Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

4 Etapas: Paraiškos formos užpildymas ir pateikimas

Norėdami prašyti ES dotacijos pagal programą „Erasmus+“, pareiškėjai turi naudoti konkrečias kiekvienam veiksmui nustatytas formas, kurias galima rasti Europos Komisijos arba nacionalinių agentūrų interneto svetainėse (kontaktiniai duomenys – adresu http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en).

Jeigu projekto paraišką teikia konsorciumas, koordinatorius visų konsorciumo narių vardu pateikia vieną visam projektui skirtą paraišką. Paraiška turi būti pateikta atitinkamai nacionalinei agentūrai arba vykdomajai įstaigai (žr. šio vadovo B dalies skirsnius „Kam teikti paraišką?“).

Paštu, per kurjerį, faksu arba e. paštu siunčiamos paraiškos nepriimamos.

Jei veiksmus administruoja nacionalinė agentūra, elektroninė forma turi būti užpildyta viena iš oficialių ES valstybėse narėse ar Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse vartojamų kalbų. Jeigu veiksmus administruoja vykdomoji įstaiga, pareiškėjai formą turi užpildyti viena iš oficialiųjų ES kalbų. Tačiau projekto anotacija ir (arba) santrauka visada turėtų būti pateikta anglų kalba.

Paraiškos turi būti pateiktos tik vienai nacionalinei agentūrai arba vykdomajai įstaigai. Jeigu vykstant tai pačiai atrankai ta pati paraiška tai pačiai nacionalinei agentūrai arba vykdomajai įstaigai pateikiama kelis kartus, nacionalinė agentūra arba vykdomoji įstaiga galiojančia visada laikys paskutinę prieš pasibaigiant terminui pateiktą versiją. Jeigu ta pati paraišką teikianti organizacija arba konsorciumas tokią pat arba labai panašias paraiškas kelis kartus pateikia skirtingoms nacionalinėms agentūroms, visos paraiškos gali būti automatiškai atmestos (žr. skirsnį apie nekaupiamąjį skyrimą).

Daugiau informacijos apie tai, kaip pildyti ir teikti paraiškas, pateikta šiose interneto svetainėse:

  • Kai veiksmus administruoja „Erasmus+“ nacionalinės agentūros: informaciją, kaip pildyti ir teikti elektroninę formą, rasite gairėse. Jose taip pat paaiškinta, ką daryti kilus techninėms problemoms; gairės skelbiamos nacionalinių agentūrų (kai jos administruoja veiksmus) ir Europos Komisijos interneto svetainėse.
  • Kai veiksmus administruoja vykdomoji įstaiga: paraiškos turi būti pateiktos elektroniniu būdu per Finansavimo ir konkursų portalo elektroninę teikimo sistemą. Daugiau informacijos apie teikimo procesą (įskaitant IT aspektus) rasite internetiniame vadove adresu https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_lt.pdf

Termino laikymasis

Paraiška turi būti pateikta iki kiekvienam veiksmui nustatyto termino. Kiekvieno veiksmo projektų pateikimo terminai nurodyti šio vadovo B dalyje „Tinkamumo kriterijai“.

Pastaba.

Kai veiksmus administruoja „Erasmus+“ nacionalinės agentūros, neatsižvelgiant į termino dieną, elektroninės formos visada turi būti pateiktos iki 12:00:00 (vidurdienio Briuselio laiku).

Įgyvendinant veiksmus, kuriuos administruoja vykdomoji įstaiga EACEA ir kuriems taikomas šis Programos vadovas, laikantis Komisijos portale „Funding and Tender Opportunities Portal“ nustatytų reikalavimų, pasiūlymų teikimo EACEA terminas yra 17:00:00 (Briuselio laiku).

Kitai laiko zonai priklausančiose šalyse įsteigti pareiškėjai turėtų atidžiai įvertinti laiko skirtumus, kad jų paraiškos nebūtų atmestos.