Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Bendrojo ugdymo įstaigų mokinių ir darbuotojų mobilumas

Pagal šį veiksmą remiamos bendrojo ugdymo įstaigos ir kitos bendrojo ugdymo srityje veikiančios organizacijos, norinčios organizuoti bendrojo ugdymo įstaigų mokinių ir darbuotojų mobilumo mokymosi tikslais veiklą.

Remiama įvairi veikla, įskaitant darbo stebėjimą ir darbuotojų profesinio tobulėjimo kursus, individualų ir grupinį mokinių mobilumą, kviestinių ekspertų ir kitą veiklą, kaip paaiškinta toliau.

Dalyvaujančiosios organizacijos savo veikla turėtų aktyviai skatinti įtrauktį ir įvairovę, aplinkos tvarumą ir skaitmeninį švietimą, taip pat pilietinį aktyvumą ir dalyvavimą, naudodamosi konkrečiomis šiuo tikslu Programos teikiamomis finansavimo galimybėmis, didindamos dalyvių informuotumą, dalydamosi geriausia patirtimi ir pasirinkdamos tinkamą savo veiklos modelį.

Veiksmo Tikslai

Šiuo veiksmu siekiama suteikti mokymosi galimybių ir remti bendrojo ugdymo įstaigų ir kitų bendrojo ugdymo srityje veiklą vykdančių organizacijų tarptautinimą ir institucinę plėtrą. Konkretūs šio veiksmo tikslai išvardyti toliau.

Stiprinti Europinį mokymo ir mokymosi aspektą:

 • puoselėjant įtraukties ir įvairovės, tolerancijos ir demokratinio dalyvavimo vertybes;
 • propaguojant žinias apie bendrą Europos paveldą ir įvairovę;
 • remiant profesinių tinklų plėtrą visoje Europoje.

Gerinti mokymo ir mokymosi kokybę bendrojo ugdymo srityje:

 • remiant mokytojų, bendrojo ugdymo įstaigų vadovų ir kitų darbuotojų profesinį tobulėjimą;
 • skatinant naujų technologijų ir novatoriškų mokymo metodų taikymą;
 • gerinant kalbų mokymąsi ir kalbų įvairovę bendrojo ugdymo įstaigose;
 • remiant dalijimąsi mokymo ir bendrojo ugdymo įstaigų plėtros geriausios patirties pavyzdžiais ir jų perdavimą.

Prisidėti prie Europos švietimo erdvės kūrimo:

 • stiprinant bendrojo ugdymo įstaigų gebėjimus dalyvauti tarpvalstybiniuose mainuose ir bendradarbiauti bei vykdyti kokybiškus mobilumo projektus;
 • užtikrinant, kad mobilumas mokymosi tikslais būtų reali galimybė bet kuriam bendrojo ugdymo įstaigos mokiniui;
 • skatinant mokinių ir darbuotojų mobilumo laikotarpiu užsienyje pasiektų mokymosi rezultatų pripažinimą.

Kaip naudotis „Erasmus+“ mobilumo galimybėmis?

Bendrojo ugdymo įstaigos ir kitos bendrojo ugdymo srityje veikiančios organizacijos paraiškas dėl finansavimo gali teikti dviem būdais:

 • Trumpalaikiai mokinių ir darbuotojų mobilumo projektai – šie projektai suteikia pareiškėjams galimybę organizuoti įvairią šešių–aštuoniolikos mėnesių trukmės mobilumo veiklą. Trumpalaikiai projektai yra geriausias pasirinkimas organizacijoms, pirmą kartą teikiančioms paraišką pagal programą „Erasmus+“, arba organizacijoms, norinčioms organizuoti tik ribotą veiklą.
 • Mokinių ir darbuotojų mobilumo akredituotuose projektuose gali dalyvauti tik „Erasmus“ akreditaciją bendrojo ugdymo srityje turinčios organizacijos. Ši speciali finansavimo schema leidžia akredituotoms organizacijoms reguliariai gauti finansavimą mobilumo veiklai, kuria prisidedama prie laipsniško jų „Erasmus“ plano įgyvendinimo. „Erasmus“ akreditaciją gali gauti visos organizacijos, norinčios reguliariai organizuoti mobilumo veiklą. Norint teikti paraišką, ankstesnė dalyvavimo Programoje patirtis nereikalinga. Daugiau informacijos apie šią galimybę žr. šio vadovo skyrių apie „Erasmus“ akreditaciją suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo srityse.

Organizacijos taip pat gali dalyvauti Programoje neteikdamos paraiškos, jei:

 • prisijungia prie esamo „Erasmus+“ mobilumo konsorciumo, kuriam vadovauja jų šalyje akredituotas konsorciumo koordinatorius, priimantis naujus konsorciumo narius;
 • priima dalyvius iš kitos šalies: bet kuri organizacija gali priimti besimokančius asmenis ar darbuotojus, atvykstančius iš užsienyje esančios organizacijos partnerės. Tapus priimančiąja organizacija įgyjama vertingos patirties ir tai yra geras būdas kurti partnerystes ir sužinoti daugiau apie Programą prieš patiems teikiant paraišką.

Bendrojo ugdymo įstaigos taip pat raginamos prisijungti prie „eTwinning“ – internetinės bendruomenės, turinčios saugią platformą, prieinamą tik „eTwinning“ nacionalinės paramos organizacijos patikrintiems mokytojams ir mokyklų darbuotojams. „eTwinning“ suteikia galimybę bendrojo ugdymo įstaigoms kurti bendras virtualias klases ir vykdyti projektus su kitomis bendrojo ugdymo įstaigomis. Mokytojams suteikiama galimybė diskutuoti ir keistis nuomonėmis su kolegomis bei naudotis įvairiomis profesinio tobulėjimo galimybėmis. Be to, „eTwinning“ aplinkoje lengva rasti partnerių būsimiems projektams.

Be to, mokyklos ir mokytojai kviečiami naudotis SELFIE priemonėmis –  nemokamomis, daugiakalbėmis, internetinėmis įsivertinimo priemonėmis, kurias parengė Europos Komisija, kad padėtų mokykloms ir mokytojams didinti skaitmeninius pajėgumus. Mokytojams skirta priemonė padeda jiems įsivertinti savo skaitmeninę kompetenciją ir pasitikėjimą ir gauti grįžtamąjį ryšį apie stipriąsias vietas ir spragas bei gerintinus gebėjimus. Priemone naudotis ir mokymo planą rengti mokytojai gali ir dirbdami grupėmis. SELFIE priemones rasite internete adresu: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital

Projekto rengimas

Paraišką teikianti organizacija yra pagrindinė projekto, remiamo pagal 1 pagrindinį veiksmą, dalyvė. Pareiškėjas parengia ir pateikia paraišką, pasirašo dotacijos sutartį, įgyvendina mobilumo veiklą ir teikia ataskaitas nacionalinei agentūrai. Tiek paraiškų dėl trumpalaikių projektų, tiek paraiškų dėl „Erasmus“ akreditacijos teikimo procese daugiausia dėmesio skiriama paraišką teikiančios organizacijos poreikiams ir planams.

