Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Denne webside afspejler endnu ikke indholdet af Programguiden for Erasmus+ 2023.

Men du kan downloade hele guiden som PDF på dit foretrukne sprog ved at klikke på ”Download” til højre på denne side.

Mobilitet for lærende og personale på voksenuddannelser

Dette tiltag støtter udbydere af voksenuddannelse og andre organisationer inden for voksenuddannelse, der ønsker at tilrettelægge mobilitetsaktiviteter for voksenstuderende og personale på voksenuddannelser.

Der ydes støtte til en lang række aktiviteter, herunder job shadowing og faglige efteruddannelseskurser for personale, individuel mobilitet og gruppemobilitet for voksenstuderende med færre muligheder (navnlig lavt uddannede voksenstuderende), indbudte eksperter og andre aktiviteter som beskrevet nedenfor.

De deltagende organisationer bør aktivt fremme inklusion og mangfoldighed, miljømæssig bæredygtighed og digital uddannelse gennem deres aktiviteter. Det bør de gøre ved at udnytte programmets specifikke finansieringsmuligheder til disse formål, ved at øge deltagernes bevidsthed, ved at dele bedste praksis og ved at vælge en passende udformning til deres aktiviteter.

Tiltagets Mål

Dette tiltag har til formål at give enkeltpersoner læringsmuligheder og støtte internationaliseringen og den institutionelle udvikling af udbydere af voksenuddannelse og andre organisationer inden for voksenuddannelse. Tiltaget vil bidrage til gennemførelsen af den europæiske dagsorden for færdigheder og til oprettelsen af det europæiske uddannelsesområde. Dette tiltag har specifikt til formål at:

 • styrke den europæiske dimension af undervisning og læring
 • fremme værdierne inklusion og mangfoldighed, tolerance og demokratisk deltagelse
 • fremme viden om fælles europæisk kulturarv og mangfoldighed
 • støtte udviklingen af faglige netværk i hele Europa.
 • højne kvaliteten af formel, uformel og ikkeformel voksenuddannelse med henblik på nøglekompetencer som defineret i EU-rammen (2018), herunder grundlæggende færdigheder (læse- og skrivefærdigheder, talfærdigheder, digitale færdigheder) og andre livsfærdigheder
 • udvide og diversificere udbuddet af voksenuddannelse gennem professionalisering af undervisere og opbygning af kapacitet hos udbydere uddannelsesudbydere
 • forenkle gennemførelsen og tilgængeligheden af undervisnings- og læringsprogrammer af høj kvalitet inden for alle former for voksenuddannelse og gøre dem relevante for samfundet som helhed
 • opbygge kapaciteten inden for voksenuddannelse, således at de kan gennemføre mobilitetsprojekter af høj kvalitet
 • øge deltagelsen i voksenuddannelse blandt voksne i alle aldre og fra alle socioøkonomiske baggrunde, navnlig ved at fremme deltagelsen blandt organisationer, der arbejder med dårligt stillede lærende, mindre udbydere af voksenuddannelse, førstegangsdeltagere i programmet, mindre erfarne organisationer og lokale græsrodsorganisationer.

Hvordan får man adgang til mobilitetsmuligheder under Erasmus+?

Udbydere af voksenuddannelse og andre organisationer inden for voksenuddannelse kan ansøge om finansiering på to måder:

 • Kortvarige mobilitetsprojekter for lærende og personale — disse projekter giver ansøgerne mulighed for at tilrettelægge forskellige mobilitetsaktiviteter med en varighed på 6-18 måneder. Kortvarige projekter er det bedste valg for organisationer, der ansøger om Erasmus+ for første gang, eller organisationer, der kun ønsker at tilrettelægge et begrænset antal aktiviteter.
 • Akkrediterede mobilitetsprojekter for lærende og personale — disse projekter er åbne for organisationer med en Erasmus-akkreditering inden for voksenuddannelse. Denne særlige finansieringsmulighed giver akkrediterede organisationer mulighed for regelmæssigt at modtage støtte til mobilitetsaktiviteter, som bidrager til den løbende gennemførelse af deres Erasmus-plan. Erasmus-akkrediteringer er åbne for alle organisationer, der ønsker regelmæssigt at tilrettelægge mobilitetsaktiviteter. Der kræves ikke tidligere erfaring med programmet for at ansøge. Se guidens kapitel om Erasmus-akkreditering inden for voksenuddannelse, erhvervsuddannelse og skoleuddannelse for flere oplysninger om denne mulighed.

Organisationer kan desuden tilslutte sig programmet uden at indgive en ansøgning ved at:

 • tilslutte sig et eksisterende Erasmus+-mobilitetskonsortium, der ledes af en akkrediteret koordinator af et mobilitetskonsortium i deres land, som optager nye medlemmer i deres konsortium.
 • Modtagelse af deltagere fra et andet land: En organisation kan modtage — være vært for — deltagere fra en partnerorganisation i udlandet. En organisation, der er værtsorganisation, har gode muligheder for at få erfaringer med programmet og etablere partnerskaber, inden den selv ansøger.

