Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mobilitet for lærende og personale inden for erhvervsuddannelse

Dette tiltag støtter udbydere af erhvervsuddannelse og andre organisationer inden for erhvervsuddannelse, der ønsker at tilrettelægge mobilitetsaktiviteter for lærende og personale på erhvervsuddannelser.

Der ydes støtte til en lang række aktiviteter, herunder job shadowing og faglige efteruddannelseskurser for personale, praktikophold og længerevarende ophold (ErasmusPro), indbudte eksperter og andre aktiviteter som beskrevet nedenfor.

De deltagende organisationer bør aktivt fremme inklusion og mangfoldighed, miljømæssig bæredygtighed og digital uddannelse gennem deres aktiviteter: ved at udnytte programmets specifikke finansieringsmuligheder til disse formål, ved at øge deltagernes bevidsthed, ved at dele bedste praksis og ved at vælge en passende udformning til deres aktiviteter.

Tiltagets mål

Formålet med mobilitetsaktiviteter, som finansieres af Erasmus+, er at give enkeltpersoner læringsmuligheder og støtte internationaliseringen og den institutionelle udvikling af erhvervsuddannelsesudbydere og andre organisationer inden for erhvervsuddannelse. Tiltaget vil støtte gennemførelsen af Rådets henstilling om erhvervsrettet uddannelse, Osnabrückerklæringen1 og den europæiske dagsorden for færdigheder 2 . Den vil også bidrage til oprettelsen af det europæiske uddannelsesområde. Dette tiltag har specifikt til formål at:

Højne kvaliteten af grundlæggende erhvervsuddannelse og efteruddannelse i Europa ved at:

 • styrke nøglekompetencer og tværgående færdigheder, navnlig sprogindlæring og digitale færdigheder
 • støtte udviklingen af jobspecifikke færdigheder, som er nødvendige på det nuværende og fremtidige arbejdsmarked
 • dele bedste praksis og fremme brugen af nye og innovative pædagogiske metoder og teknologier samt at støtte den faglige udvikling blandt lærere, undervisere, mentorer og andet personale på VET-området
 • opbygge kapaciteten blandt udbydere af erhvervsuddannelse til at gennemføre mobilitetsprojekter af høj kvalitet og deres evne til at danne kvalitetspartnerskaber, samtidig med at de udvikler deres internationaliseringsstrategi
 • gøre mobilitet til en realistisk mulighed for enhver lærende på grundlæggende erhvervsuddannelse og efteruddannelse og øge den gennemsnitlige varighed af mobilitet for studerende på erhvervsuddannelser for at øge dens kvalitet og indvirkning
 • fremme kvaliteten, gennemsigtigheden og anerkendelsen af læringsresultater fra mobilitetsperioder i udlandet, navnlig ved at anvende europæiske værktøjer og instrumenter3 .

Styrke den europæiske dimension af undervisning og læring ved at:

 • fremme værdierne inklusion og mangfoldighed, tolerance og demokratisk deltagelse
 • fremme viden om fælles europæisk kulturarv og mangfoldighed
 • støtte udviklingen af faglige netværk i hele Europa.

Hvordan får man adgang til mobilitetsmuligheder under Erasmus+?

Erhvervsuddannelsesudbydere og andre organisationer inden for erhvervsuddannelse kan ansøge om finansiering på to måder:

 • Kortvarige mobilitetsprojekter for lærende og personale giver ansøgerorganisationerne mulighed for at tilrettelægge forskellige mobilitetsaktiviteter med en varighed på 6-18 måneder. Kortvarige projekter er det bedste valg for organisationer, der deltager i Erasmus for første gang, eller organisationer, der kun ønsker at tilrettelægge et begrænset antal aktiviteter.
 • Akkrediterede mobilitetsprojekter for lærende og personale er åbne for organisationer med en Erasmus-akkreditering inden for erhvervsuddannelse. Denne særlige finansieringsmulighed giver akkrediterede organisationer mulighed for regelmæssigt at modtage støtte til mobilitetsaktiviteter, som bidrager til den løbende gennemførelse af deres Erasmus-plan.

Erasmus-akkrediteringer er åbne for alle organisationer, der ønsker regelmæssigt at tilrettelægge mobilitetsaktiviteter. Der kræves ikke tidligere erfaring med programmet for at ansøge. Se guidens kapitel om Erasmus-akkreditering inden for voksenuddannelse, erhvervsuddannelse og skoleuddannelse for flere oplysninger om denne mulighed.

Organisationer kan desuden tilslutte sig programmet uden at indgive en ansøgning ved at:

 • Tilslutte sig et eksisterende Erasmus+-mobilitetskonsortium, der ledes af en akkrediteret koordinator af et mobilitetskonsortium i deres land, som optager nye medlemmer i deres konsortium
 • Modtage deltagere fra et andet land: En organisation kan modtage — være vært for — lærende eller personale fra en partnerorganisation i udlandet. En organisation, der er værtsorganisation, har gode muligheder for at få erfaringer med programmet, inden den selv ansøger.

Udbydere af erhvervsuddannelse opfordres til at tilmelde sig europæiske onlineplatforme, f.eks. EPALE og eTwinning. EPALE giver mulighed for at etableret kontakt til og lære af kolleger fra hele Europa gennem blogindlæg, fora og værktøjet til partnersøgning. Det gør det muligt at oprette praksisfællesskaber, finde undervisningsmateriale og deltage i arrangementer. Det omfatter også Community of European VET practitioners, et område, hvor erhvervsuddannelsesundervisere og tutorer i virksomheder kan samarbejde og finde oplysninger om europæiske initiativer. eTwinning er et onlinefællesskab, der hostes på en sikker platform og er tilgængeligt for lærere og personale, der er verificeret af den nationale eTwinning-støtteenhed. Med eTwinning kan erhvervsskoler oprette fælles virtuelle klasseværelser og gennemføre projekter med andre (erhvervs-)skoler og andre partnerorganisationer (dvs. værtsvirksomheder). Dette giver lærere og undervisere mulighed for at diskutere og samarbejde med kolleger og deltage i forskellige faglige udviklingsmuligheder. eTwinning er også det perfekte miljø til at finde partnere til fremtidige projekter.

