Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2022 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä. Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2022 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Sanasto - Yhteiset termit

Avustaja/tukihenkilö

Avustaja7tukihenkilö on osallistujien (oppijoiden, aikuisopiskelijoiden, henkilöstön jäsenten tai nuorisotyöntekijöiden) mukana liikkuvuustoiminnossa ja suojelee, tukee ja avustaa heitä sekä helpottaa tehokasta oppimista liikkuvuuskokemuksen aikana. Avustaja voi olla muita vähemmän mahdollisuuksia omaavien osallistujien tai alaikäisten sekä vain vähän kokemusta kotimaansa ulkopuolelta omaavien nuorten mukana.

Akkreditointi

Prosessi sen varmistamiseksi, että jostakin Erasmus+ -ohjelman toimesta rahoitusta tavoittelevat organisaatiot täyttävät ne laadulliset vaatimukset ja ennakkoedellytykset, jotka Euroopan komissio on vahvistanut kyseistä tointa varten.

Sidosyhteisö

Seuraavia yhteisöjä voidaan pitää sidosyhteisöinä (varainhoitoasetuksen 187 artiklan mukaisesti):

  • yhteisöt, joilla on edunsaajiin oikeudellinen tai pääomayhteys; tämä yhteys ei liity ainoastaan kyseiseen toimintaan eikä ole luotu ainoastaan sen toteuttamista varten;
  • useat yhteisöt, jotka täyttävät avustuksen myöntämisperusteet ja muodostavat yhdessä yhden yhteisön, joka voidaan katsoa ainoaksi edunsaajaksi myös silloin, kun yhteisö on nimenomaisesti perustettu avustuksella rahoitettavan toiminnan toteuttamista varten.

Sidosyhteisöjen on täytettävä kelpoisuusperusteet, eivätkä poissulkemisperusteet saa koskea niitä. Niiden on soveltuvin osin myös täytettävä hakijoita koskevat valintaperusteet.

Hakija

Osallistujaorganisaatio tai epävirallinen nuorten ryhmä, joka jättää avustushakemuksen. Rahoitusta voi hakea joko yksin tai muiden hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden nimissä. Jälkimmäisessä tapauksessa hakija määritellään myös koordinaattoriksi.

Hakemuksen viimeinen jättöpäivä

Määräaika, johon mennessä hakulomake on toimitettava kansalliselle toimistolle tai toimeenpanovirastolle, jotta se voidaan ottaa huomioon.

Assosioituneet kumppanit

Assosioituneet kumppanit ovat julkisen tai yksityisen sektorin kumppaneita, jotka osallistuvat tiettyjen hanketehtävien/-toimintojen toteuttamiseen tai tukevat hankkeen tunnetuksi tekemistä ja kestävyyttä, mutta joita ei sopimusten hallinnoinnin osalta pidetä edunsaajina. Ne eivät saa ohjelmasta rahoitusta osana hanketta (niillä ei ole oikeutta periä kustannuksia tai vaatia rahoitusosuuksia).

Perustaidot

Luku- ja kirjoitustaito, matematiikka, luonnontieteet ja teknologia; nämä taidot sisältyvät avaintaitoihin.

Edunsaaja

Jos hanke hyväksytään, hakijasta tulee Erasmus+ -avustuksen edunsaaja, kun se allekirjoittaa avustussopimuksen kyseisen hankkeen valinneen kansallisen toimiston tai toimeenpanoviraston kanssa. Jos hakemus on tehty muiden hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden nimissä, näistä kumppaneista voi tulla avustuksen muita edunsaajia.

Monimuotoliikkuvuus

Monimuotoliikkuvuus on fyysisen ja virtuaalisen komponentin yhdistelmä, jolla edistetään yhteistoiminnallista verkko-oppimista/ryhmätyötä.

Ehdotuspyyntö

Komission julkaisema tai sen puolesta julkaistu pyyntö esittää tiettyyn määräaikaan mennessä ehdotus toimeksi, joka vastaa asetettuja tavoitteita ja täyttää vaaditut ehdot. Ehdotuspyynnöt julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä (C-sarja) ja/tai komission, kansallisen toimiston tai toimeenpanoviraston asiaa koskevilla verkkosivuilla.

