Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studium v zahraničí

Erasmus+ pomáhá organizovat studentské a doktorandské výměny v zemích zařazených do programu a výměny studentů a doktorandů vysílaných do partnerských zemí.

Díky studiu v zahraničí v rámci programu Erasmus+ budete umět lépe komunikovat, rozšíříte si jazykové a mezikulturní dovednosti a získáte také potřebné sociální dovednosti – a právě ty vysoce oceňují zaměstnavatelé. Další informace o přínosu výměnných studijních pobytů v zahraničí

Studijní pobyt v zahraničí můžete také zkombinovat se stáží a získat praxi na pracovišti – to má při vstupu na pracovní trh stále větší význam.

Možnost vyjet na studijní pobyt do zahraničí mají studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia.

Díky online jazykové podpoře programu Erasmus+ se rychleji naučíte jazyk, který budete pro své studium potřebovat, pokud se budete přesouvat mezi různými zeměmi zařazenými do programu.

Studenti s fyzickým či mentálním postižením nebo s určitými zdravotními problémy mohou poté, co budou vybráni ke studijnímu pobytu v zahraničí, zažádat o dodatečné finanční prostředky.

Doba trvání

Studijní pobyt v zahraničí může trvat nejméně 2 měsíce (nebo 1 akademický semestr či trimestr) až maximálně 12 měsíců.

Studijní výměny se můžete v rámci programu Erasmus+ účastnit vícekrát, a to buď jako student, nebo jako stážista. Váš pobyt v zahraničí (včetně období studia v zahraničí) však nesmí v rámci jednoho cyklu studia překročit 12 měsíců.

"Cyklem" se rozumí úroveň studia podle definice evropského rámce kvalifikací (EQF):

 • první cyklus (bakalářské nebo rovnocenné studium) EQF – 5/6
 • druhý cyklus (magisterské nebo rovnocenné studium) EQF 7
 • třetí cyklus (doktorské nebo rovnocenné studium) EQF 8

U integrovaných studijních programů (které netvoří několik cyklů), jako je například studium medicíny nebo architektury, můžete v zahraničí v rámci programu Erasmus+ pobývat až 24 měsíců.

Podmínky

Podmínkou studia v zahraničí v rámci programu Erasmus+ je, že jste u vysokoškolské instituce zapsáni ke studiu vedoucímu k získání uznávaného akademického titulu nebo kvalifikace na úrovni terciárního vzdělání. Studenti prvního cyklu musejí být alespoň ve druhém ročníku studia.

Váš studijní pobyt v zahraničí se musí vztahovat ke studiu, které má vést k získání akademického titulu, a k potřebám vašeho osobního rozvoje a musí být součástí studijního programu, který vykonáváte.

Pokud máte vyjet studovat v rámci programu Erasmus+, musí mít vaše domovská a přijímací instituce uzavřenu interinstitucionální dohodu.

Obě instituce musejí také disponovat listinou programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (pokud patří mezi země přímo se účastnící Erasmu+, tzv. země programu či programové země). Instituce z partnerských zemí se k dodržování zásad této listiny zavazují při podpisu interinstitucionální dohody.

Uznávání absolvovaného studia

Před odjezdem do zahraničí:

 1. Musíte vy, vysokoškolská instituce, která vás vysílá, a ta, která vás přijímá, podepsat studijní smlouvu, aby byla zajištěna transparentní a efektivní příprava studijního výměnného pobytu a aby došlo k dohodě, jakým způsobem budou uznány aktivity, které v zahraničí úspěšně dokončíte. Tento dokument stanoví práva a povinnosti jednotlivých stran.
 2. Obdržíte chartu studenta programu Erasmus+, ve které jsou uvedena vaše práva a povinnosti během studijního pobytu v zahraničí.

Po skončení období studia v zahraničí:

 1. Přijímající vysokoškolská instituce musí vám a vaší vysílající instituci poskytnout přepis absolvovaných kurzů a studijních výsledků dokládající splnění dohodnutého programu.

 2. Tyto kredity musí vaše vysokoškolská instituce uznat (za pomoci systému ECTS nebo systému rovnocenného) dle studijní smlouvy uzavřené před začátkem studijní mobility a bez dalších požadavků je zahrnout do programu vedoucího k získání titulu.

 3. Pokud se vaše vysokoškolská instituce nachází v zemi programu, mělo by být období mobility rovněž zaznamenáno v dodatku k diplomu.

Další informace najdete v pokynech k používání studijní smlouvy v případě studia v zahraničí.

