Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Henkilöstön liikkuvuus liikunta- ja urheilualalla

Tällä toiminnolla pyritään edistämään liikunta- ja urheilualan organisaatioiden kehitystä tukemalla niiden henkilöstön oppimiseen liittyvää liikkuvuutta.

Osallistujaorganisaatioiden olisi toiminnassaan edistettävä aktiivisesti osallisuutta ja moninaisuutta, ympäristökestävyyttä, digitaalista koulutusta samoin kuin kansalaistoimintaa ja yhteiskuntaan osallistumista. hyödyntämällä ohjelman näihin tarkoituksiin tarjoamia erityisiä rahoitusmahdollisuuksia, lisäämällä osallistujiensa tietoisuutta, jakamalla parhaita käytäntöjä ja suunnittelemalla toimintansa asianmukaisesti.

Tämän toiminnon yleisenä tavoitteena on tarjota pääasiassa ruohonjuuritasolla toimivien liikunta- ja urheilualan organisaatioiden henkilöstölle mahdollisuus kehittää osaamistaan ja pätevyyttään ja hankkia uusia taitoja viettämällä oppimiseen liittyvä liikkuvuusjakso ulkomailla; näin edistetään liikunta- ja urheilualan organisaatioiden kapasiteetin vahvistamista ja kehittämistä.

Tämä toiminto tukee ruohonjuuritason liikunnassa ja urheilussa toimivien valmentajien ja muun (sekä palkatun että vapaaehtoisen) henkilöstön ammatillista kehittymistä. Muulla kuin ruohonjuuritasolla toimiva liikunta- ja urheilualan henkilöstö, mukaan lukien kaksoisuran urheilun piirissä ja urheilun ulkopuolella valinneet, voi myös tehostaa oppimisvaikutusta ja tiedon siirtoa ruohonjuuritason liikunta- ja urheilualan henkilöstölle ja -organisaatioille. Muulla kuin ruohonjuuritasolla toimivan liikunta- ja urheilualan henkilöstön mahdollisuuksia oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen voidaan tukea, jos tällaisen henkilöstön osallistumisesta voi olla hyötyä ruohonjuuritason liikunnalle ja urheilulle.

Toiminnolla edistetään EU:n urheilualan työsuunnitelman 2021–20241  tavoitteiden saavuttamista.

Liikunta- ja urheilualan liikkuvuushankkeiden tavoitteena on erityisesti                                     

 • tukea ruohonjuuritason liikuntaa ja urheilua ottaen huomioon sen suuri merkitys liikunnan ja terveellisten elämäntapojen, henkilösuhteiden, sosiaalisen osallisuuden ja tasa-arvon edistämisessä
 • kehittää liikunnan ja urheilun eurooppalaista ulottuvuutta sekä oppimiseen liittyvää liikkuvuutta koskevaa kansainvälistä yhteistyötä liikunta- ja urheilualalla
 • vahvistaa ruohonjuuritason organisaatioiden kapasiteettia
 • parantaa liikunta- ja urheilualan henkilöstön tietoja ja taitoja
 • edistää liikunnan ja urheilun kautta yhteisiä eurooppalaisia arvoja, hyvää hallinnointia ja rehellisyyttä liikunnassa ja urheilussa, kestävää kehitystä sekä koulutusta ja taitoja liikunnassa ja urheilussa sekä niiden avulla
 • edistää aktiivista ja ympäristön huomioon ottavaa elämäntapaa ja aktiivista kansalaisuutta
 • perustaa valmentajien ja liikunta- ja urheiluhenkilöstön eurooppalaisia verkostoja.

Horisontaaliset painopisteet

Kaikkiin liikkuvuushankkeisiin olisi sisällytettävä seuraavat koko Erasmus+ -ohjelmalle yhteiset ulottuvuudet:

Osallisuus ja Moninaisuus

Erasmus+ -ohjelman kaikissa toiminnoissa pyritään edistämään yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia, osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Ohjelmasta tukea saavien organisaatioiden on varmistettava, että ne tarjoavat liikkuvuusmahdollisuuksia osallistavalla ja tasa-arvoisella tavalla kaikista lähtökohdista tuleville osallistujille. Osallistujien valinnassa olisi varmistettava, että heidän ammatillisen kehittymisensä tuomat hyödyt ovat täysimääräisesti siirrettävissä lähettävään organisaatioon.

