Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Denne webside afspejler endnu ikke indholdet af Programguiden for Erasmus+ 2022. Men du kan downloade hele guiden som PDF på dit foretrukne sprog ved at klikke på ”Download” til højre på denne side.

Trin 3: Tjek, at de økonomiske betingelser er opfyldt

Former for tilskud

Tilskuddet kan antage følgende form:

 • godtgørelse af en nærmere bestemt andel af de tilskudsberettigede omkostninger, der faktisk er afholdt, f.eks. det beløb, der er tildelt mobilitetsaktiviteter under nøgleaktion 1 til dækning af omkostningerne til at stille en finansiel garanti
 • refusion efter enhedsomkostninger, som dækker alle eller visse specifikke kategorier af støtteberettigede omkostninger, der er klart identificeret på forhånd med henvisning til et beløb pr. enhed, f.eks. det beløb, der ydes som individuel støtte i mobilitetsprojekter inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsområdet
 • faste beløb, som samlet set dækker alle eller visse specifikke kategorier af støtteberettigede omkostninger, som er klart fastlagt på forhånd, f.eks. det beløb, der er tildelt som bidrag til gennemførelsen af mindre partnerskabers projekter
 • finansiering efter fast takst, som dækker specifikke kategorier af støtteberettigede omkostninger, som er klart fastlagt på forhånd med henvisning til en procentsats, f.eks. det beløb, der tildeles til dækning af systemudviklingsaktiviteter og opsøgende aktiviteter i mobilitetsprojekter for ungdomsarbejdere
 • en kombination af ovennævnte.

Den finansieringsordning, der anvendes under Erasmus+-programmet, yder i de fleste tilfælde tilskud på grundlag af godtgørelse baseret på enhedsomkostninger eller engangsbeløb. Denne type tilskud gør det lettere for ansøgerne at beregne det ønskede tilskudsbeløb og fremmer en realistisk finansiel planlægning af projektet.

Oplysninger om, hvilken type tilskud der anvendes til den enkelte finansieringspost i hver af de Erasmus+-aktioner, der er omfattet af denne guide, findes i del B.

Principper, der gælder eu-tilskud

Forbud mod tildeling af tilskud med tilbagevirkende kraft

Der kan ikke ydes EU-tilskud med tilbagevirkende kraft til allerede afsluttede projekter.

Der kan kun ydes EU-tilskud til et projekt, der allerede er igangsat, hvis ansøgeren i projektforslaget godtgør, at det har været nødvendigt at indlede projektet, før tilskudsaftalen var underskrevet. I disse tilfælde er udgifter fra perioden før indgivelsen af ansøgningen om tilskud dog ikke tilskudsberettigede.

Hvis ansøgeren påbegynder gennemførelsen af projektet, før tilskudsaftalen er underskrevet, sker det på ansøgerens risiko.

Flere indsendelser

Ved flere indsendelser af den samme ansøgning i den samme udvælgelsesrunde til det samme nationale agentur eller forvaltningsorgan vil agenturet eller organet altid betragte den seneste version, der er indsendt inden fristens udløb, som den gyldige.

For aktioner, der forvaltes af de nationale agenturer, afvises alle ansøgninger, der indsendes flere gange af den samme ansøger til forskellige agenturer. Hvis den samme ansøger indsender identiske eller meget lignende ansøgninger til det samme agentur eller til forskellige agenturer, underlægges de alle en særlig vurdering og kan alle blive afvist.

Alle ansøgninger om projekter og akkrediteringer skal indeholde originalt indhold, som er udarbejdet af ansøgeren eller organisationer, der sammen ansøger om et tilskud. Andre organisationer eller eksterne personer må ikke betales for at udarbejde ansøgningen.

Forbud mod kumulering af tilskud

Den enkelte tilskudsmodtager må kun tildeles ét tilskud over EU's budget til det enkelte projekt. De samme omkostninger kan under ingen omstændigheder finansieres to gange over EU's budget.

For at undgå risikoen for dobbeltfinansiering skal ansøgeren angive kilderne til og beløbene for al anden finansiering, som ansøgeren har modtaget eller ansøgt om i årets løb, uanset om det er til det samme projekt eller et andet projekt, herunder driftstilskud. For aktioner, der forvaltes af de nationale agenturer, angives dette i ansøgningsskemaet. For aktioner, der forvaltes af forvaltningsorganet, kontrolleres dette via erklæringen på tro og love.

