Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Mobbiltà għall-istudenti u għall-persunal fl-edukazzjoni għall-adulti

Din l-azzjoni tappoġġa lill-fornituri tal-edukazzjoni għall-adulti u organizzazzjonijiet oħrajn attivi fil-qasam tal-edukazzjoni għall-adulti li jridu jorganizzaw attivitajiet ta’ mobbiltà għall-apprendiment għall-istudenti adulti u għall-persunal tal-edukazzjoni.

L-azzjoni hija miftuħa għal firxa varjata ħafna ta’ organizzazzjonijiet, bħall-iskejjel tal-edukazzjoni għall-adulti u ċ-ċentri tal-apprendiment; is-soċjetà ċivili, l-organizzazzjonijiet mhux governattivi u tal-volontarjat; ċentri ta’ konsulenza, libreriji, mużewijiet, ċentri kulturali, komunitarji u soċjali; kif ukoll organizzazzjonijiet oħra li jaħdmu għall-persuni b’diżabilità, l-anzjani, il-persuni fir-riskju tal-faqar jew tal-esklużjoni soċjali, eċċ.

Huma appoġġati firxa wiesgħa ta’ attivitajiet, inkluż mobbiltà individwali u fi grupp ta’ studenti adulti, job shadowing u korsijiet ta’ żvilupp professjonali għall-persunal, esperti mistiedna u attivitajiet oħrajn kif spjegat hawn taħt.

L-istudenti adulti jistgħu jinkludu kwalunkwe persuna li tibbenefika minn attivitajiet u servizzi pprovduti minn organizzazzjonijiet attivi fl-edukazzjoni għall-adulti. Il-proġetti jistgħu jorganizzaw attivitajiet li jiffokaw fuq iċ-ċittadinanza, l-apprendiment dwar l-Ewropa, is-servizzi komunitarji, il-volontarjat, l-iskambji bejn il-ġenerazzjonijiet, il-ħsieb kritiku, it-tixjiħ attiv, eċċ.

L-organizzazzjonijiet parteċipanti għandhom jippromwovu b’mod attiv l-inklużjoni u d-diversità, is-sostenibbiltà ambjentali, l-edukazzjoni diġitali, kif ukoll l-involviment u l-parteċipazzjoni ċivika permezz tal-attivitajiet tagħhom. Għandhom jagħmlu dan billi jużaw l-opportunitajiet speċifiċi ta’ finanzjament ipprovduti mill-Programm għal dawn l-iskopijiet, billi jqajmu sensibilizzazzjoni fost il-parteċipanti tagħhom, billi jikkondividu l-aħjar prattiki, u billi jagħżlu disinn xieraq għall-attivitajiet tagħhom.

Objettivi tal-azzjoni

Din l-azzjoni għandha l-għan li tipprovdi opportunitajiet ta’ apprendiment lill-individwi u li tappoġġa l-internazzjonalizzazzjoni u l-iżvilupp istituzzjonali tal-fornituri tal-edukazzjoni għall-adulti u organizzazzjonijiet oħrajn attivi fil-qasam tal-edukazzjoni għall-adulti. L-azzjoni se tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Aġenda għall-Ħiliet u għall-ħolqien taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni. B’mod speċifiku, l-objettivi ta’ din l-azzjoni huma:

 • it-tisħiħ tad-dimensjoni Ewropea tat-tagħlim u tal-apprendiment
 • il-promozzjoni tal-valuri tal-inklużjoni u tad-diversità, tat-tolleranza u tal-parteċipazzjoni demokratika
 • il-promozzjoni tal-għarfien dwar il-wirt u d-diversità komuni Ewropej
 • l-appoġġ għall-iżvilupp ta’ networks professjonali madwar l-Ewropa
 • It-titjib tal-kwalità tal-edukazzjoni formali, informali u mhux formali għall-adulti fl-Ewropa għal kompetenzi ewlenin kif definiti mill-qafas tal-UE (2018), inklużi ħiliet bażiċi (litteriżmu, numeriżmu, ħiliet diġitali) u ħiliet oħrajn tal-ħajja
 • l-estensjoni u d-diversifikazzjoni tal-offerta tal-edukazzjoni għall-adulti permezz tal-professjonalizzazzjoni tal-edukaturi u l-bini tal-kapaċità tal-fornituri tal-edukazzjoni għall-adulti
 • is-simplifikazzjoni tal-implimentazzjoni u tal-aċċessibbiltà ta’ programmi ta’ tagħlim u ta’ apprendiment ta’ kwalità għolja f’kull forma ta’ edukazzjoni għall-adulti, u l-fatt li dawn isiru rilevanti għall-ħtiġijiet tal-individwi u tas-soċjetà inġenerali 
 • il-bini tal-kapaċità tal-fornituri tal-edukazzjoni għall-adulti sabiex iwettqu proġetti ta’ mobbiltà ta’ kwalità għolja
 • iż-żieda fil-parteċipazzjoni tal-adulti ta’ kull età u sfond soċjoekonomiku fl-edukazzjoni għall-adulti, speċjalment billi titrawwem il-parteċipazzjoni ta’ organizzazzjonijiet li jaħdmu ma’ studenti żvantaġġati, fornituri żgħar tal-edukazzjoni għall-adulti, parteċipanti ġodda fil-Programm u organizzazzjonijiet b’inqas esperjenza, kif ukoll organizzazzjonijiet ta’ bażi bbażati fil-komunità

Kif taċċessa l-opportunitajiet ta’ mobbiltà tal-Erasmus+?

Il-fornituri tal-edukazzjoni għall-adulti u organizzazzjonijiet oħrajn attivi fl-edukazzjoni għall-adulti jistgħu japplikaw għall-finanzjament b’żewġ modi:

 • Proġetti fuq perjodu qasir għall-mobbiltà tal-istudenti u l-persunal – dawn il-proġetti jipprovdu lill-applikanti b’opportunità li jorganizzaw attivitajiet ta’ mobbiltà varji fuq perjodu ta’ bejn 6 xhur u 18-il xahar. Il-proġetti fuq perjodu qasir huma l-aħjar għażla għall-organizzazzjonijiet li japplikaw għall-Erasmus+ għall-ewwel darba, jew għal dawk li jixtiequ jorganizzaw biss numru limitat ta’ attivitajiet.
 • Proġetti akkreditati għall-mobbiltà tal-istudenti u l-persunal – dawn il-proġetti huma miftuħin biss għall-organizzazzjonijiet li għandhom akkreditazzjoni tal-Erasmus fil-qasam tal-edukazzjoni għall-adulti. Din il-fergħa ta’ finanzjament speċjali tippermetti lill-organizzazzjonijiet akkreditati biex jirċievu regolarment finanzjament għal attivitajiet ta’ mobbiltà li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni gradwali tal-Pjan Erasmus tagħhom. L-akkreditazzjonijiet tal-Erasmus huma miftuħa għall-organizzazzjonijiet kollha li jridu jorganizzaw attivitajiet ta’ mobbiltà fuq bażi regolari. Mhix meħtieġa esperjenza preċedenti fil-Programm biex wieħed japplika. Biex issir taf aktar dwar din l-opportunità, jekk jogħġbok aqra l-kapitolu ta’ din il-gwida dwar l-akkreditazzjoni tal-Erasmus fl-oqsma tal-edukazzjoni għall-adulti, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, u l-edukazzjoni skolastika.

Barra minn hekk, l-organizzazzjonijiet jistgħu jissieħbu fil-Programm mingħajr ma jissottomettu applikazzjoni billi:

 • Jissieħbu f’konsorzju eżistenti tal-mobbiltà tal-Erasmus immexxi minn koordinatur akkreditat tal-konsorzju f’pajjiżhom li jkun qiegħed jaċċetta membri ġodda fil-konsorzju tiegħu.
 • L-ospitar ta’ parteċipanti minn pajjiż ieħor: kwalunkwe organizzazzjoni tista’ tospita parteċipanti li jkunu ġejjin minn organizzazzjoni sieħba barra l-pajjiż. Li ssir organizzazzjoni ospitanti hija esperjenza siewja u mod tajjeb ta’ kif toħloq sħubijiet u titgħallem aktar dwar il-Programm qabel ma tapplika inti stess.

Stabbiliment ta’ proġett

L-organizzazzjoni applikanti hija l-attur ewlieni fi proġett tal-Azzjoni Ewlenija 1. L-applikant jabbozza u jissottometti l-applikazzjoni, jiffirma l-ftehim ta’ għotja, jimplimenta l-attivitajiet tal-mobbiltà, u jirrapporta lill-Aġenzija Nazzjonali tiegħu. Il-proċess tal-applikazzjoni kemm għall-proġetti fuq perjodu ta’ żmien qasir kif ukoll għall-akkreditazzjoni tal-Erasmus jiffoka fuq il-ħtiġijiet u l-pjanijiet tal-organizzazzjoni applikanti.

