Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Šis tinklalapis dar neatitinka 2023 m. programos „Erasmus+“ vadovo turinio.

Tačiau visą 2023 m. vadovą pasirinkta kalba galite parsisiųsti PDF formatu, spustelėję parsisiuntimo mygtuką šio puslapio dešinėje.

Bendrojo ugdymo įstaigų mokinių ir darbuotojų mobilumas

Pagal šį veiksmą remiamos bendrojo ugdymo įstaigos ir kitos bendrojo ugdymo srityje veikiančios organizacijos, norinčios organizuoti bendrojo ugdymo įstaigų mokinių ir darbuotojų mobilumo mokymosi tikslais veiklą.

Remiama įvairi veikla, įskaitant darbo stebėjimą ir darbuotojų profesinio tobulėjimo kursus, individualų ir grupinį mokinių mobilumą, kviestinių ekspertų ir kitą veiklą, kaip paaiškinta toliau.

Dalyvaujančiosios organizacijos savo veikla turėtų aktyviai skatinti įtrauktį ir įvairovę, aplinkos tvarumą ir skaitmeninį švietimą, naudodamosi konkrečiomis šiuo tikslu Programos teikiamomis finansavimo galimybėmis, didindamos dalyvių informuotumą, dalydamosi geriausia patirtimi ir pasirinkdamos tinkamą savo veiklos modelį.

Veiksmo tikslai

Pagal programą „Erasmus+“ finansuojamos mobilumo veiklos tikslas – suteikti mokymosi galimybių ir remti bendrojo ugdymo įstaigų ir kitų bendrojo ugdymo srityje veiklą vykdančių organizacijų tarptautinimą ir institucinę plėtrą. Konkretūs šio veiksmo tikslai išvardyti toliau.

Stiprinti europinį mokymo ir mokymosi aspektą:

 • puoselėjant įtraukties ir įvairovės, tolerancijos ir demokratinio dalyvavimo vertybes;
 • propaguojant žinias apie bendrą Europos paveldą ir įvairovę;
 • remiant profesinių tinklų plėtrą visoje Europoje.

Gerinti mokymo ir mokymosi kokybę bendrojo ugdymo srityje:

 • remiant mokytojų, bendrojo ugdymo įstaigų vadovų ir kitų darbuotojų profesinį tobulėjimą;
 • skatinant naujų technologijų ir novatoriškų mokymo metodų taikymą;
 • gerinant kalbų mokymąsi ir kalbų įvairovę bendrojo ugdymo įstaigose;
 • remiant dalijimąsi mokymo ir bendrojo ugdymo įstaigų plėtros geriausios patirties pavyzdžiais ir jų perdavimą.

Prisidėti prie Europos švietimo erdvės kūrimo:

 • stiprinant bendrojo ugdymo įstaigų gebėjimus dalyvauti tarpvalstybiniuose mainuose ir bendradarbiauti bei vykdyti kokybiškus mobilumo projektus;
 • užtikrinant, kad mobilumas mokymosi tikslais būtų reali galimybė bet kuriam bendrojo ugdymo įstaigos mokiniui;
 • skatinant mokinių ir darbuotojų mobilumo laikotarpiu užsienyje pasiektų mokymosi rezultatų pripažinimą.

Kaip naudotis „Erasmus+“ mobilumo galimybėmis?

Bendrojo ugdymo įstaigos ir kitos bendrojo ugdymo srityje veikiančios organizacijos paraiškas dėl finansavimo gali teikti dviem būdais:

 • Trumpalaikiai mokinių ir darbuotojų mobilumo projektai suteikia galimybę paraišką teikiančioms organizacijoms organizuoti įvairią šešių – aštuoniolikos mėnesių trukmės mobilumo veiklą. Trumpalaikiai projektai yra geriausias pasirinkimas organizacijoms, pirmą kartą išbandančioms programą „Erasmus+“, arba organizacijoms, norinčioms organizuoti tik ribotą veiklą.
 • Mokinių ir darbuotojų mobilumo akredituotuose projektuose gali dalyvauti tik „Erasmus“ akreditaciją bendrojo ugdymo srityje turinčios organizacijos. Ši speciali finansavimo schema leidžia akredituotoms organizacijoms reguliariai gauti finansavimą mobilumo veiklai, kuria prisidedama prie laipsniško jų „Erasmus“ plano įgyvendinimo. „Erasmus“ akreditaciją gali gauti visos organizacijos, norinčios reguliariai organizuoti mobilumo veiklą. Norint teikti paraišką, ankstesnė dalyvavimo Programoje patirtis nereikalinga. Daugiau informacijos apie šią galimybę žr. šio vadovo skyrių apie „Erasmus“ akreditaciją suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo srityse.

Organizacijos taip pat gali dalyvauti Programoje neteikdamos paraiškos, jei:

 • prisijungia prie esamo „Erasmus+“ mobilumo konsorciumo, kuriam vadovauja jų šalyje akredituotas konsorciumo koordinatorius, priimantis naujus konsorciumo narius;
 • priima dalyvius iš kitos šalies: bet kuri organizacija gali priimti besimokančius asmenis ar darbuotojus, atvykstančius iš užsienyje esančios organizacijos partnerės. Tapus priimančiąja organizacija įgyjama vertingos patirties ir tai yra geras būdas kurti partnerystes ir sužinoti daugiau apie Programą prieš patiems teikiant paraišką.

Bendrojo ugdymo įstaigos taip pat raginamos prisijungti prie „eTwinning“ – internetinės bendruomenės, turinčios saugią platformą, prieinamą tik „eTwinning“ nacionalinės paramos organizacijos patikrintiems mokytojams ir mokyklų darbuotojams. „eTwinning“ suteikia galimybę bendrojo ugdymo įstaigoms kurti bendras virtualias klases ir vykdyti projektus su kitomis bendrojo ugdymo įstaigomis. Mokytojams suteikiama galimybė diskutuoti ir keistis nuomonėmis su kolegomis bei naudotis įvairiomis profesinio tobulėjimo galimybėmis. Be to, „eTwinning“ aplinkoje lengva rasti partnerių būsimiems projektams.

