jumejn sa 30 jum, massimu ta’ 10 ijiem ta’ tariffi tal-kors għal kull parteċipant)

Minbarra l-mobbiltà fiżika, l-attivitajiet kollha tal-mobbiltà tal-persunal jistgħu jitħalltu ma’ attivitajiet virtwali. Id-durati minimi u massimi speċifikati hawn fuq japplikaw għall-komponent tal-mobbiltà fiżika.

Job shadowing: il-parteċipanti jistgħu jqattgħu perjodu ta’ żmien f’organizzazzjoni ospitanti f’pajjiż ieħor bil-għan li jitgħallmu prattiki ġodda u jiġbru ideat ġodda permezz ta’ osservazzjoni u interazzjoni mal-pari, mal-esperti jew ma’ prattikanti oħra fix-xogħol ta’ kuljum tagħhom fl-organizzazzjoni ospitanti.

Inkarigi ta’ tagħlim jew taħriġ: il-parteċipanti jistgħu jqattgħu perjodu ta’ żmien jgħallmu jew jipprovdu taħriġ lill-istudenti f’organizzazzjoni ospitanti f’pajjiż ieħor, bħala mod kif jitgħallmu permezz tat-tlestija tal-kompiti tagħhom u l-iskambju mal-pari.

Korsijiet u taħriġ: il-parteċipanti jistgħu jibbenefikaw minn kors strutturat jew minn tip simili ta’ taħriġ ipprovdut minn professjonisti kwalifikati u bbażat fuq programm ta’ apprendiment definit minn qabel u fuq l-eżiti tal-apprendiment. It-taħriġ irid jinvolvi parteċipanti minn tal-inqas żewġ pajjiżi differenti u jrid jippermetti lill-parteċipanti jinteraġixxu ma’ studenti oħra u mal-ħarrieġa. Attivitajiet kompletament passivi bħal li wieħed jisma’ lekċers, diskorsi jew konferenzi tal-massa mhumiex appoġġati.

L-applikanti għandhom ikunu konxji li l-fornituri kollha tal-korsijiet huma kompletament indipendenti mill-programm Erasmus+ u qed jaġixxu bħala fornituri ta’ servizzi f’suq ħieles. L-għażla tal-korsijiet u t-taħriġ hija għalhekk responsabbiltà tal-organizzazzjoni applikanti. L-istandards tal-kwalità li ġejjin huma disponibbli bħala appoġġ biex jiggwidaw lill-applikanti fl-għażla tagħhom: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_mt

Parteċipanti eliġibbli

Il-parteċipanti eliġibbli jinkludu l-għalliema, il-ħarrieġa, u l-esperti l-oħra kollha li ma jgħallmux u l-persunal li jaħdem fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali inizjali (iVET) u fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali kontinwu (cVET).

Il-persunal eliġibbli li ma jgħallimx jinkludi persunal li jaħdem fil-VET inizjali u kontinwi, jew fil-fornituri tal-VET (bħala persunal tal-ġestjoni, uffiċjali tal-mobbiltà internazzjonali, eċċ.) jew f’organizzazzjonijiet oħra attivi fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (eż. ħarrieġa f’kumpaniji sħab lokali, konsulenti, koordinaturi tal-politika responsabbli mill-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, eċċ.).

Il-parteċipanti jridu jkunu qed jaħdmu fl-organizzazzjoni li tibgħat, jew iridu jkunu qed jaħdmu regolarment mal-organizzazzjoni li tibgħat biex jgħinu fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet ewlenin tal-organizzazzjoni (pereżempju bħala ħarrieġa esterni u fil-kumpaniji, esperti, jew voluntiera).

Fil-każijiet kollha, il-kompiti li jorbtu lill-parteċipant mal-organizzazzjoni li tibgħat iridu jkunu ddokumentati b’mod li jippermetti lill-Aġenzija Nazzjonali tivverifika din ir-rabta (pereżempju ma’ kuntratt ta’ xogħol jew volontarjat, deskrizzjoni tal-kompitu, jew dokument simili). L-Aġenziji Nazzjonali għandhom jistabbilixxu prattika trasparenti u konsistenti dwar x’jikkostitwixxi relazzjonijiet ta’ ħidma aċċettabbli u dokumentazzjoni ta’ sostenn fil-kuntest nazzjonali tagħhom.

Postijiet eliġibbli

L-attivitajiet iridu jsiru barra l-pajjiż, fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm.

Barra minn hekk, l-organizzazzjonijiet li jkollhom akkreditazzjoni tal-Erasmus jistgħu jibagħtu parteċipanti fuq job shadowing u fuq karigi ta’ tagħlim jew taħriġ f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm (ir-Reġjuni 1-14 kif speċifikat fil-Parti A: Pajjiżi eliġibbli).

Mobbiltà tal-istudenti

Attivitajiet eliġibbli

 • Il-parteċipazzjoni f’kompetizzjonijiet ta’ ħiliet tal-VET (minn jum sa 10 ijiem)
 • il-mobbiltà għall-apprendiment fuq perjodu ta’ żmien qasir tal-istudenti tal-VET (minn 10 ijiem sa 89 jum)
 • il-mobbiltà għall-apprendiment fit-tul tal-istudenti tal-VET (ErasmusPro) (minn 90 sa 365 jum)

Minbarra l-mobbiltà fiżika, l-attivitajiet kollha ta’ mobbiltà tal-istudenti jistgħu jitħalltu ma’ attivitajiet virtwali. Id-durati minimi u massimi speċifikati hawn fuq japplikaw għall-komponent tal-mobbiltà fiżika.