L-attivitajiet ta’ mobbiltà fi proġett ta’ mobbiltà jistgħu jkunu ħerġin u deħlin. Il-biċċa l-kbira tat-tipi ta’ attivitajiet disponibbli huma attivitajiet ta’ mobbiltà ħierġa. Dan ifisser li l-organizzazzjoni applikanti se taġixxi bħala organizzazzjoni li tibgħat: se tagħżel il-parteċipanti u tibgħathom f’organizzazzjoni ospitanti barra l-pajjiż. Barra minn hekk, hemm tipi speċjali ta’ attivitajiet deħlin li jippermettu lill-organizzazzjonijiet applikanti jistiednu esperti, għalliema u edukaturi fit-taħriġ fl-organizzazzjoni tagħhom. L-iskop tal-attivitajiet deħlin ma huwiex li joħolqu skambji bidirezzjonali, iżda pjuttost li jinkludu persuni li jistgħu jgħinu fl-iżvilupp u fl-internazzjonalizzazzjoni tal-organizzazzjoni applikanti.

L-implimentazzjoni tal-attivitajiet kollha appoġġati fil-qafas ta’ din l-Azzjoni trid issegwi l-istandards tal-kwalità tal-Erasmus. L-istandards tal-kwalità ta’ Erasmus ikopru prattiki konkreti ta’ implimentazzjoni għal kompiti ta’ proġetti bħall-għażla u t-tħejjija tal-parteċipanti, id-definizzjoni, l-evalwazzjoni u r-rikonoxximent tal-eżiti tal-apprendiment, il-kondiviżjoni tar-riżultati tal-proġett, eċċ. Biex taqra t-test sħiħ tal-istandards tal-kwalità tal-Erasmus, jekk jogħġbok żur il-link li ġejja fuq is-sit web Europa: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools

L-apprendiment tal-lingwi huwa parti importanti minn kull proġett ta’ mobbiltà: l-organizzazzjonijiet benefiċjarji għandhom jipprovdu lill-parteċipanti tagħhom b’appoġġ għall-apprendiment tal-lingwi qabel u matul l-attivitajiet ta’ mobbiltà. Għal dan il-għan, l-Erasmus+ jiffinanzja l-pjattaforma ta’ Appoġġ Lingwistiku Online li hija bla ħlas u miftuħa għall-użu mill-parteċipanti kollha tal-Erasmus+.

Kif issib sħab għall-attivitajiet ta’ mobbiltà tiegħek?

L-Erasmus+ jipprovdi diversi għodod u opportunitajiet biex jinstabu sħab għall-attivitajiet ta’ mobbiltà tiegħek:

 • EPALE - il-Pjattaforma Elettronika għall-apprendiment għall-adulti fl-Ewropa toffri għodda online għas-sejbien ta’ sħab. Tista’ tirreġistra l-organizzazzjoni tiegħek fuq il-pjattaforma sabiex tibgħat avviżi ta’ sejbien ta’ sħab u tfittex f’avviżi magħmula minn organizzazzjonijiet oħrajn: https://epale.ec.europa.eu/en/erasmus-adult-education
 • Attivitajiet ta’ Taħriġ u Kooperazzjoni huma organizzati regolarment mill-Aġenziji Nazzjonali tal-Erasmus+. Dawn jinkludu seminars ta’ kuntatt, avvenimenti online u opportunitajiet oħrajn ta’ sejbien ta’ sħab għall-applikanti u l-benefiċjarji tal-Erasmus+. Tista’ tfittex Attivitajiet ta’ Taħriġ u Kooperazzjoni disponibbli hawnhekk: https://salto-et.net. Għandek iżżur ukoll is-sit web tal-Aġenzija Nazzjonali tiegħek regolarment biex tibqa’ informat dwar l-attivitajiet u l-avvenimenti tagħhom.
 • Il-Pjattaforma tar-Riżultati tal-Proġetti tal-Erasmus+ tippermettilek tfittex l-organizzazzjonijiet akkreditati kollha u l-proġetti approvati:https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects

Dimensjonijiet orizzontali

Il-proġetti kollha ta’ mobbiltà għandhom jintegraw id-dimensjonijiet li ġejjin komuni għall-programm Erasmus+ kollu:

Inklużjoni u diversità

F’konformità mal-istandards tal-kwalità tal-Erasmus, l-organizzazzjonijiet li jirċievu appoġġ mill-Programm iridu jiżguraw li joffru opportunitajiet ta’ mobbiltà b’mod inklużiv u ġust, lill-parteċipanti minn kull sfond. L-għażla tal-istudenti li se jieħdu sehem fl-attivitajiet tal-proġett għandha tqis fatturi ewlenin bħall-motivazzjoni, il-mertu, kif ukoll l-iżvilupp personali u l-ħtiġijiet tal-apprendiment tal-parteċipanti. Bl-istess mod, l-għażla tal-parteċipanti tal-persunal għandha tiżgura li l-benefiċċji tal-iżvilupp professjonali tagħhom ikunu disponibbli għall-istudenti kollha fl-organizzazzjoni.

Matul it-tħejjija, l-implimentazzjoni u s-segwitu tal-attivitajiet ta’ mobbiltà, l-organizzazzjonijiet li jibagħtu u dawk ospitanti għandhom jinvolvu lill-parteċipanti f’deċiżjonijiet ewlenin sabiex jiġu żgurati benefiċċji u impatt massimi għal kull parteċipant.

Benefiċjarji u organizzazzjonijiet parteċipanti oħrajn li jipprovdu l-edukazzjoni u t-taħriġ huma mħeġġa joħolqu u jiffaċilitaw b’mod attiv l-opportunitajiet ta’ mobbiltà, pereżempju billi jistabbilixxu twieqi ta’ mobbiltà fil-kalendarju akkademiku tagħhom u jiddefinixxu l-passi standard ta’ riintegrazzjoni għall-parteċipanti li jirritornaw.

Prattiki ambjentalment sostenibbli u responsabbli

F’konformità mal-istandards tal-kwalità tal-Erasmus, l-organizzazzjonijiet li jirċievu appoġġ mill-Programm iridu jippromwovu mġiba ambjentalment sostenibbli u responsabbli fost il-parteċipanti tagħhom, filwaqt li jqajmu s-sensibilizzazzjoni dwar l-importanza li tittieħed azzjoni biex titnaqqas jew tiġi kkumpensata l-impronta ambjentali tal-attivitajiet ta’ mobbiltà. Dawn il-prinċipji għandhom jiġu riflessi fit-tħejjija u fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet kollha tal-Programm, speċjalment permezz tal-użu ta’ appoġġ speċifiku ta’ finanzjament ipprovdut mill-Programm biex jiġu promossi mezzi sostenibbli tal-ivjaġġar. L-organizzazzjonijiet li jipprovdu l-edukazzjoni u t-taħriġ għandhom jintegraw dawn il-prinċipji fil-ħidma ta’ kuljum tagħhom, u għandhom jippromwovu b’mod attiv bidla fil-mentalità u fl-imġiba fost l-istudenti u l-persunal tagħhom.

Trasformazzjoni diġitali fl-edukazzjoni u t-taħriġ

F’konformità mal-istandards tal-kwalità tal-Erasmus, il-Programm jappoġġa lill-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha fl-inkorporazzjoni tal-użu ta’ għodod u metodi ta’ apprendiment diġitali biex jikkomplementaw l-attivitajiet fiżiċi tagħhom, itejbu l-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet sħab, u jtejbu l-kwalità tal-apprendiment u t-tagħlim tagħhom. Barra minn hekk, il-parteċipanti jistgħu jibbenefikaw minn Traineeships ta’ Opportunità Diġitali: attivitajiet ta’ mobbiltà li jippermettulhom jiksbu ħiliet diġitali u jħallu lill-persunal jibni l-kapaċità tiegħu li jħarreġ, jgħallem u jwettaq kompiti oħrajn bl-għajnuna ta’ għodod diġitali. Dawn l-attivitajiet jistgħu jiġu organizzati bi kwalunkwe wieħed mill-formati ta’ mobbiltà disponibbli.

Parteċipazzjoni fil-ħajja demokratika

Il-programm għandu l-għan li jgħin lill-parteċipanti jiskopru l-benefiċċji taċ-ċittadinanza attiva u l-parteċipazzjoni fil-ħajja demokratika. L-attivitajiet ta’ mobbiltà appoġġati għandhom isaħħu l-ħiliet parteċipattivi f’oqsma differenti tas-soċjetà ċivika, kif ukoll l-iżvilupp ta’ kompetenzi soċjali u interkulturali, il-ħsieb kritiku u l-litteriżmu medjatiku. Kull fejn ikun possibbli, il-proġetti għandhom joffru opportunitajiet għall-parteċipazzjoni fil-ħajja demokratika, l-involviment soċjali u ċiviku permezz ta’ attivitajiet ta’ apprendiment formali jew mhux formali. Dawn għandhom itejbu wkoll il-fehim tal-parteċipanti dwar l-Unjoni Ewropea u l-valuri komuni Ewropej, inkluż ir-rispett għall-prinċipji demokratiċi, id-dinjità tal-bniedem, l-unità u d-diversità, id-djalogu interkulturali, kif ukoll il-wirt soċjali, kulturali u storiku Ewropew.