Mobilumo veikla pagal mobilumo projektą gali būti išvykstamoji arba atvykstamoji. Dauguma galimos veiklos rūšių yra susijusios su išvykstamojo mobilumo veikla. Tai reiškia, kad paraišką teikianti organizacija veiks kaip siunčiančioji organizacija: ji atrinks dalyvius ir išsiųs juos į priimančiąją organizaciją užsienyje. Primygtinai skatinama naudotis šiomis galimybėmis siekiant rengti dvipusius mainus arba bendrą veiklą su viena ar keliomis bendrojo ugdymo įstaigomis partnerėmis. Tokiu atveju kiekviena dalyvaujanti bendrojo ugdymo įstaiga turėtų prašyti finansavimo pagal programą „Erasmus+“ arba prisijungti prie esamo konsorciumo. Siekiant palengvinti partnerių paieškos procesą, pagal programą „Erasmus+“ partnerių užsienyje padedama ieškoti tokiomis priemonėmis kaip Europos mokyklinio ugdymo platforma (https://school-education.ec.europa.eu/).

Be to, yra atvykstančių dalyvių specialių veiksmų, kuriuos vykdydamos paraišką teikiančios organizacijos į savo organizaciją gali pakviesti ekspertus arba būsimus mokytojus. Atvykstančių dalyvių veikla siekiama ne kurti dvipusius mainus, o pritraukti asmenis, galinčius padėti paraišką teikiančiai organizacijai vystytis ir įgyvendinti savo tarptautinimo strategiją.Visos pagal šį veiksmą remiamos veiklos įgyvendinimas turi atitikti „Erasmus“ kokybės standartus. „Erasmus“ kokybės standartai apima konkrečią projektų užduočių įgyvendinimo praktiką, pavyzdžiui, dalyvių atranką ir parengimą, mokymosi rezultatų nustatymą, vertinimą ir pripažinimą, dalijimąsi projektų rezultatais ir t. t. Visas „Erasmus“ kokybės standartų tekstas pateiktas svetainėje „Europa“: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools.

Kalbų mokymasis yra svarbi kiekvieno mobilumo projekto dalis: dotaciją gaunančios organizacijos savo dalyviams turėtų teikti kalbos mokymosi paramą prieš mobilumo veiklą ir jos metu. Šiuo tikslu pagal programą „Erasmus+“ finansuojama internetinė kalbinės paramos platforma, kuria nemokamai gali naudotis visi programos „Erasmus+“ dalyviai.

Kaip rasti partnerių mobilumo veiklai?

Programa „Erasmus+“ suteikia įvairių priemonių ir galimybių rasti partnerių mobilumo veiklai:

 • Europos mokyklinio ugdymo platforma (ESEP) yra internetinė partnerių paieškos priemonė. Platformoje galite užregistruoti savo organizaciją, kad galėtumėte skelbti partnerių paieškos skelbimus ir ieškoti kitų organizacijų skelbimų: https://school-education.ec.europa.eu/en/networking/partner-finding;
 • „Erasmus+“ nacionalinės agentūros reguliariai organizuoja mokymo ir bendradarbiavimo veiklą. Tai, be kita ko, „Erasmus+“ pareiškėjams ir dotacijos gavėjams skirti kontaktiniai seminarai, internetiniai renginiai ir kitos partnerių paieškos galimybės. Mokymo ir bendradarbiavimo veiklą galite rasti adresu https://salto-et.net. Norėdami gauti informacijos apie savo nacionalinės agentūros veiklą ir renginius, taip pat turėtumėte reguliariai apsilankyti jos interneto svetainėje;
 • „Erasmus+“ projektų rezultatų platformoje galite ieškoti visų akredituotų organizacijų ir patvirtintų projektų: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects.

Horizontalieji aspektai

Visi mobilumo projektai turėtų apimti toliau nurodytus visai programai „Erasmus+“ būdingus aspektus.

Įtrauktis ir įvairovė

Laikydamosi „Erasmus“ kokybės standartų, organizacijos, gaunančios paramą pagal Programą, visiems dalyviams, kad ir kokia būtų jų kilmė, turi užtikrinti įtraukias ir vienodas mobilumo galimybes. Atrenkant besimokančius asmenis, dalyvausiančius projekto veikloje, turėtų būti atsižvelgiama į tokius svarbius veiksnius kaip dalyvių motyvacija, nuopelnai, asmeninis tobulėjimas ir mokymosi poreikiai. O atrenkant dalyvausiančius darbuotojus taip pat reikėtų užtikrinti, kad jų profesinis tobulėjimas būtų naudingas visiems organizacijos besimokantiems asmenims.

Rengdamos, įgyvendindamos ir vykdydamos tolesnę su mobilumu susijusią veiklą, siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijos turėtų įtraukti dalyvius į svarbiausių sprendimų priėmimo procesą, kad kiekvienam dalyviui būtų užtikrinta didžiausia nauda ir poveikis.

Dotacijų gavėjai ir kitos švietimo ir mokymo paslaugas teikiančios dalyvaujančiosios organizacijos raginami aktyviai kurti mobilumo galimybes ir sudaryti palankesnes sąlygas jomis naudotis, pavyzdžiui, akademiniame kalendoriuje nustatant vadinamuosius mobilumo langus ir apibrėžiant įprastus sugrįžusių dalyvių reintegracijos etapus.

Aplinkos požiūriu tvari ir atsakinga praktika

Laikydamosi „Erasmus“ kokybės standartų, organizacijos, gaunančios paramą pagal Programą, turi skatinti aplinkos požiūriu tvarų ir atsakingą savo dalyvių elgesį, didindamos informuotumą apie tai, kaip svarbu imtis veiksmų, kad būtų mažinamas arba kompensuojamas mobilumo veiklos poveikis aplinkai. Šie principai turėtų atsispindėti rengiant ir įgyvendinant visą Programos veiklą, visų pirma naudojant konkrečią pagal Programą teikiamą finansinę paramą tvariems keliavimo būdams skatinti. Švietimo ir mokymo paslaugas teikiančios organizacijos turėtų įtraukti šiuos principus į savo kasdienį darbą ir aktyviai skatinti besimokančių asmenų ir darbuotojų mąstysenos ir elgesio pokyčius.

Švietimo ir mokymo skaitmeninė pertvarka

Remiantis „Erasmus“ kokybės standartais, pagal Programą visoms dalyvaujančiosioms organizacijoms padedama diegti ir naudoti skaitmenines priemones ir mokymosi metodus fizinei veiklai papildyti, organizacijų partnerių bendradarbiavimui stiprinti ir jų mokymosi ir mokymo kokybei gerinti. Skaitmeninių galimybių stažuotėse gali dalyvauti ir dalyviai: tokia mobilumo veikla padeda darbuotojams įgyti skaitmeninių įgūdžių ir padidina jų gebėjimus mokyti ir atlikti kitas užduotis naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis. Tokia veikla gali būti organizuojama bet kokiu prieinamu mobilumo formatu.

Dalyvavimas demokratiniame gyvenime

Programos tikslas – padėti dalyviams atrasti aktyvaus pilietiškumo ir dalyvavimo demokratiniame gyvenime naudą. Remiama mobilumo veikla turėtų sustiprinti dalyvavimo įvairioje pilietinės visuomenės veikloje įgūdžius ir padėti ugdyti socialinius ir tarpkultūrinius gebėjimus, kritinį mąstymą ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis. Jei įmanoma, projektais turėtų būti suteikiama galimybių dalyvauti demokratiniame gyvenime, visuomeninėje ir pilietinėje veikloje per formalųjį ar neformalųjį mokymąsi. Projektais turėtų būti gerinamas dalyvių supratimas apie Europos Sąjungą ir bendras europines vertybes, įskaitant demokratijos principus, žmogaus orumą, vienybę ir įvairovę, tarpkultūrinį dialogą ir Europos socialinį, kultūrinį ir istorinį paveldą.

