Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kuidas taotleda?

<p>Programmi Erasmus+ raames pakutakse organisatsioonidele ja üksikisikutele erinevaid võimalusi. Sõltuvalt sellest programmi osast, mille raames soovite taotluse esitada, võib ettevalmistus- ja taotlusmenetlus siiski erineda. Tutvustame teile menetlust </p>

Enne taotlemist: 

üldine konkursikutse

Igal aastal avaldatakse üldine konkursikutse, mis pakub võimalusi hariduse, koolituse, noorte ja spordi valdkonnas tegutsevatele organisatsioonidele ja üksikisikutele. Konkursikutse sisaldab programmi eesmärke, ülevaadet hõlmatud meetmetest, potentsiaalsete osalejate abikõlblikkust, projektide eelarvet ja kestust ning iga meetme puhul kohaldatavaid esitamistähtaegu. Saate viimase konkursikutsega tutvuda konkursikutsete jaotises. Lisaks sellele avaldatakse mõned konkreetsed konkursikutsed tsentraliseeritult Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) veebisaidil.

Programmijuhend

Üksikasjalikum ülevaade nende meetmete tingimustest ja nõuetest, millega seoses võite üldise konkursikutse raames taotluse esitada, on esitatud Erasmus+ programmijuhendis. See on põhidokument kõigile, kes kaaluvad kandideerimist, ning seda saab lugeda kas veebis või PDF-failina alla laadida. 

Kes saavad osaleda?

Erasmus+ on avatud laiale üksikisikute ja organisatsioonide ringile, kuid nende võimalused osaleda on meetmete ja riikide kaupa erinevad. Osaleda võivad riigid jagunevad kahte peamisesse kategooriasse: 

  • programmiriigid: saavad täielikult osaleda kõigis programmi Erasmus+ meetmetes;
  • partnerriigid: võivad osaleda teatavates programmi meetmetes vastavalt konkreetsetele kriteeriumidele või tingimustele.

Lisateavet abikõlblike riikide kohta leiate vastavast Erasmus+ programmijuhendi jaotisest. 

Registreerumine 

Enne kui saate oma organisatsiooni registreerida, peate looma EU Logini konto. EU Logini autentimisteenus (varem ECAS) on rakendus kasutaja autentimiseks sisselogimisel paljudesse erinevatesse komisjoni infosüsteemidesse. 

See, kus te registreerute, sõltub sellest, kas meedet, mille raames te soovite taotluse esitada, haldab Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA) või riiklik büroo

Lisateavet leiate jaotisest Organisatsioonide registreerimine

Kui soovite taotluse esitada üksikisikuna, peate selles osas kokkuleppele jõudma organisatsiooniga, kuhu te kuulute (nt oma ülikooliga).

Kuidas programmi hallatakse?

Programmi Erasmus+ haldavad Euroopa Komisjon, Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet, kõigis programmiriikides asuvad riiklikud bürood ning osades partnerriikides asuvad riiklikud ametid.

Tsentraliseeritud tegevust haldavad Euroopa tasandil Euroopa Komisjon ja Brüsselis asuv Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet, mida nimetatakse lihtsalt ka rakendusametiks. Tsentraliseeritud projektid on suuremad ja strateegilisemad, et lahendada konkreetseid probleeme kogu Euroopas.

Detsentraliseeritud tegevust haldavad otse programmiriikides asuvad riiklikud bürood või väljaspool ELi-välistes riikides asuvad riiklikud Erasmus+ ametid. Enamik neist projektidest viiakse ellu riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil ning need keskenduvad riikidevahelisele vahetusele. 

Lisateavet saate jaotisest Kuidas programmi hallatakse?  

Võimalused

Üksikisikud

Erasmus+ pakub igas vanuses inimestele mitmesuguseid võimalusi teadmiste ja kogemuste täiendamiseks ning vahetamiseks eri riikide asutustes ja organisatsioonides. Uurige, millised võimalused on üksikisikutel, nagu üliõpilastel, töötajatel, praktikantidel, õpetajatel, noortel ja noorsootöötajatel, ning saage teada ka palju muud. 

Organisatsioonid

Erasmus+ pakub võimalusi paljudele eri organisatsioonidele, nagu ülikoolid, koolid, haridus- ja koolitusasutused, eksperdirühmad, teadusasutused ning eraettevõtjad. Lisateave organisatsioonidele pakutavate võimaluste kohta. 

Taotlemisprotsess

Sõltuvalt sellest programmi osast, mille raames soovite taotluse esitada, peate täitma konkreetse taotlusvormi.

Tavaliselt toimub see meie veebivormi vahendusel; palun järgige etapiviisilist juhendit, milles selgitatakse, kuidas seda vormi kasutada. 

Riiklike büroode hallatavate detsentraliseeritud tegevuste puhul kasutage palun veebisaiti Erasmus+ taotlused.

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) hallatavate tsentraliseeritud tegevustega seotud taotlusvormide ja valikumenetluse kohta saab teavet EACEA veebisaidilt.

Pärast taotlemist

Lisateavet taotluse hindamise ja kontrollimise kohta leiate programmijuhendi C osast – „Teave taotlejatele“.

Don’t forget

Make sure that you have already registered your organisation before you start your application.

Read about registering

Applying with a project partner

The partner search on the EU's Funding and Tenders portal helps you search for potential partners for your proposal.

Search for a potential project proposal partner

After you have applied

See what happens