Parteċipazzjoni fil-kompetizzjonijiet tal-ħiliet tal-vet: L-istudenti tal-VET jistgħu jipparteċipaw f’avvenimenti settorjali internazzjonali li fihom id-dimostrazzjoni kompetittiva tal-ħiliet hija ċentrali għall-promozzjoni, ir-rikonoxximent u l-iskambju tal-esperjenza, l-għarfien espert u l-innovazzjonijiet teknoloġiċi fil-VET3 . Il-finanzjament huwa pprovdut ukoll għall-persunal, għall-mentors jew għall-esperti li jakkumpanjaw lill-istudenti matul l-attività.

Mobbiltà għall-apprendiment għal perjodu ta’ żmien qasir tal-istudenti tal-vet: L-istudenti tal-VET jistgħu jqattgħu perjodu ta’ apprendiment barra l-pajjiż f’fornitur sieħeb tal-VET, f’kumpanija, jew f’organizzazzjoni oħra attiva fil-qasam tal-VET jew tas-suq tax-xogħol. Il-perjodu ta’ apprendiment irid jinkludi komponent qawwi bbażat fuq ix-xogħol u programm ta’ apprendiment individwali jrid jiġi ddefinit għal kull parteċipant. Għal parteċipanti b’inqas opportunitajiet, il-mobbiltà tista’ tiġi organizzata b’durata minima ta’ jumejn, jekk dan ikun iġġustifikat.

Mobbiltà għall-apprendiment fit-tul tal-istudenti tal-vet (erasmuspro): L-istudenti tal-VET jistgħu jqattgħu perjodu itwal ta’ apprendiment barra l-pajjiż f’fornitur sieħeb tal-VET, f’kumpanija, jew f’organizzazzjoni oħra attiva fil-qasam tal-VET jew tas-suq tax-xogħol. Il-perjodu ta’ apprendiment irid jinkludi komponent b’saħħtu bbażat fuq ix-xogħol u programm ta’ apprendiment individwali jrid jiġi ddefinit għal kull parteċipant.

Parteċipanti eliġibbli

Il-parteċipanti eliġibbli jinkludu studenti u apprendisti fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali inizjali (iVET) u fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali kontinwi (cVET). Il-parteċipanti jridu jkunu rreġistrati fi programm tal-iVET jew tas-cVET eliġibbli4 .

Il-gradwati reċenti (inklużi dawk li qabel kienu apprendisti) ta’ programmi iVET u cVET eliġibbli huma eliġibbli biex jipparteċipaw sa 12-il xahar wara li jkunu ggradwaw. F’każ li l-parteċipanti kienu qed iwettqu servizz ċivili jew militari obbligatorju wara li ggradwaw, il-perjodu ta’ eliġibbiltà se jiġi estiż bid-durata tas-servizz.

Postijiet eliġibbli

L-attivitajiet iridu jsiru barra l-pajjiż, fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm.

Barra minn hekk, l-organizzazzjonijiet li jkollhom akkreditazzjoni tal-Erasmus jistgħu jibagħtu studenti għall-mobbiltà fuq perjodu ta’ żmien qasir, għall-mobbiltà fit-tul (ErasmusPro) u għall-kompetizzjonijiet tal-ħiliet tal-VET f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm (ir-Reġjuni 1-14 kif speċifikat fil-Parti A: Pajjiżi eliġibbli).

Attivitajiet oħra appoġġati

Attivitajiet eliġibbli

 • Esperti mistiedna (minn jumejn sa 60 jum)
 • L-ospitar tal-għalliema u l-edukaturi li jkunu qed jitħarrġu (minn 10 ijiem sa 365 jum)
 • Żjarat preparatorji

Esperti mistiedna: l-organizzazzjonijiet jistgħu jistiednu ħarrieġa, għalliema, esperti fil-politika jew professjonisti oħra kkwalifikati minn barra l-pajjiż li jistgħu jgħinuhom itejbu t-tagħlim, it-taħriġ u l-apprendiment fl-organizzazzjoni li tilqa’. Pereżempju, l-esperti mistiedna jistgħu jipprovdu taħriġ lill-persunal tal-organizzazzjoni li tilqa’, juru metodi ġodda ta’ tagħlim jew jgħinu fit-trasferiment ta’ prattiki tajba fl-organizzazzjoni u l-ġestjoni.

Ospitar tal-għalliema u l-edukaturi li jkunu qed jitħarrġu: l-organizzazzjonijiet applikanti jistgħu jospitaw għalliema li jkunu qed jitħarrġu li jkunu jixtiequ jwettqu traineeship barra l-pajjiż. L-organizzazzjoni ospitanti se tirċievi appoġġ biex tistabbilixxi l-attività, filwaqt li l-appoġġ għall-ivvjaġġar u dak individwali għall-parteċipant għandu jiġi pprovdut mill-istituzzjoni li tibgħat tagħha (li tista’ tapplika wkoll għall-finanzjament tal-Erasmus+ għal dan l-iskop).

Żjarat preparatorji: l-organizzazzjonijiet jistgħu jistabbilixxu żjara preparatorja għand is-sieħeb ospitanti tagħhom qabel ma sseħħ il-mobbiltà. Iż-żjarat preparatorji mhumiex attività awtonoma, iżda arranġament ta’ appoġġ għall-mobbiltà tal-persunal jew tal-istudenti. Kull żjara preparatorja jrid ikollha motivazzjoni ċara u trid isservi biex ittejjeb l-inklużività, l-ambitu u l-kwalità tal-attivitajiet ta’ mobbiltà. Pereżempju, jistgħu jiġu organizzati żjarat preparatorji biex titħejja aħjar il-mobbiltà tal-parteċipanti b’inqas opportunitajiet, biex jibdew jaħdmu ma’ organizzazzjoni sieħba ġdida, jew biex iħejju attivitajiet ta’ mobbiltà aktar fit-tul. Jistgħu jiġu organizzati żjarat preparatorji bi tħejjija għal kwalunkwe tip ta’ mobbiltà tal-istudenti jew tal-persunal, minbarra l-korsijiet u t-taħriġ.

