Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Sanasto - Yhteiset termit

Tukihenkilö

Osallistujien (oppijoiden, henkilöstön jäsenten, nuorten tai nuorisotyöntekijöiden) mukana ulkomaanjaksolla oleva henkilö, joka suojelee, tukee ja avustaa heitä sekä helpottaa tehokasta oppimista liikkuvuusjakson aikana. Yksilöille suunnatussa toiminnassa tukihenkilö voi olla sellaisten osallistujien mukana, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, tai alaikäisten ja sellaisten nuorten mukana, joilla on vain vähän kokemusta kotimaansa ulkopuolelta. Koulutusalan ryhmätoiminnassa ryhmän mukana on oltava pätevää opetushenkilöstöä oppimisprosessin helpottamiseksi.

Akkreditointi

Prosessi sen varmistamiseksi, että tietyistä Erasmus+ -ohjelman toiminnoista rahoitusta tavoittelevat organisaatiot täyttävät ne laadulliset vaatimukset ja ennakkoedellytykset, jotka Euroopan komissio on vahvistanut kyseistä toimintoa varten.

Sidosyhteisö

Seuraavia yhteisöjä voidaan pitää sidosyhteisöinä (varainhoitoasetuksen 187 artiklan mukaisesti):

 • oikeussubjektit, joilla on edunsaajiin oikeudellinen tai pääomayhteys; tämä yhteys ei liity ainoastaan kyseiseen toimintaan eikä ole luotu ainoastaan sen toteuttamista varten
 • useat yhteisöt, jotka täyttävät avustuksen myöntämisen edellytykset ja muodostavat yhdessä yhden yhteisön, joka voidaan katsoa ainoaksi edunsaajaksi myös silloin, kun yhteisö on nimenomaisesti perustettu avustuksella rahoitettavan toiminnan toteuttamista varten.

Sidosyhteisöjen on täytettävä kelpoisuusperusteet, eivätkä poissulkemisperusteet saa koskea niitä. Niiden on soveltuvin osin myös täytettävä hakijoita koskevat valintaperusteet, mutta niitä ei lasketa mukaan (mahdollisena) kelpoisuusperusteena olevaan konsortion vähimmäiskokoonpanoon.

Hakija

Osallistujaorganisaatio tai epävirallinen nuorten ryhmä, joka jättää avustushakemuksen. Rahoitusta voi hakea joko yksin tai muiden hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden nimissä. Jälkimmäisessä tapauksessa hakija määritellään myös koordinaattoriksi

Toimeenpanoviraston (EACEA) hallinnoimissa toiminnoissa hakijoita ovat ne osallistujat, joista tulee edunsaajia ja sidosyhteisöjä avustussopimuksessa.

Hakemuksen viimeinen jättöpäivä

Määräaika, johon mennessä hakemus on toimitettava kansalliselle toimistolle tai toimeenpanovirastolle, jotta se voidaan ottaa huomioon.

Liitännäiskumppanit

Liitännäiskumppanit ovat julkisen tai yksityisen sektorin kumppaneita, jotka osallistuvat hankkeen tiettyjen tehtävien / tietyn toiminnan toteuttamiseen tai tukevat hankkeen tunnetuksi tekemistä ja kestävyyttä, mutta joita ei sopimusten hallinnoinnin osalta pidetä edunsaajina. Ne eivät saa ohjelmasta rahoitusta osana hanketta (niillä ei ole oikeutta periä kustannuksia tai vaatia rahoitusosuuksia).

Perustaidot

Luku- ja kirjoitustaito, matematiikka, luonnontieteet ja teknologia; nämä taidot sisältyvät avaintaitoihin.

Edunsaaja

Jos hankkeelle myönnetään Erasmus+ -avustus, hakijaorganisaatio(i)sta tulee edunsaaj(i)a, kun se allekirjoittaa (ne allekirjoittavat) avustussopimuksen kyseisen hankkeen valinneen kansallisen toimiston tai toimeenpanoviraston kanssa. Jos hakemus on tehty muiden hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden nimissä, näistä kumppaneista voi tulla avustuksen muita edunsaajia.

Monimuotoliikkuvuus

Monimuotoliikkuvuus on fyysisen liikkuvuuden ja virtuaalisen osion yhdistelmä, jolla edistetään yhteistoiminnallista verkko-oppimista/ryhmätyötä.

