Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Ordliste - Fælles udtryk

Ledsager

En person, der ledsager deltagere (lærende, personale, unge eller ungdomsarbejdere) i en mobilitetsaktivitet for at varetage deres sikkerhed, yde støtte og bistand samt for at bidrage til deltagernes effektive læring i løbet af forløbet. I individuelle aktiviteter kan en ledsager ledsage deltagere med færre muligheder eller unge med begrænset erfaring uden for deres eget land. Ved gruppeaktiviteter på uddannelsesområdet skal kvalificeret undervisningspersonale ledsage gruppen for at fremme læringsprocessen.

Akkreditering

En proces, der har til formål at sikre, at organisationer, der ønsker at modtage støtte fra et tiltag under Erasmus+-programmet, overholder en række kvalitative standarder eller betingelser, som Kommissionen har fastlagt for det pågældende tiltag.

Tilknyttet enhed

Følgende kan anses for tilknyttede enheder (i henhold til finansforordningens artikel 187):

 • juridiske enheder, som har en retlig eller kapitalmæssig retlig tilknytning til tilskudsmodtagerne, der hverken er begrænset til tiltaget eller er oprettet udelukkende med henblik på gennemførelsen heraf
 • flere enheder, der opfylder kriterierne for tildeling af et tilskud, og de tilsammen udgør én enhed, som kan behandles som den eneste tilskudsmodtager, herunder også når enheden er oprettet specifikt med det formål at gennemføre tiltaget.

De tilknyttede enheder skal opfylde kriterierne for tilskudsberettigelse og ikke-udelukkelse, og de udvælgelseskriterier, der gælder for ansøgerne, hvis det er relevant, men de tæller ikke med i minimumskriterierne for tilskudsberettigelse med hensyn til konsortiets sammensætning (hvis det er relevant).

Ansøger

En deltagende organisation eller uformel gruppe af unge, som indsender en ansøgning om tilskud. Ansøgere kan ansøge individuelt eller på vegne af andre organisationer, der er involveret i projektet. I sidstnævnte tilfælde udpeges ansøgeren som koordinator.

For tiltag, der forvaltes af forvaltningsorganet EACEA, er ansøgerne de deltagere, der bliver modtagere og tilknyttede enheder i tilskudsaftalen.

Ansøgningsfrist

Den seneste dato for indsendelse af ansøgningen til det nationale agentur eller forvaltningsorganet, hvis ansøgningen skal anses for antagelig.

Tilknyttede partnere

Partnere fra den offentlige eller private sektor, som bidrager til gennemførelsen af specifikke projektopgaver/aktiviteter, eller som støtter projektets markedsføring og bæredygtighed, men som ikke anses for at være modtagere og ikke modtager tilskud fra programmet som en del af projektet (de har ikke ret til at kræve betaling for omkostninger eller opkræve bidrag).

Grundlæggende færdigheder

Læse- og skrivefærdigheder, matematik, videnskab og teknologi. Disse færdigheder er omfattet af nøglekompetencerne.

Modtager

Hvis et projekt udvælges, bliver ansøgerorganisationen/-organisationerne modtager(e) af et Erasmus+-tilskud ved at underskrive en aftale med det nationale agentur, som har udvalgt projektet. Hvis ansøgningen er indgivet på vegne af andre deltagende organisationer, kan partnerne blive medmodtagere af tilskuddet.

Blandet mobilitet

Kombination af fysisk mobilitet og en virtuel komponent, som fremmer samarbejdsbaseret online læringsudveksling og teamwork.

Indkaldelse af forslag

En indkaldelse, der offentliggøres af eller på vegne af Kommissionen for inden for en given frist for at indsende forslag til et tiltag, der svarer til de mål, der forfølges, og opfylder de foreskrevne betingelser. Indkaldelser af forslag offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (C-udgaven) og/eller på relevante websteder for Kommissionen, det nationale agentur eller forvaltningsorganet.