Be to, mokyklos ir mokytojai kviečiami naudotis SELFIE priemonėmis – nemokamomis, daugiakalbėmis, internetinėmis įsivertinimo priemonėmis, kurias parengė Europos Komisija, kad padėtų mokykloms ir mokytojams didinti skaitmeninius pajėgumus. Mokytojams skirta priemonė padeda jiems įsivertinti savo skaitmeninę kompetenciją ir pasitikėjimą ir gauti grįžtamąjį ryšį apie stipriąsias vietas ir spragas bei gerintinus gebėjimus. Priemone naudotis ir mokymo planą rengti mokytojai gali ir dirbdami grupėmis. SELFIE priemones rasite internete adresu: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital

Projekto rengimas

Paraišką teikianti organizacija yra pagrindinė projekto, remiamo pagal 1 pagrindinį veiksmą, dalyvė. Pareiškėjas parengia ir pateikia paraišką, pasirašo dotacijos sutartį, įgyvendina mobilumo veiklą ir teikia ataskaitas savo nacionalinei agentūrai. Tiek paraiškų dėl trumpalaikių projektų, tiek paraiškų dėl „Erasmus“ akreditacijos teikimo procese daugiausia dėmesio skiriama paraišką teikiančios organizacijos poreikiams ir planams.

Dauguma galimos veiklos rūšių yra susijusios su išvykstamojo mobilumo veikla. Tai reiškia, kad paraišką teikianti organizacija veiks kaip siunčiančioji organizacija: ji atrinks dalyvius ir išsiųs juos į priimančiąją organizaciją užsienyje. Primygtinai skatinama naudotis šiomis galimybėmis siekiant rengti dvipusius mainus arba bendrą veiklą su viena ar keliomis bendrojo ugdymo įstaigomis partnerėmis. Tokiu atveju kiekviena dalyvaujanti bendrojo ugdymo įstaiga turėtų prašyti finansavimo pagal programą „Erasmus+“ arba prisijungti prie esamo konsorciumo. Siekiant palengvinti partnerių paieškos procesą, pagal programą „Erasmus+“ partnerių užsienyje padedama ieškoti tokiomis priemonėmis kaip „School Education Gateway“ (https://www.schooleducationgateway.eu/) ir „eTwinning“ (https://www.etwinning.net/).

Be to, yra specialių veiksmų, kuriuos vykdydamos paraišką teikiančios organizacijos į savo organizaciją gali pakviesti ekspertus arba būsimus mokytojus. Atvykstančių dalyvių veikla siekiama ne kurti dvipusius mainus, o pritraukti asmenis, galinčius padėti paraišką teikiančiai organizacijai vystytis ir įgyvendinti savo tarptautinimo strategiją.

Visos pagal šį veiksmą remiamos veiklos įgyvendinimas turi atitikti „Erasmus“ kokybės standartus. „Erasmus“ kokybės standartai apima konkrečią projektų užduočių įgyvendinimo praktiką, pavyzdžiui, dalyvių atranką ir parengimą, mokymosi rezultatų nustatymą, vertinimą ir pripažinimą, dalijimąsi projektų rezultatais ir t. t. Visas „Erasmus“ kokybės standartų tekstas pateiktas svetainėje „Europa“: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_lt.

Įtrauktis ir įvairovė

Laikydamosi „Erasmus“ kokybės standartų, organizacijos, gaunančios paramą pagal Programą, visiems dalyviams, kad ir kokia būtų jų kilmė, turi užtikrinti įtraukias ir vienodas mobilumo galimybes. Atrenkant besimokančius asmenis, dalyvausiančius projekto veikloje, turėtų būti atsižvelgiama į tokius svarbius veiksnius kaip dalyvių motyvacija, nuopelnai, asmeninis tobulėjimas ir mokymosi poreikiai. O atrenkant dalyvausiančius darbuotojus taip pat reikėtų užtikrinti, kad jų profesinis tobulėjimas būtų naudingas visiems organizacijos besimokantiems asmenims.

Rengdamos, įgyvendindamos ir vykdydamos tolesnę su mobilumu susijusią veiklą, siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijos turėtų įtraukti dalyvius į svarbiausių sprendimų priėmimo procesą, kad kiekvienam dalyviui būtų užtikrinta didžiausia nauda ir poveikis.

Švietimo ir mokymo paslaugas teikiančios dalyvaujančiosios organizacijos raginamos aktyviai kurti mobilumo galimybes ir sudaryti palankesnes sąlygas jomis naudotis, pavyzdžiui, akademiniame kalendoriuje nustatant vadinamuosius mobilumo langus ir apibrėžiant įprastus sugrįžusių dalyvių reintegracijos etapus.

Aplinkos požiūriu tvari ir atsakinga praktika

Laikydamosi „Erasmus“ kokybės standartų, organizacijos, gaunančios paramą pagal Programą, turi skatinti aplinkos požiūriu tvarų ir atsakingą savo dalyvių elgesį, didindamos informuotumą apie tai, kaip svarbu imtis veiksmų, kad būtų mažinamas arba kompensuojamas mobilumo veiklos poveikis aplinkai. Šie principai turėtų atsispindėti rengiant ir įgyvendinant visą Programos veiklą, visų pirma naudojant konkrečią pagal Programą teikiamą finansinę paramą tvariems keliavimo būdams skatinti. Švietimo ir mokymo paslaugas teikiančios organizacijos turėtų įtraukti šiuos principus į savo kasdienį darbą ir aktyviai skatinti besimokančių asmenų ir darbuotojų mąstysenos ir elgesio pokyčius.