Todistus

Erasmus+ -ohjelman yhteydessä todistuksella tarkoitetaan asiakirjaa, joka annetaan koulutuksen tai nuorisotoiminnan alalla opiskelutoiminnon loppuun suorittaneelle henkilölle. Se on todiste osallistumisesta ja soveltuvissa tapauksissa oppimistuloksista.

Kirjoitus- tai laskuvirhe

Asiakirjassa vahingossa tehty pikkuvirhe tai epähuomio, joka muuttaa sen merkityksen: esimerkiksi kirjoitusvirhe tai sanan, lauseen tai numeron lisääminen tai unohtaminen vahingossa.

Yhteisrahoitus

Yhteisrahoitusperiaatteen mukaisesti edunsaajan on itse vastattava osasta EU:n tukeman hankkeen kustannuksia, tai ne on katettava muulla ulkopuolisella rahoituksella kuin hankkeeseen saadulla EU:n avustuksella.

Yritys / yhtiö

Näitä ovat siviili- tai kauppaoikeudelliset oikeushenkilöt, osuuskunnat sekä muut julkis- tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, lukuun ottamatta niitä, jotka eivät tavoittele voittoa.

Konsortio

Vähintään kaksi osallistujaorganisaatiota, jotka yhdistävät voimansa hankkeen tai siihen sisältyvän toiminnon valmistelua, toteutusta ja seurantaa varten. Konsortio voi olla kansallinen (organisaatiot ovat sijoittautuneet samaan maahan) tai kansainvälinen (osallistujaorganisaatiot ovat eri maista).

Koordinaattori tai koordinoiva organisaatio

Osallistujaorganisaatio, joka hakee avustusta Erasmus+ -ohjelmasta kumppaniorganisaatioryhmän nimissä.

Koordinaattorilla on erityisvelvoitteita, joista määrätään avustussopimuksessa.

Kurssit ja koulutustoiminnot

Toiminnot, joiden tarkoituksena on kehittää opettajan, kouluttajan tai muun henkilöstön jäsenen ammatillista osaamista järjestelmällisellä opinto-ohjelmalla, jonka oppimistulokset dokumentoidaan yksilöllisesti ja jonka toteuttavat ammattimaiset kouluttajat tai muut pätevät asiantuntijat. Toiminnot voidaan toteuttaa eri muodoissa, kuten luokkaopetuksena, työpajoina tai kenttäoppimisena.

Digitaaliset taidot

Digitaalisiin taitoihin kuuluu digitaaliteknologian osaava, kriittinen ja vastuullinen käyttö ja siihen perehtyminen opiskelussa, työssä ja osana yhteiskunnan toimintaan osallistumista. Siihen sisältyy informaatio- ja datalukutaito, viestintä ja yhteistyö, medialukutaito, digitaalisen sisällön luominen (mukaan luettuna ohjelmointi), turvallisuus (mukaan luettuina digitaalinen hyvinvointi ja kyberturvallisuuteen liittyvät taidot), tekijänoikeuksiin liittyvät kysymykset, ongelmanratkaisu sekä kriittinen ajattelu.

Yritys

Mikä hyvänsä taloudellista toimintaa harjoittava yritys sen koosta, oikeudellisesta muodosta tai toimialasta riippumatta.

EQF (eurooppalainen tutkintojen viitekehys) (European Qualifications Framework)

Yhteinen eurooppalainen viitekehys, jonka avulla eri koulutusjärjestelmiä ja niiden tutkintotasoja voidaan verrata toisiinsa. Sillä lisätään eurooppalaisten tutkintojen avoimuutta, vertailukelpoisuutta ja siirrettävyyttä sekä edistetään työntekijöiden ja oppijoiden liikkuvuutta maiden välillä ja helpotetaan heidän elinikäistä oppimistaan, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksessa 2008/C 111/01 määritellään.

ESCO (monikielinen eurooppalainen taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokitus) (Multilingual Classification of European Skills, Competences, Qualifications and Occupations)

ESCO-järjestelmä tunnistaa ja luokittelee EU:n työmarkkinoiden sekä koulutuksen kannalta keskeisiä taitoja ja osaamista sekä tutkintoja ja ammatteja 25 eurooppalaisella kielellä. Se sisältää ammattiprofiileja, jotka selventävät ammattien, taitojen, osaamisen ja tutkintojen välisiä suhteita. ESCO on laadittu avoimena tiedostomuotona, ja se on kaikkien käytettävissä maksutta.