Planlægning af et projekt

Ansøgerorganisationen er den vigtigste aktør i et projekt under nøgletiltag 1. Ansøgeren udarbejder og indsender ansøgningen, underskriver tilskudsaftalen, gennemfører mobilitetsaktiviteterne og rapporterer til det nationale agentur. Ansøgningsproceduren for både kortvarige projekter og Erasmus-akkrediteringen fokuserer på ansøgerorganisationens behov og planer.

Mobilitetsaktiviteter i et mobilitetsprojekt kan være udgående og indgående. De fleste typer tilgængelige aktiviteter er udgående mobilitetsaktiviteter. Dette betyder, at ansøgerorganisationen optræder som en sendeorganisation: Den udvælger deltagerne og sender dem til en værtsorganisation i udlandet. Der er desuden særlige typer indgående aktiviteter, der giver ansøgerorganisationer mulighed for at invitere eksperter eller lærere og undervisere under uddannelse til deres organisation. Formålet med indgående aktiviteter er ikke at skabe tovejsudvekslinger, men at hente personer til ansøgerorganisationen, der kan hjælpe med at udvikle og internationalisere den. For at gøre det nemmere at finde partnere understøtter Erasmus+ værktøjer til at finde partnere i udlandet: EPALE

Gennemførelsen af alle de aktiviteter, der støttes under dette tiltag, skal ske i overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne. Erasmus-kvalitetsstandarderne dækker konkret gennemførelsespraksis for projektopgaver som f.eks. udvælgelse og forberedelse af deltagere, definition, evaluering og anerkendelse af læringsresultater, deling af projektresultater osv. Erasmus-kvalitetsstandarderne findes i deres helhed på Europa-webstedet via følgende link: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en.

Horisontale dimensioner

Alle mobilitetsprojekter bør integrere følgende dimensioner, der er fælles for hele Erasmus+-programmet:

Inklusion og mangfoldighed

I overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne skal organisationer, der modtager støtte fra programmet, sikre, at de tilbyder mobilitetsmuligheder på en inkluderende og retfærdig måde til deltagere fra enhver baggrund. Udvælgelsen af lærende til at deltage i projektaktiviteterne bør ske på baggrund af centrale faktorer som f.eks. deltagernes motivation, kvalifikationer samt personlige udviklings- og læringsbehov. Udvælgelsen af personaledeltagere bør ligeledes sikre, at fordelene ved deres faglige udvikling bliver tilgængelige for alle lærende i organisationen.

Under forberedelsen, gennemførelsen og opfølgningen af mobilitetsaktiviteter bør sende- og værtsorganisationerne inddrage deltagerne i vigtige beslutninger for at sikre for at sikre, at hver deltager får det maksimale udbytte af aktiviteterne.

Tilskudsmodtagere og andre deltagende organisationer, der udbyder uddannelse, opfordres til aktivt at skabe og fremme mobilitetsmuligheder i deres akademiske kalender og fastlægge standardtiltag for tilbagevendende deltagere.

Miljømæssigt bæredygtig og ansvarlig praksis

I overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne skal organisationer, der modtager støtte fra programmet, fremme en miljømæssigt bæredygtig og ansvarlig adfærd blandt deres deltagere med henblik på at øge bevidstheden om vigtigheden af at reducere eller kompensere for mobilitetsaktiviteternes miljøaftryk. Disse principper bør afspejles i forberedelsen og gennemførelsen af alle programaktiviteter, især ved at bruge specifik støtte fra programmet til fremme af bæredygtige transportformer. Organisationer, der tilbyder uddannelse, bør integrere disse principper i deres daglige arbejde og bør aktivt fremme en holdnings- og adfærdsændring blandt deres lærende og personale.

Digital omstilling inden for uddannelse

I overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne støtter programmet alle deltagende organisationer i deres indsats for at indarbejde brugen af digitale værktøjer og læringsmetoder som supplement til deres fysiske aktiviteter, for at forbedre samarbejdet mellem partnerorganisationer og for at forbedre kvaliteten af deres læring og undervisning. Deltagende personale kan også få gavn af praktikophold vedrørende digitale muligheder: mobilitetsaktiviteter, hvor de kan erhverve sig digitale færdigheder: og udvikle deres kapacitet til at undervise og løse andre opgaver ved hjælp af digitale værktøjer. Sådanne aktiviteter kan tilrettelægges ved hjælp af de forskellige tilgængelige formater for personalemobilitet.

Deltagelse i det demokratiske liv

Programmet har til formål at hjælpe deltagerne med at opdage fordelene ved aktivt medborgerskab og deltagelse i det demokratiske liv. De støttede mobilitetsaktiviteter bør styrke deltagelsesfærdigheder inden for forskellige dele af civilsamfundet og udviklingen af sociale og interkulturelle kompetencer, kritisk tænkning og mediekendskab. Projekterne bør så vidt muligt give mulighed for at deltage i det demokratiske liv og støtte socialt engagement og aktivt medborgerskab gennem formelle eller ikkeformelle læringsaktiviteter. De bør også forbedre deltagernes forståelse af Den Europæiske Union og EU's fælles værdier, respekt for demokratiske principper, den menneskelige værdighed og principperne om enhed og mangfoldighed, tværkulturel dialog samt den europæiske sociale, kulturelle og historiske arv.

