Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studii în străinătate

Erasmus+ contribuie la organizarea schimburilor de studenți și doctoranzi între țările participante la program și între acestea și statele partenere.

Studiind în străinătate cu ajutorul Erasmus+, puteți dobândi noi competențe comunicaționale, lingvistice, interculturale și non-tehnice care vă vor aduce avantaje nete în viața profesională. Citiți mai multe despre beneficiile perioadelor de mobilitate în străinătate.

Dacă doriți, puteți combina perioada de studii în străinătate cu un stagiu, pentru a câștiga experiență profesională - o cerință din ce în ce mai importantă pe piața muncii.

Posibilitățile de a studia în străinătate prin Erasmus+ sunt disponibile pentru studenți, masteranzi și doctoranzi.

Puteți utiliza instrumentul de sprijin lingvistic on-line pentru a învăța limba în care veți studia în țara participantă la program care vă va găzdui.

Dacă aveți probleme de sănătate fizică sau mintală puteți solicita o suplimentare a fondurilor după ce ați fost selectat să studiați în străinătate.

Durată

Sprijinul pentru studii în străinătate se poate acorda pe perioade cuprinse între 2 luni (sau un trimestru ori semestru universitar) și 12 luni.

Puteți beneficia de mai multe schimburi Erasmus+, ca student sau stagiar, dar cumulate, perioadele respective nu pot depăși 12 luni pe ciclu de studii.

Noțiunea de ciclu de studii se referă la nivelul de studii, așa cum este definit în Cadrul european al calificărilor (CEC):

 • Primul ciclu de studii (licență sau echivalent) CEC – 5/6
 • Al doilea ciclu de studii (masterat sau echivalent) CEC 7
 • Al treilea ciclu de studii (doctorat sau echivalent) CEC 8

În cazul disciplinelor cu un singur ciclu de studii, cum ar fi medicina sau arhitectura, puteți beneficia de sprijinul Erasmus+ pe o perioadă de maxim 24 de luni.

Condiții

Pentru a urma studii în străinătate prin intermediul Erasmus+, trebuie să fiți înscris într-o instituție de învățământ superior, la un program de studii care se finalizează cu obținerea unei diplome sau a unei calificări de nivel terțiar recunoscute. Dacă sunteți în primul ciclu universitar, trebuie să fiți cel puțin în anul II de studii.

Perioada de studii în străinătate trebuie să fie relevantă pentru domeniul în care urmează să obțineți o diplomă și pentru nevoile de dezvoltare personală și să se încadreze în programul de studii pe care îl urmați.

Pentru a putea beneficia de sprijinul Erasmus+, trebuie să existe un acord interinstituțional între instituția dumneavoastră de trimitere și instituția gazdă.

Ambele trebuie să dețină Carta Universitară Erasmus (dacă sunt situate în  țările participante la program). Instituțiile din țările partenere se angajează să respecte principiile Cartei atunci când semnează acordurile interinstituționale.

Recunoașterea academică

Înainte de plecare:

 1. Trebuie să semnați cu universitatea de trimitere și cu cea gazdă un contract de studii prin care perioada de mobilitate să fie pregătită în mod clar și transparent. El trebuie să stipuleze cum vor fi recunoscute activitățile pe care le finalizați în intervalul de timp respectiv. Contractul stabilește drepturile și obligațiile diferitelor părți.
 2. Veți primi Carta studentului Erasmus+, care vă explică drepturile și obligațiile dumneavoastră pe durata perioadei de studii în străinătate.

La întoarcere:

 1. Universitatea gazdă trebuie să vă furnizeze, dumneavoastră și universității de trimitere, o foaie matricolă care să confirme că ați finalizat programul stabilit și care să conțină rezultatele obținute.

 2. Apoi, universitatea dumneavoastră trebuie să vă recunoască creditele obținute în străinătate (prin metoda creditelor ECTS sau o metodă echivalentă), conform prevederilor contractului de studiu semnat înainte de plecare și să le adauge, fără alte condiții, la totalul creditelor pe care trebuie să le acumulați pentru a absolvi.

