Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2022. Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2022 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Azzjonijiet Jean Monnet fil-qasam tal-edukazzjoni għolja

L-Azzjoni Jean Monnet fil-qasam tal-Edukazzjoni Għolja tappoġġa t-Tagħlim u r-riċerka fil-qasam tal-istudji tal-Unjoni Ewropea madwar id-dinja.

Permezz ta’ studji tal-UE, qed infissru l-istudju tal-Ewropa fl-intier tagħha, b’enfasi partikolari fuq id-dimensjoni tal-UE, minn perspettiva interna iżda wkoll minn perspettiva globali.

L-ambitu tal-istudji tal-UE jista’ jvarja sakemm il-perspettiva tal-UE tiġi esplorata.

L-istudji tal-UE għandhom jippromwovu ċittadinanza u valuri Ewropej attivi u jindirizzaw ir-rwol tal-UE f’dinja globalizzata, b’hekk itejbu s-sensibilizzazzjoni dwar l-Unjoni u jiffaċilitaw l-involviment futur kif ukoll id-djalogu bejn persuni u persuni.

L-Azzjoni Jean Monnet tagħmel mill-aħjar ukoll biex tiffunzjona bħala vettur tad-diplomazija pubblika lejn pajjiżi terzi, tippromwovi l-valuri tal-UE u ttejjeb il-viżibilità ta’ dak li tirrappreżenta l-Unjoni Ewropea u ta’ dak li għandha l-għan li tikseb.

L-għanijiet u l-kriterji li għandhom japplikaw għat-Tagħlim u r-riċerka huma deskritti hawn taħt.

TAGĦLIM U RIĊERKA

GĦANIJIET TAL-AZZJONI

L-azzjonijiet tat-“Tagħlim u Riċerka” Jean Monnet se:

 • jippromwovu l-eċċellenza fit-tagħlim u r-riċerka fil-qasam tal-istudji tal-Unjoni Ewropea madwar id-dinja;
 • jrawmu d-djalogu bejn id-dinja akkademika u s-soċjetà, inkluż dawk li jfasslu l-politika fil-livell lokali u tal-istat, uffiċjali pubbliċi, atturi tas-soċjetà ċivili, rappreżentanti tal-livelli differenti tal-edukazzjoni u tal-midja;
 • jiġġeneraw għarfien u intuwizzjonijiet b’appoġġ għat-tfassil tal-politika tal-UE u jsaħħu r-rwol tal-UE fl-Ewropa u f’dinja globalizzata;
 • jilħqu pubbliku usa’ u jxerrdu l-għarfien dwar l-UE lis-soċjetà ġenerali (lil hinn mill-akkademja u l-udjenzi speċjalizzati) u jressqu l-UE eqreb lejn il-pubbliku.

 

L-azzjoni tagħmel mill-aħjar ukoll biex tiffunzjona bħala xprun għad-diplomazija pubblika lejn pajjiżi sħab, tippromwovi l-valuri tal-UE u ttejjeb il-viżibilità ta’ dak li fil-verità tirrappreżenta l-Unjoni Ewropea u ta’ dak li għandha l-għan li tikseb.

L-ISTABBILIMENT TA’ PROĠETT

It-“Tagħlim u Riċerka” Jean Monnet għandu jieħu waħda mill-forom li ġejjin: Moduli, Presidenzi u Ċentri ta’ Eċċellenza

 • Il-Moduli huma programmi jew korsijiet ta’ tagħlim qosra fil-qasam tal-istudji tal-Unjoni Ewroea f’istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja. Kull Modulu huwa twil tal-inqas 40 siegħa ta’ tagħlim għal kull sena akkademika għal tul ta’ tliet snin. Il-moduli jistgħu jikkonċentraw fuq dixxiplina partikolari fl-istudji Ewropej jew ikunu multidixxplinari fl-approċċ u għalhekk isejħu għall-kontribut akkademiku ta’ diversi professuri u esperti. Dawn jistgħu jieħdu wkoll il-forma ta’ programmi qosra speċjalizzati jew tas-sajf.
 • Il-Presidenzi huma pożizzjonijiet ta’ għalliema bi speċjalizzazzjoni fl-istudji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritt hawn fuq) għal professuri tal-università għal tul ta’ tliet snin. Il-Presidenza Jean Monnet tinżamm minn professur wieħed biss, li jipprovdi l-minimu ta’ 90 siegħa ta’ tagħlim għal kull sena akkademika. Il-President jista’ wkoll ikollu tim biex jappoġġa u jtejjeb l-attivitajiet tal-President, inkluż l-għoti ta’ sigħat ta’ tagħlim addizzjonali.
 • Iċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Jean Monnet huma punti fokali ta’ kompetenza u għarfien dwar is-suġġetti tal-Unjoni Ewropea. Dawn għandhom jiġbru l-għarfien espert u l-kompetenzi ta’ esperti ta’ livell għoli u għandhom l-għan li jiżviluppaw sinerġiji bejn id-diversi dixxiplini u riżorsi fl-istudji Ewropej (kif deskritt hawn fuq), kif ukoll li joħolqu attivitajiet tranżnazzjonali konġunti, u jiżguraw ukoll il-ftuħ tas-soċjetà ċivili. Iċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Jean Monnet għandhom rwol ewlieni fl-ilħuq tal-istudenti minn fakultajiet li normalment ma jittrattawx il-kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea kif ukoll dawk li jfasslu l-politika, l-impjegati taċ-ċivil, is-soċjetà ċivili organizzata u l-pubbliku inġenerali.