Švietimo ir mokymo skaitmeninė pertvarka

Remiantis „Erasmus“ kokybės standartais, pagal Programą visoms dalyvaujančiosioms organizacijoms padedama diegti ir naudoti skaitmenines priemones ir mokymosi metodus fizinei veiklai papildyti, organizacijų partnerių bendradarbiavimui stiprinti ir jų mokymosi ir mokymo kokybei gerinti. Skaitmeninių galimybių stažuotėse gali dalyvauti ir darbuotojai: tokia mobilumo veikla padeda jiems įgyti skaitmeninių įgūdžių ir padidina jų gebėjimus mokyti ir atlikti kitas užduotis naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis. Tokia veikla gali būti organizuojama bet kokiu prieinamu darbuotojų mobilumo formatu.

Dalyvavimas demokratiniame gyvenime

Programos tikslas – padėti dalyviams atrasti aktyvaus pilietiškumo ir dalyvavimo demokratiniame gyvenime naudą. Remiama mobilumo veikla turėtų sustiprinti dalyvavimo įvairioje pilietinės visuomenės veikloje įgūdžius ir padėti ugdyti socialinius ir tarpkultūrinius gebėjimus, kritinį mąstymą ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis. Jei įmanoma, projektais turėtų būti suteikiama galimybių dalyvauti demokratiniame gyvenime, visuomeninėje ir pilietinėje veikloje per formalųjį ar neformalųjį mokymąsi. Projektais turėtų būti gerinamas dalyvių supratimas apie Europos Sąjungą ir bendras europines vertybes, įskaitant demokratijos principus, žmogaus orumą, vienybę ir įvairovę, tarpkultūrinį dialogą ir Europos socialinį, kultūrinį ir istorinį paveldą.

Veikla

Šiame skirsnyje nurodoma veikla, kurią galima remti programos „Erasmus+“ lėšomis, įgyvendinant tiek trumpalaikius, tiek akredituotus projektus.

Bet kokios veiklos atveju papildoma parama gali būti teikiama asmenims, lydintiems mažiau galimybių turinčius dalyvius, nepilnamečius ar jaunus suaugusiuosius, kuriems reikalinga priežiūra. Lydintys asmenys gali būti remiami visą arba tam tikrą veiklos vykdymo laikotarpį.

Darbuotojų mobilumas

Reikalavimus atitinkanti veikla

 • Darbo stebėjimas (2–60 d.)
 • Mokymo užduotys (2–365 d.)
 • Kursai ir mokymas (2–30 d., mokesčiai už mokslą – ne daugiau kaip 10 dienų vienam dalyviui)

Be fizinio mobilumo, visa darbuotojų mobilumo veikla gali būti derinama su virtualiąja veikla. Trumpiausia ir ilgiausia pirmiau nurodyta trukmė taikoma fizinio mobilumo komponentui.

Darbo stebėjimas: dalyviai gali praleisti tam tikrą laikotarpį priimančiojoje organizacijoje kitoje šalyje su tikslu išmokti naujos praktikos ir sukaupti naujų idėjų stebėdami kolegas, ekspertus ir praktikuojančius priimančiosios organizacijos specialistus jų kasdieniame darbe ir su jais bendraudami.

Mokymo užduotys: dalyviai gali praleisti tam tikrą laikotarpį mokydami besimokančius asmenis priimančiojoje organizacijoje kitoje šalyje, kai mokomasi atliekant užduotis ir dalijantis žiniomis su kolegomis.

Kursai ir mokymas: dalyviai gali dalyvauti struktūruotuose kursuose ar panašiuose mokymuose, kuriuos teikia kvalifikuoti specialistai ir kurie grindžiami iš anksto nustatyta mokymosi programa ir rezultatais. Mokyme turi dalyvauti dalyviai iš bent dviejų skirtingų šalių ir turi būti suteikta galimybė dalyviams bendrauti su kitais besimokančiais asmenimis ir dėstytojais. Pasyvi veikla, kaip antai paskaitų, pranešimų ar konferencijų klausymasis, remiama nebus.

Pareiškėjai turi žinoti, kad kursų rengėjai yra visiškai nepriklausomi nuo programos „Erasmus+“ ir veikia kaip laisvosios rinkos paslaugų teikėjai. Todėl už kursų ir mokymo pasirinkimą atsako pati paraišką teikianti organizacija. Siekiant palengvinti pareiškėjų pasirinkimą, buvo parengti kokybės standartai:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en.

Reikalavimus atitinkantys dalyviai

Reikalavimus atitinkantiems dalyviams priskiriami mokytojai, bendrojo ugdymo įstaigų vadovai ir visi kiti mokymo veikloje nedalyvaujantys ekspertai ir darbuotojai, dirbantys bendrojo ugdymo srityje.

Reikalavimus atitinkantiems mokymo veikloje nedalyvaujantiems darbuotojams priskiriami bendrojo ugdymo srityje – bendrojo ugdymo įstaigų darbuotojai (mokytojų padėjėjai, patarėjai pedagoginiais klausimais, psichologai ir t. t.) arba kitų bendrojo ugdymo srityje veikiančių organizacijų darbuotojai (mokyklų inspektoriai, patarėjai, už bendrąjį ugdymą atsakingi politikos koordinatoriai ir t. t.).

Dalyviai turi dirbti siunčiančiojoje organizacijoje arba reguliariai su ja bendradarbiauti, kad padėtų įgyvendinti pagrindinę organizacijos veiklą (pavyzdžiui, tai gali būti kviestiniai mokytojai, ekspertai ar savanoriai).

Bet kuriuo atveju užduotys, kurios dalyvį sieja su siunčiančiąja organizacija, turi būti dokumentuojamos taip, kad nacionalinė agentūra galėtų patikrinti šią sąsają (pavyzdžiui, remdamasi darbo arba savanoriškos veiklos sutartimi, užduoties aprašymu arba panašiu dokumentu). Nacionalinės agentūros nustato skaidrią ir nuoseklią praktiką, pagal kurią apibrėžiami jų nacionalinėmis aplinkybėmis priimtini darbo santykiai ir patvirtinamieji dokumentai.