Żvilupp ta’ kompetenzi ewlenin

Il-programm jappoġġa l-iżvilupp tul il-ħajja u t-tisħiħ tal-kompetenzi ewlenin1  meħtieġa għall-iżvilupp u s-sodisfazzjon personali, l-impjegabbiltà, iċ-ċittadinanza attiva u l-inklużjoni soċjali. L-organizzazzjonijiet parteċipanti għandhom joffru attivitajiet ta’ taħriġ u ta’ apprendiment adattati għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-istudenti, jgħinuhom jiksbu indipendenza ekonomika u jneħħu l-ostakli li jiffaċċjaw fl-edukazzjoni u fil-kuntatti soċjali.

Attivitajiet

Din it-taqsima tippreżenta t-tipi ta’ attivitajiet li jistgħu jiġu appoġġati mill-fondi tal-Erasmus+, kemm bħala parti minn proġetti fuq perjodu qasir kif ukoll minn proġetti akkreditati.

Għal kwalunkwe attività, jista’ jingħata appoġġ addizzjonali lill-akkumpanjaturi tal-parteċipanti b’inqas opportunitajiet. L-akkumpanjaturi jistgħu jiġu appoġġati għad-durata sħiħa tal-attività jew għal parti minnha.

Mobbiltà tal-persunal

Attivitajiet eliġibbli

 • Job shadowing (minn jumejn sa 60 jum)
 • Inkarigi ta’ tagħlim jew ta’ taħriġ (minn jumejn sa 365 jum)
 • Korsijiet u taħriġ (minn jumejn sa 30 jum, massimu ta’ 10 ijiem ta’ tariffi tal-kors għal kull parteċipant)

Minbarra l-mobbiltà fiżika, l-attivitajiet kollha tal-mobbiltà tal-persunal jistgħu jitħalltu ma’ attivitajiet virtwali. Id-durati minimi u massimi speċifikati hawn fuq japplikaw għall-komponent tal-mobbiltà fiżika.

L-attivitajiet implimentati jridu jissodisfaw ir-rekwiżiti kwalitattivi li ġejjin:

Job shadowing: il-parteċipanti jistgħu jqattgħu perjodu ta’ żmien f’organizzazzjoni ospitanti f’pajjiż ieħor bil-għan li jitgħallmu prattiki ġodda u jiġbru ideat ġodda permezz ta’ osservazzjoni u interazzjoni mal-pari, mal-esperti jew ma’ prattikanti oħrajn fix-xogħol ta’ kuljum tagħhom fl-organizzazzjoni ospitanti.

Inkarigi ta’ tagħlim jew ta’ taħriġ: il-parteċipanti jistgħu jqattgħu perjodu ta’ żmien jgħallmu jew jipprovdu taħriġ lill-istudenti f’organizzazzjoni ospitanti f’pajjiż ieħor, bħala mod kif jitgħallmu billi jwettqu l-kompiti tagħhom u jiskambjaw mal-pari.

Korsijiet u taħriġ: il-parteċipanti jistgħu jibbenefikaw minn kors strutturat jew minn tip simili ta’ taħriġ ipprovdut minn professjonisti kwalifikati, abbażi ta’ programm ta’ apprendiment definit minn qabel u l-eżiti tal-apprendiment.

It-taħriġ irid jinkludi komponent tranżnazzjonali ċar, pereżempju billi jrawwem interazzjoni ta’ apprendiment bejn parteċipanti minn pajjiżi differenti jew billi jintegra elementi oħrajn ta’ trasferiment tranżnazzjonali ta’ prattiki, bħal involviment qawwi tal-persunal tal-edukazzjoni għall-adulti mill-pajjiż ospitanti biex jinteraġixxi ma’ u juri l-prattiki tagħhom lill-kollegi li ġejjin minn barra l-pajjiż.

Il-kontenut tal-korsijiet u tat-taħriġ irid ikun rilevanti għall-ħiliet professjonali tal-persunal parteċipanti u għall-objettivi tal-proġett jew tal-akkreditazzjoni.

Pereżempju, l-attivitajiet appoġġati jistgħu jinkludu korsijiet u taħriġ organizzati minn istituzzjonijiet pubbliċi jew organizzazzjonijiet tal-volontarjat, attivitajiet organizzati bħala parti minn skambju ta’ prattiki bejn organizzazzjonijiet f’pajjiżi differenti, kif ukoll korsijiet u taħriġ disponibbli kummerċjalment.  Attivitajiet kompletament passivi fosthom li wieħed jisma’ lekċers, diskorsi jew konferenzi tal-massa ma humiex appoġġati. Konferenzi u avvenimenti b’titoli simili jistgħu jitqiesu għall-finanzjament biss jekk il-parteċipanti jqattgħu l-biċċa l-kbira tal-ħin tagħhom f’taħriġ strutturat, workshops, eżerċizzji prattiċi, skambju ta’ prattiki ma’ kollegi jew forom oħrajn ta’ apprendiment attiv.

L-applikanti għandhom ikunu konxji li l-fornituri kollha tal-korsijiet huma kompletament indipendenti mill-programm Erasmus+ u qegħdin jaġixxu bħala fornituri ta’ servizzi f’suq ħieles. L-għażla tal-korsijiet u t-taħriġ hija għalhekk responsabbiltà tal-organizzazzjoni benefiċjarja. L-istandards tal-kwalità li ġejjin huma disponibbli sabiex jiggwidaw lill-applikanti fl-għażla tagħhom: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/quality-standards-key-action-1

Parteċipanti eliġibbli

Il-parteċipanti eliġibbli jinkludu għalliema, ħarrieġa, u l-esperti u l-persunal l-oħrajn kollha fl-edukazzjoni għall-adulti, li ma jgħallmux.

Il-persunal mhux tat-tagħlim eliġibbli jinkludi persunal li jaħdem fl-edukazzjoni għall-adulti, jew f’fornituri tal-edukazzjoni għall-adulti (eż. persunal amministrattiv, koordinaturi tal-Erasmus+) jew f’organizzazzjonijiet oħrajn attivi fl-edukazzjoni għall-adulti (eż. voluntiera, konsulenti, koordinaturi tal-Erasmus+, koordinaturi tal-politika responsabbli għall-edukazzjoni għall-adulti, eċċ.).

Il-parteċipanti jeħtiġilhom ikunu qegħdin jaħdmu fl-organizzazzjoni li tibgħat, jew ikunu qegħdin jaħdmu regolarment mal-organizzazzjoni li tibgħat biex jgħinu fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet ewlenin tal-organizzazzjoni (pereżempju bħala ħarrieġa esterni, esperti, jew voluntiera).

Fil-każijiet kollha, il-kompiti li jorbtu lill-parteċipant mal-organizzazzjoni li tibgħat iridu jkunu dokumentati b’mod li jippermetti lill-Aġenzija Nazzjonali tivverifika din ir-rabta (pereżempju ma’ kuntratt ta’ xogħol jew volontarjat, deskrizzjoni tal-kompitu, jew dokument simili). L-Aġenziji Nazzjonali għandhom jistabbilixxu prattika trasparenti u konsistenti dwar x’jikkostitwixxi relazzjonijiet ta’ ħidma aċċettabbli u dokumentazzjoni ta’ sostenn fil-kuntest nazzjonali tagħhom.

Postijiet eliġibbli

L-attivitajiet iridu jsiru barra l-pajjiż, fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm.

Dokumentazzjoni tal-eżiti tal-apprendiment

Ir-rekwiżiti għad-dokumentazzjoni tal-eżiti tal-apprendiment huma stabbiliti fl-istandards tal-kwalità tal-Erasmus u huma elaborati aktar fil-ftehim ta’ għotja tal-proġett.

Qabel l-attività ta’ mobbiltà, l-organizzazzjoni li tibgħat, l-organizzazzjoni li tospita u l-parteċipant iridu jaqblu dwar ftehim ta’ apprendiment (jew dokument simili) li jispeċifika l-eżiti tal-apprendiment mistennija tal-parteċipant. Għall-korsijiet u t-taħriġ, jista’ jintuża programm ta’ kors minflok ftehim ta’ apprendiment.

Wara l-attività, l-eżiti tal-apprendiment miksuba tal-parteċipant iridu jiġu rikonoxxuti billi tinħareġ Mobbiltà tal-Europass jew dokument simili. L-organizzazzjoni benefiċjarja trid iżżomm kopja tad-dokument maħruġ bħala prova li tkun lestiet l-attività.

Mobbiltà tal-istudenti

Attivitajiet eliġibbli

 • Mobbiltà fi gruppi ta’ studenti adulti (minn jumejn sa 30 jum, mill-inqas żewġ studenti għal kull grupp)
 • Mobbiltà għall-apprendiment fuq perjodu qasir tal-istudenti adulti (minn jumejn sa 29 jum)
 • Mobbiltà għall-apprendiment fit-tul tal-istudenti adulti (minn 30 sa 365 jum)

Minbarra l-mobbiltà fiżika, l-attivitajiet kollha ta’ mobbiltà tal-istudenti jistgħu jitħalltu ma’ attivitajiet virtwali. Id-durati minimi u massimi speċifikati hawn fuq japplikaw għall-komponent tal-mobbiltà fiżika.

