Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Důležité charakteristiky Programu Erasmus+

Zvláštní pozornost věnujeme následujícím charakteristikám programu.

Respektování hodnot EU

Provádění programu Erasmus+, a tedy i příjemci grantů z programu a činnosti prováděné v rámci programu, musí respektovat hodnoty EU, kterými jsou úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, a to v plném souladu s hodnotami a právy zakotvenými ve Smlouvách EU a v Listině základních práv EU.

Nejsou-li tato ustanovení dodržena, může být v souladu s grantovými dohodami grant příjemce ukončen nebo snížen.

Ochrana, zdraví a bezpečnost účastníků

K důležitým zásadám programu patří ochrana, zdraví a bezpečnost účastníků projektů Erasmus+. Všichni účastníci by měli mít možnost plně využívat možností osobního a profesního rozvoje a učení nabízených v rámci programu Erasmus+. To by mělo být zajištěno v bezpečném prostředí, které respektuje a chrání práva všech osob, jejich fyzickou a emocionální nedotknutelnost, duševní zdraví a dobré životní podmínky.

Každá organizace účastnící se programu musí zavést účinné postupy a opatření, jež podpoří a zaručí bezpečnost, ochranu a zákaz diskriminace účastníků jejích aktivit. V případě potřeby by nezletilé účastníky (žáky, účastníky odborného vzdělávání a přípravy, mladé lidi) měly při mobilitách doprovázet dospělé osoby. Doprovázející dospělí by měli v rámci dané mobility zajistit dostatečnou kvalitu složky učení, jakož i ochranu a bezpečnost nezletilých účastníků.

Kromě toho musí být všichni žáci, studenti, stážisté, učni, žáci, dospělí účastníci vzdělávání, mladí lidé a zaměstnanci zapojení do mobilit v rámci všech klíčových akcí programu Erasmus+ pojištěni proti rizikům souvisejícím s účastí na těchto aktivitách. Program nechává na realizátorech projektu, aby podle druhu realizovaného projektu a forem pojištění dostupných v daném státě sami zvolili nejvhodnější formu pojištění. Pokud se navíc na účastníky vztahují pojistné smlouvy již uzavřené realizátorem projektu, není zapotřebí uzavírat pro každý projekt zvláštní pojištění.

Každopádně musí být pokryty tyto oblasti:

  • je-li to relevantní, cestovní pojištění (včetně poškození nebo ztráty zavazadel),
  • pojištění odpovědnosti (popřípadě včetně pojištění odpovědnosti při výkonu povolání nebo jiného pojištění odpovědnosti),
  • úrazy a vážné nemoci (včetně trvalé nebo dočasné pracovní neschopnosti),
  • úmrtí (včetně repatriace v případě projektů uskutečňovaných v zahraničí).

Tam, kde je to relevantní, se důrazně doporučuje, aby u sebe účastníci nadnárodních aktivit měli evropský průkaz zdravotního pojištění. Tento bezplatný průkaz zajišťuje během dočasného pobytu v některém z 27 členských států EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku přístup k státní zdravotní péči, která je z lékařského hlediska nezbytná. Tato péče je poskytována za stejných podmínek a se stejnými náklady (v některých zemích bezplatně) jako v případě osob, které jsou pojištěny v dané zemi. Více informací o průkazu a o tom, jak ho získat, je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559.

Pokud se projektů účastní osoby mladší 18 let, musí si zúčastněné organizace vyžádat od jejich rodičů nebo zákonných zástupců předchozí souhlas s účastí.

Mnohojazyčnost

Mnohojazyčnost je jedním ze základních kamenů evropského projektu a významným symbolem úsilí EU o jednotu v rozmanitosti. Cizí jazyky patří mezi dovednosti, které zvyšují šance mladých lidí na trhu práce a umožňují jim maximálně využít dostupných možností. Evropská unie si stanovila cíl, že každý občan by měl mít možnost se již od dětství učit nejméně dva cizí jazyky.