Il-benefiċjarji Jean Monnet (il-moduli u d-detenturi tal-Presidenza kif ukoll il-parteċipanti taċ-Ċentru ta’ eċċellenza) huma mitluba jorganizzaw attivitajiet u avvenimenti li għandhom jiżguraw ftuħ għal dawk li jfasslu l-politika, l-impjegati taċ-ċivil, is-soċjetà ċivili u l-pubbliku ġenerali b’mod ġenerali.

LIEMA HUMA L-KRITERJI LI GĦANDHOM JIĠU SSODISFATI BIEX WIEĦED JAPPLIKA GĦALL-AZZJONI TAT-TAGĦLIM U R-RIĊERKA JEAN MONNET?

KRITERJI TA’ ELIĠIBBILTÀ

Il-kriterji ta’ eliġibbiltà li ġejjin japplikaw għall-Moduli Jean Monnet:

Min jista’ japplika?

HEI stabbilita fi kwalunkwe pajjiż tad-dinja.

Individwi ma jistgħux japplikaw direttament għal għotja.

X’tipi ta’ organizzazzjonijiet huma eliġibbli biex jipparteċipaw fil-proġett?

HEIs stabbiliti fi kwalunkwe pajjiż tad-dinja.

Il-HEIs stabbiliti f’Pajjiżi tal-Programm Erasmus+ għandu jkollhom ECHE valida.

ECHE mhijiex meħtieġa għal HEIs parteċipanti f’Pajjiżi Sħab.

Numru u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

HEI waħda stabbilita fi kwalunkwe pajjiż tad-dinja.

Durata tal-proġett

3 snin.

Modulu Jean Monnet għandu jiġi mgħallem għal minimu ta’ 40 siegħa għal kull sena akkademika fil-qasam tal-istudji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritt hawn fuq) fl-istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja applikanti.

Is-sigħat ta’ tagħlim jitqiesu li jinkludu s-sigħat ta’ kuntatt dirett fil-kuntest tal-lekċers tal-grupp, is-seminars, is-sessjonijiet tutorjali u jistgħu jinkludu kwalunkwe waħda minn dawn imsemmija f’forma ta’ apprendiment mill-bogħod, iżda ma jinkludux struzzjoni u/jew superviżjoni individwali.

Il-korsijiet tas-sajf huma eliġibbli.

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA).

ID tas-sejħa: ERASMUS-JMO-2021-MODULE.

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sat-2 ta’ Ġunju fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).

Il-kriterji ta’ eliġibbiltà li ġejjin japplikaw għall-Katedri Jean Monnet:

 

Min jista’ japplika?

HEI stabbilita fi kwalunkwe pajjiż tad-dinja. Individwi ma jistgħux japplikaw direttament għal għotja.

Individwi ma jistgħux japplikaw direttament għal għotja.

X’tipi ta’ organizzazzjonijiet huma eliġibbli biex jipparteċipaw fil-proġett?

HEIs stabbiliti fi kwalunkwe pajjiż tad-dinja.

Il-HEIs stabbiliti f’Pajjiżi tal-Programm Erasmus+ għandu jkollhom ECHE valida.

L-ECHE mhijiex meħtieġa għall-HEIs parteċipanti f’Pajjiżi Sħab.

L-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja għandhom ir-responsabbiltà finali għall-applikazzjonijiet tagħhom. Huma obbligati jżommu l-attivitajiet ta’ President ta’ Jean Monnet matul id-durata sħiħa tal-proġett. Jekk l-istituzzjoni hija obbligata tissostitwixxi d-detentur tal-Presidenza, għandha tintbagħat talba għall-approvazzjoni bil-miktub lill-Aġenzija Eżekuttiva. Barra minn hekk, id-detenutur tal-katedra għandu jkollu l-istess livell ta’ speċjalizzazzjoni fl-istudji tal-Unjoni Ewropea.

Numru u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

HEIs stabbiliti fi kwalunkwe pajjiż tad-dinja.

Id-detenturi tal-Presidenza Jean Monnet għandhom ikunu membri permanenti tal-persunal fl-istituzzjoni applikanti.

Il-Presidenza Jean Monnet tinżamm minn professur wieħed biss, id-detentur tal-Presidenza, li jieħu r-responsabbiltà unika li jipprovdi r-rekwiżit minimu ta’ 90 siegħa ta’ tagħlim għal kull sena akkademika. Il-President jista’ jkollu wkoll tim biex jappoġġa l-attivitajiet tal-President.

Durata tal-proġett

3 snin.

Mill-inqas 90 siegħa ta’ tagħlim għal kull sena akkademika fil-qasam tal-Istudji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritt hawn fuq) fl-Istituzzjoni applikanti tal-Edukazzjoni Għolja mid-detentur tal-Katedra.

Is-sigħat ta’ tagħlim jitqiesu li jinkludu s-sigħat ta’ kuntatt dirett fil-kuntest ta’ lekċers fi grupp, seminars, tutorials u jistgħu jinkludu kwalunkwe waħda minn dawn li ssemmew qabel f’forma ta’ apprendiment mill-bogħod iżda ma jinkludux struzzjoni u/jew superviżjoni individwali.