Planlægning af et projekt

Ansøgerorganisationen er den vigtigste aktør i et projekt under nøgletiltag 1. Ansøgeren udarbejder og indsender ansøgningen, underskriver tilskudsaftalen, gennemfører mobilitetsaktiviteterne og rapporterer til det nationale agentur. Ansøgningsproceduren for både kortvarige projekter og Erasmus-akkrediteringen fokuserer på ansøgerorganisationens behov og planer.

De fleste typer tilgængelige aktiviteter er udgående mobilitetsaktiviteter. Dette betyder, at ansøgerorganisationen optræder som en sendeorganisation: Den udvælger deltagerne og sender dem til en værtsorganisation i udlandet. Der er desuden særlige typer aktiviteter, der giver ansøgerorganisationer mulighed for at invitere eksperter eller lærere og undervisere under uddannelse til deres organisation. Formålet med indgående aktiviteter er ikke at skabe tovejsudvekslinger, men at hente personer til ansøgerorganisationen, der kan hjælpe med at udvikle og internationalisere den.

Gennemførelsen af alle de aktiviteter, der støttes under dette tiltag, skal ske i overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne. Erasmus-kvalitetsstandarderne dækker konkret gennemførelsespraksis for projektopgaver som f.eks. udvælgelse og forberedelse af deltagere, definition, evaluering og anerkendelse af læringsresultater, deling af projektresultater osv. Erasmus-kvalitetsstandarderne findes i deres helhed på Europa-webstedet via følgende link: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en.

Horisontale dimensioner

Alle mobilitetsprojekter bør integrere følgende dimensioner, der er fælles for hele Erasmus+-programmet:

Inklusion og mangfoldighed

I overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne skal organisationer, der modtager støtte fra programmet, sikre, at de tilbyder mobilitetsmuligheder på en inkluderende og retfærdig måde til deltagere fra enhver baggrund. Udvælgelsen af lærende til at deltage i projektaktiviteterne bør ske på baggrund af centrale faktorer som f.eks. deltagernes motivation, kvalifikationer samt personlige udviklings- og læringsbehov. Udvælgelsen af personaledeltagere bør ligeledes sikre, at fordelene ved deres faglige udvikling bliver tilgængelige for alle lærende i organisationen.

Under forberedelsen, gennemførelsen og opfølgningen af mobilitetsaktiviteter bør sende- og værtsorganisationerne inddrage deltagerne i vigtige beslutninger for at sikre for at sikre, at hver deltager får det maksimale udbytte af aktiviteterne.

Deltagende organisationer, der udbyder uddannelse, opfordres til aktivt at skabe og fremme mobilitetsmuligheder i deres akademiske kalender og fastlægge standardtiltag for tilbagevendende deltagere.

Miljømæssigt bæredygtig og ansvarlig praksis

I overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne skal organisationer, der modtager støtte fra programmet, fremme en miljømæssigt bæredygtig og ansvarlig adfærd blandt deres deltagere med henblik på at øge bevidstheden om vigtigheden af at reducere eller kompensere for mobilitetsaktiviteternes miljøaftryk. Disse principper bør afspejles i forberedelsen og gennemførelsen af alle programaktiviteter, især ved at bruge specifik støtte fra programmet til fremme af bæredygtige transportformer. Organisationer, der tilbyder uddannelse, bør integrere disse principper i deres daglige arbejde og bør aktivt fremme en holdnings- og adfærdsændring blandt deres lærende og personale.

Digital omstilling inden for uddannelse

I overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne støtter programmet alle deltagende organisationer i deres indsats for at indarbejde brugen af digitale værktøjer og læringsmetoder som supplement til deres fysiske aktiviteter, for at forbedre samarbejdet mellem partnerorganisationer og for at forbedre kvaliteten af deres læring og undervisning. Erhvervsuddannelsesinstitutionerne bør også øge bevidstheden blandt deres lærende om mulighederne i programmet for at tilegne sig og videreudvikle relevante digitale færdigheder, herunder praktikophold vedrørende digitale muligheder for lærende på erhvervsuddannelser og nyuddannede4 . Deltagende personale kan også få gavn af praktikophold vedrørende digitale muligheder: mobilitetsaktiviteter, hvor de kan erhverve sig digitale færdigheder: og udvikle deres kapacitet til at undervise og løse andre opgaver ved hjælp af digitale værktøjer. Sådanne aktiviteter kan tilrettelægges ved hjælp af de forskellige tilgængelige formater for personalemobilitet.

Deltagelse i det demokratiske liv

Programmet har til formål at hjælpe deltagerne med at opdage fordelene ved aktivt medborgerskab og deltagelse i det demokratiske liv. De støttede mobilitetsaktiviteter bør styrke deltagelsesfærdigheder inden for forskellige dele af civilsamfundet og udviklingen af sociale og interkulturelle kompetencer, kritisk tænkning og mediekendskab. Projekterne bør så vidt muligt give mulighed for at deltage i det demokratiske liv og støtte socialt engagement og aktivt medborgerskab gennem formelle eller ikkeformelle læringsaktiviteter. De bør også forbedre deltagernes forståelse af Den Europæiske Union og EU's fælles værdier, respekt for demokratiske principper, den menneskelige værdighed og principperne om enhed og mangfoldighed, tværkulturel dialog samt den europæiske sociale, kulturelle og historiske arv.

