Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mobilitet for elever og personale på skoleuddannelser

Dette tiltag støtter skoler og andre organisationer inden for skoleuddannelse, der ønsker at tilrettelægge mobilitetsaktiviteter for elever og personale.

Der ydes støtte til en lang række aktiviteter, herunder job shadowing og faglige efteruddannelseskurser for personale, individuel mobilitet og gruppemobilitet for elever, indbudte eksperter og andre aktiviteter som beskrevet nedenfor.

De deltagende organisationer bør aktivt fremme inklusion og mangfoldighed, miljømæssig bæredygtighed og digital uddannelse gennem deres aktiviteter: ved at udnytte programmets specifikke finansieringsmuligheder til disse formål, ved at øge deltagernes bevidsthed, ved at dele bedste praksis og ved at vælge en passende udformning til deres aktiviteter.

Tiltagets Mål

Dette tiltag har til formål at give enkeltpersoner læringsmuligheder og støtte internationaliseringen og den institutionelle udvikling af skoler og andre organisationer inden for skoleuddannelse. Dette tiltag har specifikt til formål at:

Styrke den europæiske dimension af undervisning og læring ved at:

 • fremme værdierne inklusion og mangfoldighed, tolerance og demokratisk deltagelse
 • fremme viden om fælles europæisk kulturarv og mangfoldighed
 • støtte udviklingen af faglige netværk i hele Europa.

Højne kvaliteten af undervisning og læring inden for skoleundervisning ved at:

 • støtte den faglige udvikling blandt lærere, skoleledere og andet skolepersonale
 • fremme brugen af nye teknologier og innovative undervisningsmetoder
 • forbedre sprogindlæring og den sproglige mangfoldighed i skoler
 • støtte udvekslingen og overførslen af bedste praksis inden for undervisning og skoleudvikling.

Bidrage til oprettelsen af det europæiske uddannelsesområde ved at:

 • opbygge skolernes kapacitet til at indgå i grænseoverskridende dialoger og samarbejde og gennemføre mobilitetsprojekter af høj kvalitet
 • gøre læringsmobilitet til en realistisk mulighed for enhver elev i skoleuddannelse
 • fremme anerkendelsen af elevers og personales læringsresultater i forbindelse med mobilitetsperioder i udlandet.

Hvordan får man adgang til mobilitetsmuligheder under Erasmus+?

Skoler og andre organisationer inden for skoleuddannelse kan ansøge om finansiering på to måder:

 • Kortvarige mobilitetsprojekter for elever og personale — disse projekter giver ansøgerorganisationerne mulighed for at tilrettelægge forskellige mobilitetsaktiviteter med en varighed på 6-18 måneder. Kortvarige projekter er det bedste valg for organisationer, der ansøger om Erasmus+ for første gang, eller organisationer, der kun ønsker at tilrettelægge et begrænset antal aktiviteter.
 • Akkrediterede mobilitetsprojekter for elever og personale — disse projekter er åbne for organisationer med en Erasmus-akkreditering inden for skoleuddannelse. Denne særlige finansieringsmulighed giver akkrediterede organisationer mulighed for regelmæssigt at modtage støtte til mobilitetsaktiviteter, som bidrager til den løbende gennemførelse af deres Erasmus-plan. Erasmus-akkrediteringer er åbne for alle organisationer, der ønsker regelmæssigt at tilrettelægge mobilitetsaktiviteter. Der kræves ikke tidligere erfaring med programmet for at ansøge. Se guidens kapitel om Erasmus-akkreditering inden for voksenuddannelse, erhvervsuddannelse og skoleuddannelse for flere oplysninger om denne mulighed.

Organisationer kan desuden tilslutte sig programmet uden at indgive en ansøgning ved at:

 • Tilslutte sig et eksisterende Erasmus+-mobilitetskonsortium, der ledes af en akkrediteret koordinator af et mobilitetskonsortium i deres land, som optager nye medlemmer i deres konsortium
 • Modtagelse af deltagere fra et andet land: En organisation kan modtage — være vært for — lærende eller personale fra en partnerorganisation i udlandet. En organisation, der er værtsorganisation, har gode muligheder for at få erfaringer med programmet og etablere partnerskaber, inden den selv ansøger.

Skoler opfordres til at deltage i eTwinning: et onlinefællesskab, der hostes på en sikker platform og er tilgængeligt for lærere og personale, der er verificeret af den nationale eTwinning-støtteenhed. Med eTwinning kan skoler oprette fælles virtuelle klasseværelser og gennemføre projekter med andre skoler. Dette giver lærere mulighed for at diskutere og samarbejde med kolleger og deltage i forskellige faglige udviklingsmuligheder. eTwinning er også det perfekte miljø til at finde partnere til fremtidige projekter.

Skoler og lærere opfordres desuden til at anvende SELFIE-værktøjerne: et gratis flersproget og webbaseret selvrefleksionsværktøj, som Kommissionen har udviklet for at hjælpe skoler og lærere med at udvikle deres digitale kapacitet. Værktøjet for lærere giver lærerne mulighed for at vurdere deres digitale kompetencer og få feedback om deres styrker og svagheder med hensyn til viden eller kompetencer, og hvad de kan videreudvikle. Grupper af undervisere kan også samarbejde om at bruge værktøjet og udvikle en uddannelsesplan. SELFIE-værktøjerne kan tilgås online på adressen: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital

Planlægning af et projekt

Ansøgerorganisationen er den vigtigste aktør i et projekt under nøgletiltag 1. Ansøgeren udarbejder og indsender ansøgningen, underskriver tilskudsaftalen, gennemfører mobilitetsaktiviteterne og rapporterer til det nationale agentur. Ansøgningsproceduren for både kortvarige projekter og Erasmus-akkrediteringen fokuserer på ansøgerorganisationens behov og planer.