Reikalavimus atitinkančios veiklos vietos

Veikla turi vykti užsienyje: ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Besimokančių asmenų mobilumas

Galimi formatai

 • Grupinis mokinių mobilumas (2–30 d., bent du mokiniai vienoje grupėje)
 • Trumpalaikis mokinių mobilumas mokymosi tikslais (10–29 d.)
 • Ilgalaikis mokinių mobilumas mokymosi tikslais (30–365 d.)

Be fizinio mobilumo, visa mokinių mobilumo veikla gali būti derinama su virtualiąja veikla. Trumpiausia ir ilgiausia pirmiau nurodyta trukmė taikoma fizinio mobilumo komponentui.

Grupinis mokinių mobilumas. Siunčiančiosios bendrojo ugdymo įstaigos mokinių grupė gali mokytis su bendraamžiais kitoje šalyje. Siunčiančiosios bendrojo ugdymo įstaigos mokytojai ar kiti kvalifikuoti švietimo darbuotojai turi lydėti mokinius visą veiklos laikotarpį ir padėti organizuoti jų mokymosi laikotarpį. Prireikus, lydinčiais asmenimis gali būti ir kiti suaugę asmenys, padedantys lydintiems mokytojams1 .

Trumpalaikis mokinių mobilumas mokymosi tikslais. Mokiniai tam tikrą laikotarpį gali praleisti mokydamiesi bendrojo ugdymo įstaigoje partnerėje arba atlikdami praktiką kitoje atitinkamoje organizacijoje užsienyje. Kiekvienam dalyviui turi būti sudaryta individuali mokymosi programa. Pagrįstais atvejais mažiau galimybių turintiems dalyviams gali būti organizuojama ne trumpesnė kaip 2 dienų mobilumo veikla.

Ilgalaikis mokinių mobilumas mokymosi tikslais. Mokiniai tam tikrą laikotarpį gali praleisti mokydamiesi bendrojo ugdymo įstaigoje partnerėje arba atlikdami praktiką kitoje atitinkamoje organizacijoje užsienyje. Kiekvienam dalyviui turi būti sudaryta individuali mokymosi programa. Visi dalyviai prieš išvykdami privalės dalyvauti privalomoje mokymo programoje, o organizacinei ir kalbinei paramai bus skirta didesnė finansavimo suma.

Reikalavimus atitinkantys dalyviai

Dalyvaujantys mokiniai turi būti užregistruoti mokytis pagal siunčiančiosios bendrojo ugdymo įstaigos švietimo programą2 .

Reikalavimus atitinkančios veiklos vietos

Veikla turi vykti užsienyje: ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Bendrojo ugdymo įstaigos mokinių grupinis mobilumas turi būti vykdomas priimančiojoje bendrojo ugdymo įstaigoje. Veikla gali būti vykdoma kitoje priimančiosios bendrojo ugdymo įstaigos šalies vietoje, jei to reikia dėl veiklos turinio ir kokybės. Tokiu atveju dalyvių kelionės iš priimančiosios bendrojo ugdymo įstaigos į veiklos vietą išlaidos nebus laikomos tarptautinės mobilumo veiklos išlaidomis. Todėl šiuo tikslu papildomų lėšų prašyti negalima.

Be to, grupinė mobilumo veikla taip pat gali būti vykdoma Europos Sąjungos institucijos buveinėje, jeigu ta veikla organizuojama ES institucijoje3  ar su ja bendradarbiaujant.

Nepriklausomai nuo veiklos vykdymo vietos, grupinėje veikloje turi dalyvauti mokiniai iš bent dviejų ES valstybių narių ar Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių.

Kita remiama veikla

Galimi formatai

 • Kviestiniai ekspertai (2–60 d.)
 • Būsimų mokytojų ir pedagogų priėmimas (10–365 d.)
 • Parengiamieji vizitai

Kviestiniai ekspertai. Bendrojo ugdymo įstaigos gali kviesti bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojus, politikos ekspertus ar kitus kvalifikuotus specialistus iš užsienio, galinčius padėti gerinti mokymą ir mokymąsi priimančiojoje bendrojo ugdymo įstaigoje. Pavyzdžiui, kviestiniai ekspertai gali mokyti bendrojo ugdymo įstaigos darbuotojus, pristatyti naujus mokymo metodus arba padėti perduoti gerąją organizavimo ir valdymo patirtį.

Būsimų mokytojų ir pedagogų priėmimas. Paraiškas teikiančios organizacijos gali priimti būsimus mokytojus, norinčius stažuotis užsienyje. Priimančioji organizacija gaus paramą veiklai parengti, o dalyvio kelionės ir individualios paramos išlaidas turėtų padengti siunčiančioji institucija (kuri šiuo tikslu taip pat gali teikti paraišką dėl finansavimo pagal programą „Erasmus+“).

Parengiamieji vizitai. Prieš prasidedant mobilumo veiklai, organizacijos gali surengti parengiamąjį vizitą pas priimantįjį partnerį. Parengiamieji vizitai yra ne atskira veikla, o papildoma darbuotojų ir besimokančiųjų mobilumo veiklos dalis. Parengiamieji vizitai turi būti aiškiai pagrįsti ir padėti didinti mobilumo veiklos įtrauktį, aprėptį ir gerinti jos kokybę. Pavyzdžiui, parengiamieji vizitai gali būti organizuojami siekiant geriau pasirengti mažiau galimybių turinčių dalyvių mobilumui, pradėti bendradarbiauti su nauja organizacija partnere arba parengti ilgesnę mobilumo veiklą. Parengiamieji vizitai gali būti organizuojami rengiantis bet kokio tipo besimokančių asmenų ar darbuotojų mobilumui, išskyrus kursus ir mokymą.

Reikalavimus atitinkantys dalyviai

Kviestinis ekspertas gali būti asmuo iš kitos ES valstybės narės ar Programos asocijuotosios trečiosios valstybės, galintis suteikti praktinių žinių ir mokymą, susijusius su jį kviečiančios organizacijos poreikiais ir tikslais.