 3. Dacă universitatea dumneavoastră se află într-o țară participantă la program, perioada de mobilitate ar trebui înscrisă și în suplimentul la diplomă.

Citiți mai multe despre orientările de utilizare a contractului de studiu.

Sprijin financiar

Puteți primi un grant Erasmus+ care să vă acopere o parte din costurile de transport și de ședere. Valoarea acestuia poate varia în funcție de diferențele dintre costul vieții din țara dumneavoastră și cel din țara de destinație, de numărul de studenți care solicită un grant, de distanța dintre țări și de disponibilitatea altor granturi.

Dacă și universitatea de trimitere și cea gazdă se află în țări participante la program, puteți afla detalii despre valoarea grantului de la agenția națională responsabilă și de la universitatea dumneavoastră. Următoarele categorii de studenți pot beneficia de sprijin suplimentar: studenții care urmează să efectueze un stagiu, studenții din medii dezavantajate și studenții din zonele/regiunile cele mai îndepărtate care participă la program.

Pentru mobilitatea între o țară participantă la program și o țară parteneră, modalitatea de stabilire a valorii granturilor și a ratelor fixe este publicată în  Ghidul programului Erasmus+.

Indiferent dacă primiți un grant Erasmus+ sau dacă sunteți student Erasmus+ cu grant UE zero, va trebui să semnați un acord de grant care să specifice durata mobilității, valoarea grantului și alte drepturi și obligații.  

Dacă mobilitatea se desfășoară între țări participante la program, universitatea de trimitere va semna și ea acordul de grant și va răspunde de efectuarea tuturor plăților.

Dacă mobilitatea se desfășoară între o țară participantă la program și o țară parteneră, universitatea care va semna acordul de grant este cea din țara participantă la program. În acest caz, cele două universități vor decide care din ele va efectua plățile.

În calitate de student Erasmus+, veți fi scutit de taxele de școlarizare, de înscriere, de examinare și de acces la laboratoarele și librăriile universității gazdă. Cel mult vi s-ar putea cere să plătiți un tarif redus pentru o eventuală asigurare sau înscriere într-o uniune a studenților.

Ați putea fi eligibil pentru granturi suplimentare furnizate de universitatea sau guvernul dumneavoastră sau de alte organisme. Vă recomandăm să consultați site-urile European Funding Guide și Study Portals.

Puteți fi eligibil și pentru o bursă pentru un program de masterat comun sau pentru un împrumut în vederea urmării unui program de masterat de până la doi ani.

Cum puteți participa

Vă puteți depune candidatura la biroul Erasmus+ sau la biroul de relații internaționale al universității dumneavoastră.

Procesul de selecție organizat de universitatea de trimitere ar trebui să fie echitabil și transparent.

Sprijin pentru persoane cu nevoi speciale

Dacă aveți probleme de sănătate fizică sau mintală puteți solicita o suplimentare a fondurilor după ce ați fost selectat să studiați în străinătate.

Informații suplimentare

Atunci când studiați sau efectuați un stagiu în străinătate, este important  să vă cunoașteți drepturile.

Dacă aveți întrebări privind participarea la programul Erasmus+, vă invităm să consultați secțiunea Întrebări și răspunsuri înainte de a contacta universitatea, agenția națională responsabilă (în cazul țărilor participante la program) sau biroul național responsabil (în cazul țărilor partenere care dețin un astfel de birou).

Asociația studenților și foștilor studenți Erasmus+ (ESAA) le oferă membrilor un forum dinamic care facilitează crearea de rețele, dezvoltarea personală și schimburile interculturale.

Doctoranzii pot primi sprijin din partea UE și pentru perioade de cercetare efectuate în străinătate, prin intermediul acțiunilor Marie Skłodowska-Curie.

