Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Del C – Information til ansøgerne

Alle potentielle ansøgere, der ønsker at indsende et projektforslag for at få EU-tilskud under Erasmus+-programmet, opfordres til grundigt at læse dette afsnit, som er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget1  (herefter "finansforordningen"). Alle de kontraktmæssige og finansielle bestemmelser, der gælder for de tildelte tilskud, er beskrevet i standardtilskudsaftalerne, som er tilgængelige på Europa-Kommissionens eller de nationale agenturers websteder, og for forvaltningsorganet på Funding and Tender Opportunities-portalen2 . I tilfælde af uoverensstemmelser med oplysningerne i denne guide har bestemmelserne i modeltilskudsaftalerne forrang for del C.

  • 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende EU's almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/(1046 2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1). EU's finansforordning kan findes på: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=DA.
  • 2 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.