Dalyvauti būsimų mokytojų ir pedagogų priėmimo iniciatyvoje gali dalyviai, įtraukti į mokytojų rengimo programą (arba panašaus pobūdžio pedagogikos programą) arba neseniai ją baigę4  kitoje ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Parengiamuosius vizitus gali vykdyti bet kuris asmuo, galintis dalyvauti darbuotojų mobilumo veikloje ir dalyvaujantis rengiant projektą. Išskirtiniais atvejais besimokantys asmenys, dalyvausiantys ilgalaikio mobilumo mokymosi tikslais veikloje, ir mažiau galimybių turintys bet kokios veiklos dalyviai gali dalyvauti su jų veikla susijusiuose parengiamuosiuose vizituose.

Reikalavimus atitinkančios veiklos vietos

Parengiamieji vizitai gali būti vykdomi ES valstybėse narėse ir Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse.

Kviestinių ekspertų ir būsimų mokytojų veiklos vieta visada yra dotaciją gaunanti organizacija (įskaitant konsorciumo narius).

Trumpalaikiai bendrojo ugdymo įstaigų mokinių ir darbuotojų mobilumo projektai

Trumpalaikiai mokinių ir darbuotojų mobilumo projektai yra paprastas ir lengvas būdas pasinaudoti programos „Erasmus“ teikiamomis galimybėmis. Jais siekiama sudaryti sąlygas organizacijoms lengvai organizuoti kelių rūšių veiklą ir įgyti su Programa susijusios patirties.

Siekiant užtikrinti paprastumą, trumpalaikiuose projektuose ribojamas dalyvių skaičius ir projekto trukmė. Tokiuose projektuose gali dalyvauti tik individualios organizacijos, o ne konsorciumų koordinatoriai. Akredituotos organizacijos negali teikti paraiškų dėl trumpalaikių projektų, nes joms jau suteikta nuolatinė galimybė gauti finansavimą pagal programą „Erasmus+“.

Paraiškoje dėl trumpalaikių projektų pateikiamas veiklos, kurią planuoja organizuoti paraišką teikianti organizacija, rūšių sąrašas ir aprašymas.

Tinkamumo kriterijai

Reikalavimus atitinkančios organizacijos: Kas gali teikti paraišką?

Paraiškas gali teikti šios organizacijos5 :

 1. bendrojo ugdymo įstaigos, teikiančios ikimokyklinio, pradinio ar vidurinio lygmens bendrojo ugdymo paslaugas6 ;
 2. vietos ir regioninės valdžios institucijos, koordinavimo įstaigos ir kitos bendrojo ugdymo srityje veikiančios organizacijos.

Organizacijos, turinčios „Erasmus“ akreditaciją bendrojo ugdymo srityje, negali teikti paraiškų dėl trumpalaikių projektų.

Reikalavimus atitinkančios šalys

Paraišką teikiančios organizacijos turi būti įsteigtos ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Kur teikti paraišką?

Paraiškos turi būti teikiamos šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija, nacionalinei agentūrai.

Paraiškos pateikimo terminas

1 turas (visoms nacionalinėms agentūroms): vasario 23 d. 12:00:00 (vidurdienis Briuselio laiku)

2 turas: Nacionalinės agentūros gali nuspręsti paskelbti antrą (2 turo) terminą. Apie tai nacionalinė agentūra informuos pareiškėjus savo svetainėje. 2 ture pareiškėjai paraišką turi pateikti iki spalio 4 d. 12:00:00 (Briuselio laiku).

Projekto pradžios data

Gali būti pasirinktos šios projektų pradžios datos:

 • 1 turas: nuo tų pačių metų birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.
 • 2 turas (jei yra): nuo kitų metų sausio 1 d. iki gegužės 31 d.

Projekto trukmė

6–18 mėn.

Paraiškų skaičius

Per atrankos turą organizacija gali teikti paraišką tik dėl vieno trumpalaikio projekto bendrojo ugdymo srityje.

Organizacijos, kurios per pirmąjį paraiškų teikimo turą gauna dotaciją trumpalaikiam projektui, negali teikti paraiškos per antrąjį to paties kvietimo teikti pasiūlymus turą.

Per bet kurį nepertraukiamą penkerių metų kvietimo laikotarpį organizacijos gali gauti ne daugiau kaip tris dotacijas trumpalaikiams bendrojo ugdymo projektams. 2014–2020 m. gautos dotacijos į šį intervalą neįskaičiuojamos.

Galima veikla

Visų rūšių bendrojo ugdymo veikla. Išsamus sąrašas ir taisyklės pateikiami skirsnyje „Veikla“.

Projekto aprėptis

Paraiška dėl trumpalaikio projekto gali apimti ne daugiau kaip 30 mobilumo veiklos dalyvių.

Parengiamųjų vizitų dalyviai ir lydintys asmenys į šį skaičių neįskaičiuojami.

Pagalbinės organizacijos

Bet kuri švietimo ir mokymo srityje veikianti organizacija gali dalyvauti kaip dotacijos gavėjo pagalbinė organizacija. Pagalbinių organizacijų vaidmenį ir pareigas drauge oficialiai nustato pagalbinės organizacijos ir dotacijų gavėjų organizacijos. Bet koks pagalbinių organizacijų indėlis turi atitikti „Erasmus“ kokybės standartus.

Dotacijų skyrimo kriterijai

Pateiktos paraiškos bus vertinamos balais iš 100 galimų, vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais ir korekciniais koeficientais. Kad būtų svarstoma galimybė skirti dotaciją, paraiškų įvertinimas turi atitikti šias ribines vertes:

 • jos turi būti įvertintos bent 60 balų iš 100 ir
 • bent puse didžiausio galimo balų skaičiaus kiekvienoje iš trijų dotacijos skyrimo kriterijų kategorijų.