Aktiviteter

I dette afsnit præsenteres den type aktiviteter, der kan støttes med Erasmus+-midler, i forbindelse med både kortvarige projekter og akkrediterede projekter.

I forbindelse med alle aktiviteter kan der ydes yderligere støtte til personer, der ledsager deltagere med færre muligheder, mindreårige eller unge, som kræver tilsyn. Ledsagere kan få støtte til hele eller en del af aktivitetens varighed.

Mobilitet for personale

Tilskudsberettigede aktiviteter

 • Job shadowing (2-60 dage)
 • Undervisnings- eller kursusopgaver (2-365 dage)
 • Kurser og uddannelse (2-30 dage, højst 10 dages kursusgebyrer pr. deltager)

Ud over fysisk mobilitet kan alle mobilitetsaktiviteter for personale være blandet med virtuelle aktiviteter. De minimums- og maksimumsvarigheder, der er anført ovenfor, gælder for den fysiske mobilitetskomponent.

Job shadowing: Deltagerne kan opholde sig i en periode hos en værtsorganisation i et andet land med henblik på at lære ny praksis og få nye idéer gennem observation og interaktion med kolleger, eksperter eller andre fagfold i deres daglige arbejde i værtsorganisationen.

Undervisning eller uddannelse: Deltagerne kan i en periode undervise lærende i en værtsorganisation i et andet land med det formål at lære gennem samarbejde og udveksling med kolleger.

Kurser og uddannelse: Deltagerne kan få udbytte af et struktureret kursus eller et lignende tilbud leveret af kvalificerede fagfolk baseret på et allerede fastlagt kursusindhold og læringsudbytte. Kurset skal have deltagere fra mindst to forskellige lande og skal give deltagerne mulighed for at interagere med de andre lærende og med underviserne. Der gives ikke tilskud til fuldstændigt passive aktiviteter, f.eks. deltagelse i foredrag, taler eller massekonferencer.

Ansøgerne bør være opmærksomme på, at alle kursusudbydere er fuldstændigt uafhængige af Erasmus+-programmet og optræder som tjenesteudbydere på et frit marked. Ansøgerorganisationen er derfor ansvarlig for valget af kurser og uddannelse. Følgende kvalitetsstandarder er udformet med henblik på at vejlede ansøgerne, når de skal vælge kursusudbydere: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en

Tilskudsberettigede deltagere

Tilskudsberettigede deltagere omfatter lærere, undervisere og alle andre eksperter og medarbejdere, som ikke er undervisere, på området for erhvervsuddannelse og efteruddannelse.

Tilskudsberettiget ikke-undervisende personale omfatter personale hos erhvervsuddannelsesinstitutioner (som ledende medarbejdere, internationale mobilitetsmedarbejdere osv.) eller i andre organisationer inden for erhvervsuddannelse (f.eks. kursusledere i lokale partnervirksomheder, rådgivere, politikkoordinatorer med ansvar for erhvervsuddannelse osv.).

Deltagerne skal arbejde i sendeorganisationen eller skal regelmæssigt arbejde sammen med sendeorganisationen og medvirke til at gennemføre organisationens kerneaktiviteter (f.eks. eksterne undervisere, undervisere i virksomheder, eksperter eller frivillige).

I alle tilfælde skal de opgaver, der knytter deltageren til sendeorganisationen, være dokumenteret på en måde, der gør det muligt for det nationale kontor at kontrollere denne tilknytning (f.eks. med en arbejds- eller voluntøraftale, en opgavebeskrivelse eller et tilsvarende dokument). De nationale agenturer skal en gennemsigtig og konsekvent praksis for, hvad der udgør acceptable samarbejdsforhold og acceptabel dokumentation i deres nationale kontekst.

Godkendte aktivitetssteder

Aktiviteterne skal finde sted i udlandet, i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet.

Organisationer med en Erasmus-akkreditering kan desuden udsende deltagere til tredjelande, der ikke er associeret med programmet, med henblik på at gennemføre job shadowing og undervisning (region 1-14 som anført i del A: Tilskudsberettigede lande).

Mobilitet for lærende

Tilskudsberettigede aktiviteter

 • Deltagelse i fagkonkurrencer (1-10 dage)
 • Kortvarig læringsmobilitet for lærende på erhvervsuddannelser (10-89 dage)
 • Langvarig læringsmobilitet for lærende på erhvervsuddannelser (ErasmusPro) (90-365 dage)

Ud over fysisk mobilitet kan alle mobilitetsaktiviteter for lærende være blandet med virtuelle aktiviteter. De minimums- og maksimumsvarigheder, der er anført ovenfor, gælder for den fysiske mobilitetskomponent.

Deltagelse i fagkonkurrencer: Studerende på erhvervsuddannelser kan deltage i internationale sektorspecifikke arrangementer, hvor konkurrencer om at demonstrere færdigheder bruges til at fremme, anerkende og udveksle erfaringer, knowhow og teknologiske innovationer inden for erhvervsuddannelse5 . Der ydes også støtte til personale, mentorer eller eksperter, der ledsager de lærende under aktiviteten.

Kortvarig læringsmobilitet for lærende på erhvervsuddannelser: Lærende på erhvervsuddannelser kan gennemføre et læringsophold ved en partnererhvervsuddannelsesudbyder, en virksomhed eller en anden organisation med aktiviteter på erhvervsuddannelsesområdet eller på arbejdsmarkedet. Læringsperioden skal omfatte en stærk arbejdsbaseret komponent, og der skal fastlægges et individuelt læringsprogram for hver deltager. For deltagere med færre muligheder kan mobiliteten tilrettelægges med en minimumsvarighed på to dage, hvis det er begrundet.

