Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Учене в чужбина

Програма „Еразъм+“ помага за организирането на обмен на студенти и докторанти между държавите по програмата и от и към държавите партньори.

Като учите в чужбина с помощта на „Еразъм+“, можете да подобрите своите комуникационни, езикови и междукултурни умения и да придобиете социални умения, които се ценят високо от работодателите. Прочетете повече за ползите от обмен в чужбина.

Можете също така да съчетаете ученето в чужбина със стаж, за да придобиете трудов опит — нещо все по-важно, когато излизате на пазара на труда.

Тези възможности са достъпни за студенти бакалаври и магистри и за докторанти. Студентите по магистърски програми, които получават пълното си обучение в чужбина (до две години), могат да кандидатстват за гарантиран от ЕС заем за магистри по Еразъм+ .

Ако отивате от една държава по програмата в друга, можете да използвате онлайн езиковата подкрепа по „Еразъм+“, за да научите езика, на който ще се провеждат учебните занятия.

Студентите с физически, психически или други увреждания могат да кандидатстват за допълнително финансиране, след като кандидатурата им за обучение в чужбина бъде одобрена.

Времетраене

Периодът на обучение в чужбина трябва да е минимум 3 месеца (или 1 учебен срок или триместър) и максимум 12 месеца.

Можете да се възползвате многократно от обмен в чужбина по „Еразъм+“ като студент или като стажант, но общо времето в чужбина (включително периодите на учене) не може да бъде повече от 12 месеца за един цикъл на обучение.

Понятието „цикъл“ се отнася до равнището на образование, както е определено в Европейската квалификационна рамка (ЕКР):

  • първи цикъл (бакалавърска или еквивалентна степен) — ЕКР 5/6
  • втори цикъл (магистърска или еквивалентна степен) — ЕКР 7
  • трети цикъл (докторска или еквивалентна степен) — ЕКР 8

За курсове от един цикъл, като медицина или архитектура, можете да отидете в чужбина по „Еразъм+“ за период до 24 месеца.

Условия

За да учите в чужбина чрез „Еразъм+“, трябва да сте регистриран във висше училище и записан за обучение, водещо до придобиване на призната образователна степен или друга квалификация на ниво висше образование. Студентите в първия цикъл трябва да са поне във втората година на обучението си.

Периодът на обучение в чужбина трябва да е съобразен с потребностите ви, свързани с вашата специалност и личностно развитие, и да е част от учебната програма, която следвате.

Вашата изпращаща институция и вашата приемаща институция трябва да са сключили междуинституционално споразумение помежду си, за да можете да учите в съответната институция по линия на „Еразъм+“.

И двете институции трябва също така да притежават харта за висше образование „Еразъм“ (ако са в държави по програмата). Институциите от държавите партньори се ангажират да спазват принципите на хартата, когато подписват междуинституционалните споразумения.

Академично признаване

Преди началото на обучението в чужбина:

  1. Вие, изпращащото и приемащото висше училище трябва да подпишете споразумение за обучение, за да се гарантира прозрачността и ефикасността на подготовката за обмена в чужбина, както и за да се определи как ще бъдат признати дейностите, извършени успешно в чужбина. В това споразумение се посочват правата и отговорностите на различните страни по него.
  2. Ще получите студентската харта „Еразъм+“, в която са обяснени вашите права и задължения във връзка с обучението ви в чужбина.

След края на обучението в чужбина:

  1. Приемащото висше училище трябва да предостави на вас и на изпращащата институция академична справка, удостоверяваща изпълнението на договорената програма и постигнатите резултати.

  2. Вашето висше училище трябва да признае кредитите (като използва кредити по ECTS или еквивалентна система), както е договорено в споразумението за обучение и да ги добави към вашите кредити по специалността без допълнителни изисквания.

  3. Ако вашето висше училище е в държава по програмата, периодът на мобилност трябва да бъде посочен и в приложението към дипломата.

Прочетете повече в насоките за използване на споразумението за обучение.

Финансово подпомагане

Можете да получите безвъзмездни средства по „Еразъм+“ за покриване на част от вашите пътни и дневни разходи. Сумите могат да се различават според разликите в стандарта на живот във вашата страна и приемащата страна, броя на кандидатстващите за средства студенти, разстоянието между държавите и наличието на друга финансова помощ.

Ако се премествате между държави по програмата, проверете във вашата национална агенция и висшето учебно заведение, което ви изпраща, какви ставки се прилагат. Налична е и допълнителна подкрепа за студенти, отиващи на стаж, за студенти в неравностойно положение и за студенти от най-отдалечените държави или региони по програмата.

Равнищата на безвъзмездните средства и фиксираният размер на средствата за обмен между държави по програмата и държави партньори се публикуват в ръководството за програма „Еразъм+“.

Независимо дали получавате или не безвъзмездни средства по Еразъм+, вие трябва да подпишете споразумение за безвъзмездни средства, в което се посочват времетраенето на вашата мобилност, размерът на безвъзмездните средства и други права и задължения.  

Ако отивате от една държава по програмата в друга, вашата изпращаща институция ще подпише споразумението за отпускане на безвъзмездни средства и ще отговаря за извършването на всички плащания.

Ако се местите между държави по програмата и държави партньори, институцията в държавата по програмата ще подпише споразумението за безвъзмездни средства. Изпращащата и приемащата институция ще решат коя от тях ще извършва плащанията.

Като студент по „Еразъм+“ ще бъдете освободен от такси за обучение, за регистрация, за изпити и за достъп до лаборатории или библиотеки в приемащата институция. Възможно е да се наложи да заплатите малки такси за застраховка или членство в студентски съюз.

Възможно е да отговаряте на условията за получаване на допълнителни безвъзмездни средства от вашата институция, правителство или други източници. Вижте Европейския наръчник за финансиране или Study Portals.

Може също така да отговаряте на условията за кандидатстване за стипендия за съвместна магистърска програма или за гарантиран от ЕС заем за магистри за придобиване на магистърска степен за срок до 2 години.

Как се кандидатства

Можете да кандидатствате чрез международното бюро или бюрото на „Еразъм+“ във вашето висше учебно заведение.

Вашето изпращащо висше училище следва да извършва подбора на студентите по справедлив и прозрачен начин.

Условия за студенти с физически, психични или други увреждания

Студентите с физически, психични или други увреждания могат да кандидатстват за допълнително финансиране, след като кандидатурата им бъде одобрена.

Научете повече

Уверете се, че знаете какви са правата ви, когато учите или провеждате стаж в чужбина.

Студентите, които имат въпроси за „Еразъм+“, могат да видят често задаваните въпроси, преди да се обърнат към своята институция, национална агенция (в държавите по програмата) или национално бюро (в държавите партньори), когато има такова.

Асоциацията на студентите и дипломиралите се студенти по програма „Еразъм+“ (ESAA) предлага на студентите и дипломиралите се студенти по програма „Еразъм+“ динамичен форум за създаване на контакти, професионално развитие и междукултурен обмен.

Докторантите могат да получат помощ от ЕС, за да извършват научни изследвания в чужбина, и чрез действията „Мария Склодовска-Кюри“.