Ehdotuspyyntö

Komission julkaisema tai sen puolesta julkaistu pyyntö esittää tiettyyn määräaikaan mennessä ehdotus toiminnoksi, joka vastaa asetettuja tavoitteita ja täyttää vaaditut ehdot. Ehdotuspyynnöt julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä (C-sarja) ja/tai komission, kansallisen toimiston tai toimeenpanoviraston asiaa koskevilla verkkosivuilla.

Osallistumistodistus

Erasmus+ -ohjelman yhteydessä tällä tarkoitetaan asiakirjaa, joka annetaan koulutuksen tai nuorisotoiminnan alalla opiskelutoiminnan loppuun suorittaneelle henkilölle. Se on todiste osallistumisesta ja soveltuvissa tapauksissa oppimistuloksista.

Kirjoitus- tai laskuvirhe

Asiakirjassa vahingossa tehty pikkuvirhe tai epähuomio, joka muuttaa sen merkityksen: esimerkiksi kirjoitusvirhe tai sanan, lauseen tai numeron lisääminen tai unohtaminen vahingossa.

Yhteisrahoitus

Yhteisrahoitusperiaatteen mukaisesti edunsaajan on itse vastattava osasta EU:n tukeman hankkeen kustannuksia, tai ne on katettava muulla ulkopuolisella rahoituksella kuin hankkeeseen saadulla EU:n avustuksella.

Yritys/yhtiö

Näitä ovat siviili- tai kauppaoikeudelliset oikeushenkilöt, osuuskunnat sekä muut julkis- tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, lukuun ottamatta niitä, jotka eivät tavoittele voittoa.

Konsortio

Vähintään kaksi osallistujaorganisaatiota, jotka yhdistävät voimansa hankkeen tai siihen sisältyvän toiminnan valmistelua, toteutusta ja seurantaa varten. Konsortio voi olla kansallinen (organisaatiot ovat sijoittautuneet samaan maahan) tai kansainvälinen (osallistujaorganisaatiot ovat eri maista).

Koordinaattori tai koordinoiva organisaatio

Osallistujaorganisaatio, joka hakee avustusta Erasmus+ -ohjelmasta kumppaniorganisaatioryhmän nimissä.

Koordinaattorilla on erityisvelvoitteita, joista määrätään avustussopimuksessa.

Digitaidot

Digitaitoihin kuuluu osaava, kriittinen ja vastuullinen digiteknologian käyttö ja sen hyödyntäminen opiskelussa, työssä ja yhteiskunnallisessa toiminnassa. Siihen sisältyy informaatio- ja datalukutaito, viestintä ja yhteistyö, medialukutaito, digitaalisen sisällön luominen (mukaan luettuna ohjelmointi), turvallisuus (mukaan luettuina digitaalinen hyvinvointi ja kyberturvallisuuteen liittyvät taidot), tekijänoikeuksiin liittyvät kysymykset, ongelmanratkaisu sekä kriittinen ajattelu.

Yritys

Mikä tahansa taloudellista toimintaa harjoittava taho sen koosta, oikeudellisesta muodosta tai toimialasta riippumatta.

Eurooppalainen Tutkintojen Viitekehys (EQF) (European Qualifications Framework)

Yhteinen viitekehys, joka koostuu kahdeksasta tutkintotasosta, jotka ilmaistaan vaatimustasoltaan nousevina oppimistuloksina. Sen avulla määritetään eri tutkintojärjestelmien ja niiden tasojen väliset vastaavuudet. Eurooppalaisella tutkintojen viitekehyksellä elinikäisen oppimisen edistämiseksi (EQF) pyritään parantamaan tutkintojen avoimuutta, vertailtavuutta ja siirrettävyyttä (EUVL 2017/C 189/03).

ESCO (monikielinen Eurooppalainen taito-, Osaamis-, Tutkinto- ja ammattiluokitus) (Multilingual Classification of European Skills, Competences, Qualifications and Occupations)

ESCO-järjestelmä tunnistaa ja luokittelee EU:n työmarkkinoiden sekä koulutuksen kannalta keskeisiä taitoja ja osaamista sekä tutkintoja ja ammatteja 25 eurooppalaisella kielellä. Se sisältää ammattiprofiileja, jotka selventävät ammattien, taitojen, osaamisen ja tutkintojen välisiä suhteita. ESCO on laadittu avoimena tiedostomuotona, ja se on kaikkien käytettävissä maksutta.

Sijoittautunut

Organisaation tai elimen katsotaan olevan sijoittautunut johonkin maahan, jos se täyttää ne kansalliset edellytykset (esimerkiksi rekisteröinti, ilmoitus tai julkaisu), joiden perusteella kyseisen maan viranomainen voi tunnustaa sen virallisesti. Epävirallisen nuorten ryhmän laillisen edustajan laillisella asuinpaikalla katsotaan olevan vastaavat vaikutukset, kun arvioidaan ryhmän kelpoisuutta Erasmus+ -ohjelman mukaiseen avustukseen.