Langvarig læringsmobilitet for lærende på erhvervsuddannelser (ErasmusPro): Lærende på erhvervsuddannelser kan gennemføre et længerevarende læringsophold ved en partnererhvervsuddannelsesudbyder, en virksomhed eller en anden organisation med aktiviteter på erhvervsuddannelsesområdet eller på arbejdsmarkedet. Læringsperioden skal omfatte en stærk arbejdsbaseret komponent, og der skal fastlægges et individuelt læringsprogram for hver deltager.

Tilskudsberettigede deltagere

Tilskudsberettigede deltagere omfatter lærende og lærlinge på området for erhvervsuddannelse og efteruddannelse. Deltagerne skal være indskrevet i et tilskudsberettiget erhvervsuddannelses- eller efteruddannelsesprogram6 .

Nyuddannede (herunder tidligere lærlinge) fra tilskudsberettigede erhvervsuddannelses- eller efteruddannelsesprogrammer kan deltage op til 12 måneder efter endt uddannelse. Hvis deltagerne har aftjent deres værnepligt efter endt uddannelse, forlænges denne periode med den pågældende tjenestes varighed.

Godkendte aktivitetssteder

Aktiviteterne skal finde sted i udlandet, i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet.

Organisationer med en Erasmus-akkreditering kan udsende lærende med henblik på kortvarig mobilitet, langvarig mobilitet (ErasmusPro) og fagkonkurrencer til tredjelande, der ikke er associeret med programmet (region 1-14 som anført i del A: Tilskudsberettigede lande).

Andre støttede aktiviteter

Tilskudsberettigede aktiviteter

 • Indbudte eksperter (2-60 dage)
 • Modtagelse af lærere og undervisere under uddannelse (10-365 dage)

Indbudte eksperter: Organisationer kan invitere undervisere, lærere, politiske eksperter eller andre kvalificerede fagfolk fra udlandet, som kan hjælpe med at forbedre undervisningen og læringen i modtageorganisationen. Indbudte eksperter kan f.eks. tilbyde videreuddannelse af modtageorganisationens personale, demonstrere nye undervisningsmetoder eller hjælpe med at overføre god praksis for organisation og forvaltning.

Modtagelse af lærere og undervisere under uddannelse: Ansøgerorganisationer kan modtage undervisere under uddannelse, der ønsker at gennemføre en praktikperiode i udlandet. Modtageorganisationen (værtsorganisationen) vil modtage støtte til at etablere aktiviteten, men rejsetilskud og individuel støtte til deltageren ydes af den udsendende institution (som også kan ansøge om støtte fra Erasmus+ til dette formål).

Tilskudsberettigede deltagere

Indbudte eksperter kan være enhver person fra en anden EU-medlemsstat eller et andet tredjeland, der er associeret med programmet, som besidder ekspertise, der er relevant for den inviterende organisations behov og målsætninger.

Modtagelse af lærere og undervisere under uddannelse tilbydes deltagere, som er indskrevet i eller for nylig har afsluttet7  en læreruddannelse (eller et lignende uddannelsesprogram for undervisere) i en anden EU-medlemsstat eller et andet tredjeland, der er associeret med programmet.

Godkendte aktivitetssteder

Aktivitetsstedet for indbudte eksperter og lærere/undervisere under uddannelse er altid den tilskudsmodtagende organisation (herunder konsortiemedlemmer).

Forberedende besøg

Hvad er et forberedende besøg?

Et forberedende besøg er et besøg i en kommende værtsorganisation, der aflægges af personale fra sendeorganisationen med henblik på at forberede en mobilitetsaktivitet for lærende eller personale.

Hvornår kan et forberedende besøg tilrettelægges?

Der skal være en klar begrundelse for hvert forberedende besøg, som skal medvirke til at forbedre inklusiviteten, omfanget og kvaliteten af mobilitetsaktiviteterne.

Forberedende besøg kan f.eks. tilrettelægges for bedre at kunne forberede mobilitet for deltagere med færre muligheder, for at indlede samarbejdet med en ny partnerorganisation eller for at forberede længerevarende mobilitetsaktiviteter.

Forberedende besøg kan arrangeres for enhver type mobilitet for lærende og personale, bortset fra "kurser og uddannelse".

Hvem kan deltage i et forberedende besøg?

Forberedende besøg kan gennemføres af alle personer, der er berettigede til at deltage i mobilitetsaktiviteter for personale, og som er involveret i tilrettelæggelsen af projektet.

Undtagelsesvis kan lærende, som skal deltage i længerevarende læringsmobilitet, og deltagere med færre muligheder deltage i forberedende besøg vedrørende deres aktiviteter.

Højst tre personer kan deltage i et forberedende besøg, og der kan højst arrangeres et forberedende besøg pr. værtsorganisation.

Hvor kan forberedende besøg finde sted?

Forberedende besøg finder sted i den kommende værtsorganisations lokaler eller på et andet sted, hvor der er planlagt mobilitetsaktiviteter. De regler, der gælder for mobilitetsprojekter for lærende og personale, gælder også forberedende besøg vedrørende disse aktiviteter.

Kortvarige mobilitetsprojekter for lærende og personale inden for erhvervsuddannelse

Kortvarige mobilitetsprojekter for lærende og personale er en ukompliceret og enkel mulighed for at drage fordel af Erasmus+-programmet. De har til formål at sætte organisationer i stand til at tilrettelægge få aktiviteter på en nem måde og opnå erfaring med programmet.

