Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Študij v tujini

Program Erasmus+ ponuja podporo za organizacijo izmenjav za študente dodiplomskega, magistrskega in doktorskega študija med državami programa Erasmus+ ter s partnerskimi državami.

Študenti na študiju v tujini s podporo programa Erasmus+ izpopolnijo jezikovno znanje in komunikacijske spretnosti ter pridobijo medkulturne in mehke veščine, ki so pri delodajalcih zelo cenjene. Več o prednostih izmenjave v tujini.

Študij v tujini je mogoče združiti s prakso in tako pridobiti delovne izkušnje, ki so še kako pomembne ob vstopu na trg dela.

Izmenjav v tujini se lahko udeležijo študenti dodiplomskega, magistrskega in doktorskega študija.

Spletna jezikovna podpora, ki jo ponuja program Erasmus+, je v pomoč pri učenju jezika študija v državah programa Erasmus+.

Študenti s telesnimi, duševnimi ali zdravstvenimi težavami, ki so izbrani za študij v tujini, lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva.

Trajanje

Študij v tujini lahko traja najmanj 2 mesece (oz. 1 študijski trimester) in največ 12 mesecev.

Študent se lahko udeleži več izmenjav v tujini s podporo programa Erasmus+, bodisi za študij bodisi za prakso, toda celotni čas v tujini (študij in praksa skupaj) ne sme preseči 12 mesecev v posameznem ciklu študija.

Cikel označuje stopnje študija, določene z evropskim ogrodjem kvalifikacij (EQF):

 • prva stopnja/cikel (dodiplomski oz. enakovredni študij) EQF 5/6
 • druga stopnja/cikel (magistrski oz. enakovredni študij) EQF 7
 • tretja stopnja/cikel (doktorski oz. enakovredni študij) EQF 8

Pri študiju „ene stopnje/cikla‟, kot sta denimo medicina in arhitektura, lahko izmenjava v tujini s podporo programa Erasmus+ traja do 24 mesecev.

Pogoji

Izmenjav v tujini s podporo programa Erasmus+ se lahko udeležijo študenti, vpisani v visokošolski študijski program, ki se zaključi z diplomo ali drugo terciarno kvalifikacijo. Študenti prve stopnje/cikla se lahko izmenjav udeležijo šele v drugem letu študija.

Študij v tujini mora biti del vpisanega študijskega programa študenta ter prispevati k njegovemu študiju in osebnemu razvoju.

Ustanova pošiljateljica in ustanova gostiteljica morata imeti sklenjen sporazum med ustanovama, da lahko zaprosita za podporo programa Erasmus+.

Obe ustanovi (če sta v državah programa Erasmus+) morata biti tudi nosilki listine Erasmus+ za terciarno izobraževanje. Ustanove v partnerskih državah se načelom listine zavežejo s podpisom sporazuma med ustanovami.

Akademsko priznavanje

Pred začetkom izmenjave za namen študija v tujini:

 1. Študent, ustanova pošiljateljica in ustanova gostiteljica morajo podpisati študijski sporazum, ki zagotavlja transparentno in učinkovito pripravo izmenjave in določa način priznavanja uspešno opravljenih dejavnosti na izmenjavi. Sporazum določa tudi pravice in dolžnosti udeleženih strani.
 2. Študent prejme študentsko listino Erasmus+, ki pojasnjuje pravice in obveznosti študenta v času študija v tujini.

Po koncu izmenjave za namen študija v tujini:

 1. Ustanova gostiteljica mora študentu in ustanovi pošiljateljici izdati prepis ocen, ki potrjuje, da je študent zaključil dogovorjeni študijski program, in priznati dosežene učne rezultate.

 2. Ustanova pošiljateljica mora priznati kreditne točke (z uporabo točk ECTS ali enakovrednega sistema), kot je bilo dogovorjeno v študijskem sporazumu pred začetkom izmenjave, in jih brez dodatnih zahtev upoštevati pri diplomi.

 3. Če je visokošolska ustanova študenta v državi programa Erasmus+, je treba izmenjavo zabeležiti tudi v prilogi k diplomi.

Več v smernicah glede rabe študijskega sporazuma za študij.

