Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Študij v tujini

Program Erasmus+ ponuja podporo za organizacijo izmenjav za študente dodiplomskega, magistrskega in doktorskega študija med državami programa Erasmus+ ter s partnerskimi državami.

Študenti na študiju v tujini s podporo programa Erasmus+ izpopolnijo jezikovno znanje in komunikacijske spretnosti ter pridobijo medkulturne in mehke veščine, ki so pri delodajalcih zelo cenjene. Več o prednostih izmenjave v tujini.

Študij v tujini je mogoče združiti s prakso in tako pridobiti delovne izkušnje, ki so še kako pomembne ob vstopu na trg dela.

Izmenjav v tujini se lahko udeležijo študenti dodiplomskega, magistrskega in doktorskega študija. Magistrski študenti, ki nameravajo celotni študijski program (do dve leti) opraviti v tujini, lahko zaprosijo za posojilo Erasmus+ za magistrski študij z jamstvom EU.

Spletna jezikovna podpora, ki jo ponuja program Erasmus+, je v pomoč pri učenju jezika študija v državah programa Erasmus+.

Študenti s telesnimi, duševnimi ali zdravstvenimi težavami, ki so izbrani za študij v tujini, lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva.

Trajanje

Študij v tujini lahko traja najmanj 3 mesece (oz. 1 študijski trimester) in največ 12 mesecev.

Študent se lahko udeleži več izmenjav v tujini s podporo programa Erasmus+, bodisi za študij bodisi za prakso, toda celotni čas v tujini (študij in praksa skupaj) ne sme preseči 12 mesecev v posameznem ciklu študija.

Cikel označuje stopnje študija, določene z evropskim ogrodjem kvalifikacij (EQF):

  • prva stopnja/cikel (dodiplomski oz. enakovredni študij) EQF 5/6
  • druga stopnja/cikel (magistrski oz. enakovredni študij) EQF 7
  • tretja stopnja/cikel (doktorski oz. enakovredni študij) EQF 8

Pri študiju „ene stopnje/cikla‟, kot sta denimo medicina in arhitektura, lahko izmenjava v tujini s podporo programa Erasmus+ traja do 24 mesecev.

Pogoji

Izmenjav v tujini s podporo programa Erasmus+ se lahko udeležijo študenti, vpisani v visokošolski študijski program, ki se zaključi z diplomo ali drugo terciarno kvalifikacijo. Študenti prve stopnje/cikla se lahko izmenjav udeležijo šele v drugem letu študija.

Študij v tujini mora biti del vpisanega študijskega programa študenta ter prispevati k njegovemu študiju in osebnemu razvoju.

Ustanova pošiljateljica in ustanova gostiteljica morata imeti sklenjen sporazum med ustanovama, da lahko zaprosita za podporo programa Erasmus+.

Obe ustanovi (če sta v državah programa Erasmus+) morata biti tudi nosilki listine Erasmus+ za terciarno izobraževanje. Ustanove v partnerskih državah se načelom listine zavežejo s podpisom sporazuma med ustanovami.

Akademsko priznavanje

Pred začetkom izmenjave za namen študija v tujini:

  1. Študent, ustanova pošiljateljica in ustanova gostiteljica morajo podpisati študijski sporazum, ki zagotavlja transparentno in učinkovito pripravo izmenjave in določa način priznavanja uspešno opravljenih dejavnosti na izmenjavi. Sporazum določa tudi pravice in dolžnosti udeleženih strani.
  2. Študent prejme študentsko listino Erasmus+, ki pojasnjuje pravice in obveznosti študenta v času študija v tujini.

Po koncu izmenjave za namen študija v tujini:

  1. Ustanova gostiteljica mora študentu in ustanovi pošiljateljici izdati prepis ocen, ki potrjuje, da je študent zaključil dogovorjeni študijski program, in priznati dosežene učne rezultate.

  2. Ustanova pošiljateljica mora priznati kreditne točke (z uporabo točk ECTS ali enakovrednega sistema), kot je bilo dogovorjeno v študijskem sporazumu pred začetkom izmenjave, in jih brez dodatnih zahtev upoštevati pri diplomi.

  3. Če je visokošolska ustanova študenta v državi programa Erasmus+, je treba izmenjavo zabeležiti tudi v prilogi k diplomi.

Več v smernicah glede rabe študijskega sporazuma za študij.

Finančna podpora

Nepovratna sredstva programa Erasmus+ so namenjena kritju stroškov potovanja in bivanja v tujini. Višina nepovratnih sredstev je različna, odvisno od razlike med življenjskimi stroški v domači in namembni državi, števila študentov, ki zaprosijo za podporo, razdalje med državama in razpoložljivosti drugih oblik podpore oz. štipendij.

Več informacij o nepovratnih sredstvih za izmenjave med državami programa Erasmus+ boste dobili pri nacionalni agenciji in svoji visokošolski ustanovi. Možna je tudi dodatna finančna podpora za študente, ki odhajajo v tujino na delovno prakso, in za študente iz depriviligiranega okolja ali iz oddaljenih držav in regij programa Erasmus+.

Višina podpore in mejni zneski za izmenjave med državo programa Erasmus+ in partnersko državo so navedeni v vodniku za prijavitelje Erasmus+.

Ne glede na to, ali študent prejme finančno podporo Erasmus+ ali ne, je treba podpisati sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki natančno navaja trajanje izmenjave, znesek podpore in druge pravice in obveznosti.  

Pri izmenjavah med državami programa Erasmus+ podpiše sporazum o nepovratnih sredstvih študentova ustanova pošiljateljica, ki je tudi pristojna za vsa izplačila.

Pri izmenjavah med državo programa in partnersko državo podpiše sporazum o nepovratnih sredstvih ustanova v državi programa. Ustanova pošiljateljica in ustanova gostiteljica se nato odločita, katera bo izplačevala podporo.

Študentom Erasmus+ ni treba plačati stroškov šolnine, registracije, izpitov in dostopa do laboratorija ali knjižnice na ustanovi gostiteljici, plačati pa bodo morda morali manjše prispevke, na primer za zavarovanje ali članarino študentske zveze.

Študenti so upravičeni do dodatne podpore in štipendije svoje ustanove, državnega organa ali drugega vira. Več v evropskem finančnem vodniku in na študijskih portalih.

Študenti lahko zaprosijo tudi za štipendijo za skupni magistrski študij ali za posojilo za magistrski študij z jamstvom EU.

Prijava

Prijaviti se je treba na uradu za mednarodne izmenjave oz. Erasmus+ na visokošolski ustanovi.

Izbor kandidatov za izmenjavo opravi visokošolska ustanova pošiljateljica po pravičnem in transparentnem postopku.

Možnosti za študente s telesnimi, duševnimi ali zdravstvenimi težavami

Študenti s telesnimi, duševnimi ali zdravstvenimi težavami, ki so izbrani za izmenjavo v tujini, lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva.

Več informacij

Vaše pravice med študijem ali delovno prakso v tujini.

Dodatna pojasnila o študentskih izmenjavah s podporo programa Erasmus+ poskusite poiskati v odgovorih na pogosta vprašanja, šele nato se obrnite na svojo ustanovo, nacionalno agencijo (v državah programa Erasmus+) ali nacionalni urad (v partnerskih državah).

Platforma Združenje sedanjih in nekdanjih študentov Erasmus+ (ESAA) omogoča medsebojne stike, strokovni razvoj in medkulturno spoznavanje.

Študenti doktorskega študijskega programa lahko za študij oziroma raziskovalno delo v tujini prejmejo podporo iz dejavnosti Marie Skłodowska-Curie.