Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Opiskelu ulkomailla

Erasmus+ -ohjelman tuella järjestetään korkeakouluopiskelijoiden ja väitöskirjaa valmistelevien tutkijoiden vaihtoja ohjelmamaissa ja kumppanimaissa.

Osallistumalla Erasmus+ -opiskelijavaihtoon ulkomailla voit parantaa kielitaitoasi, viestintävalmiuksiasi ja kulttuurien tuntemustasi sekä kartuttaa ns. pehmeää osaamista, jota monet työnantajat arvostavat suuresti. Lue lisää ulkomailla opiskelun hyödyistä.

Voit yhdistää opiskeluun myös harjoittelun. Näin saat työkokemusta, josta on merkittävää hyötyä työmarkkinoilla.

Opiskelijavaihtoihin voivat osallistua kandidaatin-, maisterin- ja tohtorintutkinnon suorittajat.

Erasmus+ -opiskelijoiden käytettävissä on verkossa toimiva kielivalmennuspalvelu, jonka tuella he voivat kohentaa opiskelussa tarvitsemansa kielen taitoa, jos vaihto suuntautuu johonkin ohjelmamaahan.

Osallistujat, jotka tarvitsevat erityisjärjestelyjä fyysisen, henkisen tai terveydellisen tilanteensa vuoksi, voivat hakea lisätukea tultuaan valituksi vaihtoon.

Kesto

Ulkomaanjakson pituus on vähintään 2 kuukautta (tai 1 lukukausi) ja enintään 12 kuukautta.

Erasmus+ -vaihtoon voi lähteä useamman kerran joko opiskelijana tai harjoittelijana, mutta ulkomailla vietetyn ajan pituus (opiskelujaksot mukaan luettuina) saa olla yhteensä enintään 12 kuukautta kutakin tutkintovaihetta kohden.

Tutkintovaiheella tarkoitetaan eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF) määriteltyä opintojen tasoa:

 • Alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti tai vastaava) EQF – 5/6
 • Ylempi korkeakoulututkinto (maisteri tai vastaava) EQF 7
 • Jatko-opinnot (lisensiaatti- ja tohtoritaso) EQF 8

Yksijaksoisissa koulutusohjelmissa, kuten lääkäri- tai arkkitehtuuriopinnoissa, ulkomaanjakso saa kestää 24 kuukautta.

Ehdot

Erasmus+ -vaihtoon lähtevän on oltava kirjoilla korkeakoulussa, ja hänen opintojensa tavoitteena on oltava tunnustettu tutkinto tai muu tunnustettu korkea-asteen pätevyys. Alemman korkea-asteen opiskelijoiden on oltava kirjoilla vähintään toisen vuoden opiskelijoina.

Ulkomaanjakson on vastattava opiskelijan tutkintokohtaisia oppimistavoitteita ja tuettava hänen henkilökohtaista kehittymistään, ja sen on oltava osa opiskelijan koulutusohjelmaa.

Erasmus+ -vaihdon edellytyksenä on, että opiskelijan omalla oppilaitoksella ja vastaanottavalla oppilaitoksella on korkeakoulujen välinen sopimus.

Kummallakin oppilaitoksella on lisäksi oltava korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja (ECHE) (jos oppilaitokset sijaitsevat ohjelmamaissa). Myös kumppanimaissa sijaitsevien oppilaitosten on sitouduttava noudattamaan peruskirjan periaatteita, kun ne allekirjoittavat korkeakoulujen välisen sopimuksen.

Akateeminen tunnustaminen

Ennen ulkomaille opiskelemaan lähtöä:

 1. Opiskelijan sekä lähettävän ja vastaanottavan oppilaitoksen on allekirjoitettava opintosopimus, jolla varmistetaan vaihdon valmistelun avoimuus ja tehokkuus. Niiden on myös sovittava, miten ulkomailla suoritetut opinnot tunnustetaan. Asiakirjassa määritellään osapuolten oikeudet ja vastuut.
 2. Opiskelija saa oppilaitokseltaan Erasmus+ -opiskelijan peruskirjan, jossa luetellaan ulkomaille opiskelemaan lähtevän opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet.

