Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Учене в чужбина

Програма „Еразъм+“ помага за организирането на обмен на студенти и докторанти между държавите по програмата и от и към държавите партньори.

Като учите в чужбина с помощта на „Еразъм+“, можете да подобрите своите комуникационни, езикови и междукултурни умения и да придобиете социални умения, които се ценят високо от работодателите. Прочетете повече за ползите от обмен в чужбина.

Можете също така да съчетаете ученето в чужбина със стаж, за да придобиете трудов опит — нещо все по-важно, когато излизате на пазара на труда.

Тези възможности са достъпни за студенти бакалаври и магистри и за докторанти.

Ако отивате от една държава по програмата в друга, можете да използвате онлайн езиковата подкрепа по „Еразъм+“, за да научите езика, на който ще се провеждат учебните занятия.

Студентите с физически, психически или други увреждания могат да кандидатстват за допълнително финансиране, след като кандидатурата им за обучение в чужбина бъде одобрена.

Времетраене

Периодът на обучение в чужбина трябва да е минимум 2 месеца (или 1 учебен срок или триместър) и максимум 12 месеца.

Можете да се възползвате многократно от обмен в чужбина по „Еразъм+“ като студент или като стажант, но общо времето в чужбина (включително периодите на учене) не може да бъде повече от 12 месеца за един цикъл на обучение.

Понятието „цикъл“ се отнася до равнището на образование, както е определено в Европейската квалификационна рамка (ЕКР):

 • първи цикъл (бакалавърска или еквивалентна степен) — ЕКР 5/6
 • втори цикъл (магистърска или еквивалентна степен) — ЕКР 7
 • трети цикъл (докторска или еквивалентна степен) — ЕКР 8

За курсове от един цикъл, като медицина или архитектура, можете да отидете в чужбина по „Еразъм+“ за период до 24 месеца.

Условия

За да учите в чужбина чрез „Еразъм+“, трябва да сте регистриран във висше училище и записан за обучение, водещо до придобиване на призната образователна степен или друга квалификация на ниво висше образование. Студентите в първия цикъл трябва да са поне във втората година на обучението си.

Периодът на обучение в чужбина трябва да е съобразен с потребностите ви, свързани с вашата специалност и личностно развитие, и да е част от учебната програма, която следвате.

Вашата изпращаща институция и вашата приемаща институция трябва да са сключили междуинституционално споразумение помежду си, за да можете да учите в съответната институция по линия на „Еразъм+“.

И двете институции трябва също така да притежават харта за висше образование „Еразъм“ (ако са в държави по програмата). Институциите от държавите партньори се ангажират да спазват принципите на хартата, когато подписват междуинституционалните споразумения.

Академично признаване

Преди началото на обучението в чужбина:

 1. Вие, изпращащото и приемащото висше училище трябва да подпишете споразумение за обучение, за да се гарантира прозрачността и ефикасността на подготовката за обмена в чужбина, както и за да се определи как ще бъдат признати дейностите, извършени успешно в чужбина. В това споразумение се посочват правата и отговорностите на различните страни по него.
 2. Ще получите студентската харта „Еразъм+“, в която са обяснени вашите права и задължения във връзка с обучението ви в чужбина.

След края на обучението в чужбина:

 1. Приемащото висше училище трябва да предостави на вас и на изпращащата институция академична справка, удостоверяваща изпълнението на договорената програма и постигнатите резултати.

 2. Вашето висше училище трябва да признае кредитите (като използва кредити по ECTS или еквивалентна система), както е договорено в споразумението за обучение и да ги добави към вашите кредити по специалността без допълнителни изисквания.

 3. Ако вашето висше училище е в държава по програмата, периодът на мобилност трябва да бъде посочен и в приложението към дипломата.

Прочетете повече в насоките за използване на споразумението за обучение.

Финансово подпомагане

Можете да получите безвъзмездни средства по „Еразъм+“ за покриване на част от вашите пътни и дневни разходи. Сумите могат да се различават според разликите в стандарта на живот във вашата страна и приемащата страна, броя на кандидатстващите за средства студенти, разстоянието между държавите и наличието на друга финансова помощ.