Veikla

Šiame skirsnyje nurodoma veikla, kurią galima remti programos „Erasmus+“ lėšomis, įgyvendinant tiek trumpalaikius, tiek akredituotus projektus.

Bet kokios veiklos atveju papildoma parama gali būti teikiama asmenims, lydintiems mažiau galimybių turinčius dalyvius, nepilnamečius ar jaunus suaugusiuosius, kuriems reikalinga priežiūra. Lydintys asmenys gali būti remiami visą arba tam tikrą veiklos vykdymo laikotarpį.

Darbuotojų mobilumas

Reikalavimus atitinkanti veikla

 • Darbo stebėjimas (2–60 d.)
 • Mokymo užduotys (2–365 d.)
 • Kursai ir mokymas (2–30 d., mokesčiai už mokslą – ne daugiau kaip 10 dienų vienam dalyviui)

Be fizinio mobilumo, visa darbuotojų mobilumo veikla gali būti derinama su virtualiąja veikla. Trumpiausia ir ilgiausia pirmiau nurodyta trukmė taikoma fizinio mobilumo komponentui.

Įgyvendinama veikla turi atitikti toliau nurodytus kokybinius reikalavimus.

Darbo stebėjimas: dalyviai gali praleisti tam tikrą laikotarpį priimančiojoje organizacijoje kitoje šalyje su tikslu išmokti naujos praktikos ir sukaupti naujų idėjų stebėdami kolegas, ekspertus ir praktikuojančius priimančiosios organizacijos specialistus jų kasdieniame darbe ir su jais bendraudami.

Mokymo užduotys: dalyviai gali praleisti tam tikrą laikotarpį mokydami besimokančius asmenis priimančiojoje organizacijoje kitoje šalyje, kai mokomasi atliekant užduotis ir dalijantis žiniomis su kolegomis.

Kursai ir mokymas: dalyviai gali dalyvauti struktūruotuose kursuose ar panašiuose mokymuose, kuriuos teikia kvalifikuoti specialistai ir kurie grindžiami iš anksto nustatyta mokymosi programa ir rezultatais.

Mokymas turi apimti aiškų tarptautinį komponentą, pavyzdžiui, skatinant dalyvių iš skirtingų šalių mokymosi sąveiką arba integruojant kitus tarptautinio praktikos perdavimo elementus, pavyzdžiui, aktyvų priimančiosios šalies bendrojo ugdymo darbuotojų dalyvavimą bendraujant su kolegomis iš užsienio ir jiems demonstruojant savo praktiką.

Kursų ir mokymo turinys turi atitikti dalyvaujančių darbuotojų profesinius įgūdžius ir projekto ar akreditacijos tikslus.

Pavyzdžiui, remiama veikla gali apimti viešųjų institucijų arba savanorių organizacijų organizuojamus kursus ir mokymus, veiklą, organizuojamą keičiantis skirtingų šalių organizacijų praktika, taip pat rinkoje prieinamus kursus ir mokymus. Pasyvi veikla, kaip antai paskaitų, pranešimų ar konferencijų klausymasis, remiama nebus. Konferencijos ir panašūs renginiai gali būti finansuojami tik tuo atveju, jei jų dalyviai didžiąją laiko dalį praleidžia struktūruotuose mokymuose, praktiniuose seminaruose, pratybose, keisdamiesi praktika su kolegomis ar dalyvaudami kitų formų aktyvaus mokymosi užsiėmimuose.

Pareiškėjai turi žinoti, kad kursų rengėjai yra visiškai nepriklausomi nuo programos „Erasmus+“ ir veikia kaip laisvosios rinkos paslaugų teikėjai. Todėl už kursų ir mokymo pasirinkimą atsako pati dotaciją gaunanti organizacija. Siekiant padėti pareiškėjams orientuotis pasirenkant, buvo parengti kokybės standartai: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/quality-standards-key-action-1.

Reikalavimus atitinkantys dalyviai

Reikalavimus atitinkantiems dalyviams priskiriami mokytojai, bendrojo ugdymo įstaigų vadovai ir visi kiti mokymo veikloje nedalyvaujantys ekspertai ir darbuotojai, dirbantys bendrojo ugdymo srityje.

Reikalavimus atitinkantiems mokymo veikloje nedalyvaujantiems darbuotojams priskiriami bendrojo ugdymo srityje – bendrojo ugdymo įstaigų darbuotojai (mokytojų padėjėjai, patarėjai pedagoginiais klausimais, psichologai,  „Erasmus+“ koordinatoriai ir t. t.) arba kitų bendrojo ugdymo srityje veikiančių organizacijų darbuotojai (mokyklų inspektoriai, patarėjai,  „Erasmus+“ koordinatoriai, už bendrąjį ugdymą atsakingi politikos koordinatoriai ir t. t.).

Dalyviai turi dirbti siunčiančiojoje organizacijoje arba reguliariai su ja bendradarbiauti, kad padėtų įgyvendinti pagrindinę organizacijos veiklą (pavyzdžiui, tai gali būti kviestiniai mokytojai, ekspertai ar savanoriai).

Bet kuriuo atveju užduotys, kurios dalyvį sieja su siunčiančiąja organizacija, turi būti dokumentuojamos taip, kad nacionalinė agentūra galėtų patikrinti šią sąsają (pavyzdžiui, remdamasi darbo arba savanoriškos veiklos sutartimi, užduoties aprašymu arba panašiu dokumentu). Nacionalinės agentūros nustato skaidrią ir nuoseklią praktiką, pagal kurią apibrėžiami jų nacionalinėmis aplinkybėmis priimtini darbo santykiai ir patvirtinamieji dokumentai.

Reikalavimus atitinkančios veiklos vietos

Veikla turi vykti užsienyje: ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Mokymosi rezultatų dokumentavimas

Mokymosi rezultatų dokumentavimo reikalavimai nustatyti „Erasmus“ kokybės standartuose ir išsamiau išdėstyti projekto dotacijos sutartyje.

Prieš mobilumo veiklą siunčiančioji organizacija, priimančioji organizacija ir dalyvis turi susitarti dėl mokymosi sutarties (arba panašaus dokumento), kurioje nurodomi numatomi dalyvio mokymosi rezultatai. Kursų ir mokymų atveju vietoj mokymosi sutarties gali būti naudojama kursų programa.

 Pasibaigus veiklai, dalyvio pasiekti mokymosi rezultatai turi būti pripažįstami išduodant „Europass“ mobilumo dokumentą arba panašų dokumentą. Dotaciją gaunanti organizacija turi saugoti išduoto dokumento kopiją kaip įrodymą, kad veikla užbaigta.

Besimokančių asmenų mobilumas

Reikalavimus atitinkanti veikla

 • Grupinis mokinių mobilumas (2–30 d., bent du mokiniai vienoje grupėje)
 • Trumpalaikis mokinių mobilumas mokymosi tikslais (10–29 d.)
 • Ilgalaikis mokinių mobilumas mokymosi tikslais (30–365 d.)

Be fizinio mobilumo, visa mokinių mobilumo veikla gali būti derinama su virtualiąja veikla. Trumpiausia ir ilgiausia pirmiau nurodyta trukmė taikoma fizinio mobilumo komponentui.

Įgyvendinama veikla turi atitikti toliau nurodytus kokybinius reikalavimus.

Grupinis mokinių mobilumas. Siunčiančiosios bendrojo ugdymo įstaigos mokinių grupė gali mokytis su bendraamžiais kitoje šalyje. Siunčiančioji bendrojo ugdymo įstaiga turi parengti mokymosi veiklą bendradarbiaudama su priimančiosios šalies bendrojo ugdymo įstaiga partnere1 .