Mobilitetsaktiviteter i et mobilitetsprojekt kan være udgående eller indgående. De fleste typer tilgængelige aktiviteter er udgående mobilitetsaktiviteter. Dette betyder, at ansøgerorganisationen optræder som en sendeorganisation: Den udvælger deltagerne og sender dem til en værtsorganisation i udlandet. Det tilskyndes, at skolerne udnytter disse muligheder og tilrettelægger dialoger eller fælles aktiviteter med en eller flere partnerskoler. I dette tilfælde bør hver deltagende skole ansøge om Erasmus+-finansiering eller tilslutte sig et eksisterende konsortium. For at gøre det nemmere at finde partnere tilbyder Erasmus+ værktøjer til at finde partnere i udlandet som en del af European School Education Platform (https://school-education.ec.europa.eu/).

Der er desuden særlige typer indgående aktiviteter, der giver ansøgerorganisationer mulighed for at invitere eksperter eller undervisere under uddannelse til deres organisation. Formålet med indgående aktiviteter er ikke at skabe tovejsudvekslinger, men at hente personer til ansøgerorganisationen, der kan hjælpe med at udvikle og internationalisere den.

Gennemførelsen af alle de aktiviteter, der støttes under dette tiltag, skal ske i overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne. Erasmus-kvalitetsstandarderne dækker konkret gennemførelsespraksis for projektopgaver som f.eks. udvælgelse og forberedelse af deltagere, definition, evaluering og anerkendelse af læringsresultater, deling af projektresultater osv. Erasmus-kvalitetsstandarderne findes i deres helhed på Europa-webstedet via følgende link: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools.

Horisontale dimensioner

Alle mobilitetsprojekter bør integrere følgende dimensioner, der er fælles for hele Erasmus+-programmet:

Inklusion og mangfoldighed

I overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne skal organisationer, der modtager støtte fra programmet, sikre, at de tilbyder mobilitetsmuligheder på en inkluderende og retfærdig måde til deltagere fra enhver baggrund. Udvælgelsen af lærende til at deltage i projektaktiviteterne bør ske på baggrund af centrale faktorer som f.eks. deltagernes motivation, kvalifikationer samt personlige udviklings- og læringsbehov. Udvælgelsen af personaledeltagere bør ligeledes sikre, at fordelene ved deres faglige udvikling bliver tilgængelige for alle lærende i organisationen.

Under forberedelsen, gennemførelsen og opfølgningen af mobilitetsaktiviteter bør sende- og værtsorganisationerne inddrage deltagerne i vigtige beslutninger for at sikre for at sikre, at hver deltager får det maksimale udbytte af aktiviteterne.

Tilskudsmodtagere og andre deltagende organisationer, der udbyder uddannelse, opfordres til aktivt at skabe og fremme mobilitetsmuligheder i deres akademiske kalender og fastlægge standardtiltag for tilbagevendende deltagere.

Miljømæssigt bæredygtig og ansvarlig praksis

I overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne skal organisationer, der modtager støtte fra programmet, fremme en miljømæssigt bæredygtig og ansvarlig adfærd blandt deres deltagere med henblik på at øge bevidstheden om vigtigheden af at reducere eller kompensere for mobilitetsaktiviteternes miljøaftryk. Disse principper bør afspejles i forberedelsen og gennemførelsen af alle programaktiviteter, især ved at bruge specifik støtte fra programmet til fremme af bæredygtige transportformer. Organisationer, der tilbyder uddannelse, bør integrere disse principper i deres daglige arbejde og bør aktivt fremme en holdnings- og adfærdsændring blandt deres lærende og personale.

Digital omstilling inden for uddannelse

I overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne støtter programmet alle deltagende organisationer i deres indsats for at indarbejde brugen af digitale værktøjer og læringsmetoder som supplement til deres fysiske aktiviteter, for at forbedre samarbejdet mellem partnerorganisationer og for at forbedre kvaliteten af deres læring og undervisning. Deltagende personale kan også få gavn af praktikophold vedrørende digitale muligheder: mobilitetsaktiviteter, hvor de kan erhverve sig digitale færdigheder: og udvikle deres kapacitet til at undervise og løse andre opgaver ved hjælp af digitale værktøjer. Sådanne aktiviteter kan tilrettelægges ved hjælp af de forskellige tilgængelige formater for personalemobilitet.

Deltagelse i det demokratiske liv

Programmet har til formål at hjælpe deltagerne med at opdage fordelene ved aktivt medborgerskab og deltagelse i det demokratiske liv. De støttede mobilitetsaktiviteter bør styrke deltagelsesfærdigheder inden for forskellige dele af civilsamfundet og udviklingen af sociale og interkulturelle kompetencer, kritisk tænkning og mediekendskab. Projekterne bør så vidt muligt give mulighed for at deltage i det demokratiske liv og støtte socialt engagement og aktivt medborgerskab gennem formelle eller ikkeformelle læringsaktiviteter. De bør også forbedre deltagernes forståelse af Den Europæiske Union og EU's fælles værdier, respekt for demokratiske principper, den menneskelige værdighed og principperne om enhed og mangfoldighed, tværkulturel dialog samt den europæiske sociale, kulturelle og historiske arv.