Euroopan Unionin Jäsenvaltiot ja ohjelmaan assosioituneet kolmannet maat

Kansallisen toimiston perustaneet EU:n jäsenvaltiot ja EU:n ulkopuoliset maat, jotka osallistuvat täysimääräisesti Erasmus+ -ohjelmaan. Luettelo EU:n jäsenvaltioista ja ohjelmaan assosioituneista kolmansista maista on tämän ohjelmaoppaan A-osan kohdassa ”Kuka voi osallistua Erasmus+ -ohjelmaan”.

Europassi

 Europassi on Euroopan osaamisohjelmaan puitteissa perustettu verkkoportaali, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja organisaatioille verkkopohjaisia työkaluja ja tietoa oppimismahdollisuuksista, tutkintojen viitekehyksistä ja tutkinnoista, ohjauksesta, osaamista koskevan tiedon hankinnasta, itsearviointivälineistä ja taitojen ja tutkintojen dokumentoinnista sekä yhteyksistä oppimis- ja työllistymismahdollisuuksiin.

Europassi-portaali tarjoaa myös työkaluja ja ohjelmistoja, jotka tukevat digitaalista koulutusta koskevassa toimintasuunnitelmassa ilmoitettuja digitaalisesti allekirjoitettuja todistuksia eurooppalaisten digitaalisten osaamistodistusten avulla. Alusta on yhteydessä oppimismahdollisuuksia koskeviin kansallisiin tietolähteisiin sekä kansallisiin tutkintotietokantoihin tai -rekistereihin.

Eurooppalainen kansalaisjärjestö

Tässä ohjelmassa tällä tarkoitetaan kansalaisjärjestöjä, jotka toimivat virallisesti hyväksytyn rakenteen kautta, joka muodostuu eurooppalaisesta organisaatiosta/sihteeristöstä, joka on ollut laillisesti sijoittautuneena vähintään yhden vuoden ajan johonkin EU:n jäsenvaltioon tai ohjelmaan assosioituneeseen kolmanteen maahan, ja kansallisista järjestöistä/osastoista, jotka toimivat vähintään yhdeksässä EU:n jäsenvaltiossa ja ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa. Näiden kansallisten järjestöjen/osastojen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • niillä on oltava osoitettu lakisääteinen yhteys1  eurooppalaiseen organisaatioon/sihteeristöön
 • niiden on toimittava koulutus- tai nuorisoalalla.

Ensikertalainen hakija

Osallistujaorganisaatio, joka ei ole saanut tukea hankekoordinaattorina (hakijana) tietyntyyppiseen toimintoon joko tästä tai sitä edeltävästä ohjelmasta seitsemän edellisen vuoden aikana.

Ylivoimainen este

Odottamaton ja poikkeuksellinen tilanne tai tapahtuma, johon osallistuja ei ole voinut vaikuttaa ja joka ei johdu hänen virheestään tai huolimattomuudestaan.

Vihreät taidot

Vähähiiliseen talouteen siirtymisen edellyttämät keskeiset taidot. Ne voivat voi olla yleisiä, kuten kestävää maataloutta, maaperän suojelua, energian käyttöä ja jätteen vähentämistä koskevat taidot, tai teknisluonteisempia, kuten uusiutuvaa energiaa koskeva tietämys.

Vihreä matkustaminen

Matkustaminen, jossa suurin osa matkasta tehdään vähäpäästöisillä kulkuneuvoilla, kuten linja-autolla, junalla, polkupyörällä tai kimppakyydillä.

Isännöivä/vastaanottava organisaatio

Organisaatio, joka (pääasiallisesti) tarjoaa oppimissisältöä liikkuvuustoimintaan osallistujille hyödyntäen omia resurssejaan ja asiantuntemustaan. Isännöivä/vastaanottava organisaatio määrittelee yhteistyössä lähettävän organisaation kanssa odotetut oppimistulokset sekä menetelmät, joita käytetään niiden saavuttamiseksi. Sen jälkeen se toteuttaa oppimisohjelman ja suorittaa seurantaa ja mentorointia toiminnan aikana.