Siunčiančiosios bendrojo ugdymo įstaigos mokytojai ar kiti kvalifikuoti švietimo darbuotojai turi lydėti mokinius visą veiklos laikotarpį ir padėti organizuoti jų mokymosi procesą. Prireikus, lydinčiais asmenimis gali būti ir kiti suaugę asmenys, padedantys lydintiems mokytojams2 .

Trumpalaikis mokinių mobilumas mokymosi tikslais. Mokiniai tam tikrą laikotarpį gali praleisti mokydamiesi bendrojo ugdymo įstaigoje partnerėje arba atlikdami praktiką kitoje atitinkamoje organizacijoje užsienyje. Kiekvienam dalyviui turi būti sudaryta individuali mokymosi programa. Pagrįstais atvejais mažiau galimybių turintiems dalyviams gali būti organizuojama ne trumpesnė kaip 2 dienų mobilumo veikla.

Ilgalaikis mokinių mobilumas mokymosi tikslais. Mokiniai tam tikrą laikotarpį gali praleisti mokydamiesi bendrojo ugdymo įstaigoje partnerėje arba atlikdami praktiką kitoje atitinkamoje organizacijoje užsienyje. Kiekvienam dalyviui turi būti sudaryta individuali mokymosi programa. Visi dalyviai prieš išvykdami privalės dalyvauti privalomoje mokymo programoje, o organizacinei ir kalbinei paramai bus skirta didesnė finansavimo suma.

Pažymėtina tai, kad skirtumas tarp grupinės ir individualios veiklos formų grindžiamas ne kelionės ir apgyvendinimo tvarka, o kolektyvinių ar individualių mokymosi programų reikalavimais, kaip paaiškinta skiltyje „Mokymosi rezultatų dokumentavimas“. Todėl grupinei ir individualiai veiklai teikiama skirtingo lygio organizacinė parama, kaip apibrėžta šio skyriaus pabaigoje pateiktose finansavimo taisyklėse.

Reikalavimus atitinkantys dalyviai

Dalyvaujantys mokiniai turi būti užregistruoti mokytis pagal siunčiančiosios bendrojo ugdymo įstaigos švietimo programą3 .

Jeigu šalyje taikoma tokia praktika, dalyvauti gali ir mokiniai, mokomi už institucinės aplinkos ribų4 .

Reikalavimus atitinkančios veiklos vietos

Veikla turi vykti užsienyje: ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Bendrojo ugdymo įstaigos mokinių grupinis mobilumas turi būti vykdomas priimančiojoje bendrojo ugdymo įstaigoje. Veikla gali būti vykdoma kitoje priimančiosios bendrojo ugdymo įstaigos šalies vietoje, jei to reikia dėl veiklos turinio ir kokybės. Tokiu atveju dalyvių kelionės iš priimančiosios bendrojo ugdymo įstaigos į veiklos vietą išlaidos nebus laikomos tarptautinės mobilumo veiklos išlaidomis. Todėl šiuo tikslu papildomų lėšų prašyti negalima.

Be to, grupinė mobilumo veikla taip pat gali būti vykdoma Europos Sąjungos institucijos buveinėje, jeigu ta veikla organizuojama ES institucijoje5  ar su ja bendradarbiaujant.

Nepriklausomai nuo veiklos vykdymo vietos, grupinėje veikloje turi dalyvauti mokiniai iš bent dviejų ES valstybių narių ar Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių.

Mokymosi rezultatų dokumentavimas

Mokymosi rezultatų dokumentavimo reikalavimai nustatyti „Erasmus“ kokybės standartuose ir išsamiau išdėstyti projekto dotacijos sutartyje.

Individualaus mobilumo veikla: prieš mobilumo veiklą siunčiančioji organizacija, priimančioji organizacija ir dalyvis turi susitarti dėl mokymosi sutarties (arba panašaus dokumento), kurioje nurodomi numatomi dalyvio mokymosi rezultatai. Pasibaigus veiklai, dalyvio pasiekti mokymosi rezultatai turi būti pripažįstami išduodant „Europass“ mobilumo dokumentą arba panašų dokumentą. Dotaciją gaunanti organizacija turi saugoti išduoto dokumento kopiją kaip įrodymą, kad veikla užbaigta.

Grupinio mobilumo veikla: mokymosi programa turi būti nustatyta visai grupei (individualios mokymosi sutartys nebūtinos). Veiklai pasibaigus, dotaciją gaunanti organizacija turi saugoti mokymosi programą ir dalyvių (įskaitant lydinčius asmenis) sąrašą kaip įrodymą, kad veikla užbaigta.

Kita remiama veikla

Galima veikla

 • Kviestiniai ekspertai (2–60 d.)
 • Būsimų mokytojų ir pedagogų priėmimas (10–365 d.)

Įgyvendinama veikla turi atitikti toliau nurodytus kokybinius reikalavimus.

Kviestiniai ekspertai. Bendrojo ugdymo įstaigos gali kviesti bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojus, politikos ekspertus ar kitus kvalifikuotus specialistus iš užsienio, galinčius padėti gerinti mokymą ir mokymąsi priimančiojoje bendrojo ugdymo įstaigoje. Pavyzdžiui, kviestiniai ekspertai gali mokyti bendrojo ugdymo įstaigos darbuotojus, pristatyti naujus mokymo metodus arba padėti perduoti gerąją organizavimo ir valdymo patirtį.

Būsimų mokytojų ir pedagogų priėmimas. Paraiškas teikiančios organizacijos gali priimti būsimus mokytojus, norinčius stažuotis užsienyje. Priimančioji organizacija gaus paramą veiklai parengti, o dalyvio kelionės ir individualios paramos išlaidas turėtų padengti siunčiančioji institucija (kuri šiuo tikslu taip pat gali teikti paraišką dėl finansavimo pagal programą „Erasmus+“).

Reikalavimus atitinkantys dalyviai

Kviestinis ekspertas gali būti asmuo iš kitos ES valstybės narės ar Programos asocijuotosios trečiosios valstybės, galintis suteikti praktinių žinių ir mokymą, susijusius su jį kviečiančios organizacijos poreikiais ir tikslais.

Dalyvauti būsimų mokytojų ir pedagogų priėmimo iniciatyvoje gali dalyviai, įtraukti į mokytojų rengimo programą (arba panašaus pobūdžio pedagogikos programą) arba neseniai ją baigę6  kitoje ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Reikalavimus atitinkančios veiklos vietos

Kviestinių ekspertų ir būsimų mokytojų veiklos vieta visada yra dotaciją gaunanti organizacija (įskaitant konsorciumo narius).

Mokymosi rezultatų dokumentavimas

Kviestinių ekspertų atveju mokymosi programa, kurią ekspertas pristatys, turi būti suderinta su dotaciją gaunančia organizacija prieš pradedant veiklą. Veiklai pasibaigus, dotaciją gaunanti organizacija turi saugoti įvykdytą mokymosi programą kaip įrodymą, kad veikla užbaigta.

Priimamiems mokytojams ir besimokantiems pedagogams taikomi individualus mobilumo mokymosi tikslais reikalavimai.

Parengiamieji vizitai

Kas yra parengiamasis vizitas?

Parengiamasis vizitas – tai siunčiančiosios organizacijos darbuotojų vizitas į būsimą priimančiąją organizaciją, kurio tikslas – geriau pasirengti besimokančių asmenų arba darbuotojų mobilumo veiklai.

Kada gali būti organizuojamas parengiamasis vizitas?