Aktiviteter

I dette afsnit præsenteres de typer aktiviteter, der kan støttes med Erasmus+-midler, i forbindelse med både kortvarige projekter og akkrediterede projekter.

I forbindelse med alle aktiviteter kan der ydes yderligere støtte til personer, der ledsager deltagere med færre muligheder, mindreårige eller unge, som kræver tilsyn. Ledsagere kan få støtte til hele eller en del af aktivitetens varighed.

Mobilitet for personale

Tilgængelige formater

 • Job shadowing (2-60 dage)
 • Undervisningsopgaver (2-365 dage)
 • Kurser og uddannelse (2-30 dage, højst 10 dages kursusgebyrer pr. deltager)

Ud over fysisk mobilitet kan alle mobilitetsaktiviteter for personale være blandet med virtuelle aktiviteter. De minimums- og maksimumsvarigheder, der er anført ovenfor, gælder for den fysiske mobilitetskomponent.

Job shadowing: Deltagerne kan opholde sig i en periode hos en værtsorganisation i et andet land med henblik på at lære ny praksis og få nye idéer gennem observation og interaktion med kolleger, eksperter eller andre fagfold i deres daglige arbejde i værtsorganisationen.

Undervisning eller uddannelse: Deltagerne kan i en periode undervise lærende i en værtsorganisation i et andet land med det formål at lære gennem samarbejde og udveksling med kolleger.

Kurser og uddannelse: Deltagerne kan få udbytte af et struktureret kursus eller et lignende tilbud leveret af kvalificerede fagfolk baseret på et allerede fastlagt kursusindhold og læringsudbytte. Kurset skal have deltagere fra mindst to forskellige lande og skal give deltagerne mulighed for at interagere med de andre lærende og med underviserne. Der gives ikke tilskud til fuldstændigt passive aktiviteter, f.eks. deltagelse i foredrag, taler eller massekonferencer.

Ansøgerne bør være opmærksomme på, at alle kursusudbydere er fuldstændigt uafhængige af Erasmus+-programmet og optræder som tjenesteudbydere på et frit marked. Den tilskudsmodtagende organisation er derfor ansvarlig for valget af kurser og uddannelse. Følgende kvalitetsstandarder er udformet med henblik på at vejlede ansøgerne, når de skal vælge kursusudbydere: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en

Tilskudsberettigede deltagere

Tilskudsberettigede deltagere omfatter lærere, skoleledere, og alle ikke-undervisende eksperter og medarbejdere, der arbejder med skoleundervisning.

Tilskudsberettiget ikke-undervisende personale omfatter personale inden for skoleuddannelse, enten på skoler (undervisningsassistenter, pædagogiske vejledere, psykologer osv.) eller i andre organisationer, som er aktive inden for skoleuddannelse (f.eks. undervisningsinspektører, vejledere, politikkoordinatorer med ansvar for skoleuddannelse osv.).

Deltagerne skal arbejde i sendeorganisationen eller skal regelmæssigt arbejde sammen med sendeorganisationen og medvirke til at gennemføre organisationens kerneaktiviteter (f.eks. eksterne undervisere, eksperter eller frivillige).

I alle tilfælde skal de opgaver, der knytter deltageren til sendeorganisationen, være dokumenteret på en måde, der gør det muligt for det nationale kontor at kontrollere denne tilknytning (f.eks. med en arbejds- eller voluntøraftale, en opgavebeskrivelse eller et tilsvarende dokument). De nationale agenturer skal en gennemsigtig og konsekvent praksis for, hvad der udgør acceptable samarbejdsforhold og acceptabel dokumentation i deres nationale kontekst.

Godkendte aktivitetssteder

Aktiviteterne skal finde sted i udlandet, i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet.

Mobilitet for lærende

Tilgængelige formater

 • Gruppemobilitet for skoleelever (2-30 dage, mindst to elever pr. gruppe)
 • Kortvarig læringsmobilitet for elever (10-29 dage)
 • Langvarig læringsmobilitet for elever (30-365 dage)

Ud over fysisk mobilitet kan alle mobilitetsaktiviteter for elever være blandet med virtuelle aktiviteter. De minimums- og maksimumsvarigheder, der er anført ovenfor, gælder for den fysiske mobilitetskomponent.

Gruppemobilitet for skoleelever: En gruppe elever fra sendeskolen kan undervises sammen med deres kammerater i et andet land. Den udsendende skole skal udforme læringsaktiviteterne i samarbejde med en partnerskole i værtslandet1 . Lærere eller andre kvalificerede undervisere fra sendeskolen skal ledsage eleverne i hele aktivitetens varighed og lede læringsprocessen. Andre voksne kan efter behov også være ledsagere for at støtte de ledsagende lærere2 .

Kortvarig læringsmobilitet for skoleelever: Eleverne kan tilbringe en periode i udlandet for at blive undervist på en partnerskole eller gennemføre et praktikophold i en anden relevant organisation i udlandet. Der skal fastlægges et individuelt læringsprogram for hver deltager. For deltagere med færre muligheder kan mobiliteten tilrettelægges med en minimumsvarighed på to dage, hvis det er begrundet.