Arkioppiminen (informaali oppiminen)

Arkioppimisella tarkoitetaan arkipäivän toimista ja kokemuksista oppimista, joka ei ole tavoitteiden, ajankäytön tai oppimisen tuen osalta organisoitua eikä jäsenneltyä; se ei välttämättä ole oppijan näkökulmasta tietoisesti tavoiteltua.

Kansainvälinen

Erasmus+ -ohjelman yhteydessä toiminnot ovat kansainvälisiä, jos niihin osallistuu ainakin yksi EU:n jäsenvaltio tai ohjelmaan assosioitunut kolmas maa ja vähintään yksi ohjelmaan assosioitumaton kolmas maa.

Työn varjostaminen

Lyhyt oleskelu kumppaniorganisaatiossa toisessa maassa tarkoituksena saada koulutusta seuraamalla alalla toimivia heidän päivittäisessä työssään vastaanottavassa organisaatiossa, vaihtaa hyviä käytäntöjä, hankkia taitoja ja osaamista ja/tai solmia pitkäkestoisia kumppanuuksia osallistuvan havainnoinnin kautta.

Avaintaidot

Sellaisten perustietojen, -taitojen ja -asenteiden kokonaisuus, joita kaikki ihmiset tarvitsevat itsensä toteuttamiseen ja kehittämiseen, työllistymiseen, sosiaaliseen osallisuuteen, kestävään elämäntyyliin, onnistuneeseen elämään rauhanomaisessa yhteiskunnassa, terveystietoiseen elämänhallintaan ja aktiiviseen kansalaisuuteen (ks. elinikäisen oppimisen avaintaidoista 22. toukokuuta 2018 annettu neuvoston suositus 2018/C 189/01).

Oppimiseen liittyvä liikkuvuus

Siirtyminen johonkin maahan oman asuinmaan ulkopuolelle suorittamaan opintoja, harjoittelua tai epävirallista tai arkioppimista.

Oppimistulokset

Kuvaukset siitä, mitä osallistuja tietää, ymmärtää ja pystyy tekemään oppimisprosessin päätteeksi; oppimistulokset määritellään tietoina, taitoina ja osaamisena.

Oikeussubjekti

Luonnollinen henkilö tai kansallisen oikeuden, unionin oikeuden tai kansainvälisen oikeuden perusteella muodostettu ja tunnustettu oikeushenkilö, jolla on oikeushenkilöllisyys ja joka voi omissa nimissään käyttää oikeuksia ja jolle voidaan asettaa velvoitteita, tai varainhoitoasetuksen 197 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu yhteisö, joka ei ole oikeushenkilö.

Oikeussubjektin Nimeämä Edustaja (LEAR)

Samalla kun organisaatio vahvistetaan Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston hallinnoiman toiminnon yhteydessä osallistujarekisteriin, sen laillisen edustajan tai laillisten edustajien on nimettävä oikeussubjektin edustaja (Legal Entity Appointed Representative, LEAR). Oikeussubjektin nimeämällä edustajalla on keskeinen tehtävä: kun komissio on vahvistanut oikeussubjektin edustajan, tällä on valtuudet

 • hallinnoida organisaatiota koskevia oikeudellisia ja taloudellisia tietoja
 • hallinnoida organisaatioon kuuluvien henkilöiden käyttäjäoikeuksia (mutta ei hanketasolla)
 • nimetä organisaation edustajat, jotka voivat allekirjoittaa sähköisesti avustussopimukset (”oikeudelliset allekirjoittajat” – LSIGN) tai tilinpäätöslaskelmat (”taloudelliset allekirjoittajat” – FSIGN) rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa.

Kaikki oikeussubjektin nimeämän edustajan vahvistamisen vaiheet selvitetään rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa.

Vähemmän kokenut organisaatio

Osallistujaorganisaatio, joka on saanut tukea tietyntyyppiseen toimintoon tästä tai sitä edeltävästä ohjelmasta enintään kaksi kertaa seitsemän edellisen vuoden aikana. Tähän luokkaan kuuluvat edellä määritellyt ”ensikertalaiset hakijat”.

Elinikäinen oppiminen

Oppiminen kaikissa muodoissa, oli se sitten virallista, epävirallista tai arkioppimista, ja kaikissa elämänvaiheissa tapahtuva oppiminen, jonka tuloksena henkilökohtaisesta, kansalaisuuteen tai kulttuuriin liittyvästä, sosiaalisesta tai työhön liittyvästä näkökulmasta tiedot, taidot, osaaminen ja asenteet tai yhteiskunnallinen osallistuminen kehittyvät tai päivittyvät, neuvonta- ja ohjauspalvelut mukaan luettuina; siihen kuuluvat varhaiskasvatus, yleissivistävä koulutus, ammatillinen koulutus, korkeakoulutus, aikuiskoulutus, nuorisotyö ja muut oppimistavat virallisen koulutuksen ulkopuolella, ja se edistää tyypillisesti monialaista yhteistyötä ja joustavia oppimispolkuja.