L-attivitajiet implimentati jridu jissodisfaw ir-rekwiżiti kwalitattivi li ġejjin:

Mobbiltà fi gruppi ta’ studenti adulti: grupp ta’ studenti adulti mill-organizzazzjoni li tibgħat jistgħu jqattgħu żmien f’pajjiż ieħor biex jibbenefikaw minn apprendiment innovattiv organizzat permezz ta’ kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet li jibagħtu u dawk ospitanti (ix-xiri ta’ servizzi ta’ taħriġ disponibbli kummerċjalment ma huwiex appoġġat). L-attivitajiet jistgħu jinkludu taħlita ta’ diversi metodi u tekniki ta’ apprendiment formali, informali u mhux formali, bħall-apprendiment bejn il-pari, l-apprendiment imsejjes fuq ix-xogħol, il-volontarjat, u approċċi innovattivi oħrajn. Il-ħarrieġa kwalifikati mill-organizzazzjoni li tibgħat iridu jakkumpanjaw lill-istudenti għad-durata kollha tal-attività u jieħdu sehem fl-implimentazzjoni tal-programm ta’ apprendiment. Il-kontenut tal-attivitajiet ta’ mobbiltà fi gruppi għandu jiffoka fuq il-kompetenzi ewlenin tal-istudenti adulti jew l-inklużjoni u d-diversità, is-sostenibbiltà diġitali, ambjentali u d-dimensjonijiet parteċipattivi tal-programm.

Mobbiltà għall-apprendiment għal perjodu qasir tal-istudenti adulti: l-istudenti adulti jistgħu jqattgħu perjodu barra mill-pajjiż f’organizzazzjoni ospitanti sabiex itejbu l-għarfien u l-ħiliet tagħhom. Irid jiġi ddefinit programm ta’ apprendiment individwali għal kull parteċipant. Il-programm ta’ apprendiment jista’ jinkludi taħlita ta’ diversi metodi ta’ apprendiment formali, informali u mhux formali.

Mobbiltà għall-apprendiment fit-tul tal-istudenti adulti: l-istudenti adulti jistgħu jqattgħu perjodu itwal barra mill-pajjiż f’organizzazzjoni ospitanti sabiex itejbu l-għarfien u l-ħiliet tagħhom. Irid jiġi ddefinit programm ta’ apprendiment individwali għal kull parteċipant. Il-programm ta’ apprendiment jista’ jinkludi taħlita ta’ diversi metodi ta’ apprendiment formali, informali u mhux formali.

Jekk jogħġbok innota li d-differenza bejn il-formati tal-attività tal-grupp u dawk individwali ma hijiex ibbażata fuq arranġamenti ta’ vvjaġġar u ta’ akkomodazzjoni, iżda fuq ir-rekwiżiti għal programmi ta’ apprendiment kollettivi jew individwali, kif deskritt hawn taħt f’“Dokumentazzjoni tal-eżiti tal-apprendiment”. Għalhekk, huwa pprovdut livell differenti ta’ appoġġ organizzazzjonali għal attivitajiet ta’ grupp u individwali, kif iddefinit fir-regoli ta’ finanzjament ippreżentati fl-aħħar ta’ dan il-kapitolu. Il-format tal-mobbiltà tal-grupp huwa rrakkomandat għal attivitajiet sempliċi li jagħmlu użu mir-riżorsi u l-kontenut eżistenti, filwaqt li formati individwali huma aktar adattati għal attivitajiet li jirrikjedu investiment speċifiku mill-organizzazzjonijiet li jibagħtu u li jirċievu (inkluż f’każijiet li fihom diversi parteċipanti se jkunu qegħdin jivvjaġġaw u joqogħdu flimkien).

Parteċipanti eliġibbli

Il-parteċipanti eliġibbli huma studenti li jibbenefikaw minn programmi jew attivitajiet edukattivi għall-adulti2  fl-organizzazzjoni li tibgħat. Fil-kuntest ta’ edukazzjoni informali u mhux formali għall-adulti, studenti eliġibbli jistgħu jinkludu kwalunkwe persuna li tibbenefika minn attivitajiet (inklużi servizzi ta’ gwida u konsulenza, jew appoġġ simili) ipprovdut minn organizzazzjonijiet attivi fl-edukazzjoni għall-adulti (bħal libreriji, ċentri ta’ apprendiment tul il-ħajja, ċentri komunitarji, eċċ.) jekk dawk l-organizzazzjonijiet u l-attivitajiet tagħhom ikunu rikonoxxuti bħala eliġibbli fil-kuntest nazzjonali tagħhom.

Fl-għażla tal-parteċipanti, il-proġetti kollha għandhom jimmiraw għal taħlita inklużiva u bbilanċjata ta’ profili tal-parteċipanti u għall-involviment sinifikanti tal-parteċipanti b’inqas opportunitajiet, f’konformità mal-objettivi tal-azzjoni.

Postijiet eliġibbli

L-attivitajiet iridu jsiru barra l-pajjiż, fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm.

Il-mobbiltà fi grupp ta’ studenti adulti trid isseħħ fl-organizzazzjoni ospitanti. B’mod eċċezzjonali, l-attivitajiet jistgħu jsiru f’post ieħor fil-pajjiż tal-organizzazzjoni ospitanti, jekk dan ikun iġġustifikat mill-kontenut u l-kwalità tal-attività. F’dan il-każ, l-ivvjaġġar tal-parteċipanti mill-organizzazzjoni ospitanti sal-post mhux se jitqiesu bħala attività ta’ mobbiltà tranżnazzjonali. Għalhekk, ma jistgħux jintalbu fondi addizzjonali għal dan l-iskop.

Barra minn hekk, il-mobbiltà fi grupp ta’ studenti adulti tista’ sseħħ f’sede ta’ istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea jekk l-attività tkun organizzata f’istituzzjoni tal-UE jew f’kooperazzjoni magħha3 .

Dokumentazzjoni tal-eżiti tal-apprendiment

Ir-rekwiżiti għad-dokumentazzjoni tal-eżiti tal-apprendiment huma stabbiliti fl-istandards tal-kwalità tal-Erasmus u huma elaborati aktar fil-ftehim ta’ għotja tal-proġett.

Attivitajiet ta’ mobbiltà individwali: Qabel l-attività, l-organizzazzjoni li tibgħat, l-organizzazzjoni ospitanti u l-parteċipant jeħtiġilhom jaqblu dwar ftehim ta’ apprendiment (jew dokument simili) li jispeċifika l-eżiti tal-apprendiment mistennija tal-parteċipant. Wara l-attività, l-eżiti tal-apprendiment miksuba tal-parteċipant iridu jiġu rikonoxxuti billi tinħareġ Mobbiltà tal-Europass jew dokument simili. L-organizzazzjoni benefiċjarja trid iżżomm kopja tad-dokument maħruġ bħala prova li tkun lestiet l-attività.

Attivitajiet ta’ mobilità ta’ grupp: programm ta’ apprendiment irid jiġi ddefinit għall-grupp kollu (ma humiex meħtieġa ftehimiet ta’ apprendiment individwali). Wara l-attività, l-organizzazzjoni benefiċjarja trid iżżomm il-programm ta’ apprendiment u lista tal-parteċipanti (inklużi l-akkumpanjaturi) bħala prova li tkun lestiet l-attività.

Attivitajiet appoġġati oħrajn

Attivitajiet eliġibbli

 • Esperti mistiedna (minn jumejn sa 60 jum)
 • L-ospitar tal-għalliema u l-edukaturi li jkunu qegħdin jitħarrġu (minn 10 ijiem sa 365 jum)

L-attivitajiet implimentati jridu jissodisfaw ir-rekwiżiti kwalitattivi li ġejjin:

Esperti mistiedna: l-organizzazzjonijiet jistgħu jistiednu ħarrieġa, għalliema, esperti fil-politika jew professjonisti kkwalifikati oħrajn minn barra l-pajjiż li jistgħu jgħinuhom itejbu t-tagħlim, it-taħriġ u l-apprendiment fl-organizzazzjoni li tilqa’. Pereżempju, l-esperti mistiedna jistgħu jipprovdu taħriġ lill-persunal tal-organizzazzjoni li tilqa’, juru metodi ġodda ta’ tagħlim jew jgħinu fit-trasferiment ta’ prattiki tajba fl-organizzazzjoni u fl-amministrazzjoni.

L-ospitar tal-għalliema u tal-edukaturi li jkunu qegħdin jitħarrġu: l-organizzazzjonijiet applikanti jistgħu jospitaw għalliema li jkunu qegħdin jitħarrġu li jkunu jixtiequ jagħmlu traineeship barra l-pajjiż. L-organizzazzjoni ospitanti se tirċievi appoġġ biex tistabbilixxi l-attività, filwaqt li l-appoġġ għall-ivvjaġġar u dak individwali għall-parteċipant għandu jiġi pprovdut mill-istituzzjoni li tibgħat tagħhom (li tista’ tapplika għall-finanzjament tal-Erasmus+ għal dan l-iskop).

Parteċipanti eliġibbli

L-esperti mistiedna jistgħu jkunu kwalunkwe persuna minn Stat Membru ieħor tal-UE jew minn pajjiż terz assoċjat mal-Programm, li jistgħu jipprovdu għarfien espert u taħriġ rilevanti għall-ħtiġijiet u l-objettivi tal-organizzazzjoni li tistedinhom.