Langvarig læringsmobilitet for skoleelever: Eleverne kan tilbringe en periode i udlandet for at blive undervist på en partnerskole eller gennemføre et praktikophold i en anden relevant organisation i udlandet. Der skal fastlægges et individuelt læringsprogram for hver deltager. Alle deltagere skal modtage obligatorisk undervisning inden afrejse, og der ydes ekstra tilskud til organisatorisk støtte og sproglig bistand.

Tilskudsberettigede deltagere

De deltagende elever skal være indskrevet i et uddannelsesprogram ved den udsendende skole3 .

Elever, der undervises uden for institutionelle rammer i lande, hvor en sådan praksis anvendes, kan også deltage4 .

Godkendte aktivitetssteder

Aktiviteterne skal finde sted i udlandet, i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet.

Gruppemobilitet for skoleelever skal finde sted på en værtsskole. Undtagelsesvis kan aktiviteterne gennemføres et andet sted i værtsskolens land, hvis et andet sted er bedre egnet i medfør af aktivitetens indhold og kvalitet. I dette tilfælde anses rejseomkostninger for deltagere fra værtsskolen til aktivitetsstedet ikke for en tværnational mobilitetsaktivitet. Der kan derfor ikke anmodes om yderligere midler til dette formål.

Gruppemobilitet for elever kan desuden finde sted på en EU-institutions hjemsted, hvis aktiviteten er tilrettelagt af eller i samarbejde med en EU-institution5 .

Uanset aktivitetsstedet skal gruppeaktiviteter involvere elever fra mindst to EU-medlemsstater eller tredjelande, der er associeret med programmet.

Andre støttede aktiviteter

Tilgængelige formater

 • Indbudte eksperter (2-60 dage)
 • Modtagelse af lærere og undervisere under uddannelse (10-365 dage)

Indbudte eksperter: Skoler kan invitere undervisere, lærere, politiske eksperter eller andre kvalificerede fagfolk fra udlandet, som kan hjælpe med at forbedre undervisningen og læringen på modtageskolen. Indbudte eksperter kan f.eks. tilbyde videreuddannelse af modtageskolens personale, demonstrere nye undervisningsmetoder eller hjælpe med at overføre god praksis for organisation og forvaltning.

Modtagelse af lærere og undervisere under uddannelse: Ansøgerorganisationer kan modtage undervisere under uddannelse, der ønsker at gennemføre en praktikperiode i udlandet. Modtageorganisationen (værtsorganisationen) vil modtage støtte til at etablere aktiviteten, men rejsetilskud og individuel støtte til deltageren ydes af den udsendende institution (som kan ansøge om støtte fra Erasmus+ til dette formål).

Tilskudsberettigede deltagere

Indbudte eksperter kan være enhver person fra en anden EU-medlemsstat eller et andet tredjeland, der er associeret med programmet, som besidder ekspertise, der er relevant for den inviterende organisations behov og målsætninger.

Modtagelse af lærere og undervisere under uddannelse tilbydes deltagere, som er indskrevet i eller for nylig har afsluttet6 en læreruddannelse (eller et lignende uddannelsesprogram for undervisere) i en anden EU-medlemsstat eller et andet tredjeland, der er associeret med programmet.

Godkendte aktivitetssteder

Aktivitetsstedet for indbudte eksperter og lærere/undervisere under uddannelse er altid den tilskudsmodtagende organisation (herunder konsortiemedlemmer).

Forberedende besøg

Hvad er et forberedende besøg?

Et forberedende besøg er et besøg i en kommende værtsorganisation, der aflægges af personale fra sendeorganisationen med henblik på at forberede en mobilitetsaktivitet for lærende eller personale.

Hvornår kan et forberedende besøg tilrettelægges?

Der skal være en klar begrundelse for hvert forberedende besøg, som skal medvirke til at forbedre inklusiviteten, omfanget og kvaliteten af mobilitetsaktiviteterne.

Forberedende besøg kan f.eks. tilrettelægges for bedre at kunne forberede mobilitet for deltagere med færre muligheder, for at indlede samarbejdet med en ny partnerorganisation eller for at forberede længerevarende mobilitetsaktiviteter.

Forberedende besøg kan arrangeres for enhver type mobilitet for lærende og personale, bortset fra "kurser og uddannelse".

Hvem kan deltage i et forberedende besøg?

Forberedende besøg kan gennemføres af alle personer, der er berettigede til at deltage i mobilitetsaktiviteter for personale, og som er involveret i tilrettelæggelsen af projektet.

Undtagelsesvis kan lærende, som skal deltage i længerevarende læringsmobilitet, og deltagere med færre muligheder deltage i forberedende besøg vedrørende deres aktiviteter.

Højst tre personer kan deltage i et forberedende besøg, og der kan højst arrangeres et forberedende besøg pr. værtsorganisation.

Hvor kan forberedende besøg finde sted?

Forberedende besøg finder sted i den kommende værtsorganisations lokaler eller på et andet sted, hvor der er planlagt mobilitetsaktiviteter. De regler, der gælder for mobilitetsprojekter for lærende og personale, gælder også forberedende besøg vedrørende disse aktiviteter.

