Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tyto internetové stránky ještě nereflektují obsah Příručky k programu Erasmus+ na rok 2023.

Úplnou příručku pro rok 2023 si však můžete ve formátu PDF a ve zvoleném jazyce stáhnout tak, že kliknete na záložku „Stáhnout“ v pravé části stránky.

Kdo se může účastnit programu Erasmus+?

Hlavní cílovou skupinu programu představují jednotlivci. K těmto jednotlivcům se však program dostává zejména prostřednictvím organizací, institucí, subjektů nebo skupin, které příslušné aktivity organizují. Podmínky pro přístup k programu se proto vztahují na dva typy aktérů: „účastníky“ (jednotlivce účastnící se programu) a „zúčastněné organizace“ (včetně neformálních skupin a osob samostatně výdělečně činných1 ). Podmínky účasti pro účastníky i zúčastněné organizace závisí na tom, ze které jsou země.

Účastníci aktivit v rámci projektů Erasmus+:

Zpravidla platí, že účastníci projektů Erasmus+ musí mít místo pobytu v členském státě nebo ve třetí zemi přidružené k programu. Některé akce, zejména v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy a mládeže, jsou otevřeny také účastníkům ze třetích zemí nepřidružených k programu.

Konkrétní podmínky účasti na určitém projektu Erasmus+ závisejí na typu dané akce.

Hlavními cílovými skupinami obecně jsou:

 • u projektů, které se týkají oblasti vysokoškolského vzdělávání, k hlavním cílovým skupinám patří: vysokoškolští studenti (krátký vzdělávací cyklus, první, druhý nebo třetí cyklus), vysokoškolští učitelé a profesoři, pracovníci vysokoškolských institucí, školitelé a odborníci v podnicích,
 • u projektů, které se týkají oblasti odborného vzdělávání a přípravy, k hlavním cílovým skupinám patří: učni a žáci v odborném vzdělávání a přípravě, odborníci a školitelé v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, pracovníci organizací počátečního odborného vzdělávání a přípravy, školitelé a odborníci v podnicích,
 • u projektů, které se týkají oblasti školního vzdělávání, k hlavním cílovým skupinám patří: vedoucí pracovníci škol, učitelé, pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci škol, žáci v rámci předškolního, základního a středního vzdělávání,
 • u projektů, které se týkají oblasti vzdělávání dospělých, k hlavním cílovým skupinám patří: pracovníci organizací všeobecného vzdělávání dospělých, školitelé, pracovníci a osoby účastnící se všeobecného vzdělávání dospělých,
 • u projektů, které se týkají oblasti mládeže, k hlavním cílovým skupinám patří: mladí lidé ve věku od 13 do 30 let2 , pracovníci s mládeží, pracovníci a členové organizací působících v oblasti mládeže,

 • u projektů, které se týkají oblasti sportu, k hlavním cílovým skupinám patří: pracovníci a dobrovolníci v oblasti sportu, sportovci a trenéři.

Další podrobnosti o podmínkách účasti v jednotlivých konkrétních akcích jsou uvedeny v části B této příručky.

Způsobilé zúčastněné organizace

Projekty Erasmus+ předkládají a řídí zúčastněné organizace. Pokud je určitý projekt vybrán k podpoře, stává se žadatelská organizace příjemcem grantu Erasmus+. Příjemce podepíše grantovou dohodu, jež ho opravňuje přijmout finanční podporu na realizaci jeho projektu (grantové dohody nejsou podepisovány s jednotlivými účastníky).

Obecně platí, že zúčastněné organizace projektů Erasmus+ musí mít sídlo v členském státě nebo ve třetí zemi přidružené k programu. Některé akce, zejména z oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy a mládeže, jsou otevřeny také zúčastněným organizacím ze třetích zemí nepřidružených k programu.

Konkrétní podmínky účasti na určitém projektu Erasmus+ závisejí na typu akce, kterou program podporuje. Obecně platí, že program je dostupný pro všechny organizace působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže nebo sportu. Řada akcí je otevřená rovněž pro účast jiných aktérů na trhu práce.

Další podrobnosti jsou uvedeny v části B této příručky.

 • 1 Fyzické osoby nemohou o grant žádat přímo národní agentury Erasmus+ nebo výkonnou agenturu EACEA (s výjimkou samostatně výdělečně činných osob (tj. živnostníků, kdy společnost nemá samostatnou právní subjektivitu odlišnou od fyzické osoby).

  Subjekty, které nemají právní subjektivitu podle svého vnitrostátního práva, se výjimečně mohou zúčastnit pouze v případě, že jejich zástupci mají způsobilost uskutečňovat právní úkony jejich jménem a že poskytují záruky ochrany finančních zájmů EU, které odpovídají zárukám ochrany nabízené právnickými osobami.

  Subjekty EU (s výjimkou Společného výzkumného střediska Evropské komise) nemohou být součástí konsorcia.

 • 2 Platí různé věkové hranice podle jednotlivých druhů aktivit. Další podrobnosti jsou uvedeny v části B této příručky. Je třeba zohlednit i následující aspekty: 

  dolní věková hranice – účastníci musí ke dni zahájení aktivity dosáhnout minimálního věku,

  horní věková hranice – účastníci nesmí ke dni zahájení aktivity přesáhnout stanovený maximální věk.