Finančna podpora

Nepovratna sredstva programa Erasmus+ so namenjena kritju stroškov potovanja in bivanja v tujini. Višina nepovratnih sredstev je različna, odvisno od razlike med življenjskimi stroški v domači in namembni državi, števila študentov, ki zaprosijo za podporo, razdalje med državama in razpoložljivosti drugih oblik podpore oz. štipendij.

Več informacij o nepovratnih sredstvih za izmenjave med državami programa Erasmus+ boste dobili pri nacionalni agenciji in svoji visokošolski ustanovi. Možna je tudi dodatna finančna podpora za študente, ki odhajajo v tujino na delovno prakso, in za študente iz depriviligiranega okolja ali iz oddaljenih držav in regij programa Erasmus+.

Višina podpore in mejni zneski za izmenjave med državo programa Erasmus+ in partnersko državo so navedeni v vodniku za prijavitelje Erasmus+.

Ne glede na to, ali študent prejme finančno podporo Erasmus+ ali ne, je treba podpisati sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki natančno navaja trajanje izmenjave, znesek podpore in druge pravice in obveznosti.  

Pri izmenjavah med državami programa Erasmus+ podpiše sporazum o nepovratnih sredstvih študentova ustanova pošiljateljica, ki je tudi pristojna za vsa izplačila.

Pri izmenjavah med državo programa in partnersko državo podpiše sporazum o nepovratnih sredstvih ustanova v državi programa. Ustanova pošiljateljica in ustanova gostiteljica se nato odločita, katera bo izplačevala podporo.

Študentom Erasmus+ ni treba plačati stroškov šolnine, registracije, izpitov in dostopa do laboratorija ali knjižnice na ustanovi gostiteljici, plačati pa bodo morda morali manjše prispevke, na primer za zavarovanje ali članarino študentske zveze.

Študenti so upravičeni do dodatne podpore in štipendije svoje ustanove, državnega organa ali drugega vira. Več v evropskem finančnem vodniku in na študijskih portalih.

Študenti lahko zaprosijo tudi za štipendijo za skupni magistrski študij ali za posojilo za magistrski študij z jamstvom EU.

Prijava

Prijaviti se je treba na uradu za mednarodne izmenjave oz. Erasmus+ na visokošolski ustanovi.

Izbor kandidatov za izmenjavo opravi visokošolska ustanova pošiljateljica po pravičnem in transparentnem postopku.

Možnosti za študente s telesnimi, duševnimi ali zdravstvenimi težavami

Študenti s telesnimi, duševnimi ali zdravstvenimi težavami, ki so izbrani za izmenjavo v tujini, lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva.

Več informacij

Vaše pravice med študijem ali delovno prakso v tujini.

Dodatna pojasnila o študentskih izmenjavah s podporo programa Erasmus+ poskusite poiskati v odgovorih na pogosta vprašanja, šele nato se obrnite na svojo ustanovo, nacionalno agencijo (v državah programa Erasmus+) ali nacionalni urad (v partnerskih državah).

Platforma Združenje sedanjih in nekdanjih študentov Erasmus+ (ESAA) omogoča medsebojne stike, strokovni razvoj in medkulturno spoznavanje.

Študenti doktorskega študijskega programa lahko za študij oziroma raziskovalno delo v tujini prejmejo podporo iz dejavnosti Marie Skłodowska-Curie.

Quick explainer

Posamezniki iz Islandije, Lihtenštajna, Severne Makedonije, Norveške, Srbije in Turčije se lahko udeležijo večine izmenjav, saj so te države, ki niso članice EU, pridružene programu Erasmus+.

Nekatere možnosti, denimo skupni magistrski študij Erasmus Mundus, mednarodna različica sheme za izmenjavo študentov in osebja (če zadevna univerza sodeluje v programu) in mladinske izmenjave, so na voljo tudi državljanom in državljankam iz drugih držav, ki niso članice EU.

Pogoji za udeležbo se razlikujejo, zato je dobro preveriti informacije na spletnih straneh z možnostmi.

Program Erasmus+ je dejaven v dveh vrstah držav.

Države članice EU in tretje države, pridružene programu

Te države lahko v celoti sodelujejo v vseh ukrepih programa Erasmus+. Med njimi so vse države EU, članice Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), države kandidatke za članstvo v EU in druge. Prej so se imenovale države programa.