L-ospitar ta’ għalliema u edukaturi li jkunu qed jitħarrġu huwa disponibbli għall- parteċipanti li jkunu rreġistrati fi programm edukattiv għall-għalliema jew li jkunu gradwaw4  minnu dan l-aħħar (jew tip simili ta’ programm edukattiv għall-ħarrieġa jew l-edukaturi) fi Stat Membru ieħor tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm.

Postijiet eliġibbli

Il-post għall-esperti u l-għalliema mistiedna li jkunu qed jitħarrġu huwa dejjem l-organizzazzjoni benefiċjarja (inklużi l-membri tal-konsorzju).

Dokumentazzjoni tal-eżiti tal-apprendiment

Għall-esperti mistiedna, il-programm ta’ apprendiment li l-espert se jagħti jrid jiġi miftiehem mal-organizzazzjoni ospitanti qabel l-attività. Wara l-attività, l-organizzazzjoni benefiċjarja trid iżżomm il-programm ta’ apprendiment eżegwit bħala prova li tkun lestiet l-attività.

Għall-għalliema u l-edukaturi ospitati fit-taħriġ, japplikaw ir-rekwiżiti deskritti għall-attivitajiet ta’ mobbiltà ta’ studenti individwali.

Żjarat preparatorji

X’inhi żjara preparatorja?

Żjara preparatorja hija żjara f’organizzazzjoni ospitanti prospettiva mill-persunal mill-organizzazzjoni li tibgħat bl-iskop li titħejja aħjar attività ta’ mobbiltà tal-istudenti jew tal-persunal.

Meta tista’ tiġi organizzata żjara preparatorja?

Kull żjara preparatorja jrid ikollha motivazzjoni ċara u trid isservi biex ittejjeb l-inklużività, il-kamp ta’ applikazzjoni u l-kwalità tal-attivitajiet ta’ mobbiltà.

Pereżempju, jistgħu jiġu organizzati żjarat preparatorji biex titħejja aħjar il-mobbiltà tal-parteċipanti b’inqas opportunitajiet, biex jibdew jaħdmu ma’ organizzazzjoni sieħba ġdida, jew biex iħejju attivitajiet ta’ mobbiltà aktar fit-tul.

Jistgħu jiġu organizzati żjarat preparatorji bi tħejjija għal kwalunkwe tip ta’ mobbiltà tal-istudenti jew tal-persunal, ħlief “korsijiet u taħriġ”.

Min jista’ jieħu sehem fi żjara preparatorja?

Iż-żjarat preparatorji jistgħu jitwettqu minn kwalunkwe persuna eliġibbli għall-attivitajiet ta’ mobbiltà tal-persunal u involuta fl-organizzazzjoni tal-proġett.

B’mod eċċezzjonali, l-istudenti li se jieħdu sehem f’mobbiltà għall-apprendiment fit-tul u l-parteċipanti b’inqas opportunitajiet fi kwalunkwe tip ta’ attività jistgħu jieħdu sehem fi żjarat preparatorji għall-attivitajiet tagħhom.

Massimu ta’ tliet persuni jista’ jieħu sehem fi żjara preparatorja, u tista’ tiġi organizzata massimu ta’ żjara preparatorja waħda għal kull organizzazzjoni ospitanti.

Fejn jistgħu jsiru żjarat preparatorji?

Iż-żjarat preparatorji jsiru fil-bini tal-organizzazzjoni ospitanti prospettiva, jew fi kwalunkwe post ieħor fejn ikunu ppjanati li jsiru attivitajiet ta’ mobbiltà. Ir-regoli applikabbli għall-postijiet tal-attivitajiet ta’ mobbiltà tal-persunal u tal-istudenti japplikaw ukoll għal żjarat preparatorji marbuta ma’ dawk l-attivitajiet.

Proġetti fuq perjodu qasir għall-mobbiltà tal-istudenti u l-persunal fl-edukazzjoni għall-adulti

Il-proġetti fuq perjodu qasir għall-mobbiltà tal-istudenti u l-persunal huma mod dirett u sempliċi kif wieħed jista’ jibbenefika mill-Erasmus+. L-iskop tagħhom huwa li jippermettu lill-organizzazzjonijiet jorganizzaw ftit attivitajiet b’mod faċli u jiksbu esperjenza fil-Programm.

Sabiex il-proġetti fuq perjodu qasir jibqgħu sempliċi, dawn jinkludu limitu fuq in-numru ta’ parteċipanti u d-durata tal-proġett. Il-format huwa miftuħ biss għall-organizzazzjonijiet individwali u mhux għall-koordinaturi ta’ konsorzju. L-organizzazzjonijiet akkreditati ma jistgħux japplikaw għal proġetti fuq perjodu qasir peress li diġà għandhom aċċess permanenti għall-finanzjament tal-Erasmus+.

L-applikazzjoni għal proġetti fuq perjodu qasir tinkludi lista u deskrizzjoni tal-attivitajiet li l-organizzazzjoni applikanti beħsiebha torganizza.

Kriterji tal-eliġibbiltà

Organizzazzjonijiet eliġibbli: eliġibbli min jista’ japplika?

L-organizzazzjonijiet li ġejjin huma eliġibbli5  biex japplikaw:

 • L-organizzazzjonijiet li jipprovdu edukazzjoni formali, informali u mhux formali għall-adulti6
 • L-awtoritajiet pubbliċi lokali u reġjonali, il-korpi ta’ koordinazzjoni u organizzazzjonijiet oħrajn bi rwol fil-qasam tal-edukazzjoni għall-adulti

L-organizzazzjonijiet li għandhom akkreditazzjoni tal-Erasmus fl-edukazzjoni għall-adulti ma jistgħux japplikaw għal proġetti fuq perjodu ta’ żmien qasir.

Pajjiżi eliġibbli

L-organizzazzjonijiet applikanti jridu jkunu stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm.

Fejn tissottometti applikazzjoni?

L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi lill-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż fejn tkun stabbilita l-organizzazzjoni applikanti.

Skadenzi tal-applikazzjoni

Ċiklu 1 (għall-Aġenziji Nazzjonali kollha): 20 ta’ Frar  f’12:00:00 (nofsinhar, ħin ta’ Brussell)

Ċiklu 2: L-Aġenziji Nazzjonali jistgħu jiddeċiedu li jiftħu t-tieni skadenza (Ċiklu 2). F’dan il-każ, l-Aġenzija Nazzjonali se tinforma lill-applikanti permezz tas-sit web tagħha. Għaċ-Ċiklu 2, l-applikanti jridu jissottomettu l-applikazzjonijiet tagħhom sal-1 ta’ Ottubru f’12:00:00 (nofsinhar, ħin ta’ Brussell).

Dati tal-bidu tal-proġett

Il-proġetti jistgħu jagħżlu d-dati tal-bidu li ġejjin:

 • Ċiklu 1: bejn l-1 ta’ Ġunju u l-31 ta’ Diċembru tal-istess sena
 • Ċiklu 2 (jekk jinfetaħ): bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ Mejju tas-sena ta’ wara

Durata tal-proġett

Minn 6 xhur sa 18-il xahar

Numru ta’ applikazzjonijiet

Għal kull ċiklu ta’ għażla, organizzazzjoni tista’ tapplika għal proġett wieħed biss fuq perjodu qasir fil-qasam tal-edukazzjoni għall-adulti.

L-organizzazzjonijiet li jirċievu għotja għal proġett fuq perjodu qasir taħt l-ewwel ċiklu ta’ applikazzjonijiet ma jistgħux japplikaw għat-tieni ċiklu tal-istess sejħa għall-proposti.

Fi żmien perjodu ta’ kwalunkwe ħames snin ta’ sejħiet konsekuttivi, l-organizzazzjonijiet jistgħu jirċievu massimu ta’ tliet għotjiet għal proġetti fuq perjodu qasir fil-qasam tal-edukazzjoni għall-adulti. L-għotjiet riċevuti fil-perjodu 2014–2020 ma jgħoddux ma’ dan il-limitu.

Attivitajiet eliġibbli

It-tipi kollha ta’ attivitajiet għall-edukazzjoni għall-adulti. Għal lista dettaljata u għar-regoli, ara t-taqsima “Attivitajiet”.

Sabiex ikunu eliġibbli, l-applikazzjonijiet iridu jinkludu mill-inqas attività waħda ta’ mobbiltà tal-persunal jew tal-istudenti.

Kamp ta’ applikazzjoni tal-proġett

Applikazzjoni għal proġett fuq perjodu qasir tista’ tinkludi massimu ta’ 30 parteċipant f’attivitajiet ta’ mobbiltà.

Iż-żjarat preparatorji u l-parteċipazzjoni tal-akkumpanjaturi mhux se jgħoddu ma’ dan il-limitu.

Organizzazzjonijiet ta’ appoġġ

Organizzazzjoni ta’ appoġġ hija organizzazzjoni li tassisti lill-organizzazzjoni benefiċjarja f’aspetti prattiċi tal-implimentazzjoni tal-proġett li ma jikkonċernawx kompiti ewlenin tal-proġett (kif iddefiniti fl-istandards ta’ kwalità tal-Erasmus).

