Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Mobilnost za polaznike i osoblje u obrazovanju odraslih

Ova aktivnost podupire pružatelje usluga obrazovanja odraslih i druge organizacije aktivne u tom području koje žele organizirati aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja za polaznike i osoblje u obrazovanju odraslih.

Sudjelovati mogu razne organizacije, kao što su ustanove za obrazovanje odraslih i centri za učenje; organizacije civilnog društva, nevladine i volonterske organizacije; savjetodavni centri, knjižnice, muzeji, kulturni i društveni centri, kao i druge organizacije koje rade za osobe s invaliditetom, starije građane, osobe izložene riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti itd.

Podupire se širok spektar aktivnosti, uključujući pojedinačnu i grupnu mobilnost za polaznike obrazovanja odraslih, praćenje rada i programe stručnog usavršavanja za osoblje, pozvane stručnjake i druge aktivnosti, kao što je objašnjeno u nastavku.

Polaznici obrazovanja odraslih mogu biti sve osobe koje sudjeluju u aktivnostima ili koriste usluge organizacija aktivnih u obrazovanju odraslih. U okviru projekata mogu se organizirati aktivnosti usmjerene na građanstvo, učenje o Europi, usluge u zajednici, volontiranje, međugeneracijske razmjene, kritičko mišljenje, aktivno starenje itd.

Organizacije sudionice u svojim aktivnostima trebaju aktivno promicati uključivost i raznolikost, okolišnu održivost, digitalno obrazovanje, ali i građanski angažman i sudjelovanje, i to koristeći posebne mogućnosti za financiranje koje u te svrhe pruža program, informiranjem sudionika, razmjenom najboljih primjera iz prakse i odgovarajućim planiranjem aktivnosti.

 Ciljevi Aktivnosti

Cilj je aktivnosti pojedincima pružiti mogućnosti za učenje te podupirati internacionalizaciju i institucijski razvoj pružatelja usluga obrazovanja odraslih i drugih organizacija aktivnih u tom području. Ova će aktivnost pridonijeti provedbi Programa vještina i uspostavi europskog prostora obrazovanja. Konkretno, ciljevi su sljedeći:

 • jačanje europske dimenzije poučavanja i učenja
 • promicanje vrijednosti uključivosti i raznolikosti, tolerancije i demokratskog sudjelovanja
 • širenje znanja o zajedničkoj europskoj baštini i raznolikosti
 • podupiranje razvoja mreža unutar struke u cijeloj Europi
 • poboljšanje kvalitete formalnog, informalnog i neformalnog obrazovanja odraslih u Europi u području ključnih kompetencija kako su definirane okvirom EU-a iz 2018., uključujući osnovne vještine (pismenost, matematička pismenost, digitalne vještine) i druge životne vještine
 • širenje i diversifikacija ponude obrazovanja odraslih profesionalizacijom nastavnog osoblja i jačanje kapaciteta pružatelja obrazovanja odraslih
 • pojednostavnjenje provedbe i pristupačnosti kvalitetnih programa poučavanja i učenja u svim oblicima obrazovanja odraslih i njihova prilagodba potrebama pojedinaca i društva u cjelini
 • povećanje kapaciteta pružatelja usluga obrazovanja odraslih za izvođenje visokokvalitetnih projekata mobilnosti
 • povećanje broja polaznika obrazovanja odraslih svih dobi i socioekonomskih položaja, posebno poticanje sudjelovanja organizacija koje rade s polaznicima u nepovoljnom položaju, malih pružatelja usluga obrazovanja odraslih, novih sudionika u programu, organizacija s manje iskustva i lokalnih organizacija.

Kak o pristupiti mogućnostima za mobilnost Programa Erasmus+?

Pružatelji usluga obrazovanja odraslih i druge organizacije aktivne u tom području mogu zatražiti financiranje na dva načina:

 • kratkoročni projekti za mobilnost učenika i osoblja – ti projekti prijaviteljima omogućuju da organiziraju razne aktivnosti mobilnosti u razdoblju od 6 do 18 mjeseci. Kratkoročni projekti najbolji su izbor za organizacije koje prvi put podnose prijavu u programu Erasmus+ ili za one koje žele organizirati samo ograničen broj aktivnosti
 • akreditirani projekti za mobilnost učenika i osoblja – ti projekti dostupni su samo organizacijama koje imaju Erasmus akreditaciju u području obrazovanja odraslih. Ta posebna linija financiranja omogućuje akreditiranim organizacijama da redovito primaju sredstva za aktivnosti mobilnosti koje pridonose postupnoj provedbi njihova Erasmus plana. Erasmus akreditacije dostupne su svim organizacijama koje žele redovito organizirati aktivnosti mobilnosti. Za prijavu nije potrebno prethodno iskustvo u programu. Više informacija o toj mogućnosti potražite u poglavlju ovog vodiča o Erasmus akreditaciji u području obrazovanja odraslih, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te odgoja i općeg obrazovanja.

Osim toga, organizacije se mogu pridružiti programu bez podnošenja prijave na sljedeće načine:

 • pridruživanjem postojećem konzorciju za mobilnost programa Erasmus u svojoj zemlji pod vodstvom akreditiranog koordinatora koji prihvaća nove članove u konzorcij
 • primanjem sudionika iz druge zemlje: bilo koja organizacija može primiti sudionike koji dolaze iz partnerske organizacije u inozemstvu. Biti organizacija primateljica vrijedno je iskustvo i dobar način za sklapanje partnerstava i upoznavanje s programom prije vlastite prijave.

Uspostava projekta

Organizacija prijaviteljica glavni je dionik u projektu u okviru ključne aktivnosti 1. Prijavitelj sastavlja i podnosi prijavu, potpisuje ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, provodi aktivnosti mobilnosti i podnosi izvješća nacionalnoj agenciji. Postupak prijave i za kratkoročne projekte i za Erasmus akreditacije usmjeren je na potrebe i planove organizacije prijaviteljice.

Aktivnosti mobilnosti u projektu mobilnosti mogu biti odlazne i dolazne. Većina vrsta dostupnih aktivnosti su odlazne aktivnosti mobilnosti. To znači da će organizacija prijaviteljica imati funkciju organizacije pošiljateljice: ona će birati sudionike i slati ih u organizaciju primateljicu u inozemstvu. Uz to postoje i posebne vrste dolaznih aktivnosti koje organizacijama prijaviteljicama omogućuju da pozovu stručnjake, učitelje, nastavnike i druge odgojno-obrazovne djelatnike koji se osposobljavaju u svoju organizaciju. Svrha dolaznih aktivnosti nije uspostavljati dvosmjerne razmjene, već dovesti osobe koje mogu pridonijeti razvoju i internacionalizaciji organizacije prijaviteljice.

