Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ova internetska stranica još ne odražava sadržaj Vodiča kroz program Erasmus+ za 2023.

Međutim, cijeli vodič za 2023. možete preuzeti u PDF formatu na odabranom jeziku klikom na „Download” na desnoj strani.

Dio C - Informacije za prijavitelje

Svi potencijalni prijavitelji koji namjeravaju podnijeti projektni prijedlog kako bi dobili financijsku potporu EU-a u okviru programa Erasmus+ pozivaju se da pažljivo pročitaju ovaj odjeljak, koji je sastavljen u skladu s primjenjivim odredbama Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018., koja se primjenjuje na opći proračun Europske unije1 (dalje u tekstu „Financijska uredba EU-a”). Sve ugovorne i financijske odredbe koje se primjenjuju na dodijeljena bespovratna sredstva predstavljene su u predlošcima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, koji su dostupni na internetskim stranicama Europske komisije ili nacionalnih agencija za program Erasmus+, a za Izvršnu agenciju na portalu Funding & tender opportunities2 . U slučaju neusklađenosti s informacijama iz ovog Vodiča odredbe predložaka ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava imaju prednost pred onima iz dijela C.

  • 1 Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.). Financijska uredba EU-a dostupna je na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=HR
  • 2 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home