Kwalunkwe organizzazzjoni attiva fl-edukazzjoni u t-taħriġ tista’ ssir organizzazzjoni ta’ appoġġ. Ir-rwol u l-obbligi tal-organizzazzjonijiet ta’ appoġġ iridu jiġu ddefiniti b’mod formali bejniethom u bejn l-organizzazzjoni benefiċjarja. L-organizzazzjoni ta’ appoġġ taġixxi taħt is-superviżjoni tal-organizzazzjoni benefiċjarja, li fl-aħħar mill-aħħar tibqa’ responsabbli għar-riżultati u l-kwalità tal-attivitajiet implimentati. Il-kontribuzzjonijiet kollha tal-organizzazzjonijiet ta’ appoġġ iridu jikkonformaw mal-istandards tal-kwalità tal-Erasmus.

L-organizzazzjonijiet li qed jospitaw li jipprovdu kontenut ta’ apprendiment u mentoraġġ lill-parteċipanti tal-organizzazzjoni benefiċjarja ma jitqisux bħala organizzazzjonijiet ta’ appoġġ, sakemm fl-istess ħin ma jkunux qed jappoġġaw lill-benefiċjarju f’kompiti oħrajn ta’ ġestjoni tal-proġetti li normalment jitwettqu mill-organizzazzjoni li tibgħat.

Kriterji għall-għoti

L-applikazzjonijiet sottomessi se jiġu vvalutati billi jiġu assenjati punti minn total ta’ 100, abbażi tal-kriterji u l-ponderazzjonijiet ta’ hawn taħt. Sabiex ikunu kkunsidrati għall-għoti, l-applikazzjonijiet iridu jissodisfaw il-limiti li ġejjin:

 • Mill-inqas 60 punt mit-total ta’ 100 punt, u
 • Mill-inqas nofs il-punti massimi f’kull waħda mit-tliet kategoriji tal-kriterji għall-għoti

Rilevanza (punteġġ massimu: 20 punt)

Kemm:

 • il-profil, l-esperjenza, l-attivitajiet tal-applikant u l-popolazzjoni fil-mira tal-istudenti huma rilevanti għall-qasam tal-edukazzjoni għall-adulti
 • il-proposta tal-proġett hija rilevanti għall-objettivi tal-azzjoni
 • il-proposta hija rilevanti għar-rispett u l-promozzjoni ta’ valuri kondiviżi tal-UE, bħar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll il-ġlieda kontra kwalunkwe tip ta’ diskriminazzjoni.
 • il-proposta tal-proġett hija rilevanti għall-prijoritajiet speċifiċi li ġejjin:
  • l-appoġġ lil parteċipanti ġodda u organizzazzjonijiet b’inqas esperjenza
  • l-appoġġ lill-parteċipanti b’inqas opportunitajiet

Kwalità tat-tfassil tal-proġett (punteġġ massimu: 50 punt)

Kemm:

 • l-objettivi proposti tal-proġett jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-organizzazzjoni applikanti, il-persunal tagħha u l-istudenti b’mod ċar u konkret
 • l-attivitajiet proposti huma xierqa għall-ilħuq tal-objettivi tal-proġett
 • hemm pjan ċar ta’ ħidma għal kull waħda mill-attivitajiet proposti
 • il-proġett jinkorpora prattiki ambjentalment sostenibbli u responsabbli
 • il-proġett jinkorpora l-użu ta’ għodod diġitali (b’mod partikolari l-EPALE) u metodi ta’ apprendiment sabiex jikkomplementaw l-attivitajiet ta’ mobbiltà fiżika tagħhom, u sabiex itejbu l-kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet sħab ospitanti

Kwalità tal-azzjonijiet ta’ segwitu (punteġġ massimu: 30 punt)

Kemm:

 • l-applikant iddefinixxa b’mod ċar il-kompiti u r-responsabbiltajiet għat-twettiq tal-attivitajiet f’konformità mal-istandards tal-kwalità tal-Erasmus
 • l-applikant ippropona passi konkreti u loġiċi biex jintegra r-riżultati tal-attivitajiet ta’ mobbiltà fil-ħidma regolari tal-organizzazzjoni
 • l-applikant ippropona mod xieraq ta’ kif jiġu evalwati l-eżiti tal-proġett
 • l-applikant ippropona passi konkreti u effettivi biex ir-riżultati tal-proġett isiru magħrufa fi ħdan l-organizzazzjoni applikanti, biex ir-riżultati jiġu kondiviżi ma’ organizzazzjonijiet oħrajn u mal-pubbliku, u ħalli l-finanzjament tal-Unjoni Ewropea jiġi rikonoxxut b’mod pubbliku

Proġetti akkreditati għall-mobbiltà tal-istudenti u l-persunal fl-edukazzjoni għall-adulti

L-organizzazzjonijiet li għandhom akkreditazzjoni tal-Erasmus fl-edukazzjoni għall-adulti jistgħu japplikaw għall-finanzjament bħala parti minn fergħa ta’ finanzjament speċjali miftuħa għalihom biss. L-applikazzjonijiet huma bbażati fuq il-Pjan Erasmus li kien approvat qabel, u għalhekk mhijiex meħtieġa lista u deskrizzjoni dettaljata tal-attivitajiet ippjanati. Minflok, l-applikazzjonijiet jiffokaw fuq l-istima tal-baġit meħtieġ għas-sett ta’ attivitajiet li jmiss.

Kriterji tal-eliġibbiltà

Organizzazzjonijiet eliġibbli: eliġibbli min jista’ japplika?

L-applikanti jeħtiġilhom li jkollhom akkreditazzjoni tal-Erasmus valida fl-edukazzjoni għall-adulti fid-data tal-bidu tal-proġett.

Konsorzju ta’ mobbiltà

L-organizzazzjonijiet li għandhom akkreditazzjoni tal-Erasmus għall-koordinaturi tal-konsorzju tal-mobbiltà jeħtiġilhom japplikaw għall-format tal-konsorzju tal-mobbiltà.

Il-lista tal-membri tal-konsorzju tal-mobbiltà trid tiġi pprovduta bħala parti mill-applikazzjoni u trid tinkludi mill-inqas organizzazzjoni membru waħda flimkien mal-koordinatur.

Kwalunkwe organizzazzjoni li tissodisfa l-kriterji tal-eliġibbiltà għall-akkreditazzjoni tal-Erasmus fl-istess qasam tista’ ssir membru ta’ konsorzju tal-mobbiltà. L-organizzazzjonijiet membri tal-konsorzju ppjanati kollha jridu jkunu mill-istess Stat Membru tal-UE jew minn pajjiż terz assoċjat mal-Programm bħall-koordinatur tal-konsorzju tal-mobbiltà.

Il-membri tal-konsorzju ma humiex meħtieġa jkollhom akkreditazzjoni tal-Erasmus.

L-organizzazzjonijiet li jieħdu sehem f’konsorzju tal-mobbiltà jistgħu jirċievu finanzjament minn massimu ta’ żewġ ftehimiet ta’ għotja tal-Azzjoni Ewlenija 1 fil-qasam tal-edukazzjoni għall-adulti fil-qafas tal-istess Sejħa għall-proposti. Għalhekk, l-organizzazzjonijiet tal-edukazzjoni għall-adulti li jirċievu għotja għal proġett fuq perjodu qasir jew proġett akkreditat jistgħu jieħdu sehem ukoll f’konsorzju tal-mobbiltà wieħed biss tal-edukazzjoni għall-adulti bħala organizzazzjonijiet membri. Organizzazzjonijiet oħrajn jistgħu jieħdu sehem f’massimu ta’ żewġ konsorzji tal-mobbiltà.

Fejn tissottometti applikazzjoni?

L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi lill-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż fejn tkun stabbilita l-organizzazzjoni applikanti.

Skadenza tal-applikazzjoni

20 ta’ Frar f’12:00:00 (nofsinhar, ħin ta’ Brussell)

Data tal-bidu tal-proġett

L-1 ta’ Ġunju tal-istess sena

Durata tal-proġett

Il-proġetti akkreditati kollha se jkollhom durata inizjali ta’ 15-il xahar. Jekk ikun iġġustifikat, il-benefiċjarji jistgħu jitolbu estensjoni tal-proġett tagħhom għal durata totali ta’ 24 xahar. Se jsiru estensjonijiet wara 12-il xahar ta’ implimentazzjoni, sakemm ma jkunx deċiż mod ieħor mill-Aġenzija Nazzjonali.

Numru ta’ applikazzjonijiet

L-organizzazzjonijiet akkreditati jistgħu japplikaw darba biss għal kull ċiklu ta’ għażla.

Attivitajiet disponibbli

It-tipi kollha ta’ attivitajiet għall-edukazzjoni għall-adulti. Għal lista dettaljata u għar-regoli, ara t-taqsima “Attivitajiet”.

Sabiex ikunu eliġibbli, l-applikazzjonijiet iridu jinkludu mill-inqas attività waħda ta’ mobbiltà tal-persunal jew tal-istudenti.

