Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ova internetska stranica još ne odražava sadržaj Vodiča kroz program Erasmus+ za 2022. Međutim, cijeli vodič za 2022. možete preuzeti u PDF formatu na odabranom jeziku klikom na „Download” na desnoj strani.

Pojmovnik - Najčešći pojmovi

Osoba u pratnji

Osoba u pratnji je osoba koja tijekom aktivnosti mobilnosti prati sudionike (učenike, studente, polaznike obrazovanja odraslih, osoblje ili osobe koje rade s mladima) radi njihove sigurnosti te kako bi im pomogla i olakšala im učenje. Može pratiti sudionike s manje mogućnosti ili maloljetnike i mlade koji su rijetko boravili u inozemstvu.

Akreditacija

Postupak kojim se osigurava da organizacije koje žele dobiti financijska sredstva u okviru aktivnosti programa Erasmus+ ispunjavaju niz kvalitativnih standarda ili preduvjeta koje je Europska komisija odredila za tu aktivnost.

Povezani subjekt

Sljedeći subjekti mogu se smatrati povezanim subjektima (u skladu s člankom 187. Financijske uredbe):

  • pravni subjekti koji imaju pravnu ili financijsku vezu s korisnicima; ta veza nije ograničena na samu aktivnost niti je uspostavljena isključivo radi njezine provedbe
  • više subjekata koji ispunjavaju kriterije za dodjelu bespovratnih sredstava i zajedno čine jedan subjekt koji se može smatrati jedinim korisnikom, uključujući situacije u kojima je subjekt osnovan upravo u svrhu provedbe aktivnosti.

Povezani subjekti moraju ispunjavati kriterije prihvatljivosti i kriterije za neisključenje te, prema potrebi, kriterije za odabir koji se primjenjuju na prijavitelje.

Prijavitelj

Svaka organizacija sudionica ili neformalna skupina mladih koja se prijavljuje za dodjelu bespovratnih sredstava. Prijavitelji mogu podnijeti prijavu pojedinačno ili u ime ostalih organizacija koje sudjeluju u projektu. U potonjem slučaju prijavitelj ima i ulogu koordinatora.

Rok za prijavu

Datum do kojeg se prijava mora podnijeti nacionalnoj ili Izvršnoj agenciji da bi se smatrala prihvatljivom.

Povezani partneri

To su partneri iz javnog ili privatnog sektora koji doprinose provedbi posebnih zadaća/aktivnosti projekta ili podupiru promicanje i održivost projekta, ali se iz aspekta ugovornog upravljanja ne smatraju korisnicima i ne dobivaju financijska sredstva iz programa u okviru projekta (ne imaju pravo zaračunavati troškove ili tražiti doprinose).

Osnovne vještine

Pismenost, matematika, prirodoslovlje i tehnologija. Te su vještine dio ključnih kompetencija.

Korisnik

Ako je projekt odabran za dodjelu bespovratnih sredstava programa Erasmus+, organizacija prijaviteljica postaje korisnik i potpisuje ugovor s nacionalnom ili Izvršnom agencijom koja je odabrala projekt. Ako je prijava podnesena u ime ostalih organizacija sudionica, partneri mogu postati sukorisnici bespovratnih sredstava.

Kombinirana mobilnost

Kombinacija fizičke mobilnosti i virtualne komponente koja omogućuje suradničko učenje / timski rad putem interneta.

Poziv na podnošenje prijedloga

Poziv koji je objavila Komisija ili je objavljen u njezino ime za dostavljanje, u zadanom roku, prijedloga aktivnosti koja je u skladu s ciljevima koji se nastoje ostvariti i ispunjava potrebne uvjete. Pozivi na podnošenje prijedloga objavljuju se u Službenom listu Europske unije (serija C) i/ili na relevantnim internetskim stranicama Komisije odnosno nacionalne ili Izvršne agencije.

Potvrda

U kontekstu programa Erasmus+ to je dokument koji se izdaje svakoj osobi koja završi aktivnost učenja u području obrazovanja, osposobljavanja ili mladih. Njome se potvrđuje sudjelovanje u programu i, prema potrebi, ishodi učenja sudionika u aktivnosti.

