Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Aukštojo mokslo ir studijų institucijų studentų ir darbuotojų mobilumo projektai

Pagal šį veiksmą remiamas aukštojo mokslo ir studijų institucijų visų studijų sričių ir pakopų (trumpojo ciklo, bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros) studentų fizinis ir mišrusis mobilumas. Studentai gali užsienyje studijuoti aukštojo mokslo ir studijų institucijoje partnerėje arba atlikti mokomąją praktiką užsienio įmonėje, mokslinių tyrimų institute, laboratorijoje, organizacijoje ar bet kokioje kitoje tinkamoje darbo vietoje. Studentai taip pat gali derinti studijų užsienyje laikotarpį su mokomąja praktika, taip dar labiau išplėsdami mokymosi rezultatus ir lavindami universaliuosius gebėjimus. Nors ilgalaikis fizinis mobilumas yra labai skatinamas, taip pat pripažįstamas poreikis pagal šį veiksmą siūlyti galimybių lanksčiau rinktis fizinio mobilumo trukmę, siekiant užtikrinti, kad Programoje galėtų dalyvauti visi studentai, nepriklausomai nuo jų kilmės, aplinkybių ir studijų srities.

Be to, pagal šį veiksmą remiamas aukštojo mokslo pedagoginių ir administracinių darbuotojų dalyvavimas profesinio tobulėjimo veikloje užsienyje, taip pat darbo rinkos profesionalų dalyvavimas mokant ir rengiant studentus arba darbuotojus aukštojo mokslo ir studijų institucijose. Šią veiklą gali sudaryti dėstymo ir praktinio mokymo (tokios veiklos kaip darbo stebėjimas, stebėsena, praktinio mokymo kursai) laikotarpiai.

Be to, pagal šį veiksmą remiamos mišriosios intensyvios programos, teikiančios galimybę aukštojo mokslo ir studijų institucijų grupėms drauge rengti mišriojo mobilumo programas ir veiklą studentams, akademiniams ir administraciniams darbuotojams.

Veiksmo tikslai

Šio veiksmo tikslas yra padėti kurti Europos švietimo erdvę, kuri būtų žinoma visame pasaulyje, ir stiprinti švietimo ir mokslinių tyrimų sąsajas.

Taip pat siekiama tikslo didinti įsidarbinimo galimybes, socialinę įtrauktį, pilietinį aktyvumą, inovacijas ir aplinkos tvarumą Europoje ir už jos ribų, studijų laikotarpiu suteikiant visų studijų sričių ir pakopų studentams galimybę studijuoti arba mokytis užsienyje. Šio veiksmo tikslai yra:

 • supažindinti studentus su kitokiais požiūriais, žiniomis, mokymo ir mokslinių tyrimų metodais ir darbo praktika jų studijų srityje Europos ir tarptautiniame kontekste;
 • lavinti universaliuosius gebėjimus, kaip antai komunikacijos, kalbų, kritinio mąstymo, problemų sprendimo, tarpkultūrinius ir mokslinių tyrimų gebėjimus;
 • ugdyti tokius perspektyvius jų įgūdžius kaip, pavyzdžiui, skaitmeniniai ir žalieji įgūdžiai, padėsiančius spręsti dabarties ir ateities uždavinius;
 • sudaryti sąlygas asmeniniam tobulėjimui, kaip antai padėti ugdyti gebėjimą prisitaikyti prie naujų situacijų ir didinti pasitikėjimą savimi.

Be to, siekiama tikslo, kad visi darbuotojai (įskaitant įmonių darbuotojus), siekdami profesinio tobulėjimo, galėtų dėstyti arba mokyti užsienyje ir drauge:

 • dalytis savo žiniomis;
 • įgyti mokymo naujoje aplinkoje patirties;
 • įgyti naujų ir pažangių pedagoginių ir mokymo programos sudarymo, taip pat skaitmeninių įgūdžių;
 • užmegzti ryšius su užsienio kolegomis, kad būtų galima bendradarbiaujant siekti Programos tikslų;
 • dalytis gerąja patirtimi ir stiprinti bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo ir studijų institucijų;
 • geriau parengti studentus dalyvauti darbo rinkoje.

Be to, siekiama skatinti tarpvalstybinių ir tarpdalykinių mokymo programų rengimą ir novatoriškus mokymosi ir mokymo metodus, įskaitant bendradarbiavimą internetu, moksliniais tyrimais grindžiamą mokymąsi ir į uždavinių sprendimą orientuotų metodų taikymą siekiant spręsti visuomenės problemas.

Kaip naudotis „Erasmus+“ mobilumo galimybėmis aukštojo mokslo srityje?

Paraišką teikianti organizacija turi būti įsteigta ES valstybėje narėje ar Programos „ Erasmus+“ asocijuotojoje trečiojoje valstybėje ir turi turėti galiojančią aukštojo mokslo akreditaciją. Ji gali teikti paraišką kaip atskira aukštojo mokslo ir studijų institucija, turinti „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją (ECHE), arba mobilumo konsorciumo, turinčio konsorciumo akreditaciją, vardu.

Individuali organizacijos akreditacija. „Erasmus“ Aukštojo Mokslo Chartija

Dar prieš teikdamos mobilumo projekto paraišką „Erasmus+“ nacionalinei agentūrai aukštojo mokslo ir studijų institucijos turi turėti „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją (ECHE) 1 . Pasirašydamos „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją aukštojo mokslo ir studijų institucijos įsipareigoja teikti visą mobilumo veiklos dalyviams reikalingą paramą, įskaitant kalbinio pasirengimo paramą. Mobilumo veiklos dalyviai gali naudotis internetine kalbine parama, kad iki mobilumo pradžios ir (arba) mobilumo laikotarpiu pagerintų savo užsienio kalbos žinias.

Tarp kitų ECHE principų yra tai, kad dalyvaujanti aukštojo mokslo ir studijų institucija mobilumo veiklą studijų ir mokymo tikslais gali vykdyti tik laikydamasi išankstinių tarpinstitucinių susitarimų, atrinkti perspektyvius dalyvius ir teikti mobilumo dotacijas sąžiningai, skaidriai ir nuosekliai, patvirtindama tai dokumentais ir laikydamasi su nacionaline agentūra sudarytos dotacijos sutarties nuostatų. Ji turėtų užtikrinti tokią sąžiningą ir skaidrią tvarką visais mobilumo veiklos etapais ir atsakinėdama į dalyvių užklausas ir (arba) nagrinėdama jų skundus. Ji turi užtikrinti, kad mobilumo kreditų kaupimo tikslais atveju atvykstantiems mobiliems studentams nereikėtų mokėti jokių mokesčių už mokslą, registraciją, egzaminus, naudojimąsi laboratorijomis ir bibliotekomis. Mobilumo laikotarpiui pasibaigus institucija turi užtikrinti automatinį ir visišką mokymosi užsienyje laikotarpių rezultatų pripažinimą.

ECHE papildo ECHE gairės 2 – dokumentas, padedantis aukštojo mokslo ir studijų institucijoms įgyvendinti ECHE principus. Įgyvendindamos visus veiksmus, kuriems reikia akreditacijos, aukštojo mokslo ir studijų institucijos turi tinkamai laikytis ECHE ir jos gairėse nustatytų nuostatų. Šiuo tikslu yra sukurta ECHE įsivertinimo priemonė 3 , kuri padeda aukštojo mokslo ir studijų institucijoms įvertinti, kaip joms sekasi laikytis ECHE principų ir kuriose srityse reikia tobulėti, ir pasiūlo tolesnio tobulėjimo idėjų.

Nors aukštojo mokslo ir studijų institucijos iš trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, ECHE 4 pasirašyti negali, jos turi laikytis šios chartijos principų. Todėl tokie aspektai kaip sąžininga ir skaidri dalyvių atranka, mokymosi rezultatų pripažinimas ir būtina parama mobilumo veiklos dalyviams turi būti aiškiai išdėstyti tarpinstituciniame susitarime dėl tarptautinio mobilumo.

Grupinė akreditacija. „Erasmus“ aukštojo mokslo mobilumo konsorciumo akreditacija

Dėl aukštojo mokslo mobilumo projekto finansavimo taip pat gali kreiptis ne tik atskiros aukštojo mokslo ir studijų institucijos, bet ir jų grupės. Tokia grupė vadinama mobilumo konsorciumu. Mobilumo konsorciumas turi turėti „Erasmus“ aukštojo mokslo mobilumo konsorciumų akreditaciją.

Mobilumo konsorciumo koordinatorius mobilumo konsorciumo vardu teikia paraišką dėl „Erasmus“ aukštojo mokslo mobilumo konsorciumų akreditacijos ir „Erasmus+“ dotacijos. Šią akreditaciją suteikia ta pati nacionalinė agentūra, kuri vertina paraišką dėl aukštojo mokslo mobilumo projekto finansavimo. Akreditavimo paraišką ir mobilumo projektų paraiškas galima pateikti per tą patį kvietimą teikti paraiškas, tačiau dotacija mobilumo projektams bus suteikta tik toms aukštojo mokslo ir studijų institucijų grupėms ir organizacijoms, kurių akreditavimo procesas sėkmingai užbaigtas.

Konsorciumo akreditacijai gauti turi būti įvykdytos toliau nurodytos sąlygos.

Tinkamumo kriterijai

Reikalavimus atitinkančios dalyvaujančiosios organizacijos

Aukštojo mokslo mobilumo konsorciumą gali sudaryti šios dalyvaujančiosios organizacijos:

 • aukštojo mokslo ir studijų institucijos, turinčios galiojančią „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją;
 • viešosios arba privačiosios organizacijos, veikiančios darbo rinkoje arba švietimo, mokymo ir jaunimo srityse.

Visos dalyvaujančiosios organizacijos turi būti įsteigtos toje pačioje ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje. Mobilumo konsorciumai negali būti steigiami trečiosiose valstybėse, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės.

Visos mobilumo konsorciumo organizacijos narės jau turi būti žinomos tuo metu, kai teikiama konsorciumo akreditavimo paraiška.

Kas gali teikti paraišką?

Bet kuri reikalavimus atitinkanti dalyvaujančioji organizacija gali veikti kaip koordinatorė ir teikti paraišką visų konsorciume dalyvaujančių organizacijų vardu.

Dalyvaujančiųjų organizacijų skaičius

Mobilumo konsorciumą turi sudaryti bent trys reikalavimus atitinkančios dalyvaujančiosios organizacijos, įskaitant dvi aukštojo mokslo ir studijų institucijas.

Konsorciumo akreditacijos galiojimo trukmė

Visas programos laikotarpis.

Jei suteikus akreditaciją iš esmės pasikeičia mobilumo konsorciumo sudėtis, reikia pateikti naują paraišką dėl akreditacijos.

Kam teikti paraišką?

Šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija, nacionalinei agentūrai.

Kada teikti paraišką?

Pareiškėjai akreditavimo paraišką dėl tų pačių ar vėlesnių metų birželio 1 d. prasidedančių projektų turi pateikti iki vasario 23 d. 12:00:00 (vidurdienio Briuselio laiku).

Kaip teikti paraišką?

Dėl išsamesnės informacijos, kaip teikti paraišką, žr. šio vadovo C dalį.

Dotacijų skyrimo kriterijai

Akreditavimo paraiška bus vertinama pagal toliau nurodytus dotacijos skyrimo kriterijus.

Konsorciumo aktualumas - (daugiausia 30 balų)

 • Pasiūlymo aktualumas:
  • siekiant atitinkamo veiksmo tikslų;
  • atsižvelgiant į konsorciume dalyvaujančių organizacijų ir individualių dalyvių poreikius ir tikslus.
 • Kokiu mastu pasiūlymas yra tinkamas siekiant:
  • užtikrinti kokybiškus dalyvių mokymosi rezultatus;
  • stiprinti konsorciume dalyvaujančių organizacijų gebėjimus ir padidinti tarptautinę jų veiklos aprėptį;
  • gauti ES pridėtinę vertę turinčių rezultatų, kurių nebūtų įmanoma pasiekti pavienių aukštojo mokslo ir studijų institucijų atskirai vykdoma veikla.

Konsorciumo sudėties ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė - (daugiausia 20 balų)

 • Kokiu mastu:
  • užtikrinama tinkama konsorciumo sudėtis, įskaitant siunčiančiąsias aukštojo mokslo ir studijų institucijas ir, kai tinka, papildomas dalyvaujančiąsias organizacijas iš kitų socialinių ir ekonomikos sektorių, turinčias tinkamą veiklos profilį, patirties ir žinių, kad projektas būtų visais atžvilgiais sėkmingai įgyvendinamas;
  • konsorciumo koordinatorius turi konsorciumo ar panašaus pobūdžio projekto valdymo patirties;
  • yra tinkamai apibrėžtas vaidmenų, pareigų, užduočių ir išteklių paskirstymas, ir atskleidžiamas visų dalyvaujančiųjų organizacijų įsipareigojimas ir aktyvus įsitraukimas;
  • yra sutelktos ir pasidalytos užduotys ir ištekliai;
  • yra nustatytos aiškios su sutarčių ir finansų valdymo klausimais susijusios pareigos;
  • konsorciume dalyvauja nauji atitinkamo veiksmo dalyviai ir mažiau patirties turinčios organizacijos.

Konsorciumo veiklos parengimo ir įgyvendinimo kokybė - (daugiausia 20 balų)

 • Visų mobilumo projekto etapų (parengiamosios veiklos, mobilumo veiklos įgyvendinimo ir tolesnės susijusios veiklos) aiškumas, išsamumas ir kokybė.
 • Praktinio organizavimo, valdymo ir rėmimo kokybė (pavyzdžiui, priimančiųjų organizacijų paieška, koordinavimas, informacinė, kalbinė ir kultūrinė parama, stebėsena).
 • Bendradarbiavimo, koordinavimo ir komunikacijos tarp dalyvaujančiųjų organizacijų ir su kitais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais kokybė.
 • Kai aktualu, dalyvių mokymosi rezultatų pripažinimo ir patvirtinimo priemonių kokybė, taip pat nuoseklus naudojimasis europinėmis skaidrumo ir pripažinimo priemonėmis.
 • Jei taikytina, mobilumo veiklos dalyvių atrankos ir mažiau galimybių turinčių asmenų skatinimo dalyvauti mobilumo veikloje priemonių tinkamumas.

