Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Kitos svarbios sutartinės nuostatos

Finansinė garantija

Jeigu finansinis pajėgumas laikomas menku, nacionalinė agentūra arba vykdomoji įstaiga, siekdamos sumažinti su išankstinio finansavimo mokėjimu susijusią finansinę riziką, gali pareikalauti, kad dotacijos gavėjas, kuriam suteikta didesnė nei 60 000 EUR dotacija, iš anksto pateiktų garantiją. Didžiausia garantijos, kurios gali būti pareikalauta, suma negali būti didesnė nei išankstinio finansavimo mokėjimo (-ų) suma.

Tokia garantija siekiama, kad bankas arba finansų įstaiga neatšaukiamai užtikrintų skolos grąžinimą arba veiktų kaip dotacijos gavėjo įsipareigojimų, kylančių iš dotacijos sutarties, pirmosios eilės skolos garantas.

Finansinę garantiją eurais suteikia patvirtintas bankas arba finansų įstaiga, įsteigta vienoje iš ES valstybių narių. Jeigu dotacijos gavėjas įsteigtas ne ES šalyje, nacionalinė agentūra arba vykdomoji įstaiga gali sutikti, kad garantiją suteiktų toje šalyje įsteigtas bankas arba finansų įstaiga, jeigu mano, kad to banko arba finansų įstaigos teikiamos finansinės garantijos ir jų savybės yra lygiavertės bet kurioje iš ES valstybių narių įsteigto banko ar finansų įstaigos teikiamoms garantijoms ir jų savybėms.

Vietoj tokios garantijos gali būti pateikta trečiosios šalies solidarioji garantija arba dalyvaujančiųjų organizacijų, kurios yra tos pačios dotacijos sutarties šalys, suteiktos kelios trečiųjų šalių solidariosios garantijos.

Garantija dotacijos gavėjui bus grąžinta laipsniškai baigus išankstinį finansavimą – išmokėjus tarpines sumas arba likutį, vadovaujantis dotacijos sutartyje nustatytomis sąlygomis. Jeigu vietoj likučio mokėjimo lėšos yra susigrąžinamos, garantija bus grąžinta pranešus apie tai dotacijos gavėjui arba bus aiškiai numatyta, kad ji lieka galioti iki galutinio mokėjimo išmokėjimo ir, jei galutinis mokėjimas turi būti susigrąžinamas, per tris mėnesius po to, kai dotacijos gavėjui nusiunčiamas debetinis dokumentas.

Subrangos ir viešųjų pirkimų sutarčių sudarymas

Dotacijos gavėjas gali sudaryti subrangos sutartis dėl konkrečių techninių paslaugų, kurios yra veiksmų užduočių dalis ir kurioms reikia specializuotų įgūdžių (susijusių su teisine, apskaitos, mokesčių, žmogiškųjų išteklių sritimis, IT ir t. t.), arba įgyvendinimo sutartis. Taigi dotacijos gavėjo patiriamos išlaidos šios rūšies paslaugoms gali būti laikomos tinkamomis finansuoti, jeigu atitinka visus kitus dotacijos sutartyje apibūdintus kriterijus.

Jeigu projektui įgyvendinti reikalingi viešieji prekių, darbų ar paslaugų pirkimai (sutartys), dotacijos gavėjai sutartį turi sudaryti su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu subjektu, t. y. su subjektu, kurio pasiūlymas yra geriausias kokybės ir kainos santykio atžvilgiu, arba, jei tai taikoma, su mažiausią kainą pasiūliusiu subjektu, kartu vengdami interesų konflikto ir pasirūpindami, kad būtų išsaugoti auditui reikalingi dokumentai.

Jeigu įgyvendinimo sutarties vertė yra didesnė negu 60 000 EUR, papildomai prie ankstesnėje pastraipoje nurodytų taisyklių nacionalinė agentūra arba vykdomoji įstaiga gali nustatyti dotacijos gavėjui specialias taisykles. Tos specialios taisyklės bus paskelbtos nacionalinių agentūrų arba vykdomosios įstaigos interneto svetainėse.

Informacija apie skirtas dotacijas

Laikantis skaidrumo principo ir ex post viešinimo reikalavimo informacija apie Sąjungos fondų lėšų gavėjus per pirmąjį pusmetį nuo finansinių metų, kuriais jos buvo skirtos, pabaigos privalo būti paskelbta Komisijos, vykdomosios įstaigos ir (arba) nacionalinių agentūrų svetainėje.