Kortvarige mobilitetsprojekter for elever og personale inden for skoleuddannelse

Kortvarige mobilitetsprojekter for elever og personale er en ukompliceret og enkel mulighed for at drage fordel af Erasmus+-programmet. De har til formål at sætte organisationer i stand til at tilrettelægge få aktiviteter på en nem måde og opnå erfaring med programmet.

For at kortvarige projekter skal forblive simple, er der fastsat en grænse for antallet af deltagere og projektvarigheden. Formatet kan kun benyttet af individuelle organisationer og ikke af koordinatorer af konsortier. Akkrediterede organisationer kan ikke ansøge om kortvarige projekter, da de allerede har permanent adgang til Erasmus+-finansiering.

Ansøgningen om kortvarige projekter indeholder en liste over og en beskrivelse af de aktiviteter, som ansøgerorganisationen planlægger at tilrettelægge.

Kriterier for tilskudsberettigelse

Tilskudsberettigede organisationer: Hvem kan ansøge?

Følgende organisationer kan ansøge7 :

 1. Skoler, der tilbyder almen undervisning inden for førskoleundervisning, på primærtrinnet og på sekundærtrinnet8
 2. Lokale og regionale offentlige myndigheder, koordinerende organer og andre organisationer, som varetager en rolle på området for skoleuddannelse.

Organisationer med en Erasmus-akkreditering inden for skoleuddannelse kan ikke ansøge om kortvarige projekter.

Tilskudsberettigede lande

Ansøgerorganisationer skal være etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet.

Hvor sendes ansøgningen til?

Ansøgninger skal indsendes til det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

Ansøgningsfrister

Runde 1 (for alle nationale agenturer): 23. februar kl. 12.00.00 (Bruxellestid)

Runde 2: De nationale agenturer kan vælge at åbne en ny frist (runde 2). I så fald oplyser det nationalt agentur ansøgerne om dette på dets websted. For runde 2 skal ansøgerne indsende deres ansøgninger senest den 4. oktober kl. 12.00.00 (Bruxellestid).

Projektets startdatoer

Projekter kan vælge mellem følgende startdatoer:

 • Runde 1: mellem den 1. juni og den 31. december samme år
 • Runde 2 (hvis åben): mellem den 1. januar og den 31. maj i det følgende år

Projektets varighed

Mellem 6 og 18 måneder

Antal ansøgninger

For hver udvælgelsesrunde kan en organisation kun ansøge om et kortvarigt projekt inden for skoleuddannelse.

Organisationer, der modtager tilskud til et kortvarigt projekt i den første ansøgningsrunde, kan ikke ansøge om anden runde af den samme indkaldelse af forslag.

Inden for en periode på fem på hinanden følgende indkaldelsesår kan organisationer højst modtage tre tilskud til kortvarige projekter inden for skoleuddannelse. Tilskud modtaget i perioden 2014-2020 medregnes ikke.

Tilskudsberettigede aktiviteter

Alle typer aktiviteter inden for skoleuddannelse. Se afsnittet "Aktiviteter" for en detaljeret liste og regler.

For at være tilskudsberettigede skal ansøgningerne omfatte mindst én mobilitetsaktivitet for personale eller lærende.

Projektets omfang

En ansøgning om et kortvarigt projekt kan højst have 30 deltagere i mobilitetsaktiviteter.

Forberedende besøg og deltagende ledsagere medregnes ikke i dette antal.

Støtteorganisationer

En støtteorganisation er en organisation, der bistår en tilskudsmodtagende organisation med de praktiske aspekter af projektgennemførelsen, som ikke vedrører centrale projektopgaver som defineret i Erasmus-kvalitetsstandarderne.

Alle organisationer, der er aktive på uddannelsesområdet, kan være støtteorganisationer. Støtteorganisationers rolle og forpligtelser skal fastlægges mellem dem og den tilskudsmodtagende organisation. Støtteorganisationen handler under tilsyn af den tilskudsmodtagende organisation, som i sidste ende er ansvarlig for resultaterne og kvaliteten af de gennemførte aktiviteter. Alle bidrag fra støtteorganisationer skal være i overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne.

Tildelingskriterier

De indgivne ansøgninger vurderes ved at tildele point ud af et maksimalt antal på 100 baseret på nedenstående tildelingskriterier og vægtninger. For at komme betragtning til en sådan tildeling skal ansøgerne opfylde følgende tærskelværdier:

 • mindst 60 ud af de maksimale 100 point og
 • mindst halvdelen af det højest mulige antal point i hver af de tre kategorier af tildelingskriterier.

Relevans (højst 30 point)

I hvor høj grad:

 • ansøgerens profil, erfaring, aktiviteter og målgruppe af lærende har relevans for det pågældende skoleuddannelsesområde
 • projektforslaget er relevant for tiltagets mål
 • projektforslaget er relevant for følgende specifikke prioriteter:
  • støtte til førstegangsdeltagere og mindre erfarne organisationer
  • støtte til deltagere i langvarig læringsmobilitet for elever
  • støtte til deltagere med færre muligheder

Kvaliteten af projektets udformning (højst 40 point)

I hvor høj grad:

 • målene for det foreslåede projekt imødekommer behovene hos ansøgerorganisationen, dens personale og lærende på en tydelig og konkret måde
 • indholdet af de foreslåede aktiviteter og balancen mellem de forskellige typer aktiviteter er hensigtsmæssig med henblik på at nå projektmålene
 •  der er en klar arbejdsplan for hver af de foreslåede aktiviteter
 • projektet omfatter miljømæssigt bæredygtig og ansvarlig praksis
 • projektet anvender digitale værktøjer (navnlig eTwinning) og læringsmetoder for at supplere de fysiske mobilitetsaktiviteter og for at forbedre samarbejdet med partnerorganisationer.