Erasmus+ -ohjelmassa uusi organisaatio

Osallistujaorganisaatio, joka ei ole aikaisemmin saanut tukea tietyntyyppiseen toimintoon tästä tai sitä edeltävästä ohjelmasta koordinaattorina eikä kumppanina.

Pieni osaamiskokonaisuus (mikrotutkinto)

Pieni osaamiskokonaisuus on tunnustettu todistus oppimistuloksista, jotka oppija on hankkinut suorittamalla lyhyen oppimiskokemuksen läpinäkyvien standardien ja vaatimusten mukaisesti ja arvioinnin perusteella.

Todistus sisältyy oikeaksi vahvistettuun asiakirjaan, jossa mainitaan haltijan nimi, saavutetut oppimistulokset, arviointimenetelmä, myöntävä elin ja tarvittaessa tutkintoviitekehyksen taso ja hankitut opintopisteet. Pienet osaamiskokonaisuudet ovat oppijan omistuksessa, ne ovat jaettavissa ja siirrettävissä, ja ne voidaan yhdistää laajemmiksi tutkinnoiksi.

Liikkuvuussopimus (Mobility Agreement) tai opintosopimus (Learning Agreement)

Lähettävän ja vastaanottavan organisaation sekä osallistuvien henkilöiden välinen sopimus, jossa määritellään liikkuvuusjakson tavoitteet ja sisältö sen tarkoituksenmukaisuuden ja laadun varmistamiseksi. Vastaanottava organisaatio voi sopimuksen perusteella myös tunnustaa ulkomailla suoritetun jakson.

Kuukausi

Laskettaessa avustusten määrää Erasmus+ -ohjelman yhteydessä kuukaudessa katsotaan olevan 30 päivää.

MOOC-kurssi

MOOC (Massive Open Online Course, kaikille avoin verkkokurssi) on kokonaisuudessaan verkossa toteutettava kurssi, joka on kaikille avoin ja maksuton. Osallistuminen ei edellytä aiempia opintoja, eikä sille ole muitakaan rajoituksia. Kurssien osallistujamäärät ovatkin usein suuria. Kursseihin voi liittyä henkilökohtaisia elementtejä – osallistujia voidaan esimerkiksi kannustaa järjestämään paikallisia kokoontumisia – sekä virallinen arviointi, mutta usein niissä käytetään vertaisarviointia, itsearviointia ja automatisoitua arviointia. MOOC-kursseja on monenlaisia: ne voivat esimerkiksi keskittyä tiettyihin aloihin, kohderyhmiin (kuten ammatillinen koulutus tai opettajat) tai opetusmenetelmiin. Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettujen MOOC-kurssien on oltava kaikille avoimia, ja sekä osallistumisen että kurssin suorittamisesta annettavan todistuksen on oltava maksuttomia. Oppimisresurssien avoimen saatavuuden vaatimus koskee myös MOOC-kursseja ja muita kokonaisia kursseja.

Kansallinen Toimisto

Elin, joka on nimetty vastaamaan kansallisella tasolla ohjelman toimeenpanon hallinnoinnista jossakin jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa. Kussakin maassa voi olla yksi tai useampi kansallinen toimisto.

Kansallinen Viranomainen

Viranomainen, joka vastaa kansallisella tasolla ohjelman hallinnoinnin seurannasta ja valvonnasta jossakin jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa. Kussakin maassa voi olla yksi tai useampi kansallinen viranomainen.

Epävirallinen oppiminen (nonformaali oppiminen)

Oppiminen, joka tapahtuu suunnitellussa oppimistoiminnassa, johon kuuluu jonkinlaista oppimisen tukea, mutta joka ei ole osa virallista koulutusjärjestelmää.

Ammattiprofiili

Tiettyyn ammattiin yleensä tarvittavat taidot, osaaminen, tieto ja tutkinnot.

Organisaatiotunnus (OID)

Organisaatiotunnus yksilöi organisaatiosi kaikkien niiden organisaatioiden joukossa, jotka osallistuvat Erasmus+ -ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman kansallisten toimistojen hallinnoimiin toimintoihin. Voit käyttää organisaatiosi organisaatiotunnusta, kun haet akkreditointia tai hankeavustusta kansallisten toimistojen hallinnoimiin Erasmus+ -ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman toimintoihin.