Sijainti/sijoittautumismaa

Organisaation tai elimen katsotaan sijaitsevan jossakin maassa, jos se täyttää ne kansalliset edellytykset (esimerkiksi rekisteröinti, ilmoitus tai julkaisu), joiden perusteella kyseisen maan viranomainen voi tunnustaa sen virallisesti. Epävirallisen nuorten ryhmän laillisen edustajan laillisella asuinpaikalla katsotaan olevan vastaavat vaikutukset, kun arvioidaan ryhmän kelpoisuutta Erasmus+ -ohjelman mukaiseen avustukseen.

Europass

Europass-verkkoalusta on Euroopan osaamisohjelman toimi, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja organisaatioille verkkopohjaisia työkaluja ja tietoa oppimismahdollisuuksista, tutkintojen viitekehyksistä ja tutkinnoista, ohjauksesta, osaamista koskevan tiedon hankinnasta, itsearviointivälineistä ja taitojen ja tutkintojen dokumentoinnista sekä yhteyksistä oppimis- ja työllistymismahdollisuuksiin.

Europass-verkkoalusta tarjoaa myös työkaluja ja ohjelmistoja digitaalisesti allekirjoitettujen todistusten tueksi, kuten digitaalista koulutusta koskevassa toimintasuunnitelmassa on ilmoitettu. Alusta on yhteydessä oppimismahdollisuuksia koskeviin kansallisiin tietolähteisiin sekä kansallisiin tutkintotietokantoihin tai -rekistereihin.

Eurooppalainen kansalaisjärjestö

Tässä ohjelmassa tällä tarkoitetaan kansalaisjärjestöjä, jotka toimivat virallisesti hyväksytyn rakenteen kautta, joka muodostuu eurooppalaisesta organisaatiosta/sihteeristöstä (hakija), joka on hakemuksen jättämisen määräpäivänä ollut laillisesti sijoittautuneena vähintään yhden vuoden ajan johonkin Erasmus+ -ohjelmamaahan, ja kansallisista järjestöistä/osastoista, jotka toimivat vähintään yhdeksässä Erasmus+ -ohjelmamaassa. Näiden kansallisten järjestöjen/osastojen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Niillä on oltava osoitettu lakisääteinen yhteys eurooppalaiseen organisaatioon/sihteeristöön.
  • Niiden on toimittava koulutus- tai nuorisoalalla.
  • Niiden on toteutettava toimia, jotka tukevat EU:n toimintapolitiikkojen täytäntöönpanoa jollain näistä aloista.

Lisäksi:

  • Koulutusalalla toimivien eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen on toimittava vähintään yhdellä seuraavista aloista: varhaiskasvatus, yleissivistävä koulutus, korkea-asteen koulutus, ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus. Niiden on myös käsiteltävä vähintään yhtä tärkeimmistä laaja-alaisista painopistealoista: osallistava koulutus ja koulutus sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi, digitaalinen koulutus ja koulutus vihreän ja ekologisen siirtymän edistämiseksi.
  • Nuorisoalan eurooppalaiset kansalaisjärjestöt toimivat vähintään yhdellä seuraavista aloista: nuorten osallistuminen, nuorten vapaaehtoistoiminta, nuorisotyö ja nuorten osallisuus. Nuorisoalalla toimivien eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen on toteutettava toimia, jotka tukevat EU:n nuorisostrategian ydinalojen toteuttamista, nuorisotavoitteet mukaan lukien.

Ensikertalainen hakija

Organisaatio tai oppilaitos, joka ei ole saanut tukea hankekoordinaattorina (hakijana) tietyntyyppisessä tästä ohjelmasta tai sen edeltäjäohjelmasta tuetussa toimessa seitsemän edellisen vuoden aikana.

Ylivoimainen este

Odottamaton ja poikkeuksellinen tilanne tai tapahtuma, johon osallistuja ei ole voinut vaikuttaa ja joka ei johdu hänen virheestään tai huolimattomuudestaan-

Vihreät taidot

Vähähiiliseen talouteen siirtymisen edellyttämät keskeiset taidot. Ne voivat voi olla yleisiä, kuten kestävää maataloutta, maaperän suojelua, energian käyttöä ja jätteen vähentämistä koskevat taidot, tai teknisluonteisempia, kuten uusiutuvaa energiaa koskeva tietämys.