Kvaliteten af opfølgende tiltag (højst 30 point)

I hvor høj grad:

 • ansøgeren tydeligt har fastlagt opgaverne og ansvarsområderne for gennemførelse af aktiviteter i overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne
 • ansøgeren har foreslået konkrete og logiske skridt til at integrere resultaterne af deres mobilitetsaktiviteter i organisationens almindelige arbejde
 • ansøgeren har foreslået en passende metode til evaluering af projektresultaterne
 • ansøgeren har foreslået konkrete og effektive foranstaltninger til at formidle projektresultaterne internt i ansøgerorganisationen, dele resultaterne med andre organisationer og offentligheden og anerkende Den Europæiske Unions finansiering offentligt.

Akkrediterede mobilitetsprojekter for elever og personale inden for skoleuddannelse

Organisationer med en Erasmus-akkreditering inden for skoleuddannelse kan ansøge om finansiering under en særlig finansieringsmulighed, som kun er åben for dem. Ansøgningerne baseres på den tidligere godkendte Erasmus-plan, så der kræves ikke en detaljeret liste over og beskrivelse af de planlagte aktiviteter. I stedet fokuserer ansøgningerne på at anslå det budget, der kræves til den næste serie af aktiviteter.

Kriterier for tilskudsberettigelse

Tilskudsberettigede organisationer: Hvem kan ansøge?

Organisationer med en gyldig Erasmus-akkreditering inden for skoleuddannelse kan ansøge.

Mobilitetskonsortium

Organisationer med en Erasmus-akkreditering for koordinatorer af mobilitetskonsortier skal ansøge efter formatet for mobilitetskonsortiet.

Listen over medlemmer af mobilitetskonsortiet skal indgives sammen med ansøgningen og skal omfatte mindst én medlemsorganisation ud over koordinatoren.

Enhver organisation, der opfylder kriterierne for Erasmus-akkreditering inden for det samme område, kan blive medlem af et mobilitetskonsortium. Alle de planlagte medlemsorganisationer i det pågældende konsortium skal være fra den samme EU-medlemsstat eller det samme tredjeland, der er associeret med programmet, som koordinatoren af mobilitetskonsortiet9 . Konsortiemedlemmer skal ikke have en Erasmus-akkreditering.

Organisationer, der deltager i et mobilitetskonsortium, kan modtage støtte til gennemførelse af højst to tilskudsaftaler under nøgletiltag 1 på området for skoleuddannelse under den samme indkaldelse af forslag. Skoleuddannelsesorganisationer, der modtager tilskud til et kortvarigt projekt eller et akkrediteret projekt, kan derfor også deltage i ét mobilitetskonsortium for skoleuddannelsesorganisationer som medlemsorganisationer. Andre organisationer kan deltage i op til to mobilitetskonsortier.

Hvor sendes ansøgningen til?

Ansøgninger skal indsendes til det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

Ansøgningsfrist

23. februar kl. 12.00.00 (Bruxellestid)

Projektets startdato

1 juni samme år

Projektets varighed

Alle akkrediterede projekter vil i første omgang have en varighed på 15 måneder. Efter 12 måneder vil alle tilskudsmodtagere få mulighed for at forlænge deres projekt til en samlet varighed på 24 måneder.

Antal ansøgninger

Akkrediterede organisationer kan kun ansøge én gang pr. udvælgelsesrunde.

Tilskudsberettigede aktiviteter

Alle typer aktiviteter inden for skoleuddannelse. Se afsnittet "Aktiviteter" for en detaljeret liste og regler.

For at være tilskudsberettigede skal ansøgningerne omfatte mindst én mobilitetsaktivitet for personale eller lærende.

Projektets omfang

Det antal deltagere, der kan deltage i akkrediterede projekter, er ikke begrænset, bortset fra eventuelle begrænsninger fastsat ved budgettildelingen.

Budgettildeling

Kvaliteten af ansøgerens Erasmus-plan er blevet vurderet i forbindelse med ansøgningen om akkreditering, og der foretages derfor ikke en kvalitativ vurdering ved budgettildelingen. Alle berettigede tilskudsansøgninger vil modtage støtte.

Det tildelte tilskudsbeløb vil afhænge af en række elementer:

 • det samlede budget, der er tilgængeligt for akkrediterede ansøgere
 • de aktiviteter, der anmodes om (herunder det anslåede budget til at gennemføre dem)
 • basis- og maksimumstilskuddet
 • følgende tildelingskriterier: ansøgerens resultater, politiske prioriteter og geografisk balance (hvis anvendt af det nationale agentur).

Detaljerede regler om grund- og maksimumstilskud, pointgivning for tildelingskriterierne, vægtning af hvert enkelt kriterium, tildelingsmetoden og det budget, der er til rådighed til godkendte projekter, vil blive offentliggjort af det nationale kontor inden fristen for indkaldelse af forslag.

Hvilke finansieringsregler gælder?

Følgende finansieringsregler gælder for kortvarige projekter og akkrediterede projekter.

