Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studiranje u inozemstvu

Program Erasmus+ pomaže u organizaciji razmjena doktorskih kandidata u zemljama sudionicama u programu Erasmus+ te između partnerskih zemalja.

Studirajući u inozemstvu u okviru programa Erasmus+ možete poboljšati svoje komunikacijske, jezične i međukulturalne vještine te razviti „meke vještine” koje će veoma cijeniti budući poslodavci. Doznajte više o prednostima programa razmjena u inozemstvu.

Svoje razdoblje provedeno na studiju u zemlji sudionici možete kombinirati s pripravništvom kako biste stekli radno iskustvo, koje postaje sve važnije prilikom ulaska na tržište rada.

Mogućnosti studiranja u inozemstvu pružaju se studentima na preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini studija.

Pristup jezičnoj potpori na internetu u okviru programa Erasmus+ pomoći će vam u učenju jezika potrebnog za vaš studij ako se selite iz jedne u drugu zemlju sudionicu u programu.

Studenti sa fizičkim, psihičkim ili zdravstvenim poteškoćama mogu se prijaviti za dodatnu financijsku potporu nakon što budu odabrani za studij u inozemstvu.

Trajanje

Razdoblje vašeg studiranja u inozemstvu može trajati najmanje 2 mjeseca (ili jednu akademsku godinu ili tromjesečje), a najviše 12 mjeseci.

Mogućnost razmjene u inozemstvu u okviru programa Erasmus+ možete iskoristiti više puta, kao student/ica ili pripravnik/ica, ali ukupno vrijeme koje provedete u inozemstvu (uključujući razdoblja studiranja u inozemstvu) ne smije biti duže od 12 mjeseci u jednom ciklusu studiranja.

„Ciklus” se odnosi na razinu studija definiranu u Europskom kvalifikacijskom okviru (EKO-u):

 • Prvi ciklus (preddiplomski ili istovjetni studij) EKO – 5/6
 • Drugi ciklus (diplomski ili istovjetni studij) EKO 7
 • Treći ciklus (doktorski ili istovjetni studij) EKO 8

Za studije „jednog ciklusa” kao što je studij medicine ili arhitekture Erasmus+ omogućuje vam boravak u inozemstvu do najviše 24 mjeseca.

Uvjeti

Kako biste studirali u inozemstvu u okviru programa Erasmus+, morate biti registrirani u visokom učilištu i upisani u studije koji završavaju priznatom diplomom ili drugom priznatom kvalifikacijom tercijarne razine. Studenti na prvoj razini studija moraju biti upisani najmanje u drugu godinu studija.

Vaše razdoblje studiranja u inozemstvu mora odgovarati vašem obrazovanju u okviru područja studija i osobnim razvojnim potrebama te mora biti dio vašeg programa studija.

Kako biste mogli studirati u okviru programa Erasmus+, vaša matična ustanova i ustanova primateljica moraju potpisati međuinstitucijski sporazum.

Obje ustanove moraju imati Povelju Erasmus za visoko obrazovanje (ako su u zemljama sudionicama u programu). Ustanove u partnerskim zemljama obvezuju se poštovati načela Povelje pri potpisivanju međuinstitucijskih ugovora.

Akademsko priznavanje

Prije razdoblja studiranja u inozemstvu:

 1. S ustanovom pošiljateljicom i primateljicom morate potpisati Sporazum o učenju za studij kako biste osigurali transparentne i učinkovite pripreme za razmjenu u inozemstvu te kako biste se dogovorili o prepoznavanju uspješno provedenih aktivnosti u inozemstvu. U tom su dokumentu navedena prava i obveze različitih strana.
 2. Dobit ćete Studentsku povelju Erasmus+, u kojoj su objašnjena vaša prava i obveze tijekom vašeg razdoblja studiranja u inozemstvu.

Nakon razdoblja studiranja u inozemstvu:

 1. Ustanova primateljica mora vama i ustanovi pošiljateljici izdati prijepis ocjena kojim se potvrđuje uspješno završen studijski program te priznati vaše rezultate.

 2. Vaše visoko učilište mora priznati bodove (koristeći ECTS bodove ili istovrijedni sustav), kao što je dogovoreno u Sporazumu o učenju prije mobilnosti te ih priznati u okviru vašeg studija, bez dodatnih zahtjeva.

 3. Ako se vaše visoko učilište nalazi u zemlji sudionici, vaše razdoblje mobilnosti treba biti zabilježeno i u dopunskoj ispravi o studiju.