Udvikling af nøglekompetencer

Programmet støtter livslang udvikling og styrkelse af nøglekompetencer1 , der er nødvendige for personlig udvikling og udfoldelse, beskæftigelsesegnethed, aktivt medborgerskab og social inklusion. De deltagende organisationer bør tilbyde uddannelses- og læringsaktiviteter, der er tilpasset de lærendes specifikke behov, og som hjælper med dem med at opnå økonomisk uafhængighed og nedbryde de barrierer, de står over for i uddannelsesmæssige og sociale sammenhænge.

AKTIVITETER

I dette afsnit præsenteres de typer aktiviteter, der kan støttes med Erasmus+-midler, i forbindelse med både kortvarige projekter og akkrediterede projekter.

I forbindelse med alle aktiviteter kan der ydes yderligere støtte til personer, der ledsager deltagere med færre muligheder. Ledsagere kan få støtte til hele eller en del af aktivitetens varighed.

Mobilitet for personale

Tilgængelige formater

 • Job shadowing (2-60 dage)
 • Undervisnings- eller kursusopgaver (2-365 dage)
 • Kurser og uddannelse (2-30 dage, højst 10 dages kursusgebyrer pr. deltager)

 Ud over fysisk mobilitet kan alle mobilitetsaktiviteter for personale være blandet med virtuelle aktiviteter. De minimums- og maksimumsvarigheder, der er anført ovenfor, gælder for den fysiske mobilitetskomponent.

Job shadowing: Deltagerne kan opholde sig i en periode hos en værtsorganisation i et andet land med henblik på at lære ny praksis og få nye idéer gennem observation og interaktion med kolleger, eksperter eller andre fagfold i deres daglige arbejde i værtsorganisationen.

Undervisning eller uddannelse: Deltagerne kan i en periode undervise lærende i en værtsorganisation i et andet land med det formål at lære gennem samarbejde og udveksling med kolleger.

Kurser og uddannelse: Deltagerne kan få udbytte af et struktureret kursus eller et lignende tilbud leveret af kvalificerede fagfolk baseret på et allerede fastlagt kursusindhold og læringsudbytte. Kurset skal have deltagere fra mindst to forskellige lande og skal give deltagerne mulighed for at interagere med de andre lærende og med underviserne. Der gives ikke tilskud til fuldstændigt passive aktiviteter, f.eks. deltagelse i foredrag, taler eller massekonferencer.

Ansøgerne bør være opmærksomme på, at alle kursusudbydere er fuldstændigt uafhængige af Erasmus+-programmet og optræder som tjenesteudbydere på et frit marked. Den tilskudsmodtagende organisation er derfor ansvarlig for valget af kurser og uddannelse. Følgende kvalitetsstandarder er udformet med henblik på at vejlede ansøgerne, når de skal vælge kursusudbydere:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en

Tilskudsberettigede deltagere

Tilskudsberettigede deltagere omfatter lærere, undervisere og alle ikke-undervisende eksperter og medarbejdere inden for voksenuddannelse.

Tilskudsberettiget ikke-undervisende personale omfatter personale inden for voksenuddannelse (f.eks. administrativt personale) eller i andre organisationer, som er aktive inden for voksenuddannelse (f.eks. frivillige, vejledere, politikkoordinatorer med ansvar for voksenuddannelse osv.).

Deltagerne skal arbejde i sendeorganisationen eller skal regelmæssigt arbejde sammen med sendeorganisationen og medvirke til at gennemføre organisationens kerneaktiviteter (f.eks. eksterne undervisere, eksperter eller frivillige).

I alle tilfælde skal de opgaver, der knytter deltageren til sendeorganisationen, være dokumenteret på en måde, der gør det muligt for det nationale kontor at kontrollere denne tilknytning (f.eks. med en arbejds- eller voluntøraftale, en opgavebeskrivelse eller et tilsvarende dokument). De nationale agenturer skal en gennemsigtig og konsekvent praksis for, hvad der udgør acceptable samarbejdsforhold og acceptabel dokumentation i deres nationale kontekst.

Godkendte aktivitetssteder

Aktiviteterne skal finde sted i udlandet, i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet.

Mobilitet for lærende

Tilgængelige formater

 • Gruppemobilitet for voksenstuderende (2-30 dage, mindst to lærende pr. gruppe)
 • Kortvarig læringsmobilitet for voksenstuderende (2-29 dage)
 • Langvarig læringsmobilitet for voksenstuderende (30-365 dage)

Ud over fysisk mobilitet kan alle mobilitetsaktiviteter for lærende være blandet med virtuelle aktiviteter. De minimums- og maksimumsvarigheder, der er anført ovenfor, gælder for den fysiske mobilitetskomponent.

Gruppemobilitet for voksenstuderende: En gruppe voksenstuderende fra sendeorganisationen kan opholde sig i et andet land og drage nytte af innovativ læring organiseret gennem samarbejde mellem sende- og værtsorganisationen (køb af kommercielt tilgængelige kursustjenester støttes ikke). Aktiviteterne kan omfatte en kombination af forskellige formelle, uformelle og ikkeformelle læringsmetoder og -teknikker, f.eks. peerlæring, arbejdsbaseret læring, frivilligt arbejde og andre innovative tilgange. Kvalificerede undervisere fra sendeorganisationen skal ledsage de lærende i hele aktivitetens varighed og deltage i gennemførelsen af læringsprogrammet. I disse gruppemobilitetsaktiviteter bør man fokusere på voksenstuderendes nøglekompetencer eller programmets inklusions- og mangfoldighedsdimensioner samt dets grønne, digitale og deltagerorienterede dimensioner.