Forbud mod fortjeneste

Et tilskud, der er finansieret over EU's budget, må ikke have til formål eller som resultat, at der genereres fortjeneste inden for rammerne af det projekt, som modtageren gennemfører. Fortjeneste defineres som det beløb, der beregnes ved betalingen af saldoen, hvormed indtægterne overstiger aktionens eller arbejdsprogrammets tilskudsberettigede omkostninger, hvor indtægterne er begrænset til EU-tilskuddet og indtægterne fra den pågældende aktion eller det pågældende arbejdsprogram[1]. Reglen om, at der ikke må opnås fortjeneste, gælder ikke tilskud til enhedsomkostninger, omkostninger i faste beløb eller efter fast sats, herunder stipendier, ligesom den ikke gælder ansøgninger om tilskud, der ikke overstiger 60 000 EUR.

Når der opnås en fortjeneste, er Kommissionen berettiget til at tilbagesøge den procentdel af fortjenesten, der svarer til EU-bidraget til de støtteberettigede omkostninger, som faktisk er afholdt af tilskudsmodtageren i forbindelse med gennemførelse af foranstaltningen eller arbejdsprogrammet.

Ved beregning af den fortjeneste, der hidrører fra tilskuddet, tages samfinansieringsbidrag i form af naturalydelser ikke i betragtning.

Samfinansiering

Et EU-tilskud er endvidere tænkt som et incitament til at gennemføre et projekt, der ikke ville kunne lade sig gøre uden EU-tilskud, og er baseret på princippet om samfinansiering. Samfinansiering betyder, at EU-tilskuddet ikke må finansiere alle projektets udgifter. Projektet skal være finansieret af kilder til samfinansiering, der ikke er EU-tilskud (f.eks. tilskudsmodtagerens egne midler, indtægter fra aktionen, finansielle bidrag fra tredjeparter).

Hvis EU-tilskuddet ydes som enhedsomkostninger, engangsbeløb eller tilskud efter fast sats — hvilket er tilfældet for de fleste af de aktioner, der er omfattet af denne guide — sikrer Kommissionen på forhånd principperne om ingen fortjeneste og samfinansiering for aktionen som helhed, når den definerer de satser eller procentandele, der gælder for enhedsomkostningerne, engangsbeløbene eller de faste satser. Generelt overholdes principperne om ingen fortjeneste og samfinansiering, og derfor behøver ansøgerne ikke at fremsende oplysninger om andre finansieringskilder end EU-tilskud, ligesom de ikke behøver at retfærdiggøre de udgifter, der afholdes i forbindelse med projektet.

Udbetalingen af tilskuddet på grundlag af godtgørelse baseret på enhedsomkostninger, omkostninger i faste beløb eller efter fast sats berører ikke indsigtsretten til tilskudsmodtagernes lovpligtige regnskaber. Hvis det ved en kontrol eller revision konstateres, at den udløsende aktivitet ikke har fundet sted (projektaktiviteter, der ikke er gennemført som angivet i den godkendte ansøgning, eller deltagere, der ikke deltager i aktiviteterne osv.), og der er foretaget et uretmæssigt udbetalt beløb til tilskudsmodtageren i henhold til et tilskud baseret på godtgørelse på grundlag af bidrag til enhedsomkostninger, omkostninger i faste beløb eller efter fast sats, har det nationale agentur eller forvaltningsorganet ret til at kræve hele eller dele af tilskudsbeløbet tilbagebetalt. Hvis de gennemførte aktiviteter eller de opnåede resultater ikke er gennemført eller er blevet gennemført på en utilfredsstillende måde (herunder hvis en kontraktlig forpligtelse ikke er opfyldt), kan tilskuddet ligeledes nedsættes under hensyntagen til det omfang, hvori aktionen er blevet gennemført. Desuden kan Europa-Kommissionen til statistiske formål og med henblik på overvågning foretage undersøgelser af stikprøver af tilskudsmodtagere, der har til formål at kvantificere de faktiske udgifter, der er afholdt i projekter, som finansieres på grundlag af godtgørelse baseret på bidrag til enhedsomkostninger, omkostninger i faste beløb eller efter fast sats.