Aktualumas - (daugiausia 30 balų)

Kokiu mastu:

 • pareiškėjo profilis, patirtis, veikla ir tikslinė besimokančių asmenų grupė yra aktualūs bendrojo ugdymo srityje;
 • siūlomas projektas yra aktualus veiksmo tikslų atžvilgiu;
 • siūlomas projektas yra aktualus atsižvelgiant į šiuos konkrečius prioritetus:
  • naujų dalyvių ir mažiau patirties turinčių organizacijų rėmimą,
  • ilgalaikio mokinių mobilumo mokymosi tikslais dalyvių rėmimą,
  • mažiau galimybių turinčių dalyvių rėmimą.

Projekto parengimo kokybė - (daugiausia 40 balų)

Kokiu mastu:

 • siūlomo projekto tikslai aiškiai ir konkrečiai dera su paraišką teikiančios organizacijos, jos darbuotojų ir besimokančių asmenų poreikiais;
 • siūlomos veiklos turinys ir skirtingų tipų veiklos pusiausvyra yra tinkami siekiant projekto tikslų;
 •  parengtas aiškus siūlomos veiklos darbo planas;
 • projektas apima aplinkos požiūriu tvarią ir atsakingą praktiką;
 • projektas apima skaitmeninių priemonių (visų pirma „eTwinning“) ir mokymosi metodų taikymą, siekiant papildyti fizinio mobilumo veiklą ir stiprinti bendradarbiavimą su organizacijomis partnerėmis.

Tolesnės susijusios veiklos kokybė - (daugiausia 30 balų)

Kokiu mastu:

 • pareiškėjas nustatė aiškias veiklos įgyvendinimo užduotis ir atsakomybę laikantis „Erasmus“ kokybės standartų;
 • pareiškėjas pasiūlė konkrečių ir logiškų veiksmų, kad jo mobilumo veiklos rezultatai būtų įtraukti į kasdienę organizacijos veiklą;
 • pareiškėjas pasiūlė tinkamą projekto rezultatų vertinimo būdą;
 • pareiškėjas pasiūlė konkrečių ir efektyvių veiksmų, kad projekto rezultatai būtų žinomi paraišką teikiančioje organizacijoje, būtų dalijamasi rezultatais su kitomis organizacijomis ir visuomene ir viešai pripažįstamas Europos Sąjungos teikiamas finansavimas.

Bendrojo ugdymo įstaigų mokinių ir darbuotojų mobilumo akredituoti projektai

Organizacijos, turinčios „Erasmus“ akreditaciją bendrojo ugdymo srityje, gali teikti paraiškas dėl finansavimo pagal specialią tik joms skirtą finansavimo schemą. Paraiškos grindžiamos anksčiau patvirtintu „Erasmus“ planu, todėl išsamaus planuojamos veiklos sąrašo ir aprašymo nereikia. Vietoj to paraiškose daugiausia dėmesio skiriama biudžeto, reikalingo būsimai veiklai, nustatymui.

Tinkamumo kriterijai

Reikalavimus atitinkančios organizacijos: Kas gali teikti paraišką?

Paraiškas gali teikti organizacijos, turinčios galiojančią „Erasmus“ akreditaciją bendrojo ugdymo srityje.

Mobilumo konsorciumas

Organizacijos, turinčios mobilumo konsorciumo koordinatoriaus „Erasmus“ akreditaciją, turi teikti paraiškas dėl mobilumo konsorciumo formato.

Paraiškoje turi būti pateiktas mobilumo konsorciumo narių sąrašas ir jame turi būti nurodytas ne tik koordinatorius, bet ir bent viena organizacija narė.

Mobilumo konsorciumo nare gali tapti bet kuri organizacija, atitinkanti tos srities „Erasmus“ akreditacijos tinkamumo kriterijus. Visos numatytos konsorciumo organizacijos narės turi būti iš tos pačios ES valstybės narės arba Programos asocijuotosios trečiosios valstybės kaip ir mobilumo konsorciumo koordinatorius7 .

Konsorciumo nariams reikalavimas turėti „Erasmus“ akreditaciją netaikomas.

Mobilumo konsorciume dalyvaujančios organizacijos gali gauti finansavimą pagal ne daugiau kaip dvi su 1 pagrindiniu veiksmu susijusias dotacijų sutartis bendrojo ugdymo srityje, sudarytas pagal tą patį kvietimą teikti pasiūlymus. Todėl bendrojo ugdymo įstaigos, gaunančios dotaciją trumpalaikiam arba akredituotam projektui, kaip organizacijos narės papildomai gali dalyvauti tik viename bendrojo ugdymo srities mobilumo konsorciume. Kitos organizacijos gali dalyvauti ne daugiau kaip dviejuose mobilumo konsorciumuose.

Kur teikti paraišką?

Paraiškos turi būti teikiamos šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija, nacionalinei agentūrai.

Paraiškos pateikimo terminas

vasario 23 d. 12:00:00 (vidurdienis Briuselio laiku)

Projekto pradžios data

tų pačių metų birželio 1 d.

Projekto trukmė

Visų akredituotų projektų pradinė trukmė bus 15 mėnesių. Po 12 mėnesių visi dotacijos gavėjai turės galimybę pratęsti savo projektą ne daugiau kaip 24 mėnesiais.

Paraiškų skaičius

Akredituotos organizacijos gali teikti paraišką tik vieną kartą per atrankos turą.

Galima veikla

Visų rūšių bendrojo ugdymo veikla. Išsamus sąrašas ir taisyklės pateikiami skirsnyje „Veikla“.

Projekto aprėptis

Dalyvių, kurie gali būti įtraukti į akredituotus projektus, skaičius neribojamas, išskyrus bet kokius biudžeto paskirstymo etape nustatytus apribojimus.

Biudžeto paskirstymas

Pareiškėjų „Erasmus“ plano kokybė vertinta paraiškų dėl akreditacijos teikimo etapu, todėl biudžeto paskirstymo etapu kokybinis vertinimas nebus atliekamas. Finansavimas bus skiriamas pagal kiekvieną reikalavimus atitinkančią dotacijos paraišką.