Ако се премествате между държави по програмата, проверете във вашата национална агенция и висшето учебно заведение, което ви изпраща, какви ставки се прилагат. Налична е и допълнителна подкрепа за студенти, отиващи на стаж, за студенти в неравностойно положение и за студенти от най-отдалечените държави или региони по програмата.

Равнищата на безвъзмездните средства и фиксираният размер на средствата за обмен между държави по програмата и държави партньори се публикуват в ръководството за програма „Еразъм+“.

Независимо дали получавате или не безвъзмездни средства по Еразъм+, вие трябва да подпишете споразумение за безвъзмездни средства, в което се посочват времетраенето на вашата мобилност, размерът на безвъзмездните средства и други права и задължения.  

Ако отивате от една държава по програмата в друга, вашата изпращаща институция ще подпише споразумението за отпускане на безвъзмездни средства и ще отговаря за извършването на всички плащания.

Ако се местите между държави по програмата и държави партньори, институцията в държавата по програмата ще подпише споразумението за безвъзмездни средства. Изпращащата и приемащата институция ще решат коя от тях ще извършва плащанията.

Като студент по „Еразъм+“ ще бъдете освободен от такси за обучение, за регистрация, за изпити и за достъп до лаборатории или библиотеки в приемащата институция. Възможно е да се наложи да заплатите малки такси за застраховка или членство в студентски съюз.

Възможно е да отговаряте на условията за получаване на допълнителни безвъзмездни средства от вашата институция, правителство или други източници. Вижте Европейския наръчник за финансиране или Study Portals.

Може също така да отговаряте на условията за кандидатстване за стипендия за съвместна магистърска програма или за гарантиран от ЕС заем за магистри за придобиване на магистърска степен за срок до 2 години.

Как се кандидатства

Можете да кандидатствате чрез международното бюро или бюрото на „Еразъм+“ във вашето висше учебно заведение.

Вашето изпращащо висше училище следва да извършва подбора на студентите по справедлив и прозрачен начин.

Условия за студенти с физически, психични или други увреждания

Студентите с физически, психични или други увреждания могат да кандидатстват за допълнително финансиране, след като кандидатурата им бъде одобрена.

Научете повече

Уверете се, че знаете какви са правата ви, когато учите или провеждате стаж в чужбина.

Студентите, които имат въпроси за „Еразъм+“, могат да видят често задаваните въпроси, преди да се обърнат към своята институция, национална агенция (в държавите по програмата) или национално бюро (в държавите партньори), когато има такова.

Асоциацията на студентите и дипломиралите се студенти по програма „Еразъм+“ (ESAA) предлага на студентите и дипломиралите се студенти по програма „Еразъм+“ динамичен форум за създаване на контакти, професионално развитие и междукултурен обмен.

Докторантите могат да получат помощ от ЕС, за да извършват научни изследвания в чужбина, и чрез действията „Мария Склодовска-Кюри“.

Quick explainer

Физически лица от Исландия, Лихтенщайн, Северна Македония, Норвегия, Сърбия или Турция могат да участват в повечето възможности, тъй като тези държави са асоциирани към програмата „Еразъм+“.

За лица от други държави извън ЕС съществуват някои възможности, например съвместните магистърски степени „Еразмус Мундус“ или международното измерение на обмена на студенти и служители (ако вашият университет участва) и схеми за младежки обмен.

Трябва да проучите страниците, посветени на възможностите, за повече информация, тъй като различните възможности имат различни условия за допустимост.

Има 2 вида държави, в които работи програмата „Еразъм+“.

Държави — членки на ЕС и трети държави, асоциирани към програмата

Те могат да участват пълноправно във всички действия по програмата „Еразъм+“. Това са всички държави от ЕС, членовете на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), страните кандидатки за членство в ЕС и някои други. Преди те бяха наричани държави по програмата.

Трети държави, които не са асоциирани към програмата

Те могат да участват в определени действия по „Еразъм+“. Това са множество държави от цял свят. Преди те бяха наричани държави партньори.