Parteċipanti eliġibbli

L-esperti mistiedna jistgħu jkunu kwalunkwe persuna minn Stat Membru ieħor tal-UE jew minn pajjiż terz assoċjat mal-Programm, li jistgħu jipprovdu għarfien espert u taħriġ rilevanti għall-ħtiġijiet u l-objettivi tal-organizzazzjoni li tistedinhom.

Ospitar ta’ għalliema u edukaturi li jkunu qed jitħarrġu huwa disponibbli għall- parteċipanti li jkunu rreġistrati fi programm edukattiv għall-għalliema jew li jkunu gradwaw5  minnu dan l-aħħar (jew tip simili ta’ programm edukattiv għall-ħarrieġa jew l-edukaturi) fi Stat Membru ieħor tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm.

Żjarat preparatorji jistgħu jitwettqu minn kwalunkwe persuna eliġibbli għall-attivitajiet ta’ mobbiltà tal-persunal u dawk involuti fl-organizzazzjoni tal-proġett. B’mod eċċezzjonali, l-istudenti li se jieħdu sehem f’mobbiltà għall-apprendiment fit-tul u l-parteċipanti b’inqas opportunitajiet fi kwalunkwe tip ta’ attività jistgħu jieħdu sehem fi żjarat preparatorji għall-attivitajiet tagħhom.

Postijiet eliġibbli

Jistgħu jsiru żjarat preparatorji fl-Istati Membri tal-UE u f’pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm.

Barra minn hekk, l-organizzazzjonijiet li jkollhom akkreditazzjoni tal-Erasmus jistgħu jorganizzaw żjarat preparatorji f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm (ir-Reġjuni 1-14 kif speċifikat fil-Parti A: Pajjiżi eliġibbli).

Il-post għall-esperti u l-għalliema/edukaturi mistiedna li jkunu qed jitħarrġu dejjem huwa l-organizzazzjoni benefiċjarja (inklużi l-membri tal-konsorzju).

Proġetti fuq perjodu ta’ żmien qasir għall-mobbiltà tal-istudenti u l-persunal fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali

Il-proġetti fuq perjodu ta’ żmien qasir għall-mobbiltà tal-istudenti u l-persunal huma mod dirett u sempliċi kif wieħed jista’ jibbenefika mill-Erasmus+. L-iskop tagħhom huwa li jippermettu lill-organizzazzjonijiet jorganizzaw ftit attivitajiet b’mod faċli u jiksbu esperjenza fil-Programm.

Sabiex il-proġetti fuq perjodu ta’ żmien qasir jibqgħu sempliċi, dawn jinkludi limitu fuq l-għadd ta’ parteċipanti u d-durata tal-proġett. Il-format huwa miftuħ biss għall-organizzazzjonijiet individwali u mhux għall-koordinaturi ta’ konsorzju. L-organizzazzjonijiet akkreditati ma jistgħux japplikaw għal proġetti fuq perjodu ta’ żmien qasir peress li diġà għandhom aċċess permanenti għall-finanzjament tal-Erasmus+.

L-applikazzjoni għal proġetti fuq perjodu ta’ żmien qasir tinkludi lista u deskrizzjoni tal-attivitajiet li l-organizzazzjoni applikanti beħsiebha torganizza.

Kriterji ta’ eliġibbiltà

Organizzazzjonijiet eliġibbli: min jista’ japplika?

L-organizzazzjonijiet li ġejjin huma eliġibbli6  biex japplikaw:

 • Organizzazzjonijiet li jipprovdu edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali inizjali jew kontinwi
 • Awtoritajiet pubbliċi lokali u reġjonali, korpi ta’ koordinazzjoni u organizzazzjonijiet oħra bi rwol fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali
 • Kumpaniji u organizzazzjonijiet pubbliċi jew privati oħra li jospitaw, iħarrġu jew jaħdmu b’xi mod ieħor ma’ studenti u apprendisti fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali

Madankollu, l-organizzazzjonijiet li għandhom akkreditazzjoni tal-Erasmus fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali ma jistgħux japplikaw għal proġetti fuq perjodu ta’ żmien qasir.

Pajjiżi eliġibbli

L-organizzazzjonijiet applikanti jridu jkunu stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm

Fejn tissottometti applikazzjoni?

L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi lill-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż fejn tkun stabbilita l-organizzazzjoni applikanti.

Skadenzi tal-applikazzjoni

Rawnd 1 (għall-Aġenziji Nazzjonali kollha): 23 ta’ frar  f’12:00:00 (nofsinhar, ħin ta’ brussell)

Rawnd 2: L-Aġenziji Nazzjonali jistgħu jiddeċiedu li jiftħu t-tieni skadenza (Rawnd 2).

F’dan il-każ, l-Aġenzija Nazzjonali se tinforma lill-applikanti permezz tas-sit web tagħha. Għar-Rawnd 2, l-applikanti jridu jissottomettu l-applikazzjonijiet tagħhom sal-4 ta’ ottubru f’12:00 (ħin ta’ brussell f’nofsinhar).

