Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tyto internetové stránky ještě nereflektují obsah Příručky k programu Erasmus+ na rok 2022. Úplnou příručku pro rok 2022 si však můžete ve formátu PDF a ve zvoleném jazyce stáhnout tak, že kliknete na záložku „Stáhnout“ v pravé části stránky.

Část A: Obecné informace o programu Erasmus+

Erasmus+ je programem EU pro oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu na období 2014–20201 . Opatření v oblasti vzdělávání, odborné příprava, mládeže a sportu mohou významným způsobem pomoci reagovat na socioekonomické změny, tedy klíčové výzvy, kterým bude Evropa čelit na konci tohoto desetiletí. Přispějí také k implementaci evropské politické strategie v oblasti růstu, zaměstnanosti, sociální rovnosti a sociální inkluze.

Boj s vysokou mírou nezaměstnanosti, a to především u mladých lidí, je jedním z nejzávažnějších úkolů pro vlády členských států. Příliš mnoho mladých lidí opouští školu předčasně a hrozí jim vysoké riziko nezaměstnanosti a sociálního vyloučení. Stejné riziko hrozí mnohým dospělým s nedostatečnou kvalifikací. Technologie mění způsob fungování společnosti a je potřeba mít jistotu, že jsou užívány optimálně. Evropské firmy musí využít talent a inovace k posílení své konkurenceschopnosti.

Evropská společnost zase musí být soudržnější a inkluzivnější a umožnit svým občanům aktivně se zapojovat do demokratického života. Vzdělávání, odborná příprava, aktivity mládeže a sport mají klíčový význam pro prosazování společných evropských hodnot, posilování sociální integrace, zvyšování porozumění mezi kulturami a sounáležitosti v rámci evropské komunity a při prevenci násilné radikalizace. Erasmus+ je účinným nástrojem k podpoře začlenění osob ze znevýhodněného prostředí, včetně nově příchozích migrantů.

Dalším cílem je rozvoj sociálního potenciálu mladých lidí, posílení jejich sebevědomí a jejich schopnosti zapojit se aktivně do společnosti. Opatření vycházejí z Lisabonské smlouvy, která si krom jiného klade za cíl podpořit účast mladých lidí na demokratickém životě Evropy. Toho může být docíleno rovněž neformálním vzděláváním, které se zaměří na obohacování schopností a dovedností mladých lidí a na jejich aktivní zapojení do společnosti. Pracovníci s mládeží a pracovníci mládežnických organizací musí dostat příležitost ke vzdělávání, aby mohli rozvíjet své profesní schopnosti a vnést do práce s mládeží evropský prvek.

Dobře fungující systémy vzdělávání a odborné přípravy a legislativa v oblasti mládeže poskytují lidem dovednosti, které od nich vyžaduje trh práce a ekonomika, a zároveň jim umožní hrát aktivní roli ve společnosti a dosáhnout osobního naplnění. Reformy v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže mohou cestu k dosažení těchto cílů podpořit, pokud budou tvůrci politik a všechny zainteresované subjekty sdílet vizi, budou se využívat spolehlivá data a bude existovat spolupráce napříč oblastmi a různými úrovněmi.

Program Erasmus+ slouží k podpoře úsilí programových zemí efektivně využívat potenciál talentovaných Evropanů a společenskou prospěšnost celoživotního vzdělávání. Zdůrazňuje propojení formálního vzdělávání a neformálního a informálního učení v celé oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. Program také pomáhá rozšiřovat možnosti spolupráce a mobility v partnerských zemí, zejména v oblastech vysokoškolského vzdělávání a mládeže.

V souladu s jedním z nových prvků zavedených Lisabonskou smlouvou podporuje program Erasmus+ také aktivity zacílené na rozvoj evropské dimenze ve sportu. Konkrétně propagací spolupráce mezi jednotlivými orgány zodpovědnými za oblast sportu v zapojených zemích. Program propaguje vytváření a vytváření celoevropských sítí a poskytuje příležitost k navázání spolupráce mezi zúčastněnými subjekty a k výměně a sdílení poznatků a know-how v různých oblastech sportu a tělesných aktivit. Posílená spolupráce pozitivně ovlivní rozvoj potenciálu evropského lidského kapitálu, neboť pomůže snížit sociální a hospodářské náklady vznikající vinou nedostatečné fyzické aktivity populace.