Kamp ta’ applikazzjoni tal-proġett

In-numru ta’ parteċipanti li jistgħu jiġu inklużi fi proġetti akkreditati ma huwiex limitat, minbarra kwalunkwe limitazzjoni definita fl-istadju tal-allokazzjoni tal-baġit.

Allokazzjoni tal-baġit

Il-kwalità tal-Pjan Erasmus tal-applikant ġiet ivvalutata fl-istadju tal-applikazzjoni għall-akkreditazzjoni u għalhekk mhi se ssir l-ebda valutazzjoni kwalitattiva fl-istadju tal-allokazzjoni tal-baġit. L-applikazzjonijiet għal għotja eliġibbli kollha se jirċievu finanzjament.

L-ammont tal-għotja mogħti se jiddependi fuq għadd ta’ elementi:

 • il-baġit totali disponibbli għall-allokazzjoni lil applikanti akkreditati
 • l-attivitajiet mitluba (inkluż il-baġit stmat meħtieġ sabiex dawn jiġu implimentati)
 • l-għotja bażika u massima
 • il-kriterji ta’ allokazzjoni li ġejjin: il-prestazzjoni tal-applikant, il-prijoritajiet ta’ politika, u l-bilanċ ġeografiku (jekk applikati mill-Aġenzija Nazzjonali)

Ir-regoli dettaljati dwar l-għotja bażika u massima, il-punteġġ tal-kriterji tal-allokazzjoni, il-ponderazzjoni ta’ kull kriterju, il-metodu tal-allokazzjoni, u l-baġit disponibbli għall-proġetti akkreditati se jiġu ppubblikati mill-Aġenzija Nazzjonali qabel l-iskadenza tas-sejħa.

X’inhuma r-regoli ta’ finanzjament?

Ir-regoli ta’ finanzjament li ġejjin japplikaw għal proġetti għal żmien qasir u għal proġetti akkreditati għall-mobbiltà tal-istudenti u tal-persunal fl-edukazzjoni għall-adulti.

Kategoriji differenti tal-baġit huma indipendenti minn xulxin: għal kwalunkwe parteċipant individwali, il-benefiċjarju jista’ jitlob il-kontribuzzjonijiet ta’ unità eliġibbli kollha jew xi wħud minnhom biss (jekk il-bqija tal-kostijiet ikunu koperti b’mod differenti). Il-fondi riċevuti mill-Erasmus+ jistgħu jiġu ssupplimentati mill-organizzazzjoni benefiċjarja nnifisha, minn fondi oħrajn tal-UE, donazzjonijiet jew permezz ta’ kontribuzzjonijiet tal-parteċipanti. F’każ li l-benefiċjarju jitlob kontribuzzjonijiet mill-parteċipanti, dawn iridu jibqgħu konformi mad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-istandards ta’ kwalità tal-Erasmus. B’mod partikolari, dawn il-kontribuzzjonijiet ma jridux joħolqu ostakli għall-inklużjoni ta’ parteċipanti b’inqas opportunitajiet.

Kategorija tal-baġit – Appoġġ organizzazzjonali

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Il-kostijiet relatati direttament mal-implimentazzjoni tal-proġett li ma humiex koperti minn kategoriji oħrajn ta’ kostijiet.

Pereżempju: it-tħejjija (pedagoġika, interkulturali u oħrajn), il-mentoraġġ, il-monitoraġġ u l-appoġġ tal-parteċipanti matul il-mobbiltà, is-servizzi, l-għodod u t-tagħmir meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-proġett, għall-komponenti virtwali f’attivitajiet imħallta, ir-rikonoxximent tal-eżiti tal-apprendiment, il-kondiviżjoni tar-riżultati u li l-finanzjament tal-Unjoni Ewropea jsir viżibbli għall-pubbliku.

L-appoġġ organizzazzjonali jkopri l-kostijiet imġarrba kemm mill-organizzazzjonijiet li jibagħtu kif ukoll minn dawk ospitanti (ħlief fil-każ tal-mobbiltà tal-persunal għal korsijiet u taħriġ). Id-diviżjoni tal-għotja mogħtija se tiġi miftiehma bejn iż-żewġ organizzazzjonijiet.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tan-numru ta’ parteċipanti.

Ammont

EUR 100

 • Għal kull parteċipant fil-mobbiltà tal-persunal għall-korsijiet u t-taħriġ
 • Għal kull espert mistieden
 • Għal kull għalliem jew edukatur ospitat li jkun qiegħed jitħarreġ

EUR 125

Għal kull student fil-mobbiltà tal-grupp.

EUR 350; EUR 200 wara mitt parteċipant fl-istess tip ta’ attività

 •  Għal kull parteċipant fil-mobbiltà għall-apprendiment fuq perjodu qasir ta’ studenti adulti
 • Għal kull parteċipant fil-mobbiltà tal-persunal għal job shadowing u inkarigi ta’ tagħlim jew taħriġ

EUR 500 Għal kull parteċipant fil-mobbiltà għall-apprendiment fit-tul tal-istudenti adulti

Kategorija tal-baġit – Vjaġġar

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Kontribuzzjoni għall-kostijiet tal-ivjaġġar bir-ritorn tal-parteċipanti u l-akkumpanjaturi, mill-post tal-oriġini tagħhom sal-post tal-attività.

Taħt 500 km, il-parteċipant, bħala regola ġenerali, se jivvjaġġa b’mezzi tat-trasport b’emissjonijiet baxxi

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tad-distanza tal-ivvjaġġar u n-numru ta’ persuni.

L-applikant jeħtieġlu jindika d-distanza bl-ajru bejn il-post tal-oriġini u l-post tal-attività7  billi juża l-kalkulatur tad-distanza appoġġat mill-Kummissjoni Ewropea8 .

Ammont

Distanza tal-ivvjaġġar

Vjaġġar ekoloġiku

Vjaġġar mhux ekoloġiku

10 – 99 km

EUR 56

EUR 28

100 – 499 km

EUR 285

EUR 211

500 – 1999 km

EUR 417

EUR 309

2000 – 2999 km

EUR 535

EUR 395

3000 – 3999 km

EUR 785

EUR 580

4000 – 7999 km

EUR 1188

EUR 1188

8000 km jew aktar

EUR 1735

EUR 1735

Kategorija tal-baġit – Appoġġ individwali

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Kostijiet ta’ sussistenza għall-parteċipanti u l-akkumpanjaturi9  matul l-attività.

Jekk meħtieġ, il-kostijiet ta’ sussistenza jkunu eliġibbli għal ħin ta’ vjaġġar qabel u wara l-attività, b’massimu ta’ jumejn ta’ vjaġġar għall-parteċipanti u l-akkumpanjaturi li jirċievu għotja għall-ivvjaġġar mhux ekoloġiku, u massimu ta’ 6 ijiem addizzjonali f’każ ta’ għotja għall-ivjaġġar ekoloġiku.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tan-numru ta’ persuni, id-durata tas-soġġorn u l-pajjiż li jilqa’10 .

Ammont

Kategorija ta’ parteċipanti

Grupp ta’ pajjiżi 1

Grupp ta’ pajjiżi 2

Grupp ta’ pajjiżi 3

Persunal

EUR -107-191

EUR -95-169

EUR -84-148

Studenti

EUR 48-127

EUR 41-110

EUR 36-93

Dawn ta’ hawn fuq huma l-meded permessi għar-rati bażi għal kull jum ta’ attività. F’dawn il-meded, kull Aġenzija Nazzjonali se tiddeċiedi dwar ir-rati bażi eżatti għall-proġetti taħt il-ġestjoni tagħhom, u se tippubblika din l-informazzjoni fuq is-sit web tagħha.

Ir-rata bażi hija pagabbli sal-14-il jum tal-attività (inklużi l-jiem ta’ vvjaġġar). Mill-15-il jum, ir-rata pagabbli se tkun ugwali għal 70 % tar-rata bażi. Ir-rati pagabbli jiġu aġġustati għall-eqreb Euro sħiħ.

Kategorija tal-baġit – Appoġġ għall-inklużjoni

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Appoġġ għall-inklużjoni għall-organizzazzjonijiet: Il-kostijiet relatati mal-organizzazzjoni ta’ attivitajiet ta’ mobbiltà għall-parteċipanti b’inqas opportunitajiet.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tan-numru ta’ parteċipanti b’inqas opportunitajiet.

Ammont

EUR 125 għal kull parteċipant

Appoġġ għall-inklużjoni għall-parteċipanti: Kostijiet addizzjonali marbuta direttament ma’ parteċipanti b’inqas opportunitajiet u mal-akkumpanjaturi tagħhom (inklużi kostijiet relatati mal-ivvjaġġar u s-sussistenza, jekk ma tintalabx għotja għal dawn il-parteċipanti permezz tal-kategoriji tal-baġit “Vjaġġar” u “Appoġġ individwali”). L-appoġġ għall-inklużjoni jista’ jiġi pprovdut ukoll lil persunal b’inqas opportunitajiet li jieħu r-rwol ta’ akkumpanjaturi jew li jipparteċipa fi żjara preparatorja.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kostijiet reali.

Regola tal-allokazzjoni: it-talba trid tkun iġġustifikata mill-applikant u approvata mill-Aġenzija Nazzjonali.

