Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studijos užsienyje

Pagal „Erasmus+“ padedama organizuoti studentų ir doktorantų mainus tarp programos „Erasmus+“ šalių ir su šalimis partnerėmis.

Studijuodami užsienyje pagal programą „Erasmus+“ galite tobulinti savo bendravimo, užsienio kalbų ir ryšių su kitomis kultūromis įgūdžius bei įgyti socialinių emocinių įgūdžių, kuriuos labai vertina būsimi darbdaviai. Sužinokite daugiau apie studijų užsienyje pagal mainų programą naudą.

Studijas užsienyje galima derinti su stažuotėmis siekiant įgyti darbo patirties. Jos dar svarbesnės žengiant pirmuosius žingsnius darbo rinkoje.

Galimybėmis studijuoti užsienyje gali pasinaudoti bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijų studentai.

„Erasmus+“ internetinės kalbinės paramos priemonės padės jums mokytis studijoms reikalingos kalbos, jeigu vyksite iš vienos programos šalies į kitą programos šalį.

Fizinių, psichikos arba kitų sveikatos sutrikimų turintys studentai gali prašyti papildomo finansavimo, po to, kai jie buvo atrinkti studijuoti užsienyje.

Trukmė

Jūsų studijos užsienyje gali trukti nuo ne mažiau kaip 2 mėnesių (arba 1 akademinio laikotarpio arba trimestro) iki ne daugiau kaip 12 mėnesių.

Programa „Erasmus+“ studijoms arba stažuotėms užsienyje galima naudotis kelis kartus, tačiau bendras užsienyje praleistas laikas (įskaitant studijas užsienyje) turi būti ne ilgesnis nei 12 mėnesių per vieną studijų pakopą.

Pakopa įvardijamas studijų lygis, kaip apibrėžta Europos kvalifikacijų sandaroje (EKS):

 • pirma pakopa (bakalauro arba lygiavertė) EKS – 5/6
 • antra pakopa (magistro arba lygiavertė) EKS 7
 • trečia pakopa (daktaro arba lygiavertė) EKS 8

Jeigu kursą sudaro viena pakopa (pvz., medicinos arba architektūros), pagal programą „Erasmus+“ į užsienį galima vykti 24 mėnesiams.

Sąlygos

Kad galėtumėte studijuoti užsienyje pagal programą „Erasmus+“, turite būti registruotas aukštojo mokslo įstaigoje ir įrašytas į studijų kursą, būtiną pripažintam laipsniui arba tretinio lygio kvalifikacijai įgyti. Pirmos pakopos studentai programa gali naudotis nuo antrųjų studijų metų.

Jūsų studijų užsienyje laikotarpis turi atitikti jūsų mokymosi siekiant laipsnio ir asmeninio tobulėjimo poreikius ir būti jūsų studijų programos dalis.

Jūsų šalies mokymo įstaiga ir priimančioji įstaiga tarpusavyje turi būti sudariusios tarpinstitucinį susitarimą, kad jūs galėtumėte mokytis kitoje šalyje pagal programą „Erasmus+“.

Abiem įstaigoms taip pat turi būti suteikta „Erasmus“ aukštojo mokslo chartija (jeigu jos yra programos šalyse). Šalių partnerių įstaigos įsipareigoja laikytis chartijos principų pasirašydamos tarpinstitucinius susitarimus.

Akademinis pripažinimas

Prieš studijas užsienyje:

 1. Jūs, jūsų siunčiančioji ir priimančioji aukštojo mokslo įstaigos turite pasirašyti mokymosi susitarimą, skirtą studijoms, kad būtų užtikrintas skaidrus ir veiksmingas pasirengimas studijoms užsienyje, taip pat susitarta, kaip bus pripažintas užsienyje sėkmingai atliktas darbas. Šiame dokumente apibrėžiamos įvairių šalių teisės ir pareigos.
 2. Gausite „Erasmus+“ studento chartiją, kurioje bus paaiškintos jūsų teisės ir pareigos studijų užsienyje laikotarpiu.

Po studijų užsienyje:

 1. Priimančioji aukštojo mokslo įstaiga turi pateikti jums ir jūsų siunčiančiajai įstaigai išrašą, kuriuo patvirtinama, kad sutarta programa įvykdyta, taip pat patvirtinami rezultatai.

 2. Jūsų aukštojo mokslo įstaiga turi pripažinti kreditus (naudodama Europos kreditų perkėlimo (ECTS) arba lygiavertę sistemą), kaip buvo susitarta mokymosi susitarime prieš studijų užsienyje laikotarpį, ir įskaityti juos be jokių papildomų reikalavimų.

 3. Jeigu jūsų aukštojo mokslo įstaiga yra programos šalyje, jūsų studijų užsienyje laikotarpis taip pat turėtų būti nurodytas diplomo priedėlyje.

