Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Opiskelu ulkomailla

Erasmus+ -ohjelman tuella järjestetään korkeakouluopiskelijoiden ja väitöskirjaa valmistelevien tutkijoiden vaihtoja ohjelmamaissa ja kumppanimaissa.

Osallistumalla Erasmus+ -opiskelijavaihtoon ulkomailla voit parantaa kielitaitoasi, viestintävalmiuksiasi ja kulttuurien tuntemustasi sekä kartuttaa ns. pehmeää osaamista, jota monet työnantajat arvostavat suuresti. Lue lisää ulkomailla opiskelun hyödyistä.

Voit yhdistää opiskeluun myös harjoittelun. Näin saat työkokemusta, josta on merkittävää hyötyä työmarkkinoilla.

Opiskelijavaihtoihin voivat osallistua kandidaatin-, maisterin- ja tohtorintutkinnon suorittajat. Maisterintutkinnon kokonaan ulkomailla suorittavilla (enintään kaksi vuotta) on mahdollisuus EU:n takaamaan Erasmus+ -opintolainaan.

Erasmus+ -opiskelijoiden käytettävissä on verkossa toimiva kielivalmennuspalvelu, jonka tuella he voivat kohentaa opiskelussa tarvitsemansa kielen taitoa, jos vaihto suuntautuu johonkin ohjelmamaahan.

Osallistujat, jotka tarvitsevat erityisjärjestelyjä fyysisen, henkisen tai terveydellisen tilanteensa vuoksi, voivat hakea lisätukea tultuaan valituksi vaihtoon.

Kesto

Ulkomaanjakson pituus on vähintään 3 kuukautta (tai 1 lukukausi) ja enintään 12 kuukautta.

Erasmus+ -vaihtoon voi lähteä useamman kerran joko opiskelijana tai harjoittelijana, mutta ulkomailla vietetyn ajan pituus (opiskelujaksot mukaan luettuina) saa olla yhteensä enintään 12 kuukautta kutakin tutkintovaihetta kohden.

Tutkintovaiheella tarkoitetaan eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF) määriteltyä opintojen tasoa:

  • Alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti tai vastaava) EQF – 5/6
  • Ylempi korkeakoulututkinto (maisteri tai vastaava) EQF 7
  • Jatko-opinnot (lisensiaatti- ja tohtoritaso) EQF 8

Yksijaksoisissa koulutusohjelmissa, kuten lääkäri- tai arkkitehtuuriopinnoissa, ulkomaanjakso saa kestää 24 kuukautta.

Ehdot

Erasmus+ -vaihtoon lähtevän on oltava kirjoilla korkeakoulussa, ja hänen opintojensa tavoitteena on oltava tunnustettu tutkinto tai muu tunnustettu korkea-asteen pätevyys. Alemman korkea-asteen opiskelijoiden on oltava kirjoilla vähintään toisen vuoden opiskelijoina.

Ulkomaanjakson on vastattava opiskelijan tutkintokohtaisia oppimistavoitteita ja tuettava hänen henkilökohtaista kehittymistään, ja sen on oltava osa opiskelijan koulutusohjelmaa.

Erasmus+ -vaihdon edellytyksenä on, että opiskelijan omalla oppilaitoksella ja vastaanottavalla oppilaitoksella on korkeakoulujen välinen sopimus.

Kummallakin oppilaitoksella on lisäksi oltava korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja (ECHE) (jos oppilaitokset sijaitsevat ohjelmamaissa). Myös kumppanimaissa sijaitsevien oppilaitosten on sitouduttava noudattamaan peruskirjan periaatteita, kun ne allekirjoittavat korkeakoulujen välisen sopimuksen.

Akateeminen tunnustaminen

Ennen ulkomaille opiskelemaan lähtöä:

  1. Opiskelijan sekä lähettävän ja vastaanottavan oppilaitoksen on allekirjoitettava opintosopimus, jolla varmistetaan vaihdon valmistelun avoimuus ja tehokkuus. Niiden on myös sovittava, miten ulkomailla suoritetut opinnot tunnustetaan. Asiakirjassa määritellään osapuolten oikeudet ja vastuut.
  2. Opiskelija saa oppilaitokseltaan Erasmus+ -opiskelijan peruskirjan, jossa luetellaan ulkomaille opiskelemaan lähtevän opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet.

Ulkomaanjakson jälkeen:

  1. Vastaanottavan oppilaitoksen on annettava opiskelijalle ja tämän oppilaitokselle opintorekisteriote, josta käyvät ilmi opintosopimuksen mukaisesti suoritetut opinnot ja saavutetut tulokset.