Kortvarig læringsmobilitet for voksenstuderende: Voksenstuderende kan tilbringe en periode i udlandet hos en værtsorganisation for at forbedre deres viden og færdigheder. Der skal fastlægges et individuelt læringsprogram for hver deltager. Ved aktivitetens afslutning skal hver lærende gennemgå en evaluering og certificering af læringsresultater. Læringsprogrammet kan omfatte en kombination af forskellige formelle, uformelle og ikkeformelle læringsmetoder, f.eks. klasseundervisning, arbejdsbaseret læring, job-shadowing, observation og andre innovative tilgange.

Langvarig læringsmobilitet for voksenstuderende: Voksenstuderende kan tilbringe en længere periode i udlandet hos en værtsorganisation for at forbedre deres viden og færdigheder. Der skal fastlægges et individuelt læringsprogram for hver deltager. Læringsprogrammet kan omfatte en kombination af forskellige formelle, uformelle og ikkeformelle læringsmetoder, f.eks. klasseundervisning, arbejdsbaseret læring, job-shadowing, observation og andre innovative tilgange.

Bemærk, at forskellen mellem gruppebaserede og individuelle aktivitetsformater ikke er baseret på rejse- og indkvarteringsordninger, men alene på krav til kollektive eller individuelle læringsprogrammer. Gruppemobilitetsformatet anbefales derfor til enkle aktiviteter, der gør brug af eksisterende ressourcer og indhold, mens individuelle formater anbefales til læringsprogrammer, hvor der kræves specifikke investeringer fra sende- og modtageorganisationerne (herunder i tilfælde, hvor flere deltagere rejser og opholder sig sammen). I overensstemmelse med deres krav ydes der forskellige niveauer af organisatorisk støtte til de forskellige aktivitetsformater som fastsat i de finansieringsregler, der er anført sidst i dette kapitel.

Tilskudsberettigede deltagere

Tilskudsberettigede deltagere er lærende, der deltager i et voksenuddannelsesprogram2 i sendeorganisationen.

Ved udvælgelsen af deltagere bør alle projekter sigte mod en inkluderende og afbalanceret blanding af deltagerprofiler og betydelig inddragelse af deltagere med færre muligheder i overensstemmelse med tiltagets mål.

Godkendte aktivitetssteder

Aktiviteterne skal finde sted i udlandet, i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet.

Gruppemobilitet for voksenstuderende skal finde sted hos værtsorganisationen. Undtagelsesvis kan aktiviteterne gennemføres et andet sted i værtsorganisationens land, hvis et andet sted er bedre egnet i medfør af aktivitetens indhold og kvalitet. I dette tilfælde anses rejseomkostninger for deltagere fra værtsorganisationen til aktivitetsstedet ikke for en tværnational mobilitetsaktivitet. Der kan derfor ikke anmodes om yderligere midler til dette formål.

Gruppemobilitet for voksenstuderende kan desuden finde sted på en EU-institutions hjemsted, hvis aktiviteten er tilrettelagt af eller i samarbejde med en EU-institution3 .

Andre støttede aktiviteter

Tilgængelige formater

 • Indbudte eksperter (2-60 dage)
 • Modtagelse af lærere og undervisere under uddannelse (10-365 dage)

Indbudte eksperter: Organisationer kan invitere undervisere, lærere, politiske eksperter eller andre kvalificerede fagfolk fra udlandet, som kan hjælpe med at forbedre undervisningen og læringen i modtageorganisationen. Indbudte eksperter kan f.eks. tilbyde videreuddannelse af modtageorganisationens personale, demonstrere nye undervisningsmetoder eller hjælpe med at overføre god praksis for organisation og forvaltning.

Modtagelse af lærere og undervisere under uddannelse: Ansøgerorganisationer kan modtage undervisere under uddannelse, der ønsker at gennemføre en praktikperiode i udlandet. Modtageorganisationen (værtsorganisationen) vil modtage støtte til at etablere aktiviteten, men rejsetilskud og individuel støtte til deltageren ydes af den udsendende institution (som kan ansøge om støtte fra Erasmus+ til dette formål).

Tilskudsberettigede deltagere

Indbudte eksperter kan være enhver person fra en anden EU-medlemsstat eller et andet tredjeland, der er associeret med programmet, som besidder ekspertise, der er relevant for den inviterende organisations behov og målsætninger.

Modtagelse af lærere og undervisere under uddannelse tilbydes deltagere, som er indskrevet i eller for nylig har afsluttet4 en læreruddannelse (eller et lignende uddannelsesprogram for undervisere) i en anden EU-medlemsstat eller et andet tredjeland, der er associeret med programmet.

Godkendte aktivitetssteder

Aktivitetsstedet for indbudte eksperter og lærere/undervisere under uddannelse er altid den tilskudsmodtagende organisation (herunder konsortiemedlemmer).

Forberedende besøg

Hvad er et forberedende besøg?

Et forberedende besøg er et besøg i en kommende værtsorganisation, der aflægges af personale fra sendeorganisationen med henblik på at forberede en mobilitetsaktivitet for lærende eller personale.