Skiriama dotacijos suma priklausys nuo kelių aspektų:

 • bendro biudžeto, skirto akredituotų pareiškėjų finansavimui,
 • planuojamos veiklos (įskaitant įgyvendinimo biudžeto sąmatą),
 • bazinės ir didžiausios dotacijų,
 • šių finansavimo kriterijų: pareiškėjo veiklos rezultatų, politikos prioritetų ir geografinės pusiausvyros (jei šį kriterijų taiko nacionalinė agentūra).

Išsamias bazinės ir didžiausios dotacijų paskirstymo taisykles, balų skaičių pagal paskirstymo kriterijus, kiekvieno kriterijaus koeficientą, paskirstymo metodą ir bendrą akredituotiems projektams skirtą biudžetą nacionalinė agentūra paskelbs iki kvietimo teikti pasiūlymus galutinio termino.

Kokios yra finansavimo taisyklės?

Trumpalaikiams ir akredituotiems projektams taikomos toliau nurodytos finansavimo taisyklės.

Biudžeto kategorija - Organizacinė parama

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Tiesiogiai su mobilumo veiklos įgyvendinimu susijusios išlaidos, nepatenkančios į kitas išlaidų kategorijas.

Pavyzdžiui, išlaidos, susijusios su: pasirengimu (pedagoginiu, tarpkultūriniu ir kt.), dalyvių kuravimu, stebėsena ir rėmimu mobilumo laikotarpiu, paslaugomis, priemonėmis ir įranga, reikalingomis virtualiesiems mišriosios veiklos komponentams, mokymosi rezultatų pripažinimu, dalijimusi rezultatais ir Europos Sąjungos finansavimo matomumu visuomenei.

Organizacinės paramos lėšomis dengiamos siunčiančiųjų ir priimančiųjų organizacijų išlaidos (išskyrus darbuotojų mobilumo kursų ir mokymosi tikslais atvejus). Dėl gautos dotacijos pasidalijimo susitars abi organizacijos.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal dalyvių skaičių.

Suma

100 EUR

 • Vienam grupinio mobilumo veikloje dalyvaujančiam mokiniui; ne daugiau kaip 1 000 EUR vienai grupei
 • Vienam darbuotojų mobilumo kursų ir mokymosi tikslais dalyviui
 • Vienam kviestiniam ekspertui 
 • Vienam priimtam būsimam mokytojui ar pedagogui

350 EUR; nuo 101-ojo dalyvio – 200 EUR vienam tos pačios rūšies veiklos dalyviui

 • Vienam trumpalaikio mokinių mobilumo mokymosi tikslais dalyviui 
 • Vienam darbuotojų mobilumo darbo stebėjimo ir mokymo tikslais dalyviui

500 EUR

 • Vienam ilgalaikio mokinių mobilumo mokymosi tikslais dalyviui

Biudžeto kategorija - Kelionės išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Parama dalyvių ir lydinčių asmenų išlaidoms kelionei iš kilmės vietos į veiklos vietą ir atgal padengti.

Be to, parama dalyvių ir lydinčių asmenų išlaidoms kelionei iš kilmės vietos į mokymo prieš išvykimą, skirto ilgalaikio mobilumo veikloje dalyvaujantiems mokiniams, vietą ir atgal padengti.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal kelionės atstumą ir asmenų skaičių.

Pareiškėjas turi nurodyti atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vietos  naudodamas Europos Komisijos atstumų skaičiuoklę8 .

Suma

Kelionės atstumas Įprastinė kelionė Ekologiška kelionė
10 – 99 km 23 EUR  
100 – 499 km 180 EUR 210 EUR
500 – 1999 km 275 EUR 320 EUR
2000 – 2999 km 360 EUR 410 EUR
3000 – 3999 km 530 EUR 610 EUR
4000 – 7999 km 820 EUR  
8000 km arba daugiau 1500 EUR  

Biudžeto kategorija - Individuali parama

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Dalyvių ir juos lydinčių asmenų  pragyvenimo išlaidoms vykdant veiklą padengti.

Prireikus: pragyvenimo išlaidoms gali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su kelione prieš veiklą ir po jos – ne daugiau kaip dvi kelionės dienos dalyviams ir lydintiems asmenims, gaunantiems įprastinės kelionės dotaciją, ir ne daugiau kaip šešios papildomos dienos dalyviams ir lydintiems asmenims, gaunantiems ekologiškos kelionės dotaciją.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal asmenų skaičių, buvimo trukmę ir priimančiąją šalį9 .

Suma

Dalyvių kategorija 1 šalių grupė 2 šalių grupė 3 šalių grupė
Darbuotojai 90 - 180 EUR 80 - 160 EUR 70 - 140 EUR
Mokiniai 40 - 80 EUR 35 - 70 EUR 30 - 60 EUR

Tai – bazinės normos už veiklos dieną. Dėl tikslių bazinių normų, neviršijančių leistinų ribų, spręs NA.

Bazinė norma mokama iki 14-tos veiklos dienos. Nuo 15-os veiklos dienos mokėtina norma bus lygi 70 proc. bazinės normos. Mokėtinos normos bus apvalinamos iki artimiausio viso euro.

Biudžeto kategorija - Įtraukties rėmimas

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Organizacijų įtraukties rėmimas: išlaidos, susijusios su mažiau galimybių turinčių dalyvių mobilumo veiklos organizavimu.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal mažiau galimybių turinčių dalyvių skaičių.

Suma

100 EUR vienam dalyviui

Dalyvių įtraukties rėmimas: Papildomos išlaidos, tiesiogiai susijusios su mažiau galimybių turinčiais dalyviais ir juos lydinčiais asmenimis (įskaitant pagrįstas kelionės ir pragyvenimo išlaidas, jeigu šiems dalyviams neprašyta dotacijos pagal biudžeto kategorijas „Kelionės išlaidos“ ir „Individuali parama“).

Finansavimo mechanizmas: realiosios išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklė: pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra.