Vihreä matkustaminen

Vihreällä matkustamisella tarkoitetaan matkustamista, jossa suurimmalla osalla matkasta käytetään vähäpäästöisiä kulkuneuvoja, kuten linja-autoja, junia tai yhteiskyytejä.

Arkioppiminen (informaali oppiminen)

Oppiminen työhön, perhe-elämään tai toveripiirissä tapahtuvaan kanssakäymiseen liittyvissä arkipäivän toimissa. Oppiminen tapahtuu pääasiassa tekemällä, eikä se ole tavoitteidensa, ajankäytön tai oppimisen tuen osalta organisoitua tai jäsenneltyä eikä välttämättä oppijan näkökulmasta tarkoituksellista. Nuorisoalalla arkioppimista voi tapahtua nuorisohankkeissa, toveripiirissä käytävissä keskusteluissa, vapaaehtoistoiminnoissa ja monissa muissa tilanteissa.

Kansainvälinen

Erasmus+ -ohjelman yhteydessä toimet ovat kansainvälisiä, jos niihin osallistuu ainakin yksi ohjelmamaa ja vähintään yksi kumppanimaa.

Työssäoppimisjakso (käytännön oppimiskokemus, niin kutsuttu ”job-shadowing”)

Lyhyt oleskelu kumppaniorganisaatiossa toisessa maassa tarkoituksena saada koulutusta seuraamalla alalla toimivia heidän päivittäisessä työssään vastaanottavassa organisaatiossa, vaihtaa hyviä käytäntöjä, hankkia taitoja ja osaamista ja/tai solmia pitkäkestoisia kumppanuuksia osallistuvan havainnoinnin kautta.

Avaintaidot

Elinikäisen oppimisen avaintaidoista 22. toukokuuta 2018 annetussa neuvoston suosituksessa määritellyt perustiedot, -taidot ja -asenteet, joita kaikki yksilöt tarvitsevat itsensä toteuttamista ja henkilökohtaista kehitystä, aktiivista kansalaisuutta, sosiaalista osallisuutta ja työtä varten.

Oppimiseen liittyvä liikkuvuus

Osallistuminen toimintoon, johon sisältyy fyysinen oleskelujakso jossain maassa oman asuinmaan ulkopuolella sekä mahdollisesti virtuaalinen osallistumisjakso tarkoituksena suorittaa opintoja, harjoitteluja tai epävirallista tai arkioppimista; tällainen liikkuvuus voi olla harjoittelua, oppisopimuskoulutusta, nuorisovaihtoa, opetuksen antamista tai täydennyskoulutusta, ja siihen voi sisältyä valmistelevia toimintoja, kuten koulutusta isäntämaan kielessä, sekä lähettämiseen, vastaanottamiseen ja jatkotoimiin liittyviä toimintoja.

Oppimistulokset

Toteamukset siitä, mitä opiskelija tietää, ymmärtää ja pystyy tekemään oppimisprosessin päätteeksi; oppimistulokset määritellään tietoina, taitoina ja osaamisena.

Oikeussubjektin nimeämä edustaja (LEAR)

Samalla kun organisaatio vahvistetaan osallistujarekisteriin, sen oikeudellisen edustajan tai oikeudellisten edustajien on nimettävä oikeussubjektin edustaja (Legal Entity Appointed Representative, LEAR). Oikeussubjektin edustajalla on keskeinen tehtävä: Kun komissio on vahvistanut oikeussubjektin edustajan, tällä on valtuudet

• hallinnoida organisaatiota koskevia oikeudellisia ja taloudellisia tietoja

• hallinnoida organisaatioon kuuluvien henkilöiden käyttäjäoikeuksia (mutta ei hanketasolla)

• nimetä organisaation edustajat, jotka voivat allekirjoittaa sähköisesti avustussopimukset (”oikeudelliset allekirjoittajat” – LSIGN) tai tilinpäätöslaskelmat (”taloudelliset allekirjoittajat” – FSIGN) rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa.

Kaikki oikeussubjektin nimeämän edustajan vahvistamisen vaiheet selvitetään rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa.