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA).

ID tas-sejħa: ERASMUS-JMO-2021-CHAIR.

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sat-2 ta’ Ġunju fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).

Il-kriterji ta’ eliġibbiltà li ġejjin japplikaw għaċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Jean Monnet:

Min jista’ japplika?

HEI stabbilita fi kwalunkwe pajjiż tad-dinja.

Individwi ma jistgħux japplikaw direttament għal għotja.

Ċentru ta’ Eċċellenza Jean Monnet wieħed biss se jkun appoġġat fl-istess ħin fi kwalunkwe HEI parteċipanti. L-istituzzjoni ospitanti tikkoordina l-attivitajiet għalFakulta/Dipartiment waħda/wieħed jew aktar

X’tipi ta’ organizzazzjonijiet huma eliġibbli biex jipparteċipaw fil-proġett?

HEIs stabbiliti fi kwalunkwe pajjiż tad-dinja.

Il-HEIs stabbiliti f’Pajjiżi tal-Programm Erasmus+ għandu jkollhom ECHE valida.

L-ECHE mhijiex meħtieġa għall-HEIs parteċipanti f’Pajjiżi Sħab.

Numru u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

HEIs stabbiliti fi kwalunkwe pajjiż tad-dinja.

Durata tal-proġett

3 snin

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA).

ID tas-sejħa: ERASMUS-JMO-2021-COE.

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sat-2 ta’ Ġunju fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

KRITERJI GĦALL-GĦOTI

Il-kriterji għall-għoti li ġejjin japplikaw għall-Moduli Jean Monnet:

Rilevanza tal-proġett

(punteġġ massimu ta’ 25 punt)

Il-punt sa fejn il-proposta tilħaq l-għanijiet tal-azzjoni Jean Monnet:

 • tindirizza l-Istudji tal-UE (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju),
 • trawwem djalogu bejn id-dinja akkademika u s-soċjetà, inklużi dawk li jfasslu l-politika fil-livell lokali u tal-istat, uffiċjali pubbliċi, atturi tas-soċjetà ċivili, rappreżentanti tal-livelli differenti tal-edukazzjoni u tal-midja;
 • tiġġenera għarfien u ideat li jistgħu jappoġġaw it-tfassil tal-politika tal-UE u jsaħħu r-rwol tal-UE f’dinja globalizzata;
 • tinkludi sensibilizzazzjoni attiva u xogħol edukattiv li se jifirxu l-għarfien dwar suġġetti tal-UE lis-soċjetà usa’ (lil hinn mill-akkademja u l-udjenzi speċjalizzati) u se jġibu l-UE aktar qrib il-pubbliku.

Kemm il-proposta tilħaq il-gruppi prijoritarji fil-mira:

  • Studenti tal-edukazzjoni għolja tal-Istudji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju).
  • Studenti tal-edukazzjoni għolja li b’mod awtomatiku ma jiġux f’kuntatt mal-istudji tal-UE (f’oqsma lil hinn mil-liġi, l-ekonomija u x-xjenzi politiċi).
  • Għall-Pajjiżi Sħab tal-Erasmus+, il-potenzjal li tissaħħaħ id-diplomazija pubblika tal-UE.

Il-kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett

(punteġġ massimu: 25 punt)

 • Metodoloġija: il-kwalità, in-novità u l-fattibbiltà tal-proġett innifsu u l-vijabbiltà tal-metodoloġija proposta;
 • Kemm il-programm ta’ ħidma:
  • Huwa ppreżentat b’mod ċar, komplet u koerenti, b’attenzjoni xierqa mogħtija biex jiġi ppreżentat l-ippjanar xieraq tal-fażijiet ta’ tħejjija, implimentazzjoni, evalwazzjoni, segwitu u tixrid;
  • juri koerenza mal-għanijiet u l-attivitajiet tal-proġett;
 • Strateġija ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni

Il-kwalità tas-sħubija u tal-arranġamenti ta’ kooperazzjoni

(punteġġ massimu: 25 punt)

 • Il-livell ta’ kompetenza u l-valur miżjud tat-tim:

Il-pertinenza u l-komplementarjetà tal-profil u l-għarfien espert tal-persunal ewlieni involut fl-attivitajiet proposti (fl-oqsma akkademiċi u mhux akkademiċi, jekk ikun xieraq) f’termini ta’ Studji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju) u f’termini tat-tema speċifika indirizzata mill-proposta

Impatt

(punteġġ massimu: 25 punt)