Provedba svih aktivnosti koje se podupiru u okviru ove ključne aktivnosti mora biti u skladu s Erasmus standardima kvalitete. Obuhvaćaju konkretne korake za provedbu projektnih zadaća, kao što su odabir i priprema sudionika, utvrđivanje, vrednovanje i priznavanje ishoda učenja, dijeljenje rezultata projekta itd. Cijeli tekst Erasmus standarda kvalitete dostupan je na internetskim stranicama Europa: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools

Učenje jezika važan je dio svakog projekta mobilnosti: organizacije korisnice trebale bi sudionicima omogućiti učenje jezika prije i tijekom aktivnosti mobilnosti. U tu svrhu Erasmus+ financira platformu za mrežnu jezičnu potporu, koja je besplatna i dostupna svim sudionicima programa Erasmus+.

Kako pronaći partnere za aktivnosti mobilnosti?

Erasmus+ vam raznim alatima i mogućnostima pomaže da pronađete partnere za aktivnosti mobilnosti:

 • EPALE – elektronička platforma za obrazovanje odraslih u Europi nudi internetski alat za pronalaženje partnera. Svoju organizaciju registrirajte na platformi da biste mogli objavljivati oglase za traženje partnera i pregledavati oglase drugih organizacija: https://epale.ec.europa.eu/en/erasmus-adult-education
 • Aktivnosti osposobljavanja i suradnje redovito organiziraju nacionalne agencije za program Erasmus+. Među njima su kontaktni seminari, internetska događanja i druge prilike za pronalaženje partnera za prijavitelje i korisnike programa Erasmus+. Dostupne aktivnosti osposobljavanja i suradnje potražite na: https://salto-et.net. Na stranicama nacionalnih agencija redovito se objavljuju informacije o njihovim aktivnostima i događanjima.
 • Na platformi programa Erasmus+ za rezultate projekta mogu se naći sve akreditirane organizacije i odobreni projekti: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects

Horizontalne dimenzije

Svi projekti mobilnosti trebali bi uključiti sljedeće dimenzije koje su zajedničke cijelom programu Erasmus+.

Uključivost i raznolikost

U skladu s Erasmus standardima kvalitete organizacije koje prime potporu iz programa moraju se pobrinuti da mogućnosti za mobilnost nude na uključiv i pravedan način svim sudionicima, neovisno o statusu i podrijetlu. Pri odabiru učenika koji će sudjelovati u projektnim aktivnostima treba uzeti u obzir ključne čimbenike kao što su motivacija, zasluge i potrebe sudionika za osobnim razvojem i obrazovanjem. Isto tako, pri odabiru sudionika koji su članovi osoblja treba se pobrinuti da koristi od njihova stručnog usavršavanja budu na raspolaganju svim učenicima u organizaciji.

Organizacije pošiljateljice i primateljice trebaju u donošenje važnih odluka tijekom pripreme, provedbe i pratećih mjera aktivnosti mobilnosti uključiti sudionike kako bi koristi i učinak za svakog od njih bili što veći.

Korisnike i druge organizacije sudionice koje pružaju obrazovanje i osposobljavanje potiče se da aktivno stvaraju i olakšavaju mogućnosti za mobilnost, npr. uvođenjem razdoblja predviđenog za mobilnost u svoje akademske kalendare i utvrđivanjem standardnih koraka za ponovnu integraciju sudionika povratnika.

Okolišno održiva i odgovorna praksa

U skladu s Erasmus standardima kvalitete organizacije koje prime potporu iz programa moraju među sudionicima promicati okolišno održivo i odgovorno ponašanje, ističući važnost zalaganja za smanjenje ili kompenziranje ekološkog otiska aktivnosti mobilnosti. O tim bi načelima trebalo povesti računa u pripremi i provedbi svih aktivnosti programa te iskoristiti posebnu financijsku potporu koja je u programu predviđena za promicanje održivih načina putovanja. Organizacije koje pružaju obrazovanje i osposobljavanje trebaju uključiti ta načela u svakodnevni rad i aktivno promicati promjenu načina razmišljanja i ponašanja među učenicima i osobljem.

Digitalna transformacija u obrazovanju i osposobljavanju

U skladu s Erasmus standardima kvalitete program potiče sve organizacije sudionice na uvođenje digitalnih alata i metoda učenja kako bi se nadopunile aktivnosti uz fizičku prisutnost te poboljšala suradnja partnerskih organizacija i kvaliteta učenja i poučavanja u njima. Osim toga, sudionici se mogu uključiti u inicijativu „Digitalna prilika”: aktivnosti mobilnosti omogućuju im da steknu digitalne vještine i jačaju svoje sposobnosti poučavanja i osposobljavanja te obavljanja drugih zadataka uz pomoć digitalnih alata. Takve aktivnosti mogu se organizirati u okviru bilo kojeg dostupnog formata mobilnosti.

Sudjelovanje u demokratskom životu

Cilj je programa pomoći sudionicima u otkrivanju koristi aktivnog građanstva i sudjelovanja u demokratskom životu. Podržane aktivnosti mobilnosti trebale bi ojačati participativne vještine u različitim sferama građanskog društva, kao i razvoj socijalne i interkulturalne kompetencije, kritičkog mišljenja i medijske pismenosti. Ako je moguće, projekti bi trebali nuditi mogućnosti za sudjelovanje u demokratskom životu te za društveni i građanski angažman u okviru aktivnosti formalnog ili neformalnog učenja. Trebali bi i jačati razumijevanje sudionika o Europskoj uniji i zajedničkim europskim vrijednostima, uključujući poštovanje demokratskih načela, ljudsko dostojanstvo, jedinstvo i raznolikost, međukulturni dijalog te društvenu, kulturnu i povijesnu baštinu.

Razvoj ključnih kompetencija

Program podupire cjeloživotni razvoj i jačanje ključnih kompetencija1  potrebnih za osobni razvoj i ispunjenje, zapošljivost, aktivno građanstvo i socijalnu uključenost. Organizacije sudionice trebale bi ponuditi aktivnosti osposobljavanja i učenja prilagođene posebnim potrebama učenika, pomažući im da postignu ekonomsku neovisnost i uklanjajući prepreke s kojima se suočavaju u obrazovanju i društvenim kontaktima.