Daugiau informacijos pateikta Vadove, kaip naudotis studijoms skirtu mokymosi susitarimu.

Finansinė parama

Kelionės ir gyvenimo išlaidoms iš dalies padengti galite gauti „Erasmus+“ stipendiją. Parama gali skirtis priklausomai nuo gyvenimo lygio skirtumų jūsų ir paskirties šalyje, stipendijos prašančių studentų skaičiaus, atstumo tarp šalių ir galimų kitų stipendijų buvimo.

Jeigu vykstate iš vienos programos šalies į kitą, stipendijos dydžio teiraukitės savo nacionalinėje agentūroje ir siunčiančioje aukštojo mokslo įstaigoje. Taip pat teikiama papildoma parama studentams stažuotojams, palankių sąlygų neturintiems studentams arba studentams iš atokių programos šalių arba regionų.

Stipendijų dydžiai ir fiksuotos normos studentų mainams tarp programos šalių ir šalių partnerių skelbiami programos „Erasmus+“ vadove.

Nepriklausomai nuo to, ar gausite „Erasmus+“ stipendiją, ar ne, pasirašysite stipendijos susitarimą, kuriame bus nurodyta jūsų buvimo užsienyje trukmė, stipendijos suma, kitos teisės ir pareigos.  

Jeigu vyksite iš vienos programos šalies į kitą, stipendijos susitarimą pasirašys jūsų siunčiančioji įstaiga. Ji bus atsakinga už visų išmokų mokėjimą.

Jeigu jūsų studijos susijusios su judumu tarp programos šalies ir šalies partnerės, stipendijos susitarimą pasirašys programos šalies įstaiga. Jūsų siunčiančioji ir priimančioji įstaigos nuspręs, kuri iš jų atliks jums reikalingus mokėjimus.

Kaip „Erasmus+“ studentas būsite atleistas nuo mokesčio už mokslą, registraciją, egzaminus bei naudojimosi priimančiosios įstaigos laboratorijomis arba bibliotekomis mokesčių. Vis dėlto gali tekti sumokėti nedidelius draudimo arba narystės studentų sąjungoje mokesčius.

Gali būti, kad turėsite teisę gauti papildomų stipendijų iš savo įstaigos, vyriausybės arba kitų šaltinių. Informacijos ieškokite Europos finansavimo vadove arba studijų portaluose.

Taip pat gali prašyti jungtinės magistrantūros studijų stipendijos arba ES garantuojamos magistrantūros studijų paskolos magistrantūros studijoms iki dvejų metų trukmės.

Kaip teikti paraišką

Paraišką galite teikti savo aukštojo mokslo įstaigos tarptautinių ryšių skyriuje arba „Erasmus+“ biure.

Jūsų aukštojo mokslo įstaiga atranką turėtų vykdyti sąžiningai ir skaidriai.

Fizinių, psichikos arba kitų sveikatos sutrikimų turintiems studentams taikoma tvarka

Fizinių, psichikos arba kitų sveikatos sutrikimų turintys studentai gali prašyti papildomo finansavimo po to, kai jie atrenkami studijoms užsienyje.

Daugiau informacijos

Rengdamiesi studijoms arba stažuotei užsienyje būtinai susipažinkite su savo teisėmis.

Jeigu turite daugiau klausimų apie dalyvavimą programoje „Erasmus+“, vertėtų pirmiausia susipažinti su dažnai užduodamais klausimais ir tik tada kreiptis į savo programos šalių nacionalines agentūras ir šalių partnerių nacionalinius biurus (kai jie yra).

„Erasmus+“ esamų ir buvusių studentų asociacija (ESAA) esamiems ir buvusiems „Erasmus+“ studentams siūlo dinamišką forumą, kuriuo naudodamiesi jie gali megzti ryšius, tobulintis profesinėje srityje ir įsitraukti į kultūrų mainus.

Doktorantai taip pat gali gauti ES paramą mokslinių tyrimų laikotarpiui užsienyje pagal programą „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“.

Quick explainer

Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos, Serbijos, Šiaurės Makedonijos arba Turkijos piliečiai gali pasinaudoti dauguma galimybių, nes šios ES nepriklausančios šalys yra programos „Erasmus+“ asocijuotosios valstybės.

Asmenims iš kitų ES nepriklausančių šalių suteikiama tam tikrų galimybių, pavyzdžiui, „Erasmus Mundus“ jungtinių magistrantūros studijų programos arba tarptautinis studentų ir darbuotojų mainų (jei jūsų universitetas dalyvauja) aspektas ir jaunimo mainų programos.

Daugiau informacijos rasite atsivertę galimybių puslapius, nes tinkamumo reikalavimai priklauso nuo galimybių.

Programoje „Erasmus+“ dalyvauja dviejų tipų šalys.

