Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Citi svarīgi līguma noteikumi

Finanšu garantija

Ja finansiālās spējas uzskata par neapmierinošām, valsts aģentūra vai izpildaģentūra var pieprasīt jebkuram dotācijas saņēmējam, kam piešķirtā dotācija pārsniedz 60 000 EUR, iepriekš iesniegt garantiju, lai ierobežotu finanšu riskus, kas saistīti ar priekšfinansējuma maksājumu. Šo garantiju var pieprasīt apmērā līdz priekšfinansējuma maksājuma(-u) summai.

Šādas garantijas mērķis ir panākt, ka banka vai finanšu iestāde kļūst par neatsaucama nodrošinājuma devēju vai galvotāju pēc pirmā pieprasījuma attiecībā uz dotācijas saņēmēja saistībām, kas izriet no dotācijas nolīguma.

Šo finanšu garantiju (EUR) sniedz apstiprināta banka vai finanšu iestāde, kas izveidota ES dalībvalstī. Ja dotācijas saņēmējs ir izveidots valstī, kas nav ES valsts, valsts aģentūra vai izpildaģentūra var piekrist, ka garantiju sniedz šādā valstī izveidota banka vai finanšu iestāde, ja tā uzskata, ka attiecīgās bankas vai finanšu iestādes piedāvātais finanšu nodrošinājums un tā īpašības ir līdzvērtīgi ES dalībvalstī piedāvātajiem.

Garantiju var aizstāt ar kopīgu trešās personas garantiju vai vairākām trešo personu garantijām, ko sniedz dalīborganizācijas, kuras ir tā paša dotācijas nolīguma puses.

Garantija tiks atbrīvota pēc priekšfinansējuma kā starpposma maksājuma vai atlikuma maksājuma pakāpeniskas izmaksas dotācijas saņēmējam saskaņā ar dotācijas nolīgumā paredzētajiem nosacījumiem. Ja atlikuma maksājums notiek piedziņas formā, garantiju atbrīvo pēc dotācijas saņēmēja informēšanas vai arī tā paliks spēkā līdz galīgajam maksājumam, vai gadījumā, ja galīgā maksājuma samaksa ir piedziņas formā, trīs mēnešus pēc parādzīmes iesniegšanas saņēmējam.

Apakšuzņēmuma līgumu slēgšana un iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Dotācijas saņēmējs var slēgt apakšuzņēmuma līgumus par specifiskiem tehniskiem pakalpojumiem, kuri ir daļa no darbības uzdevumiem un kuru sniegšanā vajadzīgas specializētas prasmes (saistībā ar juridisko, grāmatvedības, nodokļu, cilvēkresursu jomu, IT utt.), vai īstenošanas līgumus. Tāpēc izmaksas, kas dotācijas saņēmējam rodas saistībā ar šā veida pakalpojumiem, var uzskatīt par attiecināmām izmaksām, ja vien tās atbilst visiem pārējiem dotācijas nolīgumā izklāstītajiem kritērijiem.

Ja projekta īstenošanai ir vajadzīgs preču, darbu vai pakalpojumu iepirkums (līgums), dotācijas saņēmējiem šāda līguma slēgšanas tiesības jāpiešķir par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, t. i., par piedāvājumu ar visizdevīgāko cenu attiecībā pret vērtību vai — attiecīgā gadījumā — piedāvājumu ar viszemāko cenu, nodrošinot interešu konflikta neesību un dokumentācijas saglabāšanu revīzijas vajadzībām.

Ja īstenošanas līguma cena pārsniedz 60 000 EUR, valsts aģentūra vai izpildaģentūra var piemērot dotācijas saņēmējam īpašus noteikumus papildus iepriekšējā rindkopā minētajiem. Šādi īpaši noteikumi jāpublicē valsts aģentūru un izpildaģentūras tīmekļa vietnēs.

Informācija par piešķirtajām dotācijām

Saskaņā ar pārredzamības principu un ex post publicitātes prasību informācija par Savienības līdzekļu saņēmējiem ir jāpublicē Komisijas, izpildaģentūras un/vai valsts aģentūru tīmekļa vietnēs nākamajā pusgadā pēc tam, kad ir slēgts finanšu gads, par kuru dotācijas piešķirtas.