Aktivnosti

U ovom se odjeljku predstavljaju vrste aktivnosti koje se mogu podupirati sredstvima programa Erasmus+, bilo u sklopu kratkoročnih projekata ili akreditiranih projekata.

Za svaku aktivnost može se pružiti dodatna potpora osobama koje prate sudionike s manje mogućnosti. Osobe u pratnji mogu dobiti potporu za dio ili za cijelo razdoblje aktivnosti.

Mobilnost osoblja

Prihvatljive aktivnosti

 • Praćenje rada (od 2 do 60 dana)
 • Aktivnosti poučavanja ili osposobljavanja (od 2 do 365 dana)
 • Tečajevi i osposobljavanje (od 2 do 30 dana, najviše 10 dana troškova tečaja po sudioniku)

Uz fizičku mobilnost sve aktivnosti mobilnosti osoblja mogu se kombinirati s virtualnim aktivnostima. Prethodno navedeno minimalno i maksimalno trajanje odnosi se na komponentu fizičke mobilnosti.

Provedene aktivnosti moraju ispunjavati sljedeće kvalitativne zahtjeve:

Praćenje rada: sudionici neko vrijeme mogu provesti u organizaciji primateljici u drugoj zemlji kako bi se upoznali s drukčijim metodama rada i prikupili nove ideje promatranjem i interakcijom s kolegama, stručnjacima i drugim odgojno-obrazovnih djelatnicima u svakodnevnom radu u organizaciji primateljici.

Aktivnosti poučavanja ili osposobljavanja: sudionici neko vrijeme mogu poučavati ili osposobljavati učenike u organizaciji primateljici u drugoj zemlji te tako i sami učiti kroz obavljanje zadataka i razmjenu iskustva s kolegama stručnjacima.

Tečajevi i osposobljavanje: sudionici mogu pohađati strukturirane tečajeve ili slične vrste osposobljavanja koje pružaju kvalificirani stručnjaci i temelje se na unaprijed definiranim programima učenja i ishodima učenja.

Osposobljavanje mora uključivati jasnu transnacionalnu komponentu. Treba, na primjer, poticati interakciju u učenju među sudionicima iz različitih zemalja ili integrirati druge elemente transnacionalnog prijenosa prakse, kao što je intenzivna uključenost osoblja u obrazovanju odraslih iz zemlje domaćina radi interakcije s kolegama iz inozemstva i demonstriranja svoje prakse.

Sadržaj tečajeva i osposobljavanja mora biti relevantan za stručne vještine uključenog osoblja i ciljeve projekta ili akreditacije.

Na primjer, podržane aktivnosti mogu uključivati tečajeve i osposobljavanje koje organiziraju javne ustanove ili volonterske organizacije, aktivnosti organizirane u okviru razmjene prakse među organizacijama u različitim zemljama te komercijalno dostupne tečajeve i osposobljavanje. Potpora se ne može dobiti za potpuno pasivne aktivnosti, kao što je slušanje predavanja, govora ili masovnih konferencija. Konferencije i slična događanja mogu se razmotriti za financiranje samo ako sudionici većinu vremena provedu na strukturiranom osposobljavanju, radionicama, praktičnim vježbama, razmjeni prakse s kolegama ili drugim oblicima aktivnog učenja.

Prijavitelji bi trebali znati da pružatelji tečajeva djeluju potpuno neovisno o programu Erasmus+ kao pružatelji usluga na slobodnom tržištu. Stoga je odabir tečajeva i osposobljavanja odgovornost organizacije korisnice. Sljedeći standardi kvalitete dostupni su kako bi se prijaviteljima pomoglo pri odabiru:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/quality-standards-key-action-1

Prihvatljivi sudionici

Prihvatljivi sudionici uključuju nastavnike, predavače i sve druge stručnjake koji ne izvode nastavu i osoblje u obrazovanju odraslih.

Prihvatljivo nenastavno osoblje uključuje osoblje koje radi u području obrazovanja odraslih, bilo kod pružatelja usluga obrazovanja odraslih (npr. rukovodeće osoblje, koordinatori za Erasmus+) ili u drugim organizacijama aktivnima u tom području (volonteri, savjetnici, koordinatori za Erasmus+, koordinatori politika zaduženi za obrazovanje odraslih itd.).

Sudionici moraju biti zaposleni u organizaciji pošiljateljici ili s njom redovito surađivati na provedbi osnovnih aktivnosti organizacije (npr. kao vanjski predavači, stručnjaci ili volonteri).

U svakom slučaju zadaci koji povezuju sudionika s organizacijom pošiljateljicom moraju biti dokumentirani tako da nacionalna agencija može provjeriti tu povezanost (npr. ugovorom o radu ili volontiranju, opisom zadataka ili sličnim dokumentom). Nacionalne agencije uspostavljaju transparentnu i dosljednu praksu s obzirom na to što se smatra prihvatljivim radnim odnosom i pratećom dokumentacijom u svojem nacionalnom kontekstu.

Prihvatljiva mjesta

Aktivnosti se moraju odvijati u inozemstvu, u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Dokumentiranje ishoda učenja

Zahtjevi za dokumentiranje ishoda učenja utvrđeni su u Erasmus standardima kvalitete i razrađeni u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt.

Prije aktivnosti organizacija pošiljateljica, organizacija primateljica i sudionik trebaju potpisati ugovor o učenju (ili sličan dokument) u kojem se navode sudionikovi očekivani ishodi učenja. Za tečajeve i osposobljavanje umjesto ugovora o učenju može se koristiti program tečaja.

Nakon aktivnosti sudionikovi ostvareni ishodi učenja moraju se priznati izdavanjem dokumenta o mobilnosti Europass ili sličnog dokumenta. Organizacija korisnica mora čuvati presliku izdanog dokumenta kao dokaz o završetku aktivnosti.

Mobilnost učenika

Prihvatljive aktivnosti

 • Grupna mobilnost polaznika obrazovanja odraslih (od 2 do 30 dana, najmanje dva polaznika po skupini)
 • Kratkoročna mobilnost polaznika obrazovanja odraslih u svrhu učenja (od 2 do 29 dana)
 • Dugoročna mobilnost polaznika obrazovanja odraslih u svrhu učenja (ErasmusPro) (od 30 do 365 dana)

Uz fizičku mobilnost sve aktivnosti mobilnosti učenika mogu se kombinirati s virtualnim aktivnostima. Prethodno navedeno minimalno i maksimalno trajanje odnosi se na komponentu fizičke mobilnosti.