Liikkuvuustoiminnan valmistelun, toteutuksen ja jatkotoimien kaikissa vaiheissa lähettävien ja vastaanottavien organisaatioiden olisi osallistettava osallistujat keskeisiin päätöksiin, jotta varmistetaan mahdollisimman suuri hyöty ja vaikuttavuus kullekin osallistujalle.

Ympäristökestävyys

Hankkeella olisi edistettävä ekologisesti kestävää ja vastuullista toimintaa osallistujien keskuudessa ja lisättävä tietoisuutta liikkuvuustoiminnan ympäristöjalanjälkeä pienentävien tai korvaavien toimien merkityksestä. Se olisi suunniteltava ja toteutettava ympäristötietoisesti esimerkiksi sisällyttämällä siihen kestäviä käytäntöjä, kuten uudelleenkäytettävien tai ympäristöä säästävien materiaalien käyttö, jätteen syntymisen vähentäminen ja kierrätys. Nämä periaatteet olisi otettava huomioon ohjelman kaiken toiminnan valmistelussa ja toteutuksessa etenkin käyttämällä ohjelmasta tarjottavaa erityistä tukea kestävien matkustustapojen edistämiseksi.

Digitaalinen siirtymä

Erasmus+ -ohjelmalla tuetaan digitaalisten välineiden ja oppimismenetelmien käyttöönottoa kaikissa osallistujaorganisaatioissa, jotta niillä voidaan täydentää fyysisiä toimintamuotoja, parantaa yhteistyötä kumppaniorganisaatioiden välillä sekä parantaa toiminnan laatua.

Osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan

Ohjelman tavoitteena on auttaa osallistujia tunnistamaan aktiivisen kansalaisuuden ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumisen edut. Tuettavalla liikkuvuustoiminnalla on tarkoitus vahvistaa osallistumistaitoja kansalaisyhteiskunnan eri osa-alueilla sekä kehittää sosiaalisia ja kulttuurienvälisiä taitoja, kriittistä ajattelua ja medialukutaitoa. Hankkeilla olisi mahdollisuuksien mukaan tarjottava mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumiseen, sosiaaliseen sitoutumiseen ja kansalaistoimintaan virallisen tai epävirallisen oppimisen kautta. Niillä olisi myös parannettava osallistujien ymmärrystä Euroopan unionista ja yhteisistä eurooppalaisista arvoista, kuten demokratian periaatteiden, ihmisarvon sekä yhtenäisyyden ja moninaisuuden periaatteiden kunnioittamisesta, sekä Euroopan sosiaalisesta, kulttuurisesta ja historiallisesta perinnöstä.

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu

Hakijaorganisaatio on keskeinen toimija avaintoimen 1 hankkeissa. Hakija laatii ja jättää hakemuksen, allekirjoittaa avustussopimuksen kansallisen Erasmus+ -toimiston kanssa, toteuttaa liikkuvuustoiminnan ja raportoi kansalliselle Erasmus+ -toimistolleen. Kumpikin tuettu toimintatyyppi on lähtevää liikkuvuutta. Tämä tarkoittaa, että hakijaorganisaatio toimii lähettävänä organisaationa: se valitsee osallistujat ja lähettää heidät ulkomailla olevaan vastaanottavaan organisaatioon.

Hankkeeseen voi sisältyä yksi tai useampi liikkuvuusmuoto. Toimintamuotoja voidaan yhdistellä hankkeen tavoitteiden sekä osallistujaorganisaation tai -organisaatioiden ja osallistujien tarpeiden mukaan.

Hanke koostuu neljästä vaiheesta: suunnittelusta, valmistelusta, toteutuksesta ja jatkotoimista.

 • Suunnittelu (muun muassa tarpeiden, tavoitteiden, oppimistulosten ja toimintamuotojen määrittely, työohjelman ja toiminta-aikataulun laatiminen).
 • Valmistelu (muun muassa käytännön järjestelyt, osallistujien valinta, osallistujien kielellinen, kulttuurinen ja oppimis- ja tehtäväkohtainen lähtövalmennus, virtuaaliset valmistelukokoukset).
 • Toiminnan toteutus.
 • Jatkotoimet (toiminnan arviointi, osallistujien oppimistulosten tunnistaminen ja dokumentointi sekä hanketulosten levittäminen ja hyödyntäminen, virtuaaliset seurantakokoukset).