For at kortvarige projekter skal forblive simple, er der fastsat en grænse for antallet af deltagere og projektvarigheden. Formatet kan kun benyttet af individuelle organisationer og ikke af koordinatorer af konsortier. Akkrediterede organisationer kan ikke ansøge om kortvarige projekter, da de allerede har permanent adgang til Erasmus+-finansiering.

Ansøgningen om kortvarige projekter indeholder en liste over og en beskrivelse af de aktiviteter, som ansøgerorganisationen planlægger at tilrettelægge.

Kriterier for tilskudsberettigelse

Tilskudsberettigede organisationer: Hvem kan ansøge?

Følgende organisationer kan ansøge8 :

 • Organisationer, der tilbyder erhvervsuddannelse eller erhvervsrettet efter- og videreuddannelse
 • Lokale og regionale offentlige myndigheder, koordinerende organer og andre organisationer, som varetager en rolle på området for erhvervsuddannelse
 • Virksomheder og andre offentlige eller private organisationer, der er værter for, uddanner eller på anden måde samarbejder med lærende og lærlinge inden for erhvervsuddannelse.

Organisationer med en Erasmus-akkreditering inden for erhvervsuddannelse kan dog ikke ansøge om kortvarige projekter.

Tilskudsberettigede lande

Ansøgerorganisationer skal være etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet.

Hvor sendes ansøgningen til?

Ansøgninger skal indsendes til det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

Ansøgningsfrister

Runde 1 (for alle nationale agenturer): 23. februar kl. 12.00.00 (Bruxellestid)

Runde 2: De nationale agenturer kan vælge at åbne en ny frist (runde 2). I så fald oplyser det nationalt agentur ansøgerne om dette på dets websted. For runde 2 skal ansøgerne indsende deres ansøgninger senest den 4. oktober kl. 12.00.00 (Bruxellestid).

Projektets startdatoer

Projekter kan vælge mellem følgende startdatoer:

 • Runde 1: mellem den 1. juni og den 31. december samme år
 • Runde 2 (hvis åben): mellem den 1. januar og den 31. maj i det følgende år

Projektets varighed

Mellem 6 og 18 måneder

Antal ansøgninger

For hver udvælgelsesrunde kan en organisation kun ansøge om et kortvarigt projekt inden for erhvervsuddannelse.

Organisationer, der modtager tilskud til et kortvarigt projekt i den første ansøgningsrunde, kan ikke ansøge om anden runde af den samme indkaldelse af forslag.

Inden for en periode på fem på hinanden følgende indkaldelsesår kan organisationer højst modtage tre tilskud til kortvarige projekter inden for erhvervsuddannelse. Tilskud modtaget i perioden 2014-2020 medregnes ikke.

Tilgængelige aktiviteter

Alle typer aktiviteter inden for erhvervsuddannelse. Se afsnittet "Aktiviteter" for en detaljeret liste og regler.

Projektets omfang

En ansøgning om et kortvarigt projekt kan højst have 30 deltagere i mobilitetsaktiviteter.

Forberedende besøg og deltagende ledsagere medregnes ikke i dette antal.

Støtteorganisationer

En støtteorganisation er en organisation, der bistår en tilskudsmodtagende organisation med de praktiske aspekter af projektgennemførelsen, som ikke vedrører centrale projektopgaver som defineret i Erasmus-kvalitetsstandarderne.

Alle organisationer, der er aktive på uddannelsesområdet, kan deltage som støtteorganisationer for en tilskudsmodtagere under dette tiltag. Støtteorganisationers rolle og forpligtelser skal fastlægges mellem dem og den tilskudsmodtagende organisation. Alle bidrag fra støtteorganisationer skal være i overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne.

Tildelingskriterierne

De indgivne ansøgninger vurderes ved at tildele point ud af et maksimalt antal på 100 baseret på nedenstående kriterier og vægtninger. For at komme betragtning til en sådan tildeling skal ansøgerne opfylde følgende tærskelværdier:

 • mindst 60 ud af de maksimale 100 point og
 • mindst halvdelen af det højest mulige antal point i hver af de tre kategorier af tildelingskriterier.

Relevans

(højst 30 point)

I hvor høj grad:

 • ansøgerens profil, erfaring, aktiviteter og målgruppe af lærende har relevans for det pågældende erhvervsuddannelsesområde
 • projektforslaget er relevant for tiltagets mål
 • projektforslaget er relevant for følgende specifikke prioriteter:
  • støtte til førstegangsdeltagere og mindre erfarne organisationer
  • støtte til deltagere i ErasmusPro-aktiviteter
  • støtte til deltagere med færre muligheder

Kvaliteten af projektets udformning (højst 40 point)

I hvor høj grad:

 • målene for det foreslåede projekt imødekommer behovene hos ansøgerorganisationen, dens personale og lærende på en tydelig og konkret måde
 • indholdet af de foreslåede aktiviteter og balancen mellem de forskellige typer aktiviteter er hensigtsmæssig med henblik på at nå projektmålene
 • der er en klar arbejdsplan for hver af de foreslåede aktiviteter
 • projektet omfatter miljømæssigt bæredygtig og ansvarlig praksis
 • projektet anvender digitale værktøjer (navnlig eTwinning for erhvervsuddannelse og EPALE for efteruddannelse) og læringsmetoder for at supplere de fysiske mobilitetsaktiviteter og for at forbedre samarbejdet med partnerorganisationer.

Kvaliteten af opfølgende tiltag (højst 30 point)

I hvor høj grad:

 • ansøgeren tydeligt har fastlagt opgaverne og ansvarsområderne for gennemførelse af aktiviteter i overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne
 • ansøgeren har foreslået konkrete og logiske skridt til at integrere resultaterne af deres mobilitetsaktiviteter i organisationens almindelige arbejde
 • ansøgeren har foreslået en passende metode til evaluering af projektresultaterne
 • ansøgeren har foreslået konkrete og effektive foranstaltninger til at formidle projektresultaterne internt i ansøgerorganisationen, dele resultaterne med andre organisationer og offentligheden og anerkende Den Europæiske Unions finansiering offentligt.