Ulkomaanjakson jälkeen:

 1. Vastaanottavan oppilaitoksen on annettava opiskelijalle ja tämän oppilaitokselle opintorekisteriote, josta käyvät ilmi opintosopimuksen mukaisesti suoritetut opinnot ja saavutetut tulokset.

 2. Oman oppilaitoksen on tunnustettava opintopisteet (käyttäen ECTS-opintopisteitä tai muuta vastaavaa järjestelmää) opintosopimuksessa ennen vaihtoon lähtemistä määritetyllä tavalla ja otettava ne huomioon osana opiskelijan tutkintoa ilman lisävaatimuksia.

 3. Jos oppilaitos sijaitsee ohjelmamaassa, liikkuvuusjakso on kirjattava myös tutkintotodistuksen liitteeseen.

Opintosopimus opintoihin: ohjeet

Taloudellinen tuki

Opiskelija voi saada Erasmus+ -tukea matka- ja oleskelukustannustensa rahoittamiseen. Tuen määrä vaihtelee lähtö- ja kohdemaan elinkustannusten erojen, tuen hakijoiden määrän, maiden välisen etäisyyden sekä muun tuen saatavuuden mukaan.

Ohjelmamaiden välillä liikkuvien opiskelijoiden tuen määrästä saa lisätietoa kansallisista toimistoista ja lähettävistä oppilaitoksista. Harjoittelemaan lähteville opiskelijoille, heikoista lähtökohdista tuleville opiskelijoille sekä syrjäisimmistä ohjelmamaista ja syrjäisimmiltä alueilta saapuville opiskelijoille on saatavilla lisätukea.

Ohjelma- ja kumppanimaiden välisiin vaihtoihin tarkoitettujen apurahojen määristä on tietoa Erasmus+ ‑ohjelmaoppaassa.

Riippumatta siitä, myönnetäänkö opiskelijalle Erasmus+ -tukea tai ei (ns. nollatukiopiskelijat), hänen on allekirjoitettava tukisopimus, jossa vahvistetaan vaihdon kesto, tuen määrä ja muut oikeudet ja velvollisuudet.  

Ohjelmamaiden välisessä vaihdossa lähettävä oppilaitos allekirjoittaa tukisopimuksen ja vastaa kaikista maksuista.

Ohjelma- ja kumppanimaan välisessä vaihdossa tukisopimuksen allekirjoittaa ohjelmamaan oppilaitos. Lähettävä ja vastaanottava oppilaitos päättävät siitä, kumpi suorittaa maksut.

Erasmus+ -opiskelijat vapautetaan vastaanottavassa oppilaitoksessa lukukausi-, ilmoittautumis- ja tenttimaksuista sekä laboratoriotilojen ja kirjastopalvelujen käyttömaksuista. Opiskelijoilta voidaan kuitenkin periä pieniä maksuja vakuutuksista ja oppilaskunnan jäsenyydestä.

Opiskelijat voivat saada lisätukea omalta oppilaitokseltaan, valtiolta tai muista lähteistä. Lisätietoa saa European Funding Guide -oppaasta ja StudyPortals-foorumilta.

Opiskelijat voivat myös hakea apurahaa yhteistä maisterintutkintoa varten tai EU:n takaamaa opintolainaa maisteriohjelmaa (enintään kaksi vuotta) varten.

Hakumenettely

Opiskelijat voivat hakea Erasmus+ ‑vaihtoon oman oppilaitoksensa kansainvälisten asioiden toimiston ja/tai Erasmus+ ‑toimiston kautta.

Erasmus-opiskelijat valitsee heidän oma oppilaitoksensa tasapuolisin ja avoimin valintaperustein.

