Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studium v zahraničí

Erasmus+ pomáhá organizovat výměnné pobyty studentů a doktorandů.

Ty se konají:

 • v zemích, které jsou plně součástí programu Erasmus+
 • v zemích, které jsou k programu Erasmus+ přidružené

Proč studovat v zahraničí

 • zlepšíte si své komunikační, jazykové a mezikulturní dovednosti
 • získáte sociální dovednosti, které zaměstnavatelé vysoce oceňují
 • můžete zkombinovat se stáží v zahraničí, abyste získali pracovní zkušenosti

O co se jedná

Většiny příležitostí se mohou zúčastnit i jednotlivci z Islandu, Lichtenštejnska, Severní Makedonie, Norska, Srbska nebo Turecka, neboť tyto nečlenské země jsou k programu Erasmus+ přidruženy.

Některé příležitosti jsou otevřeny i jednotlivcům z ostatních zemí mimo EU, například společné magisterské studium Erasmus Mundus nebo mezinárodní rozměr studentských a zaměstnaneckých výměnných pobytů (pokud se daná univerzita účastní) a výměnné programy pro mladé lidi.

Projděte si informace o jednotlivých příležitostech – podmínky účasti na různých projektech se liší.

Do akcí programu Erasmus+ se mohou zapojit dva typy zemí.

Členské státy a třetí země přidružené k programu

Ty se mohou plně zapojit do všech akcí programu Erasmus+. Jde o všechny země EU, členské státy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), kandidátské země EU a další země. Dříve se označovaly jako programové země.

Třetí země nepřidružené k programu

Tyto země se mohou účastnit pouze některých akcí programu Erasmus+. Patří k nim mnoho zemí z celého světa. Dříve se označovaly jako partnerské země.

Viz úplný seznam způsobilých zemí

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Jak podat přihlášku

Žádný centrální formulář žádosti o studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+ neexistuje.

Chcete-li se přihlásit, můžete se obrátit na mezinárodní oddělení nebo kancelář Erasmus+ na vaší univerzitě nebo vysokoškolské instituci.

Vysílající vysokoškolská instituce je povinna vybírat uchazeče spravedlivým a transparentním způsobem.

Kdo se může přihlásit

 • studenti a studentky krátkodobého cyklu, bakalářského a magisterského studia
 • doktorandi a doktorandky

kteří/které

 • jsou zaregistrováni/y ve vysokoškolské instituci, která se účastní programu Erasmus+ (seznam institucí)
 • jsou zapsáni/y ke studiu, které má vést k získání uznávaného akademického titulu nebo kvalifikace na terciární úrovni

Váš studijní pobyt v zahraničí musí být:

 • relevantní k oblasti vašeho studia a osobního rozvoje
 • součástí vašeho studijního programu

Doba trvání

 • dlouhodobé pobyty: nejméně 2 měsíce a maximálně 12 měsíců strávených v zahraničí (včetně kombinovaných pobytů s virtuální složkou)
 • krátkodobé pobyty: 5 až 30 dní strávených v zahraničí (musí se jednat o kombinovaný pobyt)
 • maximální doba trvání: 12 měsíců v rámci jednoho studijního cyklu (v rámci tohoto limitu je možné uskutečnit více než jednu studijní výměnu)

Upozorňujeme, že krátkodobý pobyt bez virtuální složky mohou absolvovat pouze doktorandi a doktorandky.

U integrovaných studijních programů (které netvoří několik cyklů), jako je například studium medicíny nebo architektury, můžete v zahraničí v rámci programu Erasmus+ pobývat až 24 měsíců.

Cyklem se rozumí úroveň studia podle definice evropského rámce kvalifikací (EQF).

Náklady a finanční podpora

Účastnické smlouvy podepisuje vysílající nebo přijímající instituce. Ty žádají o finanční prostředky jménem svých studentů.

Pokud stipendium získáte, podepíšete účastnickou smlouvu s nimi.

Jedná se o příspěvek na cestovné a životní potřeby.

Výše stipendia závisí na mnoha různých podmínkách:

 • rozdíly v životních nákladech doma a v zahraničí
 • počet studentů žádajících o stipendium
 • vzdálenost mezi zeměmi a dostupnost jiných grantů

Jako student/ka programu Erasmus+ budete osvobozeni od hrazení školného, poplatků za registraci ke studiu, za zkoušky a přístup do laboratoří a knihoven přijímající instituce. V některých případech budete muset uhradit drobné poplatky za pojištění nebo členství ve studentské unii.

Další podpora

Existuje rovněž zvláštní podpora pro studenty, kteří se účastní stáží, studenty s omezenými příležitostmi nebo pro osoby z nejvzdálenějších regionů v zemích programu.

Možná máte také nárok na další grant od vaší instituce, státu nebo z jiných zdrojů. 

Další informace najdete v příručce evropského financování nebo na stránkách Studyportals.

Studenti s fyzickým či mentálním postižením nebo s určitými zdravotními problémy

Chcete-li požádat o dodatečné finanční prostředky, obraťte se na koordinátora programu Erasmus+ ve vysílající instituci.

Informace o podpoře začleňování

Studium jazyků

Díky online jazykové podpoře programu Erasmus+ se můžete rychleji naučit jazyk, který budete během studia v zahraničí potřebovat.

Uznání studia

Před zahájením studia v zahraničí podepíšete s vysílající i přijímající institucí tzv. studijní smlouvu. 

Jejím účelem je:

 • stanovit, jakým způsobem bude vaše studium v zahraničí uznáváno
 • zajistit, že potřebné přípravy jsou jasné pro všechny strany
 • stanovit práva a povinnosti jednotlivých stran

Obdržíte také Chartu studenta programu Erasmus+, v níž jsou vysvětlena vaše práva i povinnosti.

Po skončení studia v zahraničí:

 • Přijímající instituce vám a vysílající instituci musí poskytnout výpis studijních výsledků, který potvrzuje dokončení studijního programu.
 • Tyto kredity musí vysílající instituce uznat (za pomoci systému ECTS nebo systému rovnocenného) a bez dalších požadavků je zahrnout do programu vedoucího k získání titulu.
 • Doba pobytu v zahraničí by měla být v závislosti na tom, kde vaše instituce sídlí, zaznamenána v dodatku k diplomu.

Požadavky na zúčastněné vysokoškolské instituce

Vysílající a přijímající instituce musí mít interinstitucionální dohodu.

Obě instituce musejí také disponovat Listinou programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (pokud se nacházejí v členských státech EU nebo třetích zemích přidružených k programu Erasmus+). Instituce ze třetích zemí nepřidružených k programu Erasmus+ se k dodržování zásad této listiny zavazují při podpisu interinstitucionální dohody.