Budgetpost - Organisatorisk tilskud

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger, som er direkte forbundet med gennemførelsen af mobilitetsaktiviteter, som ikke er dækket af andre omkostningskategorier.

Der kan f.eks. være tale om: forberedelse (pædagogisk, interkulturel osv.), mentorstøtte, overvågning og støtte til deltagere under mobilitet, tjenester, værktøjer og udstyr, der skal bruges til de virtuelle komponenter af blandede aktiviteter, anerkendelse af læringsresultater, deling af resultater og synliggørelse af EU-finansieringen for offentligheden.

Organisatorisk tilskud omfatter omkostningerne for både sende- og værtsorganisationerne (dog ikke for mobilitet for personale med henblik på kurser og uddannelse). Fordelingen af det modtagne tilskud aftales mellem de to organisationer.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere.

Beløb

100 EUR

 • pr. elev i gruppemobilitet med et maksimumsbeløb på 1 000 EUR pr. gruppe
 • pr. deltager i mobilitet for personale med henblik på kurser og uddannelse
 • pr. indbudt ekspert
 • pr. modtaget lærer eller underviser under uddannelse

350 EUR, 200 EUR efter deltager nr. 100 i samme aktivitetstype

 • pr. deltager i kortvarig mobilitet for lærende
 • pr. deltager i mobilitet for personale med henblik på job shadowing og undervisning eller uddannelse

500 EUR

 • pr. deltager i langvarig læringsmobilitet for lærende

Budgetpost – Rejse

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Bidrag til deltageres og ledsageres returrejseomkostninger fra oprindelseslandet til stedet for aktiviteten.

Endvidere gælder følgende: bidrag til deltageres og ledsageres returrejseomkostninger fra oprindelseslandet til stedet for uddannelse før afgang for elever, der deltager i langvarig mobilitet.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på rejseafstand og antallet af personer.

Ansøgeren skal angive afstanden mellem oprindelseslandet og stedet for aktiviteten10 ifølge Kommissionens afstandsberegner11

Beløb

Rejseafstand Almindelig rejse Grøn rejse
10-99 km 23 EUR  
100-499 km 180 EUR 210 EUR
500-1 999 km 275 EUR 320 EUR
2 000-2 999 km 360 EUR 410 EUR
3 000-3 999 km 530 EUR 610 EUR
4 000-7 999 km 820 EUR  
8 000 km og derover 1 500 EUR  

Budgetpost - Individuel støtte

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Opholdsudgifter for deltagere og ledsagere12 under aktiviteten.

Om nødvendigt ydes der støtte til opholdsomkostninger i forbindelse med rejsetid før og efter aktiviteten med højst to rejsedage for deltagere, der modtager det almindelige rejsetilskud, og højst seks rejsedage for deltagere, der modtager et grønt rejsetilskud.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af personer, opholdets varighed og modtagerland13 .

Beløb

Deltagerkategori Landegruppe 1 Landegruppe 2 Landegruppe 3
Personale 101-180 EUR 90-160 EUR 79-140 EUR
Skoleelever 45-80 EUR 39-70 EUR 34-60 EUR

Ovenstående er basissatser pr. aktivitetsdag. Hver nationalt agentur fastlægger de præcise basissatser inden for de tilladte intervaller.

Basissatsen betales indtil den 14. aktivitetsdag. Fra den 15. aktivitetsdag betales en sats på 70 % af basissatsen. Satserne afrundes til nærmeste hele euro.

Budgetpost - Støtte til inklusion

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Inklusionsstøtte til organisationer: Omkostninger vedrørende tilrettelæggelse af mobilitetsaktiviteter for deltagere med færre muligheder.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere med færre muligheder

Beløb

100 EUR pr. Deltager

Inklusionsstøtte til deltagere: Yderligere omkostninger, som er direkte forbundet med deltagere med færre muligheder og deres ledsagere (herunder begrundede rejse- og opholdsudgifter, hvis der ikke er ansøgt om tilskud til disse deltagere under budgetposterne "Rejse" og "Individuel støtte").

Finansieringsordning: faktiske omkostninger.

Tildelingsregler: Anmodningen skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur.

Beløb

100 % af de tilskudsberettigede omkostninger

Budgetpost - Forberedende besøg

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Rejse- og opholdsudgifter til deltagelse i et forberedende besøg.

Finansieringsordning: enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere.

Beløb

575 EUR pr. deltager med højst tre deltagere pr. Besøg

Budgetpost – Kursusafgifter

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger, der dækker betaling for personalemobilitetsformatet "Kurser og uddannelse".

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på aktivitetens varighed.

Beløb

80 EUR pr. deltager pr. dag en individuel medarbejder kan modtage højst 800 EUR til kursusafgifter under én tilskudsaftale.

Budgetpost - Sproglig bistand

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger forbundet med udlevering af materiale til sprogundervisning til deltagere, deres kendskab til det sprog, de skal bruge, når de studerer eller modtager undervisning under aktiviteten.

Der ydes tilskud til sproglig bistand til deltagere i personalemobilitet på mere end 30 dage og i kortvarig og langvarig individuel mobilitet for lærende. Der ydes kun tilskud, hvis deltageren ikke kan modtage Online Language Support, fordi det krævede sprog eller niveau ikke er tilgængeligt. Sidstnævnte betingelse gælder ikke for forbedret støtte, der ydes til deltagere i langvarig læringsmobilitet for elever.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere.