Hvornår kan et forberedende besøg tilrettelægges?

Der skal være en klar begrundelse for hvert forberedende besøg, som skal medvirke til at forbedre inklusiviteten, omfanget og kvaliteten af mobilitetsaktiviteterne.

Forberedende besøg kan f.eks. tilrettelægges for bedre at kunne forberede mobilitet for deltagere med færre muligheder, for at indlede samarbejdet med en ny partnerorganisation eller for at forberede længerevarende mobilitetsaktiviteter.

Forberedende besøg kan arrangeres for enhver type mobilitet for lærende og personale, bortset fra "kurser og uddannelse".

Hvem kan deltage i et forberedende besøg?

Forberedende besøg kan gennemføres af alle personer, der er berettigede til at deltage i mobilitetsaktiviteter for personale, og som er involveret i tilrettelæggelsen af projektet.

Undtagelsesvis kan lærende, som skal deltage i længerevarende læringsmobilitet, og deltagere med færre muligheder deltage i forberedende besøg vedrørende deres aktiviteter.

Højst tre personer kan deltage i et forberedende besøg, og der kan højst arrangeres et forberedende besøg pr. værtsorganisation.

Hvor kan forberedende besøg finde sted?

Forberedende besøg finder sted i den kommende værtsorganisations lokaler eller på et andet sted, hvor der er planlagt mobilitetsaktiviteter. De regler, der gælder for mobilitetsprojekter for lærende og personale, gælder også forberedende besøg vedrørende disse aktiviteter.

Kortvarige mobilitetsprojekter for lærende og personale inden for voksenuddannelse

Kortvarige mobilitetsprojekter for lærende og personale er en ukompliceret og enkel mulighed for at drage fordel af Erasmus+-programmet. De har til formål at sætte organisationer i stand til at tilrettelægge få aktiviteter på en nem måde og opnå erfaring med programmet.

For at kortvarige projekter skal forblive simple, er der fastsat en grænse for antallet af deltagere og projektvarigheden. Formatet kan kun benyttet af individuelle organisationer og ikke af koordinatorer af konsortier. Akkrediterede organisationer kan ikke ansøge om kortvarige projekter, da de allerede har permanent adgang til Erasmus+-finansiering.

Ansøgningen om kortvarige projekter indeholder en liste over og en beskrivelse af de aktiviteter, som ansøgerorganisationen planlægger at tilrettelægge.

Kriterier for tilskudsberettigelse

Tilskudsberettigede organisationer: Hvem kan ansøge?

Følgende organisationer kan ansøge5 :

 • Organisationer, der tilbyder formel, uformel og ikkeformel voksenuddannelse6
 • lokale og regionale offentlige myndigheder, koordinerende organer og andre organisationer, som varetager en rolle på området for voksenuddannelse

organisationer med en Erasmus-akkreditering inden for voksenuddannelse kan ikke ansøge om kortvarige projekter.

Tilskudsberettigede lande

Ansøgerorganisationer skal være etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet.

Hvor sendes ansøgningen til?

Ansøgninger skal indsendes til det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

Ansøgningsfrister

Runde 1 (for alle nationale agenturer): 23. februar kl. 12.00.00 (Bruxellestid)

Runde 2: De nationale agenturer kan vælge at åbne en ny frist (runde 2). I så fald oplyser det nationalt agentur ansøgerne om dette på dets websted. For runde 2 skal ansøgerne indsende deres ansøgninger senest den 4. oktober kl. 12.00.00 (Bruxellestid).

Projektets startdatoer

Projekter kan vælge mellem følgende startdatoer:

 • Runde 1: mellem den 1. juni og den 31. december samme år
 • Runde 2 (hvis åben): mellem den 1. januar og den 31. maj i det følgende år

Projektets varighed

Mellem 6 og 18 måneder

Antal ansøgninger

For hver udvælgelsesrunde kan en organisation kun ansøge om et kortvarigt projekt inden for voksenuddannelse.

Organisationer, der modtager tilskud til et kortvarigt projekt i den første ansøgningsrunde, kan ikke ansøge om anden runde af den samme indkaldelse af forslag.

Inden for en periode på fem på hinanden følgende indkaldelsesår kan organisationer højst modtage tre tilskud til kortvarige projekter inden for voksenuddannelse. Tilskud modtaget i perioden 2014-2020 medregnes ikke.

Tilskudsberettigede aktiviteter

Alle typer aktiviteter inden for voksenuddannelse. Se afsnittet "Aktiviteter" for en detaljeret liste og regler.

For at være tilskudsberettigede skal ansøgningerne omfatte mindst én mobilitetsaktivitet for personale eller lærende.

Projektets omfang

En ansøgning om et kortvarigt projekt kan højst have 30 deltagere i mobilitetsaktiviteter.

Forberedende besøg og deltagende ledsagere medregnes ikke i dette antal.

Støtteorganisationer

En støtteorganisation er en organisation, der bistår en tilskudsmodtagende organisation med de praktiske aspekter af projektgennemførelsen, som ikke vedrører centrale projektopgaver som defineret i Erasmus-kvalitetsstandarderne.