Særlige bestemmelser om tilskud i form af refusion af en bestemt andel af de tilskudsberettigede omkostninger

Hvis EU-tilskuddet ydes som en godtgørelse af en bestemt andel af de tilskudsberettigede omkostninger, gælder følgende bestemmelser[2]:

Tilskudsberettigede omkostninger

Et EU-tilskud må ikke overstige det samlede beløb, der fastsættes på tidspunktet for udvælgelsen af projektet baseret på de anslåede tilskudsberettigede omkostninger, som er anført i budgetbilaget. Tilskudsberettigede omkostninger er omkostninger, som faktisk er afholdt af tilskudsmodtageren, og som opfylder alle de følgende kriterier:

 • de afholdes i projektets løbetid med undtagelse af de omkostninger, der vedrører afsluttende rapporter og revisionspåtegninger
 • de er angivet i budgetoverslaget for projektet
 • de er nødvendige for gennemførelsen af det projekt, som tilskuddet vedrører
 • de kan identificeres og verificeres, og de skal navnlig være opført i tilskudsmodtagerens regnskaber og fastlagt i overensstemmelse med de regnskabsstandarder, som gælder i det land, hvor tilskudsmodtageren er etableret, og i overensstemmelse med tilskudsmodtagerens sædvanlige praksis for omkostningsberegning
 • de opfylder kravene i den gældende skatte- og sociallovgivning

de er rimelige og berettigede og opfylder princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, navnlig med hensyn til sparsommelighed og effektivitet.

Tilskudsberettigede omkostninger kan være direkte eller indirekte.

Tilskudsberettigede direkte omkostninger

De tilskudsberettigede direkte omkostninger til aktionen er de omkostninger, der — under overholdelse af de betingelser for tilskudsberettigede omkostninger, som er omhandlet ovenfor — kan siges at være specifikke for aktionen og direkte knyttet til dens gennemførelse, og som derfor kan henføres direkte hertil. Ud over de direkte tilskudsberettigede omkostninger, som er anført i indkaldelsen af forslag, er følgende kategorier af omkostninger også tilskudsberettigede:

 • omkostninger, der er forbundet med en eventuel forfinansieringsgaranti, hvis tilskudsmodtageren har stillet en sådan på anmodning fra det nationale agentur eller forvaltningsorganet
 • omkostninger til attester om regnskaberne og operationelle kontrolrapporter, når det nationale agentur kræver sådanne attester eller rapporter for at understøtte anmodningerne om betalinger

afskrivningsomkostninger, forudsat at de rent faktisk er afholdt af tilskudsmodtageren.

Tilskudsmodtagerens interne regnskabs- og revisionsprocedurer skal muliggøre direkte afstemning af omkostninger og indtægter vedrørende projektet og de tilsvarende perioderegnskaber og støttedokumenter.

Merværdiafgift (moms)

Moms betragtes kun som en tilskudsberettiget udgift, hvis den ikke godtgøres i henhold til gældende national momslovgivning[3][2]. Eneste undtagelse vedrører virksomhed eller transaktioner, som stater, regioner og kommuner og andre offentligretlige organer udøver eller foretager i deres egenskab af offentlig myndighed[4][3]. I tillæg hertil:

 • Fradragsberettiget moms, der ikke er blevet fratrukket (på grund af nationale betingelser eller sjusk fra tilskudsmodtagerens side), er ikke tilskudsberettiget
 • Momsdirektivet gælder ikke lande uden for EU. Organisationer fra partnerlande kan fritages for skatter (herunder moms), told og afgifter, hvis der er indgået en aftale mellem Europa-Kommissionen og det partnerland, hvor organisationen er etableret.

Tilskudsberettigede indirekte omkostninger

Indirekte omkostninger er omkostninger, der ikke er direkte knyttet til gennemførelsen af foranstaltningen, og som derfor ikke direkte kan tilskrives denne.