Administrativna pogreška

Manja pogreška ili propust u dokumentu kojim se nenamjerno mijenja njegovo značenje, kao što je tipografska pogreška ili nenamjerno dodavanje ili ispuštanje riječi, rečenice ili brojke.

Sufinanciranje

Načelo prema kojem dio troškova projekta koji podupire EU mora snositi korisnik ili se mora pokriti vanjskim doprinosima koji nisu bespovratna sredstva EU-a.

Društvo

Pravne osobe osnovane u skladu s građanskim ili trgovačkim pravom, zadruge i druge pravne osobe na koje se primjenjuje javno ili privatno pravo, osim neprofitnih organizacija.

Konzorcij

Dvije ili više organizacija sudionica koje zajednički pripremaju, provode i prate projekt ili aktivnost u okviru projekta. Konzorcij može biti nacionalni (uključuje organizacije s poslovnim nastanom u istoj zemlji) ili međunarodni (uključuje organizacije sudionice iz različitih zemalja).

Koordinator / organizacija koordinatorica

Organizacija sudionica koja podnosi prijavu za bespovratna sredstva programa Erasmus+ u ime konzorcija partnerskih organizacija.

Koordinator ima posebne obveze predviđene u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Tečajevi i aktivnosti osposobljavanja

Aktivnosti kojima je cilj razviti stručne kompetencije učitelja, nastavnika, predavača ili drugog člana osoblja putem strukturiranog programa učenja s dokumentiranim ishodima učenja na individualnoj razini, koji izvode predavači ili drugi kvalificirani stručnjaci. Aktivnosti se mogu provoditi u raznim oblicima, kao što su učenje u učionici, radionice, terensko učenje itd.

Digitalna kompetencija

Odnosi se na sigurno, kritično i odgovorno korištenje digitalnih tehnologija za učenje, rad i sudjelovanje u društvu. Uključuje informatičku i podatkovnu pismenost, komunikaciju i suradnju, medijsku pismenost, stvaranje digitalnih sadržaja (uključujući programiranje), sigurnost (uključujući digitalnu dobrobit i kompetencije povezane s kibersigurnošću), pitanja povezana s intelektualnim vlasništvom, rješavanje problema i kritičko mišljenje.

Poduzeće

Svako poduzeće koje se bavi gospodarskom djelatnošću bez obzira na veličinu, pravni oblik ili gospodarski sektor u kojem posluje.

EQF (Europski kvalifikacijski okvir)

Zajednički europski referentni instrument koji služi za uspoređivanje različitih sustava obrazovanja i osposobljavanja i njihovih razina. Cilj mu je poboljšati transparentnost, usporedivost i prenosivost kvalifikacija u Europi, čime se promiče mobilnost radnika i učenika te olakšava njihovo cjeloživotno učenje, kako je utvrđeno u Preporuci 2008/C 111/01 Europskog parlamenta i Vijeća.

ESCO (višejezična klasifikacija europskih vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja)

U njemu se na 25 europskih jezika opisuju i kategoriziraju vještine i kompetencije, kvalifikacije i zanimanja koji su relevantni za tržište rada EU-a te za obrazovanje i osposobljavanje. Sustav sadržava profile zanimanja i prikazuje odnose između zanimanja, vještina, kompetencija i kvalifikacija. ESCO je razvijen u otvorenom IT formatu i besplatno je dostupan javnosti.

S poslovnim nastanom

Odnosi se na organizaciju ili tijelo koje ispunjava određene nacionalne uvjete (registracija, izjava, objava itd.) na temelju kojih nacionalno nadležno tijelo može formalno priznati tu organizaciju ili tijelo. Kad je riječ o neformalnoj skupini mladih, za potrebe prihvatljivosti za bespovratna sredstva programa Erasmus+ prebivalište njezina pravnog zastupnika smatra se istovjetnim poslovnom nastanu.

Europass

Internetska platforma Europass, dio Programa vještina za Europu, pojedincima i organizacijama pruža internetske alate i informacije o mogućnostima za učenje, kvalifikacijskim okvirima i kvalifikacijama, smjernice, informacije o vještinama, alate za samoprocjenu i dokumentiranje vještina i kvalifikacija te ih povezuje s mogućnostima za učenje i zapošljavanje.