Finanční podpora

Máte možnost získat grant programu Erasmus+, který je příspěvkem k pokrytí nákladů na cestu a pobyt během studia v zahraničí. Jeho výše se může lišit v závislosti na rozdílech v životních nákladech mezi vaší a hostitelskou zemí, na počtu studentů, kteří o grant žádají, vzdálenosti mezi danými zeměmi a dostupnosti jiných grantů.

Pokud se z jedné země účastnící se programu přesouváte do jiné takové země, obraťte se na národní agenturu a vaši vysílající vysokoškolskou instituci, které vám podají informace o příslušných částkách. Rovněž existuje zvláštní podpora pro studenty, kteří se účastní stáží, studenty ze znevýhodněného prostředí či z nejvzdálenějších zemí programu nebo nejvzdálenějších regionů zemí programu.

Výše grantu a pevných sazeb pro výměnu mezi zeměmi programu a partnerskými zeměmi se zveřejňují v příručce k programu Erasmus+.

Bez ohledu na to, zda získáte grant programu Erasmus+, nebo se programu účastníte bez grantu, podepíšete grantovou dohodu, v níž bude uvedena doba trvání mobility, výše grantu a další práva a povinnosti.  

Pokud se přesouváte v rámci zemí programu, vysílající instituce podepíše grantové dohody a bude odpovědná za všechny platby.

Jestliže se přesouváte mezi zemí programu a partnerskou zemí, podepíše grantovou dohodu instituce ze země programu. Vysílající a přijímající instituce se poté dohodnou, která z nich bude provádět vyplácení částek.

Jako student programu Erasmus+ budete osvobozeni od hrazení školného, poplatků za registraci ke studiu, za zkoušky a přístup do laboratoří a knihoven přijímající instituce. V některých případech budete muset uhradit drobné poplatky za pojištění nebo členství ve studentské unii.

Je také možné, že máte nárok na další granty od vaší instituce, státu nebo jiných zdrojů. Další informace najdete v příručce evropského financování nebo na stránkách Studyportals.

Máte také možnost zažádat o stipendium na společný magisterský program nebo o půjčku na magisterské studium pro studenty magisterského studia v délce dvou let, kterou garantuje EU.

Jak podat přihlášku

Přihlásit se můžete prostřednictvím mezinárodního oddělení vaší instituce vysokoškolského vzdělávání nebo jejího specializovaného pracoviště programu Erasmus+.

Uchazeče by vaše vysílající vysokoškolská instituce měla vybírat na základě spravedlivých a transparentních kritérií.

Opatření pro studenty s fyzickým či mentálním postižením nebo s určitými zdravotními problémy

Studenti s fyzickým či mentálním postižením nebo s určitými zdravotními problémy mohou poté, co budou vybráni ke studijnímu pobytu v zahraničí, zažádat o dodatečné finanční prostředky.

Další informace

Pečlivě si zjistěte, jaká máte práva při studiu nebo stáži v zahraničí.

Pokud máte další otázky týkající se účasti v programu Erasmus+, nahlédněte před tím, než se obrátíte na instituce programu, národní agenturu zemí programu či národní kancelář pro partnerské země, do odpovědí na časté dotazy.

Studentům a absolventům programu Erasmus+ nabízí sdružení ESAA dynamické fórum pro profesní rozvoj, mezikulturní výměnu a networking.

Doktorandi mohou rovněž získat podporu EU na období, kdy se věnují výzkumu v zahraničí, prostřednictvím akcí „Marie Curie-Skłodowska“.

Video

Program Erasmus+ vám otevírá nové možnosti zajímavé práce. O tom, jak může výměnný pobyt v rámci Erasmu pomoci ke kariéře v nizozemské diplomacii, hovoří Brechje Schwachoferová, nizozemská velvyslankyně na Kypru.

Váš prohlížeč nepodporuje tento formát videa.

Quick explainer

Většiny příležitostí se mohou zúčastnit i jednotlivci z Islandu, Lichtenštejnska, Severní Makedonie, Norska, Srbska nebo Turecka, neboť tyto nečlenské země jsou k programu Erasmus+ přidruženy.

Některé příležitosti jsou otevřeny i jednotlivcům z ostatních zemí mimo EU, například společné magisterské studium Erasmus Mundus nebo mezinárodní rozměr studentských a zaměstnaneckých výměnných pobytů (pokud se daná univerzita účastní) a výměnné programy pro mladé lidi.

Projděte si informace o jednotlivých příležitostech – podmínky účasti na různých projektech se liší.

Do akcí programu Erasmus+ se mohou zapojit dva typy zemí.