Dati tal-bidu tal-proġett

Il-proġetti jistgħu jagħżlu d-dati tal-bidu li ġejjin:

 • Rawnd 1: bejn l-1 ta’ Ġunju u l-31 ta’ Diċembru tal-istess sena
 • Rawnd 2 (jekk miftuħ): bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ Mejju tas-sena ta’ wara

Durata tal-proġett

Minn 6 xhur sa 18-ilxahar

Għadd ta’ applikazzjonijiet

Għal kull rawnd ta’ għażla, organizzazzjoni tista’ tapplika għal proġett wieħed biss fuq perjodu ta’ żmien qasir fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali.

L-organizzazzjonijiet li jirċievu għotja għal proġett fuq perjodu ta’ żmien qasir taħt l-ewwel rawnd ta’ applikazzjonijiet ma jistgħux japplikaw għat-tieni rawnd tal-istess sejħa għall-proposti.

Fi żmien perjodu ta’ kwalunkwe ħames snin ta’ sejħiet konsekuttivi, l-organizzazzjonijiet jistgħu jirċievu massimu ta’ tliet għotjiet għal proġetti fuq perjodu ta’ żmien qasir fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali. L-għotjiet riċevuti fil-perjodu 2014-2020 ma jgħoddux ma’ dan il-limitu.

Attivitajiet disponibbli

It-tipi kollha ta’ attivitajiet għall-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali. Għal lista dettaljata u għar-regoli, ara t-taqsima “Attivitajiet”.

Ambitu tal-proġett

Applikazzjoni għal proġett fuq perjodu ta’ żmien qasir tista’ tinkludi massimu ta’ 30 parteċipant f’attivitajiet ta’ mobbiltà.

Iż-żjarat preparatorji u l-parteċipazzjoni tal-akkumpanjaturi mhux se jgħoddu ma’ dan il-limitu.

Organizzazzjonijiet ta’ appoġġ

Kwalunkwe organizzazzjoni attiva fl-edukazzjoni u t-taħriġ tista’ tipparteċipa bħala organizzazzjoni ta’ appoġġ għal benefiċjarju ta’ din l-azzjoni. Ir-rwol u l-obbligi tal-organizzazzjonijiet ta’ appoġġ iridu jiġu ddefiniti b’mod formali bejniethom u bejn l-organizzazzjoni benefiċjarja. Il-kontribuzzjonijiet kollha tal-organizzazzjonijiet ta’ appoġġ iridu jikkonformaw mal-istandards tal-kwalità tal-Erasmus.

kriterji għall-għoti

L-applikazzjonijiet sottomessi se jiġu vvalutati billi jiġu assenjati punti minn total ta’ 100, abbażi tal-kriterji u l-ponderazzjonijiet t’hawn taħt. Biex ikunu kkunsidrati għall-għoti, l-applikazzjonijiet iridu jissodisfaw il-limiti li ġejjin:

 • Mill-inqas 60 mit-total ta’ 100 punt, u
 • Mill-inqas nofs il-punti tal-punteġġ massimu f’kull waħda mit-tliet kategoriji tal-kriterji għall-għoti

Rilevanza

(Punteġġ massimu ta’ 30 punt)

Il-punt sa fejn:

 • il-profil, l-esperjenza, l-attivitajiet u l-popolazzjoni fil-mira tal-istudenti tal-applikant huma rilevanti għall-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali
 • il-proposta tal-proġett hija rilevanti għall-objettivi tal-azzjoni
 • il-proposta tal-proġett hija rilevanti għall-prijoritajiet speċifiċi li ġejjin:
  • l-appoġġ ta’ organizzazzjonijiet ġodda u b’inqas esperjenza
  • l-appoġġ għall-parteċipanti fl-attivitajiet ta’ ErasmusPro
  • l-appoġġ lill-parteċipanti b’inqas opportunitajiet

Kwalità tat-tfassil tal-proġett

(Punteġġ massimu ta’ 40 punt)

Il-punt sa fejn:

 • l-objettivi proposti tal-proġett jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-organizzazzjoni applikanti, il-persunal tagħha u l-istudenti b’mod ċar u konkret
 • il-kontenut tal-attivitajiet proposti u l-bilanċ bejn tipi differenti ta’ attivitajiet huma xierqa għall-ilħuq tal-objettivi tal-proġett
 • hemm pjan ċar ta’ ħidma għal kull waħda mill-attivitajiet proposti
 • il-proġett jinkorpora prattiki ambjentalment sostenibbli u responsabbli
 • il-proġett jinkorpora l-użu ta’ għodod diġitali (b’mod partikolari l-eTwinning għall-iVET u l-EPALE għas-cVET) u metodi ta’ apprendiment biex jikkomplementaw l-attivitajiet ta’ mobbiltà fiżika tagħhom, u biex itejbu l-kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet sħab

Kwalità tal-azzjonijiet ta’ segwitu

(Punteġġ massimu ta’ 30 punt)

Il-punt sa fejn:

 • l-applikant iddefinixxa b’mod ċar il-kompiti u r-responsabbiltajiet għat-twettiq tal-attivitajiet f’konformità mal-istandards tal-kwalità tal-Erasmus
 • l-applikant ippropona passi konkreti u loġiċi biex jintegra r-riżultati tal-attivitajiet ta’ mobbiltà fil-ħidma regolari tal-organizzazzjoni
 • l-applikant ippropona mod xieraq ta’ kif jiġu evalwati l-eżiti tal-proġett
 • l-applikant ippropona passi konkreti u effettivi biex ir-riżultati tal-proġett isiru magħrufa fi ħdan l-organizzazzjoni applikanti, biex ir-riżultati jiġu kondiviżi ma’ organizzazzjonijiet oħra u mal-pubbliku, u sabiex jiġi rikonoxxut b’mod pubbliku l-finanzjament tal-Unjoni Ewropea