Provedene aktivnosti moraju ispunjavati sljedeće kvalitativne zahtjeve:

Grupna mobilnost polaznika obrazovanja odraslih: skupina polaznika obrazovanja odraslih iz organizacije pošiljateljice može provesti neko vrijeme u drugoj zemlji kako bi sudjelovala u inovativnom učenju koje zajedno organiziraju organizacija pošiljateljica i primateljica (kupnja komercijalno dostupnih usluga osposobljavanja ne može se podupirati). Aktivnosti mogu uključivati kombinaciju različitih formalnih, informalnih i neformalnih metoda i tehnika učenja, kao što su uzajamno učenje, učenje kroz rad, volontiranje i drugi inovativni pristupi. Kvalificirano osoblje iz organizacije pošiljateljice mora pratiti polaznike tijekom cijelog trajanja aktivnosti i sudjelovati u provedbi programa učenja. Sadržaj aktivnosti grupne mobilnosti trebao bi biti usmjeren na ključne kompetencije polaznika obrazovanja odraslih ili na uključivost i raznolikost, digitalne vještine, okolišnu održivost i participativne dimenzije programa.

Kratkoročna mobilnost polaznika obrazovanja odraslih u svrhu učenja: polaznici obrazovanja odraslih mogu provesti određeno razdoblje u inozemstvu u organizaciji primateljici kako bi poboljšali svoje znanje i vještine. Za svakog sudionika mora se utvrditi pojedinačni program učenja. Program učenja može uključivati kombinaciju različitih formalnih, informalnih i neformalnih metoda učenja.

Dugoročna mobilnost polaznika obrazovanja odraslih u svrhu učenja: polaznici obrazovanja odraslih mogu provesti dulje razdoblje u inozemstvu u organizaciji primateljici kako bi poboljšali svoje znanje i vještine. Za svakog sudionika mora se utvrditi pojedinačni program učenja. Program učenja može uključivati kombinaciju različitih formalnih, informalnih i neformalnih metoda učenja.

Imajte na umu da se razlika između grupnih i individualnih formata aktivnosti ne temelji na organizaciji putovanja i smještaja, nego na zahtjevima za kolektivne ili individualne programe učenja, kako je opisano pod podnaslovom „Dokumentiranje ishoda učenja”. Za skupne i pojedinačne aktivnosti pruža se različita razina organizacijske potpore, kako je definirano u pravilima financiranja navedenima na kraju ovog poglavlja. Format grupne mobilnosti preporučuje se za jednostavne aktivnosti u kojima se koriste postojeći resursi i sadržaj, dok je individualni format primjereniji za aktivnosti za koje su potrebna posebna ulaganja organizacija pošiljateljica i primateljica (uključujući slučajeve kad nekoliko sudionika putuje i smješteno je zajedno).

Prihvatljivi sudionici

Prihvatljivi sudionici su polaznici programa ili aktivnosti obrazovanja odraslih2  u organizaciji pošiljateljici.

U kontekstu informalnog i neformalnog obrazovanja odraslih prihvatljivi polaznici mogu biti sve osobe koje sudjeluju u aktivnostima (uključujući usluge usmjeravanja i savjetovanja ili sličnu podršku) koje pružaju organizacije aktivne u obrazovanju odraslih (knjižnice, centri za cjeloživotno učenje, društveni centri itd.) ako su te organizacije i njihove aktivnosti priznate kao prihvatljive u njihovu nacionalnom kontekstu.

Pri odabiru sudionika svi bi projekti trebali težiti uključivoj i uravnoteženoj kombinaciji profila sudionika te u znatnoj mjeri uključivati osobe s manje mogućnosti, u skladu s ciljevima aktivnosti.

Prihvatljiva mjesta

Aktivnosti se moraju odvijati u inozemstvu, u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Grupna mobilnost polaznika obrazovanja odraslih mora se odvijati u organizaciji primateljici. Aktivnosti se iznimno mogu odvijati na drugom mjestu u zemlji organizacije primateljice ako je to bolje s obzirom na sadržaj i kvalitetu aktivnosti. U tom se slučaju ne može smatrati da je putovanje sudionika od organizacije primateljice do tog mjesta dio aktivnosti transnacionalne mobilnosti. Stoga se u tu svrhu ne mogu zatražiti dodatna sredstva.

Osim toga, grupna mobilnost odraslih polaznika može se odvijati u sjedištu institucije Europske unije ako se aktivnost organizira u instituciji EU-a ili u suradnji s njom3 .

Dokumentiranje ishoda učenja

Zahtjevi za dokumentiranje ishoda učenja utvrđeni su u Erasmus standardima kvalitete i razrađeni u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt.

Individualne aktivnosti mobilnosti: prije aktivnosti organizacija pošiljateljica, organizacija primateljica i sudionik trebaju potpisati ugovor o učenju (ili sličan dokument) u kojem se navode sudionikovi očekivani ishodi učenja. Nakon aktivnosti sudionikovi ostvareni ishodi učenja moraju se priznati izdavanjem dokumenta o mobilnosti Europass ili sličnog dokumenta. Organizacija korisnica mora čuvati presliku izdanog dokumenta kao dokaz o završetku aktivnosti.

Aktivnosti grupne mobilnosti: program učenja treba definirati za cijelu skupinu (pojedinačni ugovori o učenju nisu potrebni). Nakon aktivnosti organizacija korisnica mora čuvati program učenja i popis sudionika (uključujući osobe u pratnji) kao dokaz o završetku aktivnosti.

Druge aktivnosti koje se podupiru

Prihvatljive aktivnosti

 • Pozvani stručnjaci (od 2 do 60 dana)
 • Primanje učitelja, nastavnika i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika koji se osposobljavaju (od 10 do 365 dana)

Provedene aktivnosti moraju ispunjavati sljedeće kvalitativne zahtjeve:

Pozvani stručnjaci: organizacije mogu pozvati predavače, nastavnike, stručnjake za politike ili druge kvalificirane stručnjake iz inozemstva koji mogu pridonijeti poboljšanju poučavanja, osposobljavanja i učenja u organizaciji primateljici. Na primjer, pozvani stručnjaci mogu pružiti osposobljavanje osoblju organizacije primateljice, demonstrirati nove metode poučavanja ili pomoći prenijeti dobru praksu u organizaciji i rukovodstvu.

Primanje učitelja, nastavnika i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika koji se osposobljavaju: organizacije prijaviteljice mogu primiti učitelje i nastavnike koji se osposobljavaju i žele provesti određeno razdoblje stručne prakse u inozemstvu. Organizacija primateljica dobit će potporu za uspostavu aktivnosti, a potporu za putovanje i pojedinačnu potporu za sudionika trebala bi pružiti organizacija pošiljateljica (koja u tu svrhu može zatražiti financiranje u okviru programa Erasmus+).