Pročitajte više u Smjernicama o uporabi Sporazuma o učenju za studij

Financijska potpora

Možete primiti bespovratna sredstva iz programa Erasmus+ kojima se pokriva dio troškova života u inozemstvu i dio troškova putovanja. Iznos tih sredstava može varirati ovisno o razlikama u troškovima života između vaše zemlje i zemlje odredišta, broju studenata koji se prijavljuju za stipendiju, udaljenosti između dvije zemlje te dostupnosti drugih stipendija.

Ako se selite iz jedne u drugu zemlju sudionicu u programu, obratite se svojoj nacionalnoj agenciji i visokom učilištu kako biste provjerili primjenjive stope. Postoje i dodatna financijska sredstva za studente koji se prijavljuju za pripravništvo, studente u nepovoljnom položaju ili one iz najudaljenijih zemalja sudionica ili regija.

Razine bespovratnih sredstava i fiksne stope za razmjene između zemalja sudionica i partnerskih zemalja objavljene su u  Vodiču programa Erasmus+ .

Neovisno o tome primate li stipendiju Erasmus+ ili ste student bez prava na stipendiju Erasmus+, potpisat ćete sporazum o stipendiji u kojem se navode trajanje vaše mobilnosti, iznos stipendije te ostala prava i obveze.  

Ako se krećete iz jedne u drugu zemlju sudionicu, vaša će ustanova pošiljateljica potpisati vaš ugovor o dodjeli stipendije te će biti odgovorna za izvršavanje svih plaćanja.

Ako selite između zemalja sudionica u programu i partnerskih zemalja, sporazum o stipendiji potpisat će ustanova u zemlji sudionici u programu. Vaša ustanova pošiljateljica i ustanova primateljica odlučit će o tome koja će izvršavati vaše isplate.

Kao student u okviru programa Erasmus+, bit ćete oslobođeni plaćanja školarine, upisa, ispita te pristupa laboratorijima i knjižnicama u ustanovi primateljici. Možda ćete morati platiti manje naknade za troškove kao što su osiguranje ili članstvo u studentskim sindikatima.

Možda imate pravo na dodatne stipendije svoje ustanove, vlade ili iz drugih izvora. Proučite Vodič za financiranje iz EU-a ili posjetite Study Portals.

Možda se imate pravo prijaviti za stipendiju  za združeni diplomski program ili Zajam za diplomske studije u trajanju do dvije godine.

Kako se prijaviti?

Možete se prijaviti putem međunarodnog ureda ili ureda Erasmus+ u svojem visokom učilištu.

Vaše visoko učilište mora vas izabrati na pošten i transparentan način.

Rješenja za studente s fizičkim, psihičkim ili zdravstvenim poteškoćama

Studenti s fizičkim, psihičkim ili zdravstvenim poteškoćama mogu se prijaviti za dodatnu financijsku potporu nakon što budu odabrani za razdoblje mobilnosti.

Saznajte više

Informirajte se o svojim pravima za vrijeme studija ili pripravništva u inozemstvu.

Studenti s dodatnim pitanjima o sudjelovanju u programu Erasmus+ mogu pronaći odgovore na najčešće postavljana pitanja prije nego što kontaktiraju svoju ustanovu, kontaktirati svoje nacionalne agencije u zemljama sudionicama te nacionalne urede u partnerskim zemljama (ako oni postoje).

Udruga studenata i bivših studenata programa Erasmus+ (ESAA) nudi studentima i bivšim studentima programa Erasmus+ dinamično okruženje za umrežavanje, profesionalni razvoj i interkulturalnu razmjenu.

Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie omogućuju pružanje financijske potpore EU-a doktorandima tijekom njihovog istraživačkog rada u inozemstvu.

Quick explainer

Osobe iz Islanda, Lihtenštajna, Sjeverne Makedonije, Norveške, Srbije ili Turske mogu sudjelovati u većini mogućnosti jer su te zemlje pridružene programu Erasmus+.

Osobama iz drugih zemalja izvan EU-a na raspolaganju su neke mogućnosti, kao što su združeni diplomski studiji Erasmus Mundus ili međunarodna razmjena studenata i osoblja (ako njihovo sveučilište u njoj sudjeluje) i programi razmjene mladih.

Saznajte više na stranicama s mogućnostima jer se uvjeti za sudjelovanje razlikuju za svaku od njih.

Dvije su vrste zemalja u kojima je Erasmus+ aktivan.