Platforma Europass nudi i alate i softver za digitalno potvrđene kvalifikacije, kako je najavljeno u Akcijskom planu za digitalno obrazovanje. Platforma je povezana s nacionalnim izvorima podataka za mogućnosti za učenje i nacionalnim bazama ili registrima kvalifikacija.

Europska nevladina organizacija

Za potrebe ovog programa to su nevladine organizacije koje djeluju u okviru službeno priznate strukture koja se sastoji od europskog tijela/tajništva koje najmanje godinu dana ima sjedište u zemlji sudionici programa Erasmus+ i nacionalnih organizacija/podružnica u najmanje devet zemalja sudionica programa Erasmus+. Te nacionalne organizacije/podružnice moraju:

  • imati dokazanu zakonsku vezu s europskim tijelom/tajništvom
  • biti aktivne u području obrazovanja, osposobljavanja ili mladih
  • provoditi aktivnosti koje podupiru provedbu politika EU-a u jednom od tih sektora.

Osim toga:

  • europske nevladine organizacije koje djeluju u području obrazovanja i osposobljavanja moraju biti aktivne u najmanje jednom od sljedećih područja: rani i predškolski odgoj i obrazovanje, odgoj i opće obrazovanje, visoko obrazovanje, strukovno obrazovanje i osposobljavanje, obrazovanje odraslih te se baviti najmanje jednim od glavnih međusektorskih prioritetnih područja: uključivim obrazovanjem i obrazovanjem za socijalnu uključivost, digitalnim obrazovanjem, obrazovanjem za zelenu i ekološku tranziciju
  • europske nevladine organizacije u području mladih posebno su aktivne u najmanje jednom od sljedećih područja: sudjelovanje mladih, volontiranje mladih, rad s mladima i uključivanje mladih. One moraju provoditi aktivnosti kojima podupiru provedbu ključnih segmenata strategije EU-a za mlade, uključujući ciljeve za mlade.

Prijavitelj koji prvi put podnosi zahtjev

Znači svaka organizacija ili institucija koja prethodno nije primila potporu kao koordinator projekta (prijavitelj) u okviru određene vrste aktivnosti koja se podupire ovim ili prethodnim programom u posljednjih sedam godina.

Viša sila

Nepredvidiva iznimna situacija ili događaj izvan kontrole sudionika koji nisu uzrokovani njegovom pogreškom ili nemarom.

Zelene vještine

Temeljne vještine za prelazak na niskougljično gospodarstvo, koje mogu biti općenite, kao što su održiva poljoprivreda, zaštita tla, smanjenje potrošnje energije i otpada, ili više tehničke, kao što je znanje o energiji iz obnovljivih izvora.

Zeleno putovanje

Zeleno putovanje definira se kao putovanje na kojem se veći dio puta koriste prijevozna sredstva s niskom razinom emisija, kao što su autobus ili vlak, ili se zajednički koristi automobil.

Informalno učenje

Učenje kroz svakodnevne aktivnosti, na poslu, s vršnjacima itd. Riječ je uglavnom o učenju kroz praksu i nije organizirano ni strukturirano u pogledu ciljeva, vremena ili podrške u učenju te iz učenikove perspektive može biti nenamjerno. U području mladih informalno učenje može se odvijati u okviru inicijativa mladih, rasprava s vršnjacima, dobrovoljnih aktivnosti i u raznim drugim situacijama.

Međunarodno

U kontekstu programa Erasmus+ odnosi se na aktivnost koja uključuje barem jednu zemlju sudionicu programa i barem jednu partnersku zemlju.

Praćenje rada (praktično iskustvo učenja)

Boravak u partnerskoj organizaciji u drugoj zemlji radi osposobljavanja promatranjem svakodnevnog rada u toj organizaciji, razmjene dobre prakse, stjecanja vještina i znanja i/ili izgradnje dugoročnog partnerstva participativnim promatranjem.