Akkrediterede mobilitetsprojekter for lærende og personale inden for erhvervsuddannelse

Organisationer med en Erasmus-akkreditering inden for erhvervsuddannelse kan ansøge om finansiering under en særlig finansieringsmulighed, som kun er åben for dem. Ansøgningerne baseres på den tidligere godkendte Erasmus-plan, så der kræves ikke en detaljeret liste over og beskrivelse af de planlagte aktiviteter, når der ansøges om midler. I stedet fokuserer ansøgningerne på at anslå det budget, der kræves til den næste serie af aktiviteter.

Kriterier for tilskudsberettigelse

Tilskudsberettigede organisationer: Hvem kan ansøge?

Organisationer med en gyldig Erasmus-akkreditering inden for erhvervsuddannelse kan ansøge.

Mobilitetskonsortium

Organisationer med en Erasmus-akkreditering for koordinatorer af mobilitetskonsortier skal ansøge efter formatet for mobilitetskonsortiet.

Listen over medlemmer af mobilitetskonsortiet skal indgives sammen med ansøgningen og skal omfatte mindst én medlemsorganisation ud over koordinatoren.

Enhver organisation, der opfylder kriterierne for Erasmus-akkreditering inden for det samme område, kan blive medlem af et mobilitetskonsortium. Alle de planlagte medlemsorganisationer i det pågældende konsortium skal være fra den samme EU-medlemsstat eller det samme tredjeland, der er associeret med programmet, som koordinatoren af mobilitetskonsortiet. Konsortiemedlemmer skal ikke have en Erasmus-akkreditering.

Organisationer, der deltager i et mobilitetskonsortium, kan modtage støtte fra højst to tilskudsaftaler under nøgletiltag 1 på området for erhvervsuddannelse under den samme indkaldelse af forslag. Erhvervsuddannelsesorganisationer, der modtager tilskud til et kortvarigt projekt eller et akkrediteret projekt, kan derfor også deltage i ét mobilitetskonsortium for erhvervsuddannelsesorganisationer som medlemsorganisationer. Andre organisationer kan deltage i op til to mobilitetskonsortier.

Hvor sendes ansøgningen til?

Ansøgninger skal indsendes til det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

Ansøgningsfrist

23. februar kl. 12.00.00 (Bruxellestid)

Projektets startdato

1 juni samme år

Projektets varighed

Alle akkrediterede projekter vil i første omgang have en varighed på 15 måneder. Efter 12 måneder vil alle tilskudsmodtagere få mulighed for at forlænge deres projekt til en samlet varighed på 24 måneder.

Antal ansøgninger

Akkrediterede organisationer kan kun ansøge én gang pr. udvælgelsesrunde.

Tilgængelige aktiviteter

Alle typer aktiviteter inden for erhvervsuddannelse. Se afsnittet "Aktiviteter" for en detaljeret liste og regler.

For at være tilskudsberettigede skal ansøgningerne omfatte mindst én mobilitetsaktivitet for personale eller lærende.

Projektets omfang

Det antal deltagere, der kan deltage i akkrediterede projekter, er ikke begrænset, bortset fra eventuelle begrænsninger fastsat ved budgettildelingen.

Projekterne må højst tildele 20 % af det tildelte tilskud til aktiviteter med tredjelande, der ikke er associeret med programmet9 . Disse muligheder har til formål at tilskynde organisationer i EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet, til at udvikle udgående mobilitetsaktiviteter med flere tredjelande, der ikke er associeret med programmet. Disse aktiviteter forventes at dække det bredest mulige geografiske område.

Budgettildeling

Kvaliteten af ansøgerens Erasmus-plan er blevet vurderet i forbindelse med ansøgningen om akkreditering, og foretages derfor ikke en kvalitativ vurdering ved budgettildelingen. Alle berettigede tilskudsansøgninger vil modtage støtte.

Det tildelte tilskudsbeløb vil afhænge af en række elementer:

 • det samlede budget, der er tilgængeligt for akkrediterede ansøgere
 • de aktiviteter, der anmodes om (herunder det anslåede budget til at gennemføre dem)
 • basis- og maksimumstilskuddet
 • følgende tildelingskriterier: ansøgerens resultater, politiske prioriteter og geografisk balance (hvis anvendt af det nationale agentur).

Detaljerede regler om grund- og maksimumstilskud, pointgivning for tildelingskriterierne, vægtning af hvert enkelt kriterium, tildelingsmetoden og det budget, der er til rådighed til godkendte projekter, vil blive offentliggjort af det nationale kontor inden fristen for indkaldelse af forslag.

Hvilke finansieringsregler gælder?

Følgende finansieringsregler gælder for kortvarige projekter og akkrediterede projekter.

Budgetpost - Organisatorisk tilskud

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger, som er direkte forbundet med gennemførelsen af mobilitetsaktiviteter, som ikke er dækket af andre omkostningskategorier.

Der kan f.eks. være tale om: forberedelse (pædagogisk, interkulturel osv.), mentorstøtte, overvågning og støtte til deltagere under mobilitet, tjenester, værktøjer og udstyr, der skal bruges til de virtuelle komponenter af blandede aktiviteter, anerkendelse af læringsresultater, deling af resultater og synliggørelse af EU-finansieringen for offentligheden.

Organisatorisk tilskud omfatter omkostningerne for både sende- og værtsorganisationerne (dog ikke for mobilitet for personale med henblik på kurser og uddannelse). Fordelingen af det modtagne tilskud aftales mellem de to organisationer.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere.