 • L-impatt mistenni tal-proġett billi jkollu effetti fit-tul
 • fuq l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet;
 • fuq studenti u persuni li jitgħallmu li jibbenefikaw mill-Azzjoni ta’ Jean Monnet;
 • itejbu jew jinnovaw il-kurrikuli;
 • iżidu l-kapaċita biex jattiraw studenti eċċellenti;
 • kooperazzjoni msaħħa ma’ sħab minn pajjiżi oħrajn;
 • iżidu l-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji għat-tagħlim u r-riċerka dwar suġġetti tal-UE fi ħdan l-istituzzjoni;
 • iżidu l-kapaċità ta’ tagħlim u riċerka dwar suġġetti tal-UE
 • fuq organizzazzjonijiet u individwi oħrajn involuti fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew.
 • Tixrid u komunikazzjoni:
 • L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri li għandhom l-għan li jxerrdu l-eżiti tal-attivitajiet fi ħdan u barra l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet:
 • ixerrdu l-kelma;
 • iqajmu kuxjenza dwar il-proġetti u r-riżultati, itejbu l-viżibilità tal-parteċipanti u tal-organizzazzjonijiet;
 • jilħqu gruppi barra l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja;
 • jiġu trasferiti u tradotti f’politiki ġodda u prattiċi mtejba.
 • Kemm it-tixrid tal-għodod previsti se jilħaq l-udjenza fil-mira permezz ta’:
   • esponiment fil-midja (inkluż il-midja soċjali, pubblikazzjonijiet, eċċ.)
   • avvenimenti;
 • Sostenibbiltà u kontinwazzjoni: il-proposta tinkludi miżuri u riżorsi xierqa biex tiżgura li r-riżultati u l-benefiċċji tal-proġett se jiġu sostnuti wara l-ħajja tal-proġett.

Biex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti jridu jġibu punteġġ totali ta’ mill-inqas 70 punt u 15-il punt f’kull kriterju għall-għoti. Il-proposti ex aequo fi ħdan l-istess suġġett se jingħataw prijorità skont il-punteġġi li ngħataw għall-kriterju tal-għoti “rilevanza tal-proġett” u mbagħad “impatt”.

Il-kriterji għall-għoti li ġejjin japplikaw għall-Katedri Jean Monnet:

Rilevanza tal-proġett

(punteġġ massimu ta’ 25 punt)

Il-punt sa fejn il-proposta tilħaq l-għanijiet tal-azzjoni Jean Monnet:

 • trawwem djalogu bejn id-dinja akkademika u s-soċjetà, inklużi dawk li jfasslu l-politika fil-livell lokali u tal-istat, uffiċjali pubbliċi, atturi tas-soċjetà ċivili, rappreżentanti tal-livelli differenti tal-edukazzjoni u tal-midja;
 • tiġġenera għarfien u ideat li jistgħu jappoġġaw it-tfassil tal-politika tal-UE u jsaħħu r-rwol tal-UE f’dinja globalizzata;
 • tinkludi sensibilizzazzjoni attiva u xogħol edukattiv li se jifirxu l-għarfien dwar suġġetti tal-UE lis-soċjetà usa’ (lil hinn mill-akkademja u l-udjenzi speċjalizzati) u se jġibu l-UE aktar qrib il-pubbliku.

Kemm il-proposta tilħaq il-gruppi prijoritarji fil-mira:

  • Studenti tal-edukazzjoni għolja tal-Istudji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju),
  • Studenti tal-edukazzjoni għolja li b’mod awtomatiku ma jiġux f’kuntatt mal-istudji tal-UE (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju),
  • Għall-Pajjiżi Sħab tal-Erasmus+, il-potenzjal li tissaħħaħ id-diplomazija pubblika tal-UE

Il-kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett

(punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Metodoloġija: il-kwalità, in-novità u l-fattibbiltà tal-proġett innifsu u l-vijabbiltà tal-metodoloġija proposta;
 • Ġestjoni: kemm il-programm ta’ ħidma
 • huwa ppreżentat b’mod ċar, komplet u koerenti, b’attenzjoni xierqa mogħtija biex jippreżenta l-ippjanar xieraq tal-fażijiet ta’ tħejjija, implimentazzjoni, evalwazzjoni, segwitu u tixrid;
 • juri koerenza mal-għanijiet u l-attivitajiet tal-proġett.
 • Strateġija ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni

Il-kwalità tas-sħubija u tal-arranġamenti ta’ kooperazzjoni

(punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Profil eċċellenti u kompetenza tad-detentur tal-Presidenza fl-istudji tal-Unjoni Ewropea. (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju)
 • Il-pertinenza u l-komplementarjetà tal-profil u l-għarfien espert tad-Detentur tal-Katedra u persunal ewlieni involut fl-attivitajiet proposti fil-proġett kemm f’termini ta’ Studji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju) kif ukoll f’termini tat-temi speċifiċi indirizzati mill-proposta
 • Evidenza tal-livell ta’ esperjenza fir-riċerka f’suġġetti tal-UE

Impatt

(punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • L-impatt mistenni tal-proġett billi jkollu effetti fit-tul
 • fuq l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet;
 • fuq studenti u persuni li jitgħallmu li jibbenefikaw mill-Azzjoni ta’ Jean Monnet;
 • itejbu jew jinnovaw il-kurrikuli;
 • iżidu l-kapaċita biex jattiraw studenti eċċellenti;
 • kooperazzjoni msaħħa ma’ sħab minn pajjiżi oħrajn;
 • iżidu l-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji għat-tagħlim u r-riċerka dwar suġġetti tal-UE fi ħdan l-istituzzjoni;
 • iżidu l-kapaċità ta’ tagħlim u riċerka dwar suġġetti tal-UE
 • fuq organizzazzjonijiet u individwi oħrajn involuti fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew.
 • Tixrid u komunikazzjoni:
 • L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri li għandhom l-għan li jxerrdu l-eżiti tal-attivitajiet fi ħdan u barra l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet:
 • ixerrdu l-kelma;
 • iqajmu kuxjenza dwar il-proġetti u r-riżultati, itejbu l-viżibilità tal-parteċipanti u tal-organizzazzjonijiet;
 • jilħqu gruppi barra l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja;
 • jiġu trasferiti u tradotti f’politiki ġodda u prattiċi mtejba.
 • Kemm it-tixrid tal-għodod previsti se jilħaq l-udjenza fil-mira permezz ta’:
   • esponiment fil-midja (inkluż il-midja soċjali, pubblikazzjonijiet, eċċ.)
   • avvenimenti;
 • Sostenibbiltà u kontinwazzjoni: il-proposta tinkludi miżuri u riżorsi xierqa biex tiżgura li r-riżultati u l-benefiċċji tal-proġett se jiġu sostnuti wara l-ħajja tal-proġett.

