Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Kas vyksta, kai paraiška patvirtinama?

Dotacijos sutartis

Jeigu projektas atrenkamas ES dotacijai pagal programą „Erasmus+“:

  • dotacijos sutartį pasirašo nacionalinė agentūra arba vykdomoji įstaiga ir pareiškėjas. Pareiškėjas gauna dotacijos sutartį, kurią turi pasirašyti ir grąžinti nacionalinei agentūrai arba vykdomajai įstaigai. Nacionalinė agentūra arba vykdomoji įstaiga susitarimą pasirašo paskutinė. Kai dotacijos sutartį pasirašo abi šalys, pareiškėjas tampa ES dotacijos gavėju ir gali pradėti įgyvendinti projektą1 .

Dotacijos sutartys gali būti sudaromos kaip vienam dotacijos gavėjui skirtos sutartys, pagal kurias vienintelis dotacijos gavėjas yra pareiškėjas, arba kaip keliems gavėjams skirtos dotacijos sutartys, pagal kurias dotacijos gavėjomis tampa visos konsorciumo organizacijos partnerės. Keliems gavėjams skirtos dotacijos sutartį pasirašo koordinatorius, kuris yra vienintelis nacionalinės agentūros ar vykdomosios įstaigos kontaktinis asmuo. Tačiau visos kitos projekte dalyvaujančios organizacijos (bendros dotacijos gavėjos) pasirašo įgaliojimą, kuriuo paveda koordinatoriui veikti kaip pagrindiniam dotacijos gavėjui. Visų partneriai tokį įgaliojimą koordinatoriui paprastai suteikia paraiškos teikimo etapu. Jeigu šie įgaliojimai pateikiami vėlesniu etapu, jie turi būti pateikti ne vėliau kaip iki dotacijos sutarties pasirašymo.

Pastaba. Organizacijoms partnerėms šalyse, kurios nėra paraišką pateikusios organizacijos šalys, aukštojo mokslo ir studijų institucijų studentų ir darbuotojų projektų, profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų ir tų įstaigų darbuotojų mobilumo projektų, bendrojo ugdymo įstaigų mokinių ir darbuotojų mobilumo projektų ir suaugusiųjų švietimo darbuotojų mobilumo projektų atveju įgaliojimų nereikia. Tačiau nacionalinių konsorciumų, veikiančių aukštojo mokslo, profesinio mokymo, bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo srityje, organizacijos narės turi suteikti įgaliojimus paraišką teikiančiai organizacijai.

Dotacijos suma

Paraiškos priėmimas nereiškia, kad įsipareigojama skirti pareiškėjo prašomai sumai lygų finansavimą. Pagal atitinkamam veiksmui taikomas finansines taisykles prašomo finansavimo dydis gali būti sumažintas.

Tai, kad per vieną atranką dotacija skirta, nereiškia, kad įgyjama teisė dotacijas gauti ir per kitas atrankas. Reikėtų pažymėti, kad sutartyje nurodyta dotacijos suma yra didžiausia suma ir jos didinti negalima, net jei dotacijos gavėjas prašo didesnės sumos.

Turi būti įmanoma nustatyti, kokias lėšas vykdomoji įstaiga arba nacionalinės agentūros pervedė į dotacijos gavėjo nurodytą sąskaitą arba subsąskaitą dotacijai mokėti.

Mokėjimo procedūros

Atsižvelgiant į veiksmo rūšį, dotacijos sutarties trukmę ir finansinės rizikos įvertinimą, projektams, remiamiems pagal programą „Erasmus+“, taikoma įvairi mokėjimo tvarka.

Išskyrus pirmąjį išankstinio finansavimo mokėjimą, kiti mokėjimai arba susigrąžinimai atliekami remiantis gavėjo pateiktų ataskaitų arba mokėjimo prašymų analize (šių dokumentų šablonai per metus bus pateikti nacionalinių agentūrų svetainėse arba – vykdomosios įstaigos atveju – Finansavimo ir konkursų portale).

Pagal programą „Erasmus+“ taikomos mokėjimo procedūros aprašytos toliau.