Avoin Saatavuus (Open Access)

Avoin saatavuus on yleinen käsite, jolla tarkoitetaan tietynlaisten materiaalien julkaisemista avoimesti, eli niin, että ne ovat mahdollisimman suuren käyttäjäryhmän saatavissa ja käytettävissä mahdollisimman monenlaisiin tarkoituksiin. Erasmus+ -ohjelmassa oppimateriaaleja koskee avoimen saatavuuden vaatimus ja tutkimustulokset ja -tiedot kehotetaan julkaisemaan avoimesti.

Avoimet oppimateriaalit (Open Educational Resources, OER)

Kaikenlaiset opetusaineistot (esimerkiksi oppikirjat, tehtäväpaperit, oppituntisuunnitelmat, opetusvideot, kokonaiset verkkokurssit ja opetuspelit), joita voi käyttää, muokata ja jakaa vapaasti. Avoimet oppimateriaalit julkaistaan usein avoimella lisenssillä, tai ne ovat tekijänoikeuksista vapaita (eli niiden tekijänoikeussuoja ei ole enää voimassa). Maksuttomat aineistot, joita yleisö ei voi muokata tai jakaa, eivät ole avoimia oppimateriaaleja.

Avoin lisenssi

Avoimella lisenssillä tekijänoikeuden haltija (tekijä tai muu oikeudenhaltija) myöntää suurelle yleisölle laillisen luvan käyttää teostaan vapaasti. Erasmus+ -ohjelmaan liittyvä avoimen saatavuuden vaatimus edellyttää, että avoimella lisenssillä myönnetään oikeus vähintään käyttää, muokata ja jakaa aineistoja. Avoin lisenssi on ilmoitettava kyseisessä teoksessa itsessään tai siellä, missä teos on saatavilla. Avoimella lisenssillä julkaistuja opetusaineistoja kutsutaan avoimiksi oppimateriaaleiksi (OER).

Erasmus+ -hankkeiden toimintaan osallistuja

Henkilö, joka osallistuu hankkeeseen täysimääräisesti ja joka voi saada Euroopan unionin rahoitusta, joka on tarkoitettu osallistumiskustannusten (etenkin matka- ja oleskelukustannusten) kattamiseen.   

Osallistujaorganisaatio

Organisaatio tai epävirallinen nuorten ryhmä, joka osallistuu Erasmus+ -hankkeeseen joko koordinaattorina tai kumppanina.

Kumppaniorganisaatio

Kansallisten toimistojen hallinnoimissa toiminnoissa kumppaniorganisaatio on organisaatio, joka on virallisesti mukana hankkeessa (yhtenä edunsaajista) mutta ei toimi koordinaattorina.

Kumppanuus

Oppilaitosten tai organisaatioiden ryhmän välinen sopimus yhteisen toiminnan ja yhteisten hankkeiden toteuttamisesta.

Osallistujat, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia

Henkilöt, jotka taloudellisista, sosiaalisista, kulttuurisista, maantieteellisistä tai terveyssyistä, maahanmuuttajataustan takia tai esimerkiksi vammaisuuden ja oppimisvaikeuksien vuoksi tai muista syistä, jotka Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklan mukaan voivat olla syrjinnän perusteita, kohtaavat vaikeuksia, jotka estävät heitä hyödyntämästä tehokkaasti ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia.

Vertaisoppiminen

Vertaisoppiminen on molempia osapuolia hyödyttävää oppimista, johon liittyy tiedon, ideoiden ja kokemusten jakaminen osallistujien välillä. Vertaisoppimisen käytännöt mahdollistavat vuorovaikutuksen muiden osallistujien eli vertaisten kanssa sekä osallistumisen toimintaan, jossa osallistujat voivat oppia toisiltaan ja saavuttaa koulutuksellista, ammatillista ja/tai henkilökohtaista kehittymistä koskevia tavoitteita.

Valmisteleva vierailu

Vierailut vastaanottavan organisaation sijaintimaahan ennen liikkuvuustoimintojen aloittamista toiminnan valmistelemiseksi ja sen korkean laadun varmistamiseksi. Esimerkkejä tästä ovat muun muassa vierailut hallintojärjestelyjen helpottamiseksi sekä luottamuksen ja ymmärryksen luomiseksi mukana olevien organisaatioiden välille.