Toiminta

Tukea myönnetään seuraavaan toimintaan:

 • työn varjostaminen ja havainnointijaksot (2–14 päivää)
 • valmennus- tai koulutusjaksot (15–60 päivää)

Työn varjostamisessa osallistujat voivat viettää 2–14 päivän ajanjakson toisessa maassa sijaitsevassa vastaanottavassa organisaatiossa oppiakseen uusia käytäntöjä ja saadakseen uusia ideoita havainnoimalla vertaisia, valmentajia, vapaaehtoistyön tekijöitä tai muita henkilöstön jäseniä ja olemalla heidän kanssaan vuorovaikutuksessa päivittäisessä työssä vastaanottavassa organisaatiossa.

Valmennus- tai koulutusjaksoilla osallistujat voivat viettää 15–60 päivän ajanjakson toisessa maassa sijaitsevassa vastaanottavassa organisaatiossa antaen valmennusta tai koulutusta ja siten oppia tehtävien suorittamisen ja vertaistensa kanssa tapahtuvan kokemustenvaihdon avulla. Ne vahvistavat osaltaan ruohonjuuriorganisaatioiden kapasiteettia.

Toiminta ei saa olla voittoa tavoittelevaa.

Kaikkeen henkilöstön liikkuvuustoimintaan voidaan yhdistää fyysisen liikkuvuuden lisäksi virtuaalista toimintaa. Edellä esitetyt vähimmäis- ja enimmäiskestot koskevat fyysisen liikkuvuuden komponenttia.

Kaikessa toiminnassa voidaan myöntää lisätukea niiden osallistujien tukihenkilöille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia. Tukihenkilöitä voidaan tukea toiminnon koko keston tai sen tietyn osan ajalta.

Valmistelevat vierailut

Valmistelevien vierailujen tarkoituksena on varmistaa toiminnan laadukkuus helpottamalla ja valmistelemalla hallinnollisia järjestelyjä, kehittämällä luottamusta ja yhteisymmärrystä ja luomalla vankka kumppanuus hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden ja ihmisten välille.

Organisaatiot voivat järjestää valmistelevan vierailun vastaanottavaan kumppaniorganisaatioon ennen liikkuvuustoiminnon toteuttamista. Valmistelevat vierailut eivät ole erillisiä toimintoja, vaan henkilöstön liikkuvuutta tukeva järjestely. Jokaisella valmistelevalla vierailulla on oltava selkeät perusteet ja sen täytyy palvella liikkuvuustoiminnan laajuuden ja laadun parantamista. Valmistelevia vierailuja voidaan järjestää esimerkiksi, jotta voidaan aloittaa yhteistyö uuden kumppaniorganisaation kanssa tai valmistella pidempikestoista liikkuvuustoimintaa. Valmistelevia vierailuja voidaan järjestää kummankin tyyppistä henkilöstön liikkuvuutta varten.

Kelpoisuusperusteet

Kuka voi hakea?

Osallistujaorganisaatio voi olla:

 • Urheilun ja liikunnan alalla toimiva julkinen tai yksityinen organisaatio, joka järjestää ruohonjuuritason urheilua ja liikuntaa (esim. voittoa tavoittelematon järjestö, paikallinen viranomainen, urheilukerho).
 •  Muu kuin ruohonjuuritasolla toimiva liikunta- ja urheilualan organisaatio, jos sen henkilöstön osallistuminen hyödyttää ruohonjuuritason urheilua (esim. kansainvälinen organisaatio).

Mihin hakemus jätetään?

Hakijaorganisaatioiden on oltava sijoittautuneita johonkin EU:n jäsenvaltioon tai ohjelmaan assosioituneeseen kolmanteen maahan.

Hakemus jätetään sen maan kansalliseen toimistoon, johon hakijaorganisaatio on sijoittautunut.

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään seuraavina ajankohtina:

20. helmikuuta klo 12:00:00 (keskipäivällä Brysselin aikaa).

Mahdollinen ylimääräinen hakukierros:

Kansalliset toimistot voivat päättää järjestää ylimääräisen hakukierroksen. Kansalliset toimistot tiedottavat hakijoille ylimääräisen hakukierroksen avaamisesta verkkosivustoillaan.