Proġetti akkreditati għall-mobbiltà tal-istudenti u l-persunal fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali

L-organizzazzjonijiet li għandhom akkreditazzjoni tal-Erasmus fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali jistgħu japplikaw għall-finanzjament bħala parti minn fergħa ta’ finanzjament speċjali miftuħa għalihom biss. L-applikazzjonijiet huma bbażati fuq il-Pjan Erasmus li kien approvat qabel, u b’hekk lista ddettaljata u deskrizzjoni tal-attivitajiet ippjanati mhumiex meħtieġa fiż-żmien tal-applikazzjoni għall-fondi. Minflok, l-applikazzjonijiet jiffukaw fuq l-istima tal-baġit meħtieġ għas-sett ta’ attivitajiet li jmiss.

Kriterji ta’ eliġibbiltà

Organizzazzjonijiet eliġibbli: min jista’ japplika?

L-organizzazzjonijiet li għandhom akkreditazzjoni tal-Erasmus valida fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali huma eliġibbli li japplikaw.

Konsorzju ta’ mobbiltà

L-organizzazzjonijiet li għandhom akkreditazzjoni tal-Erasmus għall-koordinaturi tal-konsorzju tal-mobbiltà jridu japplikaw għall-format tal-konsorzju tal-mobbiltà.

Il-lista tal-membri tal-konsorzju tal-mobbiltà trid tiġi pprovduta bħala parti mill-applikazzjoni u trid tinkludi mill-inqas organizzazzjoni membru waħda flimkien mal-koordinatur.

Kwalunkwe organizzazzjoni li tissodisfa l-kriterji ta’ eliġibbiltà għall-akkreditazzjoni tal-Erasmus fl-istess qasam tista’ ssir membru ta’ konsorzju tal-mobbiltà. L-organizzazzjonijiet membri tal-konsorzju ppjanati kollha jridu jkunu mill-istess Stat Membru tal-UE jew minn pajjiż terz assoċjat mal-Programm bħall-koordinatur tal-konsorzju tal-mobbiltà.

Il-membri tal-konsorzju mhumiex meħtieġa li jkollhom akkreditazzjoni tal-Erasmus.

L-organizzazzjonijiet li jieħdu sehem f’konsorzju tal-mobbiltà jistgħu jirċievu finanzjament minn massimu ta’ żewġ ftehimiet ta’ għotja tal-Azzjoni Ewlenija 1 fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali taħt l-istess Sejħa għall-proposti. Għalhekk, l-organizzazzjonijiet tal-VET li jirċievu għotja għal proġett fuq perjodu ta’ żmien qasir jew għal proġett akkreditat jistgħu jieħdu sehem ukoll f’konsorzju wieħed tal-mobbiltà tal-VET bħala organizzazzjonijiet membri. Organizzazzjonijiet oħra jistgħu jieħdu sehem f’massimu ta’ żewġ konsorzji tal-mobbiltà.

Fejn tissottometti applikazzjoni?

L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi lill-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż fejn tkun stabbilita l-organizzazzjoni applikanti.

Skadenza tal-applikazzjoni

23 ta’ Frar f’12:00:00 (nofsinhar, ħin ta’ Brussell)

Data tal-bidu tal-proġett

L-1 ta’ Ġunju tal-istess sena

Durata tal-proġett

Il-proġetti akkreditati kollha se jkollhom durata inizjali ta’ 15-il xahar. Wara 12-il xahar, il-benefiċjarji kollha se jkollhom il-possibbiltà li jestendu l-proġett tagħhom għal durata totali ta’ 24 xahar.

Għadd ta’ applikazzjonijiet

L-organizzazzjonijiet akkreditati jistgħu japplikaw darba biss għal kull rawnd ta’ għażla.

Attivitajiet disponibbli

It-tipi kollha ta’ attivitajiet għall-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali. Għal lista dettaljata u għar-regoli, ara t-taqsima “Attivitajiet”.

Ambitu tal-proġett

L-għadd ta’ parteċipanti li jistgħu jiġu inklużi fi proġetti akkreditati mhuwiex limitat, minbarra kwalunkwe limitazzjoni definita fl-istadju tal-allokazzjoni tal-baġit.

Il-proġetti ma jistgħux jallokaw aktar minn 20 % tal-għotja mogħtija għal attivitajiet ma’ pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm7 . Dawn l-opportunitajiet huma maħsuba biex iħeġġu lill-organizzazzjonijiet fl-Istati Membri tal-UE u f’pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm biex jiżviluppaw attivitajiet ta’ mobbiltà ħierġa ma’ diversi pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm. Dawn l-attivitajiet huma mistennija li jkopru l-aktar ambitu ġeografiku wiesa’ possibbli.

Allokazzjoni tal-baġit

Il-kwalità tal-Pjan Erasmus tal-applikant ġiet ivvalutata fl-istadju tal-applikazzjoni għall-akkreditazzjoni u għalhekk l-ebda valutazzjoni kwalitattiva mhi se ssir fl-istadju tal-allokazzjoni tal-baġit. Kwalunkwe applikazzjoni għal għotja eliġibbli se tirċievi finanzjament.