Biex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti jridu jġibu punteġġ totali ta’ mill-inqas 70 punt u 15-il punt f’kull kriterju għall-għoti. Il-proposti ex aequo fi ħdan l-istess suġġett se jingħataw prijorità skont il-punteġġi li ngħataw għall-kriterju tal-għoti “rilevanza tal-proġett” u mbagħad “impatt”.

Il-kriterji għall-għoti li ġejjin japplikaw għaċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Jean Monnet:

Rilevanza tal-proġett

(punteġġ massimu ta’ 25 punt)

Kemm il-proposta tissodisfa l-għanijiet tal-attivitajiet Jean Monnet:

 • tindirizza l-Istudji tal-UE (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju),
 • trawwem djalogu bejn id-dinja akkademika u s-soċjetà, inklużi dawk li jfasslu l-politika fil-livell lokali u tal-istat, uffiċjali pubbliċi, atturi tas-soċjetà ċivili, rappreżentanti tal-livelli differenti tal-edukazzjoni u tal-midja;
 • tiġġenera għarfien u ideat li jistgħu jappoġġaw it-tfassil tal-politika tal-UE u jsaħħu r-rwol tal-UE f’dinja globalizzata;
 • tinkludi sensibilizzazzjoni attiva u xogħol edukattiv li se jifirxu l-għarfien dwar suġġetti tal-UE lis-soċjetà usa’ (lil hinn mill-akkademja u l-udjenzi speċjalizzati) u se jġibu l-UE aktar qrib il-pubbliku.

Kemm il-proposta tilħaq aktar gruppi fil-mira:

  • tip ta’ benefiċjarji tal-għarfien espert taċ-Ċentru propost
  • involviment tal-Fakultajiet/Dipartimenti li ma jkunux f’kuntatt ma’ studji speċifiċi tal-UE
  • għall-Pajjiżi Sħab tal-Erasmus+, il-potenzjal li tissaħħaħ id-diplomazija pubblika tal-UE

Il-kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett

(massimu ta’ 25 punt)

 • Metodoloġija: il-kwalità, in-novità u l-fattibbiltà tal-proġett innifsu u l-vijabbiltà tal-metodoloġija proposta;
 • Kemm il-programm ta’ ħidma
 • Huwa ppreżentat b’mod ċar, komplet u koerenti, b’attenzjoni xierqa mogħtija biex jiġi ppreżentat l-ippjanar xieraq tal-fażijiet ta’ tħejjija, implimentazzjoni, evalwazzjoni, segwitu u tixrid;
 • juri koerenza mal-għanijiet u l-attivitajiet tal-proġett.
 • Il-punt sa fejn ir-riżorsi assenjati għall-pakketti ta’ ħidma huma konformi mal-għanijiet u r-riżultati tanġibbli tagħhom.
 • Strateġija ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni

Il-kwalità tas-sħubija u l-arranġamenti ta’ kooperazzjoni

(punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Il-kwalità u l-valur miżjud tal-parteċipanti fiċ-Ċentru
 • Il-pertinenza u l-komplementarjetà tal-profil u l-għarfien espert tal- persunal involut fl-attivitajiet proposti fil-proġett kemm f’termini ta’ studji tal-Unjoni Ewropea kif ukoll f’termini tat-temi speċifiċi indirizzati mill-proposta
 • L-arranġamenti ta’ kooperazzjoni fi ħdan l-Istituzzjoni ta’ Edukazzjoni Għolja u d-distribuzzjoni tar-rwoli
 • L-impenn tal-istituzzjoni għall-iżvilupp u ż-żamma taċ-Ċentru

Impatt

(punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • L-impatt mistenni tal-proġett billi jkollu effetti fit-tul
 • fuq l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet;
 • fuq il-Fakultajiet/id-Dipartimenti li jibbenefikaw mill-Azzjoni Jean Monnet;
 • kontenut imtejjeb jew innovattiv, żvilupp ta’ perspettivi ġodda ta’ riċerka speċifika;
 • żieda fil-kapaċità biex jattiraw studenti u riċerkaturi eċċellenti;
 • kooperazzjoni u kapaċità msaħħa biex jingħaqdu ma’ sħab minn pajjiżi oħrajn;
 • iżidu l-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji għat-tagħlim u r-riċerka dwar suġġetti tal-UE fi ħdan l-istituzzjoni;
 • iżidu l-kapaċità ta’ tagħlim u riċerka dwar suġġetti tal-UE
 • fuq organizzazzjonijiet u individwi oħrajn involuti fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew.
 • Tixrid u komunikazzjoni:
 • L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri li għandhom l-għan li jxerrdu l-eżiti tal-attivitajiet fi ħdan u barra l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet:
 • ixerrdu l-kelma;
 • iqajmu kuxjenza dwar il-proġetti u r-riżultati, itejbu l-viżibilità tal-parteċipanti u tal-organizzazzjonijiet;
 • jilħqu gruppi barra l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja;
 • jiġu trasferiti u tradotti f’politiki ġodda u prattiċi mtejba.
 • Kemm it-tixrid tal-għodod previsti se jilħaq l-udjenza fil-mira permezz ta’:
   • esponiment fil-midja (inkluż il-midja soċjali, pubblikazzjonijiet, eċċ.)
   • avvenimenti;
 • Sostenibbiltà u kontinwazzjoni: il-proposta tinkludi miżuri u riżorsi xierqa biex tiżgura li r-riżultati u l-benefiċċji tal-proġett se jiġu sostnuti wara l-ħajja tal-proġett.