Beløb

100 EUR

 • pr. deltager i mobilitet for personale med henblik på kurser og uddannelse
 • pr. indbudt ekspert
 • pr. modtaget lærer eller underviser under uddannelse
 • pr. deltager i fagkonkurrencer

350 EUR, 200 EUR efter deltager nr. 100 i samme aktivitetstype

 • pr. deltager i kortvarig læringsmobilitet for lærende på erhvervsuddannelser
 • pr. deltager i mobilitet for personale med henblik på job shadowing og undervisning eller uddannelse 

500 EUR

 • pr. deltager i langvarig læringsmobilitet for lærende på erhvervsuddannelser (ErasmusPro)  
 • pr. deltager i enhver aktivitet med tredjelande, der ikke er associeret med programmet

Budgetpost - Rejse

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Bidrag til deltageres og ledsageres returrejseomkostninger fra oprindelseslandet til stedet for aktiviteten.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger

Tildelingsregler: baseret på rejseafstand og antallet af personer

Ansøgeren skal angive afstanden mellem oprindelseslandet og stedet for aktiviteten10 ifølge Kommissionens afstandsberegner11 .

Beløb

Rejseafstand Almindelig rejse Grøn rejse
10 – 99 km 23 EUR  
100 – 499 km 180 EUR 210 EUR
500 – 1999 km 275 EUR 320 EUR
2000 – 2999 km 360 EUR 410 EUR
3000 – 3999 km 530 EUR 610 EUR
4000 – 7999 km 820 EUR  
8000 km og derover 1500 EUR  

Budgetpost - Individuel støtte

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Opholdsudgifter for deltagere og ledsagere12  under aktiviteten.

Om nødvendigt ydes der støtte til opholdsomkostninger i forbindelse med rejsetid før og efter aktiviteten med højst to rejsedage for deltagere, der modtager det almindelige rejsetilskud, og højst seks rejsedage for deltagere, der modtager et grønt rejsetilskud.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af personer, opholdets varighed og modtagerland13 .

Beløb

Deltagerkategori Landegruppe  1 Landegruppe  2 Landegruppe  3
Personale 90 - 180 EUR 80 - 160 EUR 70 - 140 EUR
Lærende på erhvervsuddannelser 35 - 120 EUR 30 - 104 EUR 25 - 88 EUR

Ovenstående er basissatser pr. aktivitetsdag. Hver nationalt agentur fastlægger de præcise basissatser inden for de tilladte intervaller.

Basissatsen betales indtil den 14. aktivitetsdag. Fra den 15. aktivitetsdag betales en sats på 70 % af basissatsen. Satserne afrundes til nærmeste hele euro.

Budgetpost - Støtte til inklusion

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Inklusionsstøtte til organisationer: Omkostninger vedrørende tilrettelæggelse af mobilitetsaktiviteter for deltagere med færre muligheder.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere med færre muligheder.

Beløb

100 EUR pr. Deltager

Inklusionsstøtte til deltagere: Yderligere omkostninger, som er direkte forbundet med deltagere med færre muligheder og deres ledsagere (herunder rejse- og opholdsudgifter, hvis der ikke er ansøgt om tilskud til disse deltagere under budgetposterne "Rejse" og "Individuel støtte").

Finansieringsordning: faktiske omkostninger.

Tildelingsregler: Anmodningen skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur.

Beløb

100 % af de tilskudsberettigede omkostninger

Budgetpost - Forberedende besøg

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Rejse- og opholdsudgifter til deltagelse i et forberedende besøg.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere.

Beløb

575 EUR pr. deltager med højst tre deltagere pr. besøg

Budgetpost – Kursusafgifter

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger, der dækker betaling for deltagelse i kurser og uddannelse.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på aktivitetens varighed.

Beløb

80 EUR pr. deltager pr. dag en individuel medarbejder kan modtage højst 800 EUR til kursusafgifter under én tilskudsaftale.

Budgetpost - Sproglig bistand

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger forbundet med udlevering af materiale til sprogundervisning til deltagere, deres kendskab til det sprog, de skal bruge, når de studerer eller modtager undervisning under aktiviteten.

Der ydes tilskud til sproglig bistand til deltagere i personalemobilitet på mere end 30 dage og i kortvarig og langvarig individuel mobilitet for lærende. Der ydes kun tilskud, hvis deltageren ikke kan modtage Online Language Support, fordi det krævede sprog eller niveau ikke er tilgængeligt. Sidstnævnte betingelse gælder ikke for forbedret støtte, der ydes til ErasmusPro-deltagere.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere.

Beløb

150 EUR pr. deltager

Endvidere gælder følgende: 150 EUR til forbedret sproglig bistand pr. deltager i ErasmusPro

Budgetpost - Ekstraordinære omkostninger

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger til at stille en finansiel garanti, hvis det nationale agentur anmoder herom.

Høje rejseomkostninger for deltagere og deres ledsagere, som ikke dækkes af den almindelige kategori "Rejse" på grund af geografisk afstand eller andre barrierer.

Visum og visumrelaterede omkostninger, opholdstilladelser, vaccinationer, lægeattester.

Finansieringsordning: faktiske omkostninger.

Tildelingsregler: Anmodningen skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur. Høje rejseomkostninger finder anvendelse, hvis rejsetilskuddet baseret på enhedsomkostninger ikke dækker 70 % af deltagernes rejseomkostninger.

Beløb

Omkostninger til finansiel garanti: 80 % af de tilskudsberettigede omkostninger

Høje rejseomkostninger: 80 % af de tilskudsberettigede rejseomkostninger.