L-ammont tal-għotja mogħti se jiddependi fuq għadd ta’ elementi:

 • il-baġit totali disponibbli għall-allokazzjoni lill-applikanti akkreditati
 • l-attivitajiet mitluba (inkluż il-baġit stmat meħtieġ biex dawn jiġu implimentati)
 • l-għotja bażika u massima
 • il-kriterji ta’ allokazzjoni li ġejjin: il-prestazzjoni tal-applikant, il-prijoritajiet ta’ politika, u l-bilanċ ġeografiku (jekk applikati mill-Aġenzija Nazzjonali)

Regoli dettaljati dwar l-għotja bażika u massima, il-punteġġ tal-kriterji tal-allokazzjoni, il-ponderazzjoni ta’ kull kriterju, il-metodu tal-allokazzjoni, u l-baġit disponibbli għall-proġetti akkreditati se jiġu ppubblikati mill-Aġenzija Nazzjonali qabel l-iskadenza tas-sejħa.

X’inhuma r-regoli ta’ finanzjament?

Ir-regoli ta’ finanzjament li ġejjin se japplikaw għal proġetti fuq perjodu ta’ żmien qasir u għal proġetti akkreditati.

Kategorija tal-baġit - Appoġġ organizzazzjonali

Kostijiet eliġibbli u r-regoli applikabbli

Il-kostijiet marbuta direttament mal-implimentazzjoni tal-attivitajiet ta’ mobbiltà li mhumiex koperti minn kategoriji oħra ta’ kostijiet.

Pereżempju: it-tħejjija (pedagoġika, interkulturali u oħra), il-mentoraġġ, il-monitoraġġ u l-appoġġ tal-parteċipanti matul il-mobbiltà, is-servizzi, l-għodod u t-tagħmir meħtieġa għall-komponenti virtwali f’attivitajiet imħallta, ir-rikonoxximent tal-eżiti tal-apprendiment, il-kondiviżjoni tar-riżultati u li l-finanzjament tal-Unjoni Ewropea jsir viżibbli għall-pubbliku.

L-appoġġ organizzazzjonali ikopri l-kostijiet imġarrba kemm mill-organizzazzjonijiet li jibagħtu kif ukoll minn dawk ospitanti (ħlief fil-każ tal-mobbiltà tal-persunal għall-korsijiet u t-taħriġ). Id-diviżjoni tal-għotja mogħtija se tiġi miftiehma bejn iż-żewġ organizzazzjonijiet.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tal-għadd ta’ parteċipanti.

Ammont

EUR 100

 • Għal kull parteċipant fil-mobbiltà tal-persunal għall-korsijiet u t-taħriġ
 • Għal kull espert mistieden
 • Għal kull għalliem jew edukatur ospitat li jkun qed jitħarreġ
 • Għal kull parteċipant fil-kompetizzjonijiet tal-ħiliet tal-VET

EUR 350; EUR 200 wara mitt parteċipant fl-istess tip ta’ attività

 • Għal kull parteċipant fil-mobbiltà għall-apprendiment fuq perjodu ta’ żmien qasir ta’ studenti tal-VET
 • Għal kull parteċipant fil-mobbiltà tal-persunal għal job shadowing u inkarigi ta’ tagħlim jew taħriġ

EUR 500

 • Għal kull parteċipant fil-mobbiltà għall-apprendiment fit-tul ta’ studenti tal-VET (ErasmusPro)
 • Għal kull parteċipant fi kwalunkwe attività ma’ pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm

Kategorija tal-baġit – Ivvjaġġar

Kostijiet eliġibbli u r-regoli applikabbli

Kontribuzzjoni għall-kostijiet tal-ivjaġġar bir-ritorn tal-parteċipanti u l-akkumpanjaturi, mill-post ta’ oriġini tagħhom sal-post tal-attività.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tad-distanza tal-ivvjaġġar u l-għadd ta’ persuni

L-applikant irid jindika d-distanza tal-ajru bejn il-post tal-oriġini u l-post tal-attività  billi juża l-kalkulatur tad-distanza appoġġat mill-Kummissjoni Ewropea .

Ammont

Distanza tal-ivvjaġġar Vjaġġar standard Vjaġġar ekoloġiku
10 – 99 km 23 EUR  
100 – 499 km 180 EUR 210 EUR
500 – 1999 km 275 EUR 320 EUR
2000 – 2999 km 360 EUR 410 EUR
3000 – 3999 km 530 EUR 610 EUR
4000 – 7999 km 820 EUR  
8000 km jew aktar 1500 EUR  

Kategorija tal-baġit – Appoġġ individwali

Kostijiet eliġibbli u r-regoli applikabbli

Kostijiet ta’ sussistenza għall-parteċipanti u l-akkumpanjaturi  matul l-attività.

Jekk meħtieġ, il-kostijiet ta’ sussistenza huma eliġibbli għal ħin ta’ vjaġġar qabel u wara l-attività, b’massimu ta’ jumejn ta’ vjaġġar għall-parteċipanti u l-akkumpanjaturi li jirċievu għotja standard għall-ivvjaġġar, u massimu ta’ sitt ijiem addizzjonali f’każ ta’ għotja ta’ vjaġġar ekoloġiku.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tal-għadd ta’ persuni, id-durata tas-soġġorn u l-pajjiż li jilqa’8 .

Ammont

Kategorija ta’ parteċipanti Grupp ta’ pajjiżi 1 Grupp ta’ pajjiżi 2 Grupp ta’ pajjiżi 3
Persunal 90 - 180 EUR 80 - 160 EUR 70 - 140 EUR
Studenti tal-VET 35 - 120 EUR 30 - 104 EUR 25 - 88 EUR

Dawn t’hawn fuq huma rati bażi għal kull jum tal-attività. Kull Aġenzija Nazzjonali (NA) se tiddeċiedi dwar ir-rati bażi eżatti fil-meded permessi.