Prihvatljivi sudionici

Pozvani stručnjaci mogu biti bilo koje osobe iz druge države članice ili treće zemlje pridružene programu koje mogu ponuditi stručno znanje i osposobljavanje koje odgovara potrebama i ciljevima organizacije koja ih poziva.

Primanje učitelja, nastavnika i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika koji se osposobljavaju dostupno je za sudionike koji pohađaju ili su nedavno završili4  obrazovni program nastavničkog smjera (ili sličnu vrstu obrazovnog programa za odgojno-obrazovne djelatnike) u drugoj državi članici ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Prihvatljiva mjesta

Mjesto za pozvane stručnjake i nastavnike koji se osposobljavaju uvijek je organizacija korisnica (uključujući članove konzorcija).

Dokumentiranje ishoda učenja

Za pozvane stručnjake se program učenja koji će održati mora dogovoriti s organizacijom primateljicom prije aktivnosti. Nakon aktivnosti organizacija korisnica mora čuvati provedeni program učenja kao dokaz o završetku aktivnosti.

Za učitelje i druge odgojno-obrazovne djelatnike koji sudjeluju u osposobljavanju primjenjuju se opisani zahtjevi za aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja za pojedince.

Pripremni posjeti

Što je pripremni posjet?

Pripremni posjet je posjet osoblja organizacije pošiljateljice budućoj organizaciji primateljici radi bolje pripreme aktivnosti mobilnosti osoblja ili učenika.

Kad se može organizirati pripremni posjet?

Svaki pripremni posjet mora biti dobro obrazložen i služiti za poboljšanje uključivosti, opsega i kvalitete aktivnosti mobilnosti.

Na primjer, mogu se organizirati kako bi se bolje pripremila mobilnost sudionika s manje mogućnosti, započela suradnja s novom partnerskom organizacijom ili pripremile dulje aktivnosti mobilnosti.

Pripremni posjeti mogu se organizirati radi pripreme za svaku vrstu mobilnosti učenika ili osoblja, osim „tečajeva i osposobljavanja”.

Tko može sudjelovati u pripremnom posjetu?

Pripremne posjete mogu provoditi bilo koje osobe koje ispunjavaju uvjete za aktivnosti mobilnosti osoblja i uključene su u organizaciju projekta.

Iznimno, učenici koji sudjeluju u dugoročnoj mobilnosti u svrhu učenja i sudionici s manje mogućnosti u bilo kojoj vrsti aktivnosti mogu sudjelovati u pripremnim posjetima za svoje aktivnosti.

U pripremnom posjetu može sudjelovati najviše troje ljudi, a u svakoj organizaciji primateljici može se organizirati najviše jedan pripremni posjet.

Gdje se mogu održati pripremni posjeti?

Pripremni posjeti održavaju se u prostorijama buduće organizacije primateljice ili na drugom mjestu na kojem se planira održavanje aktivnosti mobilnosti. Pravila koja se primjenjuje na mjesta održavanja aktivnosti mobilnosti osoblja i učenika primjenjuju se i na pripremne posjete povezane s tim aktivnostima.

Kratkoročni projekti za mobilnost polaznika i osoblja u obrazovanju odraslih

Kratkoročni projekti za mobilnost polaznika i osoblja jednostavan su način sudjelovanja u programu Erasmus+. Svrha im je omogućiti organizacijama da na jednostavan način uspostave nekoliko aktivnosti i steknu iskustvo s programom.

Da bi bili jednostavni, kratkoročni projekti imaju ograničen broj sudionika i trajanje. Taj je oblik dostupan samo pojedinačnim organizacijama, ne i koordinatorima konzorcija. Akreditirane organizacije ne mogu se prijaviti za kratkoročne projekte jer već imaju stalan pristup financiranju u okviru programa Erasmus+.

Prijava za kratkoročne projekte uključuje popis i opis aktivnosti koje organizacija prijaviteljica namjerava organizirati.

Kriteriji prihvatljivosti

Prihvatljive organizacije: tko se može prijaviti?

Prijaviti se mogu5  sljedeće organizacije:

 • organizacije koje pružaju formalno, informalno i neformalno obrazovanje odraslih6
 • lokalna i regionalna javna tijela, koordinacijska tijela i druge organizacije koje imaju ulogu u području obrazovanja odraslih.

Organizacije koje imaju Erasmus akreditaciju u obrazovanju odraslih ne mogu se prijaviti za kratkoročne projekte.

Prihvatljive zemlje

Organizacije prijaviteljice moraju imati sjedište u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Gdje se prijaviti?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija prijaviteljica ima sjedište.

Rokovi za prijavu

1. krug (za sve nacionalne agencije): 20. veljače u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu)

2. krug: za nacionalne agencije koje odluče dodati drugi rok (2. krug). U tom slučaju nacionalne agencije obavještavaju prijavitelje o tome na svojim internetskim stranicama. Za drugi krug prijavitelji zahtjeve moraju predati do 1. listopada u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu).

Datumi početka projekta

Za projekte se mogu odabrati sljedeći datumi početka:

 • 1. krug: između 1. lipnja i 31. prosinca iste godine
 • 2. krug: između 1. siječnja i 31. svibnja sljedeće godine

Trajanje projekta

Od 6 do 18 mjeseci

Broj prijava

Organizacija može prijaviti samo jedan kratkoročni projekt u području obrazovanja odraslih po krugu odabira.

Organizacije koje prime bespovratna sredstva za kratkoročni projekt u prvom krugu prijava ne smiju se prijaviti u drugom krugu istog poziva na podnošenje prijedloga.

Za kratkoročne projekte u području obrazovanja odraslih organizacije mogu primiti bespovratna sredstva najviše tri puta u pet uzastopnih godina poziva. Bespovratna sredstva primljena u razdoblju 2014. – 2020. ne ubrajaju se u to ograničenje.

Prihvatljive aktivnosti

Sve vrste aktivnosti u području obrazovanja odraslih. Detaljan popis i pravila potražite u odjeljku „Aktivnosti”.

Prijave moraju sadržavati najmanje jednu aktivnost mobilnosti osoblja ili učenika da bi bile prihvatljive.

Opseg projekta

Prijava kratkoročnog projekta može uključivati najviše 30 sudionika u aktivnostima mobilnosti.