Šo informāciju var publicēt arī jebkurā citā atbilstošā medijā, tai skaitā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Valstu aģentūras un izpildaģentūra publicē šādu informāciju:

 • dotācijas saņēmēja nosaukums un atrašanās vieta,
 • piešķirtās dotācijas summa,
 • dotācijas veids un mērķis.

Ja dotācijas saņēmējs iesniedz motivētu un pienācīgi pamatotu pieprasījumu, šīs ziņas nepublicē, ja šāda izpaušana var apdraudēt attiecīgo privātpersonu tiesības un brīvības, kuras aizsargā Eiropas Savienības Pamattiesību harta, vai kaitēt dotāciju saņēmēju komerciālajām interesēm.

Publicētos fizisku personu personas datus dzēš pēc diviem gadiem pēc tā finanšu gada beigām, kurā līdzekļi piešķirti.

Tas pats attiecas uz personas datiem, kas norādīti juridisko personu oficiālajos nosaukumos (piemēram, ja apvienību vai komercuzņēmumu nosaukumos ietverti to dibinātāju vārdi).

Šo informāciju nepublicē attiecībā uz stipendijām, ko maksā fiziskām personām, un citu tiešu atbalstu, ko maksā fiziskām personām, kurām tas vajadzīgs visvairāk (bēgļiem vai bezdarbniekiem). Dotāciju saņēmējas organizācijas arī nav tiesīgas publicēt šāda veida informāciju par personām, kas saņem mobilitātes dotāciju programmas “Erasmus+” ietvaros.

Publicitāte

Papildus prasībām, kas attiecas uz projekta pamanāmību un tā rezultātu izplatīšanu un projekta ietekmi (kas ir piešķiršanas kritēriji), pastāv pienākums ievērot minimālu publicitāti attiecībā uz katru projektu, kam piešķirta dotācija.

Dotāciju saņēmējiem skaidri jānorāda atsauce uz Eiropas Savienības atbalstu visos paziņojumos vai publikācijās neatkarīgi no to veida vai plašsaziņas līdzekļa, ietverot internetu, vai darbībās, kurām dotācija tiek izmantota.

Tas jādara saskaņā ar noteikumiem, kas ietverti dotācijas nolīgumā. Ja šādi noteikumi netiek pilnībā ievēroti, dotācijas saņēmējam piešķirto dotāciju var samazināt.

Pārbaudes un revīzijas

Valsts aģentūra vai izpildaģentūra un/vai Eiropas Komisija var veikt tehniskas un finansiālas pārbaudes un revīzijas saistībā ar dotācijas izlietojumu. Tās var arī pārbaudīt dotācijas saņēmēja (vai līdzsaņēmēja) obligātās uzskaites datus, lai periodiski novērtētu fiksēto summu, vienības izmaksas vai vienotas likmes finansējumu. Dotācijas saņēmējs (vai līdzsaņēmējs) ar sava likumīgā pārstāvja parakstu apņemas iesniegt pierādījumus, ka dotācija izlietota pareizi. Eiropas Komisija, izpildaģentūra, valstu aģentūras un/vai Eiropas Revīzijas palāta, OLAF, EPPO vai to pilnvarota struktūra var pārbaudīt dotācijas izlietojumu jebkurā brīdī līdz pieciem gadiem vai — ja dotācijas summa nepārsniedz 60 000 EUR — līdz trim gadiem, sākot no atlikuma maksājuma dienas vai dienas, kad valsts aģentūra vai izpildaģentūra veikusi atgūšanu. Tāpēc dotāciju saņēmēji glabā uzskaites datus, apliecinošu dokumentu oriģinālus, statistikas datus un citus dokumentus, kas saistīti ar dotāciju šajā periodā.

Attiecībā uz projektiem, ko tieši pārvalda izpildaģentūra EACEA, var izmantot dažādu veidu revīzijas procedūras atkarībā no konkrētā pasākuma veida, piešķirtās dotācijas apmēra un dotācijas veida.

Noteikumi attiecībā uz pārbaudēm un revīzijām ir sīkāk aprakstīti dotācijas nolīgumā.

