Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Část A – Obecné informace o Programu Erasmus+

Erasmus+ je programem EU pro oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu na období 2021–2027. Vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport představují klíčové oblasti, které podporují občany v jejich osobním a profesním rozvoji. Vysoce kvalitní a inkluzivní vzdělávání a odborná příprava, jakož i informální a neformální učení v konečném důsledku vybaví mladé lidi a účastníky všech věkových kategorií kvalifikací a dovednostmi, které jsou nutné pro jejich smysluplné zapojení v demokratické společnosti, mezikulturní porozumění a úspěšný přechod na trh práce. V návaznosti na úspěch programu v období 2014–2020 zvyšuje Erasmus+ své úsilí o rozšíření příležitostí nabízených více účastníkům a širšímu okruhu organizací, přičemž se zaměřuje na svůj kvalitativní dopad a přispívá k vytváření inkluzivnějších, soudržnějších a zelenějších společností, které jsou lépe přizpůsobeny požadavkům na digitalizaci.

Evropští občané musí být lépe vybaveni znalostmi, dovednostmi a kompetencemi, jež jsou potřebné v dynamicky se měnící společnosti, která je stále větší měrou mobilní, multikulturní a digitální. Strávit určitý čas v jiné zemi za účelem studia, učení a práce by mělo být běžné a všem by měla být nabídnuta příležitost naučit se vedle mateřského jazyka i dvěma dalším jazykům. Program je klíčovým prvkem podporujícím cíle Evropského prostoru vzdělávání, akčního plánu digitálního vzdělávání na období 2021–2027, strategie Evropské unie pro mládež a pracovního plánu Evropské unie v oblasti sportu (2021–2024).

Jak se během pandemie COVID-19 ukázalo, přístup ke vzdělání má zásadní význam pro zajištění rychlého oživení a zároveň podporuje rovné příležitosti pro všechny. V rámci tohoto procesu oživení dostává inkluzivní rozměr programu Erasmus+ novou perspektivu prostřednictvím podpory příležitostí pro osobní, společensko-vzdělávací a profesní rozvoj lidí v Evropě i mimo ni tak, aby nebyl nikdo opomenut.

V zájmu většího kvalitativního dopadu opatření a zajištění rovných příležitostí se bude program větší měrou a pečlivěji zaměřovat na osoby různého věku a z různého kulturního, sociálního a ekonomického prostředí. Ústředním prvkem programu je přiblížit se těm, kdo mají méně příležitostí, a to včetně osob se zdravotním postižením a migrantů, jakož i občanů Evropské unie, kteří žijí v odlehlých oblastech nebo se potýkají se socioekonomickými problémy. Program tím rovněž povzbudí své účastníky, zejména mladé lidi, aby se zapojili do občanské společnosti a učili se v ní angažovat, což povede ke zvýšení povědomí o společných hodnotách Evropské unie. V roce 2023 bude program také nadále usilovat o zmírňování důsledků ruské invaze na Ukrajinu, pokud jde o socioekonomickou a vzdělávací oblast, mimo jiné prostřednictvím podpory projektů, jež prosazují vzdělávací aktivity a usnadňují integraci lidí prchajících před válkou na Ukrajině do jejich nového vzdělávacího prostředí, jakož i aktivit na podporu organizací, studentů a pracovníků na Ukrajině.

Kromě toho v souladu s cíli evropského programu inovací v oblasti podpory rozvoje talentů k posílení inovační kapacity Evropy má rozvoj digitálních dovedností a kompetencí a dovedností v oborech orientovaných na budoucnost, jako je boj proti změně klimatu, čistá energie, umělá inteligence, robotika, analýza dat velkého objemu atd., zásadní význam pro budoucí udržitelný růst a soudržnost Evropy. Program může významně přispět tím, že bude podněcovat inovace a překlene nedostatky, které v Evropě existují v oblasti znalostí, dovedností a kompetencí. Firmy v EU musí využít talent a inovace k posílení své konkurenceschopnosti. Z této investice do znalostí, dovedností a kompetencí budou mít prospěch jak jednotlivci, instituce a organizace, tak i celá společnost, neboť přispěje k udržitelnému růstu, zajištění rovnosti, prosperity a sociálnímu začleňování v Evropě i jinde.

Další výzva souvisí s celoevropskými trendy omezené účasti na demokratickém životě a nízké úrovně znalostí a povědomí o evropských záležitostech a jejich dopadu na životy všech evropských občanů. Mnoho lidí se zdráhá aktivně angažovat a účastnit se života svých komunit nebo politického a společenského života Evropské unie, nebo se při tom setkává s obtížemi. Posilování evropské identity a účasti mladých lidí na demokratických procesech má pro budoucnost Evropské unie prvořadý význam. Toho může být docíleno rovněž neformálním učením, které se zaměří na obohacování dovedností a kompetencí mladých lidí a na jejich aktivní zapojení do společnosti.

V souladu s prioritami Evropské unie, které spočívají v zajištění udržitelnosti jejího hospodářství, by projekty měly být navrženy způsobem šetrným k životnímu prostředí a měly by ve všech aspektech zahrnovat ekologické postupy. Zapojené organizace a účastníci by měli při navrhování svých projektů uplatňovat přístup šetrný k životnímu prostředí, který je bude podněcovat k diskusím a získávání poznatků o otázkách týkajících se životního prostředí, bude je vést k úvahám nad tím, co mohou učinit na své úrovni, a bude jim pomáhat při zavádění alternativních a ekologičtějších metod realizace jejich aktivit.

Podpora a usnadňování nadnárodní a mezinárodní spolupráce mezi organizacemi v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu mají zásadní význam pro posílení postavení osob s klíčovými kompetencemi, pro snížení míry předčasných odchodů ze vzdělávání a pro uznávání kompetencí získaných prostřednictvím formálního, informálního a neformálního učení. Usnadňuje šíření názorů a přenos osvědčených postupů a odborných znalostí a rozvoj digitálních kompetencí, čímž přispívá k vysoce kvalitnímu vzdělání a zároveň k posílení sociální soudržnosti. Program Erasmus+ je jedním z nejviditelnějších úspěchů Evropské unie. Staví na tom, čeho se podařilo za více než třicet let existence evropských programů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu dosáhnout. Týká se jak evropského, tak mezinárodního partnerství.

Příručka k programu Erasmus+ je vypracována v souladu s ročními pracovními programy Erasmus+, které přijala Evropská komise, a může být proto revidována tak, aby se zohlednily stanovené priority a oblasti činnosti. Uplatňování pokynů uvedených v této příručce závisí také na dostupnosti prostředků stanovených v návrhu rozpočtu po přijetí rozpočtu na daný rok rozpočtovým orgánem EU nebo podle systému prozatímních dvanáctin.