Visum og visumrelaterede omkostninger, opholdstilladelser, vaccinationer og lægeattester: 100 % af de tilskudsberettigede omkostninger

 • 1 https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf.
 • 2 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223.
 • 3 Aftalememorandum og læringsaftaler.
 • 4 Mobilitet for lærende på erhvervsuddannelser anses for "praktikophold vedrørende digitale muligheder", hvis praktikanten skal udføre en eller flere af følgende aktiviteter: digital markedsføring (f.eks. forvaltning af sociale medier og webanalyse), digitalt grafisk, mekanisk og arkitektonisk design, udvikling af apps, software, scripts og websteder, installation, vedligeholdelse og forvaltning af IT-systemer og -netværk, cybersikkerhed, dataanalyse, -mining og -visualisering, programmering og træning af robotter og applikationer med kunstig intelligens. Almindelig kundesupport, ordrebehandling, dataindtastning og kontoropgaver er ikke omfattet af denne kategori.
 • 5 Nærmere oplysninger om definitionen af fagkonkurrencer kan findes i del D — Ordliste.
 • 6 De tilskudsberettigede erhvervsuddannelses- eller efteruddannelsesprogrammer i hver EU-medlemsstat eller hvert tredjeland, der er associeret med programmet, fastlægges af den kompetente nationale myndighed og offentliggøres på det relevante nationale agenturs websted.
 • 7 Nyuddannede kan deltage op til 12 måneder efter endt uddannelse. Hvis deltagerne har aftjent deres værnepligt efter endt uddannelse, forlænges denne periode med den pågældende tjenestes varighed.
 • 8 De tilskudsberettigede organisationer i hver EU-medlemsstat eller hvert tredjeland, der er associeret med programmet, fastlægges af den kompetente nationale myndighed og offentliggøres på det relevante nationale agenturs websted sammen med relevante eksempler.
 • 9 Budgetposterne "Inklusionsstøtte til deltagere" og "Ekstraordinært høje rejseomkostninger" medregnes ikke.
 • 10 Hvis en person fra f.eks. Madrid (Spanien) skal deltage i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien), skal personen beregne afstanden fra Madrid til Rom (1 365,28 km) og derefter vælge det relevante afstandsinterval (dvs. 500-1 999 km).
 • 11 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 • 12 Satserne for personale gælder for ledsagere. I særlige tilfælde, hvor en ledsager skal opholde sig i udlandet i mere end 60 dage, støttes ekstra opholdsomkostninger ud over dag 60 under budgetposten "Støtte til inklusion".
 • 13 Grupper af modtagerlande for EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet:

  Landegruppe 1: Norge, Danmark, Luxembourg, Island, Sverige, Irland, Finland og Liechtenstein.

  Landegruppe 2: Nederlandene, Østrig, Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Cypern, Grækenland, Malta, Portugal.

  Landegruppe 3: Slovenien, Estland, Letland, Kroatien, Slovakiet, Tjekkiet, Litauen, Tyrkiet, Ungarn, Polen, Rumænien, Bulgarien, Nordmakedonien og Serbien.

  Grupper af modtagerlande for tredjelande, der ikke er associeret med programmet:

  Landegruppe 1: Japan, Israel, Sydkorea, Georgien, Argentina, Armenien, Angola, Saudi-Arabien, Kuwait, USA, Det Forenede Kongerige, Schweiz, Bahrain, Aserbajdsjan, Sudan, Saint Kitts & Nevis, Saint Vincent & Grenadinerne, De Forenede Arabiske Emirater, Hongkong, Libanon, Vietnam, Mexico, Taiwan, Moldova, Malaysia, Tanzania, Canada, Singapore, Australien, Thailand og Færøerne.

  Landegruppe 2: Indien, Kasakhstan, Brasilien, DR Congo, Chile, Nigeria, Uganda, Liberia, Djibouti, Korea, Usbekistan, Turkmenistan, Den Dominikanske Republik, Jamaica, Belarus, Libyen, Syrien, Cuba, Yemen, Kenya, Rwanda, Seychellerne, Antigua og Barbuda, Singapore, Brunei, Montenegro, Malawi, Barbados, Saint Lucia, Grenada, Dominica, Uruguay, Albanien, Kina, Filippinerne, Peru, Venezuela, Panama, Ghana, Chad, Guyana, Egypten, Marokko, Kiribati, Oman, Bosnien og Hercegovina, Iran, Mozambique, Senegal, Mauritius, Qatar, Andorra, Jordan, Indonesien, Laos, Sydafrika, Etiopien, Bangladesh, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Elfenbenskysten, Sierra Leone, Gabon, Haiti, Bahamas, Papua Ny Guinea, Mikronesien, Ukraine, Kirgisistan, Rusland, Monaco, San Marino, Palæstina og Vatikanstaten.

  Landegruppe 3: Nepal, Maldiverne, Tadsjikistan, Nicaragua, Zambia, Guinea, Congo, Botswana, Belize, Samoa, Marshalløerne, Palau, Tuvalu, Nauru, Cookøerne, Niue, New Zealand, Pakistan, Bhutan, El Salvador, Surinam, Guatemala, Honduras, Somalia, Trinidad og Tobago, Algeriet, Colombia, Gambia, Fiji, Salomonøerne, Vanuatu, Cambodja, Zimbabwe, Burundi, Mongoliet, São Tomé og Príncipe, Tonga, Bolivia, Benin, Lesotho, Macao, Tunesien, Irak, Burkina Faso, Ækvatorialguinea, Den Centralafrikanske Republik, Guinea-Bissau, Namibia, Comorerne, Eritrea, Myanmar, Afghanistan, Niger, Mauretanien, Kap Verde, Kosovo, Eswatini og Sydsudan.

Tagged in:  Ansatte og elever på erhvervsuddannelser