Išankstinio finansavimo mokėjimas

Išankstinio finansavimo mokėjimas gavėjui pervedamas per 30 dienų nuo tos dienos, kai dotacijos sutartį pasirašo paskutinė iš dviejų šalių (ir sutartis įsigalioja) arba kai gavėjui pranešama apie sprendimą skirti dotaciją ir, kai taikoma, gaunamos visos atitinkamos garantijos (žr. skirsnį „Finansinė garantija“). Išankstinis finansavimas suteikiamas, kad dotacijos gavėjas turėtų pradinių lėšų. Nacionalinė agentūra arba vykdomoji įstaiga gali nuspręsti padalyti pirmąją išankstinio finansavimo dalį į mažesnes dalis. Jeigu dotacijos gavėjo finansinis pajėgumas laikomas menku, jos gali nuspręsti sumažinti išankstinį finansavimą arba jo apskritai nemokėti.

Tolesni išankstinio finansavimo mokėjimai

Pagal tam tikrus veiksmus antrasis, o tam tikrais atvejais ir trečiasis išankstinio finansavimo mokėjimas gavėjui pervedamas per 60 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai nacionalinė agentūra arba vykdomoji įstaiga gauna gavėjo prašymą dėl kito išankstinio finansavimo mokėjimo, ir jeigu prie kito išankstinio finansavimo mokėjimo prašymo pridedama išankstinio finansavimo ataskaita. Šių tolesnių išankstinio finansavimo mokėjimų gali būti prašoma išnaudojus ne mažiau kaip 70 proc. ankstesnio išankstinio finansavimo mokėjimo. Jeigu iš ankstesnių išankstinio finansavimo mokėjimų panaudojimo ataskaitos matyti, kad veiksmo išlaidoms padengti panaudota mažiau nei 70 proc. ankstesnių išankstinio finansavimo mokėjimų, naujo mokėtino išankstinio finansavimo suma sumažinama ankstesnio išankstinio finansavimo nepanaudotos sumos dydžiu.

Tarpinės arba pažangos / techninės ataskaitos

Dotacijos gavėjų gali būti prašoma kartu su tarpinio mokėjimo prašymu pateikti periodinę arba tarpinę ataskaitą.

Kitais atvejais gavėjų taip pat gali būti prašoma pateikti pažangos ataskaitą, kurioje būtų pateikta informacija apie projekto įgyvendinimo etapą. Pažangos ataskaitų gavimas nėra susietas su tolesniais mokėjimais. Tarpinės ir pažangos ataskaitos turi būti pateiktos iki dotacijos sutartyje nurodyto termino.

Likučio mokėjimas arba susigrąžinimas

Galutinio gavėjui mokėtino mokėjimo suma nustatoma remiantis baigiamąja ataskaita, kuri turi būti pateikta iki dotacijos sutartyje nurodyto termino. Jeigu a) veiksmai, kuriems skiriama dotacija, nėra įgyvendinami arba yra įgyvendinami kitaip negu planuota arba b) dotacijos gavėjo faktiškai patirtos tinkamos finansuoti išlaidos yra mažesnės negu planuota paraiškos teikimo etapu arba c) įgyvendinta veikla ar rezultatai yra nepakankamai kokybiški, finansavimas gali būti proporcingai sumažintas arba, jei taikytina, iš dotacijos gavėjo pareikalauta grąžinti visas permokėtas išankstinio finansavimo forma gautas sumas.

Pagal kai kuriuos veiksmus pagrįstais atvejais nacionalinė agentūra arba vykdomoji įstaiga gali pervesti 100 proc. skirtos dotacijos išankstinio finansavimo dalimis. Tokiais atvejais likutis nėra mokamas. Tačiau jeigu remiantis baigiamąja ataskaita, kurią dotacijos gavėjas turi pateikti iki dotacijos sutartyje nurodyto termino, nustatoma, kad a) veiksmai, kuriems skirta dotacija, neįgyvendinti arba įgyvendinti kitaip, negu planuota, arba b) dotacijos gavėjo faktiškai patirtos tinkamos finansuoti išlaidos yra mažesnės negu planuota paraiškos teikimo etape, arba c) įgyvendinta veikla (rezultatai) yra nepakankamai kokybiška, iš dotacijos gavėjo bus pareikalauta grąžinti visas perteklines sumas, kurias jau gavo išankstinio finansavimo forma.

Išankstinio finansavimo mokėjimus (ar jų dalis) galima išskaičiuoti (be gavėjų sutikimo) iš sumų, kurias gavėjas turi sumokėti dotaciją teikiančiai institucijai, neviršijant tam gavėjui mokėtinos sumos.

Galutinis mokėjimas paprastai išmokamas arba prašymas dėl likučio susigrąžinimo paprastai pateikiamas per 60 kalendorinių dienų nuo baigiamosios ataskaitos gavimo dienos.

  • 1 Žr. ankstesnę išnašą.