Ši informacija taip pat gali būti skelbiama bet kokiuose kituose tinkamuose šaltiniuose, įskaitant Europos Sąjungos oficialųjį leidinį.

Nacionalinės agentūros ir vykdomoji įstaiga skelbs tokią informaciją:

 • dotacijos gavėjo pavadinimą ir vietą;
 • skirtos dotacijos sumą;
 • dotacijos pobūdį ir paskirtį.

Dotacijos gavėjui pateikus motyvuotą ir tinkamai pagrįstą prašymą, ši informacija neskelbiama, jeigu dėl tokio informacijos atskleidimo galėtų kilti pavojus pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją saugomoms susijusių asmenų teisėms ir laisvėms arba galėtų būti pakenkta dotacijų gavėjų komerciniams interesams.

Kalbant apie asmens duomenis, susijusius su fiziniais asmenimis, paskelbta informacija pašalinama praėjus dvejiems metams nuo finansinių metų, kuriais lėšos buvo skirtos, pabaigos.

Tokia pati tvarka taikoma asmens duomenims, kurie yra nurodomi juridinių asmenų oficialiuose pavadinimuose (pavyzdžiui, kai asociacija arba įmonė pavadinama jos steigėjų vardu).

Ši informacija neskelbiama fiziniams asmenims mokamų stipendijų atveju arba socialiai remtiniems fiziniams asmenims (pabėgėliams ir bedarbiams) mokamos kitos tiesioginės paramos atveju. Be to, dotaciją gaunančioms organizacijoms neleidžiama skelbti šios rūšies informacijos apie asmenis, pagal programą „Erasmus+“ gaunančius mobilumo dotaciją.

Viešinimas

Be reikalavimų dėl projekto matomumo ir jo rezultatų sklaidos ir projekto poveikio (t. y. dotacijos skyrimo kriterijų), privaloma užtikrinti bent minimalų kiekvieno projekto, kuriam suteikta dotacija, viešinimą.

Dotacijų gavėjai visuose visokia forma ir visokioje terpėje, įskaitant internetą, skelbiamuose pranešimuose, leidiniuose, vykdydami bet kokią veiklą, kuriai naudojama ta dotacija, turi aiškiai nurodyti, kad tai veiklai buvo skirta Europos Sąjungos parama.

Tai turi būti daroma remiantis dotacijos sutarties nuostatomis. Jeigu šių nuostatų nėra visapusiškai laikomasi, dotacijos gavėjui skirta dotacija gali būti sumažinta.

Patikros ir auditas

Nacionalinė agentūra arba vykdomoji įstaiga ir (arba) Europos Komisija gali atlikti technines ir finansines patikras ir auditą, siekdamos nustatyti, kaip naudojama dotacija. Jos taip pat gali tikrinti dotacijos gavėjo (arba bendro dotacijos gavėjo) teisės aktais nustatytus dokumentus, kad periodiškai įvertintų finansavimą pagal vieneto įkainį, fiksuotąsias sumas ar fiksuotąsias normas. Dotacijos gavėjas (arba bendras dotacijos gavėjas) įsipareigoja pateikti įrodymus, kad dotacija buvo panaudota teisingai, o jo teisinis atstovas įsipareigojimą patvirtina parašu. Europos Komisija, vykdomoji įstaiga, nacionalinė agentūra ir (arba) Europos Audito Rūmai, OLAF, EPPO ar jų įgaliota įstaiga bet kuriuo metu ne ilgiau kaip per penkerius metus (arba ne ilgiau kaip per trejus metus, jeigu dotacijos suma neviršija 60 000 EUR) nuo tos dienos, kurią nacionalinė agentūra arba vykdomoji įstaiga sumoka likutį arba susigrąžina lėšas, gali patikrinti, kaip panaudota dotacija. Todėl dotacijos gavėjai šiuo laikotarpiu turi saugoti įrašus, patvirtinamųjų dokumentų originalus, statistinius įrašus ir kitus su dotacija susijusius dokumentus.

Projektams, kuriuos tiesiogiai valdo vykdomoji įstaiga EACEA, gali būti taikomos skirtingos audito procedūros, atsižvelgiant į atitinkamų veiksmų rūšį, skiriamos dotacijos dydį ir dotacijos formą.

Išsamios nuostatos dėl patikrų ir audito pateikiamos dotacijos sutartyje.