Biex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti jridu jġibu punteġġ totali ta’ mill-inqas 70 punt u 15-il punt f’kull kriterju għall-għoti. Il-proposti ex aequo fi ħdan l-istess suġġett se jingħataw prijorità skont il-punteġġi li ngħataw għall-kriterju tal-għoti “rilevanza tal-proġett” u mbagħad “impatt”.

IMPATT MISTENNI

KWANTITATTIV

Numru dejjem jikber ta’ istituzzjonijiet ta’ Edukazzjoni Għolja li jtejbu d-dimensjoni tal-Unjoni Ewropea tad-dixxiplini li jkopru.

Għadd dejjem jikber ta’ suġġetti tal-Unjoni Ewropea introdotti fit-tagħlim u r-riċerka tal-Fakultajiet/Dipartimenti fejn il-perspettiva tal-UE normalment ma tkunx żviluppata - lil hinn mis-suġġetti tipikament magħrufa għall-assoċjazzjoni tagħhom mal-UE.

KWALITATTIV

Fir-rigward tal-parteċipanti direttament involuti fl-azzjonijiet, l-azzjonijiet tat-“tagħlim u riċerka” Jean Monnet se jipproduċi effetti pożittivi u fit-tul kemm fuq l-istudenti kif ukoll fuq ir-riċerkaturi/il-professuri u:

 • jippromwovi d-demokrazija u sens ta’ appartenenza għal żona komuni; miżura ta’ interess miżjud miż-żgħażagħ fil-politiki Ewropej tista’ tiġi vvalutata permezz ta’ stħarriġ speċifiku;
 • żieda fl-interess fl-approfondiment tal-għarfien dwar il-politiki speċifiċi tal-Unjoni Ewropea, li possibbilment twassal għal parteċipazzjoni aktar attiva fl-attivitajiet tal-UE u fis-servizz pubbliku;
 • żieda fl-opportunitajiet għal riċerkaturi żgħażagħ biex itejbu l-kompetenzi professjonali tagħhom u jagħtu spinta lill-karriera tagħhom.

Fir-rigward tal-organizzazzjonijiet parteċipanti, il-fergħa tat-“tagħlim u riċerka” Jean Monnet se ttejjeb dinamika ġdida u:

 • żżid il-kapaċità tal-Istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja li jgħallmu suġġetti tal-Unjoni Ewropea
 • tattira aktar studenti u għalliema ġodda interessati li jiksbu l-għarfien dwar l-Unjoni Ewropea
 • toħloq ċentri strutturati li jipprovdu għarfien speċifiku ta’ livell għoli u riċerka avvanzata dwar l-Unjoni Ewropea lill-Fakultajiet/lid-Dipartimenti li jeħtieġu l-appoġġ.

X’INHUMA R-REGOLI DWAR IL-FINANZJAMENT?

Din l-azzjoni ssegwi mudell ta’ finanzjament ta’ somma f’daqqa. Din l-iskema ta’ finanzjament tippermetti li ssir enfasi fuq ir-riżultati aktar milli fuq l-inputs, u b’hekk titqiegħed enfasi fuq il-kwalità u l-livell tal-kisba ta’ għanijiet li jistgħu jitkejlu.

L-għotja massima tal-UE għal kull proġett hija kif ġej:

 • Moduli Jean Monnet: EUR 30 000
 • Katedri Jean Monnet: EUR 50 000
 • Ċentri ta’ Eċċellenza Jean Monnet: EUR 100 000

Il-kontribuzzjonijiet f’somma f’daqqa se jkopru l-ispejjeż tal-persunal, l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza, l-ispejjeż tat-tagħmir u tas-sottokuntrattar kif ukoll spejjeż oħra (tixrid tal-informazzjoni, pubblikazzjoni, traduzzjoni).