Poveikis ir sklaida - (daugiausia 30 balų)

 • Konsorciumo vykdomos veiklos rezultatų vertinimo priemonių kokybė.
 • Galimas projekto poveikis:
  • dalyviams ir dalyvaujančiosioms organizacijoms įgyvendinant projektą ir jam pasibaigus;
  • institucijų, vietos, regioniniu, nacionaliniu ir (arba) tarptautiniu lygmeniu organizacijoms ar asmenims, tiesiogiai nedalyvaujantiems projekte.
 • Priemonių, kuriomis siekiama skleisti konsorciumo veiklos rezultatus dalyvaujančiosiose organizacijose, organizacijose partnerėse bei už jų ribų, tinkamumas ir kokybė.

Kad būtų atrinkti akreditacijai, pasiūlymai turi būti įvertinti bent 60 balų. Be to, jiems turi būti skirta ne mažiau kaip pusė didžiausio balų skaičiaus pagal kiekvieną dotacijos skyrimo kriterijų.

Projekto rengimas

Paraišką teikianti organizacija pateikia mobilumo projekto dotacijos paraišką, pasirašo ir įgyvendina dotacijos sutartį bei teikia ataskaitas.

Mobilumo projekte dalyvaujančiosios organizacijos atlieka šias funkcijas ir užduotis:

 • siunčiančioji organizacija yra atsakinga už studentų ir (arba) darbuotojų atranką ir siuntimą į užsienį. Tai apima ir dotacijų išmokėjimą (dalyviams ES valstybėse narėse ir Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse), parengiamąją veiklą, stebėseną ir su mobilumo laikotarpiu susijusį automatinį pripažinimą;
 • priimančioji organizacija yra atsakinga už studentų ir (arba) darbuotojų iš užsienio priėmimą ir suteikia jiems galimybę dalyvauti studijų, stažuotės (mokomosios praktikos) arba mokymo veiklos programoje arba sudaro jiems sąlygas joje dirbti pedagoginį darbą. Tai apima ir dotacijų išmokėjimą (iš trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, atvykusiems dalyviams);
 • organizacija tarpininkė – organizacija, veikianti vienos iš ES valstybių narių ar Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių darbo rinkoje arba švietimo, mokymo ir darbo su jaunimu srityse. Ji gali būti mobilumo konsorciumo partnerė, bet ne siunčiančioji organizacija. Ji gali padėti atlikti ir palengvinti siunčiančiųjų aukštojo mokslo ir studijų institucijų administracines procedūras, geriau parinkti stažuotojus (praktikantus) pagal įmonių poreikius ir prisidėti rengiant dalyvius.

Siunčiančioji ir priimančioji organizacijos kartu su studentais ir (arba) darbuotojais turi prieš mobilumo laikotarpio pradžią susitarti dėl studentų veiklos (mokymosi sutartyje) arba darbuotojų veiklos (mobilumo sutartyje). Šiomis sutartimis nustatomas mobilumo laikotarpio užsienyje turinys ir nurodomos kiekvienos sutarties šalies taikomos oficialaus pripažinimo nuostatos. Dotacijos sutartyje, kurią pasirašo dotacijos gavėjas ir dalyvis, nustatomos teisės ir pareigos. Kai veiklą (studentų mobilumą studijų tikslais, įskaitant mišrųjį mobilumą, ir darbuotojų mobilumą dėstymo tikslais) organizuoja dvi aukštojo mokslo ir studijų institucijos, prieš pradedant mainus turi būti sudaromas siunčiančiosios ir priimančiosios institucijų tarpinstitucinis susitarimas.

Horizontalieji aspektai

Rengiant mobilumo projektą turi būti stiprinami toliau nurodyti horizontalieji aspektai.

Aukštojo mokslo mobilumo įtrauktis ir įvairovė

Kad studentams ir darbuotojams būtų lengviau dalyvauti mobilumo veikloje, laikantis ECHE principų, aukštojo mokslo ir studijų institucijos turi užtikrinti lygiateisę ir sąžiningą prieigą ir kitas galimybes dabartiniams ir potencialiems dalyviams, kad ir kokia būtų jų kilmė. Tai reiškia, kad įtraukiami mažiau galimybių turintys dalyviai, įskaitant su fizine, psichine ir sveikatos būkle susijusių poreikių turinčius dalyvius, taip pat studentus, kurie turi vaikų, dirba arba yra profesionalūs sportininkai, ir visų studijų sričių, kuriose trūksta mobilumo, studentus. Siekiant laikytis šio principo, labai svarbu nustatyti vidaus atrankos procedūras, pagal kurias būtų atsižvelgiama į lygybės ir įtraukties poreikius ir būtų visapusiškai vertinami pareiškėjų nuopelnai ir motyvacija. Be to, aukštojo mokslo ir studijų institucijos raginamos savo studijų programose teikti integruotų mobilumo galimybių, tokių kaip vadinamieji mobilumo langai, kad palengvintų visų studijų sričių studentų dalyvavimą. Šiuo atžvilgiu mišrusis mobilumas gali teikti papildomų galimybių, kurios gali būti tinkamesnės tam tikriems asmenims ar studentų grupėms. Už įtrauktį atsakingų darbuotojų paskyrimas aukštojo mokslo ir studijų institucijose šiomis aplinkybėmis padeda spręsti įtraukties ir įvairovės klausimus. Už įtrauktį atsakingi darbuotojai gali, pavyzdžiui, padėti didinti informuotumą, parengti komunikacijos ir informavimo strategijas, bendradarbiaujant su atitinkamais kolegomis užtikrinti pakankamą paramą mobilumo laikotarpiu ir savo žiniomis įtraukties ir įvairovės srityje padėti atitinkamiems institucijos darbuotojams bendradarbiauti.

Aplinkos tvarumas ir ekologiškas mobilumas aukštojo mokslo srityje

Pagal ECHE principus aukštojo mokslo ir studijų institucijos turi skatinti tausoti aplinką vykdant bet kokią su Programa susijusią veiklą. Tai reiškia, kad skatinama mobilumo tikslais naudotis aplinką tausojančiu transportu, aktyviai stengtis ekologiškiau organizuoti su „Erasmus+“ mobilumu susijusius renginius, konferencijas ir susitikimus, o popierinių dokumentų tvarkymu grindžiamus administracinius procesus keisti skaitmeniniais procesais (pagal Europos studento pažymėjimo iniciatyvos standartus ir tvarkaraštį). Aukštojo mokslo ir studijų institucijos taip pat turėtų didinti visų dalyvių informuotumą apie tai, kaip jie būdami užsienyje gali įvairiomis priemonėmis mažinti su savo mobilumo veikla susijusį anglies dioksido ir aplinkosauginį pėdsaką ir stebėti pažangą siekiant labiau aplinką tausojančio studentų ir darbuotojų mobilumo veiklos tikslų.

Aukštojo mokslo mobilumo skaitmenizacija, skaitmeninis švietimas ir įgūdžiai

Pagal ECHE principus aukštojo mokslo ir studijų institucijos turėtų diegti skaitmeninį studentų mobilumo valdymą, laikydamosi Europos studento pažymėjimo iniciatyvos techninių standartų. Tai reiškia, kad Programoje dalyvaujančios aukštojo mokslo ir studijų institucijos turi prisijungti prie „Erasmus“ be popierinių dokumentų tinklo („Erasmus without Paper Network“), kuriame galėtų keistis mobilumo duomenimis ir tvarkyti elektronines mokymosi sutartis ir skaitmeninius tarpinstitucinius susitarimus, kai tik šiomis priemonėmis bus pradėta naudotis 5 . Aukštojo mokslo ir studijų institucijos savo organizacinės paramos lėšas gali naudoti skaitmeniniam mobilumo valdymui diegti. Institucijos turėtų skatinti mišrųjį mobilumą (fizinio mobilumo derinimą su virtualiąja veikla), kad galėtų pasiūlyti lankstesnių mobilumo formų ir toliau didintų mokymosi rezultatus ir fizinio mobilumo poveikį. Aukštojo mokslo ir studijų institucijos turi užtikrinti mišriojo mobilumo veiklos kokybę ir dalyvavimo mišriojo mobilumo veikloje, įskaitant virtualiosios veiklos komponentą, oficialų pripažinimą. Institucijos taip pat turėtų didinti savo studentų ir darbuotojų informuotumą apie galimybes pagal Programą visose studijų srityse įgyti ir toliau tobulinti aktualius skaitmeninius įgūdžius, įskaitant vadinamąsias skaitmeninių galimybių stažuotes (angl. Digital Opportunity Traineeships), skirtas studentams ir absolventams, kad jie galėtų ugdyti arba įgyti skaitmeninius įgūdžius 6 . Pedagoginiai ir administraciniai darbuotojai taip pat gali naudotis skaitmeninių įgūdžių tobulinimo programomis, kad įgytų reikiamų skaitmeninių įgūdžių ir galėtų naudoti skaitmenines technologijas mokymo ir administravimo skaitmenizavimo tikslais.

Dalyvavimas ir pilietinis aktyvumas

Programos tikslas – padėti dalyviams atrasti aktyvaus pilietiškumo ir dalyvavimo demokratiniame gyvenime naudą. Remiama mobilumo veikla turėtų sustiprinti dalyvavimo įvairioje pilietinės visuomenės veikloje įgūdžius ir padėti ugdyti socialinius ir tarpkultūrinius gebėjimus, kritinį mąstymą ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis. Jei įmanoma, projektais turėtų būti suteikiama galimybių dalyvauti demokratiniame gyvenime, visuomeninėje ir pilietinėje veikloje per formalųjį ar neformalųjį mokymąsi, taip pat turėtų būti skatinamas bendras mokymosi veiklos kūrimas ir modeliavimas. Mobilumo veikla turėtų būti gerinamas dalyvių supratimas apie Europos Sąjungą ir bendras europines vertybes, įskaitant demokratijos principus, žmogaus orumą, vienybę ir įvairovę, tarpkultūrinį dialogą ir Europos socialinį, kultūrinį ir istorinį paveldą.

Veiklos aprašymas

Studentų mobilumas

Studentų mobilumas gali būti bet kurioje studijų srityje ir per bet kurios pakopos (trumpojo ciklo, bakalauro, magistrantūros, doktorantūros) studijas. Siekiant užtikrinti, kad mobilumo veikla būtų kokybiška ir turėtų kuo didesnį poveikį studentams, ji turi derėti su studento kvalifikacinio ar mokslo laipsnio įgijimo ir asmeninio tobulėjimo poreikiais.

Studentai gali vykdyti tokią veiklą:

 • studijų laikotarpis užsienio aukštojo mokslo ir studijų institucijoje partnerėje. Studijų užsienyje laikotarpis turi būti studento studijų programos, skirtos kvalifikaciniam laipsniui įgyti bet kurioje studijų pakopoje, dalis. Studijų užsienyje laikotarpis gali apimti ir stažuotės (mokomosios praktikos) laikotarpį. Pasirinkus taip derinti studijas su stažuote, užtikrinama sinergija tarp užsienyje vykdomos akademinės veiklos ir įgyjamos profesinės patirties. Kalbant apie darbo krūvį, Europos aukštojo mokslo erdvei (EAME) priklausančiose šalyse dieninių studijų akademinius metus paprastai sudaro 60 ECTS kreditų (arba lygiaverčių vienetų EAME nepriklausančiose šalyse). Rekomenduojama, kad mobilumo laikotarpiams, trumpesniems nei visi akademiniai metai, į mokymosi susitarimą įtraukti mokymosi komponentai būtų proporcingai pakoreguoti;
 • stažuotė (mokomoji arba profesinė praktika) užsienio įmonėje, mokslinių tyrimų institute, laboratorijoje, organizacijoje ar bet kokioje kitoje tinkamoje darbo vietoje. Remiamos per bet kurios pakopos studijas vykdomos stažuotės (mokomoji praktika), taip pat absolventų stažuotės (mokomoji praktika) užsienyje. Tai apima pedagogikos studentams skirtą mokytojų padėjėjų praktiką ir mokslinių tyrimų asistentų praktiką, skirtą studentams ir doktorantams bet kurioje tinkamoje mokslinių tyrimų įstaigoje. Siekiant toliau didinti sąveikas su programa „Europos horizontas“, ši mobilumo veikla taip pat gali būti vykdoma pagal „Europos horizonto“ finansuojamus mokslinių tyrimų projektus, visapusiškai vengiant dvigubo ES finansavimo. Stažuotė (mokomoji praktika), kai įmanoma, turėtų būti neatskiriama studento studijų programos dalis. Kalbant apie darbo krūvį, iš esmės dalyviai turi dirbti visą darbo dieną, atsižvelgiant į juos priimančios organizacijos darbo laiką;

Doktorantų mobilumas

Siekiant geriau tenkinti įvairius doktorantų mokymosi ir mokymo poreikius ir užtikrinti lygias galimybes su aukštojo mokslo įstaigų darbuotojais, doktorantai ir neseniai doktorantūros studijas baigę absolventai 7 gali išvykti į užsienį trumpam arba ilgam fizinio mobilumo laikotarpiui studijų arba stažuotės (mokomosios praktikos) tikslais. Fizinį mobilumą patartina papildyti virtualiosios veiklos komponentu.

Mišrusis mobilumas

Bet kokios trukmės bet koks studijų laikotarpis ar stažuotė (mokomoji praktika) užsienyje, įskaitant doktorantų mobilumą, gali būti mišriojo mobilumo veikla. Mišrusis mobilumas – fizinio mobilumo derinimas su virtualiosios veiklos komponentu, taip sudarant palankias sąlygas bendradarbiavimu grindžiamo e. mokymosi mainams ir kolektyviniam darbui. Pavyzdžiui, įvairių šalių ir studijų sričių besimokantys asmenys pagal virtualiosios veiklos komponentą gali susiburti ir drauge dalyvauti e. mokymosi kursuose ar kolektyviai dirbti vienu metu atlikdami užduotis, kurios laikomos jų studijų dalimi.

Besimokantys asmenys taip pat gali įsitraukti į mišriojo mobilumo veiklą dalyvaudami mišriosiose intensyviose programose, laikantis šiame vadove nustatytų specialių tinkamumo kriterijų.

