Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mācību mobilitāte jaunatnes jomā

Šajā programmas vadlīniju sadaļā ir aplūkoti 1. pamatpasākuma pasākumi jaunatnes jomā. Šie pasākumi sniedz neformālās un ikdienējās mācīšanās iespējas jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem.

Neformālā un ikdienējā mācīšanās dod jauniešiem iespēju apgūt svarīgākās kompetences, kas veicina viņu personisko un sociālizglītojošo attīstību un sekmē viņu aktīvu līdzdalību sabiedrībā, tādējādi uzlabojot viņu nodarbinātības izredzes.

Piedaloties mācību mobilitātes darbībās, jaunatnes darbinieki attīstīs savai profesionālajai attīstībai nepieciešamās prasmes, sekmēs jaunas organizatoriskās metodes un paaugstinās darba ar jaunatni kvalitāti kopumā.

Mācīšanās darbības jaunatnes jomā ir paredzētas tam, lai radītu būtiski pozitīvu ietekmi uz jauniešiem, kā arī iesaistītajām organizācijām un kopienām, kurās notiek šādas darbības, pašu jaunatnes jomu un Eiropas ekonomikas un sociālo nozari kopumā. Tiek atbalstīti šādi pasākumi:

  • jauniešu mobilitāte — jauniešu apmaiņa,
  • mobilitātes projekti jaunatnes darbiniekiem,
  • jauniešu līdzdalības darbības,
  • DiscoverEU iekļaušanas pasākums.

Kā piekļūt šīm iespējām?

Pastāv divi veidi, kā pieteikties finansējumam:

  • standarta projekti sniedz pieteikumu iesniedzējām organizācijām un neformālām jauniešu grupām iespēju īstenot vienu vai vairākas jaunatnes darbības 3 līdz 24 mēnešu laikposmā. Standarta projekti ir labākā izvēle organizācijām, kuras pirmoreiz izmēģina programmu “Erasmus+” vai kuras vēlas organizēt tikai ierobežotu darbību skaitu,
  • akreditētie projekti ir pieejami tikai organizācijām, kuras ir saņēmušas “Erasmus” akreditāciju jaunatnes jomā. Šī īpašā finansējuma sadaļa ļauj akreditētajām organizācijām regulāri saņemt finansējumu mobilitātes darbībām, kuras palīdz pakāpeniski īstenot to akreditācijas plānu.

Organizācijas, kuras vēlas regulāri organizēt mobilitātes darbības, var pieteikties “Erasmus” akreditācijai. Plašāka informācija par akreditāciju pieejama šo vadlīniju nodaļā ““Erasmus” akreditācija jaunatnes jomā”.

Turklāt organizācijas un neformālas jauniešu grupas var iesaistīties programmā bez pieteikuma iesniegšanas, pievienojoties kā projekta partneri.

Tagged in:  Youth