Jos ylimääräinen hakukierros järjestetään, hakemukset on jätettävä viimeistään 1. lokakuuta klo 12:00:00 (keskipäivällä Brysselin aikaa).

Hankkeiden aloituspäivät

Hankkeet alkavat samana vuonna kesäkuun 1. päivän ja joulukuun 31. päivän välisenä aikana.

Jos valinnainen hakukierros käynnistetään, hankkeet alkavat seuraavana vuonna tammikuun 1. päivän ja toukokuun 31. päivän välisenä aikana.

Miten haetaan?

Oppaan C-osa sisältää yksityiskohtaiset hakuohjeet.

Hankkeen kesto

3–18 kuukautta

Hakemusten määrä

Organisaatio voi hakea samalla valintakierroksella vain yhtä hanketta.

Organisaatiot, jotka saavat hankeavustuksen ensimmäisellä hakukierroksella, eivät voi jättää hakemusta saman ehdotuspyynnön toisella hakukierroksella.

Toiminnan kesto

Työn varjostaminen ja havainnointijaksot: 2–14 peräkkäistä päivää (matkapäivät pois lukien).

Valmennus- ja koulutustehtävät: 15–60 peräkkäistä päivää (matkapäivät pois lukien).

Tukikelpoiset osallistujat

 • Valmentajat ja muu liikunta- ja urheilualan henkilöstö ruohonjuuritasolla toimivissa liikunta- ja urheilualan organisaatioissa
 • Muulla kuin ruohonjuuritasolla toimiva liikunta- ja urheilualan henkilöstö, mukaan lukien kaksoisuran urheilun piirissä ja urheilun ulkopuolella valinneet, jos tällaisen henkilöstön osallistumisesta voi olla hyötyä ruohonjuuritason liikunnalle ja urheilulle
 • Liikunta- ja urheilualan organisaatioiden vapaaehtoistyön tekijät (muut kuin valmentajat).

Osallistujien on työskenneltävä lähettävässä organisaatiossa tai säännöllisesti lähettävän organisaation kanssa sen ydintehtävien toteuttamiseksi. Osallistujien on asuttava lähettävän organisaation sijaintimaassa. 

Tehtävät, jotka liittävät osallistujan lähettävään organisaatioon, on kaikissa tapauksissa dokumentoitava siten, että kansallinen toimisto voi tarkistaa tämän yhteyden (esimerkiksi työ- tai vapaaehtoissopimuksen, tehtävänkuvauksen tai vastaavan asiakirjan avulla).

Osallistujat eivät voi osallistua liikkuvuustoimintoon urheilijoina.

Osallistujamäärä

Enintään 10 osallistujaa hanketta kohti.

Toiminnan tapahtumapaikka

Toiminta on toteutettava ulkomailla jossain EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa.

Valmistelevien vierailujen täydentävät Kelpoisuusperusteet 

Toiminnan tapahtumapaikka tai -paikat

Valmistelevia vierailuja tehdään vastaanottavan organisaation sijaintimaahan ennen toiminnan alkamista.

Tukikelpoiset osallistujat

Keskeiseen toimintaan osallistuvien osallistujaorganisaatioiden edustajat. Valmistelevilla vierailuilla voi olla mukana henkilöstöä, joka osallistuu suoraan hankkeen järjestämiseen tai joka osallistuu liikkuvuuteen.

Arviointikriteerit

Toimitetut hakemukset arvioidaan antamalla pisteitä nollasta sataan jäljempänä esitettyjen kriteerien ja painotusten perusteella. Huomioon otetaan ainoastaan hakemukset, jotka ylittävät seuraavat kynnysarvot:

 • vähintään 60 pistettä yhteensä 100 pisteestä
 • vähintään puolet kunkin kolmen arviointikriteeriluokan enimmäispisteistä.

