Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2023 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä.

Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2023 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

C-osa: Tietoa hakijoille

Kaikkia mahdollisia hakijoita, jotka aikovat jättää hanke-ehdotuksen saadakseen EU:n rahoitustukea Erasmus+ -ohjelmasta, kehotetaan lukemaan huolellisesti oppaan tämä osa, joka on laadittu Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10461  (jäljempänä ’varainhoitoasetus’) säännösten ja varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen mukaisesti. Kaikki myönnettyihin tukiin sovellettavat sopimus- ja rahoitusmääräykset esitetään avustussopimusten malleissa, jotka ovat saatavilla Euroopan komission tai Erasmus+ -ohjelman kansallisten toimistojen verkkosivustoilla sekä toimeenpanoviraston rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa2 . Jos niissä esitetyt tiedot poikkeavat tässä oppaassa esitetyistä tiedoista, avustussopimusten mallit ovat etusijalla oppaan C-osaan nähden.

  • 1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta, EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1. EU:n varainhoitoasetukseen voi tutustua seuraavassa osoitteessa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
  • 2 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home