Ammatillinen kehittyminen

Prosessi, jolla parannetaan osallistujien (oppijoiden ja henkilöstön) ammatillisia valmiuksia kehittämällä osaamista ja asiantuntemusta ja hankkimalla uusia taitoja, jotka tavallisesti yksilöidään kehittämistarpeiden analyysissa. Ammatillinen kehittyminen kattaa kaikenlaiset oppimismahdollisuudet jäsennellyistä koulutustilaisuuksista ja seminaareista arkioppimisen tarjoamiin oppimismahdollisuuksiin.

Yritysten yhteiskuntavastuun alalla toimiva voittoa tavoitteleva elin

Yksityinen yritys, joka a) noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä sääntöjä ja/tai b) toteuttaa liiketoimintansa lisäksi toimintaa, jolla on yhteiskunnallista arvoa.

Hanke

Määriteltyjen tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseksi suunniteltujen ja järjestettyjen toimenpiteiden yhtenäinen kokonaisuus.

Tutkinto

Arviointi- ja validointiprosessin virallinen tulos, joka saadaan, kun toimivaltainen elin vahvistaa tiettyjen vaatimusten mukaisten oppimistulosten saavuttamisen.

Vastaanottava organisaatio

Osallistujaorganisaatio, joka ottaa vastaan osallistujia ja järjestää toimintaa Erasmus+ -hankkeessa.

Koulu

Yleissivistävää, ammatillista tai teknistä opetusta tarjoava oppilaitos, joka edustaa mitä tahansa astetta esiasteen koulutuksesta toisen asteen koulutukseen, varhaiskasvatus mukaan luettuna. Voit tarkistaa kunkin maan kansallisen toimiston verkkosivuilta, mitkä organisaatiot määritellään kyseisessä maassa tukikelpoisiksi kategoriassa ”yleissivistävä koulutus”.

Oppilas

Henkilö, joka on oppimista varten kirjoilla yleissivistävää koulutusta antavassa oppilaitoksessa millä tahansa tasolla varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen, tai henkilö, joka saa koulutusta koulujärjestelmän ulkopuolella ja jonka toimivaltaiset viranomaiset katsovat voivan osallistua ohjelmaan alueellaan.

Lähettävä organisaatio

Osallistujaorganisaatio, joka lähettää yhden tai useamman osallistujan johonkin Erasmus+ -hankkeen toimintoon.

Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset)

Yritykset (ks. määritelmä), joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa.

Yhteiskunnallinen yritys

Oikeudellisesta muodostaan riippumatta yritys, jota ei ole noteerattu direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 21 alakohdassa tarkoitetuilla säännellyillä markkinoilla ja 1) joka yhtiöjärjestyksensä, sääntöjensä tai muun lakisääteisen perustamisasiakirjansa mukaan pyrkii ensisijaisesti saavuttamaan mitattavissa olevia myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia eikä niinkään tuottamaan voittoa omistajilleen, jäsenilleen ja osakkailleen ja joka a) tuottaa innovatiivisia palveluja tai tavaroita, jotka saavat aikaan sosiaalista hyötyä ja/tai b) käyttää sellaista innovatiivista tuotteiden tai palveluiden tuotantomenetelmää, joka on sen sosiaaliseen tavoitteeseen soveltuva; 2) joka sijoittaa voittonsa uudelleen ensisijaisesti päätavoitteensa saavuttamiseksi ja noudattaa mahdollisten voittojen jakamisessa osakkaille ja omistajille ennalta määriteltyjä menettelyjä ja sääntöjä, joilla varmistetaan, ettei voittojen jakaminen vaaranna päätavoitetta; 3) ja jota johdetaan yrittäjähenkisesti, vastuullisesti ja avoimesti ja erityisesti siten, että johtamiseen osallistuvat työntekijät, asiakkaat ja/tai muut sidosryhmät, joihin yrityksen liiketoiminta vaikuttaa.

Henkilöstö

Henkilöt, jotka joko ammatin tai vapaaehtoistoiminnan vuoksi osallistuvat koulutukseen tai epäviralliseen oppimiseen liittyvään toimintaan millä tahansa tasolla. Henkilöstöön kuuluvat korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten, myös esikoulujen, opettajat, kouluttajat, koulunjohtajat, nuorisotyöntekijät, liikunta- ja urheilualan henkilöstö, varhaiskasvatuksen henkilöstö, muu kuin koulutushenkilöstö ja muut oppimisen edistämiseen säännöllisesti osallistuvat toimijat.