Ključne kompetencije

Osnovna znanja, vještine i stavovi potrebni svakom pojedincu za osobno ispunjenje i razvoj, aktivno građanstvo, socijalnu uključenost i zapošljavanje, kako je opisano u Preporuci Vijeća od 22. svibnja 2018. o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje.

Mobilnost u svrhu učenja

Sudjelovanje u aktivnosti koja se sastoji od razdoblja fizičkog preseljenja u zemlju koja nije zemlja boravišta, moguće i u kombinaciji s razdobljem virtualnog sudjelovanja, radi studiranja, osposobljavanja ili neformalnog ili informalnog učenja. Može biti u obliku stručne prakse (stažiranja ili naukovanja), razmjene mladih, poučavanja ili sudjelovanja u aktivnosti stručnog usavršavanja i može uključivati pripremne aktivnosti, kao što je osposobljavanje na jeziku zemlje domaćina, te aktivnosti slanja, primanja i prateće aktivnosti.

Ishodi učenja

Opisi onoga što pojedinac zna, razumije i za što je sposoban nakon završenog procesa učenja koji su definirani prema znanju, vještinama i kompetencijama.

Imenovani zastupnik pravnog subjekta

Usporedno s potvrđivanjem organizacije u Registru sudionika, njezini pravni zastupnici moraju imenovati zastupnika pravnog subjekta. Njegova je uloga vrlo važna; nakon što ga potvrdi Komisija, bit će ovlašten za:

• upravljanje pravnim i financijskim informacijama o organizaciji

• upravljanje pravima pristupa osoba u organizaciji (ali ne na razini projekta)

• imenovanje predstavnika organizacije koji će elektronički potpisivati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava („pravni potpisnici”) ili financijske izvještaje („financijski potpisnici”) putem portala Funding & tender opportunities.

Svi koraci za potvrđivanje imenovanog zastupnika pravnog subjekta pojašnjeni su na tom portalu.

Organizacija s manje iskustva

Svaka organizacija ili institucija koja nije primila potporu u okviru određene vrste aktivnosti koja se podupire ovim ili prethodnim programom više od dvaput u posljednjih sedam godina. Ova kategorija uključuje kategoriju „prijavitelja koji prvi put podnosi zahtjev”, kako je prethodno definirano.

Cjeloživotno učenje

Svi oblici općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, neformalnog i informalnog učenja tijekom cijelog života koji dovode do poboljšanja znanja, vještina i kompetencija ili sudjelovanja u društvu iz osobne, građanske, kulturne, društvene i/ili poslovne perspektive, što uključuje i pružanje usluga savjetovanja i usmjeravanja.

Organizacija koja prvi put sudjeluje u programu

Svaka organizacija ili institucija koja prethodno nije primila potporu u okviru određene vrste aktivnosti koja se podupire ovim ili prethodnim programom, ni kao koordinator ni kao partner.

Mikrokvalifikacije

Mikrokvalifikacija je priznati dokaz ishoda učenja ostvarenih nakon kratkog iskustva učenja, u skladu s transparentnim standardima i zahtjevima te nakon vrednovanja.

Dokaz je sadržan u ovjerenom dokumentu u kojem je navedeno ime nositelja, ostvareni ishodi učenja, način vrednovanja, tijelo koje dodjeljuje mikrokvalifikaciju i, ako je primjenjivo, razina u kvalifikacijskom okviru i dobiveni bodovi. Mikrokvalifikacije su u vlasništvu polaznika, a mogu se dijeliti, prenositi i kombinirati u svjedodžbe ili kvalifikacije više razine.

Ugovor o mobilnosti/učenju

Ugovor između organizacije pošiljateljice i primateljice i osoba koje sudjeluju u programu, u kojem su utvrđeni ciljevi i sadržaj razdoblja mobilnosti kako bi se osigurala njegova relevantnost i kvaliteta. Organizacija primateljica može ga koristiti kao osnovu za priznavanje razdoblja provedenog u inozemstvu.

Mjesec

U kontekstu programa Erasmus+ i u svrhu izračuna iznosa bespovratnih sredstava mjesec se odnosi na razdoblje od 30 dana.

