Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

4. Posms. Pieteikuma veidlapas aizpildīšana un iesniegšana

Lai pieprasītu ES dotāciju programmas “Erasmus+” ietvaros, pieteikumu iesniedzējiem jāizmanto konkrētās katra pasākuma veidlapas, kas ir pieejamas Eiropas Komisijas vai valstu aģentūru tīmekļa vietnēs (kontaktinformāciju skatiet šādā saitē: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_lv).

Ja projektus iesniedz konsorcija, koordinators iesniedz vienu pieteikumu par visu projektu visu iesaistīto konsorcija dalībnieku vārdā. Pieteikums jāiesniedz attiecīgajai valsts aģentūrai vai izpildaģentūrai (sk. sadaļu “Kur pieteikties?” par katru pasākumu šo vadlīniju B daļā).

Pieteikumi, kas nosūtīti pa pastu, izmantojot kurjerpasta pakalpojumus, pa faksu vai e-pastu, netiks pieņemti.

Valstu aģentūru pārvaldīto pasākumu gadījumā elektroniskajai veidlapai jābūt aizpildītai vienā no oficiālajām valodām, ko lieto ES dalībvalstīs un programmas asociētajās trešās valstīs. Ja pasākumus pārvalda izpildaģentūra, pieteikumu iesniedzējiem veidlapa jāaizpilda vienā no ES oficiālajām valodām. Tomēr projekta kopsavilkumam vienmēr vajadzētu būt angļu valodā.

Pieteikumi jāiesniedz tikai vienai valsts aģentūrai vai izpildaģentūrai. Ja vienu un to pašu pieteikumu iesniedz vairākkārt vienā un tajā pašā atlases kārtā vienai un tai pašai valsts aģentūrai vai izpildaģentūrai, valsts aģentūra vai izpildaģentūra par derīgu vienmēr uzskata pēdējo versiju, kas iesniegta pirms termiņa beigām. Ja vienas un tās pašas pieteikuma iesniedzējas organizācijas vai konsorcija vienu un to pašu pieteikumu vai ļoti līdzīgus pieteikumus iesniedz vairākām valstu aģentūrām, visi pieteikumi var tikt automātiski noraidīti (sk. sadaļu par piešķirto līdzekļu nesummēšanu).

Lai uzzinātu vairāk par pieteikuma veidlapas aizpildīšanu un iesniegšanu, skatiet šādas tīmekļa vietnes:

  • attiecībā uz pasākumiem, ko pārvalda “Erasmus+” valstu aģentūras: izlasiet vadlīnijas par to, kā aizpildīt un iesniegt elektronisku veidlapu. Minētajās vadlīnijās ir arī sniegta informācija par to, kā rīkoties tehnisku problēmu gadījumā; tās ir pieejamas valstu aģentūru (attiecībā uz to pārvaldītiem pasākumiem) un Eiropas Komisijas tīmekļa vietnēs,
  • attiecībā uz pasākumiem, ko pārvalda izpildaģentūra: pieteikumi jāiesniedz elektroniski, izmantojot Finansēšanas un iepirkumu iespēju portāla elektroniskās iesniegšanas sistēmu. Plašāku informāciju par iesniegšanas procesu (tostarp IT aspektiem) skatiet tiešsaistes rokasgrāmatā, kas pieejama šādā vietnē: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf.

Termiņa ievērošana

Pieteikumam jābūt iesniegtam līdz katram pasākumam noteiktajam termiņam. Termiņi projektu iesniegšanai attiecībā uz katru pasākumu ir norādīti šo vadlīniju B daļā “Atbilstības kritēriji”.

Piezīme.

Pasākumiem, ko pārvalda “Erasmus+” valstu aģentūras, neatkarīgi no tā, kāda ir termiņa pēdējā diena, termiņš elektronisko veidlapu iesniegšanai vienmēr ir līdz plkst. 12.00.00 (pusdienlaikam pēc Briseles laika).

Pasākumiem, ko pārvalda izpildaģentūra EACEA un kas iekļauti šajās programmas vadlīnijās, saskaņā ar Eiropas Komisijas Finansēšanas un iepirkumu iespēju portāla (FTOP) prasībām termiņš priekšlikumu iesniegšanai EACEA ir līdz plkst. 17.00.00 (pēc Briseles laika).

Pieteikumu iesniedzējiem valstīs, kurās ir cita laika zona, rūpīgi jāizvērtē laika atšķirības, lai izvairītos no noraidījumiem.