Beløb

150 EUR pr. deltager

Endvidere gælder følgende: 150 EUR til forbedret sproglig bistand pr. deltager i langvarig læringsmobilitet for elever

Budgetpost - Ekstraordinære omkostninger

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger til at stille en finansiel garanti, hvis det nationale agentur anmoder herom.

Høje rejseomkostninger for deltagere og deres ledsagere, som ikke dækkes af den almindelige kategori "Rejse" på grund af geografisk afstand eller andre barrierer.

Visum og visumrelaterede omkostninger, opholdstilladelser, vaccinationer, lægeattester.

Finansieringsordning: faktiske omkostninger.

Tildelingsregler: Anmodningen skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur. Høje rejseomkostninger finder anvendelse, hvis rejsetilskuddet baseret på enhedsomkostninger ikke dækker 70 % af deltagernes rejseomkostninger.

Beløb

Omkostninger til finansiel garanti: 80 % af de tilskudsberettigede omkostninger

Høje rejseomkostninger: 80 % af de tilskudsberettigede rejseomkostninger.

Visum og visumrelaterede omkostninger, opholdstilladelser, vaccinationer og lægeattester: 100 % af de tilskudsberettigede omkostninger

 • 1 Gruppeaktivitetsprogrammer, der udelukkende eller hovedsagelig består af kommercielt tilgængelige aktiviteter, f.eks. kurser på en sprogskole eller andre kommercielle "færdige" aktiviteter, er ikke tilskudsberettigede. Fælles udflugter til naturområder, kulturelle seværdigheder, internationale konkurrencer eller andet relevant indhold kan udgøre en del af aktiviteten, hvis de indgår i et bredere peerlæringsprogram, der er udarbejdet af de to skoler.
 • 2 Sende- og værtsskolerne er under alle omstændigheder ansvarlige for at sikre, at alle gældende regler og love i sende- og værtslandene overholdes.
 • 3 Definitionen af tilskudsberettigede uddannelsesprogrammer i hver EU-medlemsstat eller hvert tredjeland, der er associeret med programmet, fastlægges af den kompetente nationale myndighed og offentliggøres på det relevante nationale agenturs websted.
 • 4 Lovligheden af og betingelserne for undervisning uden for de institutionelle rammer er omfattet af hvert enkelt lands nationale lovgivning. I lande, hvor der findes sådanne muligheder, afgør den kompetente nationale myndighed, hvilke skoler der kan fungere som sendeskoler for de elever, der undervises på denne måde.
 • 5 EU-institutionernes hjemsteder er Bruxelles, Frankfurt, Luxembourg, Strasbourg og Haag. Aktiviteter på EU-institutionernes hjemsteder anses for tværnational mobilitet, og der kan anmodes om tilskud (som beskrevet i afsnittet "Hvilke finansieringsregler gælder?") for alle deltagere, uanset deres oprindelsesland.
 • 6 Nyuddannede kan deltage op til 12 måneder efter endt uddannelse. Hvis deltagerne har aftjent deres værnepligt efter endt uddannelse, forlænges denne periode med den pågældende tjenestes varighed.
 • 7 Definitionen af tilskudsberettigede organisationer i hver EU-medlemsstat eller hvert tredjeland, der er associeret med programmet, fastlægges af den kompetente nationale myndighed og offentliggøres på det relevante nationale agenturs websted sammen med relevante eksempler.
 • 8 Herunder organisationer, der tilbyder førskoleundervisning og børnepasning. Skoler med særstatus, som er under de nationale myndigheders tilsyn i et andet land (f.eks. Lycée français eller tyske skoler), skal eventuelt ansøge hos de nationale myndigheder i det tilsynsførende land. For konkrete oplysninger i det enkelte tilfælde henvises der til det nationale agentur i værtslandet eller den relevante nationale myndigheds land.
 • 9 Skoler med særstatus, som er under de nationale myndigheders tilsyn i et andet land (f.eks. Lycée français eller tyske skoler), kan deltage i mobilitetskonsortier ledet af organisationer, der er akkrediteret af det nationale agentur i det tilsynsførende land. De kan dog ikke deltage i konsortier eller kortvarige projekter ledet af nationale agenturer i to forskellige lande på samme tid.
 • 10 Hvis en person fra f.eks. Madrid (Spanien) skal deltage i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien), skal personen beregne afstanden fra Madrid til Rom (1 365,28 km) og derefter vælge det relevante afstandsinterval (dvs. 500-1 999 km). 
 • 11 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 • 12 Satserne for personale gælder for ledsagere. I særlige tilfælde, hvor en ledsager skal opholde sig i udlandet i mere end 60 dage, støttes ekstra opholdsomkostninger ud over dag 60 under budgetposten "Støtte til inklusion"
 • 13

  Grupper af modtagerlande:

  Landegruppe 1: Norge, Danmark, Luxembourg, Island, Sverige, Irland, Finland og Liechtenstein.

  Landegruppe 2: Nederlandene, Østrig, Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Cypern, Grækenland, Malta, Portugal.

  Landegruppe 3: Slovenien, Estland, Letland, Kroatien, Slovakiet, Tjekkiet, Litauen, Tyrkiet, Ungarn, Polen, Rumænien, Bulgarien, Nordmakedonien og Serbien.

Tagged in:  Skolepersonale