For visse typer projekter (læs mere om finansieringsreglerne for aktioner i guidens del B) vil et beløb efter fast sats, der højst må udgøre 7 % af projektets tilskudsberettigede direkte omkostninger (med undtagelse af omkostninger til frivillige), være tilskudsberettiget under indirekte omkostninger, idet det repræsenterer tilskudsmodtagerens almindelige administrationsomkostninger, der ikke allerede er omfattet af tilskudsberettigede direkte omkostninger, og som kan betragtes som hidrørende fra projektet (såsom el- og internetregninger, omkostninger til lokaler osv.).

De indirekte omkostninger kan ikke omfatte omkostninger, der konteres under en anden kategori i budgettet. Indirekte omkostninger er ikke tilskudsberettigede, hvis modtageren allerede modtager driftsstøtte over EU's budget (f.eks. i forbindelse med indkaldelsen af forslag til samarbejde med civilsamfundet under Erasmus+).

Ikketilskudsberettigede omkostninger

Følgende omkostninger betragtes ikke som tilskudsberettigede:

 • forrentning af kapital og udbytte udbetalt af en tilskudsmodtager
 • gæld og omkostninger i forbindelse med gæld
 • hensættelser til tab eller gæld
 • renter af gæld
 • dubiøse fordringer
 • kurstab
 • omkostninger anmeldt af tilskudsmodtageren under en anden aktion, hvortil der ydes tilskud finansieret over EU's budget
 • uforholdsmæssigt store eller unødvendige omkostninger
 • bidrag i form af naturalier fra tredjeparter
 • ved leje eller leasing af udstyr: udgifterne til eventuelt køb af udstyret efter leje- eller leasingperiodens udløb
 • omkostninger ved åbning og brug af bankkonti (herunder omkostninger ved betalingsoverførsler fra/til det nationale agentur eller forvaltningsorganet, som tilskudsmodtagerens bank opkræver)
 • moms, der godtgøres efter gældende national momslovgivning (se afsnittet om moms ovenfor).

Finansieringskilder

Ansøgerne skal i ansøgningsskemaet angive, hvilke bidrag de modtager ud over EU-tilskuddet. Ekstern samfinansiering kan f.eks. omfatte tilskudsmodtagerens egne midler, økonomiske bidrag fra tredjepart eller indtægter, der genereres i projektet. Hvis der på tidspunktet for den endelige rapport og anmodningen om betaling af saldoen er dokumentation for, at indtægterne (se afsnittet om reglen om ingen fortjeneste og samfinansiering) overstiger de tilskudsberettigede omkostninger i projektet, er det nationale agentur eller forvaltningsorganet berettiget til at inddrive den procentdel af overskuddet, der svarer til Unionens bidrag til de tilskudsberettigede udgifter, der faktisk er afholdt af tilskudsmodtageren til at gennemføre projektet. Denne bestemmelse gælder ikke projekter, hvor der søges om tilskud på under 60 000 EUR.

Naturalydelser fra tredjeparter betragtes ikke som en samfinansieringskilde.

 1. I den forbindelse begrænses indkomsten til de indtægter, som projektet har genereret, plus de økonomiske bidrag, som donorer specifikt har ydet til dækning af tilskudsberettigede omkostninger. Fortjenesten (eller tabet) som defineret ovenfor er således differencen mellem:

  • de foreløbigt accepterede tilskudsbeløb og indtægter fra aktionen og
  • de tilskudsberettigede omkostninger, som modtageren har afholdt.

  Derudover vil en eventuel fortjeneste blive inddrevet. Det nationale agentur eller forvaltningsorganet har ret til at inddrive den andel af fortjenesten, der svarer til EU's bidrag til de tilskudsberettigede omkostninger, som tilskudsmodtageren faktisk har afholdt til gennemførelsen af aktionen. Beregningen af fortjenesten præciseres yderligere ved aktioner, hvor tilskuddet ydes i form af refusion af en bestemt andel af de tilskudsberettigede omkostninger.

 2. For aktioner, der forvaltes af forvaltningsorganet, præsenteres de detaljerede gældende finansielle bestemmelser i den modeltilskudsaftale, der findes på Kommissionens Funding & Tender Opportunities-portal.

 3. [2] I medlemsstaterne gennemfører national momslovgivning momsdirektivet 2006/112/EF.

 4. [3] Jf. direktivets artikel 13, stk. 1.