Duomenų apsauga

Visus paraiškos formoje arba dotacijos sutartyje pateiktus asmens duomenis nacionalinė agentūra, vykdomoji įstaiga arba Europos Komisija tvarko vadovaudamosi:

 • Visai tvarkymo veiklai, atliekamai pagal oficialių gairių reikalavimus ar Europos Komisijos nurodymus, ar kai tai būtina programai „Erasmus+“ įgyvendinti, taikomi šie dokumentai: 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB[1] (tekstas svarbus EEE);
 • Visai tvarkymo veiklai kitais tikslais, kurią atlikti nėra būtina pagal oficialių gairių reikalavimus ar Europos Komisijos nurodymus, ar kai tai nėra būtina programai „Erasmus+“ įgyvendinti, taikomi šie dokumentai:
  • Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (kitaip – BDAR; 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679[2]) tokiems duomenims kaip:
   • visi ES ir (arba) EEE duomenų valdytojo ar tvarkytojo tvarkomi asmens duomenys;
   • visi duomenų subjektų, kurie duomenų tvarkymo veiklos pradžioje yra ES ir (arba) EEE, asmens duomenys;
  • nacionaliniai duomenų apsaugos teisės aktai, skirti visai kitai duomenų tvarkymo veiklai.

Šiais atvejais subjektas, sprendžiantis dėl duomenų tvarkymo priemonių ir tikslų, šiais kitais tikslais pakeičia Europos Komisiją, kaip atskaitingą ir atsakingą duomenų valdytoją, pagal taikytinus duomenų apsaugos teisės aktus.

Pareiškėjo atsakymai į paraiškos formoje pateiktus klausimus (išskyrus tuos, kurie pažymėti kaip neprivalomi) yra būtini, kad dotacijos paraišką būtų galima įvertinti ir toliau ją tvarkyti pagal programos „Erasmus+“ vadovą. Asmens duomenis tuo vieninteliu tikslu tvarkys už atitinkamą Sąjungos dotacijų programą atsakingas padalinys arba skyrius (subjektas, veikiantis kaip duomenų valdytojas). Asmens duomenis galima perduoti trečiosioms šalims, kurios dalyvauja vertinant paraiškas arba dotacijos administravimo procedūroje ir kurioms tuos duomenis būtina žinoti, neapribojant galimybės duomenis perduoti įstaigoms, kurios pagal Europos Sąjungos teisę yra atsakingos už kontrolę ir tikrinimą, arba įstaigoms, kurios yra įgaliotos atlikti Programos ar jos veiksmų vertinimus. Visų pirma, siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, asmens duomenys gali būti perduodami vidaus audito tarnyboms, Europos Audito Rūmams, Finansinių pažeidimų komisijai arba Europos kovos su sukčiavimu tarnybai ir leidimus suteikiantiems Komisijos bei vykdomųjų įstaigų pareigūnams. Pareiškėjas turi teisę pasitikrinti savo asmens duomenis ir juos pataisyti. Visus klausimus dėl savo asmens duomenų tvarkymo pareiškėjas turėtų teikti projektą atrinkusiai agentūrai. Konfliktų atveju pareiškėjas taip pat turi teisę bet kada kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną.

Su asmens duomenų tvarkymu pagal programą „Erasmus+“ susijęs išsamus privatumo pareiškimas, įskaitant informaciją ryšiams, pateikiamas Komisijos ir vykdomosios įstaigos svetainėje. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/help/erasmus-and-data-protection_en

Kai veiksmus administruoja EACEA: https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/legal_notice/h2020-ssps-grants-sedia_en.pdf 

Pareiškėjas informuoja asmenis, kurių asmens duomenys yra nurodyti pasiūlyme, apie atitinkamą privatumo pareiškimą, kaip nurodyta pirmiau, prieš pateikdamas pasiūlymus.

Kai vykdomi vykdomosios įstaigos valdomi veiksmai, pareiškėjai ir, jei jie yra teisės subjektai, pareiškėjo administracinio, valdymo arba priežiūros organo nariai, įgaliojimus atstovauti pareiškėjui, priimti sprendimus ir kontroliuoti pareiškėją turintys asmenys arba fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie prisiima neribotą atsakomybę už pareiškėjo skolas, yra informuojami, kad jų asmens duomenis (vardą ir pavardę (jei tai fizinis asmuo), adresą, juridinę formą ir pavadinimą, atstovavimo, sprendimo priėmimo arba kontrolės įgaliojimus turinčių asmenų vardą ir pavardę (jei tai juridinis asmuo) agentūros leidimus suteikiantis pareigūnas gali įtraukti į ankstyvojo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistemą (EDES), jei tie asmenys atsidurtų vienoje iš Reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046 nurodytų situacijų.