Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Šis tinklalapis dar neatitinka 2023 m. programos „Erasmus+“ vadovo turinio.

Tačiau visą 2023 m. vadovą pasirinkta kalba galite parsisiųsti PDF formatu, spustelėję parsisiuntimo mygtuką šio puslapio dešinėje.

C dalis. Informacija pareiškėjams

Visų potencialių pareiškėjų, ketinančių teikti projekto pasiūlymą, kad gautų iš ES finansinę paramą pagal programą „Erasmus+“, prašoma atidžiai perskaityti šį skirsnį, parengtą pagal 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/10461  (toliau – ES finansinis reglamentas) nuostatas, taikytinas Europos Sąjungos bendrajam biudžetui. Visos skiriamoms dotacijoms taikomos sutartinės ir finansinės nuostatos yra pateiktos dotacijos sutarties šablone, skelbiamame Europos Komisijos arba „Erasmus+“ nacionalinių agentūrų interneto svetainėse, o vykdomosios įstaigos atveju – portale „Funding and Tender Opportunities Portal“2 . Nustačius neatitikimų su šiame vadove pateikta informacija, viršenybė teikiama dotacijos sutarties šablono nuostatoms, o ne C dalies nuostatoms.

 

  • 1 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1). ES finansinį reglamentą galima rasti adresu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=LT.
  • 2 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.