Vähemmän kokenut organisaatio

Organisaatio tai oppilaitos, joka on saanut tukea tietyn tyyppisessä tästä ohjelmasta tai sen edeltäjäohjelmasta tuetussa toimessa enintään kaksi kertaa seitsemän edellisen vuoden aikana. Tähän luokkaan kuuluvat edellä määritellyt ”ensikertalaiset hakijat”.

Elinikäinen oppiminen

Kaikki sellainen ihmisen koko elinikänsä aikana hankkima koulutus, virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella tapahtuva epävirallinen oppiminen ja arkioppiminen, jonka tuloksena henkilökohtaiset, kansalaisuuteen ja kulttuuriin liittyvät, sosiaaliset ja/tai työhön liittyvät tiedot, taidot ja osaaminen tai yhteiskunnallinen osallistuminen paranevat, neuvonta- ja ohjauspalvelut mukaan luettuina.

Erasmus+ -ohjelmassa uusi organisaatio / uusi toimija

Organisaatio tai oppilaitos, joka ei ole aikaisemmin saanut tukea tietyn tyyppisessä tästä ohjelmasta tai sen edeltäjäohjelmasta tuetussa toimessa koordinaattorina eikä kumppanina.

Pieni osaamiskokonaisuus (mikrotutkinto)

Pieni osaamiskokonaisuus on tunnustettu todistus oppimistuloksista, jotka oppija on hankkinut suorittamalla lyhyen oppimiskokemuksen läpinäkyvien standardien ja vaatimusten mukaisesti ja arvioinnin perusteella.

Todistus sisältyy oikeaksi vahvistettuun asiakirjaan, jossa mainitaan haltijan nimi, saavutetut oppimistulokset, arviointimenetelmä, myöntävä elin ja tarvittaessa tutkintoviitekehyksen taso ja hankitut opintopisteet. Pienet osaamiskokonaisuudet ovat oppijan omistuksessa, ne ovat jaettavissa ja siirrettävissä, ja ne voidaan yhdistää laajemmiksi tutkinnoiksi.

Liikkuvuussopimus (Mobility Agreement) tai opintosopimus (Learning Agreement)

Lähettävän ja vastaanottavan organisaation sekä osallistuvien henkilöiden välinen sopimus, jossa määritellään liikkuvuusjakson tavoitteet ja sisältö sen tarkoituksenmukaisuuden ja laadun varmistamiseksi. Vastaanottava organisaatio voi sopimuksen perusteella myös tunnustaa ulkomailla suoritetun jakson.

Kuukausi

Laskettaessa avustusten määrää Erasmus+ -ohjelman yhteydessä kuukaudessa katsotaan olevan 30 päivää.

MOOC-kurssi

MOOC (Massive Open Online Course, kaikille avoin online-kurssi) on kokonaisuudessaan verkossa toteutettava kurssi, joka on kaikille avoin ja maksuton. Osallistuminen ei edellytä aiempia opintoja, eikä sille ole muitakaan rajoituksia. Kurssien osallistujamäärät ovatkin usein suuria. Kursseihin voi liittyä henkilökohtaisia elementtejä – osallistujia voidaan esimerkiksi kannustaa järjestämään paikallisia kokoontumisia – ja virallinen arviointi. Enimmäkseen käytetään kuitenkin vertais-, itse- ja automaattista arviointia. MOOC-kursseja on monenlaisia: ne voivat esimerkiksi keskittyä tiettyihin aloihin, kohderyhmiin (kuten ammattikoulutus tai opettajat) tai opetusmenetelmiin. Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettujen MOOC-kurssien on oltava kaikille avoimia, ja sekä osallistumisen että kurssin suorittamisesta annettavan todistuksen on oltava maksuttomia. Oppimateriaalien avoimen saatavuuden vaatimus koskee myös MOOC-kursseja ja muita kokonaisia kursseja.

Epävirallinen oppiminen (nonformaali oppiminen)

Epävirallisella oppimisella tarkoitetaan virallisen opetussuunnitelman ulkopuolella tapahtuvaa oppimista. Epävirallisen oppimisen lähtökohtana ovat aktiivinen osallistuminen ja oppijakeskeisyys. Oppiminen tapahtuu vapaaehtoisesti, joten se liittyy kiinteästi nuorten tarpeisiin, toiveisiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Koska tällaiset toiminnot tarjoavat lisämahdollisuuksia ja uusia oppimismuotoja, ne parantavat myös tärkeällä tavalla oppimissuorituksia virallisessa koulutuksessa ja auttavat tavoittamaan työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia tai muita vähemmän mahdollisuuksia omaavia nuoria sekä torjumaan sosiaalista syrjäytymistä.