Il-Moduli u l-Katedri Jean Monnet

L-applikanti għandhom jitolbu fl-applikazzjoni l-ammont predefinit tas-somma f’daqqa waħda indikata fit-tabelli ta’ hawn taħt. It-tabelli ta’ hawn taħt juru s-somma f’daqqa totali għal kull pajjiż li tikkorrispondi għan-numru totali ta’ sigħat ta’ tagħlim. L-ammonti fit-tabella huma l-kontribuzzjoni finali tal-UE peress li l-kofinanzjament ta’ 75 % huwa inkorporat.

a.1) Għall-Moduli Jean Monnet għall-Pajjiżi tal-Programm

Pajjiż/ sigħat ta’ tagħlim matul il-perjodu ta’ 3 snin (min 40h/sena)

Il-Bulgarija, ir-Rumanija, ir-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq, il-Liechtenstein, is-Serbja

It-Turkija, il-Kroazja, il-Latvja

L-Ungerija, il-Polonja, il-Litwanja, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, is-Slovakkja

Il-Portugall, il-Greċja, is-Slovenja, Malta

Ċipru, l-Iżlanda, Spanja, l-Italja

L-Irlanda, Franza, il-Finlandja

Il-Belġju, id-Danimarka, il-Ġermanja, il-Lussemburgu, in-Netherlands, L-Awstrija, l-Iżvezja, in-Norveġja

120-150

EUR 11 500

EUR 13 500

EUR 15 000

EUR 19 000

EUR 22 000

EUR 26 000

EUR 28 000

151-180

EUR 14 500

EUR 16 500

EUR 18 500

EUR 23 000

EUR 27 500

EUR 30 000

EUR 30 000

181-210

EUR 16 500

EUR 19 500

EUR 22 000

EUR 27 000

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

211-240

EUR 19 000

EUR 22 500

EUR 25 500

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

241-270

EUR 21 500

EUR 25 500

EUR 29 000

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

271-300

EUR 24 000

EUR 28 500

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

301-330

EUR 26 500

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

331-360

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

a.2) Moduli Jean Monnet għall-Pajjiżi Sħab

Pajjiż/ sigħat ta’ tagħlim matul il-perjodu ta’ 3 snin (min 40h/sena)

Iċ-Ċilì, Saint Kitts u Nevis, il-Messiku, il-Libja, Antigua u Barbuda, Barbados, Pajjiżi oħra

It-territorju tar-Russja kif rikonoxxut mid-dritt internazzjonali, il-Bahrain, it-Trinidad u Tobago

L-Arabja Sawdija, is-Seychelles, il-Guinea Ekwatorjali, l-Oman, Iżrael

Il-Korea, ir-Repubblika ta’ New Zealand

Il-Ġappun, ir-Renju Unit

L-Awstralja, il-Brunej, il-Kanada, Hong Kong, il-Kuwajt, Il-Qatar, Singapore, l-Iżvizzera, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Istati Uniti tal-Amerika

120-150

EUR 11 500

EUR 15 000

EUR 19 000

EUR 22 000

EUR 26 000

EUR 28 000

151-180

EUR 14 000

EUR 18 500

EUR 23 000

EUR 27 500

EUR 30 000

EUR 30 000

181-210

EUR 16 500

EUR 22 000

EUR 27 000

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

211-240

EUR 19 000

EUR 25 500

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

241-270

EUR 21 500

EUR 29 000

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

271-300

EUR 24 000

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

301-330

EUR 26 500

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

331-360

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

EUR 30 000

Aktar dettalji huma deskritti fil-mudell tal-Ftehim tal-Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP).

b.1) Katedri Jean Monnet għall-Pajjiżi tal-Programm

Pajjiż/ sigħat ta’ tagħlim matul il-perjodu ta’ 3 snin (min 90h/sena)

Il-Bulgarija, ir-Rumanija, ir-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq, il-Liechtenstein, is-Serbja

It-Turkija, il-Kroazja, il-Latvja

L-Ungerija, il-Polonja, il-Litwanja, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, is-Slovakkja

Il-Portugall, il-Greċja, is-Slovenja, Malta

Ċipru, l-Iżlanda, Spanja, l-Italja

L-Irlanda, Franza, il-Finlandja

Il-Belġju, id-Danimarka, il-Ġermanja, il-Lussemburgu, in-Netherlands, L-Awstrija, l-Iżvezja, in-Norveġja

270-300

EUR 18 000

EUR 19 000

EUR 25 000

EUR 31 000

EUR 37 000

EUR 43 000

EUR 47 000

301-330

EUR 20 000

EUR 21 000

EUR 28 000

EUR 34 000

EUR 41 000

EUR 47 000

EUR 50 000

331-360

EUR 22 000

EUR 23 000

EUR 31 000

EUR 37 000

EUR 45 000

EUR 50 000

EUR 50 000

361-390

EUR 24 000

EUR 25 000

EUR 34 000

EUR 40 000

EUR 49 000

EUR 50 000

EUR 50 000

391-420

EUR 26 000

EUR 27 000

EUR 37 000

EUR 43 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

421-450

EUR 28 000

EUR 29 000

EUR 40 000

EUR 46 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

451-480

EUR 30 000

EUR 31 000

EUR 43 000

EUR 49 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

481-510

EUR 32 000

EUR 33 000

EUR 46 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

511-540

EUR 34 000

EUR 35 000

EUR 49 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

541-570

EUR 36 000

EUR 37 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

571-600

EUR 38 000

EUR 39 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

601-630

EUR 40 000

EUR 41 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

631-660

EUR 42 000

EUR 43 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

661-690

EUR 44 000

EUR 45 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

691-720

EUR 46 000

EUR 47 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

721-750

EUR 48 000

EUR 49 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

>750

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

b.2) il-Katedra Jean Monnet għall-Pajjiżi Sħab

Pajjiż/ sigħat ta’ tagħlim matul il-perjodu ta’ 3 snin (min 90h/sena)