Pripremni posjeti i sudjelovanje osoba u pratnji neće se ubrajati u to ograničenje.

Organizacije koje pružaju potporu

Organizacija koja pruža potporu je organizacija koja pomaže organizaciji korisnici u praktičnim aspektima provedbe projekta koji se ne odnose na temeljne projektne zadatke (definirane u Erasmus standardima kvalitete).

Svaka organizacija aktivna u području obrazovanja i osposobljavanja može postati organizacija koja pruža potporu. Uloga i obveze organizacija koje pružaju potporu moraju se formalno utvrditi između njih i organizacije korisnice. Organizacija koja pruža potporu djeluje pod nadzorom organizacije korisnice koja je i dalje u konačnici odgovorna za rezultate i kvalitetu provedenih aktivnosti. Svi doprinosi organizacija koje pružaju potporu moraju biti u skladu s Erasmus standardima kvalitete.

Organizacije primateljice koje sudionicima organizacije korisnice pružaju obrazovni sadržaj i mentorstvo ne smatraju se organizacijama koje pružaju potporu, osim ako istodobno podupiru korisnika u drugim zadaćama upravljanja projektima koje obično obavlja organizacija pošiljateljica.

Kriteriji za dodjelu

Prijave će se ocjenjivati na temelju kriterija i pondera navedenih u nastavku, a može im se dodijeliti najviše 100 bodova. Kako bi se uzele u obzir za dodjelu, prijave moraju prijeći sljedeće pragove:

 • najmanje 60 od ukupno 100 bodova i
 • najmanje polovinu maksimalnog broja bodova u svakoj od tri kategorije kriterija za dodjelu.

Relevantnost (najviše 20 bodova)

Mjera u kojoj:

 • profil, iskustvo, aktivnosti i ciljna populacija polaznika prijavitelja relevantni su za područje obrazovanja odraslih
 • projektni prijedlog odgovara ciljevima aktivnosti
 • prijedlog je relevantan za poštovanje i promicanje zajedničkih vrijednosti EU-a, kao što su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava te suzbijaje svih oblika diskriminacije.
 • projektni prijedlog odgovara sljedećim posebnim prioritetima:
  • potpora novim sudionicima i organizacijama s manje iskustva
  • potpora sudionicima s manje mogućnosti.

Kvaliteta projektnog plana (najviše 50 bodova)

Mjera u kojoj:

 • ciljevi predloženog projekta jasno i konkretno ispunjavaju potrebe organizacije prijaviteljice, njezina osoblja i učenika
 • predložene aktivnosti primjerene su za postizanje ciljeva projekta
 • postoji jasan radni plan za svaku predloženu aktivnost
 • projekt uključuje okolišno održivu i odgovornu praksu
 • projekt uključuje korištenje digitalnih alata (osobito EPALE-a) i metoda učenja kao nadopunu aktivnostima fizičke mobilnosti i za poboljšanje suradnje s partnerskim organizacijama primateljicama.

Kvaliteta pratećih aktivnosti (najviše 30 bodova)

Mjera u kojoj:

 • prijavitelj jasno definira zadatke i odgovornosti za provedbu aktivnosti u skladu s Erasmus standardima kvalitete
 • prijavitelj predlaže konkretne i logične korake za integriranje rezultata aktivnosti mobilnosti u redoviti rad organizacije
 • prijavitelj predlaže primjeren način vrednovanja ishoda projekta
 • prijavitelj predlaže konkretne i učinkovite korake za objavljivanje rezultata projekta unutar organizacije prijaviteljice, dijeljenje rezultata s drugim organizacijama i javnošću i za informiranje javnosti o tome da je projekt financiran sredstvima Europske unije.

Akreditirani projekti za mobilnost polaznika i osoblja u obrazovanju odraslih

Organizacije koje imaju Erasmus akreditaciju u području obrazovanja odraslih mogu se prijaviti za financiranje u okviru posebne linije financiranja koja je dostupna samo njima. Prijave se temelje na prethodno odobrenom Erasmus planu pa detaljan popis i opis planiranih aktivnosti nije potreban. Umjesto toga, zahtjevi su usmjereni na procjenu proračunskih sredstava potrebnih za sljedeći skup aktivnosti.

Kriteriji prihvatljivosti

Prihvatljive organizacije: tko se može prijaviti?

Prijavitelji na dan početka projekta moraju imati valjanu Erasmus akreditaciju u području obrazovanja odraslih.

Konzorcij za mobilnost

Organizacije koje imaju Erasmus akreditaciju za koordinatore konzorcija za mobilnost moraju se prijaviti kao konzorcij za mobilnost.

Prijava mora sadržavati popis članova konzorcija za mobilnost, koji uz koordinatora mora uključivati najmanje još jednu organizaciju članicu.

Svaka organizacija koja ispunjava kriterije prihvatljivosti za Erasmus akreditaciju u istom području može postati članicom konzorcija za mobilnost. Sve organizacije koje su predviđene kao članice konzorcija moraju biti iz iste države članice ili treće zemlje pridružene programu kao i koordinator konzorcija za mobilnost.

Erasmus akreditacija nije potrebna za članove konzorcija.

Organizacije koje sudjeluju u konzorciju za mobilnost mogu primiti sredstva od najviše dva ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru ključne aktivnosti 1 u području obrazovanja odraslih pod istim pozivom na podnošenje prijedloga. Stoga organizacije u području obrazovanja odraslih koje prime bespovratna sredstva za kratkoročni projekt ili akreditirani projekt mogu kao organizacije članice dodatno sudjelovati u samo jednom konzorciju za mobilnost u obrazovanju odraslih. Druge organizacije mogu sudjelovati u najviše dva konzorcija za mobilnost.

Gdje se prijaviti?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija prijaviteljica ima sjedište.

Rok za prijavu

20. veljače u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu)

Datum početka projekta

1. lipnja iste godine

Trajanje projekta

Početno trajanje svih akreditiranih projekata bit će 15 mjeseci. Ako je opravdano, korisnici mogu zatražiti produljenje trajanja svojeg projekta na ukupno 24 mjeseca. Produljenja su moguća nakon 12 mjeseci provedbe projekta, osim ako nacionalna agencija ne odluči drukčije.

Broj prijava

Akreditirane organizacije smiju se prijaviti samo jednom po krugu odabira.

Dostupne aktivnosti

Sve vrste aktivnosti u području obrazovanja odraslih. Detaljan popis i pravila potražite u odjeljku „Aktivnosti”.

Prijave moraju sadržavati najmanje jednu aktivnost mobilnosti osoblja ili učenika da bi bile prihvatljive.