Členské státy a třetí země přidružené k programu

Ty se mohou plně zapojit do všech akcí programu Erasmus+. Jde o všechny země EU, členské státy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), kandidátské země EU a další země. Dříve se označovaly jako programové země.

Třetí země nepřidružené k programu

Tyto země se mohou účastnit pouze některých akcí programu Erasmus+. Patří k nim mnoho zemí z celého světa. Dříve se označovaly jako partnerské země.

Viz úplný seznam způsobilých zemí

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Duration

Your long-term study period abroad can last a minimum of 2 months (or 1 academic term or trimester) and a maximum of 12 months. Students can also do a blended mobility, combining a virtual period with a physical short or long-term mobility. The short-term physical presence abroad as part of blended mobility lasts a minimum of 5 days and a maximum of 30 days.

You can benefit of an exchange abroad with Erasmus+ multiple times, either as a student or as a trainee, but your total time abroad (study abroad periods included) may not exceed 12 months within one cycle of study.

"Cycle" refers to the level of study as defined by the European Qualifications Framework (EQF):

 • First cycle (Bachelor or equivalent) EQF – 5/6
 • Second cycle (Master or equivalent) EQF 7
 • Third cycle (Doctoral or equivalent) EQF 8

For "one-cycle" courses such as medicine or architecture, you can go abroad with Erasmus+ for as long as 24 months.

Conditions

To study abroad with Erasmus+, you must be registered in a higher education institution and enrolled in studies leading to a recognised degree or tertiary-level qualification. For students in the first cycle, you need to be at least in the second year of your studies.

Your period of study abroad must be relevant for your degree-related learning and personal development needs, and be part of the study programme that you are following.

Your home institution and the receiving institution must have an inter-institutional agreement between them for you to study there with Erasmus+.

Both institutions must also hold the Erasmus Charter for Higher Education (if they are in Programme countries). Institutions from Partner countries commit to the principles of the Charter when signing the inter-institutional agreements.

Academic recognition

Before the study abroad period:

 1. You, your sending and receiving higher education institutions must sign a Learning Agreement for Studies to ensure a transparent and efficient preparation of the exchange abroad, as well as to agree on how activities successfully completed abroad will be recognised. This document sets out rights and responsibilities of the various parties
 2. You will receive the Erasmus+ Student Charter, explaining your rights and obligations with respect to your period of study abroad

After the study abroad period:

 1. The receiving higher education institution must provide you and your sending institution with a transcript of records confirming that the agreed programme has been completed and acknowledge the results

 2. Your higher education institution must recognise the credits (using ECTS credits or an equivalent system) as agreed in the Learning Agreement before the mobility and count them towards your degree, without any further requirements

 3. If your higher education institution is in a Programme country, your mobility period should also be recorded in the Diploma Supplement

Follow the link to read more on the Guidelines on how to use the Learning Agreement for Studies.

Financial support

You may receive an Erasmus+ grant as a contribution to your travel and subsistence costs. This may vary according to differences in living costs between your country and the destination country, the number of students applying for a grant, the distance between countries and the availability of other grants.

If you are moving between Programme countries, check with your National Agency and your sending higher education institution for applicable rates. There is also extra support for students going on a traineeship, students from disadvantaged backgrounds or from outermost Programme countries or regions.

Grant levels and fixed rates for exchanges between Programme and Partner countries are published in the Erasmus+ Programme Guide.

Students in receipt of an Erasmus+ grant or an Erasmus+-zero-grant will sign a grant agreement specifying the duration of the mobility, the amount of the grant and other rights and obligations.  

If you are mobile within Programme countries, your sending institution will sign your grant agreement and it will be responsible for making all payments.

If you are moving between Programme and Partner countries, the Programme country institution will sign the grant agreement. Your sending and receiving institutions will decide which one will make your payments.

As an Erasmus+ student, you are exempted from fees for tuition, registration, examinations, and charges for access to laboratories or libraries at the receiving institution. Small fees for insurance or student union membership may still apply.

You may be eligible for additional grants from your institution, government or other sources. Check the European Funding Guide or the Study Portals.

You may also be eligible to apply for a scholarship for a Joint Master programme, or an EU-guaranteed student loan. These loans are made available by financial intermediaries participating in the European Investment Fund-run Skills & Education Guarantee Pilot.

How to apply

You can apply through the international or Erasmus+ office of your higher education institution.

You should be selected by your sending higher education institution in a fair and transparent way.

Arrangements for students with physical, mental or health-related conditions

Students with physical, mental or health-related conditions may apply for additional funding after they have been selected for a mobility period.

Find out more