Alle organisationer, der er aktive på uddannelsesområdet, kan være støtteorganisationer. Støtteorganisationers rolle og forpligtelser skal fastlægges mellem dem og den tilskudsmodtagende organisation. Støtteorganisationen handler under tilsyn af den tilskudsmodtagende organisation, som i sidste ende er ansvarlig for resultaterne og kvaliteten af de gennemførte aktiviteter. Alle bidrag fra støtteorganisationer skal være i overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne.

Tildelingskriterierne

De indgivne ansøgninger vurderes ved at tildele point ud af et maksimalt antal på 100 baseret på nedenstående kriterier og vægtninger. For at komme betragtning til en sådan tildeling skal ansøgerne opfylde følgende tærskelværdier:

 • mindst 60 ud af de maksimale 100 point og
 • mindst halvdelen af det maksimale antal point i hver af de tre kategorier af tildelingskriterier.

Relevans (højst 30 point)

I hvor høj grad:

 • ansøgerens profil, erfaring, aktiviteter og målgruppe af lærende har relevans for det pågældende voksenuddannelsesområde
 • projektforslaget er relevant for tiltagets mål
 • projektforslaget er relevant for følgende specifikke prioriteter:
  • støtte til førstegangsdeltagere og mindre erfarne organisationer
  • støtte til deltagere med færre muligheder

Kvaliteten af projektets udformning (højst 40 point)

I hvor høj grad:

 • målene for det foreslåede projekt imødekommer behovene hos ansøgerorganisationen, dens personale og lærende på en tydelig og konkret måde
 • indholdet af de foreslåede aktiviteter og balancen mellem de forskellige typer aktiviteter er hensigtsmæssig med henblik på at nå projektmålene
 •  der er en klar arbejdsplan for hver af de foreslåede aktiviteter
 • projektet omfatter miljømæssigt bæredygtig og ansvarlig praksis
 • projektet anvender digitale værktøjer (navnlig EPALE) og læringsmetoder for at supplere de fysiske mobilitetsaktiviteter og for at forbedre samarbejdet med partnerorganisationer.

Kvaliteten af opfølgende tiltag (højst 30 point)

I hvor høj grad:

 • ansøgeren tydeligt har fastlagt opgaverne og ansvarsområderne for gennemførelse af aktiviteter i overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne
 • ansøgeren har foreslået konkrete og logiske skridt til at integrere resultaterne af deres mobilitetsaktiviteter i organisationens almindelige arbejde
 • ansøgeren har foreslået en passende metode til evaluering af projektresultaterne
 • ansøgeren har foreslået konkrete og effektive foranstaltninger til at formidle projektresultaterne internt i ansøgerorganisationen, dele resultaterne med andre organisationer og offentligheden og anerkende Den Europæiske Unions finansiering offentligt.

Akkrediterede mobilitetsprojekter for lærende og personale inden for skoleuddannelse

Organisationer med en Erasmus-akkreditering inden for voksenuddannelse kan ansøge om finansiering under en særlig finansieringsmulighed, som kun er åben for dem. Ansøgningerne baseres på den tidligere godkendte Erasmus-plan, så der kræves ikke en detaljeret liste over og beskrivelse af de planlagte aktiviteter. I stedet fokuserer ansøgningerne på at anslå det budget, der kræves til den næste serie af aktiviteter.

Kriterier for tilskudsberettigelse

Tilskudsberettigede organisationer: Hvem kan ansøge?

Organisationer med en gyldig Erasmus-akkreditering inden for voksenuddannelse kan ansøge.

Mobilitetskonsortium

Organisationer med en Erasmus-akkreditering for koordinatorer af mobilitetskonsortier skal ansøge efter formatet for mobilitetskonsortiet.

Listen over medlemmer af mobilitetskonsortiet skal indgives sammen med ansøgningen og skal omfatte mindst én medlemsorganisation ud over koordinatoren.

Enhver organisation, der opfylder kriterierne for Erasmus-akkreditering inden for det samme område, kan blive medlem af et mobilitetskonsortium. Alle de planlagte medlemsorganisationer i det pågældende konsortium skal være fra den samme EU-medlemsstat eller det samme tredjeland, der er associeret med programmet, som koordinatoren af mobilitetskonsortiet.

Konsortiemedlemmer skal ikke have en Erasmus-akkreditering.

Organisationer, der deltager i et mobilitetskonsortium, kan modtage støtte fra højst to tilskudsaftaler under nøgletiltag 1 på området for voksenuddannelse under den samme indkaldelse af forslag. Voksenuddannelsesorganisationer, der modtager tilskud til et kortvarigt projekt eller et akkrediteret projekt, kan derfor også deltage i ét mobilitetskonsortium for voksenuddannelsesorganisationer som medlemsorganisationer. Andre organisationer kan deltage i op til to mobilitetskonsortier.

Hvor sendes ansøgningen til?

Ansøgninger skal indsendes til det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

Ansøgningsfrist

23. februar kl. 12.00.00 (Bruxellestid)

Projektets startdato

1 juni samme år

Projektets varighed

Alle akkrediterede projekter vil i første omgang have en varighed på 15 måneder. Efter 12 måneder vil alle tilskudsmodtagere få mulighed for at forlænge deres projekt til en samlet varighed på 24 måneder.

Antal ansøgninger

Akkrediterede organisationer kan kun ansøge én gang pr. udvælgelsesrunde.