Jedním z konkrétních cílů programu je podpora výuky jazyků a jazykové rozmanitosti. Nedostatečné kompetence v cizích jazycích jsou v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže jednou z hlavních překážek účasti v evropských programech. Zvýšit účinnost a efektivnost mobility, zlepšit výsledky učení, a přispět tak k uvedenému cíli programu má jazyková podpora.

Program nabídne účastníkům mobility podporu v oblasti jazykového vzdělávání. Tato podpora bude poskytována zejména prostřednictvím platformy on-line jazykové podpory (Online Language Support – OLS) programu Erasmus+ přizpůsobené dle potřeby jednotlivých odvětví, neboť e-learning nabízí při učení se jazyku výhody z hlediska dostupnosti a flexibility. On-line jazyková podpora programu Erasmus+ umožní účastníkům posoudit, v praxi uplatnit a zlepšit znalost jazyků. Kromě on-line jazykové podpory mohou být nabídnuty i další formy jazykové podpory na podporu potřeb učení se jazyku u konkrétních cílových skupin, například používání znakového jazyka nebo Braillova písma, které lze financovat prostřednictvím zvláštní kategorie finanční podpory pro inkluzi.

Výuka jazyků a učení se jazykům budou podporovány i v rámci projektů spolupráce. Pokud jde o inovace a osvědčené postupy zaměřené na podporu jazykových dovedností, může se jednat například o metody výuky a hodnocení, tvorbu pedagogických materiálů, výzkum, počítačem podporovanou výuku cizích jazyků nebo podnikatelské aktivity využívající cizí jazyky.

Evropská komise zřídila Evropskou jazykovou cenu Label, která má ocenit kvalitu, podpořit sdílení výsledků vynikajících projektů v oblasti mnohojazyčnosti a prosazovat veřejný zájem v oblasti učení se jazyku. Národní agentury každoročně nebo jednou za dva roky udělí Evropskou jazykovou cenu Label organizacím pro vzdělávání a odbornou přípravu, které s vynikajícími výsledky v oblasti studia a výuky jazyků dokončily projekt Erasmus+ schválený národní agenturou. Vedle výběru z projektů Erasmus+ může národní agentura rozhodnout o udělení Evropské jazykové ceny Label jiným iniciativám s komplexním, inkluzivním nebo inovačním přístupem k výuce a učení se jazykům.

Mezinárodní rozměr

Program Erasmus+ obsahuje významný mezinárodní rozměr (tj. spolupráci se třetími zeměmi nepřidruženými k programu) aktivit v oblasti mobility, spolupráce a politického dialogu. Podporuje evropské organizace při řešení globálních výzev, které přináší globalizace, změna klimatu a digitální transformace, a to zejména prostřednictvím zintenzivnění mezinárodní mobility a spolupráce se třetími zeměmi, a při posilování úlohy Evropské unie na celosvětové scéně. Posiluje společenské vazby prostřednictvím mobility, výměn a budování kapacit, podporuje společenskou odolnost, lidský rozvoj, zaměstnatelnost a aktivní účast a zajišťuje řádné prostředky spolupráce mezi lidmi na základě prosazování hodnot, zásad a zájmů vycházejících ze společných priorit. Aktivity nabízejí odpověď na výzvy v oblasti kvality, modernizace a zaměstnatelnosti prostřednictvím zvýšené relevance a vstřícnosti vzdělávání v zájmu ekologického a udržitelného socioekonomického oživení, růstu a prosperity ve třetích zemích nepřidružených k programu, a přispívají tak k lidskému a institucionálnímu rozvoji, digitální transformaci, růstu a zaměstnanosti, řádné správě a k míru a bezpečnosti. Zapojení mladých lidí ve třetích zemích nepřidružených k programu je klíčovým prvkem procesu budování společností, které jsou odolnější a opírají se o vzájemnou důvěru a mezikulturní porozumění.

