Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Šī tīmekļvietne vēl neatspoguļo programmas “Erasmus+” 2023. gada vadlīnijas.

Tomēr, noklikšķinot uz “Lejupielādēt” (“Download”) šīs lapas labajā pusē, varat lejuplādēt 2023. gada vadlīniju PDF versiju jūsu izvēlētajā valodā.

C Daļa. Informācija pieteikumu iesniedzējiem

Visi potenciālie pieteikumu iesniedzēji, kas plāno iesniegt projekta priekšlikumu, lai saņemtu ES finansiālo atbalstu programmas “Erasmus+” ietvaros, ir aicināti rūpīgi izlasīt šo sadaļu, kura ir izstrādāta saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulā (ES, Euratom) 2018/1046, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam1  (turpmāk “ES Finanšu regula”). Visi līguma un finanšu noteikumi, kuri attiecas uz piešķirtajām dotācijām, ir norādīti dotāciju nolīgumu paraugos, kas pieejami Eiropas Komisijas vai “Erasmus+” valstu aģentūru tīmekļa vietnēs un — izpildaģentūras gadījumā — Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā2 . Ja pastāv neatbilstība šajās vadlīnijās sniegtajai informācijai, nosacījumiem dotācijas nolīgumu paraugos ir augstāka prioritāte nekā C daļā izklāstītajiem nosacījumiem.

 

  • 1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (1) (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.). ES Finanšu regula ir pieejama vietnē https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=LV.
  • 2 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.