Deltagelsescertifikat

I forbindelse med Erasmus+ et dokument, som udstedes til en person, der har gennemført en læringsaktivitet på området for uddannelse og ungdom, hvis det er relevant. Dokumentet bekræfter personens deltagelse i aktiviteten samt eventuelt læringsresultaterne.

Skrivefejl

En mindre fejl eller utilsigtet forglemmelse i et dokument, som ændrer dets betydning, såsom en slåfejl eller utilsigtet tilføjelse eller udeladelse af et ord, en sætning eller et tal.

Samfinansiering

Det princip, der indebærer, at en del af omkostningerne ved et projekt, der modtager EU-tilskud, skal afholdes af modtageren eller dækkes ved hjælp af andre udefrakommende bidrag end EU-tilskuddet.

Virksomhed

Juridiske personer etableret under civil- eller handelsretlig lovgivning, herunder kooperative selskaber, samt andre juridiske personer underlagt offentlig ret eller privatret, men ikke enheder, som arbejder uden gevinst for øje.

Konsortium

To eller flere deltagende organisationer, der går sammen om at forberede, gennemføre og følge op på et projekt eller en aktivitet under et projekt. Et konsortium kan være nationalt (dvs. med deltagelse af organisationer fra det samme land) eller internationalt (med deltagelse af organisationer fra forskellige lande).

Koordinator/Koordinerende organisation

En deltagende organisation, der ansøger om et Erasmus+-tilskud på vegne af et konsortium af partnerorganisationer.

Koordinatoren har særlige forpligtelser i henhold til tilskudsaftalen.

Digital kompetence

Omfatter sikker, kritisk og ansvarlig brug af digitale teknologier til læring, arbejde og deltagelse i samfundet, samt at man beskæftiger sig med disse teknologier. Den omfatter IT-færdigheder og digital kunnen, kommunikation og samarbejde, mediekompetence, digital indholdsproduktion (herunder programmering), sikkerhed (herunder digital tryghed og kompetencer i forbindelse med cybersikkerhed), spørgsmål vedrørende intellektuel ejendom, problemløsning og kritisk tænkning.

Foretagende

Et foretagende, der uanset størrelse, juridisk form eller sektor er engageret i økonomisk aktivitet.

Den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF)

En fælles referenceramme bestående af otte kvalifikationsniveauer udtrykt som læringsresultater med stigende kompetenceniveauer. De fungerer som konverteringsredskab mellem forskellige kvalifikationssystemer og deres niveauer. Målet med den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (EQF) er at forbedre gennemsigtigheden, sammenligneligheden og overførbarheden af folks kvalifikationer.

ESCO (flersproget europæisk klassifikationssystem for færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv)

Et system, der definerer og kategoriserer færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv, som er relevante for EU's arbejdsmarkeder og uddannelser. Det er udfærdiget på 25 europæiske sprog. Systemet indeholder jobprofiler, der viser forholdet mellem erhverv, færdigheder, kompetencer og kvalifikationer. ESCO er udviklet i et åbent IT-format og kan anvendes gratis af alle.

Etableret

Bruges vedrørende en organisation eller et organ, der opfylder visse nationale betingelser (registrering, erklæring, offentliggørelse osv.), som gør det muligt for organisationen eller organet at blive formelt anerkendt af dens/dets nationale myndighed. For uformelle grupper af unge har den juridiske repræsentants officielle bopæl samme virkning med henblik på berettigelse til at modtage Erasmus+-tilskud.

EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet

EU-lande og lande uden for EU, der har etableret et nationalt agentur, som deltager fuldt ud i Erasmus+-programmet. Listen over EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet, findes i denne guides i del A under afsnittet "Hvem kan deltage i Erasmus+-programmet?".

Europass

Europass-onlineplatformen, et tiltag under den europæiske dagsorden for færdigheder, giver enkeltpersoner og organisationer adgang til webbaserede værktøjer og oplysninger om læringsmuligheder, kvalifikationsrammer og kvalifikationer, vejledning, viden om færdigheder, selvevalueringsværktøjer og dokumentation af færdigheder og kvalifikationer og konnektivitet med lærings- og beskæftigelsesmuligheder.