Države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu

One mogu u potpunosti sudjelovati u svim aktivnostima programa Erasmus+. Uključuju sve zemlje EU-a, članice Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA), zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u i druge zemlje. Prije su se zvale zemlje sudionice programa.

Treće zemlje koje nisu pridružene programu

One mogu sudjelovati u određenim aktivnostima programa Erasmus+. Među njima su zemlje iz svih dijelova svijeta. One su se prije zvale partnerske zemlje.

Pogledajte popis svih prihvatljivih zemalja

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Duration

Your long-term study period abroad can last a minimum of 2 months (or 1 academic term or trimester) and a maximum of 12 months. Students can also do a blended mobility, combining a virtual period with a physical short or long-term mobility. The short-term physical presence abroad as part of blended mobility lasts a minimum of 5 days and a maximum of 30 days.

You can benefit of an exchange abroad with Erasmus+ multiple times, either as a student or as a trainee, but your total time abroad (study abroad periods included) may not exceed 12 months within one cycle of study.

"Cycle" refers to the level of study as defined by the European Qualifications Framework (EQF):

 • First cycle (Bachelor or equivalent) EQF – 5/6
 • Second cycle (Master or equivalent) EQF 7
 • Third cycle (Doctoral or equivalent) EQF 8

For "one-cycle" courses such as medicine or architecture, you can go abroad with Erasmus+ for as long as 24 months.

Conditions

To study abroad with Erasmus+, you must be registered in a higher education institution and enrolled in studies leading to a recognised degree or tertiary-level qualification. For students in the first cycle, you need to be at least in the second year of your studies.

Your period of study abroad must be relevant for your degree-related learning and personal development needs, and be part of the study programme that you are following.

Your home institution and the receiving institution must have an inter-institutional agreement between them for you to study there with Erasmus+.

Both institutions must also hold the Erasmus Charter for Higher Education (if they are in Programme countries). Institutions from Partner countries commit to the principles of the Charter when signing the inter-institutional agreements.

Academic recognition

Before the study abroad period:

 1. You, your sending and receiving higher education institutions must sign a Learning Agreement for Studies to ensure a transparent and efficient preparation of the exchange abroad, as well as to agree on how activities successfully completed abroad will be recognised. This document sets out rights and responsibilities of the various parties
 2. You will receive the Erasmus+ Student Charter, explaining your rights and obligations with respect to your period of study abroad

After the study abroad period:

 1. The receiving higher education institution must provide you and your sending institution with a transcript of records confirming that the agreed programme has been completed and acknowledge the results

 2. Your higher education institution must recognise the credits (using ECTS credits or an equivalent system) as agreed in the Learning Agreement before the mobility and count them towards your degree, without any further requirements

 3. If your higher education institution is in a Programme country, your mobility period should also be recorded in the Diploma Supplement

Follow the link to read more on the Guidelines on how to use the Learning Agreement for Studies.

Financial support

You may receive an Erasmus+ grant as a contribution to your travel and subsistence costs. This may vary according to differences in living costs between your country and the destination country, the number of students applying for a grant, the distance between countries and the availability of other grants.

If you are moving between Programme countries, check with your National Agency and your sending higher education institution for applicable rates. There is also extra support for students going on a traineeship, students from disadvantaged backgrounds or from outermost Programme countries or regions.

Grant levels and fixed rates for exchanges between Programme and Partner countries are published in the Erasmus+ Programme Guide.

Students in receipt of an Erasmus+ grant or an Erasmus+-zero-grant will sign a grant agreement specifying the duration of the mobility, the amount of the grant and other rights and obligations.  

If you are mobile within Programme countries, your sending institution will sign your grant agreement and it will be responsible for making all payments.

If you are moving between Programme and Partner countries, the Programme country institution will sign the grant agreement. Your sending and receiving institutions will decide which one will make your payments.

As an Erasmus+ student, you are exempted from fees for tuition, registration, examinations, and charges for access to laboratories or libraries at the receiving institution. Small fees for insurance or student union membership may still apply.

You may be eligible for additional grants from your institution, government or other sources. Check the European Funding Guide or the Study Portals.

You may also be eligible to apply for a scholarship for a Joint Master programme, or an EU-guaranteed student loan. These loans are made available by financial intermediaries participating in the European Investment Fund-run Skills & Education Guarantee Pilot.

How to apply

You can apply through the international or Erasmus+ office of your higher education institution.

You should be selected by your sending higher education institution in a fair and transparent way.

Arrangements for students with physical, mental or health-related conditions

Students with physical, mental or health-related conditions may apply for additional funding after they have been selected for a mobility period.

Find out more