MOOC

Pokrata za „masovni otvoreni internetski tečaj”, vrstu tečaja koji se u cijelosti izvodi na internetu, kojemu svatko može besplatno pristupiti i za koji nisu potrebne kvalifikacije za upis niti ima drugih ograničenja te koji često imaju velik broj sudionika. Takvi tečajevi mogu uključivati osobne komponente, npr. poticanje lokalnih susreta sudionika, i formalno vrednovanje, ali uglavnom se primjenjuje vrednovanje kolega sudionika, samovrednovanje i automatsko ocjenjivanje. Postoje razne vrste takvih tečajeva, npr. mogu biti usmjereni na određene sektore, ciljne skupine (npr. na pojedinu struku, nastavno osoblje itd.) ili nastavne metode. MOOC-ovi koji se financiraju u okviru programa Erasmus+ moraju biti otvoreni za sve, a sudjelovanje i potvrda ili digitalna značka besplatni za sudionike. Uvjet otvorenog pristupa obrazovnim sadržajima primjenjuje se i na MOOC-ove i ostale potpune tečajeve.

Neformalno učenje

Učenje koje se odvija izvan formalnog obrazovnog kurikuluma i uključuje participativan pristup usmjeren na učenika; dobrovoljno je i stoga usko povezano s potrebama, željama i interesima mladih. Takve aktivnosti koje osiguravaju dodatni izvor i nove oblike učenja važne su za poboljšanje postignuća u formalnom obrazovanju i osposobljavanju, za ispunjavanje potreba skupine NEET (tj. mladih koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja niti u sustavu obrazovanja obraslih) ili mladih s manje mogućnosti i za suzbijanje socijalne isključenosti.

Profil zanimanja

Skup vještina, kompetencija, znanja i kvalifikacija koje su obično relevantne za određeno zanimanje.

OID

Po identifikacijskoj oznaci organizacije (OID) vaša se organizacija razlikuje od svih drugih organizacija koje sudjeluju u aktivnostima programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti kojima upravljaju nacionalne agencije. OID svoje organizacije možete koristiti za prijavu za akreditaciju ili bespovratna sredstva u okviru aktivnosti programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti kojima upravljaju nacionalne agencije.

Otvoreni pristup

Opće načelo slobodnog objavljivanja određene vrste materijala tako da budu dostupni što većoj skupini korisnika i za što više primjera upotrebe. U okviru programa Erasmus+ pristup obrazovnim sadržajima mora biti otvoren te se potiče otvoreni pristup rezultatima istraživanja i podacima.

Otvoreni obrazovni sadržaji (OER)

Bilo koja vrsta obrazovnih materijala (npr. udžbenici, radni listovi, nastavni planovi, obrazovni videozapisi, cijeli internetski tečajevi, edukativne igre) koji se mogu slobodno upotrebljavati, prilagođavati i dijeliti. Otvoreni obrazovni sadržaji objavljeni su u okviru otvorene licencije ili su u javnoj domeni (tj. istekla je zaštita autorskih prava). Besplatni materijali koji se ne mogu prilagođavati ili dijeliti u javnosti nisu otvoreni obrazovni sadržaji.

Otvorena licencija

Način na koji nositelji autorskih prava (autori ili drugi nositelji prava) mogu odobriti slobodnu upotrebu svojih djela široj javnosti. Prema zahtjevu programa Erasmus+ u pogledu otvorenog pristupa svaka otvorena licencija mora dopuštati barem upotrebu, prilagodbu i distribuciju. Otvorena licencija mora biti naznačena na samom djelu ili svugdje gdje se to djelo distribuira. Nastavni materijali s otvorenom licencijom nazivaju se otvorenim obrazovnim sadržajima.

Sudionici

Sudionici programa Erasmus+ su osobe koje su potpuno uključene u projekt i mogu primiti dio bespovratnih sredstava EU-a za pokrivanje troškova sudjelovanja (osobito putnih i životnih troškova).

Organizacija sudionica

Organizacija ili neformalna skupina mladih koja sudjeluje u projektu programa Erasmus+ kao prijavitelj ili partner.

Partnerska organizacija

Riječ je o organizaciji koja je formalno uključena u projekt (sukorisnik), ali ne preuzima ulogu prijavitelja.