Europass-platformen tilbyder også værktøjer og software til støtte for digitalt underskrevne ID'er som omhandlet i handlingsplanen for digital uddannelse gennem europæiske digitale ID'er for læring. Platformen sammenkobler nationale datakilder om læringsmuligheder og nationale kvalifikationsdatabaser eller -registre.

Europæisk NGO

I forbindelse med dette program er der tale om NGO'er, som opererer via en formelt anerkendt struktur, der er sammensat af et europæisk organ/sekretariat, som har været lovligt etableret i mindst ét år i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, og nationale organisationer/filialer i mindst ni EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet. Disse nationale organisationer/filialer skal:

 • være lovmæssigt forbundet1 med den europæiske organisation/det europæiske sekretariat
 • være aktiv på uddannelses- eller ungdomsområdet

Førstegangsansøger

Enhver deltagende organisation, der ikke tidligere har modtaget støtte som projektkoordinator (ansøger) under en given type tiltag, der støttes af dette program eller dets forgængerprogram, i de sidste syv år.

Force majeure

En uforudsigelig ekstraordinær situation eller begivenhed, der er uden for deltagerens kontrol, og som ikke kan tilskrives fejl eller forsømmelighed fra vedkommendes side.

Grønne færdigheder

Grundlæggende færdigheder, som kræves i omstillingen til en lavemissionsøkonomi, og som kan være generelle, f.eks. bæredygtigt landbrug, jordbundsbeskyttelse, energiforbrug og affaldsreduktion, eller mere tekniske, f.eks. viden om vedvarende energi.

Grøn rejse

Rejse, hvor der anvendes transportmidler med lave emissioner til størstedelen af rejsen, f.eks. bus, tog, cykel eller samkørsel.

Værts-/modtageorganisation

Den (primære) organisation, der leverer læringsindhold til deltagere i mobilitetsaktiviteter ved hjælp af egne ressourcer og ekspertise. Værtsorganisationen samarbejder med sendeorganisationen om at definere de forventede læringsresultater og de metoder, der vil blive anvendt til at opnå dem. Derefter gennemfører den læringsprogrammet og overvåger og vejleder under aktiviteten.

Uformel læring

Læringsresultater, som opstår gennem daglige aktiviteter og erfaringer, som ikke er tilrettelagt eller struktureret, hvad angår mål, tid eller støtte til læring. Den kan være utilsigtet set fra den lærendes perspektiv.

Internationalt

Vedrører i forbindelse med Erasmus+ ethvert tiltag, der involverer mindst én EU-medlemsstat eller ét tredjeland, der er associeret med programmet, og mindst ét tredjeland, der ikke er associeret med programmet.

Skyggejob

Et ophold hos en partnerorganisation i et andet land, hvor praktikanten har mulighed for at lære ved at følge, observere og bistå fagfolk i deres daglige arbejde i modtageorganisationen, udveksle god praksis, opnå færdigheder og viden og/eller opbygge langvarige partnerskaber.

Nøglekompetencer

Det grundlæggende sæt af viden, færdigheder og holdninger, som alle enkeltpersoner har brug for med henblik på personlig udfoldelse og udvikling, beskæftigelsesegnethed, social inklusion, en bæredygtig livsstil, et vellykket liv i fredelige samfund, en sundhedsbevidst tilrettelæggelse af tilværelsen og et aktivt medborgerskab, som beskrevet i Rådets henstilling 2018/C 189/01 af 22. maj 2018 om nøglekompetencer for livslang læring.

Læringsmobilitet

At flytte fysisk fra bopælslandet til et andet land for at gennemføre studier, kurser eller ikkeformel eller uformel læring.

Læringsudbytte

De resultater, som en deltager har opnået i en læringsproces i form af viden, færdigheder og kvalifikationer.