Ammattiprofiili

Tiettyyn ammattiin yleensä tarvittavat taidot, osaaminen ja tutkinnot.

Organisaatiotunnus

Organisaatiotunnus yksilöi organisaation kaikkien kansallisten toimistojen hallinnoimiin Erasmus+ -ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimiin osallistuvien organisaatioiden joukossa. Organisaatiotunnusta käytetään haettaessa akkreditointia tai avustusta kansallisten toimistojen hallinnoimien Erasmus+ -ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimien puitteissa.

Avoin saatavuus

Avoin saatavuus on yleinen käsite, jolla tarkoitetaan tietynlaisten materiaalien julkaisemista avoimesti, eli niin, että ne ovat mahdollisimman suuren käyttäjäryhmän saatavissa ja käytettävissä mahdollisimman monenlaisiin tarkoituksiin. Erasmus+ ‑ohjelmassa oppimateriaaleja koskee avoimen saatavuuden vaatimus ja tutkimustulokset ja -tiedot kehotetaan julkaisemaan avoimesti.

Avoimet oppimateriaalit

Kaikenlaiset opetusaineistot (esimerkiksi oppikirjat, tehtäväpaperit, oppituntisuunnitelmat, opetusvideot, kokonaiset verkkokurssit ja opetuspelit), joita voi käyttää, muokata ja jakaa vapaasti. Avoimet oppimateriaalit julkaistaan usein avoimella lisenssillä, tai ne ovat tekijänoikeuksista vapaita (eli niiden tekijänoikeussuoja ei ole enää voimassa). Maksuttomat aineistot, joita yleisö ei voi muokata tai jakaa, eivät ole avoimia oppimateriaaleja.

Avoin lisenssi

Avoimella lisenssillä tekijänoikeuden haltija (tekijä tai muu oikeudenhaltija) myöntää suurelle yleisölle laillisen luvan käyttää teostaan vapaasti. Erasmus+ ‑ohjelmaan liittyvä avoimen saatavuuden vaatimus edellyttää, että avoimella lisenssillä myönnetään oikeus vähintään käyttää, muokata ja jakaa aineistoja. Avoin lisenssi on ilmoitettava kyseisessä teoksessa itsessään tai siellä, missä teos on saatavilla. Avoimella lisenssillä julkaistuja opetusaineistoja kutsutaan avoimiksi oppimisresursseiksi.

Osallistujat

Erasmus+ -ohjelman osallistujia ovat henkilöt, jotka osallistuvat hankkeeseen täysimääräisesti ja jotka voivat saada osan Euroopan unikonin avustuksesta, joka on tarkoitettu heidän osallistumiskustannustensa (etenkin matka- ja oleskelukustannusten) kattamiseen.

Osallistujaorganisaatio

Organisaatio tai epävirallinen nuorten ryhmä, joka osallistuu Erasmus+ -hankkeeseen joko hakijana tai kumppanina.

Kumppaniorganisaatio

Organisaatio, joka on virallisesti mukana hankkeessa (yhtenä edunsaajista), mutta ei hakijan asemassa.

Kumppanimaat

Maat, jotka eivät osallistu Erasmus+ -ohjelmaan täysimääräisesti, mutta voivat olla mukana joissain ohjelman toimissa (kumppaneina tai hakijoina). Erasmus+ -ohjelman kumppanimaat luetellaan tämän ohjelmaoppaan A-osan luvussa ”Ketkä voivat osallistua Erasmus+ -ohjelmaan”.

Kumppanuus

Oppilaitosten tai organisaatioiden ryhmän välinen sopimus yhteisten toimintojen ja hankkeiden toteuttamisesta.

Osallistujat, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia

Henkilöt, jotka taloudellisista, sosiaalisista, kulttuurisista, maantieteellisistä tai terveyssyistä, maahanmuuttajataustan takia tai esimerkiksi vammaisuuden ja oppimisvaikeuksien vuoksi tai muista syistä, jotka Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklan mukaan voivat olla syrjinnän perusteita, eivät voi hyödyntää tehokkaasti koulutuksen ja nuorisotyön tarjoamia mahdollisuuksia.

