Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Kdo se může účastnit Programu Erasmus+?

Hlavní cílovou skupinu programu představují jednotlivci. Tyto jednotlivce program oslovuje zejména prostřednictvím organizací, institucí, subjektů nebo skupin, které organizují aktivity podporované programem Erasmus+. Podmínky pro přístup k programu se proto vztahují na dva typy aktérů: na „účastníky“ (jednotlivce, kteří se účastní aktivit v rámci projektů Erasmus+ a mohou obdržet část grantu EU určenou ke krytí jejich nákladů na účast) a na „zúčastněné organizace“1 (včetně neformálních skupin mladých lidí, kteří se účastní projektu Erasmus+, a to v postavení žadatelů, nebo partnerů a osob samostatně výdělečně činných). Podmínky účasti pro účastníky i zúčastněné organizace závisí na tom, ze které jsou země. 

Účastníci aktivit v rámci Projektů Erasmus+

Zpravidla platí, že účastníci projektů Erasmus+ musí mít místo pobytu v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu. Některé akce, zejména v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, mládeže a sportu, jsou otevřeny také účastníkům ze třetích zemí nepřidružených k programu.

Konkrétní podmínky účasti na určitém projektu Erasmus+ závisejí na typu dané akce.

Hlavními cílovými skupinami obecně jsou:

 • u projektů, které se týkají oblasti vysokoškolského vzdělávání, k hlavním cílovým skupinám patří: vysokoškolští studenti (krátký vzdělávací cyklus, první, druhý nebo třetí cyklus), vysokoškolští učitelé a profesoři, pracovníci vysokoškolských institucí, školitelé a odborníci v podnicích,
 • u projektů, které se týkají oblasti odborného vzdělávání a přípravy, k hlavním cílovým skupinám patří: učni a žáci v odborném vzdělávání a přípravě, odborníci a školitelé v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, pracovníci organizací počátečního odborného vzdělávání a přípravy, školitelé a odborníci v podnicích,
 • u projektů, které se týkají oblasti školního vzdělávání, k hlavním cílovým skupinám patří: vedoucí pracovníci škol, učitelé, pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci škol, žáci v rámci předškolního, základního a středního vzdělávání,
 • u projektů, které se týkají oblasti vzdělávání dospělých, k hlavním cílovým skupinám patří: pracovníci organizací všeobecného vzdělávání dospělých, školitelé, pracovníci a osoby účastnící se všeobecného vzdělávání dospělých,
 • u projektů, které se týkají oblasti mládeže, k hlavním cílovým skupinám patří: mladí lidé ve věku od 13 do 30 let2 , pracovníci s mládeží, pracovníci a členové organizací působících v oblasti mládeže,
 • u projektů, které se týkají oblasti sportu, k hlavním cílovým skupinám patří: pracovníci a dobrovolníci v oblasti sportu, sportovci a trenéři.

Další podrobnosti o podmínkách účasti v jednotlivých konkrétních akcích jsou uvedeny v části B této příručky.

Zúčastněné organizace

Projekty Erasmus+ předkládají a provádějí zúčastněné organizace. Pokud je určitý projekt vybrán k podpoře, stává se žadatelská organizace příjemcem grantu Erasmus+. Příjemci podepíší grantovou dohodu, jež je opravňuje přijmout finanční podporu na realizaci jejich projektu.

Obecně platí, že zúčastněné organizace projektů Erasmus+ musí mít sídlo v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu. Některé akce, zejména z oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, mládeže a sportu, jsou otevřeny také zúčastněným organizacím ze třetích zemí nepřidružených k programu.

Konkrétní podmínky účasti na určitém projektu Erasmus+ závisejí na typu akce, kterou program podporuje. Obecně platí, že program je dostupný pro všechny organizace působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže nebo sportu. Řada akcí je otevřená rovněž pro účast jiných aktérů na trhu práce.

Další podrobnosti jsou uvedeny v části B této příručky.

 • 1

  Fyzické osoby nemohou o grant žádat přímo národní agentury Erasmus+ nebo výkonnou agenturu EACEA, s výjimkou samostatně výdělečně činných osob (tj. živnostníků, kdy společnost nemá samostatnou právní subjektivitu odlišnou od fyzické osoby).Subjekty, které nemají právní subjektivitu podle svého vnitrostátního práva, se výjimečně mohou zúčastnit pouze v případě, že jejich zástupci mají způsobilost uskutečňovat právní úkony jejich jménem a že poskytují záruky ochrany finančních zájmů EU, které odpovídají zárukám ochrany nabízené právnickými osobami. Subjekty EU (s výjimkou Společného výzkumného střediska Evropské komise) nemohou být součástí konsorcia.

  ↩ back

 • 2 Platí různé věkové hranice podle jednotlivých druhů aktivit. Další podrobnosti jsou uvedeny v části B této příručky. Je třeba zohlednit i následující aspekty: 
 • dolní věková hranice – účastníci musí ke dni zahájení aktivity dosáhnout minimálního věku,
 • horní věková hranice – účastníci nesmí ke dni zahájení aktivity přesáhnout stanovený maximální věk. ↩ back