Merkityksellisyys ja vaikuttavuus (enintään 30 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hakijan profiili, kokemus ja toiminta ovat merkityksellisiä ruohonjuuritason liikunnan ja urheilun kannalta.
 • Hanke-ehdotus on merkityksellinen seuraavien kannalta:
  • toiminnon tavoitteet
  • osallistujaorganisaatioiden tarpeet ja kehittyminen
  • osallistuvan henkilöstön tarpeet ja kehittyminen.
 • Hanke-ehdotus on merkityksellinen EU:n yhteisten arvojen – kuten ihmisarvon, vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien – kunnioittamisen ja edistämisen sekä kaikenlaisen syrjinnän torjunnan kannalta.
 • Missä määrin hankkeella on mahdollista
  • saada aikaan osallistuvan henkilöstön kannalta laadukkaita oppimistuloksia
  • vahvistaa tai muuttaa osallistujaorganisaation työskentelykäytäntöjä ja parantaa sen laatua, kapasiteettia ja innovointia
  • vaikuttaa osallistujaorganisaatioihin ja osallistuvaan henkilöstöön hankkeen keston aikana ja sen jälkeen.
 • Missä määrin hankkeessa määritellään konkreettisia oppimistuloksia.
 • Missä määrin hankkeella on mahdollista edistää osallisuutta ja moninaisuutta ja ohjelman vihreää, digitaalista ja osallistavaa ulottuvuutta.
 • Missä määrin hankkeella on mahdollista saada uusia toimijoita ja vähemmän kokeneita organisaatiota mukaan toimintaan.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (enintään 40 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Ehdotetun hankkeen tavoitteissa otetaan selkeästi ja konkreettisesti huomioon hakijaorganisaation ja sen henkilöstön tarpeet.
 • Käytännön järjestelyjen, hallinnoinnin ja tukimenettelyjen laatu.
 • Hankkeessa sovelletaan ekologisesti kestäviä ja vastuullisia käytäntöjä.
 • Hankkeessa käytetään digitaalisia välineitä ja oppimismenetelmiä, joilla täydennetään fyysistä liikkuvuustoimintaa ja parannetaan yhteistyötä kumppaniorganisaatioiden kanssa.
 • Missä määrin toiminta on suunniteltu helposti saavutettavaksi ja osallistavaksi ja se on avointa osallistujille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.
 • Osallistujien tasapainoinen sukupuolijakauma.
 • Muiden kuin ruohonjuuritason organisaatioiden henkilöstön osalta selkeä selostus siitä, miten kyseisen henkilöstön osallistuminen hyödyttää ruohonjuuritason liikuntaa ja urheilua.

Jatkotoimien laatu (enintään 30 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hakija on ehdottanut konkreettisia ja johdonmukaisia toimia liikkuvuustoimintansa tulosten integroimiseksi organisaation perustyöhön.
 • Hakija on ehdottanut konkreettisia ja tehokkaita toimia, joilla hanketulokset tehdään tunnetuiksi hakijaorganisaatiossa, jaetaan tulokset muiden organisaatioiden ja suuren yleisön kanssa ja ilmoitetaan Euroopan unionin rahoituksesta.

Kululuokka: Organisointituki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Liikkuvuustoiminnan toteuttamiseen suoraan liittyvät kustannukset, joita ei kateta muista kululuokista.

Esimerkiksi osallistujien lähtövalmennus, mentorointi, seuranta ja tukeminen liikkuvuusjakson aikana, hankkeen toteuttamiseen tarvittavat palvelut, välineet ja laitteet, monimuotoisen toiminnan virtuaaliset komponentit, tulosten levittämistoimet ja Euroopan unionin rahoituksen tekeminen näkyväksi suurelle yleisölle.

Organisointituki kattaa sekä lähettävälle että vastaanottavalle organisaatiolle aiheutuneet kustannukset. Organisaatiot sopivat saadun avustuksen jakamisesta.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena osallistujamäärä, tukihenkilöt pois luettuina.

Määrä

350 euroa osallistujaa kohden

Kululuokka: Matkatuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Osallistujien ja heidän tukihenkilöidensä edestakaiset matkakustannukset asuinpaikkakunnalta tapahtumapaikalle.

Alle 500 km:n matkat osallistujien on yleensä matkustettava vähäpäästöisillä kulkuneuvoilla.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena matkan pituus ja henkilöiden määrä.

Hakijan on ilmoitettava lähtöpaikan ja tapahtumapaikan välinen etäisyys2  käyttämällä Euroopan komission verkkosivuilla olevaa välimatkalaskuria3 .

Määrä

Matkan pituus

Vihreä matkustaminen

Muu kuin vihreä matkustaminen

10–99 km

56 euroa

28 euroa

100–499 km

285 euroa

211 euroa

500–1999 km

417 euroa

309 euroa

2 000–2 999 km

535 euroa

395 euroa

3000–3999 km

785 euroa

580 euroa

4000–7999 km

1188 euroa

1188 euroa

vähintään 8 000 km

1735 euroa

1735 euroa

Kululuokka: Yksilötuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Osallistujien ja tukihenkilöiden oleskelukustannukset toiminnon aikana.

