Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studium v zahraničí

Erasmus+ pomáhá organizovat studentské a doktorandské výměny v zemích zařazených do programu a výměny studentů a doktorandů vysílaných do partnerských zemí.

Díky studiu v zahraničí v rámci programu Erasmus+ budete umět lépe komunikovat, rozšíříte si jazykové a mezikulturní dovednosti a získáte také potřebné sociální dovednosti – a právě ty vysoce oceňují zaměstnavatelé. Další informace o přínosu výměnných studijních pobytů v zahraničí

Studijní pobyt v zahraničí můžete také zkombinovat se stáží a získat praxi na pracovišti – to má při vstupu na pracovní trh stále větší význam.

Možnost vyjet na studijní pobyt do zahraničí mají studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia. Studenti magisterského studia, kteří absolvují celý program v zahraničí (až po dobu dvou let), si mohou vzít studentskou půjčku, kterou garantuje EU.

Díky online jazykové podpoře programu Erasmus+ se rychleji naučíte jazyk, který budete pro své studium potřebovat, pokud se budete přesouvat mezi různými zeměmi zařazenými do programu.

Studenti s fyzickým či mentálním postižením nebo s určitými zdravotními problémy mohou poté, co budou vybráni ke studijnímu pobytu v zahraničí, zažádat o dodatečné finanční prostředky.

Doba trvání

Studijní pobyt v zahraničí může trvat nejméně 3 měsíce (nebo 1 akademický semestr či trimestr) až maximálně 12 měsíců.

Studijní výměny se můžete v rámci programu Erasmus+ účastnit vícekrát, a to buď jako student, nebo jako stážista. Váš pobyt v zahraničí (včetně období studia v zahraničí) však nesmí v rámci jednoho cyklu studia překročit 12 měsíců.

"Cyklem" se rozumí úroveň studia podle definice evropského rámce kvalifikací (EQF):

  • první cyklus (bakalářské nebo rovnocenné studium) EQF – 5/6
  • druhý cyklus (magisterské nebo rovnocenné studium) EQF 7
  • třetí cyklus (doktorské nebo rovnocenné studium) EQF 8

U integrovaných studijních programů (které netvoří několik cyklů), jako je například studium medicíny nebo architektury, můžete v zahraničí v rámci programu Erasmus+ pobývat až 24 měsíců.

Podmínky

Podmínkou studia v zahraničí v rámci programu Erasmus+ je, že jste u vysokoškolské instituce zapsáni ke studiu vedoucímu k získání uznávaného akademického titulu nebo kvalifikace na úrovni terciárního vzdělání. Studenti prvního cyklu musejí být alespoň ve druhém ročníku studia.

Váš studijní pobyt v zahraničí se musí vztahovat ke studiu, které má vést k získání akademického titulu, a k potřebám vašeho osobního rozvoje a musí být součástí studijního programu, který vykonáváte.

Pokud máte vyjet studovat v rámci programu Erasmus+, musí mít vaše domovská a přijímací instituce uzavřenu interinstitucionální dohodu.

Obě instituce musejí také disponovat listinou programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (pokud patří mezi země přímo se účastnící Erasmu+, tzv. země programu či programové země). Instituce z partnerských zemí se k dodržování zásad této listiny zavazují při podpisu interinstitucionální dohody.

Uznávání absolvovaného studia

Před odjezdem do zahraničí:

  1. Musíte vy, vysokoškolská instituce, která vás vysílá, a ta, která vás přijímá, podepsat studijní smlouvu, aby byla zajištěna transparentní a efektivní příprava studijního výměnného pobytu a aby došlo k dohodě, jakým způsobem budou uznány aktivity, které v zahraničí úspěšně dokončíte. Tento dokument stanoví práva a povinnosti jednotlivých stran.
  2. Obdržíte chartu studenta programu Erasmus+, ve které jsou uvedena vaše práva a povinnosti během studijního pobytu v zahraničí.

Po skončení období studia v zahraničí:

  1. Přijímající vysokoškolská instituce musí vám a vaší vysílající instituci poskytnout přepis absolvovaných kurzů a studijních výsledků dokládající splnění dohodnutého programu.