Opseg projekta

Broj sudionika koji se mogu uključiti u akreditirane projekte nije ograničen, osim eventualnih ograničenja utvrđenih u fazi dodjele proračunskih sredstava.

Dodjela proračunskih sredstava

Kvaliteta prijaviteljeva Erasmus plana ocijenjena je u fazi prijave za akreditaciju pa stoga neće biti kvalitativnog ocjenjivanja u fazi dodjele proračunskih sredstava. Svi prihvatljivi zahtjevi za bespovratna sredstva primit će financijska sredstva.

Dodijeljeni iznos bespovratnih sredstava ovisit će o nizu elemenata:

 • ukupnom proračunu za dodjelu akreditiranim prijaviteljima
 • zatraženim aktivnostima (uključujući procijenjena proračunska sredstva potrebna za njihovu provedbu)
 • osnovnom i maksimalnom iznosu bespovratnih sredstava
 • sljedećim kriterijima za dodjelu: rezultatima prijavitelja, prioritetima politike i geografskoj ravnoteži (ako ih primjenjuje nacionalna agencija).

Nacionalna agencija će prije isteka roka za prijave objaviti detaljna pravila o osnovnim i najvećim iznosima bespovratnih sredstava, bodovanju kriterija za dodjelu, ponderiranju svakog kriterija, načinu dodjele i dostupnim proračunskim sredstvima za akreditirane projekte.

Koja su pravila financiranja?

Sljedeća pravila financiranja primjenjuju se na kratkoročne projekte i akreditirane projekte za mobilnost polaznika i osoblja u obrazovanju odraslih.

Proračunske kategorije ne ovise jedna o drugoj: za svakog pojedinačnog sudionika korisnik može zatražiti sve prihvatljive jedinične doprinose ili samo neke od njih (ako su preostali troškovi drukčije pokriveni). Sredstva primljena iz programa Erasmus+ može dopuniti sama organizacija korisnica ili se mogu dopuniti drugim sredstvima EU-a, donacijama ili doprinosima sudionika. Ako korisnik zatraži doprinose sudionika, oni moraju biti u skladu s relevantnim odredbama Erasmus standarda kvalitete. Konkretno, takvi doprinosi ne smiju biti prepreka uključivanju sudionika s manje mogućnosti.

Proračunska kategorija - Organizacijska potpora

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila       

Troškovi izravno povezani s provedbom projekta koji nisu obuhvaćeni drugim kategorijama troškova.

Na primjer: priprema (pedagoška, međukulturna i druga), mentorstvo, praćenje i podupiranje sudionika tijekom mobilnosti, usluge, alati i oprema potrebni za provedbu projekta, virtualnu komponentu u kombiniranim aktivnostima, priznavanje ishoda učenja, dijeljenje rezultata te osiguravanje vidljivosti financiranja sredstvima Europske unije za javnost.

Organizacijska potpora obuhvaća nastale troškove organizacije pošiljateljice i organizacije primateljice (osim u slučaju mobilnosti osoblja u svrhu tečajeva i osposobljavanja). Raspodjelu primljenih bespovratnih sredstava dogovorit će te dvije organizacije.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika.

Iznos

100 EUR

 • ­po sudioniku u mobilnosti osoblja u svrhu tečajeva i osposobljavanja
 • ­po pozvanom stručnjaku
 • ­po primljenom članu nastavnog osoblja koji se osposobljava

125 EUR

­po polazniku u grupnoj mobilnosti

350 EUR; 200 EUR nakon stotine sudionika u istoj vrsti aktivnosti

 • ­ po sudioniku u kratkoročnoj mobilnosti polaznika obrazovanja odraslih u svrhu učenja
 • ­po sudioniku u mobilnosti osoblja u svrhu praćenja rada i aktivnosti poučavanja ili osposobljavanja

500 EUR

po sudioniku u dugoročnoj mobilnosti polaznika obrazovanja odraslih u svrhu učenja

Proračunska kategorija - Putovanje

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila       

Doprinos za troškove putovanja sudionika i osoba u pratnji od mjesta boravišta do mjesta u kojem se provodi aktivnost i natrag.

Kad je putovanje kraće od 500 km, sudionik će u pravilu putovati prijevoznim sredstvima s niskom razinom emisija

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju udaljenosti i broja osoba.

Prijavitelj mora navesti zračnu udaljenost od svojeg mjesta boravišta do mjesta u kojem se provodi aktivnost7  uz pomoć kalkulatora udaljenosti koji podupire Europska komisija8 .

Iznos

Udaljenost Zeleno putovanje Putovanje koje nije zeleno
10 – 99 km 56 EUR 28 EUR
100 – 499 km 285 EUR 211 EUR
500 – 1999 km 417 EUR 309 EUR
2000 – 2999 km 535 EUR 395 EUR
3000 – 3999 km 785 EUR 580 EUR
4000 – 7999 km 1188 EUR 1188 EUR
8000 km ili više 1735 EUR 1735 EUR

Proračunska kategorija - Pojedinačna potpora

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila       

Životni troškovi sudionika i osoba u pratnji  tijekom aktivnosti.

Ako je potrebno: prihvatljivi su životni troškovi za vrijeme putovanja prije i nakon aktivnosti, i to za najviše dva dana putovanja za sudionike i osobe u pratnji koji primaju bespovratna sredstva za putovanje koje nije zeleno, a najviše šest dana putovanja u slučaju bespovratnih sredstava za zeleno putovanje.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja osoba, trajanja boravka i zemlje primateljice .

Iznos

Kategorija sudionika 1. skupina zemalja 2. skupina zemalja 3. skupina zemalja
Osoblje 107 – 191 EUR 95 – 169 EUR 84 – 148 EUR
Polaznici 48 – 127 EUR 41 – 110 EUR 36 – 93 EUR

Navedeni su dopušteni rasponi osnovnih iznosa po danu aktivnosti. Unutar tih raspona svaka nacionalna agencija određuje točan osnovni iznos za projekte kojima upravlja, a te informacije objavljuje na svojim stranicama.

Osnovni iznos može se isplatiti do 14. dana aktivnosti (računajući i dane putovanja). Iznos koji se isplaćuje od 15. dana iznosit će 70 % osnovnog iznosa. Iznosi koji se isplaćuju zaokružuju se na najbliži cijeli broj u eurima.

Proračunska kategorija - Potpora za uključivanje

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila       

Potpora za uključivanje za organizacije: Troškovi povezani s organizacijom aktivnosti mobilnosti za sudionike s manje mogućnosti.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika s manje mogućnosti.