Be to, studentai (trumpojo ciklo, bakalauro ar magistrantūros), negalintys dalyvauti ilgalaikėje fizinio mobilumo veikloje studijų ar stažuotės (mokomosios praktikos) tikslais (pavyzdžiui, dėl studijų srities arba dėl menkų dalyvavimo galimybių), galės dalyvauti trumpalaikio fizinio mobilumo veikloje, ją derindami su privalomu virtualiosios veiklos komponentu.

Darbuotojų mobilumas

Darbuotojų mobilumo veikloje gali dalyvauti bet kuris aukštojo mokslo įstaigos darbuotojas ar kviestiniai darbuotojai ne iš aukštojo mokslo ir studijų įstaigos. Siekiant užtikrinti kokybišką mobilumo veiklą ir kuo didesnį jos poveikį, mobilumo veikla turi būti susieta su darbuotojų profesiniu tobulėjimu ir turi atitikti jų mokymosi ir asmeninio tobulėjimo poreikius.

Darbuotojai gali vykdyti tokią veiklą:

 • dėstymo laikotarpis užsienio aukštojo mokslo ir studijų institucijoje partnerėje. Dėstymo laikotarpis užsienyje suteikia galimybę bet kuriam aukštojo mokslo ir studijų institucijos pedagoginiam darbuotojui arba įmonių darbuotojams dėstyti užsienio aukštojo mokslo ir studijų institucijoje partnerėje. Darbuotojų mobilumas dėstymo tikslais gali būti vykdomas bet kurioje studijų srityje;
 • mokymosi laikotarpis užsienyje aukštojo mokslo ir studijų institucijoje partnerėje, įmonėje ar bet kokioje kitoje tinkamoje darbo vietoje. Mokymosi laikotarpis užsienyje suteikia galimybę bet kuriam aukštojo mokslo ir studijų institucijos darbuotojui dalyvauti su kasdieniu šioje institucijoje atliekamu darbu susijusioje mokymo veikloje užsienyje. Ši veikla gali būti dalyvavimas mokymo renginiuose (išskyrus konferencijas) arba darbo stebėjimas ar stebėsena.

Mobilumo laikotarpiu užsienyje darbuotojai gali derinti dėstymo veiklą su mokymosi veikla. Bet koks dėstymo arba mokymosi laikotarpis užsienyje gali būti mišriojo mobilumo veikla.

Mišriosios intensyvios programos

Tai yra trumpos ir intensyvios programos, kuriose taikomi inovaciniai mokymosi ir mokymo metodai, įskaitant bendradarbiavimą internetu. Šios programos gali apimti uždavinių sprendimu grindžiamą mokymąsi, kai tarpvalstybinės ir tarpdalykinės grupės bendradarbiaudamos sprendžia uždavinius, pavyzdžiui, susijusius su Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais arba su kitais visuomenės uždaviniais, kylančiais konkrečiame regione, mieste ar bendrovėje. Palyginti su įprasta programa ar mokymais, kurie jau siūlomi dalyvaujančiose aukštojo mokslo ir studijų institucijose, intensyvi programa turėtų teikti pridėtinės vertės. Ji gali būti daugiametė. Pagal mišriąsias intensyvias programas suteikiant galimybę organizuoti naujų ir lankstesnių formų mobilumą, derinant fizinį mobilumą su virtualia veikla, siekiama įtraukti visų grupių – bet kokios kilmės, studijų srities ar pakopos – studentus.

Aukštojo mokslo ir studijų institucijų grupės galės organizuoti trumpas mišriąsias intensyvias studentų ir darbuotojų mokymosi ir mokymo programas. Per šias mišriąsias intensyvias programas trumpas studentų ar darbuotojų, kaip besimokančių asmenų, grupių fizinio mobilumo laikotarpis užsienyje bus derinamas su privalomu virtualiosios veiklos komponentu, taip sudarant palankias sąlygas bendradarbiavimu grindžiamo e. mokymosi mainams ir kolektyviniam darbui. Virtualiosios veiklos komponentas turi suteikti galimybę besimokantiems asmenims kolektyviai dirbti internetu, kartu ir vienu metu atliekant konkrečias į mišriąją intensyvią programą įtrauktas užduotis ir šią veiklą įtraukiant į bendruosius mokymosi rezultatus.

Be to, į mišriąsias intensyvias programas gali būti įtraukiami bet kurių aukštojo mokslo ir studijų institucijų studentai ir darbuotojai. Mišriosios intensyvios programos didina pajėgumą kurti ir diegti novatoriško mokymo ir mokymosi praktiką dalyvaujančiose aukštojo mokslo ir studijų institucijose.

Tarptautinis mobilumas įtraukiant trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės

Daugiausia dėmesio vykdant mobilumo veiklą aukštojo mokslo srityje skiriama europiniam matmeniui, t. y. mobilumo veiklos tarp ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių rėmimui.

Tačiau šioje veikloje svarbus ir tarptautinis matmuo: dvi mobilumo veiklos kryptys, skirtos trečiosioms valstybėms, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, iš viso pasaulio.

Pagal vieną iš krypčių remiamas mobilumas į visas trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės (1–14 regionus 8 ), skiriant finansavimą iš ES vidaus politikos fondų 9 .

Pagal antrąją kryptį remiamas mobilumas į trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės (išskyrus 13 ir 14 regionus), ir iš jų, o finansavimas skiriamas pagal ES išorės veiksmų priemones (žr. skirsnį „Reikalavimus atitinkančios šalys“ šio vadovo A dalyje).

Abiem tarptautinio mobilumo kryptimis siekiama skirtingų, tačiau vienas kitą papildančių tikslų, atspindinčių atitinkamų finansavimo šaltinių politinius prioritetus.

Tarptautinis išvykstamasis mobilumas, remiamas iš vidaus politikos fondų.

Prioritetas teikiamas ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių aukštojo mokslo ir studijų institucijų studentų ir darbuotojų perspektyvių ir kitų aktualių įgūdžių ugdymui. Tarptautinis mobilumas į bet kokią šalį, kuri nėra asocijuotoji šalis, finansuojamas iš mobilumo projektams skiriamų dotacijų. Projekto dotacijų gavėjai išvykstamajam mobilumui į bet kurią pasaulio valstybę, kuri nėra asocijuotoji valstybė (1–14 regioną), gali panaudoti iki 20 proc. paskutinės gautos dotacijos. Taip siekiama paskatinti ES valstybių narių ar Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių organizacijas plėtoti išvykstamojo mobilumo veiklą kartu su keliomis trečiosiomis valstybėmis, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, ir tikimasi kuo platesnės geografinės aprėpties.

Tarptautinis išvykstamasis ir atvykstamasis mobilumas, remiamas išorės politikos lėšomis.

Šiuo veiksmu laikomasi ES išorės politikos prioritetų. Todėl dvylikai reikalavimus atitinkančių regionų (1–12) yra nustatyta įvairių bendradarbiavimo tikslų ir taisyklių išdėstytų skirsnyje „Papildoma informacija dėl mobilumo projektų, remiamų išorės politikos lėšomis“.

Jei nenurodyta kitaip, šio veiksmo tarptautinė mobilumo veikla gali būti vykdoma pagal abi kryptis.

Kokie yra mobilumo projekto paraiškos teikimo ir įgyvendinimo kriterijai?

Bendrieji tinkamumo kriterijai atitinka bendruosius projekto lygmens reikalavimus, o konkretūs kriterijai, išdėstyti tolesniuose skirsniuose, – konkrečios veiklos įgyvendinimo reikalavimus. 

Bendrieji Mobilumo Projektų Tinkamumo Kriterijai

Kad pareiškėjas atitiktų reikalavimus „Erasmus+“ dotacijai gauti, jis turi atitikti toliau nurodytus kriterijus.

Reikalavimus atitinkanti veikla

Aukštojo mokslo ir studijų institucijos gali vykdyti vienos arba daugiau iš toliau nurodytų rūšių veiklą:

 • studentų mobilumas studijų tikslais
  • studentų mobilumas stažuotės (mokomosios praktikos) tikslais
 • darbuotojų mobilumas dėstymo tikslais
 • darbuotojų mobilumas mokymosi tikslais
 • mišriosios intensyvios programos (ne mobilumo projektų, remiamų išorės politikos lėšomis, atveju)

Reikalavimus atitinkančios mobilumo veiklos srautai:

 • Mobilumo projektų, remiamų vidaus politikos lėšomis, atveju: iš ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių į bet kurią pasaulio šalį (ES valstybes nares ir Programos asocijuotąsias trečiąsias valstybes ir trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, iš 1–14 regionų).
 • Mobilumo projektų, remiamų išorės politikos lėšomis, atveju: tarp ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių ir trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės (išskyrus 13 ir 14 regionus).

Kas gali teikti paraišką?

Dotacijos paraišką gali teikti organizacijos, turinčios toliau nurodytą akreditaciją:

 • Kai paraišką teikia pavienė aukštojo mokslo ir studijų institucija: aukštojo mokslo ir studijų institucijos, įsteigtos ES valstybėse narėse ir Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse ir turinčios „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją (ECHE);
 • Kai paraišką teikia mobilumo konsorciumas: koordinuojančios organizacijos, įsteigtos ES valstybėse narėse ir Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse ir koordinuojančios konsorciumo, kuriam suteikta aukštojo mokslo mobilumo konsorciumo „Erasmus“ akreditacija, veiklą. Organizacijos, kurios neturi galiojančios konsorciumo akreditacijos, paraišką dėl tokios akreditacijos suteikimo mobilumo konsorciumui gali pateikti teikdama paraišką dėl dotacijos mobilumo projektui arba būti pateikusi per ankstesnį kvietimą teikti paraiškas. Visos dalyvaujančios aukštojo mokslo ir studijų institucijos iš ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių turi turėti „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją (ECHE). Mobilumo projektui keliamus reikalavimus šios organizacijos atitiks tik tuo atveju, jei bus patenkinta jų paraiška konsorciumo akreditacijai gauti.

Aukštojo mokslo ir studijų institucijų studentai ir darbuotojai negali patys tiesiogiai teikti dotacijos paraiškos; dalyvavimo mobilumo veikloje ir mišriosiose intensyviose programose atrankos kriterijus nustato aukštojo mokslo ir studijų institucija, kurioje jie studijuoja ar dirba.

Reikalavimus atitinkančios šalys

Dalyvauti veikloje gali:

 • bet kuri ES valstybė narė ar Programos asocijuotoji trečioji valstybė;
 • bet kuri trečioji valstybė, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė (mobilumo projektų, remiamų išorės politikos lėšomis, sąlygas žr. šio veiksmo skirsnį „Papildoma informacija dėl mobilumo projektų, remiamų išorės politikos lėšomis“ ir A dalies „Reikalavimus atitinkančios šalys“).

Dalyvaujančiųjų organizacijų skaičius

Paraiškos formoje nurodoma viena organizacija (pareiškėja). Tai gali būti pavienė aukštojo mokslo ir studijų įstaiga arba mobilumo konsorciumo koordinatorė, įsteigta ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Įgyvendinant mobilumo projektą turi dalyvauti bent dvi organizacijos (bent viena siunčiančioji ir bent viena priimančioji organizacija). Mobilumo projektų, remiamų išorės politikos lėšomis, atveju turi dalyvauti bent viena organizacija iš trečiosios valstybės, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Mišriųjų intensyvių programų, kai mobilumo projektai remiami išorės politikos lėšomis, atveju be paraiškos teikėjo (aukštojo mokslo ir studijų institucijos ar mobilumo konsorciumui priklausančios aukštojo mokslo ir studijų institucijos) organizuojant ir įgyvendinant mišriąją intensyvią programą turi dalyvauti bent dvi aukštojo mokslo ir studijų institucijos iš dviejų kitų ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių. 

Projekto trukmė

Mobilumo projektai, remiami vidaus politikos lėšomis: 26 mėn.

Mobilumo projektai, remiami išorės politikos lėšomis: 24 arba 36 mėn.

Kam teikti paraišką?

Šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija, nacionalinei agentūrai.

Kada teikti paraišką?

Pareiškėjai dotacijos paraišką tiek projektams, finansuojamiems vidaus politikos lėšomis ir prasidedantiems tų pačių metų birželio 1 d., tiek projektams, finansuojamiems pagal išorės politikos priemones ir prasidedantiems tų pačių metų rugpjūčio 1 d., turi pateikti iki vasario 23 d. 12:00:00 (vidurdienio Briuselio laiku).

Kaip teikti paraišką?

Dėl išsamesnės informacijos, kaip teikti paraišką, žr. šio vadovo C dalį.

Kiti kriterijai

Aukštojo mokslo ir studijų institucija savo šalies nacionalinei agentūrai paraiškas dėl dotacijų gali teikti dviem skirtingais būdais:

 • tiesiogiai kaip atskira aukštojo mokslo ir studijų institucija,
 • per mobilumo konsorciumą, kurio koordinatorė ir (arba) narė ji yra.

Aukštojo mokslo ir studijų institucija per kiekvieną mobilumo projektų atranką gali teikti paraišką tik vieną kartą kaip atskira aukštojo mokslo ir studijų institucija ir (arba) konkretaus konsorciumo koordinuojančioji aukštojo mokslo ir studijų institucija. Tačiau aukštojo mokslo ir studijų institucija gali būti kelių skirtingų mobilumo konsorciumų, vienu metu teikiančių paraiškas, narė arba koordinatorė.

Paraiškas galima teikti abiem būdais (kaip individualią paraišką ir kaip konsorciumo paraišką) vienu metu. Tačiau mokslo ir studijų institucija lieka atsakinga už dalyvio dvigubo finansavimo prevenciją, jei tais pačiais akademiniais metais paraiškos teikiamos abiem būdais.

Pagal mobilumo projektą turėtų būti įgyvendinama Europos studento pažymėjimo iniciatyva, kad mobilumo ciklą būtų lengviau valdyti internetu ir būtų laikomasi ekologiškesnio ir įtraukesnio požiūrio pagal „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją (ECHE) ir ECHE gaires.

Be pirmiau nurodytų tinkamumo kriterijų, pareiškėjai bus vertinami pagal toliau pateiktame skirsnyje nurodytus atitinkamus tinkamumo kriterijus ir pagal atitinkamus atmetimo, atrankos ir dotacijos skyrimo kriterijus. Daugiau informacijos žr. šio vadovo C dalyje.