Uznávání a validace dovedností a kvalifikací

Erasmus+ podporuje nástroje EU pro transparentnost a uznávání kompetencí, dovedností a kvalifikací, zejména Europass (včetně evropských digitálních certifikátů o vzdělání), Youthpass, evropský rámec kvalifikací (EQF), klasifikaci evropských dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání (ESCO), evropský systém přenosu a akumulace kreditů (ECTS), evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (EQAVET), evropský registr agentur zajišťujících kvalitu (EQAR), evropské sdružení pro zajišťování kvality ve vysokoškolském vzdělávání (ENQA) a unijní sítě v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, které podporují tyto nástroje, zejména národní informační střediska pro akademické uznávání (NARIC), sítě Euroguidance, národní střediska Europass a národní koordinační místa EQF. Společným účelem těchto nástrojů je zajistit, aby byly kompetence, dovednosti a kvalifikace ve všech dílčích systémech vzdělávání a odborné přípravy i ve všech sektorech trhu práce na národní i mezinárodní úrovni uznávány a bylo jasné, v čem spočívají, a to bez ohledu na to, zda jich bylo dosaženo formálním vzděláváním či odbornou přípravou anebo jinými způsoby učení (např. pracovní zkušeností, dobrovolnictvím, on-line učením).

Pokud mají být tyto cíle splněny, je třeba, aby nástroje bylo možné využít k internacionalizaci vzdělávání a odborné přípravy a při stále častějším využívání digitálního učení a vystavování digitálních certifikátů i při podpoře vzniku flexibilních forem výuky v souladu s potřebami a cíli účastníků vzdělávání. Nástroje by také měly zlepšit přeshraniční srovnatelnost a přenositelnost dovedností, schopností a kvalifikací a umožnit účastníkům vzdělávání a pracovníkům volný pohyb za účelem učení nebo práce.

Vodítkem při provádění a dalším rozvoji těchto nástrojů je řada dlouhodobých politických dokumentů včetně doporučení Rady ze dne 22. května 2017 o evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/646 ze dne 18. dubna 2018 o společném rámci pro poskytování lepších služeb v oblasti dovedností a kvalifikací (Europass) a doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení. Vedle těchto dokumentů horizontální politiky se v oblasti mládeže snaží nabídnout další podporu pro vývoj v uvedených oblastech i tematické strategie1 , jako je Youthpass a Evropská strategie odborné přípravy (ETS).

Informování o projektech a jejich výsledcích pro maximalizaci dopadu

Komunikace informující o projektech a jejich výsledcích má zásadní význam pro zajištění dopadu na různých úrovních. V závislosti na dané akci jsou žadatelé o finanční prostředky v rámci programu Erasmus+ povinni plánovat své komunikační aktivity, jejichž prostřednictvím hodlají sdílet informace o svém projektu a výsledcích během životního cyklu projektu a po jeho skončení. Projektové žádosti budou hodnoceny na základě příslušných kritérií, aby bylo zajištěno, že tyto aspekty budou zohledněny. Úroveň a intenzita aktivit v oblasti komunikace a šíření informací by měla být úměrná cílům, rozsahu a cílovým skupinám jednotlivých akcí programu Erasmus+. Příjemci finančních prostředků z programu Erasmus+ budou muset dodržovat podnikům určené pokyny ke komunikaci pro příjemce projektů, které vypracovala Evropská komise, a sledovat a vyhodnocovat úspěch svých komunikačních činností z kvalitativního i kvantitativního hlediska.

Jak uvádějí pokyny ke komunikaci podniků, příjemci musí ve všech činnostech a produktech v oblasti komunikace a šíření informací, jako jsou akce, internetové stránky, vizuální materiály a publikace, jednoznačně zmínit podporu Evropské unie. Zejména jsou povinni zajistit, aby byl znak Evropské unie uveden ve všech komunikačních materiálech a byl v souladu s ustanoveními grantové dohody nebo rozhodnutí o udělení grantu2 . Nejsou-li tato ustanovení dodržena, může být grant příjemce snížen.