Juridisk enhed

En fysisk person eller en i henhold til national ret, EU-retten eller folkeretten oprettet og anerkendt juridisk person, der har status som juridisk person og i eget navn kan udøve rettigheder og være pålagt pligter, eller en enhed, der ikke er en juridisk person som omhandlet i finansforordningens artikel 197, stk. 2, litra c).

Den delegerede juridiske repræsentant (LEAR)

For tiltag, der forvaltes af Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur, skal dets juridiske repræsentant udpege en delegeret juridisk repræsentant (LEAR) sideløbende med valideringen af en organisation i deltagerregistret. LEAR-rollen er afgørende: Når en LEAR er godkendt af Kommissionen, har vedkommende beføjelse til at:

 • forvalte de juridiske og finansielle oplysninger om organisationen
 • forvalte adgangsrettighederne for personer i organisationen (men ikke på projektniveau)
 • udpege repræsentanter for organisationen til at underskrive tilskudsaftaler elektronisk ("juridiske underskrivere" — LSIGN) eller regnskaber ("regnskabsmæssige underskrivere" — FSIGN) via Funding and Tenders-portalen.

Alle trin i LEAR-valideringen er beskrevet på Funding & Tenders-portalen.

Mindre erfaren organisation

Enhver deltagende organisation, der ikke tidligere har modtaget støtte under en given type tiltag, der støttes af dette program eller dets forgængerprogram, mere end to gange i de sidste syv år. Denne kategori omfatter kategorien "førstegangsansøger" som defineret ovenfor.

Livslang læring

Læring i alle dens former, herunder formel, ikkeformel eller uformel, som man deltager i gennem hele livet, og som resulterer i øget viden, øgede færdigheder og øgede kompetencer eller deltagelse i samfundslivet set i et personligt, samfundsmæssigt, kulturelt, socialt og/eller beskæftigelsesmæssigt perspektiv, herunder udbud af rådgivnings- og vejledningstjenester. Det omfatter førskoleundervisning og børnepasning, almen uddannelse, erhvervsuddannelse, videregående uddannelse, voksenuddannelse, ungdomsarbejde og andre læringssituationer uden for formel uddannelse, og det fremmer typisk tværsektorielt samarbejde og fleksible læringsforløb.

Ny organisation

En deltagende organisation, der ikke tidligere har modtaget støtte under en given type tiltag, der støttes af dette program eller dets forgængerprogram, hverken som koordinator eller partner.

Mikroeksamensbevis

Et anerkendt bevis på de læringsresultater, som en lærende har opnået efter en kort læringserfaring, i overensstemmelse med gennemsigtige standarder og krav og efter en vurdering.

Beviset findes i et certificeret dokument, der viser indehaverens navn, de opnåede læringsresultater, bedømmelsesmetoden, det udstedende organ og evt. kvalifikationsrammeniveauet og den opnåede merit. Mikroeksamensbeviser ejes af den lærende, kan deles og overføres og kan kombineres til større eksamensbeviser eller kvalifikationer.

Mobilitets-/uddannelsesaftale

En aftale mellem sende- og modtageorganisationen og de deltagende enkeltpersoner, der fastlægger målene for og indholdet af mobilitetsperioden for at sikre, at den er relevant og af høj kvalitet. Aftalen kan desuden anvendes som grundlag for modtageorganisationens anerkendelse af udlandsopholdet.

Måned

Inden for Erasmus+-programmet og med henblik på beregning af tilskuddene er en måned lig med 30 dage.

MOOC

En forkortelse for "Massive Open Online Course" — masselæringskursus online — en kursustype, som alene udbydes online, som er åben for alle uden udgifter, optagelseskrav eller andre begrænsninger, og som ofte har mange deltagere. De kan omfatte fysiske komponenter, f.eks. tilskyndelse til lokale deltagermøder, og formel vurdering, men benytter ofte peer review, selvevaluering og automatisk karaktergivning. Der er mange variationer af MOOC'er, f.eks. med fokus på specifikke sektorer, målgrupper (bestemte faggrupper, lærere osv.) eller undervisningsmetoder. MOOC'er, der finansieres under Erasmus+, skal være åbne for alle, og både deltagelsen og certifikatet eller beviset for gennemførelse skal være gratis for deltagerne. Kravet om fri adgang til uddannelsesressourcer gælder også for MOOC'er og andre komplette kurser.