Program podporuje akce, spolupráci a nástroje, jež jsou v souladu s cíli strategie Evropa 2020 a jejích stěžejních iniciativ např. iniciativy Mládež v pohybu a Agendy pro nové dovednosti a pracovní místa. Prostřednictvím otevřených metod koordinace přispívá tento program rovněž k dosahování cílů strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a Evropské strategie pro mládež.

Z této investice do vědomostí, dovedností a kompetencí budou mít prospěch jak jednotlivci, instituce a organizace, tak i celá společnost, neboť přispěje k růstu, zajištění prosperity a sociálnímu začlenění v Evropě i jinde.

Příručka k programu Erasmus+ vzniká v souladu s ročním pracovním programem Erasmus+, který přijímá Evropská komise. Je tak možné, že v budoucnu projde dalšími úpravami, aby odrážela priority a pokyny pro činnosti stanovené pracovními programy, jež budou přijaty v dalších letech. Uplatňování pokynů uvedených v této příručce závisí také na dostupnosti prostředků stanovených v návrhu rozpočtu následně po přijetí rozpočtu na daný rok rozpočtovým orgánem nebo podle systému prozatímních dvanáctin.

 

Návaznost na minulé zkušenosti a výhled do budoucna

Program Erasmus+ staví na tom, čeho se podařilo za více než dvacet pět let existence evropských programů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže dosáhnout. Týká se jak evropské, tak mezinárodní spolupráce. Vznikl integrací těchto evropských programů, jež Komise realizovala v období 2007–2013:

 • Program celoživotního učení
 • Mládež v akci
 • Erasmus Mundus
 • Tempus
 • Alfa
 • Edulink
 • programy spolupráce s průmyslovými zeměmi v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Z těchto programů se podporovaly aktivity v oblasti vysokoškolského vzdělávání (včetně mezinárodních), odborného vzdělávání a přípravy, školního vzdělávání, vzdělávání dospělých a vzdělávání mládeže (včetně mezinárodních).

Program Erasmus+ si klade za cíl jít nad rámec těchto programů, neboť podporuje součinnost a vzájemné obohacování v jednotlivých oblastech vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, odstraňuje umělé hranice mezi jednotlivými aktivitami a formami projektů, podporuje nové nápady, přitahuje nové aktéry z praxe a občanské společnosti a podněcuje nové formy spolupráce.

Proto je velice důležité, aby byl nový program spojován se solidní a všeobecně uznávanou značkou. Všechny akce a aktivity podporované z programu proto musí nést především značku „Erasmus+“. Aby se účastníci a příjemci z předešlých programů v programu Erasmus+ snáze orientovali, je dále možné kromě společné značky „Erasmus+“ používat pro aktivity zaměřené na specifickou oblast pro účely komunikace a šíření tyto názvy:

 • „Erasmus+: Comenius“ pro aktivity programu týkající se výlučně oblasti školního vzdělávání;
 • „Erasmus+: Erasmus“ pro aktivity programu týkající se výlučně vysokoškolského vzdělávání a zaměřující se na programové země;
 • „Erasmus+: Erasmus Mundus“ pro Sdílené magisterské studium Erasmus Mundus;
 • „Erasmus+: Leonardo da Vinci“ pro aktivity programu týkající se výlučně oblasti odborného vzdělávání a přípravy;
 • „Erasmus+: Grundtvig“ pro aktivity programu týkající se výlučně oblasti vzdělávání dospělých;
 • „Erasmus+: Mládež“ pro aktivity programu týkající se výlučně oblasti neformálního a informálního učení mládeže;
 • „Erasmus+: Jean Monnet“ pro aktivity programu týkající se výlučně oblasti studia Evropské unie;
 • „Erasmus+: Sport“ pro aktivity programu týkající se výlučně oblasti sportu.