Tarvittaessa oleskelukustannuksiin voidaan myöntää tukea matkapäiviltä ennen toimintoa ja sen jälkeen. Muuta matkatukea kuin vihreän matkustamisen tukea saavien osallistujien ja tukihenkilöiden osalta sitä voidaan myöntää enintään kahdelta matkapäivältä ja vihreän matkustamisen tukea saavien osalta enintään kuudelta matkapäivältä.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena henkilöiden määrä, oleskelun kesto ja vastaanottava maa4 .

Määrä

 • Maaryhmä 1: 107–191 euroa
 • Maaryhmä 2: 95–169 euroa
 • Maaryhmä 3:  84–148 euroa

Edellä esitetyt määrät ovat perusmääriä toiminnan päivää kohden. Kukin kansallinen toimisto päättää tarkat perusmäärät sallittujen vaihteluvälien rajoissa.

Perusmäärää maksetaan toiminnan 14. päivään asti. Toiminnan 15. päivästä lähtien maksettava määrä on 70 prosenttia perusmäärästä. Maksettavat määrät pyöristetään lähimpään kokonaiseen euroon.

Kululuokka: Osallisuustuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Osallisuustuki organisaatioille: Osallistujien, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, liikkuvuustoiminnan järjestämiseen liittyvät kustannukset. 

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena niiden osallistujien määrä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, tukihenkilöt pois luettuina.

Määrä

125 euroa osallistujaa kohden

Osallisuustuki osallistujille: Osallistujiin, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja heidän tukihenkilöihinsä suoraan liittyvät lisäkustannukset (mukaan lukien perustellut matka- ja oleskelukustannukset, jos tällaisia osallistujia varten ei haeta avustusta matkatukea ja yksilötukea koskevista kululuokista).

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Myöntöperuste:  Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se.

100 % tukikelpoisista kustannuksista

Kululuokka: Valmistelevien vierailujen tuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Valmistelevan vierailun toteuttamiseen liittyvät kustannukset, matka- ja oleskelukustannukset mukaan lukien.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Määrä

680 euroa osallistujaa kohden, enintään kaksi osallistujaa valmistelevaa vierailua kohden.

Kululuokka: Kielivalmennustuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Kustannukset, jotka aiheutuvat kieltenopetusmateriaalin ja koulutuksen järjestämisestä osallistujille, joiden on parannettava toiminnon aikana käyttämänsä valmennus- tai koulutuskielen taitoa.

Kielivalmennustuki on avustuskelpoista seuraavan tyyppiseen toimintaan osallistujille: työnvarjostamis- ja havainnointijaksot ja valmennus- ja koulutustehtävät: Tukea maksetaan vain, jos osallistuja ei voi saada kielivalmennusta verkossa, koska tarvittavaa kieltä tai opetustasoa ei ole saatavilla, tai osallistujien, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, erityisten esteiden perusteella. 

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena osallistujamäärä.

Määrä

150 euroa osallistujaa kohden

Kululuokka: Poikkeukselliset kulut

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Vakuudesta aiheutuvat kustannukset, jos kansallinen toimisto vaatii vakuuden.

Osallistujien ja heidän tukihenkilöidensä korkeat matkakulut, joita ei voida tukea tavanomaisesta matkakulujen tukiluokasta maantieteellisen etäisyyden tai muiden esteiden vuoksi. Jos korvaukset kalliista matkoista aiheutuvista poikkeuksellisista kustannuksista myönnetään, ne korvaavat yksikkökustannuksiin perustuvan matkatuen.

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset, lääkärintodistukset.

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Myöntöperuste: Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se. Korkeita matkakuluja sovelletaan tapauksissa, joissa yksikkökustannuksiin perustuva matkatuki kattaa alle 70 prosenttia osallistujien matkakustannuksista.

Määrä

Vakuus: 80 % tukikelpoisista kustannuksista

Korkeat matkakulut: 80 % tukikelpoisista kustannuksista

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset ja lääkärintodistukset: 100 % tukikelpoisista kustannuksista

Tagged in:  Sport