Vertaisoppiminen

Vertaisoppiminen on molempia osapuolia hyödyttävää oppimista, johon liittyy tietämyksen, ideoiden ja kokemusten jakaminen osallistujien välillä. Vertaisoppimisen käytännöt mahdollistavat vuorovaikutuksen muiden osallistujien eli vertaisten kanssa sekä osallistumisen toimintoihin, joissa osallistujat voivat oppia toisiltaan ja saavuttaa koulutuksellista, ammatillista ja/tai henkilökohtaista kehittymistä koskevat tavoitteet.

Valmisteleva vierailu

Vierailut vastaanottavan organisaation sijaintimaahan ennen liikkuvuustoimintojen aloittamista toimintojen valmistelemiseksi ja niiden korkean laadun varmistamiseksi. Esimerkkejä tästä ovat muun muassa vierailut hallintojärjestelyjen helpottamiseksi sekä luottamuksen ja ymmärryksen luomiseksi mukana olevien organisaatioiden välille.

Ammatillinen kehittyminen

Prosessi, jolla parannetaan osallistujien (oppijoiden ja henkilöstön) ammatillisia valmiuksia kehittämällä osaamista ja asiantuntemusta ja hankkimalla uusia taitoja, jotka tavallisesti yksilöidään kehittämistarpeiden analyysissa. Ammatillinen kehittyminen kattaa kaikenlaiset oppimismahdollisuudet jäsennellyistä koulutustilaisuuksista ja seminaareista arkioppimisen tarjoamiin oppimismahdollisuuksiin.

Yritysten yhteiskuntavastuun alalla toimiva voittoa tavoitteleva elin

Yksityinen yritys, joka a) noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä sääntöjä ja/tai b) toteuttaa liiketoimintansa lisäksi toimia, joilla on yhteiskunnallista arvoa.

Ohjelmamaat

Kansallisen toimiston perustaneet EU:n jäsenvaltiot ja EU:n ulkopuoliset maat, jotka osallistuvat täysimääräisesti Erasmus+ -ohjelmaan. Erasmus+ -ohjelmamaiden luettelo löytyy tämän ohjelmaoppaan A-osan kohdasta ”Kuka voi osallistua Erasmus+ -ohjelmaan”.

Hanke

Määriteltyjen tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseksi suunniteltujen ja järjestettyjen toimintojen yhtenäinen kokonaisuus.

Tutkinto

Arviointi- ja validointiprosessin virallinen tulos, joka saadaan, kun toimivaltainen elin vahvistaa tiettyjen vaatimusten mukaisten oppimistulosten saavuttamisen.

Vastaanottava organisaatio

Joissain Erasmus+ -ohjelman toimissa (erityisesti liikkuvuustoimissa) vastaanottava organisaatio on se osallistujaorganisaatio, joka ottaa vastaan yhden tai useamman osallistujan ja järjestää yhden tai useampia Erasmus+ -hankkeen toiminnoista.

Koulu

Yleissivistävää, ammatillista tai teknistä opetusta tarjoava oppilaitos, joka edustaa mitä tahansa astetta esiasteen koulutuksesta toisen asteen koulutukseen, varhaiskasvatus mukaan luettuna. Tukikelpoisuuden ”yleissivistävän koulutuksen” alalla voi tarkistaa kunkin maan tukikelpoisten koulujen määritelmästä, joka julkaistaan kyseisen maan kansallisen toimiston verkkosivustolla.

Lähettävä organisaatio

Joissain Erasmus+ -ohjelman toimissa (erityisesti liikkuvuustoimissa) lähettävä organisaatio on se osallistujaorganisaatio, joka lähettää yhden tai useampia osallistujia johonkin Erasmus+ -hankkeen toimintoon.

Pk-yritykset (pienet ja keskisuuret yritykset)

Yritykset (katso määritelmä jäljempänä), joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa.