Parengiamieji vizitai turi būti aiškiai pagrįsti ir padėti didinti mobilumo veiklos įtrauktį, aprėptį ir gerinti jos kokybę.

Pavyzdžiui, parengiamieji vizitai gali būti organizuojami siekiant geriau pasirengti mažiau galimybių turinčių dalyvių mobilumui, pradėti bendradarbiauti su nauja organizacija partnere arba parengti ilgesnę mobilumo veiklą.

Parengiamieji vizitai gali būti organizuojami rengiantis bet kokio tipo besimokančių asmenų ar darbuotojų mobilumui, išskyrus kursus ir mokymą.

Kas gali dalyvauti parengiamajame vizite?

Parengiamuosius vizitus gali vykdyti bet kuris asmuo, galintis dalyvauti darbuotojų mobilumo veikloje ir dalyvaujantis rengiant projektą.

Išskirtiniais atvejais besimokantys asmenys, dalyvausiantys ilgalaikio mobilumo mokymosi tikslais veikloje, ir mažiau galimybių turintys bet kokios veiklos dalyviai gali dalyvauti su jų veikla susijusiuose parengiamuosiuose vizituose.

Parengiamajame vizite gali dalyvauti ne daugiau kaip trys asmenys, o viena priimančioji organizacija gali surengti ne daugiau kaip vieną parengiamąjį vizitą.

Kur gali vykti parengiamieji vizitai?

Parengiamieji vizitai vyksta būsimos priimančiosios organizacijos patalpose arba bet kurioje kitoje vietoje, kurioje planuojama vykdyti mobilumo veiklą. Taisyklės, taikomos darbuotojų ir besimokančių asmenų mobilumo veiklos vykdymo vietoms, taikomos ir su šia veikla susijusiems parengiamiesiems vizitams.

Trumpalaikiai bendrojo ugdymo įstaigų mokinių ir darbuotojų mobilumo projektai

Trumpalaikiai mokinių ir darbuotojų mobilumo projektai yra paprastas ir lengvas būdas pasinaudoti programos „Erasmus“ teikiamomis galimybėmis. Jais siekiama sudaryti sąlygas organizacijoms lengvai organizuoti kelių rūšių veiklą ir įgyti su Programa susijusios patirties.

Siekiant užtikrinti paprastumą, trumpalaikiuose projektuose ribojamas dalyvių skaičius ir projekto trukmė. Tokiuose projektuose gali dalyvauti tik individualios organizacijos, o ne konsorciumų koordinatoriai. Akredituotos organizacijos negali teikti paraiškų dėl trumpalaikių projektų, nes joms jau suteikta nuolatinė galimybė gauti finansavimą pagal programą „Erasmus+“.

Paraiškoje dėl trumpalaikių projektų pateikiamas veiklos, kurią planuoja organizuoti paraišką teikianti organizacija, rūšių sąrašas ir aprašymas.

Tinkamumo kriterijai

Reikalavimus atitinkančios organizacijos. Kas gali teikti paraišką?

Paraiškas gali teikti šios organizacijos7 :

 1. bendrojo ugdymo įstaigos, teikiančios ikimokyklinio, pradinio ar vidurinio lygmens bendrojo ugdymo paslaugas8 ;
 2. vietos ir regioninės valdžios institucijos, koordinavimo įstaigos ir kitos bendrojo ugdymo srityje veikiančios organizacijos.

Organizacijos, turinčios „Erasmus“ akreditaciją bendrojo ugdymo srityje, negali teikti paraiškų dėl trumpalaikių projektų.

Reikalavimus atitinkančios šalys

Paraišką teikiančios organizacijos turi būti įsteigtos ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Kur teikti paraišką?

Paraiškos turi būti teikiamos šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija, nacionalinei agentūrai.

Paraiškos pateikimo terminas

1 turas (visoms nacionalinėms agentūroms): vasario 20 d. 12:00:00 (vidurdienis Briuselio laiku)

2 turas: Nacionalinės agentūros gali nuspręsti paskelbti antrą (2 turo) terminą. Apie tai nacionalinė agentūra informuos pareiškėjus savo svetainėje. 2 ture pareiškėjai paraišką turi pateikti iki spalio 1 d. 12:00:00 (Briuselio laiku).

Projekto pradžios data

Gali būti pasirinktos šios projektų pradžios datos:

 • 1 turas: nuo tų pačių metų birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.
 • 2 turas (jei yra): nuo kitų metų sausio 1 d. iki gegužės 31 d.

Projekto trukmė

6–18 mėn.

Paraiškų skaičius

Per atrankos turą organizacija gali teikti paraišką tik dėl vieno trumpalaikio projekto bendrojo ugdymo srityje.

Organizacijos, kurios per pirmąjį paraiškų teikimo turą gauna dotaciją trumpalaikiam projektui, negali teikti paraiškos per antrąjį to paties kvietimo teikti pasiūlymus turą.

Per bet kurį nepertraukiamą penkerių metų kvietimo laikotarpį organizacijos gali gauti ne daugiau kaip tris dotacijas trumpalaikiams bendrojo ugdymo projektams. 2014–2020 m. gautos dotacijos į šį intervalą neįskaičiuojamos.

Reikalavimus atitinkanti veikla

Visų rūšių bendrojo ugdymo veikla. Išsamus sąrašas ir taisyklės pateikiami skirsnyje „Veikla“.

Kad paraiškos atitiktų reikalavimus, jose turi būti numatyta bent vienos rūšies darbuotojų arba besimokančių asmenų mobilumo veikla.

Projekto aprėptis

Paraiška dėl trumpalaikio projekto gali apimti ne daugiau kaip 30 mobilumo veiklos dalyvių.

Parengiamųjų vizitų dalyviai ir lydintys asmenys į šį skaičių neįskaičiuojami.

Pagalbinės organizacijos

Pagalbinė organizacija – tai organizacija, padedanti dotaciją gaunančiai organizacijai praktiniais projekto įgyvendinimo aspektais, nesusijusiais su pagrindinėmis projekto užduotimis (kaip apibrėžta „Erasmus“ kokybės standartuose).

Bet kuri švietimo ir mokymo srityje veikianti organizacija gali tapti pagalbine organizacija. Pagalbinių organizacijų vaidmenį ir pareigas drauge oficialiai nustato pagalbinės organizacijos ir dotacijų gavėjų organizacijos. Pagalbinė organizacija veikia prižiūrint dotaciją gaunančiai organizacijai, kuri galiausiai lieka atsakinga už įgyvendinamos veiklos rezultatus ir kokybę. Bet koks pagalbinių organizacijų indėlis turi atitikti „Erasmus“ kokybės standartus.

Priimančiosios organizacijos, teikiančios mokymosi turinį ir mentorystę dotaciją gaunančios organizacijos dalyviams, nelaikomos pagalbinėmis organizacijomis, nebent jos tuo pačiu metu padeda dotacijos gavėjui vykdyti kitas projekto valdymo užduotis, kurias paprastai atlieka siunčiančioji organizacija.

Dotacijų skyrimo kriterijai

Pateiktos paraiškos bus vertinamos balais iš 100 galimų, vadovaujantis toliau nurodytais dotacijų skyrimo kriterijais ir korekciniais koeficientais. Kad būtų svarstoma galimybė skirti dotaciją, paraiškų įvertinimas turi atitikti šias ribines vertes:

 • jos turi būti įvertintos bent 60 balų iš 100 ir
 • bent puse didžiausio galimo balų skaičiaus kiekvienoje iš trijų dotacijos skyrimo kriterijų kategorijų.

