Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Dio C – Informacije za prijavitelje

Svi potencijalni prijavitelji koji namjeravaju podnijeti projektni prijedlog kako bi dobili financijsku potporu EU-a u okviru programa Erasmus+ pozivaju se da pažljivo pročitaju ovaj odjeljak, koji je sastavljen u skladu s primjenjivim odredbama Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018., koja se primjenjuje na opći proračun Europske unije[fn]Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.). Financijska uredba EU-a dostupna je na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=HR.[/fn] (dalje u tekstu „Financijska uredba EU-a”).

Sve ugovorne i financijske odredbe koje se primjenjuju na dodijeljena bespovratna sredstva predstavljene su u predlošcima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, koji su dostupni na portalu Funding & tender opportunities[fn]https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home[/fn] za projekte koje provodi Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu, odnosno na internetskim stranicama relevantne nacionalne agencije za program Erasmus+ za projekte koje provode nacionalne agencije.U slučaju neusklađenosti s informacijama iz ovog Vodiča odredbe ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i predložaka ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (dalje u tekstu predložak ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) imaju prednost pred onima iz dijela C.