Suma

100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

Biudžeto kategorija - Parengiamieji vizitai

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Kelionės ir pragyvenimo išlaidos, susijusios su dalyvavimu parengiamajame vizite.

Finansavimo mechanizmas: vieneto įkainis.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal dalyvių skaičių.

Suma

575 EUR vienam dalyviui, ne daugiau kaip trys dalyviai vieno vizito metu

Biudžeto kategorija - Mokesčiai už mokslą

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Išlaidos, susijusios su registracija į mokymosi programą ir mokesčiais už mokslą.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal veiklos trukmę.

Suma

80 EUR vienam dalyviui per dieną; vienas darbuotojas gali gauti ne daugiau kaip 800 EUR mokesčiams už mokslą padengti pagal vieną dotacijos sutartį.

Biudžeto kategorija - Kalbinė parama

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Išlaidos, susijusios su kalbų mokymosi medžiagos ir mokymo teikimu dalyviams, kuriems reikia gerinti kalbos, kuria bus studijuojama arba mokomasi.

Kalbinė parama teikiama dalyviams, dalyvaujantiems darbuotojų mobilumo programose, trunkančiose daugiau nei 30 dienų, ir trumpalaikio bei ilgalaikio mobilumo programose dalyvaujantiems besimokantiems asmenims. Parama mokama tik jei dalyvis negali gauti internetinės kalbinės paramos dėl reikiamos kalbos ar lygio nebuvimo. Pastaroji sąlyga netaikoma sustiprintam kalbos mokymui, teikiamam ilgalaikio mokinių mobilumo mokymosi tikslais projektų dalyviams.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal dalyvių skaičių.

Suma

150 EUR vienam dalyviui

Be to, 150 EUR sustiprintam kalbos mokymui vienam ilgalaikio mokinių mobilumo dalyviui

Biudžeto kategorija - Išimtinės išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Išlaidos, susijusios su finansinės garantijos suteikimu, kai to prašo nacionalinė agentūra.

Dalyvių ir juos lydinčių asmenų brangių kelionių išlaidos, kurių dėl geografinio atokumo ar kitų kliūčių negalima padengti pagal įprastą kategoriją „Kelionės išlaidos“.

Vizos ir susijusios išlaidos, leidimų gyventi šalyje, skiepų, medicininių pažymų išlaidos.

Finansavimo mechanizmas: realiosios išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklė: pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra. Brangios kelionės tarifai taikomi tais atvejais, kai taikant vieneto įkainį būtų padengta mažiau kaip 70 proc. dalyvio kelionės išlaidų.

Suma

Finansinės garantijos išlaidos: 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Brangių kelionių išlaidos: 80 proc. tinkamų finansuoti kelionės išlaidų.

Vizos ir susijusios išlaidos, leidimų gyventi šalyje, skiepų, medicininių pažymų išlaidos: 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

 • 1 Bet kokiu atveju už visišką taikytinų taisyklių ir siunčiančiosios bei priimančiosios šalių teisės aktų laikymąsi atsako siunčiančiosios ir priimančiosios mokyklos.
 • 2 Reikalavimus atitinkančių švietimo programų apibrėžtis kiekvienoje ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje nustato kompetentinga nacionalinė valdžios institucija ir paskelbia atitinkamos nacionalinės agentūros interneto svetainėje.
 • 3 Europos Sąjungos institucijų buveinės yra Briuselyje, Frankfurte, Liuksemburge, Strasbūre ir Hagoje. ES institucijų buveinėse vykdoma veikla bus laikoma tarptautinio mobilumo veikla, o finansavimo (kaip aprašyta skirsnyje „Kokios yra finansavimo taisyklės?“) gali būti prašoma visiems dalyviams, nepriklausomai nuo jų kilmės šalies.
 • 4 Neseniai mokslus baigę absolventai programoje gali dalyvauti 12 mėnesių po mokslų baigimo. Jei dalyviai, baigę mokslus, atlieka privalomąją civilinę arba karo tarnybą, tinkamumo laikotarpis pratęsiamas tiek, kiek trunka ta tarnyba.
 • 5 Reikalavimus atitinkančių organizacijų apibrėžtį kiekvienoje ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje nustato kompetentinga nacionalinė valdžios institucija ir drauge su aktualiais pavyzdžiais paskelbia atitinkamos nacionalinės agentūros interneto svetainėje.
 • 6 Įskaitant organizacijas, teikiančias ankstyvojo ugdymo ir priežiūros paslaugas. Specialųjį statusą turinčios mokyklos, kurių veiklą prižiūri kitos šalies nacionalinės valdžios institucijos (pvz., Lycée français, vokiškos mokyklos), paraiškas teikia prižiūrinčiosios šalies nacionalinei agentūrai. Tikslesnės informacijos kreipkitės į priimančiosios šalies arba atitinkamos nacionalinės institucijos šalies nacionalinę agentūrą.
 • 7 Specialųjį statusą turinčios mokyklos, kurių veiklą prižiūri kitos šalies nacionalinės valdžios institucijos (pvz., Lycée français, vokiškos mokyklos), gali dalyvauti mobilumo konsorciumuose, kuriems vadovauja prižiūrinčiosios šalies nacionalinės agentūros akredituotos organizacijos. Tačiau jos negali dalyvauti konsorciume ar trumpalaikiame projekte, kurį valdo dviejų skirtingų šalių nacionalinės agentūros.
 • 8 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 • 9

  Receiving country groups: Country group 1: Norway, Denmark, Luxembourg, Iceland, Sweden, Ireland, Finland, Liechtenstein; Country group 2: Netherlands, Austria, Belgium, France, Germany, Italy, Spain, Cyprus, Greece, Malta, Portugal; Country group 3: Slovenia, Estonia, Latvia, Croatia, Slovakia, Czech Republic, Lithuania, Turkey, Hungary, Poland, Romania, Bulgaria, North Macedonia, Serbia

Tagged in:  Mokyklinio ugdymo darbuotojai