  2. Oman oppilaitoksen on tunnustettava opintopisteet (käyttäen ECTS-opintopisteitä tai muuta vastaavaa järjestelmää) opintosopimuksessa ennen vaihtoon lähtemistä määritetyllä tavalla ja otettava ne huomioon osana opiskelijan tutkintoa ilman lisävaatimuksia.

  3. Jos oppilaitos sijaitsee ohjelmamaassa, liikkuvuusjakso on kirjattava myös tutkintotodistuksen liitteeseen.

Opintosopimus opintoihin: ohjeet

Taloudellinen tuki

Opiskelija voi saada Erasmus+ -tukea matka- ja oleskelukustannustensa rahoittamiseen. Tuen määrä vaihtelee lähtö- ja kohdemaan elinkustannusten erojen, tuen hakijoiden määrän, maiden välisen etäisyyden sekä muun tuen saatavuuden mukaan.

Ohjelmamaiden välillä liikkuvien opiskelijoiden tuen määrästä saa lisätietoa kansallisista toimistoista ja lähettävistä oppilaitoksista. Harjoittelemaan lähteville opiskelijoille, heikoista lähtökohdista tuleville opiskelijoille sekä syrjäisimmistä ohjelmamaista ja syrjäisimmiltä alueilta saapuville opiskelijoille on saatavilla lisätukea.

Ohjelma- ja kumppanimaiden välisiin vaihtoihin tarkoitettujen apurahojen määristä on tietoa Erasmus+ ‑ohjelmaoppaassa.

Riippumatta siitä, myönnetäänkö opiskelijalle Erasmus+ -tukea tai ei (ns. nollatukiopiskelijat), hänen on allekirjoitettava tukisopimus, jossa vahvistetaan vaihdon kesto, tuen määrä ja muut oikeudet ja velvollisuudet.  

Ohjelmamaiden välisessä vaihdossa lähettävä oppilaitos allekirjoittaa tukisopimuksen ja vastaa kaikista maksuista.

Ohjelma- ja kumppanimaan välisessä vaihdossa tukisopimuksen allekirjoittaa ohjelmamaan oppilaitos. Lähettävä ja vastaanottava oppilaitos päättävät siitä, kumpi suorittaa maksut.

Erasmus+ -opiskelijat vapautetaan vastaanottavassa oppilaitoksessa lukukausi-, ilmoittautumis- ja tenttimaksuista sekä laboratoriotilojen ja kirjastopalvelujen käyttömaksuista. Opiskelijoilta voidaan kuitenkin periä pieniä maksuja vakuutuksista ja oppilaskunnan jäsenyydestä.

Opiskelijat voivat saada lisätukea omalta oppilaitokseltaan, valtiolta tai muista lähteistä. Lisätietoa saa European Funding Guide -oppaasta ja StudyPortals-foorumilta.

Opiskelijat voivat myös hakea apurahaa yhteistä maisterintutkintoa varten tai EU:n takaamaa opintolainaa maisteriohjelmaa (enintään kaksi vuotta) varten.

Hakumenettely

Opiskelijat voivat hakea Erasmus+ ‑vaihtoon oman oppilaitoksensa kansainvälisten asioiden toimiston ja/tai Erasmus+ ‑toimiston kautta.

Erasmus-opiskelijat valitsee heidän oma oppilaitoksensa tasapuolisin ja avoimin valintaperustein.

Erityisjärjestelyt fyysisen, henkisen tai terveydellisen tilanteen vuoksi

Osallistujat, jotka tarvitsevat erityisjärjestelyjä fyysisen, henkisen tai terveydellisen tilanteensa vuoksi, voivat hakea lisätukea tultuaan valituksi liikkuvuusjaksolle.

Lisätietoja

Ennen Erasmus+ -vaihtoa on syytä perehtyä ulkomailla opiskelevan/harjoittelevan oikeuksiin.

Lisätietoa vaihdoista on Usein kysyttyä -osiossa. Opiskelijat voivat myös ottaa yhteyttä omaan oppilaitokseensa, kansallisiin toimistoihin (ohjelmamaat) tai kansallisiin yhteyspisteisiin (kumppanimaat).

Erasmus+ Student and Alumni Association -yhdistyksessä (ESAA) nykyiset ja entiset Erasmus+ -opiskelijat voivat verkostoitua kansainvälisesti ja kehittää ammatillista osaamistaan.

Tohtoriopiskelijat voivat myös saada EU-tukea ulkomailla suoritettaviin tutkimusjaksoihin Marie Skłodowska-Curie -toimien puitteissa.