Tretje države, ki niso pridružene programu

Te države lahko sodelujejo v nekaterih ukrepih Erasmus+. Veliko jih je in so na vseh koncih sveta. Prej so se imenovale partnerske države.

Celoten seznam upravičenih držav

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Duration

Your long-term study period abroad can last a minimum of 2 months (or 1 academic term or trimester) and a maximum of 12 months. Students can also do a blended mobility, combining a virtual period with a physical short or long-term mobility. The short-term physical presence abroad as part of blended mobility lasts a minimum of 5 days and a maximum of 30 days.

You can benefit of an exchange abroad with Erasmus+ multiple times, either as a student or as a trainee, but your total time abroad (study abroad periods included) may not exceed 12 months within one cycle of study.

"Cycle" refers to the level of study as defined by the European Qualifications Framework (EQF):

 • First cycle (Bachelor or equivalent) EQF – 5/6
 • Second cycle (Master or equivalent) EQF 7
 • Third cycle (Doctoral or equivalent) EQF 8

For "one-cycle" courses such as medicine or architecture, you can go abroad with Erasmus+ for as long as 24 months.

Conditions

To study abroad with Erasmus+, you must be registered in a higher education institution and enrolled in studies leading to a recognised degree or tertiary-level qualification. For students in the first cycle, you need to be at least in the second year of your studies.

Your period of study abroad must be relevant for your degree-related learning and personal development needs, and be part of the study programme that you are following.

Your home institution and the receiving institution must have an inter-institutional agreement between them for you to study there with Erasmus+.

Both institutions must also hold the Erasmus Charter for Higher Education (if they are in Programme countries). Institutions from Partner countries commit to the principles of the Charter when signing the inter-institutional agreements.

Academic recognition

Before the study abroad period:

 1. You, your sending and receiving higher education institutions must sign a Learning Agreement for Studies to ensure a transparent and efficient preparation of the exchange abroad, as well as to agree on how activities successfully completed abroad will be recognised. This document sets out rights and responsibilities of the various parties
 2. You will receive the Erasmus+ Student Charter, explaining your rights and obligations with respect to your period of study abroad

After the study abroad period:

 1. The receiving higher education institution must provide you and your sending institution with a transcript of records confirming that the agreed programme has been completed and acknowledge the results

 2. Your higher education institution must recognise the credits (using ECTS credits or an equivalent system) as agreed in the Learning Agreement before the mobility and count them towards your degree, without any further requirements

 3. If your higher education institution is in a Programme country, your mobility period should also be recorded in the Diploma Supplement

Follow the link to read more on the Guidelines on how to use the Learning Agreement for Studies.

Financial support

You may receive an Erasmus+ grant as a contribution to your travel and subsistence costs. This may vary according to differences in living costs between your country and the destination country, the number of students applying for a grant, the distance between countries and the availability of other grants.

If you are moving between Programme countries, check with your National Agency and your sending higher education institution for applicable rates. There is also extra support for students going on a traineeship, students from disadvantaged backgrounds or from outermost Programme countries or regions.

Grant levels and fixed rates for exchanges between Programme and Partner countries are published in the Erasmus+ Programme Guide.

Students in receipt of an Erasmus+ grant or an Erasmus+-zero-grant will sign a grant agreement specifying the duration of the mobility, the amount of the grant and other rights and obligations.  

If you are mobile within Programme countries, your sending institution will sign your grant agreement and it will be responsible for making all payments.

If you are moving between Programme and Partner countries, the Programme country institution will sign the grant agreement. Your sending and receiving institutions will decide which one will make your payments.

As an Erasmus+ student, you are exempted from fees for tuition, registration, examinations, and charges for access to laboratories or libraries at the receiving institution. Small fees for insurance or student union membership may still apply.

You may be eligible for additional grants from your institution, government or other sources. Check the European Funding Guide or the Study Portals.

You may also be eligible to apply for a scholarship for a Joint Master programme, or an EU-guaranteed student loan. These loans are made available by financial intermediaries participating in the European Investment Fund-run Skills & Education Guarantee Pilot.

How to apply

You can apply through the international or Erasmus+ office of your higher education institution.

You should be selected by your sending higher education institution in a fair and transparent way.

Arrangements for students with physical, mental or health-related conditions

Students with physical, mental or health-related conditions may apply for additional funding after they have been selected for a mobility period.

Find out more