Specialieji tinkamumo kriterijai, taikomi studentų mobilumui

Reikalavimus atitinkančios dalyvaujančiosios organizacijos

Studentų mobilumas studijų tikslais

Visos dalyvaujančiosios organizacijos (ir siunčiančiosios, ir priimančiosios) iš ES valstybių narių ar Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių turi būti aukštojo mokslo ir studijų institucijos, kurioms suteikta ECHE. Visos organizacijos (ir siunčiančiosios, ir priimančiosios) iš trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, turi būti aukštojo mokslo ir studijų institucijos, pripažintos kompetentingų institucijų ir pasirašiusios tarpinstitucinius susitarimus su partneriais iš ES valstybių narių ar Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių prieš prasidedant mobilumo veiklai.

Studentų mobilumas stažuotės (mokomosios praktikos) tikslais:

Siunčiančioji organizacija turi būti aukštojo mokslo ir studijų institucija iš ES valstybių narių ar Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių, kuriai suteikta ECHE, arba aukštojo mokslo ir studijų institucija iš trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, pripažinta kompetentingų institucijų ir pasirašiusi tarpinstitucinį susitarimą su partneriais iš ES valstybių narių ar Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių prieš prasidedant mobilumo veiklai.

Kai vykdomas studentų mobilumas stažuotės (mokomosios praktikos) tikslais, priimančioji organizacija gali būti 10 :

 • viešoji arba privačioji organizacija, veikianti darbo rinkoje arba švietimo, mokymo, jaunimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse. Tai gali būti, pavyzdžiui, šios organizacijos:
  • viešoji arba privačioji, mažoji, vidutinė ar didelė įmonė (įskaitant socialines įmones);
  • vietos, regiono arba nacionalinio lygmens viešoji įstaiga;
  • siunčiančiosios ES valstybės narės ar Programos asocijuotosios trečiosios valstybės ambasados ar konsulatai;
  • socialinis partneris arba kita profesinės srities atstovaujamoji organizacija, įskaitant prekybos rūmus, amatų ar profesines asociacijas ir profesines sąjungas;
  • mokslinių tyrimų institutas;
  • fondas;
  • bendrojo ugdymo įstaiga, institutas, švietimo centras (bet kurio lygmens nuo ikimokyklinio iki vidurinio ugdymo, įskaitant profesinį mokymą bei suaugusiųjų švietimą);
 • ne pelno organizacija, asociacija, NVO;
 • įstaiga, teikianti profesinio orientavimo, konsultavimo ir informavimo paslaugas;
 • ES valstybės narės ar Programos asocijuotosios trečiosios valstybės aukštojo mokslo ir studijų institucija, kuriai suteikta ECHE, arba trečiosios valstybės, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė, aukštojo mokslo ir studijų institucija, pripažinta kompetentingų institucijų ir pasirašiusi tarpinstitucinį susitarimą su partneriais iš ES valstybės narės ar Programos asocijuotosios trečiosios valstybės prieš prasidedant mobilumo veiklai.

Veiklos trukmė

Studentų mobilumas studijų tikslais: nuo 2 mėnesių (arba vieno akademinio semestro ar trimestro) iki 12 mėnesių fizinio mobilumo, neįskaitant kelionės laiko.

Šis laikotarpis gali apimti papildomą stažuotės (mokomosios praktikos) laikotarpį (jei jis planuojamas) ir gali būti įvairiai organizuojamas priklausomai nuo aplinkybių: studijos ir stažuotė viena po kitos arba abiejų rūšių veikla vienu metu. Tokiam deriniui taikomos finansavimo taisyklės ir minimali mobilumo studijų tikslais trukmė.

Studentų mobilumas stažuotės (mokomosios praktikos) tikslais: nuo 2 iki 12 mėnesių fizinio mobilumo, neįskaitant kelionės laiko.

Studentai, ypač negalintys dalyvauti ilgalaikėje fizinio mobilumo veikloje studijų ar stažuotės (mokomosios praktikos) tikslais, gali derinti trumpesnį fizinio mobilumo laikotarpį su virtualiosios veiklos komponentu (mišrusis trumpalaikis mobilumas). Be to, studentai gali dalyvauti mišriosiose intensyviose programos. Šiais atvejais fizinis mobilumas turi trukti 5–30 dienų (neįskaitant kelionės laiko) ir būti derinamas su privalomu virtualiosios veiklos komponentu, taip sudarant palankias sąlygas bendradarbiavimu grindžiamo e. mokymosi mainams ir kolektyviniam darbui. Už mišriojo mobilumo studijų tikslais veiklą turi būti suteikiami ne mažiau nei 3 ECTS kreditai.

Doktorantų mobilumas studijų ir (arba) stažuotės (mokomosios praktikos) tikslais: 5–30 dienų arba 2–12 mėnesių fizinio mobilumo (įskaitant, jei planuojama, papildomą stažuotės (mokomosios praktikos) laikotarpį), neįskaitant kelionės laiko.

Bendra reikalavimus atitinkanti trukmė vienoje studijų pakopoje

Vieno studento mobilumo laikotarpiai negali viršyti 12 mėnesių 11 fizinio mobilumo kiekvienoje studijų pakopoje 12 , nepriklausomai nuo mobilumo veiksmų skaičiaus ir mobilumo veiklos rūšies:

 • pirmojoje (bakalauro ar lygiaverčių) studijų pakopoje, įskaitant trumpojo ciklo studijas (EKS 5 ir 6 lygmenys);
 • antrojoje studijų pakopoje (magistrantūros ar lygiavertės studijos – EKS 7 lygmuo); taip pat
 • trečiojoje – doktorantūros – studijų pakopoje (doktorantūros arba EKS 8 lygmuo).

Absolventų stažuotės (mokomosios praktikos) trukmė įskaičiuojama į maksimalų 12 mėnesių laikotarpį toje studijų pakopoje, kurioje teikiama paraiška dėl stažuotės.

Fizinio mobilumo laikotarpis gali būti sustabdytas. Pertraukos laikotarpis neįskaičiuojamas į mobilumo veiklos trukmę.

Stažuočių (mokomosios praktikos) atveju įmonės (organizacijos) atostogos nelaikomos pertraukos laikotarpiu.  Per šias atostogas stipendija mokama toliau. Atostogų laikotarpis įskaičiuojamas į minimalią stažuotės (mokomosios praktikos) laikotarpio trukmę.

Veiklos vieta (-os)

Studentai fizinio mobilumo veiklą turi vykdyti ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje arba trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė, kitoje nei ta, kuri yra siunčiančiosios organizacijos šalis arba kurioje studentas gyvena studijų metu 13 .

Reikalavimus atitinkantys dalyviai

Studentai, registruoti aukštojo mokslo ir studijų institucijoje ir įtraukti į studijų programą, kurią užbaigus suteikiamas pripažįstamas laipsnis arba kita pripažįstama aukštojo mokslo kvalifikacija (iki daktaro laipsnio imtinai). Doktorantų mobilumo veiklos dalyvis turi būti EKS 8 lygmens.

Neseniai studijas baigę absolventai gali dalyvauti mobilumo veikloje stažuotės (mokomosios praktikos) tikslais. Dotaciją gaunanti organizacija gali atsisakyti absolventų stažuočių (mokomosios praktikos). Dalyvausiančius absolventus aukštojo mokslo ir studijų institucija turi atrinkti paskutiniais jų studijų metais; stažuotę (mokomąją praktiką) užsienyje jie turi atlikti ir užbaigti per metus nuo mokslo baigimo 14 .

Kiti kriterijai

Studentų mobilumo veikla gali būti vykdoma bet kurioje studijų srityje. Studentų mobilumo laikotarpis gali apimti studijų laikotarpį kartu su trumpa (trumpesne nei 2 mėn.) stažuote (mokomąja praktika), kuri įtraukiama į bendrąjį studijų laikotarpį. Studentas ir siunčiančioji bei priimančioji organizacijos turi pasirašyti mokymosi sutartį.

Studijų užsienyje laikotarpis turi būti studento studijų programos, po kurios įgyjamas laipsnis, dalis. Stažuotė (mokomoji praktika), kai įmanoma, turėtų būti neatsiejama studento studijų programos dalis.

Paskaitų aukštojo mokslo ir studijų institucijoje lankymas negali būti laikomas stažuote (mokomąja praktika).

Studentų mišriojo mobilumo veikla gali apimti dalyvavimą mišriojo mokymosi programose, organizuojamuose bet kurioje aukštojo mokslo ir studijų institucijoje partnerėje, internetinį mokymą ir užduočių skyrimą arba dalyvavimą mišriosiose intensyviose programose.

Dėl tarptautinio mobilumo žr. skirsnį „Tarptautinis mobilumas įtraukiant trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės“.

Specialieji Tinkamumo Kriterijai, Taikomi Darbuotojų Mobilumui

Reikalavimus atitinkančios dalyvaujančiosios organizacijos

Darbuotojų mobilumas dėstymo tikslais:

Siunčiančioji organizacija turi būti:

 • ES valstybės narės ar Programos asocijuotosios trečiosios valstybės aukštojo mokslo ir studijų institucija, kuriai suteikta ECHE, arba
 • trečiosios valstybės, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė, aukštojo mokslo ir studijų institucija, pripažinta kompetentingų institucijų ir pasirašiusi tarpinstitucinius susitarimus su partneriais iš ES valstybių narių ar Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių, arba
 • tais atvejais, kai darbuotojai kviečiami dėstyti aukštojo mokslo ir studijų institucijoje, – bet kuri viešoji arba privačioji organizacija (kuriai nesuteikta ECHE), veikianti ES valstybės narės ir Programos asocijuotosios trečiosios valstybės arba trečiosios valstybės, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė, darbo rinkoje arba švietimo, mokymo, jaunimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse. Tai gali būti, pavyzdžiui, šios organizacijos:
  • viešoji arba privačioji, mažoji, vidutinė ar didelė įmonė (įskaitant socialines įmones);
  • vietos, regiono arba nacionalinio lygmens viešoji įstaiga;
  • socialinis partneris arba kita profesinės srities atstovaujamoji organizacija, įskaitant prekybos rūmus, amatų ar profesines asociacijas ir profesines sąjungas;
  • mokslinių tyrimų institutas;
  • fondas;
  • bendrojo ugdymo įstaiga, institutas, švietimo centras (bet kurio lygmens nuo ikimokyklinio iki vidurinio ugdymo, įskaitant profesinį mokymą bei suaugusiųjų švietimą);
  • ne pelno organizacija, asociacija, NVO;
  • įstaiga, teikianti profesinio orientavimo, konsultavimo ir informavimo paslaugas.

Priimančioji organizacija turi būti ES valstybės narės ar Programos asocijuotosios trečiosios valstybės aukštojo mokslo ir studijų institucija, kuriai suteikta ECHE, arba trečiosios valstybės, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė, aukštojo mokslo ir studijų institucija, pripažinta kompetentingų institucijų ir pasirašiusi tarpinstitucinį susitarimą su partneriu iš ES valstybės narės ar Programos asocijuotosios trečiosios valstybės prieš prasidedant mobilumo veiklai.

Darbuotojų mobilumas mokymosi tikslais:

Siunčiančioji organizacija turi būti ES valstybės narės ar Programos asocijuotosios trečiosios valstybės aukštojo mokslo ir studijų institucija, kuriai suteikta ECHE, arba trečiosios valstybės, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė, aukštojo mokslo ir studijų institucija, pripažinta kompetentingų institucijų ir pasirašiusi tarpinstitucinius susitarimus su partneriais iš ES valstybės narės ar Programos asocijuotosios trečiosios valstybės prieš prasidedant mobilumo veiklai.

Priimančioji organizacija turi būti:

 • ES valstybės narės ar Programos asocijuotosios trečiosios valstybės aukštojo mokslo ir studijų institucija, kuriai suteikta ECHE, arba trečiosios valstybės, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė, aukštojo mokslo ir studijų institucija, pripažinta kompetentingų institucijų ir pasirašiusi tarpinstitucinį susitarimą su partneriais iš ES valstybės narės ar Programos asocijuotosios trečiosios valstybės prieš prasidedant mobilumo veiklai, arba
 • viešoji ar privačioji organizacija iš ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių (arba, tai atvejais, kai mobilumo projektai finansuojami vidaus politikos lėšomis, – iš trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės), veikianti darbo rinkoje arba švietimo, mokymo, jaunimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse.

Mobilumo veiklos trukmė

Darbuotojų mobilumas dėstymo ir mokymosi tikslais:

Mobilumo tarp ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų šalių trukmė turi būti nuo 2 iki 60 dienų fizinio mobilumo, neįskaitant kelionės laiko. Kviestinių įmonių darbuotojų fizinio mobilumo laikotarpio trukmė – bent viena diena.

Mobilumo veiklos, kurioje dalyvauja trečiosios valstybės, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, trukmė turi būti nuo 5 iki 60 dienų, neįskaitant kelionės laiko. Tas pats taikoma kviestiniams įmonių darbuotojams.

Visais atvejais minimalus dienų skaičius turi sudaryti nepertraukiamą laikotarpį.

Fizinio mobilumo laikotarpis gali būti sustabdytas. Pertraukos laikotarpis neįskaičiuojamas į mobilumo veiklos trukmę.

Dėstymo veiklai turi būti skiriama ne mažiau kaip 8 dėstymo darbo valandos per savaitę (ar per kitą trumpesnį nei savaitės buvimo laikotarpį). Jei mobilumas trunka ilgiau kaip vieną savaitę, mažiausias ne visos savaitės dėstymo valandų skaičius turėtų būti proporcingas tos savaitės trukmei. Taikomos šios išimtys:

 • kviestiniams įmonių darbuotojams mažiausias dėstymo valandų skaičius nenustatomas;
 • jeigu per tą patį buvimo užsienyje laikotarpį derinama dėstymo ir mokymosi veikla, mažiausias dėstymo darbo valandų per savaitę (ar per kitą trumpesnį nei savaitės buvimo laikotarpį) skaičius yra 4 valandos.

Veiklos vieta (-os)

Darbuotojai fizinio mobilumo veiklą turi vykdyti bet kurioje ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje arba trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė, kitoje nei ta, kuri yra siunčiančiosios organizacijos šalis arba kurioje darbuotojas gyvena.