Ir-rata bażi hija pagabbli sal-14-il jum tal-attività. Mill-15-il jum tal-attività, ir-rata pagabbli tkun ugwali għal 70 % tar-rata bażi. Ir-rati pagabbli jiġu aġġustati għall-eqreb Euro sħiħ.

Kategorija tal-baġit – Appoġġ għall-inklużjoni

Kostijiet eliġibbli u r-regoli applikabbli

Appoġġ għall-inklużjoni għall-organizzazzjonijiet: Kostijiet relatati mal-organizzazzjoni ta’ attivitajiet ta’ mobbiltà għall-parteċipanti b’inqas opportunitajiet.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall- kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tal-għadd ta’ parteċipanti b’inqas opportunitajiet.

Ammont

EUR 100 għal kull parteċipant

Appoġġ għall-inklużjoni għall-parteċipanti: Kostijiet addizzjonali marbuta direttament ma’ parteċipanti b’inqas opportunitajiet u mal-akkumpanjaturi tagħhom (inklużi kostijiet relatati mal-ivvjaġġar u s-sussistenza, jekk ma tintalabx għotja għal dawn il-parteċipanti permezz tal-kategoriji tal-baġit “Vjaġġar” u l-“Appoġġ individwali”).

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kostijiet reali.

Regola tal-allokazzjoni: it-talba trid tkun iġġustifikata mill-applikant u approvata mill-Aġenzija Nazzjonali.

Ammont

100 % tal-kostijiet eliġibbli

Kategorija tal-baġit – Żjarat preparatorji

Kostijiet eliġibbli u r-regoli applikabbli

Kostijiet li jkopru l-ivvjaġġar u s-sussistenza għall-parteċipazzjoni fi żjara preparatorja.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tal-għadd ta’ parteċipanti.

Ammont

EUR 575 għal kull parteċipant, b’massimu ta’ tliet parteċipanti għal kull żjara

Kategorija tal-baġit – Tariffi tal-kors

Kostijiet eliġibbli u r-regoli applikabbli

Kostijiet li jkopru t-tariffi ta’ reġistrazzjoni għall-korsijiet u t-taħriġ.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tad-durata tal-attività.

Ammont

EUR 80 għal kull parteċipant kull jum; membru individwali tal-persunal jista’ jirċievi massimu ta’ EUR 800 f’tariffi tal-kors fi ħdan ftehim wieħed ta’ għotja.

Kategorija tal-baġit – Appoġġ lingwistiku

Kostijiet eliġibbli u r-regoli applikabbli

Il-kostijiet tal-provvista ta’ materjali għall-apprendiment tal-lingwi u ta’ taħriġ lill-parteċipanti li jeħtieġu jtejbu l-għarfien tal-lingwa li se jkunu qed jużaw biex jistudjaw jew jirċievu taħriġ matul l-attività tagħhom.

L-appoġġ lingwistiku huwa eliġibbli għall-parteċipanti fil-mobbiltà tal-persunal ta’ aktar minn 30 jum u f’mobbiltà individwali fuq perjodu ta’ żmien qasir u fit-tul tal-istudenti. L-appoġġ jitħallas biss jekk il-parteċipant ma jkunx jista’ jirċievi Appoġġ Lingwistiku Online minħabba n-nuqqas ta’ disponibbiltà tal-lingwa jew tal-livell meħtieġ. Din il-kundizzjoni tal-aħħar ma tapplikax għall-appoġġ imsaħħaħ ipprovdut għall-parteċipanti tal-ErasmusPro.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tal-għadd ta’ parteċipanti.

Ammont

EUR 150 għal kull parteċipant

Barra minn hekk: EUR 150 ta’ appoġġ lingwistiku msaħħaħ għal kull parteċipant fl-ErasmusPro

Kategorija tal-baġit - Kostijiet eċċezzjonali

Kostijiet eliġibbli u r-regoli applikabbli

Kostijiet għall-għoti ta’ garanzija finanzjarja, jekk l-Aġenzija Nazzjonali titlob dan.

Il-kostijiet tal-ivvjaġġar għali tal-parteċipanti u l-akkumpanjaturi tagħhom li ma jistgħux jiġu appoġġati mill-kategorija standard “tal-Ivvjaġġar” minħabba d-distanza ġeografika jew ostakli oħra.

Kostijiet tal-viża u dawk relatati mal-viża, permessi ta’ residenza, vaċċinazzjonijiet, ċertifikati mediċi.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kostijiet reali.

Regola tal-allokazzjoni: it-talba trid tkun iġġustifikata mill-applikant u approvata mill-Aġenzija Nazzjonali. L-ivvjaġġar għali japplika f’każijiet fejn l-appoġġ għall-ivvjaġġar ibbażat fuq il-kost unitarju ma jkoprix 70 % tal-kostijiet tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti.