Nationalt agentur

Et udpeget organ med ansvar for at forvalte gennemførelsen af programmet på nationalt plan i en medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet. Hvert land kan have et eller flere nationale agenturer.

National myndighed

En myndighed med ansvar på nationalt plan for at overvåge og føre tilsyn med forvaltningen af programmet i en medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet. Hvert land kan have en eller flere nationale myndigheder.

Ikkeformel læring

Læring, som finder sted gennem læringsaktiviteter, hvor der er en vis form for støtte, men som ikke er en del af det formelle uddannelsessystem.

Jobprofil

Det sæt af færdigheder, kompetencer, viden og kvalifikationer, der sædvanligvis er relevant for et specifikt erhverv.

OID

Organisations-ID 'et (OID) er en entydig identifikation af en organisation blandt alle organisationer, der deltager i tiltag under Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps, som forvaltes af nationale agenturer. En organisations OID anvendes, når der ansøges om en akkreditering eller tilskud til i forbindelse med tiltag under Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps, som forvaltes af nationale agenturer.

Fri adgang (open access)

Et generelt begreb for gratis offentliggørelse af bestemte typer materialer, så de er tilgængelige for og kan anvendes af den størst mulige brugergruppe og i flest mulige situationer. Erasmus+ kræver fri adgang til uddannelsesressourcer og tilskynder til fri adgang til forskningsresultater og -data.

Åbne uddannelsesressourcer

Uddannelsesressourcer af enhver type (f.eks. lærebøger, regneark, lektionsplaner, instruktionsvideoer, hele onlinekurser og undervisningsspil), som kan anvendes, tilpasses og deles gratis. Åbne uddannelsesressourcer er blevet frigivet i henhold til en åben licens eller er i det offentlige domæne (dvs. deres ophavsretlige beskyttelse er udløbet). Gratis materialer, som ikke kan tilpasses og deles af offentligheden, er ikke åbne uddannelsesressourcer.

Åben licens

En måde, hvorpå ophavsrettighedshavere (frembringere eller andre rettighedshavere) kan give offentligheden juridisk tilladelse til gratis at bruge deres værker. Inden for rammerne af kravet om fri adgang under Erasmus+ skal den anvendte åbne licens mindst tillade anvendelse, tilpasning og distribution. Den åbne licens skal være anført på selve værket, og når værket distribueres. Undervisningsmaterialer med en åben licens kaldes åbne uddannelsesressourcer.

Deltager i Erasmus+-projektaktiviteter

Person, som deltager fuldt ud i et projekt, og som i visse tilfælde modtager EU-tilskud, der skal dække deres deltagelsesomkostninger (navnlig rejse- og opholdsudgifter).   

Deltagende organisation

En organisation eller uformel gruppe af unge, der deltager i gennemførelsen af et Erasmus+-projekt som koordinator eller partner.

Partnerorganisation

I tiltag, der forvaltes af nationale agenturer, er en partnerorganisation en organisation, som er formelt involveret i projektet (medmodtagere), men som ikke påtager sig rollen som koordinator.

Partnerskab

En aftale mellem en gruppe institutioner eller organisationer om at gennemføre fælles aktiviteter og projekter.

Deltager med færre muligheder

Personer, som af økonomiske, sociale, kulturelle, geografiske eller sundhedsmæssige årsager, på grund af migrantbaggrund eller som følge af f.eks. handicap eller uddannelsesmæssige vanskeligheder eller andre årsager, herunder årsager, der kan give anledning til forskelsbehandling i henhold til artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, der står over for hindringer, der forhindrer dem i at have fuld adgang til programmets muligheder.

Peer-læring

En gensidig læringsaktivitet, som er til gensidig gavn og indebærer deling af viden, idéer og erfaring mellem deltagerne. Med peerlæring kan deltagerne interagere med andre deltagere, dvs. deres peers, og de kan deltage i aktiviteter, hvor de kan lære af hinanden med henblik på at nå uddannelsesmæssige, faglige og/eller personlige udviklingsmål.