Tilgængelige aktiviteter

Alle typer aktiviteter inden for voksenuddannelse. Se afsnittet "Aktiviteter" for en detaljeret liste og regler.

For at være tilskudsberettigede skal ansøgningerne omfatte mindst én mobilitetsaktivitet for personale eller lærende.

Projektets omfang

Det antal deltagere, der kan deltage i akkrediterede projekter, er ikke begrænset, bortset fra eventuelle begrænsninger fastsat ved budgettildelingen.

Budgettildeling

Kvaliteten af ansøgerens Erasmus-plan er blevet vurderet i forbindelse med ansøgningen om akkreditering, og der foretages derfor ikke en kvalitativ vurdering ved budgettildelingen. Alle berettigede tilskudsansøgninger vil modtage støtte.

Det tildelte tilskudsbeløb vil afhænge af en række elementer:

 • det samlede budget, der er tilgængeligt for akkrediterede ansøgere
 • de aktiviteter, der anmodes om (herunder det anslåede budget til at gennemføre dem)
 • basis- og maksimumstilskuddet
 • følgende tildelingskriterier: ansøgerens resultater, politiske prioriteter og geografisk balance (hvis anvendt af det nationale agentur).

Detaljerede regler om grund- og maksimumstilskud, pointgivning for tildelingskriterierne, vægtning af hvert enkelt kriterium, tildelingsmetoden og det budget, der er til rådighed til godkendte projekter, vil blive offentliggjort af det nationale kontor inden fristen for indkaldelse af forslag.

Hvilke finansieringsregler gælder?

Følgende finansieringsregler gælder for kortvarige projekter og akkrediterede projekter.

Budgetpost - Organisatorisk tilskud

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger, som er direkte forbundet med gennemførelsen af mobilitetsaktiviteter, som ikke er dækket af andre omkostningskategorier.

Der kan f.eks. være tale om: forberedelse (pædagogisk, interkulturel osv.), mentorstøtte, overvågning og støtte til deltagere under mobilitet, tjenester, værktøjer og udstyr, der skal bruges til de virtuelle komponenter af blandede aktiviteter, anerkendelse af læringsresultater, deling af resultater og synliggørelse af EU-finansieringen for offentligheden.

Organisatorisk tilskud omfatter omkostningerne for både sende- og værtsorganisationerne (dog ikke for mobilitet for personale med henblik på kurser og uddannelse). Fordelingen af det modtagne tilskud aftales mellem de to organisationer.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere.

Beløb

100 EUR

 • pr. lærende i gruppemobilitet
 • pr. deltager i mobilitet for personale med henblik på kurser og uddannelse
 • pr. indbudt ekspert
 • pr. modtaget lærer eller underviser under uddannelse

350 EUR, 200 EUR efter deltager nr. 100 i samme aktivitetstype

 •  pr. deltager i kortvarig læringsmobilitet for voksenstuderende
 •  pr. deltager i mobilitet for personale med henblik på job shadowing og undervisning eller uddannelse

500 EUR

pr. deltager i langvarig læringsmobilitet for voksenstuderende

Budgetpost – Rejse

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Bidrag til deltageres og ledsageres returrejseomkostninger fra oprindelseslandet til stedet for aktiviteten.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på rejseafstand og antallet af personer.

Ansøgeren skal angive afstanden mellem oprindelseslandet og stedet for aktiviteten7 ifølge Kommissionens afstandsberegner8 .

Beløb

Rejseafstand

Almindelig rejse

Grøn rejse

10-99 km

23 EUR

 

100-499 km

180 EUR

210 EUR

500-1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000-2 999 km

360 EUR

410 EUR

3 000-3 999 km

530 EUR

610 EUR

4 000-7 999 km

820 EUR

 

8 000 km og derover

1 500 EUR

 

Budgetpost - Individuel støtte

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Opholdsudgifter for deltagere og ledsagere9 under aktiviteten.

Om nødvendigt ydes der støtte til opholdsomkostninger i forbindelse med rejsetid før og efter aktiviteten med højst to rejsedage for deltagere, der modtager det almindelige rejsetilskud, og højst seks rejsedage for deltagere, der modtager et grønt rejsetilskud.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af personer, opholdets varighed og modtagerland10 .

Beløb

Deltagerkategori

Landegruppe 1

Landegruppe 2

Landegruppe 3

Personale

101-180 EUR

90-160 EUR

79-140 EUR

Studerende

39-120 EUR

34-104 EUR

28-88 EUR

Ovenstående er basissatser pr. aktivitetsdag. Hver nationalt agentur fastlægger de præcise basissatser inden for de tilladte intervaller.

Basissatsen betales indtil den 14. aktivitetsdag. Fra den 15. aktivitetsdag betales en sats på 70 % af basissatsen. Satserne afrundes til nærmeste hele euro.

Budgetpost - Støtte til inklusion

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Inklusionsstøtte til organisationer: Omkostninger vedrørende tilrettelæggelse af mobilitetsaktiviteter for deltagere med færre muligheder.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere med færre muligheder.

Beløb

100 EUR pr. Deltager

Inklusionsstøtte til deltagere: Yderligere omkostninger, som er direkte forbundet med deltagere med færre muligheder og deres ledsagere (herunder begrundede rejse- og opholdsudgifter, hvis der ikke er ansøgt om tilskud til disse deltagere under budgetposterne "Rejse" og "Individuel støtte").