Yhteiskunnallinen yritys

Oikeudellisesta muodostaan riippumatta yritys, jota ei ole noteerattu direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa tarkoitetuilla säännellyillä markkinoilla ja 1) joka yhtiöjärjestyksensä, sääntöjensä tai muun lakisääteisen perustamisasiakirjansa mukaan pyrkii ensisijaisesti saavuttamaan mitattavissa olevia myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia eikä niinkään tuottamaan voittoa omistajilleen, jäsenilleen ja osakkailleen ja joka a) tuottaa innovatiivisia palveluja tai tavaroita, jotka saavat aikaan sosiaalista hyötyä ja/tai b) käyttää sellaista innovatiivista tuotteiden tai palveluiden tuotantomenetelmää, joka on sen sosiaaliseen tavoitteeseen soveltuva; 2) joka sijoittaa voittonsa uudelleen ensisijaisesti päätavoitteensa saavuttamiseksi ja noudattaa mahdollisten voittojen jakamisessa osakkaille ja omistajille ennalta määriteltyjä menettelyjä ja sääntöjä, joilla varmistetaan, ettei voittojen jakaminen vaaranna päätavoitetta; 3) ja jota johdetaan yrittäjähenkisesti, vastuullisesti ja avoimesti ja erityisesti siten, että johtamiseen osallistuvat työntekijät, asiakkaat ja/tai muut sidosryhmät, joihin yrityksen liiketoiminta vaikuttaa.

Henkilöstö

Henkilöt, jotka joko ammatin tai vapaaehtoistoiminnan vuoksi osallistuvat koulutukseen tai nuorten epäviralliseen oppimiseen liittyvään toimintaan, kuten korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten opettajat, kouluttajat, koulunjohtajat, nuorisotyöntekijät ja muu kuin opetushenkilöstö.

Opintokäynti

Matka, jolla osallistuja tutustuu toiseen organisaatioon tai korkeakouluun ja sen käytäntöihin ja järjestelmiin ja opiskelee niitä. Se antaa osallistujalle oppimiskokemuksen, joka perustuu lähiopetukseen ja isäntäorganisaation menetelmien ja käytäntöjen havainnointiin.

Harjoittelu (työharjoittelu)

Toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevassa yrityksessä tai organisaatiossa vietetty ajanjakso tarkoituksena hankkia työmarkkinoilla tarvittavia taitoja, kartuttaa työkokemusta ja parantaa kyseisen maan taloudellisen ja sosiaalisen kulttuurin tuntemusta.

Ohjelmamaiden välinen

Erasmus+ -ohjelman yhteydessä toimi, johon osallistuu vähintään kaksi ohjelmamaata, on ohjelmamaiden välinen, ellei toisin mainita.

Monialaiset taidot (pehmeät tai elämänhallintataidot)

Monialaisia taitoja ovat uteliaisuus, luovuus, aloitteellisuus ja ongelmanratkaisutaito sekä kyky ajatella kriittisesti, tehdä yhteistyötä, viestiä tehokkaasti monikulttuurisessa ja tieteidenvälisessä ympäristössä, mukautua erilaisiin tilanteisiin ja sietää stressiä ja epävarmuutta. Monialaiset taidot ovat myös avaintaitoja.

Avoimuutta ja tunnustamista lisäävät unionin välineet

Välineet, joilla sidosryhmiä autetaan ymmärtämään, arvostamaan ja tarvittaessa tunnustamaan oppimistuloksia ja tutkintoja kaikkialla unionissa.

Epävirallisen tai arkioppimisen tunnustaminen

Tunnustamisella tarkoitetaan prosessia, jonka aikana valtuutettu elin vahvistaa, että henkilö on saavuttanut asiaankuuluvat vaatimukset täyttävät oppimistulokset, ja joka koostuu seuraavasta neljästä erillisestä vaiheesta:

1.

henkilön kokemusten kartoittaminen vuoropuhelun avulla

2.

henkilön kokemusten dokumentointi

3.

kokemusten virallinen arviointi

4.

arvioinnin tulosten merkitseminen todistusasiakirjaan, mikä voi johtaa koko tutkinnon tai tutkinnon osan suoritusmerkintään.

Virtuaaliliikkuvuus

Tieto- ja viestintätekniikalla tuetut erilaiset toiminnot – myös verkko-oppiminen – jotka toteuttavat tai helpottavat kansainvälisiä, yhteistyöhön pohjautuvia kokemuksia opetuksessa, koulutuksessa tai oppimisessa.

Nuoret

Erasmus+ -ohjelman yhteydessä ’nuorilla’ tarkoitetaan 13–30-vuotiaita henkilöitä.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}