Forberedende besøg

Besøg i den modtagende organisations land forud for mobilitetsaktiviteterne for at forberede og sikre en høj kvalitet af disse aktiviteter. Det omfatter f.eks. opgaver til fremme af administrative ordninger og opbygge tillid og fremme forståelsen blandt de involverede organisationer.

Faglig udvikling

Proces for forbedring af deltagernes (de lærendes og personalets) faglige kvalifikationer ved at udvikle kompetencer og ekspertise og erhverve nye færdigheder, som normalt identificeres i en behovsanalyse. Faglig udvikling omfatter alle typer læringsmuligheder lige fra strukturerede kurser og seminarer til uformelle læringsmuligheder.

Organ, der arbejder med fortjeneste for øje, og som er aktivt inden for CSR (virksomhedernes sociale ansvar)

En privat virksomhed, a) som udøver sin virksomhed i overensstemmelse med etiske standarder, og/eller b) som i tillæg til sine virksomhedsaktiviteter udførte aktiviteter, der har social værdi.

Projekt

En række sammenhængende aktiviteter, som udformes og tilrettelægges med henblik på at nå fastlagte mål og resultater.

Kvalifikation

Et formelt anerkendt resultat af en vurderings- og valideringsproces, der opnås, når et kompetent organ fastslår, at en bestemt person har opnået læringsresultater i henhold til bestemte standarder

Modtageorganisation

En deltagende organisation, der modtager deltagere og tilrettelægger aktiviteter under et Erasmus+-projekt.

Skolen

En institution, der udbyder almen, erhvervsrettet eller teknisk uddannelse på ethvert niveau fra førskoleniveau til sekundært niveau, herunder førskoleundervisning og børnepasning. Se definitionen af tilskudsberettigede skoler i hvert land på det relevante nationale agenturs websted for at kontrollere eventuel tilskudsberettigelse på området for skoleuddannelse.

Elev

En person, der er indskrevet som lærende på en institution, der udbyder almen uddannelse på alle niveauer fra førskoleundervisning og børnepasning til ungdomsuddannelser, eller en person, der undervises uden for de institutionelle rammer, og som de nationale kompetente myndigheder betragter som berettiget til at deltage i programmet på deres respektive områder.

Sendeorganisation

En organisation, der udsender én eller flere deltagere i en aktivitet under et Erasmus+-projekt.

Små og mellemstore virksomheder (SMV'er)

Foretagender (se definitionen ovenfor), som beskæftiger færre end 250 personer, og som har en årlig omsætning på maksimalt 50 mio. EUR og/eller en årlig balance på maksimalt 43 mio. EUR.

Social virksomhed

Et foretagende uanset juridisk form, som ikke er børsnoteret på et reguleret marked som omhandlet i artikel 4, stk. 21, i direktiv 2014/65/EU, og som: 1) i henhold til sine vedtægter, statutter eller andre retlige dokumenter, ved hvilke virksomheden er oprettet, har som sin primære målsætning at udvirke en målbar, positiv social virkning frem for at skabe profit for sine ejere, medlemmer eller aktionærer, og som: a) leverer innovative tjenesteydelser eller varer, som genererer et socialt udbytte, og/eller b) anvender en metode til produktion af varer eller tjenester, som er et konkret udtryk for dens sociale målsætning, 2) først og fremmest anvender sin profit til at opfylde sin primære målsætning og har på forhånd fastlagte procedurer og regler for enhver udlodning af profit til aktionærer og ejere, for at sikre, at sådan udlodning ikke underminerer den primære målsætning, og 3) ledes på en aktiv, ansvarlig og gennemsigtig måde, særlig ved at inddrage de arbejdstagere, kunder og interessenter, som berøres af dens forretningsaktiviteter.