Datu aizsardzība

Visus personas datus, kas ietverti pieteikuma veidlapā vai dotācijas nolīgumā, apstrādā valsts aģentūra vai izpildaģentūra, vai Eiropas Komisija saskaņā ar:

 • visos tādas apstrādes gadījumos, kas nepieciešama saskaņā ar Eiropas Komisijas oficiāliem norādījumiem vai instrukcijām vai nepieciešama programmas “Erasmus+” īstenošanai: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) [1] par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (Dokuments attiecas uz EEZ),
 • visos citos apstrādes gadījumos, kas nav nepieciešama saskaņā ar Eiropas Komisijas oficiāliem norādījumiem vai instrukcijām, kā arī nav nepieciešama programmas “Erasmus+” īstenošanai:
  • Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR jeb Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) [2]) attiecībā uz:
   • visiem pārziņa vai apstrādātāja apstrādātiem personas datiem ES/EEZ,
   • visiem personas datiem par datu subjektiem, kuri atrodas ES/EEZ apstrādes sākumā,
  • visos citos apstrādes gadījumos — valsts tiesību akti datu aizsardzības jomā.

Šajos gadījumos struktūra, kas pieņem lēmumu par citos nolūkos veiktas apstrādes līdzekļiem un mērķiem aizstāj Eiropas Komisiju kā atbildīgais datu pārzinis atbilstoši piemērojamiem vietējiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā.

Pieteikuma iesniedzēja atbildes uz jautājumiem pieteikuma veidlapā ir vajadzīgas, lai izvērtētu un turpmāk apstrādātu dotācijas pieteikumu saskaņā ar programmas “Erasmus+” vadlīnijām, izņemot, ja šādi jautājumi atzīmēti kā tādi, uz kuriem nav obligāti jāatbild. Personas datus apstrādā departaments vai nodaļa, kas atbild par attiecīgo Savienības dotāciju programmu (struktūra, kura pilda datu pārziņa funkcijas), un to dara tikai minētajā nolūkā. Personas datus var nosūtīt trešām personām, kas iesaistītas pieteikumu izvērtēšanā vai dotāciju pārvaldības procedūrā, ja tām ir nepieciešams tos zināt, neskarot to nosūtīšanu struktūrām, kuras atbild par pārraudzības un pārbaudes pienākumiem saskaņā ar Eiropas Savienības tiesībām, vai struktūrām, kas pilnvarotas veikt programmas vai jebkuru tās pasākumu izvērtēšanu. Konkrēti, lai aizsargātu Savienības finansiālās intereses, personas datus var nosūtīt iekšējās revīzijas dienestiem, Eiropas Revīzijas palātai, finanšu pārkāpumu komisijai vai Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai un starp Komisijas un izpildaģentūru kredītrīkotājiem. Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un tiesības labot jebkurus šādus datus. Ja pieteikuma iesniedzējam ir jautājumi par savu personas datu apstrādi, tas adresē tos aģentūrai, kas atlasījusi projektu. Konfliktu gadījumā pieteikuma iesniedzējam ir arī tiesības jebkurā laikā vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja.

Attiecībā uz personas datu apstrādi programmā “Erasmus+” Komisijas un izpildaģentūras tīmekļa vietnēs ir pieejams detalizēts paziņojums par privātumu, kurā ietverta kontaktinformācija: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/help/erasmus-and-data-protection_en.

Pasākumiem, ko pārvalda EACEA: https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/legal_notice/h2020-ssps-grants-sedia_en.pdf.

Pieteikuma iesniedzējs pirms priekšlikuma iesniegšanas informē tās personas, kuru personas dati ir ietverti priekšlikumā, par attiecīgo paziņojumu par privātumu, kā minēts iepriekš.

Saistībā ar izpildaģentūras pārvaldītiem pasākumiem pieteikumu iesniedzēji un — ja tie ir juridiskas personas — personas, kuras ir pieteikuma iesniedzēja administratīvās, vadības vai uzraudzības struktūras locekļi vai kurām ir pārstāvības, lēmumu pieņemšanas vai kontroles pilnvaras attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju, vai fiziskas vai juridiskas personas, kas uzņemas neierobežotu atbildību par pieteikuma iesniedzēja parādiem, tiek informētas, ka to personas datus (vārds, uzvārds fiziskas personas gadījumā; adrese, juridiskā forma un to personu vārds un uzvārds, kurām ir pārstāvības un lēmumu pieņemšanas vai kontroles pilnvaras, juridiskas personas gadījumā) aģentūras kredītrīkotājs var reģistrēt agrīnās noteikšanas un izslēgšanas sistēmā (EDES), ja viņi ir nonākuši kādā no situācijām, kas minētas Regulā (ES, Euratom) 2018/1046.