Iċ-Ċilì, Saint Kitts u Nevis, il-Messiku, il-Libja, Antigua u Barbuda, il-Barbados, Pajjiżi oħra

It-territorju tar-Russja kif rikonoxxut mid-dritt internazzjonali, il-Bahrain, it-Trinidad u Tobago

L-Arabja Sawdija, is-Seychelles, il-Guinea Ekwatorjali, l-Oman, Iżrael

Ir-Repubblika tal-Korea, New Zealand

Il-Ġappun, ir-Renju Unit

L-Awstralja, il-Brunej, il-Kanada, Hong Kong, il-Kuwajt, Il-Qatar, Singapore, l-Iżvizzera, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Istati Uniti tal-Amerika

270-300

EUR 21 000

EUR 24 000

EUR 31 000

EUR 37 000

EUR 43 000

EUR 47 000

301-330

EUR 23 000

EUR 27 000

EUR 34 000

EUR 41 000

EUR 47 000

EUR 50 000

331-360

EUR 25 000

EUR 30 000

EUR 37 000

EUR 45 000

EUR 50 000

EUR 50 000

361-390

EUR 27 000

EUR 33 000

EUR 40 000

EUR 49 000

EUR 50 000

EUR 50 000

391-420

EUR 29 000

EUR 36 000

EUR 43 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

421-450

EUR 31 000

EUR 39 000

EUR 46 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

451-480

EUR 33 000

EUR 42 000

EUR 49 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

481-510

EUR 35 000

EUR 45 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

511-540

EUR 37 000

EUR 48 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

541-570

EUR 39 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

571-600

EUR 41 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

601-630

EUR 43 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

631-660

EUR 45 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

661-690

EUR 47 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

691-720

EUR 49 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

721-750

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

>750

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

EUR 50 000

Aktar dettalji huma deskritti fil-mudell tal-Ftehim tal-Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP).

 1. Ċentri ta’ Eċċellenza Jean Monnet

Din l-azzjoni ssegwi mudell ta’ finanzjament ta’ somma f’daqqa. L-ammont tal-kontribuzzjoni ta’ somma waħda f’daqqa se jiġi ddeterminat għal kull għotja abbażi tal-baġit stmat tal-azzjoni proposta mill-applikant. L-awtorità awtorizzanti se tistabbilixxi s-somma f’daqqa ta’ kull għotja bbażata fuq il-proposta, ir-riżultat tal-evalwazzjoni, ir-rati ta’ finanzjament u l-ammont massimu tal-għotja stabbilit fis-sejħa.

Il-kontribuzzjoni massima tal-UE għal kull proġett hija ta’ EUR 100 000

Kif tiġi ddeterminata s-somma f’daqqa tal-proġett?

L-applikanti għandhom jimlew tabella tal-baġit dettaljata skont il-formola tal-applikazzjoni, filwaqt li jqisu l-punti li ġejjin:

 1. Il-baġit għandu jkun dettaljat kif meħtieġ f’pakketti ta’ ħidma koerenti (pereżempju maqsum f’“ġestjoni tal-proġetti”, “taħriġ”, “organizzazzjoni ta’ avvenimenti”, “preparazzjoni u implimentazzjoni tal-mobbiltà”, “komunikazzjoni u tixrid”, “assigurazzjoni tal-kwalità”, eċċ.);
 2. Il-proposta għandha tiddeskrivi l-attivitajiet koperti minn kull pakkett ta’ ħidma;
 3. L-applikanti għandhom jipprovdu fil-proposta tagħhom tqassim tal-ispejjeż stmati li juru s-sehem għal kull pakkett ta’ ħidma;
 4. L-ispejjeż jistgħu jkopru l-ispejjeż tal-persunal, l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza, l-ispejjeż tat-tagħmir u tas-sottokuntrattar kif ukoll spejjeż oħra (bħat-tixrid tal-informazzjoni, pubblikazzjoni jew traduzzjoni).

Il-proposti se jiġu evalwati skont il-proċeduri ta’ evalwazzjoni standard bl-għajnuna ta’ esperti interni u/jew esterni. L-esperti se jivvalutaw il-kwalità tal-proposti, skont ir-rekwiżiti definiti fis-sejħa u l-impatt, il-kwalità u l-effiċjenza mistennija tal-azzjoni.

Wara l-evalwazzjoni tal-proposta, l-uffiċjal awtorizzanti se jistabbilixxi l-ammont tas-somma f’daqqa, filwaqt li jqis is-sejbiet tal-valutazzjoni mwettqa. Il-valur tas-somma f’daqqa se jkun limitat għal massimu ta’ 80 % tal-baġit stmat iddeterminat wara l-evalwazzjoni.

Il-parametri tal-għotja (l-ammont massimu tal-għotja, ir-rata ta’ finanzjament, l-ispejjeż totali eliġibbli, eċċ.) se jiġu stabbiliti fil-Ftehim tal-Għotja.

Il-kisbiet tal-proġett se jiġu evalwati fuq l-eżiti mwettqa. L-iskema ta’ finanzjament tippermetti li ssir enfasi fuq ir-riżultati aktar milli fuq l-inputs, u b’hekk titqiegħed enfasi fuq il-kwalità u l-livell tal-ilħuq ta’ għanijiet li jistgħu jitkejlu.

Aktar dettalji huma deskritti fil-mudell tal-Ftehim tal-Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP).

table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}