Personale

Personer, som på et erhvervsmæssigt eller frivilligt grundlag er involveret i uddannelse, undervisning eller uformel læring på alle niveau. Omfatter professorer, undervisere (herunder undervisere på førskoletrinnet), skoleledere, ungdomsarbejdere, idrætspersonale, personale i børneinstitutioner, andet personale og andre fagfolk, der almindeligvis er involveret i fremme af læring.

Lovmæssig forbindelse

Dette begreb indebærer, at samarbejdet mellem de berørte organisationer, er baseret på en formel/dokumenteret forbindelse, som ikke er begrænset til det projekt, de ansøger om, og som ikke er etableret alene med henblik på projektets gennemførelse. Denne forbindelse kan antage mange former fra en meget integreret forbindelse (f.eks. en moderorganisation med nationale afdelinger/tilknyttede enheder med eller uden egentlig juridisk kapacitet) til en løsere forbindelse (f.eks. et netværk, der fungerer efter klart definerede regler for medlemskab, som f.eks. kræver: betaling af et gebyr, underskrivelse af en medlemsaftale, definition af de to parters rettigheder og forpligtelser osv.)

Studiebesøg

En rejse, hvor deltageren lærer en anden organisation eller institution at kende og får mulighed for at studere dens praksis og systemer. Det giver deltageren mulighed for at på en læringserfaring baseret på direkte kontakt med og observation af værtsorganisationens metoder og praksis.

Tredjelande, der ikke er associeret med programmet,

Lande, som ikke deltager fuldt ud i Erasmus+-programmet, men som kan deltage (som partnere eller ansøgere) i visse af programmets tiltag. Listen over tredjelande, der ikke er associeret med programmet, findes i denne guides i del A under afsnittet "Hvem kan deltage i Erasmus+-programmet?".

Praktikophold (ophold på arbejdsplads)

Et ophold i en virksomhed eller en organisation i et andet land med henblik på at opnå specifikke kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger, opnå arbejdserfaring og forbedre forståelsen af det pågældende lands økonomiske og sociale kultur.

Transnationalt

I forbindelse med Erasmus+ enhver aktivitet, der omfatter mindst to EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet.

Tværgående (bløde, livs-) færdigheder

Omfatter evnen til at tænke kritisk, til at være nysgerrig og kreativ, til at tage initiativ, til at løse problemer og samarbejde med andre, til at kunne kommunikere effektivt i et multikulturelt og tværfagligt miljø, til at kunne tilpasse sig sammenhængen og til at håndtere stress og usikkerhed. Disse færdigheder er omfattet af nøglekompetencerne.

Unionens gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer

Instrumenter, der hjælper interessenterne med at forstå, påskønne og anerkende læringsresultater og kvalifikationer i hele Unionen.

Validering af ikkeformel og uformel læring

Proces, hvorved et autoriseret organ bekræfter, at en person har opnået læringsresultater målt i forhold til en relevant standard, og som består af følgende fire adskilte faser:

 1. kortlægning ved hjælp af en dialog om individuelle specifikke erfaringer
 2. dokumentation for at synliggøre individuelle erfaringer
 3. en formel vurdering af disse erfaringer og
 4. certificering af vurderingens resultater, som kan føre til en delvis eller fuldstændig kvalifikation.

Sted

Det fysiske sted, hvor en aktivitet finder sted.

Virtuelt samarbejde

Enhver form for samarbejde, hvor der anvendes informations og kommunikationsteknologi til at fremme og støtte relevante programtiltag.

Virtuel læring

Tilegnelse af viden, færdigheder og kompetencer gennem brug af informations- og kommunikationsteknologi, der giver deltagere mulighed for at have en meningsfuld tværnational eller international læringserfaring.

Arbejdspakke

En komponent af projektarbejdet. En arbejdspakke er en gruppe projektaktiviteter målrettet mod fælles specifikke mål.

Unge

Inden for Erasmus+-programmet: enkeltpersoner i alderen 13 til 30 år.

 • 1 Defineret under udtrykket "lovmæssig forbindelse" i denne ordliste. ↩ back