Iznos

125 EUR po sudioniku

Potpora za uključivanje za sudionike: Dodatni troškovi koji se izravno odnose na sudionike s manje mogućnosti i osobe u njihovoj pratnji (uključujući opravdane putne i životne troškove ako bespovratna sredstva za te sudionike nisu zatražena u okviru proračunskih kategorija „putovanje” i „pojedinačna potpora”). Potporu za uključivanje može dobiti i osoblje s manje mogućnosti koje preuzima ulogu osobe u pratnji ili sudjeluje u pripremnom posjetu.

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev.

Iznos

100 % prihvatljivih troškova

Proračunska kategorija - Pripremni posjeti

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila       

Troškovi koji obuhvaćaju putne i životne troškove za sudjelovanje u pripremnom posjetu.

Mehanizam financiranja: jedinični troškovi.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika.

Iznos

680 EUR po sudioniku; najviše troje sudionika po posjetu

Proračunska kategorija - Troškovi tečaja

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi koji obuhvaćaju upisninu za format mobilnosti osoblja „tečajevi i osposobljavanje”.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju trajanja aktivnosti.

Iznos

80 EUR po sudioniku po danu; pojedinačni član osoblja može primiti najviše 800 EUR za troškove tečaja u okviru jednog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Proračunska kategorija - Jezična potpora

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila       

Trošak materijala i tečajeva za učenje jezika za sudionike koji trebaju poboljšati znanje jezika kojim će se služiti za vrijeme studija ili osposobljavanja tijekom aktivnosti.

Jezična potpora prihvatljiva je za sudionike sljedećih vrsta aktivnosti: praćenje rada, aktivnosti poučavanja i osposobljavanja, kratkoročna i dugoročna mobilnost polaznika obrazovanja odraslih u svrhu učenja.

Potpora se isplaćuje samo ako sudionik ne može dobiti mrežnu jezičnu potporu jer traženi jezik ili razina nisu dostupni, ili zbog određenih prepreka s kojima se suočavaju osobe s manje mogućnosti.  Ti se uvjeti ne odnose na pojačanu potporu koja se pruža sudionicima dugoročne mobilnosti u svrhu učenja polaznika obrazovanja odraslih.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika.

Iznos

150 EUR po sudioniku

Dodatno: 150 EUR za pojačanu jezičnu potporu po sudioniku u dugoročnoj mobilnosti u svrhu učenja polaznika obrazovanja odraslih.

Proračunska kategorija - Izvanredni troškovi

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila       

Troškovi pružanja financijskog jamstva ako ga zatraži nacionalna agencija.

Visoki putni troškovi sudionika i osoba u njihovoj pratnji koji se ne mogu pokriti u okviru standardne kategorije „putovanja” zbog geografske udaljenosti ili drugih prepreka.  Ako se dodijele, izvanredni troškovi za skupa putovanja zamjenjuju potporu za putovanje na temelju jediničnih troškova.

Vize i s njima povezani troškovi, boravišne dozvole, cijepljenja, liječničke potvrde.

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev. Skupa putovanja primjenjuju se samo ako potpora za putovanja koja se temelji na jediničnom trošku ne pokriva 70 % putnih troškova sudionika.

Iznos

Troškovi financijskog jamstva: 80 % prihvatljivih troškova

Visoki putni troškovi: 80 % prihvatljivih putnih troškova

Vize i s njima povezani troškovi, boravišne dozvole, cijepljenja, liječničke potvrde: 100 % prihvatljivih troškova

 • 1 Ključne kompetencije – https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_hr. ↩ back
 • 2  Definiciju prihvatljivih obrazovnih programa i aktivnosti za odrasle u svakoj državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu odredit će nadležno nacionalno tijelo i bit će objavljena na internetskim stranicama relevantne nacionalne agencije. Odgojno-obrazovno osoblje (nastavnici, predavači, edukatori, osoblje za rad s mladima itd.) ili druge zaposlene odrasle osobe ne smatraju se polaznicima obrazovanja odraslih u kontekstu ovog kriterija prihvatljivosti, osim ako istodobno kao polaznici sudjeluju u određenom programu ili aktivnosti obrazovanja odraslih koji su uključeni u spomenutu definiciju koju određuje nadležno nacionalno tijelo. Osoblje u obrazovanju odraslih može sudjelovati u aktivnostima mobilnosti osoblja prethodno opisanima u ovom odjeljku. Isto tako, obrazovno osoblje koje radi u drugim područjima obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta može sudjelovati u aktivnostima mobilnosti za osoblje u okviru programa Erasmus+, kako je opisano u relevantnim odjeljcima ovog vodiča. ↩ back
 • 3 Institucije Europske unije imaju sjedišta u Bruxellesu, Frankfurtu, Luxembourgu, Strasbourgu i Haagu. Aktivnosti u sjedištima EU-a smatraju se dijelom transnacionalne mobilnosti te se može podnijeti zahtjev za financiranje (kako je opisano u odjeljku „Koja su pravila financiranja?”) za sve sudionike, neovisno o njihovoj zemlji podrijetla. ↩ back
 • 4 Osobe koje su nedavno diplomirale imaju pravo sudjelovati do 12 mjeseci nakon stjecanja kvalifikacije. Za sudionike koji su nakon stjecanja kvalifikacije služili obveznu civilnu službu ili vojni rok, razdoblje prihvatljivosti će se za toliko produljiti. ↩ back
 • 5 Prihvatljive organizacije u svakoj državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu definirat će nadležno nacionalno tijelo te će zajedno s odgovarajućim primjerima biti objavljene na internetskim stranicama relevantne nacionalne agencije. ↩ back
 • 6 Ne dovodeći u pitanje definicije koje je utvrdilo nadležno nacionalno tijelo, napominjemo da se organizacije koje pružaju strukovno obrazovanje i osposobljavanje odraslim polaznicima obično smatraju pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, a ne pružateljima usluga obrazovanja odraslih. Dodatne informacije potražite u primjenjivim definicijama na internetskim stranicama svoje nacionalne agencije. ↩ back
 • 7 Na primjer, ako osoba iz Madrida sudjeluje u aktivnosti koja se provodi u Rimu, prijavitelj će izračunati udaljenost od Madrida do Rima (1365,28 km), a zatim odabrati odgovarajući raspon udaljenosti (tj. od 500 do 1999 km). ↩ back
 • 8 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hr ↩ back
Tagged in:  Osoblje za obrazovanje odraslih