Příjemci vypracují komunikační strategii a plán komunikace, přičemž zohlední tyto faktory:

  • Cíle komunikace: žadatelé by měli určit, čeho by chtěli konkrétními komunikačními činnostmi dosáhnout, např. zvyšovat povědomí, prosazovat společenské hodnoty, rozvíjet nová partnerství pro budoucnost nebo ovlivňovat politiky a postupy. 
  • Publikum nebo cílová skupina: žadatelé musí určit osoby, které by chtěli oslovit a pro které by mohly být výsledky projektu užitečné.  Publikum nebo cílová skupina by měly být definovány co nejkonkrétněji. Může se jednat o širokou veřejnost, konkrétní zúčastněné subjekty, odborníky a další zainteresované strany, osoby s rozhodovací pravomocí, sdělovací prostředky atd.
  • Prostředky a aktivity oslovení cílové skupiny: žadatelé si musí vybrat prostředky a aktivity, které jsou z hlediska splnění potřeb jejich zvolených cílových skupin nejúčinnější a nejvhodnější, například sociální média, akce, publikace.
  • Výsledky projektů (výstupy a výsledky), například příručka osvědčených postupů, praktický nástroj nebo produkt, výzkumná zpráva o studiích, získané znalosti a dovednosti atd. Výsledky by měly být sdíleny nebo propagovány na platformě výsledků projektů Erasmus+ (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en).
  • Načasování: žadatelé musí účinně naplánovat, kdy budou různé aktivity probíhat (spojit je s pracovním plánem / milníky), dohodnout se na realistických cílech a zajistit flexibilitu v závislosti na pokroku projektu, změně potřeb cílového publika nebo skupiny, jakož i na vývoji politiky a postupu.
  • Klíčové ukazatele výkonnosti: ukazatele výkonnosti jsou cenným nástrojem řízení při sledování pokroku (a v případě potřeby umožňují úpravy) během provádění činností v oblasti komunikace a šíření informací a také při hodnocení míry úspěšnosti při dosahování jejich cílů. Klíčové ukazatele výkonnosti by měly být v souladu s podnikovými ukazateli komunikace v sítích3 .

Požadavek na Otevřený Přístup ke vzdělávacím materiálům Erasmus+

Program Erasmus+ propaguje otevřený přístup k výstupům projektů, aby je při studiu, výuce, odborné přípravě a práci s mládeží mohli využít i ostatní. Příjemci grantů z programu Erasmus+ jsou zejména povinni bezplatně zpřístupnit veřejnosti veškeré vzdělávací zdroje a nástroje vytvořené v rámci projektů podporovaných programem – např. dokumenty, nosiče, software nebo jiné materiály – na základě otevřené licence. Tyto materiály by měly být snadno dostupné a dohledatelné bez jakýchkoli nákladů nebo omezení a otevřená licence musí veřejnosti umožňovat daný zdroj používat, využívat k jiným účelům, upravovat a sdílet. Takové materiály se označují jako otevřené vzdělávací zdroje (OVZ). Za tím účelem se požaduje, aby byly tyto zdroje umísťovány ke stažení v editovatelné digitální podobě na vhodnou a otevřeně přístupnou platformu. Program Erasmus+ sice příjemce vybízí k uplatňování co nejotevřenějších licencí4 , příjemci však mohou volit i licence ukládající určitá omezení, např. omezující komerční využití jinými osobami nebo zavazující jiné osoby k tomu, aby uplatňovaly stejnou licenci na odvozená díla, za předpokladu, že to charakter dotčeného projektu a typ materiálu vyžadují a že to veřejnosti umožňuje i nadále daný zdroj používat, využívat k jiným účelům, upravovat a sdílet. Požadavek na otevřený přístup je povinný a nejsou jím nijak dotčena práva duševního vlastnictví příjemců grantu.

Otevřený Přístup k výsledkům výzkumu a údajům Erasmus+

Program Erasmus+ vybízí příjemce, aby při publikování výstupů výzkumu umožňovali otevřený přístup, tj. aby s přístupem nebyly spojeny žádné náklady ani jiná omezení pro uživatele. Příjemci jsou rovněž vybízeni, aby na výstupy výzkumu uplatňovali otevřené licence. Kdykoli je to možné, měly by být údaje shromážděné v rámci projektů zveřejňovány jako „otevřená data“, tj. s otevřenou licencí, ve vhodném formátu a na vhodné otevřené platformě.