Ammont

100 % tal-kostijiet eliġibbli

Kategorija tal-baġit – Żjarat preparatorji

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Il-kostijiet li jkopru l-ivvjaġġar u s-sussistenza għall-parteċipazzjoni fi żjara preparatorja.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tan-numru ta’ parteċipanti.

Ammont

EUR 680 għal kull parteċipant, b’massimu ta’ tliet parteċipanti għal kull żjara

Kategorija tal-baġit – Tariffi tal-kors

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Kostijiet li jkopru t-tariffi ta’ reġistrazzjoni għall-format tal-mobbiltà tal-persunal “Korsijiet u taħriġ”.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tad-durata tal-attività.

Ammont

EUR 80 għal kull parteċipant għal kuljum; membru individwali tal-persunal jista’ jirċievi massimu ta’ EUR 800 f’tariffi tal-kors fi ħdan ftehim ta’ għotja wieħed.

Kategorija tal-baġit – Appoġġ lingwistiku

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Il-kostijiet tal-provvista ta’ materjali għall-apprendiment tal-lingwi u ta’ taħriġ għall-parteċipanti li jeħtieġ itejbu l-għarfien tal-lingwa li se jkunu qegħdin jużaw biex jistudjaw jew biex jirċievu taħriġ matul l-attività tagħhom.

L-appoġġ lingwistiku huwa eliġibbli għall-parteċipanti fit-tipi ta’ attivitajiet li ġejjin: fil-job shadowing, fl-inkarigi ta’ tagħlim u taħriġ, fil-mobbiltà tal-apprendiment għal żmien qasir tal-istudenti adulti u fil-mobbiltà tal-apprendiment fit-tul tal-istudenti adulti.

L-appoġġ jitħallas biss jekk il-parteċipant ma jkunx jista’ jirċievi Appoġġ Lingwistiku Online minħabba n-nuqqas ta’ disponibbiltà tal-lingwa jew tal-livell meħtieġ, jew minħabba ostakli partikolari li jiffaċċjaw il-parteċipanti b’inqas opportunitajiet.  Il-kundizzjonijiet ta’ hawn fuq ma japplikawx għal appoġġ imsaħħaħ ipprovdut lill-parteċipanti fil-mobbiltà tal-apprendiment fit-tul tal-istudenti adulti.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tan-numru ta’ parteċipanti.

Ammont

EUR 150 għal kull parteċipant

Barra minn hekk: EUR 150 ta’ appoġġ lingwistiku msaħħaħ għal kull parteċipant f’mobbiltà għall-apprendiment fit-tul tal-istudenti adulti.

Kategorija tal-baġit – Kostijiet eċċezzjonali

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Kostijiet għall-għoti ta’ garanzija finanzjarja, jekk l-Aġenzija Nazzjonali titlob dan.

Il-kostijiet tal-ivvjaġġar għaljin tal-parteċipanti u l-akkumpanjaturi tagħhom li ma jistgħux jiġu appoġġati mill-għotja standard “Vjaġġar” minħabba l-pożizzjoni ġeografika remota jew ostakli oħrajn.  Jekk jingħataw, il-kostijiet eċċezzjonali għall-ivvjaġġar għali jissostitwixxu l-appoġġ għall-ivvjaġġar abbażi ta’ kostijiet unitarji.

Kostijiet tal-viża u dawk relatati mal-viża, permessi ta’ residenza, vaċċinazzjonijiet, ċertifikati mediċi.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kostijiet reali

Regola tal-allokazzjoni: it-talba trid tkun iġġustifikata mill-applikant u approvata mill-Aġenzija Nazzjonali. L-ivvjaġġar għali japplika f’każijiet fejn l-appoġġ għall-ivvjaġġar ibbażat fuq il-kost unitarju ma jkoprix 70 % tal-kostijiet tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti.

Ammont

Kostijiet għal garanzija finanzjarja: 80 % tal-kostijiet eliġibbli

Kostijiet tal-ivvjaġġar għaljin: 80 % tal-kostijiet eliġibbli tal-ivvjaġġar

Kostijiet tal-viża u dawk relatati mal-viża, permessi ta’ residenza, vaċċinazzjonijiet, ċertifikati mediċi: 100 % tal-kostijiet eliġibbli

 • 1 Kompetenzi ewlenin - https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_mt ↩ back
 • 2  Id-definizzjoni ta’ programmi u attivitajiet ta’ edukazzjoni għall-adulti eliġibbli f’kull Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm se tiġi ddefinita mill-Awtorità Nazzjonali kompetenti u ppubblikata fuq is-sit web tal-Aġenzija Nazzjonali rilevanti. Persunal tal-edukazzjoni (għalliema, ħarrieġa, edukaturi, persunal taż-żgħażagħ, eċċ.) jew adulti impjegati oħrajn ma jitqisux bħala studenti adulti fil-kuntest ta’ dan il-kriterju ta’ eliġibbiltà sakemm fl-istess ħin ma jkunux qed jipparteċipaw bħala studenti fi programm jew attività speċifika tal-edukazzjoni għall-adulti li hija inkluża fid-definizzjoni msemmija hawn fuq mill-Awtorità Nazzjonali kompetenti. Il-persunal tal-edukazzjoni għall-adulti jista’ jipparteċipa f’attivitajiet ta’ mobbiltà tal-persunal deskritti aktar kmieni f’din it-taqsima. Bl-istess mod, il-persunal tal-edukazzjoni li jaħdem f’oqsma oħrajn tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport jista’ jipparteċipa fl-attivitajiet ta’ mobbiltà tal-Erasmus+ għall-persunal, kif deskritt fit-taqsimiet rilevanti ta’ din il-Gwida dwar il-Programm. ↩ back
 • 3 Is-Sedi tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea huma Brussell, Frankfurt, il-Lussemburgu, Strasburgu u The Hague. L-attivitajiet fis-sedi tal-UE se jitqiesu bħala mobbiltà tranżnazzjonali (kif deskritt fit-taqsima “X’inhuma r-regoli ta’ finanzjament?”) u jista’ jintalab finanzjament għall-parteċipanti kollha, irrispettivament mill-pajjiż ta’ oriġini tagħhom. ↩ back
 • 4 Il-gradwati reċenti huma eliġibbli biex jipparteċipaw sa 12-il xahar wara li jkunu ggradwaw. F’każ li l-parteċipanti kienu qed iwettqu servizz ċivili jew militari obbligatorju wara li ggradwaw, il-perjodu ta’ eliġibbiltà se jiġi estiż bid-durata tas-servizz. ↩ back
 • 5 Id-definizzjoni ta’ organizzazzjonijiet eliġibbli f’kull Stat Membru tal-UE jew pajjiż terz assoċjat mal-Programm se tiġi ddefinita mill-Awtorità Nazzjonali kompetenti u ppubblikata fuq is-sit web tal-Aġenzija Nazzjonali rilevanti flimkien ma’ eżempji rilevanti. ↩ back
 • 6 Mingħajr preġudizzju għad-definizzjonijiet stabbiliti mill-Awtorità Nazzjonali kompetenti, jekk jogħġbok innota li l-organizzazzjonijiet li jipprovdu edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali lil studenti adulti ġeneralment jitqiesu li huma fornituri ta’ edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, u mhux fornituri ta’ edukazzjoni għall-adulti. Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkonsulta d-definizzjonijiet applikabbli fuq is-sit web tal-Aġenzija Nazzjonali tiegħek. ↩ back
 • 7 Pereżempju, jekk persuna minn Madrid (Spanja) qed tieħu sehem f’attività li qed issir f’Ruma (l-Italja), l-applikant jikkalkula d-distanza minn Madrid sa Ruma (1365.28 KM) u mbagħad jagħżel il-medda tad-distanza tal-ivvjaġġar applikabbli (jiġifieri bejn 500 u 1,999 km).  ↩ back
 • 8 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_mt.htm ↩ back
 • 9 Fil-każ tal-akkumpanjaturi, japplikaw ir-rati għall-persunal. F’każijiet eċċezzjonali, fejn l-akkumpanjatur ikun jeħtieġ joqgħod barra l-pajjiż għal aktar minn 60 jum, il-kostijiet żejda ta’ sussistenza wara s-60 jum se jiġu appoġġati taħt l-intestatura tal-baġit “Appoġġ għall-inklużjoni”. ↩ back
 • 10 Gruppi ta’ pajjiżi li jilqgħu:

  Grupp ta’ pajjiżi 1: l-Awstrija, il-Belġju, id-Danimarka, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, l-Iżlanda, l-Irlanda, l-Italja, il-Liechtenstein, il-Lussemburgu, in-Netherlands, in-Norveġja, l-Iżvezja ;

  Grupp ta’ pajjiżi 2: iċ-Ċekja, l-Estonja, il-Greċja, Spanja, Ċipru, Malta, il-Portugall, is-Slovenja, is-Slovakkja, il-Latvja ;

  Grupp ta’ pajjiżi 3: il-Bulgarija, il-Kroazja, il-Litwanja, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija, is-Serbja, il-Maċedonja ta’ Fuq, it-Turkija ↩ back

Tagged in:  Persunal tal-edukazzjoni tal-adulti