  2. Tyto kredity musí vaše vysokoškolská instituce uznat (za pomoci systému ECTS nebo systému rovnocenného) dle studijní smlouvy uzavřené před začátkem studijní mobility a bez dalších požadavků je zahrnout do programu vedoucího k získání titulu.

  3. Pokud se vaše vysokoškolská instituce nachází v zemi programu, mělo by být období mobility rovněž zaznamenáno v dodatku k diplomu.

Další informace najdete v pokynech k používání studijní smlouvy v případě studia v zahraničí.

Finanční podpora

Máte možnost získat grant programu Erasmus+, který je příspěvkem k pokrytí nákladů na cestu a pobyt během studia v zahraničí. Jeho výše se může lišit v závislosti na rozdílech v životních nákladech mezi vaší a hostitelskou zemí, na počtu studentů, kteří o grant žádají, vzdálenosti mezi danými zeměmi a dostupnosti jiných grantů.

Pokud se z jedné země účastnící se programu přesouváte do jiné takové země, obraťte se na národní agenturu a vaši vysílající vysokoškolskou instituci, které vám podají informace o příslušných částkách. Rovněž existuje zvláštní podpora pro studenty, kteří se účastní stáží, studenty ze znevýhodněného prostředí či z nejvzdálenějších zemí programu nebo nejvzdálenějších regionů zemí programu.

Výše grantu a pevných sazeb pro výměnu mezi zeměmi programu a partnerskými zeměmi se zveřejňují v příručce k programu Erasmus+.

Bez ohledu na to, zda získáte grant programu Erasmus+, nebo se programu účastníte bez grantu, podepíšete grantovou dohodu, v níž bude uvedena doba trvání mobility, výše grantu a další práva a povinnosti.  

Pokud se přesouváte v rámci zemí programu, vysílající instituce podepíše grantové dohody a bude odpovědná za všechny platby.

Jestliže se přesouváte mezi zemí programu a partnerskou zemí, podepíše grantovou dohodu instituce ze země programu. Vysílající a přijímající instituce se poté dohodnou, která z nich bude provádět vyplácení částek.

Jako student programu Erasmus+ budete osvobozeni od hrazení školného, poplatků za registraci ke studiu, za zkoušky a přístup do laboratoří a knihoven přijímající instituce. V některých případech budete muset uhradit drobné poplatky za pojištění nebo členství ve studentské unii.

Je také možné, že máte nárok na další granty od vaší instituce, státu nebo jiných zdrojů. Další informace najdete v příručce evropského financování nebo na stránkách Studyportals.

Máte také možnost zažádat o stipendium na společný magisterský program nebo o půjčku na magisterské studium pro studenty magisterského studia v délce dvou let, kterou garantuje EU.

Jak podat přihlášku

Přihlásit se můžete prostřednictvím mezinárodního oddělení vaší instituce vysokoškolského vzdělávání nebo jejího specializovaného pracoviště programu Erasmus+.

Uchazeče by vaše vysílající vysokoškolská instituce měla vybírat na základě spravedlivých a transparentních kritérií.

Opatření pro studenty s fyzickým či mentálním postižením nebo s určitými zdravotními problémy

Studenti s fyzickým či mentálním postižením nebo s určitými zdravotními problémy mohou poté, co budou vybráni ke studijnímu pobytu v zahraničí, zažádat o dodatečné finanční prostředky.

Další informace

Pečlivě si zjistěte, jaká máte práva při studiu nebo stáži v zahraničí.

Pokud máte další otázky týkající se účasti v programu Erasmus+, nahlédněte před tím, než se obrátíte na instituce programu, národní agenturu zemí programu či národní kancelář pro partnerské země, do odpovědí na časté dotazy.

Studentům a absolventům programu Erasmus+ nabízí sdružení ESAA dynamické fórum pro profesní rozvoj, mezikulturní výměnu a networking.

Doktorandi mohou rovněž získat podporu EU na období, kdy se věnují výzkumu v zahraničí, prostřednictvím akcí „Marie Curie-Skłodowska“.

Video

Program Erasmus+ vám otevírá nové možnosti zajímavé práce. O tom, jak může výměnný pobyt v rámci Erasmu pomoci ke kariéře v nizozemské diplomacii, hovoří Brechje Schwachoferová, nizozemská velvyslankyně na Kypru.

Váš prohlížeč nepodporuje tento formát videa.