Partnerske zemlje

Zemlje koje ne sudjeluju u potpunosti u programu Erasmus+, ali mogu (kao partneri ili prijavitelji) sudjelovati u određenim aktivnostima programa. Popis partnerskih zemalja programa Erasmus+ nalazi se u dijelu A ovog Vodiča, u odjeljku „Tko može sudjelovati u programu Erasmus+?ˮ.

Partnerstvo

Sporazum između skupine institucija ili organizacija o provođenju zajedničkih aktivnosti i projekata.

Osobe s manje mogućnosti

Osobe s manje mogućnosti su osobe koje iz gospodarskih, socijalnih, kulturnih, geografskih ili zdravstvenih razloga, zbog migrantskog podrijetla ili iz razloga kao što su invaliditet i poteškoće u učenju, ili iz bilo kojih drugih razloga, uključujući one koji mogu dovesti do diskriminacije prema članku 21. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, nailaze na prepreke koje im onemogućuju pristup mogućnostima u okviru programa.

Suradničko učenje

Uzajamna aktivnost učenja koja je obostrano korisna i uključuje razmjenu znanja, ideja i iskustva između sudionika. Omogućuje interakciju s drugim sudionicima i sudjelovanje u aktivnostima u kojima sudionici mogu učiti jedni od drugih i ostvarivati ciljeve obrazovnog, profesionalnog i/ili osobnog razvoja.

Pripremni posjet

Posjet zemlji organizacije primateljice prije početka aktivnosti mobilnosti radi pripreme i osiguravanja visoke kvalitete tih aktivnosti. Svrha je takvih posjeta olakšati obavljanje administrativnih postupaka te izgraditi povjerenje i razumijevanje između uključenih organizacija.

Profesionalni razvoj

Proces unapređenja stručnih sposobnosti sudionika (polaznika i osoblja) razvojem kompetencija i stručnosti i stjecanjem novih vještina, koje se obično utvrđuju u analizi razvojnih potreba. Profesionalni razvoj obuhvaća sve vrste mogućnosti za učenje, od strukturiranog osposobljavanja i seminara do mogućnosti za informalno učenje.

Tijelo koje ostvaruje dobit aktivno u području društveno odgovornog poslovanja

Privatno poduzeće koje a) obavlja svoju poslovnu djelatnost u skladu s etičkim standardima i/ili b) uz svoju poslovnu djelatnost provodi neke aktivnosti koje imaju društvenu vrijednost.

Zemlje sudionice programa

Države članice EU-a i zemlje izvan EU-a koje su osnovale nacionalnu agenciju i u potpunosti sudjeluju u programu Erasmus+. Popis zemalja sudionica programa Erasmus+ nalazi se dijelu A ovog Vodiča, u odjeljku „Tko može sudjelovati u programu Erasmus+?ˮ.

Projekt

Niz povezanih aktivnosti koje se osmišljavaju i organiziraju radi ostvarenja utvrđenih ciljeva i rezultata.

Kvalifikacija

Formalni rezultat postupka vrednovanja i potvrđivanja nakon odluke nadležnog tijela da je pojedinac ostvario ishode učenja prema zadanim standardima.

Organizacija primateljica

U okviru nekih aktivnosti programa Erasmus+ (u prvom redu aktivnosti mobilnosti) organizacija primateljica je organizacija sudionica koja prima jednog ili više sudionika i organizira jednu ili više aktivnosti Erasmus+ projekta.

Škola

Ustanova koja pruža opće, strukovno ili tehničko obrazovanje na svim razinama od predškolskog do srednjoškolskog obrazovanja, uključujući rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Radi provjere prihvatljivosti u području odgoja i općeg obrazovanja pogledajte definiciju prihvatljivih škola za svaku zemlju na internetskim stranicama nacionalne agencije te zemlje.

Organizacija pošiljateljica

U okviru određenih aktivnosti programa Erasmus+ (u prvom redu aktivnosti mobilnosti) organizacija pošiljateljica je organizacija sudionica koja šalje jednog ili više sudionika na aktivnost u okviru Erasmus+ projekta.

