Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Sanasto - Nuorisoala

Ohjaaja

Resurssihenkilö, joka ei ole ryhmän jäsen mutta joka tukee nuoria heidän hankkeensa valmistelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.

Yhteisöjen muodostaminen

Yhteisön luominen tai laajentaminen sellaisten henkilöiden keskuudessa, joilla on yhteinen tarve tai etu tai jotka ovat kokeneet heitä yhdistävän yhteisen kokemuksen. Yhteisöjen muodostamisprosessilla luotu yhteisö on ryhmä, jonka jäsenet vaihtavat vilkkaasti käytäntöjä ja jatkokehittämistä koskevia ideoita yhteisön itsensä hyödyksi.

Vuoropuhelumekanismit

Nuorten, nuoriso-organisaatioiden ja päätöksentekijöiden kanssa käytävä vuoropuhelu, joka toimii yhtenä nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön painopisteiden, toteuttamisen ja jatkotoimien jatkuvan yhteisen pohdinnan foorumina.

Digitaalinen Nuorisotyö

Digitaalisen median ja teknologian ennakoiva hyödyntäminen tai käsitteleminen nuorisotyössä. Digitaalinen media ja teknologia voivat muodostaa nuorisotyön työkalun, toiminnon tai sisällön. Digitaalinen nuorisotyö ei ole nuorisotyön menetelmä, vaan se voidaan sisällyttää mihin tahansa nuorisotyön toimintaympäristöön ja sillä on samat tavoitteet kuin nuorisotyöllä yleensä.

Fasilitaattori

Henkilö, joka auttaa (nuorten) ryhmää tekemään yhteistyötä paremmin, ymmärtämään, mitkä ovat yhteiset tavoitteet, ja suunnittelemaan, miten kyseiset tavoitteet voidaan saavuttaa Erasmus+ -toiminnalla

Ryhmänvetäjä

Nuorisoliikkuvuushankkeissa ryhmänvetäjä on nuorisovaihtoon tai DiscoverEU-osallisuustoimeen osallistuvien nuorten mukana oleva 18 vuotta täyttänyt aikuinen, joka huolehtii nuorten oppimisesta (Youthpass), suojelusta ja turvallisuudesta.

Epävirallinen nuorten ryhmä

Vähintään neljän nuoren muodostama ryhmä, jolla ei ole asiaan sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaista oikeushenkilöllisyyttä, edellyttäen, että ryhmän edustajilla on oikeuskelpoisuus tehdä oikeudellisia sitoumuksia sen puolesta. Tällaiset nuorten ryhmät voivat toimia hakijoina ja kumppaneina joissain Erasmus+ -ohjelman toiminnoissa. Tässä ohjelmaoppaassa nämä ryhmät rinnastetaan yksinkertaisuuden vuoksi oikeushenkilöihin (kuten järjestöihin tai oppilaitoksiin), ja ne kuuluvat Erasmus+ -ohjelman osallistujaorganisaatioiden määritelmän piiriin avaintoimen 1 toiminnoissa, joihin ne saavat osallistua. Ryhmään on kuuluttava ainakin neljä nuorta, jotka ovat iältään ohjelmassa nuoriksi määriteltyjä (13–30 vuotta). Poikkeustapauksissa ja jos kaikki ryhmän nuoret ovat alaikäisiä, ryhmää voi edustaa aikuinen. Tällä tavalla myös (alaikäisten) nuorten ryhmä voi jättää hakemuksen nuorisotyöntekijän/ohjaajan avulla.

Liikkuva toiminta

Useammassa kuin yhdessä maassa toteutettava toiminta. Liikkuva toiminta edellyttää, että kaikki osallistujat liikkuvat samanaikaisesti.

Nuorisotoiminnan paikalliset osallistujat

Oppimiseen liittyvän liikkuvuustoiminnan osallistujat, jotka matkustavat toiminnan tapahtumapaikalle alle 10 km. Tällaiset osallistujat eivät ole oikeutettuja matkatukeen, mutta toiminnosta riippuen he voivat olla oikeutettuja yksilötukeen, organisointitukeen ja osallisuustukeen.

Älykäs Nuorisotyö

Älykäs nuorisotyö tarkoittaa nuorisotyön innovatiivista kehittämistä, jossa hyödynnetään digitaalisen nuorisotyön käytäntöjä ja johon sisältyvät tutkimus-, laatu- ja toimintapoliittiset näkökulmat.

Nuorisotoiminta

Koulun ulkopuolinen toiminta (esimerkiksi nuorisovaihdot, vapaaehtoistoiminta tai koulutus), johon nuori osallistuu joko yksin tai ryhmässä, erityisesti nuoriso-organisaatioiden kautta, ja jolle on ominaista epävirallinen oppiminen.

Nuorisotyöntekijä

Henkilö, joka ammattinsa tai vapaaehtoistoiminnan kautta on mukana epävirallisessa oppimisessa ja tukee nuorten sosiaalista, koulutuksellista ja ammatillista kehitystä.

Youthpass

Eurooppalainen väline, jonka tarkoituksena on edistää Erasmus+ -ohjelmalla tuettuihin hankkeisiin osallistuvien nuorten ja nuorisotyöntekijöiden oppimistulosten tunnustamista. Youthpass käsittää a) todistukset, joita osallistujat voivat saada monista ohjelman toiminnoista, ja b) määritellyn prosessin, jolla nuoria, nuorisotyöntekijöitä ja nuoriso-organisaatioita kannustetaan pohtimaan nuorisotyöhön ja epäviralliseen oppimiseen keskittyneen Erasmus+ -hankkeen oppimistuloksia. Youthpass kuuluu myös laajempaan Euroopan komission strategiaan, jolla pyritään edistämään epävirallisen ja arkioppimisen sekä nuorisotyön tunnustamista niin Euroopassa kuin sen ulkopuolella.

Tagged in:  Youth