Reikalavimus atitinkantys dalyviai

Darbuotojų mobilumas dėstymo tikslais:

 • Darbuotojai, dirbantys aukštojo mokslo ir studijų institucijoje ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje arba trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.
 • Bet kokios šalies įmonės darbuotojai, dirbantys privačiojoje ar viešojoje organizacijoje (kuri nėra aukštojo mokslo ir studijų institucija, kuriai suteikta ECHE), vykdančioje veiklą darbo rinkoje arba švietimo, mokymo, jaunimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse ir pakviesti dėstyti į bet kurios šalies aukštojo mokslo ir studijų instituciją (įskaitant dirbančius doktorantus). 

Darbuotojų mobilumas mokymosi tikslais: Darbuotojai, dirbantys aukštojo mokslo ir studijų institucijoje ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje arba trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Kiti kriterijai

Darbuotojų mobilumas gali apimti dėstymo laikotarpį kartu su mokymosi laikotarpiu, įtrauktu į bendrą dėstymo laikotarpį. Mobilumo veikla dėstymo arba mokymosi tikslais gali būti vykdoma ne vienoje, o keliose tos pačios šalies priimančiosiose organizacijose, ir tai laikoma vienu dėstymo arba mokymosi laikotarpiu, kuriam taikoma minimali buvimo trukmė.

Mobilumo veikla dėstymo tikslais gali būti vykdoma bet kurioje studijų srityje.

Mobilumo veikla dėstymo tikslais taip pat gali apimti mokymą, organizuojamą aukštojo mokslo ir studijų institucijos partnerės tobulėjimo tikslais.

Atitinkamas darbuotojas ir siunčiančioji bei priimančioji organizacijos turi pasirašyti mobilumo sutartį.

Dėl tarptautinio mobilumo žr. „Tarptautinis mobilumas įtraukiant trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės“.

Specialieji tinkamumo kriterijai, taikomi mišriosioms intensyvioms programoms

Reikalavimus atitinkančios dalyvaujančiosios organizacijos

Mišrioji intensyvi programa turi būti parengta ir įgyvendinama bent trijų aukštojo mokslo ir studijų institucijų iš bent trijų ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių.

Be to, dalyvauti ir siųsti dalyvius gali bet kuri kita aukštojo mokslo ir studijų institucija ar organizacija, esanti ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje ar trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Aukštojo mokslo ir studijų institucija, siunčianti studentus ir darbuotojus mokytis mišriosiose intensyviose programose, turi būti ES valstybės narės ar Programos asocijuotosios trečiosios valstybės aukštojo mokslo ir studijų institucija, kuriai suteikta ECHE, arba trečiosios valstybės, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė, aukštojo mokslo ir studijų institucija, pripažinta kompetentingų institucijų ir pasirašiusi tarpinstitucinius susitarimus su partneriais iš ES valstybės narės ar Programos asocijuotosios trečiosios valstybės prieš prasidedant mobilumo veiklai.

Dėstytojų, dalyvaujančių įgyvendinant programą, atveju tai gali būti bet kuri organizacija iš ES valstybių narių ar Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių arba trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės (žr. „Reikalavimus atitinkantys dalyviai“).

Dalyviai gali būti siunčiami „Erasmus+“ lėšomis arba dalyvauti savo sąskaita. Aukštojo mokslo ir studijų institucijos iš trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, gali siųsti dalyvius pagal „Erasmus+“, jei priimančioji institucija savo ruožtu vykdo mobilumo projektą, finansuojamą išorės politikos lėšomis ir finansuoja iš tų šalių atvykstančius studentus ir darbuotojus. Dalyviams iš trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, minimalūs reikalavimai netaikomi.

Priimančioji aukštojo mokslo ir studijų institucija turi turėti ECHE. Priimančioji aukštojo mokslo ir studijų institucija gali būti arba nebūti koordinuojančioji aukštojo mokslo ir studijų institucija. Priimančiojoje šalyje dalį fizinės veiklos laikotarpio dalyvius gali priimti ir kitos organizacijos.

Koordinuojančioji aukštojo mokslo ir studijų institucija turi turėti ECHE. Koordinuojančioji ir (arba) priimančioji aukštojo mokslo ir studijų institucija yra paraišką teikianti aukštojo mokslo ir studijų institucija arba mobilumo konsorciumo narė, jei mobilumo projektai finansuojami vidaus politikos lėšomis.

Veiklos trukmė

Mišriosios intensyvios programos fizinio mobilumo komponento trukmė turi būti nuo 5 iki 30 dienų. Jokių tinkamumo kriterijų dėl virtualiosios veiklos trukmės nenustatyta, tačiau visą virtualiąją ir fizinio mobilumo veiklą įvykdžiusiems studentams turi būti suteikti ne mažiau kaip 3 ECTS kreditai.

Veiklos vieta (-os)

Fizinio mobilumo veikla gali būti vykdoma priimančiosiose aukštojo mokslo ir studijų institucijose ar bet kurioje kitoje priimančiosios aukštojo mokslo ir studijų institucijos šalies nustatytoje vietoje.

Reikalavimus atitinkantys dalyviai

Studentai:

Studentai, registruoti aukštojo mokslo ir studijų institucijoje ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje ar trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė, ir įtraukti į studijų programą, kurią užbaigus suteikiamas pripažįstamas laipsnis arba kita pripažįstama aukštojo mokslo kvalifikacija (iki daktaro laipsnio imtinai).

Darbuotojai:

Darbuotojai, dirbantys aukštojo mokslo ir studijų institucijoje ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje arba trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Dėstytojai, dalyvaujantys įgyvendinant programą:

 • Darbuotojai, dirbantys aukštojo mokslo ir studijų institucijoje ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje arba trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.
 • Darbuotojai, pakviesti dėstyti aukštojo mokslo ir studijų institucijoje iš privačiosios ar viešosios įmonės ar organizacijos (išskyrus aukštojo mokslo ir studijų institucijas, kurioms suteikta ECHE); įmonė ar organizacija turėtų būti iš ES valstybės narės, Programos asocijuotosios trečiosios valstybės ar trečiosios valstybės, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė, ir vykdyti veiklą darbo rinkoje arba švietimo, mokymo, jaunimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse; dirbantys doktorantai taip pat laikomi atitinkančiais reikalavimus pagal šį veiksmą.

Kiti kriterijai

Studentams ir darbuotojams skirtos mišriosios intensyvios programos turi apimti trumpą fizinio mobilumo laikotarpį užsienyje kartu su privalomu virtualiosios veiklos komponentu, taip sudarant palankias sąlygas bendradarbiavimu grindžiamo e. mokymosi mainams ir kolektyviniam darbui. Virtualiosios veiklos komponentas turi suteikti galimybę besimokantiems asmenims kolektyviai dirbti internetu, kartu ir vienu metu atliekant konkrečias į mišriąją intensyvią programą įtrauktas užduotis ir šią veiklą įtraukiant į bendruosius mokymosi rezultatus.

Mišriosiose intensyviose programose dalyvaujantiems studentams turi būti suteikiami ne mažiau kaip 3 ECTS kreditai.

Norint gauti organizacinę paramą, mišriojoje intensyvioje programoje turi dalyvauti ne mažiau kaip 15 „Erasmus+“ mobilumo veikloje dalyvaujančių besimokančių asmenų, remiamų vidaus politikos lėšomis (neįskaitant dėstytojų, dalyvaujančių įgyvendinant programą). Šie 15 dalyvių turi dalyvauti mobilumo veikloje specialiai tam, kad galėtų dalyvauti mišriojoje intensyvioje programoje pagal vieną iš šių „Erasmus+“ mobilumo veiklos rūšių: mišrųjį trumpalaikį studentų mobilumą studijų tikslais arba mišrųjį darbuotojų mobilumą mokymosi tikslais.

Individualią paramą fizinio mobilumo veiklos dalyviams ir, kai tinka, paramą jų kelionės išlaidoms padengti skiria siunčiančioji aukštojo mokslo ir studijų institucija (kviestinių įmonių darbuotojų ir dalyvių iš trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, finansuojamų pagal išorės veiksmų priemones, atveju – priimančioji aukštojo mokslo ir studijų institucija).

Papildoma informacija dėl mobilumo projektų, remiamų išorės politikos lėšomis

Lėšos, skirtos išorės politikos lėšomis remiamiems projektams, padalijamos skirtingiems pasaulio regionams į 12 biudžeto paketų, kurių dydis įvairuoja priklausomai nuo ES išorės politikos prioritetų. Daugiau informacijos apie kiekvieno biudžeto paketo sumas bus paskelbta nacionalinių agentūrų svetainėse.

ES yra nustačiusi įvairių orientacinių tikslų, susijusių su geografine pusiausvyra ir prioritetais, kurių reikia siekti Europos lygmeniu per visą Programos įgyvendinimo laikotarpį (2021–2027 m.), įskaitant bendradarbiavimą su mažiausiai išsivysčiusiomis šalimis. Pavienės aukštojo mokslo ir studijų institucijos nebūtinai turi pasiekti šiuos orientacinius tikslus ir prioritetus, tačiau nacionalinės agentūros atsižvelgs į juos skirstydamos turimą biudžetą. Toliau pateikiami mobilumo projektams, remiamiems išorės politikos lėšomis ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių lygmeniu, iškelti tikslai iki 2027 m.

 • Azija:
  • bent 25 proc. biudžeto turėtų būti skirta mobilumui su mažiausiai išsivysčiusiomis regiono šalimis;
  • ne daugiau kaip 25 proc. biudžeto turėtų būti skirta mobilumui su didelių pajamų regiono šalimis;
  • ne daugiau kaip 15 proc. biudžeto turėtų būti skirta mobilumui su Kinija;
  • ne daugiau kaip 10 proc. biudžeto turėtų būti skirta mobilumui su Indija.
 • Ramiojo vandenyno regionas:
  • ne daugiau kaip 86,5 proc. biudžeto turėtų būti skirta mobilumui su Australija ir Naująja Zelandija kartu.
 • Užsachario Afrika:
  • bent 35 proc. biudžeto turėtų būti skirta mobilumui su mažiausiai išsivysčiusiomis regiono šalimis, itin daug dėmesio skiriant prioritetinėms migracijos šalims;
  • ne daugiau kaip 8 proc. biudžeto turėtų būti skirta mobilumui su bet kuria iš šalių.
 • Lotynų Amerika:
  • ne daugiau kaip 30 proc. biudžeto turėtų būti skirta mobilumui su Brazilija ir Meksika kartu.
 • Rytų partnerytės šalys:
  • bent 40 proc. biudžeto turėtų būti skirta mažiau galimybių turintiems besimokantiems asmenims.
 • Pietinės kaimyninės šalys:
  • ne daugiau kaip 15 proc. biudžeto turėtų būti skirta mobilumui su bet kuria iš šalių.
  • bent 65 proc. biudžeto turėtų būti skirta besimokantiems asmenims, 50 proc. kurių turėtų būti mažiau galimybių turintys asmenys.
 • Vakarų Balkanai: daugiausia dėmesio turi būti skiriama studentų mobilumui.

Dėl reikalavimo prisidėti prie ES išorės veiksmų tikslų, trumpalaikis, pirmosios ir antrosios pakopos studentų mobilumas su 2–11 regiono šalimis, atitinkančiomis oficialios paramos vystymuisi (OPV) reikalavimus 15 , apribojamas atvykstamuoju mobilumu iš trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės. Išvykstamasis mobilumas į šiuos regionus yra galimas tik doktorantams ir darbuotojams.

Jei pareiškėjui buvo skirtas vidaus politikos lėšomis remiamas mobilumo projektas, minėto tarptautinio išvykstamojo mobilumo srautai į šiuos regionus gali būti papildomai finansuojami pagal šį vidaus politikos lėšomis remiamą mobilumo projektą.

Galiausiai aukštojo mokslo ir studijų institucijos gali teikti paraišką dėl 100 proc. darbuotojų mobilumo ir 100 proc. studentų mobilumo ar bet kokio kitokio derinio, jei tai atitinka nacionalinės agentūros nustatytus papildomus projektų tinkamumo kriterijus (žr. kitą skirsnį).

Nacionalinių Agentūrų nustatyti mobilumo projektų, remiamų išorės politikos lėšomis, papildomi tinkamumo kriterijai

Jeigu tam tikram regionui partneriui skirto biudžeto paketas yra ribotas, nacionalinė agentūra gali nuspręsti nustatyti vieną ar kelis tinkamumo kriterijus:

 • Apriboti dalyvių studijų pakopas (pavyzdžiui, leisti teikti paraiškas tik dėl vienos ar dviejų studijų pakopų: bakalauro, magistrantūros ar doktorantūros);
 • Apriboti dalyvių tipą (tik darbuotojai arba studentai);
 • Apriboti mobilumo laikotarpių trukmę (pavyzdžiui, apriboti studentų mobilumo laikotarpį 6 mėn., o darbuotojų – 10 dienų).

Nacionalinei agentūrai nusprendus taikyti šiuos papildomus projektų tinkamumo kriterijus, sprendimas bus paviešintas iki paraiškų pateikimo termino, visų pirma nacionalinės agentūros svetainėje.

Dotacijų skyrimo kriterijai

Mobilumo projektų, remiamų vidaus politikos lėšomis, dotacijų skyrimo kriterijai

Kokybinis vertinimas neatliekamas (kokybė jau yra įvertinta teikiant paraišką dėl ECHE arba vykstant mobilumo konsorciumo akreditacijai), todėl dotacijų skyrimo kriterijai netaikomi.

Finansavimas bus skiriamas pagal kiekvieną reikalavimus atitinkančią dotacijos paraišką (atlikus jos atitikties reikalavimams patikrinimą).

Didžiausia skiriamos dotacijos suma priklausys nuo kelių aspektų:

 • prašomų finansuoti mobilumo veiksmų skaičiaus;
 • jei pareiškėjas jau buvo gavęs panašią dotaciją ankstesniais metais – jo ankstesnių rezultatų, susijusių su mobilumo veiksmų skaičiumi, įgyvendinamos veiklos kokybe ir patikimu finansų valdymu;
 • mišriųjų intensyvių programų, dėl kurių teikiama paraiška, skaičiaus;
 • bendro nacionalinio biudžeto, skirto mobilumo veiklai, kai mobilumo projektai remiami vidaus politikos lėšomis.