MSP-ovi (mala i srednja poduzeća)

Poduzeća (vidjeti prethodnu definiciju) s manje od 250 zaposlenika čiji godišnji promet ne prelazi 50 milijuna EUR i/ili nemaju godišnju bilancu veću od 43 milijuna EUR.

Socijalno poduzeće

Poduzeće koje, bez obzira na pravni oblik, nije uvršteno na uređenom tržištu u smislu članka 4. stavka 1. točke 14. Direktive 2004/39/EZ, i koje: 1) u skladu sa svojim ugovorom o osnivanju, statutom ili drugim osnivačkim dokumentom kao primarni cilj ima ostvarenje mjerljivih, pozitivnih socijalnih učinaka, a ne stjecanje dobiti za svoje vlasnike, članove i dioničare, a) pruža inovativne usluge ili robu koja stvara socijalni povrat i/ili b) primjenjuje inovativnu metodu proizvodnje robe ili usluga u koju je integriran njegov socijalni cilj, 2) ponovno ulaže svoju dobit prije svega u ostvarenje primarnog cilja i ima unaprijed utvrđene postupke i pravila za sve okolnosti u kojima se dobit dijeli dioničarima i vlasnicima kako se time ne bi doveo u pitanje primarni cilj, 3) njime se upravlja na poduzetnički, odgovoran i transparentan način, posebno uključivanjem radnika, klijenata i/ili zainteresiranih strana na koje utječu poslovne aktivnosti.

Osoblje

Osobe koje su na profesionalnoj ili dobrovoljnoj osnovi uključene u obrazovanje, osposobljavanje ili neformalno učenje mladih. To mogu biti profesori, učitelji, nastavnici, predavači, ravnatelji, osobe koje rade s mladima i nenastavno osoblje.

Studijski posjet

Putovanje u kojem sudionik upoznaje i proučava drugu organizaciju ili ustanovu, njezinu praksu i sustave. Omogućuje polazniku iskustvo učenja koje se temelji na izravnom kontaktu i promatranju metoda i rada organizacije domaćina.

Stručna praksa (stažiranje)

Razdoblje provedeno u poduzeću ili organizaciji u drugoj zemlji radi stjecanja određenih kompetencija koje su potrebne na tržištu rada, radnog iskustva i boljeg razumijevanja gospodarske i socijalne kulture te zemlje.

Transnacionalno

U kontekstu programa Erasmus+ odnosi se, ako nije drukčije navedeno, na bilo koju aktivnost koja uključuje najmanje dvije zemlje sudionice programa.

Transverzalne (meke, životne) vještine

Uključuju sposobnost kritičkog mišljenja, znatiželju i kreativnost, preuzimanje inicijative, rješavanje problema i spremnost na suradnju, sposobnost učinkovite komunikacije u multikulturnom i interdisciplinarnom okruženju, sposobnost prilagodbe kontekstu te uspješno svladavanje stresa i nesigurnosti. Te su vještine dio ključnih kompetencija.

Instrumenti Unije za transparentnost i priznavanje

Instrumenti kojima se dionicima pomaže da razumiju, cijene i, prema potrebi, priznaju ishode učenja i kvalifikacije u cijeloj Europskoj uniji.

Vrednovanje neformalnog i informalnog učenja

Postupak koji provodi ovlašteno tijelo i kojim se potvrđuje da je osoba ostvarila ishode učenja u skladu s relevantnim standardom, a sastoji se od sljedeće četiri faze:

1.

utvrđivanja posebnih iskustava pojedinca dijalogom

2.

dokumentiranja kako bi se prikazala iskustva pojedinca

3.

formalnog vrednovanja tih iskustava i

4.

certificiranja rezultata vrednovanja koji mogu dovesti do stjecanja djelomične ili cjelovite kvalifikacije.

Virtualna mobilnost

Niz aktivnosti potpomognutih informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, uključujući e-učenje, kojima se ostvaruju ili olakšavaju međunarodna, suradnička iskustva u kontekstu poučavanja, osposobljavanja ili učenja.

Mladi

U kontekstu programa Erasmus+ pojedinci u dobi od 13 do 30 godina.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}