Aktualumas (daugiausia: 20 balų)

Kokiu mastu:

 • pareiškėjo profilis, patirtis, veikla ir tikslinė besimokančių asmenų grupė yra aktualūs bendrojo ugdymo srityje;
 • siūlomas projektas yra aktualus veiksmo tikslų atžvilgiu;
 • pasiūlymas yra aktualus siekiant gerbti ir skatinti bendras ES vertybes, pavyzdžiui, pagarbą žmogaus orumui, laisvę, demokratiją, lygybę, teisinę valstybę ir pagarbą žmogaus teisėms, taip pat kovoti su bet kokia diskriminacija;
 • siūlomas projektas yra aktualus atsižvelgiant į šiuos konkrečius prioritetus:
  • naujų dalyvių ir mažiau patirties turinčių organizacijų rėmimą,
  • ilgalaikio mokinių mobilumo mokymosi tikslais dalyvių rėmimą,
  • mažiau galimybių turinčių dalyvių rėmimą.

Projekto parengimo kokybė (daugiausia: 50 balų)

Kokiu mastu:

 • siūlomo projekto tikslai aiškiai ir konkrečiai dera su paraišką teikiančios organizacijos, jos darbuotojų ir besimokančių asmenų poreikiais;
 • siūloma veikla yra tinkama siekiant projekto tikslų;
 •  parengtas aiškus kiekvienos siūlomos veiklos darbo planas;
 • projektas apima aplinkos požiūriu tvarią ir atsakingą praktiką;
 • projektas apima skaitmeninių priemonių (visų pirma „eTwinning“) ir mokymosi metodų taikymą, siekiant papildyti fizinio mobilumo veiklą ir stiprinti bendradarbiavimą su priimančiosiomis organizacijomis partnerėmis.

Tolesnės susijusios veiklos kokybė (daugiausia: 30 balų)

Kokiu mastu:

 • pareiškėjas nustatė aiškias veiklos įgyvendinimo užduotis ir atsakomybę laikantis „Erasmus“ kokybės standartų;
 • pareiškėjas pasiūlė konkrečių ir logiškų veiksmų, kad jo mobilumo veiklos rezultatai būtų įtraukti į kasdienę organizacijos veiklą;
 • pareiškėjas pasiūlė tinkamą projekto rezultatų vertinimo būdą;
 • pareiškėjas pasiūlė konkrečių ir efektyvių veiksmų, kad projekto rezultatai būtų žinomi paraišką teikiančioje organizacijoje, būtų dalijamasi rezultatais su kitomis organizacijomis ir visuomene ir viešai pripažįstamas Europos Sąjungos teikiamas finansavimas.

Bendrojo ugdymo įstaigų mokinių ir darbuotojų mobilumo akredituoti projektai

Organizacijos, turinčios „Erasmus“ akreditaciją bendrojo ugdymo srityje, gali teikti paraiškas dėl finansavimo pagal specialią tik joms skirtą finansavimo schemą. Paraiškos grindžiamos anksčiau patvirtintu „Erasmus“ planu, todėl išsamaus planuojamos veiklos sąrašo ir aprašymo nereikia. Vietoj to paraiškose daugiausia dėmesio skiriama biudžeto, reikalingo būsimai veiklai, nustatymui.

Tinkamumo kriterijai

Reikalavimus atitinkančios organizacijos. Kas gali teikti paraišką?

Pareiškėjai projekto pradžios dieną turi turėti galiojančią „Erasmus“ akreditaciją bendrojo ugdymo srityje.

Mobilumo konsorciumas

Organizacijos, turinčios mobilumo konsorciumo koordinatoriaus „Erasmus“ akreditaciją, turi teikti paraiškas dėl mobilumo konsorciumo formato.

Paraiškoje turi būti pateiktas mobilumo konsorciumo narių sąrašas ir jame turi būti nurodytas ne tik koordinatorius, bet ir bent viena organizacija narė.

Mobilumo konsorciumo nare gali tapti bet kuri organizacija, atitinkanti tos srities „Erasmus“ akreditacijos tinkamumo kriterijus. Visos numatytos konsorciumo organizacijos narės turi būti iš tos pačios ES valstybės narės arba Programos asocijuotosios trečiosios valstybės kaip ir mobilumo konsorciumo koordinatorius9 .

Konsorciumo nariams reikalavimas turėti „Erasmus“ akreditaciją netaikomas.

Mobilumo konsorciume dalyvaujančios organizacijos gali gauti finansavimą ne daugiau kaip dviem su 1 pagrindiniu veiksmu susijusioms dotacijų sutartims bendrojo ugdymo srityje, sudarytoms pagal tą patį kvietimą teikti pasiūlymus, įgyvendinti. Todėl bendrojo ugdymo įstaigos, gaunančios dotaciją trumpalaikiam arba akredituotam projektui, kaip organizacijos narės papildomai gali dalyvauti tik viename bendrojo ugdymo srities mobilumo konsorciume. Kitos organizacijos gali dalyvauti ne daugiau kaip dviejuose mobilumo konsorciumuose.

Kur teikti paraišką?

Paraiškos turi būti teikiamos šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija, nacionalinei agentūrai.

Paraiškos pateikimo terminas

vasario 20 d. 12:00:00 (vidurdienis Briuselio laiku)

Projekto pradžios data

Tų pačių metų birželio 1 d.

Projekto trukmė

Visų akredituotų projektų pradinė trukmė bus 15 mėnesių. Pagrįstais atvejais dotacijos gavėjai gali prašyti pratęsti savo projektą iki 24 mėnesių. Projekto trukmė bus pratęsta po 12 įgyvendinimo mėnesių, nebent nacionalinė agentūra nuspręstų kitaip.

Paraiškų skaičius

Akredituotos organizacijos gali teikti paraišką tik vieną kartą per atrankos turą.

Reikalavimus atitinkanti veikla

Visų rūšių bendrojo ugdymo veikla. Išsamus sąrašas ir taisyklės pateikiami skirsnyje „Veikla“.

Kad paraiškos atitiktų reikalavimus, jose turi būti numatyta bent vienos rūšies darbuotojų arba besimokančių asmenų mobilumo veikla.

Projekto aprėptis

Dalyvių, kurie gali būti įtraukti į akredituotus projektus, skaičius neribojamas, išskyrus bet kokius biudžeto paskirstymo etape nustatytus apribojimus.

Biudžeto paskirstymas

Pareiškėjų „Erasmus“ plano kokybė vertinta paraiškų dėl akreditacijos teikimo etapu, todėl biudžeto paskirstymo etapu kokybinis vertinimas nebus atliekamas. Finansavimas bus skiriamas pagal visas reikalavimus atitinkančias dotacijos paraiškas.

Skiriama dotacijos suma priklausys nuo kelių aspektų:

 • bendro biudžeto, skirto akredituotų pareiškėjų finansavimui,  
 • planuojamos veiklos (įskaitant įgyvendinimo biudžeto sąmatą),
 • bazinės ir didžiausios dotacijų,
 • šių finansavimo kriterijų: pareiškėjo veiklos rezultatų, politikos prioritetų ir geografinės pusiausvyros (jei šį kriterijų taiko nacionalinė agentūra).

Išsamias bazinės ir didžiausios dotacijų paskirstymo taisykles, balų skaičių pagal paskirstymo kriterijus, kiekvieno kriterijaus koeficientą, paskirstymo metodą ir bendrą akredituotiems projektams skirtą biudžetą nacionalinė agentūra paskelbs iki kvietimo teikti pasiūlymus galutinio termino.