Mobilumo projektų, remiamų išorės politikos lėšomis, dotacijų skyrimo kriterijai

Reikalavimus atitinkančios dotacijų paraiškos (atlikus jų atitikties reikalavimams patikrinimą) bus vertinamos pagal toliau nurodytus dotacijų skyrimo kriterijus.

Projekto lygmens kriterijus: Projekto parengimo ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė - (daugiausia 40 balų)

 • Kokiu mastu paraišką teikianti organizacija aiškiai aprašo partnerių atsakomybę, vaidmenis ir užduotis.
 • Dalyvių atrankos tvarkos užbaigtumas ir kokybė, jiems teikiama parama ir mobilumo laikotarpio (visų pirma trečiosiose valstybėse, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės) pripažinimas.

Regiono lygmens kriterijus: Strategijos aktualumas - (daugiausia 40 balų)

Kiekvienos regioninės partnerystės atveju:

 • Kokiu mastu planuojamas mobilumo projektas yra aktualus dalyvaujančios aukštojo mokslo ir studijų institucijos tarptautinimo strategijai.
 • Darbuotojų ir (arba) studentų mobilumo parinkties pagrindimas.
 • Tikslinio bendradarbiavimo su aukštojo mokslo ir studijų institucijomis ir (arba) organizacijomis konkrečiose regiono partnerio šalyse pagrindimas.

Regiono lygmens kriterijus: Poveikis ir sklaida - (daugiausia 20 balų)

Kiekvienos regioninės partnerystės atveju:

 • Potencialus projekto poveikis dalyviams, pareiškėjams, organizacijoms partnerėms vietos, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu.
 • Priemonių, kuriomis siekiama skleisti mobilumo projekto rezultatus fakulteto, instituciniu ir, prireikus, kitais lygmenimis visose susijusiose šalyse, kokybė.

Pareiškėjas paaiškins, kaip projektas tenkina šiuos tris kriterijus iš savo institucijos (ar institucijų, jei paraišką teikia konsorciumas) ir iš institucijų partnerių trečiosiose valstybėse, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, perspektyvos. Į klausimą, atitinkantį dotacijos skyrimo kriterijų Projekto parengimo ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė“, reikia atsakyti vieną kartą dėl viso projekto pasiūlymo, o į klausimus, atitinkančius dotacijų skyrimo kriterijus „Strategijos aktualumas“ ir „Poveikis ir sklaida“, reikia atsakyti vieną kartą dėl kiekvieno regiono, kurį pareiškėjas planuoja įtraukti į projektą.

Pareiškėjai savo pasiūlymą turėtų grupuoti į „regionines partnerystes“, t. y. pergrupuoti visų rūšių veiklą, kurioje dalyvauja to paties regiono šalys. Kiekviena regioninė partnerystė bus vertinama atskirai. Ar skirti finansavimą, bus svarstoma tik tuo atveju, kai regioninė partnerystė bus įvertinta bent 60 balų ir bus pasiekta 50 proc. kiekvieno lentelėje pateikto kriterijaus riba.

Visa projektui skirta dotacija bus lygi dotacijų, skirtų regioninėms partnerystėms, pasiekusioms minimalią kokybės ribą, sumai ir priklausys nuo kelių aspektų:

 • dalyvių skaičiaus ir paraiškoje nurodytos veiklos trukmės;
 • šaliai ar regionui skirto biudžeto;
 • geografinės pusiausvyros atitinkamame regione.

Neatsižvelgiant į tai, kad regioninės partnerystės surinktas balų skaičius viršija nustatytą ribą, nacionalinė agentūra pirmenybę gali teikti mobilumui su tam tikromis šalimis, kad tame regione būtų užtikrinta geografinė pusiausvyra, atsižvelgiant į pirmiau minėtus geografinės pusiausvyros tikslus.

Nacionalinė agentūra neprivalo finansuoti visos mobilumo veiklos, numatytos vykdyti tam tikroje trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė, jeigu, palyginti su turimu biudžetu, prašoma nepagrįstai daug.

A) Finansavimo taisyklės, taikomos visai mobilumo veiklai aukštojo mokslo srityje-

Biudžeto kategorija - Organizacinė parama

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Išlaidos, tiesiogiai susijusios su mobilumo veiklos įgyvendinimu (neįskaitant dalyvių pragyvenimo ir kelionės išlaidų).

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal mobilumo veiklos dalyvių skaičių

Suma

Mobilumo projektų, remiamų vidaus politikos lėšomis, atveju:

Iki 100-ojo dalyvio – 400 EUR vienam dalyviui, o nuo 101-ojo dalyvio – 230 EUR kiekvienam papildomam dalyviui

Mobilumo projektų, remiamų išorės politikos lėšomis, atveju:

500 EUR vienam dalyviui

Biudžeto kategorija - Įtraukties rėmimas

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Organizacijų įtraukties rėmimas: Išlaidos, susijusios su mobilumo veiklos organizavimu mažiau galimybių turintiems dalyviams, kuriems reikia papildomos paramos realiosioms išlaidoms padengti.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal mažiau galimybių turinčių dalyvių, kuriems papildoma parama skiriama remiantis realiosiomis išlaidomis pagal įtraukties rėmimo kategoriją, skaičių.

Suma

100 EUR vienam dalyviui

Dalyvių įtraukties rėmimas: Papildomos išlaidos, tiesiogiai susijusios su mažiau galimybių turinčiais dalyviais, kuriems negali būti taikoma papildoma individualios paramos suma, skirta mažiau galimybių turintiems dalyviams. Visų pirma šiomis išlaidomis siekiama teikti papildomą finansinę paramą dalyviams, kuriems dėl fizinės, psichikos ar sveikatos būklės reikalinga parama, kad jie galėtų dalyvauti mobilumo veikloje ir parengiamuosiuose vizituose, ir juos lydintiems asmenims (įskaitant pagrįstas kelionės ir pragyvenimo išlaidas, jeigu šiems dalyviams neprašyta dotacijos pagal biudžeto kategorijas „Kelionės išlaidos“ ir „Individuali parama“) 16 .

Finansavimo mechanizmas: realiosios išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklė: pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra.

Suma

100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

Biudžeto kategorija - Išimtinės išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Išlaidos, susijusios su finansinės garantijos suteikimu, kai to prašo nacionalinė agentūra.

Mobilumo projektų, remiamų vidaus politikos lėšomis, atveju: dalyvių, kurie turi teisę gauti paramą kelionės išlaidoms padengti, brangių kelionių išlaidos

Finansavimo mechanizmas: realiosios išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklė: pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra.

Suma

Finansinės garantijos išlaidos: 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Brangių kelionių išlaidos: 80 proc. tinkamų finansuoti kelionės išlaidų.

Organizacinės paramos dotacija gavėjui (aukštojo mokslo ir studijų institucijoms arba konsorciumui)

Su mobilumu susijusi organizacinė parama – tai lėšos, kuriomis padengiamos bet kokios išlaidos, kurias institucijos patiria dėl atvykstančių ir išvykstančių studentų ir darbuotojų mobilumo veiklos, laikydamosi „Erasmus“ aukštojo mokslo chartijos principų ES valstybėse narėse ir Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse ir ECHE principų, įtrauktų į tarpinstitucinius susitarimus, trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, institucijų atveju. Pavyzdžiui, tai gali būti išlaidos, susijusios su:

 • organizaciniais susitarimais su institucijomis partnerėmis, įskaitant vizitus pas galimus partnerius siekiant suderinti tarpinstitucinių susitarimų sąlygas dėl mobilumo veiklos dalyvių atrankos, parengimo, priėmimo ir integracijos, ir su šių tarpinstitucinių susitarimų atnaujinimu;
 • atnaujintų kursų katalogų pateikimu užsienio studentams;
 • informacijos ir pagalbos teikimu studentams ir darbuotojams;
 • studentų ir darbuotojų atranka;
 • mokymosi sutarčių parengimu siekiant užtikrinti visišką studentų studijų dalių pripažinimą; darbuotojų mobilumo sutarčių parengimu ir pripažinimu;
 • kalbiniu ir kultūriniu atvykstančių ir išvykstančių studentų ir darbuotojų parengimu, papildančiu „Erasmus+“ internetinę kalbinę paramą (OLS);
 • atvykstančių mobilumo veiklos dalyvių integracijos aukštojo mokslo ir studijų institucijoje palengvinimu;
 • veiksmingu mobilumo veiklos dalyvių kuravimu ir jų priežiūros priemonių užtikrinimu;
 • specialiomis priemonėmis, kuriomis užtikrinama studentų stažuotės (mokomosios praktikos) priimančiosiose įmonėse ar organizacijose kokybė;
 • studijų dalių ir susijusių mokymosi kreditų pripažinimo užtikrinimu išduodant akademines pažymas ir diplomų priedėlius;
 • parama mobilumo veikloje dalyvavusių asmenų reintegracijai ir jų įgytų gebėjimų panaudojimui aukštojo mokslo ir studijų institucijos ir bendramokslių arba kolegų labui;
 • Europos studento pažymėjimo iniciatyvos įgyvendinimu (mobilumo valdymo skaitmenizavimu);
 • aplinką tausojančių mobilumo būdų ir administravimo procedūrų žalinimo skatinimu;
 • mažiau galimybių turinčių asmenų dalyvavimo skatinimu ir valdymu;
 • pilietinio dalyvavimo identifikavimu ir propagavimu ir jo stebėjimu;
 • mišriojo ir (arba) tarptautinio mobilumo skatinimu ir valdymu.

Aukštojo mokslo ir studijų institucijos įsipareigoja laikytis visų Chartijos principų, kad būtų užtikrintas kokybiškas mobilumas, įskaitant šiuos: „užtikrinti, kad išvykstantys dalyviai būtų gerai pasirengę veiklai užsienyje (įskaitant mišriojo mobilumo atveju), ir tuo tikslu imtis veiksmų, kad jie pakankamai gerai išmoktų kalbą ir patobulintų savo tarpkultūrinius gebėjimus“ ir „atvykstantiems dalyviams teikti tinkamą kalbinę paramą“. Gali būti naudojamasi pačių institucijų teikiamomis kalbų mokymo paslaugomis. Tos aukštojo mokslo ir studijų institucijos, kurios kokybišką studentų ir darbuotojų mobilumą, įskaitant kalbinę paramą, gebės užtikrinti mažesnėmis sąnaudomis (arba gaudamos finansavimą iš kitų šaltinių nei ES lėšos), galės dalį organizacinės paramos dotacijos panaudoti papildomai mobilumo veiklai finansuoti. Su tuo susijusios lankstumo galimybės nustatomos dotacijos sutartyje.

Dotacijų gavėjai visais atvejais privalės pagal sutartį teikti kokybiškas paslaugas, o nacionalinės agentūros stebės ir tikrins jų veiklos rezultatus, atsižvelgdamos, be kita ko, ir į dalyvaujančių studentų bei darbuotojų teikiamas ataskaitas, tiesiogiai prieinamas nacionalinėms agentūroms ir Komisijai.

Organizacinės paramos suma apskaičiuojama pagal visų remiamų mobilumo veiklos dalyvių (įskaitant mobilumo veiklos dalyvius, kuriems iš „Erasmus+“ lėšų visam mobilumo laikotarpiui skiriama nulinė dotacija (žr. toliau apie mobilumą, kai skiriama nulinė dotacija), ir įmonių darbuotojus, pakviestus dėstyti aukštojo mokslo ir studijų institucijoje) skaičių. Mobilumo veiklos dalyviai, kuriems iš „Erasmus+“ lėšų visam mobilumo laikotarpiui skiriama nulinė dotacija, skaičiuojami kaip remiami mobilumo veiklos dalyviai, nes jie naudojasi esama mobilumo sistema ir mobilumo organizavimo veikla. Todėl organizacinė parama skiriama ir už šiuos dalyvius. Veiklos užsienyje laikotarpiu dalyvius lydintys asmenys neįtraukiami. Apskaičiuota organizacinės paramos suma automatiškai nepadidėja, kai organizuojama papildoma mobilumo veikla, perkeliant lėšas iš vienos biudžeto kategorijos į kitą.

Mobilumo konsorciumų atveju gautą organizacinę paramą pagal tarpusavyje sutartas taisykles gali pasidalyti visi konsorciumo nariai.

Mobilumo projektų, remiamų išorės politikos lėšomis, atveju organizacinės paramos dotaciją pasidalins susiję partneriai remdamiesi visoms šalims priimtinu pagrindu, kurį nustato dalyvaujančios institucijos.

Mobilumo veiklos dalyviai, kuriems iš ES „Erasmus+“ lėšų skiriama nulinė dotacija

Nulinę dotaciją iš ES „Erasmus+“ lėšų gaunantys studentai ir darbuotojai yra mobilumo veiklos dalyviai, kurie negauna „Erasmus+“ dotacijos kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti, tačiau visais kitais atžvilgiais atitinka visus studentų ir darbuotojų mobilumo kriterijus ir naudojasi visais „Erasmus+“ studentams ir darbuotojams teikiamais privalumais. Jie gali gauti kito, ne „Erasmus+“, ES fondo (ESF ar kt.) arba nacionalinę, regioninę ar kitokią dotaciją savo mobilumo išlaidoms padengti. Nulinę ES „Erasmus+“ dotaciją visam mobilumo laikotarpiui gaunantys mobilumo veiklos dalyviai įtraukiami į statistinius duomenis, pagal kuriuos apskaičiuojamas rezultatų rodiklis, naudojamas paskirstant ES biudžeto lėšas tarp šalių.