Finansieringsordning: faktiske omkostninger.

Tildelingsregler: Anmodningen skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur.

Beløb

100 % af de tilskudsberettigede omkostninger

Budgetpost - Forberedende besøg

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Rejse- og opholdsudgifter til deltagelse i et forberedende besøg.

Finansieringsordning: enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere.

Beløb

575 EUR pr. deltager med højst tre deltagere pr. Besøg

Budgetpost – Kursusafgifter

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger, der dækker betaling for personalemobilitetsformatet "Kurser og uddannelse".

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på aktivitetens varighed.

Beløb

80 EUR pr. deltager pr. dag en individuel medarbejder kan modtage højst 800 EUR til kursusafgifter under én tilskudsaftale.

Budgetpost - Sproglig bistand

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger forbundet med udlevering af materiale til sprogundervisning til deltagere, deres kendskab til det sprog, de skal bruge, når de studerer eller modtager undervisning under aktiviteten.

Der ydes tilskud til sproglig bistand til deltagere i personalemobilitet på mere end 30 dage og i kortvarig og langvarig individuel mobilitet for voksenstuderende. Der ydes kun tilskud, hvis deltageren ikke kan modtage Online Language Support, fordi det krævede sprog eller niveau ikke er tilgængeligt.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere.

Beløb

150 EUR pr. Deltager

Budgetpost - Ekstraordinære omkostninger

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger til at stille en finansiel garanti, hvis det nationale agentur anmoder herom.

Høje rejseomkostninger for deltagere og deres ledsagere, som ikke dækkes af den almindelige kategori "Rejse" på grund af geografisk afstand eller andre barrierer.

Visum og visumrelaterede omkostninger, opholdstilladelser, vaccinationer, lægeattester.

Finansieringsordning: faktiske omkostninger

Tildelingsregler: Anmodningen skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur. Høje rejseomkostninger finder anvendelse, hvis rejsetilskuddet baseret på enhedsomkostninger ikke dækker 70 % af deltagernes rejseomkostninger.

Beløb

Omkostninger til finansiel garanti: 80 % af de tilskudsberettigede omkostninger

Høje rejseomkostninger: 80 % af de tilskudsberettigede rejseomkostninger.

Visum og visumrelaterede omkostninger, opholdstilladelser, vaccinationer og lægeattester: 100 % af de tilskudsberettigede omkostninger

 • 1 Nøglekompetencer — https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_en.
 • 2 Definitionen af tilskudsberettigede voksenuddannelsesprogrammer og -aktiviteter i hver EU-medlemsstat eller hvert tredjeland, der er associeret med programmet, fastlægges af den kompetente nationale myndighed og offentliggøres på det relevante nationale agenturs websted.
 • 3 EU-institutionernes hjemsteder er Bruxelles, Frankfurt, Luxembourg, Strasbourg og Haag. Aktiviteter på EU-institutionernes hjemsteder anses for tværnational mobilitet, og der kan anmodes om tilskud (som beskrevet i afsnittet "Hvilke finansieringsregler gælder?") for alle deltagere, uanset deres oprindelsesland.
 • 4 Nyuddannede kan deltage op til 12 måneder efter endt uddannelse. Hvis deltagerne har aftjent deres værnepligt efter endt uddannelse, forlænges denne periode med den pågældende tjenestes varighed.
 • 5 Definitionen af tilskudsberettigede organisationer i hver EU-medlemsstat eller hvert tredjeland, der er associeret med programmet, fastlægges af den kompetente nationale myndighed og offentliggøres på det relevante nationale agenturs websted sammen med relevante eksempler.
 • 6 Uden at dette berører de definitioner, der er fastlagt af den kompetente nationale myndighed, bør det bemærkes, at organisationer, der tilbyder erhvervsrettet uddannelse til voksenstuderende, typisk betragtes som udbydere af erhvervsrettet uddannelse og altså ikke som udbydere af voksenuddannelse. Yderligere oplysninger findes under de gældende definitioner på det nationale agenturs websted.
 • 7 Hvis en person fra f.eks. Madrid (Spanien) skal deltage i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien), skal personen beregne afstanden fra Madrid til Rom (1 365,28 km) og derefter vælge det relevante afstandsinterval (dvs. 500-1 999 km).   
 • 8 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.
 • 9 Satserne for personale gælder for ledsagere. I særlige tilfælde, hvor en ledsager skal opholde sig i udlandet i mere end 60 dage, støttes ekstra opholdsomkostninger ud over dag 60 under budgetposten "Støtte til inklusion".
 • 10

  Grupper af modtagerlande:

  Landegruppe 1: Norge, Danmark, Luxembourg, Island, Sverige, Irland, Finland og Liechtenstein.

  Landegruppe 2: Nederlandene, Østrig, Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Cypern, Grækenland, Malta, Portugal.

  Landegruppe 3: Slovenien, Estland, Letland, Kroatien, Slovakiet, Tjekkiet, Litauen, Tyrkiet, Ungarn, Polen, Rumænien, Bulgarien, Nordmakedonien og Serbien.

Tagged in:  Voksenuddannelsespersonale