Kokios yra finansavimo taisyklės?

Trumpalaikiams ir akredituotiems besimokančių asmenų ir darbuotojų mobilumo bendrojo ugdymo srityje projektams taikomos toliau nurodytos finansavimo taisyklės.

Skirtingos biudžeto kategorijos yra nepriklausomos viena nuo kitos: bet kuriam atskiram dalyviui dotacijos gavėjas gali prašyti visų reikalavimus atitinkančių vienetinių įmokų arba tik kai kurių iš jų (jei likusios išlaidos padengiamos kitaip). Pagal programą „Erasmus+“ gautas lėšas gali papildyti pati dotaciją gaunanti organizacija, jas taip pat galima papildyti kitomis ES lėšomis, dovanomis arba dalyvių įnašais. Jei dotacijos gavėjas prašo dalyvio įnašų, jie turi atitikti atitinkamas „Erasmus“ kokybės standartų nuostatas. Visų pirma tokie įnašai neturi sudaryti kliūčių mažiau galimybių turinčių dalyvių įtraukčiai.

Biudžeto kategorija - Organizacinė parama

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos, nepatenkančios į kitas išlaidų kategorijas.

Pavyzdžiui, išlaidos, susijusios su: pasirengimu (pedagoginiu, tarpkultūriniu ir kt.), dalyvių kuravimu, stebėsena ir rėmimu mobilumo laikotarpiu, paslaugomis, priemonėmis ir įranga, reikalingomis projektų įgyvendinimui, virtualiesiems mišriosios veiklos komponentams, mokymosi rezultatų pripažinimu, dalijimusi rezultatais ir Europos Sąjungos finansavimo matomumu visuomenei.

Organizacinės paramos lėšomis dengiamos siunčiančiųjų ir priimančiųjų organizacijų išlaidos (išskyrus darbuotojų mobilumo kursų ir mokymosi tikslais atvejus). Dėl gautos dotacijos pasidalijimo susitars abi organizacijos.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal dalyvių skaičių.

Suma

100 EUR

 • Vienam grupinio mobilumo veikloje dalyvaujančiam mokiniui
 • Vienam darbuotojų mobilumo kursų ir mokymosi tikslais dalyviui
 • Vienam kviestiniam ekspertui
 • Vienam priimtam būsimam mokytojui ar pedagogui

350 EUR; nuo 101-ojo dalyvio – 200 EUR vienam tos pačios rūšies veiklos dalyviui

 • Vienam trumpalaikio mokinių mobilumo mokymosi tikslais dalyviui
 • Vienam darbuotojų mobilumo darbo stebėjimo ir mokymo tikslais dalyviui

500 EUR

 • Vienam ilgalaikio mokinių mobilumo mokymosi tikslais dalyviui

Biudžeto kategorija - Kelionės išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Parama dalyvių ir lydinčių asmenų išlaidoms kelionei iš kilmės vietos į veiklos vietą ir atgal padengti.

Be to, parama dalyvių ir lydinčių asmenų išlaidoms kelionei iš kilmės vietos į mokymo prieš išvykimą, skirto ilgalaikio mobilumo veikloje dalyvaujantiems mokiniams, vietą ir atgal padengti.

Jeigu kelionės atstumas mažesnis kaip 500 km, dalyvis paprastai  keliauja mažataršėmis transporto priemonėmis.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal kelionės atstumą ir asmenų skaičių.

Pareiškėjas turi nurodyti atstumą skrendant lėktuvu nuo kilmės vietos iki veiklos vietos10 naudodamas Europos Komisijos atstumų skaičiuoklę11 .

Suma

Kelionės atstumas

Ekologiška kelionė

Neekologiška kelionė

10–99 km

56 EUR

28 EUR

100–499 km

285EUR

211 EUR

500–1999 km

417 EUR

309EUR

2000–2999 km

535 EUR

395 EUR

3000–3999 km

785 EUR

580 EUR

4000–7999 km

1180 EUR

1180 EUR

8 000 km arba daugiau

1735 EUR

1735 EUR

Biudžeto kategorija - Individuali parama

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Dalyvių ir juos lydinčių asmenų12  pragyvenimo išlaidoms vykdant veiklą padengti.

Prireikus:  pragyvenimo išlaidoms gali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su kelione prieš veiklą ir po jos – ne daugiau kaip dvi kelionės dienos dalyviams ir lydintiems asmenims, gaunantiems neekologiškos kelionės dotaciją, ir ne daugiau kaip šešios papildomos dienos dalyviams ir lydintiems asmenims, gaunantiems ekologiškos kelionės dotaciją.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal asmenų skaičių, buvimo trukmę ir priimančiąją šalį13 .

Suma

Dalyvių kategorija

1 šalių grupė

2 šalių grupė

3 šalių grupė

Darbuotojai

107–191 EUR

95–169 EUR

84–148 EUR

Mokiniai

48–85 EUR

41–74 EUR

36–64 EUR

Pirmiau nurodyti leidžiami bazinių normų už veiklos dieną intervalai. Atsižvelgdama į šiuos intervalus, nacionalinė agentūra nuspręs dėl tikslių bazinių normų, taikomų jų valdomiems projektams, ir paskelbs šią informaciją savo interneto svetainėje.

Bazinė norma mokama iki 14-tos veiklos dienos (įskaitant kelionės dienas). Nuo 15-os dienos mokėtina norma bus lygi 70 proc. bazinės normos. Mokėtinos normos bus apvalinamos iki artimiausio viso euro.

Biudžeto kategorija - Įtraukties rėmimas

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Organizacijų įtraukties rėmimas: išlaidos, susijusios su mažiau galimybių turinčių dalyvių mobilumo veiklos organizavimu.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal mažiau galimybių turinčių dalyvių skaičių.

Suma

125 EUR vienam dalyviui

Dalyvių įtraukties rėmimas: Papildomos išlaidos, tiesiogiai susijusios su mažiau galimybių turinčiais dalyviais ir juos lydinčiais asmenimis (įskaitant pagrįstas kelionės ir pragyvenimo išlaidas, jeigu šiems dalyviams neprašyta dotacijos pagal biudžeto kategorijas „Kelionės išlaidos“ ir „Individuali parama“). Parama įtraukčiai taip pat gali būti teikiama mažiau galimybių turintiems darbuotojams, kurie yra lydintys asmenys arba dalyvauja parengiamajame vizite.

Finansavimo mechanizmas: realiosios išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklė: pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra.

Suma

100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

Biudžeto kategorija - Parengiamieji vizitai

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Kelionės ir pragyvenimo išlaidos, susijusios su dalyvavimu parengiamajame vizite.

Finansavimo mechanizmas: vieneto įkainis.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal dalyvių skaičių.

Suma

680 EUR vienam dalyviui, ne daugiau kaip trys dalyviai vieno vizito metu

Biudžeto kategorija - Mokesčiai už mokslą

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Lėšos, kuriomis padengiami registracijos mokesčiai, susiję su darbuotojų mobilumo formatu „Kursai ir mokymas“.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal veiklos trukmę.

Suma

80 EUR vienam dalyviui per dieną; vienas darbuotojas gali gauti ne daugiau kaip 800 EUR mokesčiams už mokslą padengti pagal vieną dotacijos sutartį.

Biudžeto kategorija - Kalbinė parama

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Išlaidos, susijusios su kalbų mokymosi medžiagos ir mokymo teikimu dalyviams, kuriems reikia gerinti kalbos, kuria bus studijuojama arba mokomasi.

