Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

C Daļa. Informācija pieteikumu iesniedzējiem

Visi potenciālie pieteikumu iesniedzēji, kas plāno iesniegt projekta priekšlikumu, lai saņemtu ES finansiālo atbalstu programmas “Erasmus+” ietvaros, ir aicināti rūpīgi izlasīt šo sadaļu, kura ir izstrādāta saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem, kuri izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulā (ES, Euratom) 2018/1046, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam 1 (turpmāk “ES Finanšu regula”).

Visi līguma un finanšu noteikumi, ko piemēro piešķirtajām dotācijām, ir izklāstīti dotācijas nolīgumu paraugos, kas attiecībā uz EACEA īstenotajiem projektiem ir pieejami Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā 2 un attiecībā uz valstu aģentūru īstenotajiem projektiem ir pieejami attiecīgās “Erasmus+” valsts aģentūras tīmekļa vietnē. Ja pastāv neatbilstība šajās vadlīnijās sniegtajai informācijai, noteikumiem, kas izklāstīti dotācijas nolīgumos un dotācijas nolīgumu paraugos (turpmāk “dotācijas nolīguma paraugs” jeb “DNP”), ir augstāka prioritāte nekā C daļā izklāstītajiem noteikumiem.