Вижте пълния списък на държавите, които отговарят на условията

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Duration

Your long-term study period abroad can last a minimum of 2 months (or 1 academic term or trimester) and a maximum of 12 months. Students can also do a blended mobility, combining a virtual period with a physical short or long-term mobility. The short-term physical presence abroad as part of blended mobility lasts a minimum of 5 days and a maximum of 30 days.

You can benefit of an exchange abroad with Erasmus+ multiple times, either as a student or as a trainee, but your total time abroad (study abroad periods included) may not exceed 12 months within one cycle of study.

"Cycle" refers to the level of study as defined by the European Qualifications Framework (EQF):

 • First cycle (Bachelor or equivalent) EQF – 5/6
 • Second cycle (Master or equivalent) EQF 7
 • Third cycle (Doctoral or equivalent) EQF 8

For "one-cycle" courses such as medicine or architecture, you can go abroad with Erasmus+ for as long as 24 months.

Conditions

To study abroad with Erasmus+, you must be registered in a higher education institution and enrolled in studies leading to a recognised degree or tertiary-level qualification. For students in the first cycle, you need to be at least in the second year of your studies.

Your period of study abroad must be relevant for your degree-related learning and personal development needs, and be part of the study programme that you are following.

Your home institution and the receiving institution must have an inter-institutional agreement between them for you to study there with Erasmus+.

Both institutions must also hold the Erasmus Charter for Higher Education (if they are in Programme countries). Institutions from Partner countries commit to the principles of the Charter when signing the inter-institutional agreements.

Academic recognition

Before the study abroad period:

 1. You, your sending and receiving higher education institutions must sign a Learning Agreement for Studies to ensure a transparent and efficient preparation of the exchange abroad, as well as to agree on how activities successfully completed abroad will be recognised. This document sets out rights and responsibilities of the various parties
 2. You will receive the Erasmus+ Student Charter, explaining your rights and obligations with respect to your period of study abroad

After the study abroad period:

 1. The receiving higher education institution must provide you and your sending institution with a transcript of records confirming that the agreed programme has been completed and acknowledge the results

 2. Your higher education institution must recognise the credits (using ECTS credits or an equivalent system) as agreed in the Learning Agreement before the mobility and count them towards your degree, without any further requirements

 3. If your higher education institution is in a Programme country, your mobility period should also be recorded in the Diploma Supplement

Follow the link to read more on the Guidelines on how to use the Learning Agreement for Studies.

Financial support

You may receive an Erasmus+ grant as a contribution to your travel and subsistence costs. This may vary according to differences in living costs between your country and the destination country, the number of students applying for a grant, the distance between countries and the availability of other grants.

If you are moving between Programme countries, check with your National Agency and your sending higher education institution for applicable rates. There is also extra support for students going on a traineeship, students from disadvantaged backgrounds or from outermost Programme countries or regions.

Grant levels and fixed rates for exchanges between Programme and Partner countries are published in the Erasmus+ Programme Guide.

Students in receipt of an Erasmus+ grant or an Erasmus+-zero-grant will sign a grant agreement specifying the duration of the mobility, the amount of the grant and other rights and obligations.  

If you are mobile within Programme countries, your sending institution will sign your grant agreement and it will be responsible for making all payments.

If you are moving between Programme and Partner countries, the Programme country institution will sign the grant agreement. Your sending and receiving institutions will decide which one will make your payments.

As an Erasmus+ student, you are exempted from fees for tuition, registration, examinations, and charges for access to laboratories or libraries at the receiving institution. Small fees for insurance or student union membership may still apply.

You may be eligible for additional grants from your institution, government or other sources. Check the European Funding Guide or the Study Portals.

You may also be eligible to apply for a scholarship for a Joint Master programme, or an EU-guaranteed student loan. These loans are made available by financial intermediaries participating in the European Investment Fund-run Skills & Education Guarantee Pilot.

How to apply

You can apply through the international or Erasmus+ office of your higher education institution.

You should be selected by your sending higher education institution in a fair and transparent way.

Arrangements for students with physical, mental or health-related conditions

Students with physical, mental or health-related conditions may apply for additional funding after they have been selected for a mobility period.

Find out more