Lakisääteinen yhteys

Tämä käsite tarkoittaa, että asianomaisten organisaatioiden välinen yhteistyö perustuu viralliseen/dokumentoituun suhteeseen, joka ei rajoitu niiden hakemaan hankkeeseen eikä koske yksinomaan sen toteutusta. Lakisääteinen yhteys voi kattaa useita muotoja pitkälle integroidusta muodosta (kuten yksi ”emo-organisaatio” kansallisine osastoineen/sidosyhteisöineen, joilla voi – mutta ei tarvitse – olla oikeushenkilöys) löyhempään muotoon (kuten verkosto, jonka toiminta perustuu selkeästi määriteltyyn jäsenyyteen, joka edellyttää esimerkiksi maksun maksamista, jäsensopimuksen allekirjoittamista ja osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien määrittelyä).

Opintovierailu

Matka, jolla osallistuja tutustuu toiseen organisaatioon tai korkeakouluun ja sen käytäntöihin ja järjestelmiin ja opiskelee niitä. Se antaa osallistujalle oppimiskokemuksen, joka perustuu lähiopetukseen ja isäntäorganisaation menetelmien ja käytäntöjen havainnointiin.

Ohjelmaan assosioitumattomat kolmannet maat

Maat, jotka eivät osallistu Erasmus+ -ohjelmaan täysivaltaisesti mutta voivat olla mukana joissain ohjelman toiminnoissa (kumppaneina tai hakijoina). Ohjelmaan assosioitumattomat kolmannet maat luetellaan tämän ohjelmaoppaan A-osan kohdassa ”Kuka voi osallistua Erasmus+ -ohjelmaan”.

Harjoittelu (työharjoittelu)

Toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevassa yrityksessä tai organisaatiossa vietetty ajanjakso, jonka tarkoituksena on hankkia työmarkkinoilla tarvittavia taitoja, kartuttaa työkokemusta ja parantaa kyseisen maan taloudellisen ja sosiaalisen kulttuurin tuntemusta.

Transnationaalinen

Erasmus+ -ohjelman yhteydessä toiminto, johon osallistuu vähintään kaksi EU:n jäsenvaltiota ja ohjelmaan assosioitunutta kolmatta maata, ellei toisin mainita.

Monialaiset taidot (pehmeät tai elämänhallintataidot)

Monialaisia taitoja ovat uteliaisuus, luovuus, aloitteellisuus ja ongelmanratkaisutaito sekä kyky ajatella kriittisesti, tehdä yhteistyötä, viestiä tehokkaasti monikulttuurisessa ja monitieteisessä ympäristössä, mukautua erilaisiin tilanteisiin ja sietää stressiä ja epävarmuutta. Monialaiset taidot kuuluvat avaintaitoihin.

Avoimuutta ja tunnustamista lisäävät unionin välineet

Välineet, joilla sidosryhmiä autetaan ymmärtämään, arvostamaan ja tarvittaessa tunnustamaan oppimistuloksia ja tutkintoja kaikkialla Euroopan unionissa.

Epävirallisen tai arkioppimisen validointi

Prosessi, jonka aikana valtuutettu elin vahvistaa, että henkilö on saavuttanut asiaankuuluvat vaatimukset täyttävät oppimistulokset, ja joka koostuu seuraavasta neljästä erillisestä vaiheesta:

 1. henkilön kokemusten kartoittaminen vuoropuhelun avulla
 2. henkilön kokemusten dokumentointi
 3. kokemusten virallinen arviointi ja
 4. arvioinnin tulosten merkitseminen todistusasiakirjaan, mikä voi johtaa tutkinnon osan suoritusmerkintään tai koko tutkinnon suorittamiseen.

Tapahtumapaikka

Fyysinen paikka, jossa toiminta tapahtuu.

Virtuaalinen yhteistyö

Yhteistyömuodot, joissa käytetään tieto- ja viestintätekniikan työvälineitä ja jotka helpottavat ja tukevat ohjelmaan kuuluvia toimintoja.

Virtuaalioppiminen

 Tietojen, taitojen ja osaamisen hankkiminen käyttäen tieto- ja viestintätekniikan työvälineitä, jotka mahdollistavat osallistujille mielekkäitä transnationaalisia tai kansainvälisiä oppimiskokemuksia.

Työpaketti

Hankkeessa tehtävän työn osakokonaisuus. Se muodostuu ryhmästä hanketoimenpiteitä, joilla pyritään samoihin erityistavoitteisiin.

Nuoret

Erasmus+ -ohjelman yhteydessä ’nuorilla’ tarkoitetaan 13–30-vuotiaita henkilöitä.

 • 1 Ks. tässä sanastossa oleva termi ”lakisääteinen yhteys”. ↩ back