Įtraukties rėmimas

Mažiau galimybių turintis asmuo susiduria su asmeninėmis, fizinėmis, su psichika ar sveikata susijusiomis sąlygomis, dėl kurių dalyvavimas projekte ir (arba) mobilumo veikloje neįmanomas be papildomos finansinės ar kitokios paramos. Aukštojo mokslo ir studijų institucijos, atrinkusios mažiau galimybių turinčius studentus ir (arba) darbuotojus dalyvauti mobilumo veikloje, gali pateikti nacionalinei agentūrai paraišką dėl papildomos dotacijos papildomoms jų dalyvavimo išlaidoms padengti. Todėl remiant mažiau galimybių turinčius dalyvius, visų pirma, kai parama reikalinga dėl dalyvių fizinės, psichikos ar sveikatos būklės, skiriama dotacija gali būti didesnė negu didžiausia toliau nurodyta individualios dotacijos suma. Aukštojo mokslo ir studijų institucijos turi savo interneto svetainėje pateikti aprašymą, kaip mažiau galimybių turintys studentai ir darbuotojai gali prašyti tokios papildomos dotacijos ir pagrįsti savo prašymą.

Mažiau galimybių turintiems studentams ir darbuotojams gali būti skiriamas ir papildomas finansavimas iš kitų vietos, regioninio ir (arba) nacionalinio lygmens finansavimo šaltinių.

Kiekviena aukštojo mokslo ir studijų institucija, pasirašydama „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją, įsipareigoja visiems dalyviams, kad ir kokia būtų jų kilmė, užtikrinti vienodas dalyvavimo ir kitas galimybes. Todėl mažiau galimybių turintys studentai ir darbuotojai gali naudotis tomis paramos paslaugomis, kurias priimančioji institucija teikia saviems studentams ir darbuotojams.

Išimtinės brangios kelionės išlaidos

Paramą, skirtą išimtinėms brangios kelionės išlaidoms padengti, gali gauti tik tie mobilumo projektų, remiamų vidaus politikos lėšomis, dalyviai, kurie turi teisę gauti paramą kelionės išlaidoms padengti.

Mobilumo projektų paramos gavėjai galės prašyti finansinės paramos dalyvių brangių kelionių išlaidoms padengti pagal biudžeto išlaidų kategoriją „Išimtinės išlaidos“ (80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų). Tai bus leidžiama, jei pareiškėjai galės pagrįsti, kad taikant finansavimo taisykles (pagal vieneto įkainį už kelionės atstumo intervalą) būtų padengta mažiau kaip 70 proc. dalyvių kelionės išlaidų. Jei skiriama išmoka išimtinėms brangios kelionės išlaidoms padengti, ji skiriama vietoj paramos kelionės išlaidoms padengti.

Kiti finansavimo šaltiniai

Studentai ir darbuotojai kartu su „Erasmus+“ dotacija arba vietoj „Erasmus+“ dotacijos (mobilumo veiklos dalyviai, kuriems iš ES lėšų skiriama nulinė dotacija) gali gauti regioninę, nacionalinę ar bet kokią kitokią dotaciją, kurios skyrimą valdo ne nacionalinė agentūra, o kita organizacija (pavyzdžiui, ministerija ar regioninės valdžios institucijos). „Erasmus+“ dotacijos gali būti pakeičiamos kitokiomis ES biudžeto lėšomis (ESF ar kt.).  Dotacijoms, skiriamoms ne iš ES biudžeto, o iš kitų finansavimo šaltinių, netaikomos šiame dokumente nustatytos sumos ir mažiausių bei didžiausių sumų intervalai.

Stažuočių (mokomosios praktikos) atveju priimančiosios organizacijos gali teikti stažuotojams finansinę paramą arba nepiniginį įnašą.

B) Dotacijomis teikiama parama studentų mobilumui

Individuali parama fiziniam mobilumui. bazinės ilgalaikio mobilumo sumos

Studentai gali gauti individualią paramą, kuria padedama padengti papildomas su jų studijų ar stažuotės (mokomosios praktikos) užsienyje laikotarpiu susijusias kelionės ir pragyvenimo išlaidas.

Mobilumo tarp ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių ir į trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, iš 13 ir 14 regionų atveju mėnesines sumas nustato nacionalinės agentūros, suderinusios su nacionalinės valdžios institucijomis, ir (arba) aukštojo mokslo ir studijų institucijos pagal objektyvius ir skaidrius kriterijus, kaip aprašyta toliau. Konkrečios sumos bus paskelbtos nacionalinių agentūrų ir aukštojo mokslo ir studijų institucijų svetainėse.

ES valstybės narės ir Programos asocijuotosios trečiosios valstybės ir trečiosios valstybės, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, iš 13 ir 14 regionų 17 yra suskirstytos į tris toliau nurodytas grupes.

1 grupė - Šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos didžiausios

Airija, Danija, Islandija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija

Trečiosios valstybės, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės iš 14 regiono

2 grupė - Šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos vidutinės

Austrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Vokietija

Trečiosios valstybės, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės iš 13 regiono

3 grupė - Šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos mažiausios

Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Šiaurės Makedonija, Turkija, Vengrija

Studentams skiriamos ES „Erasmus+“ individualios paramos dydis priklausys nuo mobilumo dalyvių srauto tarp siunčiančiosios ir priimančiosios šalių, laikantis tokios tvarkos:

 • mobilumo į šalį, kurioje pragyvenimo išlaidos yra panašios, atveju: dalyvaujantys studentai gaus vidutinę ES dotaciją;
 • mobilumo į šalį, kurioje pragyvenimo išlaidos yra didesnės, atveju: dalyvaujantys studentai gaus didesnę ES dotaciją;
 • mobilumo į šalį, kurioje pragyvenimo išlaidos yra mažesnės, atveju: dalyvaujantys studentai gaus mažesnę ES dotaciją.

Nacionalinės agentūros nustatys dotacijų sumas šiuose mažiausių ir didžiausių sumų intervaluose:

 • Vidutinė ES dotacija: vidutinė dotacija (292–606 EUR per mėnesį) taikoma mobilumo, vykstant į šalį, kurioje pragyvenimo išlaidos yra panašios, atveju: a) iš 1 grupės šalies į kitą 1 grupės šalį, b) iš 2 grupės šalies į kitą 2 grupės šalį ir c) iš 3 grupės šalies į kitą 3 grupės šalį;
 • Didesnė ES dotacija: dotacija, gaunama prie nacionalinės agentūros taikomos vidutinės ES dotacijos pridėjus bent 50 EUR, ir sudaro 348–674 EUR per mėnesį. Ji skiriama mobilumo veiklai vykstant į šalį, kurioje pragyvenimo išlaidos yra didesnės: a) iš 2 grupės šalies į 1 grupės šalį ir b) iš 3 grupės šalies į 1 ir 2 grupių šalį;
 • Mažesnė ES dotacija: dotacija, gaunama iš nacionalinės agentūros taikomos vidutinės ES dotacijos atėmus bent 50 EUR, ir sudaro 225–550 EUR per mėnesį. Ji skiriama mobilumo veiklai vykstant į šalį, kurioje pragyvenimo išlaidos yra mažesnės: a) iš 1 grupės šalies į 2 ir 3 grupių šalį ir b) iš 2 grupės šalies į 3 grupės šalį.

Nustatydamos sumas, kurias dotacijų gavėjai turi taikyti savo šalyje, nacionalinės agentūros atsižvelgia į du konkrečius kriterijus:

 • kitų ES dotaciją papildančio bendrojo finansavimo šaltinių iš vietos, regioninio ar nacionalinio lygmens privačiųjų ar viešųjų įstaigų prieinamumą ir dydį;
 • bendrą studentų studijų ar mokymosi užsienyje paklausos lygį.

Kai mobilumo veikla vykdoma tarp ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių ir į trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, iš 13 ir 14 regionų, nacionalinės agentūros gali nuspręsti suteikti savo aukštojo mokslo ir studijų institucijoms daugiau lankstumo galimybių, nacionaliniu lygmeniu nustatydamos ne konkrečias sumas, o sumų intervalus. Tai reikėtų daryti tada, kai yra tam pagrįstų priežasčių, pavyzdžiui, šalyse, kuriose galima gauti bendrąjį finansavimą regioniniu arba instituciniu lygmeniu.

Mažiau galimybių turintiems studentams ir neseniai mokslus baigusiems absolventams skiriama papildoma individuali parama ilgalaikiam mobilumui

Mažiau galimybių turintys studentai ir absolventai gauna papildomą individualią paramą su savo ES „Erasmus+“ dotacija. Ši suma yra 250 EUR per mėnesį. Taikytinus kriterijus nacionaliniu lygmeniu nustato nacionalinės agentūros, suderinusios su nacionalinėmis valdžios institucijomis.

Studentams stažuotojams ir absolventams stažuotojams skiriama papildoma individuali parama ilgalaikiam mobilumui

Stažuotėse (mokomojoje praktikoje) dalyvaujantys studentai ir neseniai mokslus baigę absolventai gauna papildomą individualią paramą su savo ES „Erasmus+“ dotacija. Ši suma yra 150 EUR per mėnesį. Stažuotėse (mokomojoje praktikoje) dalyvaujantys mažiau galimybių turintys studentai ir absolventai turi teisę gauti tiek mažiau galimybių turintiems studentams ir absolventams, tiek stažuotėms skiriamas papildomas sumas.

Studentų ir absolventų iš atokiausių regionų ir užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT) ilgalaikis mobilumas

Atsižvelgiant į apribojimus, kuriuos lemia atokumas nuo ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių bei ekonomikos lygis, atokiausių ES valstybių narių regionų ir užjūrio šalių bei teritorijų (UŠT), susijusių su ES valstybėmis narėmis, aukštojo mokslo ir studijų institucijose studijuojantiems studentams ir absolventams, skiriamos šios didesnės sumos:

Vykstant iš Vykstant į Suma
Atokiausių regionų ir UŠT ES valstybes nares, Programos asocijuotąsias trečiąsias valstybes ir trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, iš 13 ir 14 regionų 786 EUR per mėnesį

Šiuo atveju papildoma suma mažiau galimybių turintiems studentams ir absolventams nebus skiriama. Tačiau šiuo atveju skiriama papildoma suma stažuotėms (mokomajai praktikai).

Studentų ir absolventų tarptautinis mobilumas įtraukiant trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės 

Nustatoma tokia bazinė individualios paramos suma:

Vykstant iš Vykstant į Suma
ES valstybės narės ir Programos asocijuotosios trečiosios valstybės Trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, iš 1–12 regionų 700 EUR per mėnesį
ES valstybės narės ir Programos asocijuotosios trečiosios valstybės Trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, iš 13 ir 14 regionų Kaip aprašyta skirsnyje „Dotacijomis teikiama parama studentų mobilumui. Individuali parama fiziniam mobilumui“
Trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, iš 1–12 regionų

1 grupės ES valstybes nares ir Programos asocijuotąsias trečiąsias valstybes

2 grupės ES valstybes nares ir Programos asocijuotąsias trečiąsias valstybes

3 grupės ES valstybes nares ir Programos asocijuotąsias trečiąsias valstybes

900 EUR per mėnesį

850 EUR per mėnesį

800 EUR per mėnesį

Šiuo atveju papildoma suma mažiau galimybių turintiems studentams ir absolventams nebus skiriama.

Papildoma suma stažuotėms (mokomajai praktikai) bus skiriama tik mobilumo į trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, iš 13 ir 14 regionų atveju.

ES valstybės narės ir Programos asocijuotosios trečiosios valstybės apima atokiausius regionus ir UŠT.

Trumpalaikio fizinio mobilumo veikloje dalyvaujantys studentai ir absolventai. Bazinės individualios paramos sumos (mišrusis mobilumas ir doktorantų trumpalaikis mobilumas)

Nustatomos tokios bazinės individualios paramos sumos:

Fizinio mobilumo veiklos trukmė Suma (bet kuriai ES valstybei narei, Programos asocijuotajai trečiajai valstybei arba trečiajai valstybei, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė)
Iki 14-tos veiklos dienos 79 EUR per dieną
Nuo 15-tos iki 30-tos veiklos dienos 56 EUR per dieną

Individuali parama taip pat gali būti skiriama už vieną kelionės dieną prieš pradedant veiklą ir vieną kelionės dieną po veiklos pabaigos.

Mažiau galimybių turintiems studentams ir neseniai mokslus baigusiems absolventams teikiama papildoma individuali parama trumpalaikiam fiziniam mobilumui.

Mažiau galimybių turintys studentai ir neseniai mokslus baigę absolventai gauna papildomą 100 EUR sumą prie individualios paramos pagal savo ES „Erasmus+“ dotaciją fizinio mobilumo veiklos laikotarpiui, kurio trukmė yra 5–14 dienų, ir 150 EUR, kai šio laikotarpio trukmė yra 15–30 dienų. Taikytinus kriterijus nacionaliniu lygmeniu nustato nacionalinės agentūros, suderinusios su nacionalinėmis valdžios institucijomis.

Šiuo atveju papildoma suma stažuotėms (mokomajai praktikai) neskiriama.

ES valstybės narės ir Programos asocijuotosios trečiosios valstybės apima atokiausius regionus ir UŠT.

Paramos kelionės išlaidoms padengti negaunantiems studentams ir neseniai mokslus baigusiems absolventams prie individualios paramos pridedama papildoma suma ekologiškos kelionės išlaidoms padengti.

Paramos kelionės išlaidoms padengti negaunantys studentai ir neseniai mokslus baigę absolventai taip pat gali rinktis ekologišką kelionę. Šiuo atveju jie gaus vienkartinę 50 EUR išmoką kaip papildomą individualią paramą kelionės į abi puses išlaidoms padengti už ne daugiau kaip 4 dienas.

Kelionės išlaidos

Toliau nurodyti dalyviai gaus toliau nurodytą paramą kelionės išlaidoms padengti (išskyrus tuos, kuriems taikoma toliau aprašyta atsisakymo nuostata):

 • aukštojo mokslo ir studijų institucijose, esančiose atokiausiuose ES valstybių narių regionuose, Kipre, Islandijoje, Maltoje ir užjūrio šalyse ir teritorijose (UŠT), susijusiose su ES valstybėmis narėmis, studijuojantys studentai ir neseniai mokslus baigę absolventai, vykstantys į ES valstybes nares, Programos asocijuotąsias trečiąsias valstybes ar trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, iš 13 ar14 regionų;
 • mažiau galimybių turintys studentai ir absolventai, dalyvaujantys trumpalaikio mobilumo veikloje, taip pat
 • išvykstantys ir atvykstantys studentai ir absolventai tarptautinio mobilumo programose įtraukiant trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės (išskyrus 13 ir 14 regionus).
Kelionės atstumas 18 Įprastinės kelionės atveju Ekologiškos kelionės atveju
10–99 km 23 EUR vienam dalyviui  
100–499 km 180 EUR vienam dalyviui 210 EUR vienam dalyviui
500–1 999 km 275 EUR vienam dalyviui 320 EUR vienam dalyviui
2 000–2 999 km 360 EUR vienam dalyviui 410 EUR vienam dalyviui
3 000–3 999 km 530 EUR vienam dalyviui 610 EUR vienam dalyviui
4 000–7 999 km 820 EUR vienam dalyviui  
8 000 km arba daugiau 1500 EUR vienam dalyviui  

Studentai ir neseniai mokslus baigę absolventai, kurie renkasi ekologišką kelionę, gaus papildomą individualią paramą kelionės į abi puses išlaidoms padengti už ne daugiau kaip 4 dienas.

