Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2023 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä.

Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2023 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Sanasto - Nuorisoala

Ohjaaja         

Resurssihenkilö, joka ei ole ryhmän jäsen mutta joka tukee nuoria heidän hankkeensa valmistelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.

Yhteisöjen muodostaminen        

Yhteisön luominen tai laajentaminen sellaisten henkilöiden keskuudessa, joilla on yhteinen tarve tai etu tai jotka ovat kokeneet heitä yhdistävän yhteisen kokemuksen. Yhteisöjen muodostamisprosessilla luotu yhteisö on ryhmä, jonka jäsenet vaihtavat vilkkaasti käytäntöjä ja edelleen kehittämistä koskevia ideoita yhteisön itsensä hyödyksi.

Vuoropuhelumekanismit 

Nuorten, nuorisojärjestöjen ja päätöksentekijöiden kanssa käytävä vuoropuhelu, joka toimii yhtenä nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön painopisteiden, toteuttamisen ja jatkotoimien jatkuvan pohdinnan foorumina.

Digitaalinen nuorisotyö   

Digitaalisen median ja teknologian ennakoiva hyödyntäminen tai käsitteleminen nuorisotyössä. Digitaalinen media ja teknologia voivat muodostaa nuorisotyön työkalun, toiminnon tai sisällön. Digitaalinen nuorisotyö ei ole nuorisotyön menetelmä, vaan se voidaan sisällyttää mihin tahansa nuorisotyön toimintaympäristöön ja sillä on samat tavoitteet kuin nuorisotyöllä yleensä.

Ryhmänvetäjä        

Nuorisoliikkuvuushankkeissa ryhmänvetäjä on nuorisovaihtoon tai DiscoverEU-osallisuustoimeen osallistuvien nuorten mukana oleva 18 vuotta täyttänyt aikuinen, joka huolehtii nuorten oppimisesta (Youthpass), suojelusta ja turvallisuudesta.

Epävirallinen nuorten ryhmä     

Vähintään neljän nuoren muodostama ryhmä, jolla ei ole asiaan sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaista oikeushenkilöllisyyttä, edellyttäen, että ryhmän edustajilla on kelpoisuus tehdä oikeudellisia sitoumuksia sen puolesta. Tällaiset nuorten ryhmät voivat toimia hakijoina ja kumppaneina joissain Erasmus+ -ohjelman mukaisissa toimissa. Tässä ohjelmaoppaassa nämä ryhmät rinnastetaan yksinkertaisuuden vuoksi oikeushenkilöihin (kuten järjestöihin tai oppilaitoksiin), ja ne kuuluvat Erasmus+ -ohjelman osallistujaorganisaatioiden määritelmän piiriin avaintoimen 1 toiminnoissa, joihin ne saavat osallistua. Ryhmään on kuuluttava ainakin neljä nuorta, jotka ovat iältään ohjelmassa nuoriksi määriteltyjä (13–30 vuotta). Poikkeustapauksissa ja jos kaikki ryhmän nuoret ovat alaikäisiä, ryhmää voi edustaa aikuinen. Tällä tavalla myös (alaikäisten) nuorten ryhmä voi jättää hakemuksen nuorisotyöntekijän/ohjaajan avulla.

Liikkuva toiminto  

Useammassa kuin yhdessä maassa toteutettava toiminto. Liikkuva toiminto edellyttää, että kaikki osallistujat siirtyvät samanaikaisesti.

Älykäs nuorisotyö 

Älykäs nuorisotyö tarkoittaa nuorisotyön innovatiivista kehittämistä digitaalisen nuorisotyön käytännön toteuttamisen alalla, ja se sisältää tutkimuksen, laadun ja toimintapolitiikan osa-alueet.

Nuorisotoiminta    

Koulun ulkopuolinen toiminta (esimerkiksi nuorisovaihdot, vapaaehtoistoiminta tai koulutus), johon nuori osallistuu joko yksin tai ryhmässä, erityisesti nuorisojärjestöjen kautta, ja jolle on ominaista epävirallinen oppiminen.

Nuorisotyöntekijä 

Henkilö, joka ammattinsa tai vapaaehtoistoiminnan kautta on mukana epävirallisessa oppimisessa ja tukee nuorten sosiaalista, koulutuksellista ja ammatillista kehitystä.

Youthpass    

Eurooppalainen väline, jonka tarkoituksena on edistää Erasmus+ -ohjelmalla tuettuihin hankkeisiin osallistuvien nuorten ja nuorisotyöntekijöiden oppimistulosten tunnustamista. Youthpass käsittää a) todistukset, joita osallistujat voivat saada monista ohjelman toimista, ja b) määritellyn prosessin, jolla nuoria, nuorisotyöntekijöitä ja nuorisojärjestöjä kannustetaan pohtimaan nuorisotyön ja epävirallisen oppimisen alan Erasmus+ -hankkeen oppimistuloksia. Youthpass kuuluu myös laajempaan Euroopan komission strategiaan, jolla pyritään edistämään epävirallisen ja arkioppimisen sekä nuorisotyön tunnustamista niin Euroopassa kuin sen ulkopuolella.

Tagged in:  Youth