ES valstybės narės ir Programos asocijuotosios trečiosios valstybės

Šios šalys gali visapusiškai dalyvauti visuose programos „Erasmus+“ veiksmuose. Tarp jų yra visos ES šalys, Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) narės, ES šalys kandidatės ir kitos šalys. Jos anksčiau buvo vadinamos Programos valstybėmis.

Trečiosios valstybės, kurios nėra Programos asocijuotosios valstybės

Jos gali dalyvauti tam tikruose programos „Erasmus+“ veiksmuose. Jų yra daug, visame pasaulyje. Jos anksčiau buvo vadinamos šalimis partnerėmis.

Žr. visą reikalavimus atitinkančių šalių sąrašą

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Duration

Your long-term study period abroad can last a minimum of 2 months (or 1 academic term or trimester) and a maximum of 12 months. Students can also do a blended mobility, combining a virtual period with a physical short or long-term mobility. The short-term physical presence abroad as part of blended mobility lasts a minimum of 5 days and a maximum of 30 days.

You can benefit of an exchange abroad with Erasmus+ multiple times, either as a student or as a trainee, but your total time abroad (study abroad periods included) may not exceed 12 months within one cycle of study.

"Cycle" refers to the level of study as defined by the European Qualifications Framework (EQF):

 • First cycle (Bachelor or equivalent) EQF – 5/6
 • Second cycle (Master or equivalent) EQF 7
 • Third cycle (Doctoral or equivalent) EQF 8

For "one-cycle" courses such as medicine or architecture, you can go abroad with Erasmus+ for as long as 24 months.

Conditions

To study abroad with Erasmus+, you must be registered in a higher education institution and enrolled in studies leading to a recognised degree or tertiary-level qualification. For students in the first cycle, you need to be at least in the second year of your studies.

Your period of study abroad must be relevant for your degree-related learning and personal development needs, and be part of the study programme that you are following.

Your home institution and the receiving institution must have an inter-institutional agreement between them for you to study there with Erasmus+.

Both institutions must also hold the Erasmus Charter for Higher Education (if they are in Programme countries). Institutions from Partner countries commit to the principles of the Charter when signing the inter-institutional agreements.

Academic recognition

Before the study abroad period:

 1. You, your sending and receiving higher education institutions must sign a Learning Agreement for Studies to ensure a transparent and efficient preparation of the exchange abroad, as well as to agree on how activities successfully completed abroad will be recognised. This document sets out rights and responsibilities of the various parties
 2. You will receive the Erasmus+ Student Charter, explaining your rights and obligations with respect to your period of study abroad

After the study abroad period:

 1. The receiving higher education institution must provide you and your sending institution with a transcript of records confirming that the agreed programme has been completed and acknowledge the results

 2. Your higher education institution must recognise the credits (using ECTS credits or an equivalent system) as agreed in the Learning Agreement before the mobility and count them towards your degree, without any further requirements

 3. If your higher education institution is in a Programme country, your mobility period should also be recorded in the Diploma Supplement

Follow the link to read more on the Guidelines on how to use the Learning Agreement for Studies.

Financial support

You may receive an Erasmus+ grant as a contribution to your travel and subsistence costs. This may vary according to differences in living costs between your country and the destination country, the number of students applying for a grant, the distance between countries and the availability of other grants.

If you are moving between Programme countries, check with your National Agency and your sending higher education institution for applicable rates. There is also extra support for students going on a traineeship, students from disadvantaged backgrounds or from outermost Programme countries or regions.

Grant levels and fixed rates for exchanges between Programme and Partner countries are published in the Erasmus+ Programme Guide.

Students in receipt of an Erasmus+ grant or an Erasmus+-zero-grant will sign a grant agreement specifying the duration of the mobility, the amount of the grant and other rights and obligations.  

If you are mobile within Programme countries, your sending institution will sign your grant agreement and it will be responsible for making all payments.

If you are moving between Programme and Partner countries, the Programme country institution will sign the grant agreement. Your sending and receiving institutions will decide which one will make your payments.

As an Erasmus+ student, you are exempted from fees for tuition, registration, examinations, and charges for access to laboratories or libraries at the receiving institution. Small fees for insurance or student union membership may still apply.

You may be eligible for additional grants from your institution, government or other sources. Check the European Funding Guide or the Study Portals.

You may also be eligible to apply for a scholarship for a Joint Master programme, or an EU-guaranteed student loan. These loans are made available by financial intermediaries participating in the European Investment Fund-run Skills & Education Guarantee Pilot.

How to apply

You can apply through the international or Erasmus+ office of your higher education institution.

You should be selected by your sending higher education institution in a fair and transparent way.

Arrangements for students with physical, mental or health-related conditions

Students with physical, mental or health-related conditions may apply for additional funding after they have been selected for a mobility period.

Find out more