Kalbinė parama gali būti teikiama asmenims, dalyvaujantiems šių rūšių veikloje: darbo stebėjime, mokymo užduotyse, mokinių trumpalaikio mobilumo mokymosi tikslais veikloje ir ilgalaikio mokinių mobilumo mokymosi tikslais veikloje.

Parama mokama tik jei dalyvis negali gauti internetinės kalbinės paramos dėl reikiamos kalbos ar lygio nebuvimo arba dėl tam tikrų kliūčių, su kuriomis susiduria mažiau galimybių turintys dalyviai. Minėtos sąlygos netaikomos sustiprintam kalbos mokymui, teikiamam ilgalaikio mokinių mobilumo mokymosi tikslais projektų dalyviams.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal dalyvių skaičių.

Suma

150 EUR vienam dalyviui

Be to, 150 EUR sustiprintam kalbos mokymui vienam ilgalaikio mokinių mobilumo dalyviui

Biudžeto kategorija - Išimtinės išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Išlaidos, susijusios su finansinės garantijos suteikimu, kai to prašo nacionalinė agentūra.

Dalyvių ir juos lydinčių asmenų brangių kelionių išlaidos, kurių dėl geografinio atokumo ar kitų kliūčių negalima padengti pagal įprastą kategoriją „Kelionės išlaidos“.  Jei skiriama išmoka išimtinėms brangios kelionės išlaidoms padengti, ji skiriama vietoj vieneto įkainiais grindžiamos paramos kelionei.

Vizos ir susijusios išlaidos, leidimų gyventi šalyje, skiepų, medicininių pažymų išlaidos.

Finansavimo mechanizmas: realiosios išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklė: pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra. Brangios kelionės tarifai taikomi tais atvejais, kai taikant vieneto įkainį būtų padengta mažiau kaip 70 proc. dalyvio kelionės išlaidų.

Suma

Finansinės garantijos išlaidos: 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Brangių kelionių išlaidos: 80 proc. tinkamų finansuoti kelionės išlaidų.

Vizos ir susijusios išlaidos, leidimų gyventi šalyje, skiepų, medicininių pažymų išlaidos: 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

 • 1 Grupinės veiklos programos, kurias visiškai arba daugiausia sudaro komercinė veikla, pavyzdžiui, kursai kalbų mokykloje arba kita komercinė „paruošta“ veikla, nėra tinkamos finansuoti. Jei tikslinga pagal veiklos mokymosi programą, besimokantieji mažesnę dalį mobilumo laikotarpio gali praleisti bendrose išvykose į gamtą, kultūros vietas, įmones ar viešąsias institucijas, tarptautinius konkursus ar vykdydami panašią mokymosi veiklą. Tačiau toks turinys visada turi būti įtrauktas į abiejų mokyklų parengtą tarpusavio mokymosi programą. ↩ back
 • 2 Bet kokiu atveju už visišką taikytinų taisyklių ir siunčiančiosios bei priimančiosios šalių teisės aktų laikymąsi atsako siunčiančiosios ir priimančiosios mokyklos. ↩ back
 • 3 Reikalavimus atitinkančių švietimo programų apibrėžtis kiekvienoje ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje nustato kompetentinga nacionalinė valdžios institucija ir paskelbia atitinkamos nacionalinės agentūros interneto svetainėje. ↩ back
 • 4 Mokymosi už institucinės aplinkos ribų teisėtumas ir sąlygos reglamentuojami kiekvienos šalies nacionalinės teisės aktais. Šalyse, kuriose suteikiamos tokios galimybės, kompetentinga nacionalinė institucija sprendžia, kurios bendrojo ugdymo įstaigos gali būti tokiu būdu mokomų mokinių siunčiančiosiomis bendrojo ugdymo įstaigomis. ↩ back
 • 5 Europos Sąjungos institucijų buveinės yra Briuselyje, Frankfurte, Liuksemburge, Strasbūre ir Hagoje. ES institucijų buveinėse vykdoma veikla bus laikoma tarptautinio mobilumo veikla, o finansavimo (kaip aprašyta skirsnyje „Kokios yra finansavimo taisyklės?“) gali būti prašoma visiems dalyviams, nepriklausomai nuo jų kilmės šalies. ↩ back
 • 6 Neseniai mokslus baigę absolventai programoje gali dalyvauti 12 mėnesių po mokslų baigimo. Jei dalyviai, baigę mokslus, atlieka privalomąją civilinę arba karo tarnybą, tinkamumo laikotarpis pratęsiamas tiek, kiek trunka ta tarnyba. ↩ back
 • 7 Reikalavimus atitinkančių organizacijų apibrėžtį kiekvienoje ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje nustato kompetentinga nacionalinė valdžios institucija ir drauge su aktualiais pavyzdžiais paskelbia atitinkamos nacionalinės agentūros interneto svetainėje. ↩ back
 • 8 Įskaitant organizacijas, teikiančias ankstyvojo ugdymo ir priežiūros paslaugas. Specialųjį statusą turinčios mokyklos, kurių veiklą prižiūri kitos šalies nacionalinės valdžios institucijos (pvz., Lycée français, vokiškos mokyklos), paraiškas teikia prižiūrinčiosios šalies nacionalinei agentūrai. Tikslesnės informacijos kreipkitės į priimančiosios šalies arba atitinkamos nacionalinės institucijos šalies nacionalinę agentūrą. ↩ back
 • 9 Specialųjį statusą turinčios mokyklos, kurių veiklą prižiūri kitos šalies nacionalinės valdžios institucijos (pvz., Lycée français, vokiškos mokyklos), gali dalyvauti mobilumo konsorciumuose, kuriems vadovauja prižiūrinčiosios šalies nacionalinės agentūros akredituotos organizacijos. Tačiau jos negali tuo pačiu metu dalyvauti projektuose, kuriuos valdo dviejų skirtingų šalių nacionalinės agentūros. Mobilumo konsorciumas, kuriame dalyvauja pirmiau minėtą specialųjį statusą turinčios mokyklos, negali organizuoti mobilumo veiklos tarp skirtingų konsorciumui priklausančių organizacijų, taip pat besimokančių asmenų ar darbuotojų mobilumo veiklos, jei paskirties šalis yra prižiūrinčiosios NA šalis. ↩ back
 • 10 Pavyzdžiui, jeigu asmuo iš Madrido (Ispanija) dalyvauja Romoje (Italija) vykdomoje veikloje, pareiškėjas apskaičiuoja atstumą nuo Madrido iki Romos (1 365,28 km) ir pasirenka reikiamą kelionės atstumo intervalą (t. y. 500–1 999 km).  ↩ back
 • 11 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_lt. ↩ back
 • 12 Lydintiems asmenims taikomi darbuotojams nustatyti tarifai. Išimtiniais atvejais, kai lydinčiam asmeniui užsienyje reikia praleisti daugiau kaip 60 dienų, parama papildomoms pragyvenimo išlaidoms nuo 61-os dienos padengti skiriama pagal biudžeto išlaidų kategoriją „Įtraukties rėmimas“. ↩ back
 • 13 Priimančiųjų šalių grupės:

  1 šalių grupė: Airija, Austrija, Belgija, Danija, Islandija, Italija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Prancūzija, Suomija, Švedija, Vokietija.

  2 šalių grupė: Čekija, Estija, Graikija, Ispanija, Kipras, Latvija, Malta, Portugalija, Slovakija, Slovėnija.

  3 šalių grupė: Bulgarija, Kroatija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Serbija, Šiaurės Makedonija, Turkija, Vengrija. ↩ back

Tagged in:  Mokyklinio ugdymo darbuotojai