Duration

Your long-term study period abroad can last a minimum of 2 months (or 1 academic term or trimester) and a maximum of 12 months. Students can also do a blended mobility, combining a virtual period with a physical short or long-term mobility. The short-term physical presence abroad as part of blended mobility lasts a minimum of 5 days and a maximum of 30 days.

You can benefit of an exchange abroad with Erasmus+ multiple times, either as a student or as a trainee, but your total time abroad (study abroad periods included) may not exceed 12 months within one cycle of study.

"Cycle" refers to the level of study as defined by the European Qualifications Framework (EQF):

 • First cycle (Bachelor or equivalent) EQF – 5/6
 • Second cycle (Master or equivalent) EQF 7
 • Third cycle (Doctoral or equivalent) EQF 8

For "one-cycle" courses such as medicine or architecture, you can go abroad with Erasmus+ for as long as 24 months.

Conditions

To study abroad with Erasmus+, you must be registered in a higher education institution and enrolled in studies leading to a recognised degree or tertiary-level qualification. For students in the first cycle, you need to be at least in the second year of your studies.

Your period of study abroad must be relevant for your degree-related learning and personal development needs, and be part of the study programme that you are following.

Your home institution and the receiving institution must have an inter-institutional agreement between them for you to study there with Erasmus+.

Both institutions must also hold the Erasmus Charter for Higher Education (if they are in Programme countries). Institutions from Partner countries commit to the principles of the Charter when signing the inter-institutional agreements.

Academic recognition

Before the study abroad period:

 1. You, your sending and receiving higher education institutions must sign a Learning Agreement for Studies to ensure a transparent and efficient preparation of the exchange abroad, as well as to agree on how activities successfully completed abroad will be recognised. This document sets out rights and responsibilities of the various parties
 2. You will receive the Erasmus+ Student Charter, explaining your rights and obligations with respect to your period of study abroad

After the study abroad period:

 1. The receiving higher education institution must provide you and your sending institution with a transcript of records confirming that the agreed programme has been completed and acknowledge the results

 2. Your higher education institution must recognise the credits (using ECTS credits or an equivalent system) as agreed in the Learning Agreement before the mobility and count them towards your degree, without any further requirements

 3. If your higher education institution is in a Programme country, your mobility period should also be recorded in the Diploma Supplement

Follow the link to read more on the Guidelines on how to use the Learning Agreement for Studies.

Financial support

You may receive an Erasmus+ grant as a contribution to your travel and subsistence costs. This may vary according to differences in living costs between your country and the destination country, the number of students applying for a grant, the distance between countries and the availability of other grants.

If you are moving between Programme countries, check with your National Agency and your sending higher education institution for applicable rates. There is also extra support for students going on a traineeship, students from disadvantaged backgrounds or from outermost Programme countries or regions.

Grant levels and fixed rates for exchanges between Programme and Partner countries are published in the Erasmus+ Programme Guide.

Students in receipt of an Erasmus+ grant or an Erasmus+-zero-grant will sign a grant agreement specifying the duration of the mobility, the amount of the grant and other rights and obligations.  

If you are mobile within Programme countries, your sending institution will sign your grant agreement and it will be responsible for making all payments.

If you are moving between Programme and Partner countries, the Programme country institution will sign the grant agreement. Your sending and receiving institutions will decide which one will make your payments.

As an Erasmus+ student, you are exempted from fees for tuition, registration, examinations, and charges for access to laboratories or libraries at the receiving institution. Small fees for insurance or student union membership may still apply.

You may be eligible for additional grants from your institution, government or other sources. Check the European Funding Guide or the Study Portals.

You may also be eligible to apply for a scholarship for a Joint Master programme, or an EU-guaranteed student loan. These loans are made available by financial intermediaries participating in the European Investment Fund-run Skills & Education Guarantee Pilot.

How to apply

You can apply through the international or Erasmus+ office of your higher education institution.

You should be selected by your sending higher education institution in a fair and transparent way.

Arrangements for students with physical, mental or health-related conditions

Students with physical, mental or health-related conditions may apply for additional funding after they have been selected for a mobility period.

Find out more