Mobilumo projektų, remiamų vidaus politikos lėšomis, atveju dotacijų gavėjai gali atsisakyti teikti paramą visų reikalavimus atitinkančių mobilumo veikloje iš ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių į trečiąsias valstybės, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, dalyvaujančių studentų ir neseniai mokslus baigusių absolventų kelionėms. Mažiau galimybių turintys studentai ir neseniai mokslus baigę absolventai visada privalo gauti paramą kelionės išlaidoms padengti.

C) Dotacija darbuotojų mobilumui

Darbuotojai toliau nurodyta tvarka gaus ES dotaciją savo kelionės ir pragyvenimo užsienyje išlaidoms padengti:

Biudžeto kategorija - Kelionės išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Parama dalyvių kelionės iš kilmės vietos į veiklos vietą ir atgal išlaidoms padengti.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal kiekvieno dalyvio kelionės atstumą. Pareiškėjas turi nurodyti atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vietos 19 naudodamas Europos Komisijos atstumų skaičiuoklę 20 .

Suma

Kelionės atstumas Įprastinė kelionė Ekologiška kelionė
10–99 km 23 EUR  
100–499 km 180 EUR 210 EUR
500–1 999 km 275 EUR 320 EUR
2 000–2 999 km 360 EUR 410 EUR
3 000–3 999 km 530 EUR 610 EUR
4 000–7 999 km 820 EUR  
8 000 km arba daugiau 1 500 EUR  

Biudžeto kategorija - Individuali parama

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Išlaidos, tiesiogiai susijusios su dalyvių pragyvenimu vykdant veiklą.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal kiekvieno dalyvio buvimo užsienyje trukmę (prireikus, įskaitant vieną kelionės dieną prieš pradedant veiklą ir vieną kelionės dieną po veiklos pabaigos)

Darbuotojai, kurie renkasi ekologišką kelionę, gaus papildomą individualią paramą kelionės į abi puses išlaidoms padengti už ne daugiau kaip keturias dienas.

Suma

Iki 14-tos veiklos dienos: A1.1 lentelė, vienam dalyviui per dieną, kai dalyvis yra iš ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių; arba A1.2 lentelė, vienam dalyviui per dieną, kai dalyvis yra iš trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės

Nuo 15-tos iki 60-tos veiklos dienos: 70 proc. A1.1 lentelės sumos vienam dalyviui per dieną, kai dalyvis yra iš ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių; arba 70 proc. A1.2 lentelės sumos vienam dalyviui per dieną, kai dalyvis yra iš trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės

A Lentelė - Individuali parama (eur per dieną)

Suma priklauso nuo priimančiosios šalies. Šios sumos bus nustatytos mažiausios ir didžiausios sumų intervaluose, kurie pateikti tolesnėje lentelėje. Nacionalinės agentūros, nustatydamos sumas, kurias turi taikyti atitinkamos šalies dotacijų gavėjai, pagal susitarimą su nacionalinėmis institucijomis, atsižvelgs į šiuos du konkrečius kriterijus:

 • kitų ES dotaciją papildančio bendrojo finansavimo šaltinių iš vietos, regioninio ar nacionalinio lygmens privačiųjų ar viešųjų įstaigų prieinamumą ir dydį;
 • bendrą darbuotojų dėstymo ar mokymosi užsienyje paklausos lygį.

Visoms paskirties šalims turėtų būti taikomas vienodas atitinkamo intervalo procentinis išmokų dydis. Skirti tokią pačią sumą visoms paskirties šalims neįmanoma.

Priimančioji šalis Darbuotojai iš ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių Darbuotojai iš trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės
  Mažiausia ir didžiausia suma (per dieną) Suma (EUR per dieną)
  A1.1 A1.2
Airija, Danija, Islandija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija  90-180 180
Trečiosios valstybės, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, iš 14 regiono 90-180 Netaikoma
Austrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Vokietija 79-160 160
Trečiosios valstybės, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, iš 13 regiono 79-160 Netaikoma
Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Šiaurės Makedonija, Turkija, Vengrija 67-140 140
Trečiosios valstybės, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, iš 1–12 regionų 180 Netaikoma

Kai mobilumo veikla vykdoma tarp ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių ir į trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, iš 13 ir 14 regionų, nacionalinės agentūros gali nuspręsti suteikti savo aukštojo mokslo ir studijų institucijoms daugiau lankstumo galimybių, nacionaliniu lygmeniu nustatydamos ne konkrečias sumas, o sumų intervalus. Tai reikėtų daryti tada, kai yra tam pagrįstų priežasčių, pavyzdžiui, šalyse, kuriose galima gauti bendrąjį finansavimą regioniniu arba instituciniu lygmeniu. Konkrečios sumos bus paskelbtos kiekvienos nacionalinės agentūros ir aukštojo mokslo ir studijų institucijų interneto svetainėse.

D) Aukštojo mokslo ir studijų institucijų ir mobilumo konsorciumų nustatomas finansinė parama studentams ir darbuotojams

Aukštojo mokslo ir studijų institucijos ir mobilumo konsorciumai, nustatydami ir (arba) taikydami ES finansavimo normas savo institucijoje, visais atvejais privalės laikytis toliau išdėstytų principų ir kriterijų.

 • Institucijų ir konsorciumų nustatytos finansavimo normos nekeičiamos visu mobilumo projekto laikotarpiu. Pagal tą patį projektą skiriamų dotacijų dydžio mažinti ar didinti negalima.
 • Finansavimo normos turi būti objektyviai ir skaidriai nustatomos ir (arba) taikomos atsižvelgiant į visus pirmiau nurodytus principus ir aprašytą metodiką (t. y. atsižvelgiant į mobilumo dalyvių srautą, taip pat į papildomą specialų finansavimą).
 • Visiems studentams, vykstantiems į tos pačios grupės šalis dalyvauti tos pačios rūšies mobilumo veikloje – studijuoti arba stažuotis (atlikti mokomąją praktiką) – turi būti skiriamos vienodo dydžio dotacijos (išskyrus mažiau galimybių turinčius studentus ir absolventus arba studentus ir absolventus iš atokiausių ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių, atokiausių regionų ir UŠT).

E) Mišriosios intensyvios programos

Biudžeto kategorija - Organizacinė parama

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Su intensyvių programų organizavimu tiesiogiai susijusios išlaidos (neįskaitant dalyvių pragyvenimo ir kelionės išlaidų).

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal aukštojo mokslo srities mobilumo veiklos dalyvių (besimokančių asmenų) skaičių, kai finansuojami mobilumo projektai, kurie remiami vidaus politikos lėšomis, neįskaitant dėstytojų, dalyvaujančių įgyvendinant programą

Koordinuojančioji aukštojo mokslo ir studijų institucija prašo skirti mobilumo organizavimo paramą visos institucijų grupės, bendrai organizuojančios mišriąją intensyvią programą, vardu.

Suma

400 EUR vienam dalyviui, esant ne mažiau kaip 15 ir ne daugiau kaip 20 finansuojamų „Erasmus+“ mobilumo veiklos dalyvių

Organizacinės paramos dotacija mišriosioms intensyvioms programoms – tai lėšos, kuriomis padengiamos bet kokios išlaidos, kurias institucijos patiria dėl mišriųjų intensyvių programų organizavimo, pavyzdžiui, išlaidos, susijusios su programų rengimu, sudarymu, plėtote, įgyvendinimu ir tolesne susijusia veikla, įskaitant fizinės ir virtualiosios ar nuotolinės veiklos įgyvendinimą ir bendrą valdymą bei koordinavimą.

Už mišriųjų intensyvių programų organizacinės paramos dotacijos padalijimą partneriams, patyrusiems minėtąsias išlaidas, atsako koordinuojančioji aukštojo mokslo ir studijų institucija.

  Footnote

 • 1 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_lt ↩ back
 • 2 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_lt ↩ back
 • 3 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/eche/start_lt ↩ back
 • 4 Išskyrus Vakarų Balkanų trečiųjų šalių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, aukštojo mokslo institucijas siekiant dalyvauti kvietime teikti paraiškas dėl iniciatyvos „Europos universitetai“, į kurį jos turi teisę. ↩ back
 • 5 Europos Komisija toliau rengia tarptautinio mobilumo valdymo skaitmenizavimo darbotvarkę ir praneš apie ją vėliau. ↩ back
 • 6 Studento stažuotė laikoma skaitmeninių įgūdžių tobulinimo stažuote, kai stažuotojas vykdo veiklą, susijusią su: skaitmenine rinkodara (pavyzdžiui, socialinių tinklų valdymu, saityno analize); skaitmeniniu grafiniu, mechaniniu ar architektūros projektavimu; mobiliųjų programėlių, programinės įrangos, programinių scenarijų ar interneto svetainių kūrimu; IT sistemų ir tinklų diegimu, priežiūra ir valdymu; kibernetiniu saugumu; duomenų analize; duomenų gavyba ir vizualizavimu; robotų ir dirbtinio intelekto prietaikų programavimu ir mokymu. Į šią kategoriją neįeina bendro pobūdžio pagalba klientams, užsakymų vykdymas, duomenų įvedimas ar biuro užduotys. ↩ back
 • 7 Doktorantūros absolventai gali dalyvauti stažuotėse pagal tuos pačius reikalavimus, kurie taikomi visiems kitiems absolventams, per 12 mėnesių po studijų baigimo. Tose šalyse, kuriose absolventai baigę studijas turi atlikti privalomąją karo arba civilinę tarnybą, absolventų tinkamumo dalyvauti laikotarpis pratęsiamas tiek, kiek trunka ta tarnyba. ↩ back
 • 8 Regionų apibrėžtis žr. skirsnyje „Reikalavimus atitinkančios šalys“ šio vadovo A dalyje. ↩ back
 • 9 ES biudžeto 2 išlaidų kategorija. Sanglauda, atsparumas ir vertybės. ↩ back
 • 10 Studentų mobilumo stažuočių (mokomosios praktikos) tikslais priimančiosiomis organizacijomis negali būti šios organizacijos:

  ES institucijos ir kitos ES įstaigos, įskaitant specializuotąsias agentūras (išsamus jų sąrašas pateiktas interneto svetainėje https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_lt); taip pat ES programas valdančios organizacijos, pavyzdžiui, „Erasmus+“ nacionalinės agentūros (kad nebūtų galimų interesų konfliktų ir (arba) dvigubo finansavimo).

  ↩ back

 • 11 Į šį 12 mėnesių laikotarpį vienoje studijų pakopoje įskaičiuojami ankstesnio dalyvavimo „Erasmus+“ programoje ir (arba) „Erasmus Mundus“ stipendijos gavimo laikotarpiai. ↩ back
 • 12 Vientisųjų (pavyzdžiui, medicinos) studijų programų studentų mobilumo laikotarpis gali trukti iki 24 mėnesių. ↩ back
 • 13 Kai aukštojo mokslo ir studijų institucijos padaliniai yra priklausomi nuo pagrindinės institucijos ir jiems taikoma ta pati ECHE, siunčiančiąja šalimi laikoma ta šalis, kurioje yra pagrindinė institucija. Todėl negalima organizuoti mobilumo veiklos tarp pagrindinės institucijos ir jos padalinių, kuriems taikoma ta pati ECHE. ↩ back
 • 14 Tose šalyse, kuriose absolventai baigę studijas turi atlikti privalomąją karo arba civilinę tarnybą, absolventų tinkamumo dalyvauti laikotarpis pratęsiamas tiek, kiek trunka ta tarnyba. ↩ back
 • 15 Šalių, kurioms taikomas šis reikalavimas, sąrašas pateikiamas Paramos vystymosi komiteto šalių, gaunančių oficialią paramą vystymuisi, sąraše: DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf (oecd.org). Paramos vystymuisi komiteto sąrašas periodiškai atnaujinamas, todėl šalys gali būti perkeltos iš vienos kategorijos į kitą arba būti išbrauktos iš sąrašo. Vis dėlto šalies OPV statusas ir santykiniai apribojimai išlieka nepakitę per visą projektų, vykdomų pagal tą patį kvietimą teikti paraiškas, gyvavimo laikotarpį. ↩ back
 • 16 Lydintiems asmenims gali būti taikomi darbuotojams nustatyti tarifai ir išimtinės brangios kelionės išlaidos. Išimtiniais atvejais, kai lydinčiam asmeniui užsienyje reikia praleisti daugiau kaip 60 dienų, parama papildomoms pragyvenimo išlaidoms nuo 61-os dienos padengti skiriama pagal biudžeto išlaidų kategoriją „Įtraukties rėmimas“. ↩ back
 • 17 Trečiosios valstybės, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, iš 13 ir14 regionų gali būti tik priimančiosios šalys. ↩ back
 • 18 Pagal kiekvieno dalyvio kelionės atstumą. Kelionės atstumas apskaičiuojamas naudojant Europos Komisijos atstumų skaičiuoklę (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_lt). Apskaičiuojant ES dotacijos sumą kelionės į abi puses išlaidoms padengti, remiamasi kelionės į vieną pusę atstumu. ↩ back
 • 19 Pavyzdžiui, jeigu asmuo iš Madrido (Ispanija) dalyvauja Romoje (Italija) vykdomoje veikloje, pareiškėjas apskaičiuoja atstumą nuo Madrido iki Romos (1 365,28 km) ir pasirenka reikiamą kelionės atstumo intervalą (t. y. 500–1 999 km).    ↩ back
 • 20 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_lt. ↩ back
Tagged in:  Higher education