Ammont

Kostijiet għal garanzija finanzjarja: 80 % tal-kostijiet eliġibbli

Kostijiet tal-ivvjaġġar għali: 80 % tal-kostijiet eliġibbli tal-ivvjaġġar

Kostijiet tal-viża u dawk relatati mal-viża, permessi ta’ residenza, vaċċinazzjonijiet, ċertifikati mediċi: 100 % tal-kostijiet eliġibbli

 • 1 Memorandum ta’ Qbil u Ftehimiet ta’ Apprendiment.
 • 2 Kwalunkwe mobbiltà tal-istudenti tal-VET titqies bħala “Traineeship ta’ Opportunità Diġitali” meta waħda jew aktar mill-attivitajiet li ġejjin jiġu pprattikati mit-trainee: il-kummerċjalizzazzjoni diġitali (pereżempju l-ġestjoni tal-media soċjali, l-analitika tal-web); id-disinn grafiku, mekkaniku jew arkitettoniku diġitali; l-iżvilupp ta’ applikazzjonijiet, software, kitbiet, jew siti web; l-installazzjoni, il-manutenzjoni u l-ġestjoni tas-sistemi u n-networks tal-IT; iċ-ċibersigurtà; l-analitika tad-data, l-estrazzjoni u l-viżwalizzazzjoni; l-ipprogrammar u t-taħriġ tar-robots u l-applikazzjonijiet tal-intelliġenza artifiċjali. L-appoġġ ġeneriku tal-klijent, it-twettiq tal-ordni, id-dħul tad-data jew il-kompiti tal-uffiċċju ma jitqisux f’din il-kategorija.
 • 3 Aktar dettalji dwar id-definizzjoni tal-kompetizzjonijiet tal-ħiliet tal-VET jinsabu fil-Parti D – Glossarju tat-termini.
 • 4 Il-programmi tal-iVET u tas-cVET eliġibbli f’kull Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm se jiġu ddefiniti mill-Awtorità Nazzjonali kompetenti u ppubblikati fuq is-sit web tal-Aġenzija Nazzjonali rilevanti.
 • 5 Il-gradwati reċenti huma eliġibbli biex jipparteċipaw sa 12-il xahar wara li jkunu ggradwaw. F’każ li l-parteċipanti kienu qed iwettqu servizz ċivili jew militari obbligatorju wara li ggradwaw, il-perjodu ta’ eliġibbiltà se jiġi estiż bid-durata tas-servizz.
 • 6 L-organizzazzjonijiet eliġibbli f’kull Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm se jiġu ddefiniti mill-Awtorità Nazzjonali kompetenti u ppubblikati fuq is-sit web tal-Aġenzija Nazzjonali rilevanti flimkien ma’ eżempji rilevanti.
 • 7 Il-kategoriji tal-baġit “Appoġġ għall-inklużjoni għall-parteċipanti” u “Kostijiet eċċezzjonali għall-ivjaġġar għali” mhux se jgħoddu ma’ dan il-limitu.
 • 8

  Receiving country groups for EU Member States and third countries associated to the Programme:Country group 1: Norway, Denmark, Luxembourg, Iceland, Sweden, Ireland, Finland, Liechtenstein;Country group 2: Netherlands, Austria, Belgium, France, Germany, Italy, Spain, Cyprus, Greece, Malta, Portugal;Country group 3: Slovenia, Estonia, Latvia, Croatia, Slovakia, Czech Republic, Lithuania, Turkey, Hungary, Poland, Romania, Bulgaria, North Macedonia, Serbia

  Receiving country groups for third countries not associated to the Programme:Country group 1: Japan,  Israel, South Korea, Georgia, Argentina, Armenia, Angola, Saudi Arabia, Kuwait, United States, United Kingdom, Bahrain, Azerbaijan, , Sudan, Saint Kitts & Nevis, St. Vincent & Grenadines, United Arab Emirates, Hong Kong, Lebanon, Vietnam, Mexico, Taiwan, Moldova, Malaysia, Tanzania, Canada, Singapore, Australia, Thailand, Fareo Islands.Country group 2: India, Kazakhstan, Brazil, DR Congo, Chile, Nigeria, Uganda, Liberia, Djibouti, DPR Korea, Uzbekistan, Turkmenistan, Dominican Republic, Jamaica, , Belarus, Libya, Syria, Cuba, Yemen, Kenya, Rwanda, Seychelles, Antigua and Barbuda, , Brunei, Montenegro, Switzerland, Malawi, Barbados, Saint Lucia, Grenada, Dominica, Uruguay, Albania, China, Philippines, Peru, Venezuela, Panama, Ghana, Chad, Guyana,  Egypt, Morocco,  Kiribati, Oman, Bosnia and Herzegovina, Iran, Mozambique, Senegal, Mauritius, Qatar, Andorra, Jordan, Indonesia, Laos, South Africa, Ethiopia, Bangladesh, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Sierra Leone, Gabon, Haiti, Bahamas, Papua New Guinea, Micronesia, Ukraine, Kyrgyzstan, Russia, Monaco, San Marino, Palestine, Vatican City State.Country group 3: Nepal, Maldives, Tajikistan, Nicaragua, Zambia, Guinea, Congo, Botswana, Belize, Samoa, Marshall Islands, Palau, Tuvalu, Nauru, Cook Islands, Niue, New Zealand, Pakistan, Bhutan, El Salvador, Suriname, Guatemala, Honduras, Somalia, Trinidad and Tobago, Algeria, Columbia, Gambia, Fiji, Solomon Islands, Vanuatu, Cambodia, Zimbabwe, Burundi, Mongolia, Cameroon, Timor-Leste, Sri Lanka, Madagascar, Mali, Togo, Sao Tome & Principe, Tonga, Bolivia, Benin, Lesotho, Macao, Tunisia, Iraq, Burkina Faso, Equatorial Guinea, Central African Republic, Guinea-Bissau, Namibia, Comoros, Eritrea, Myanmar, Afghanistan, Niger, Mauritania, Cabo Verde, Kosovo, Eswatini, South Sudan.

Tagged in:  Vocational education and training