Erityisjärjestelyt fyysisen, henkisen tai terveydellisen tilanteen vuoksi

Osallistujat, jotka tarvitsevat erityisjärjestelyjä fyysisen, henkisen tai terveydellisen tilanteensa vuoksi, voivat hakea lisätukea tultuaan valituksi liikkuvuusjaksolle.

Lisätietoja

Ennen Erasmus+ -vaihtoa on syytä perehtyä ulkomailla opiskelevan/harjoittelevan oikeuksiin.

Lisätietoa vaihdoista on Usein kysyttyä -osiossa. Opiskelijat voivat myös ottaa yhteyttä omaan oppilaitokseensa, kansallisiin toimistoihin (ohjelmamaat) tai kansallisiin yhteyspisteisiin (kumppanimaat).

Erasmus+ Student and Alumni Association -yhdistyksessä (ESAA) nykyiset ja entiset Erasmus+ -opiskelijat voivat verkostoitua kansainvälisesti ja kehittää ammatillista osaamistaan.

Tohtoriopiskelijat voivat myös saada EU-tukea ulkomailla suoritettaviin tutkimusjaksoihin Marie Skłodowska-Curie -toimien puitteissa.

Quick explainer

Islannista, Liechtensteinista, Pohjois-Makedoniasta, Norjasta, Serbiasta ja Turkista tulevat hakijat voivat osallistua useimpiin hakuihin, sillä nämä EU:n ulkopuoliset maat ovat myös mukana Erasmus+ -ohjelmassa.

Muista EU:n ulkopuolista maista tulevat hakijat voivat osallistua esimerkiksi Erasmus Mundus -maisteriohjelmaan, opiskelija- ja henkilöstövaihdon kansainväliseen ulottuvuuteen (ohjelmaan osallistuville yliopistoille) sekä nuorisovaihtoon.

Lisätietoa tarjonnasta ja toimittain vaihtelevista osallistumiskriteereistä.

Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvat maat jaetaan kahteen ryhmään:

EU:n jäsenmaat ja ohjelmaan assosioituneet kolmannet maat

Nämä maat voivat osallistua täysimääräisesti kaikkiin Erasmus+ -ohjelman toimiin. Näihin kuuluvat muun muassa kaikki EU-maat, Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsenet ja EU:n ehdokasmaat. Aiemmin näitä maita kutsuttiin ohjelmamaiksi.

Ohjelmaan assosioitumattomat kolmannet maat

Nämä maat voivat osallistua tiettyihin Erasmus + -ohjelman toimiin. Näitä maita on useita eri puolilla maailmaa. Aiemmin näitä kutsuttiin kumppanimaiksi.

Katso täydellinen luettelo ohjelmaan osallistuvista maista

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Duration

Your long-term study period abroad can last a minimum of 2 months (or 1 academic term or trimester) and a maximum of 12 months. Students can also do a blended mobility, combining a virtual period with a physical short or long-term mobility. The short-term physical presence abroad as part of blended mobility lasts a minimum of 5 days and a maximum of 30 days.

You can benefit of an exchange abroad with Erasmus+ multiple times, either as a student or as a trainee, but your total time abroad (study abroad periods included) may not exceed 12 months within one cycle of study.

"Cycle" refers to the level of study as defined by the European Qualifications Framework (EQF):

 • First cycle (Bachelor or equivalent) EQF – 5/6
 • Second cycle (Master or equivalent) EQF 7
 • Third cycle (Doctoral or equivalent) EQF 8

For "one-cycle" courses such as medicine or architecture, you can go abroad with Erasmus+ for as long as 24 months.

Conditions

To study abroad with Erasmus+, you must be registered in a higher education institution and enrolled in studies leading to a recognised degree or tertiary-level qualification. For students in the first cycle, you need to be at least in the second year of your studies.

Your period of study abroad must be relevant for your degree-related learning and personal development needs, and be part of the study programme that you are following.

Your home institution and the receiving institution must have an inter-institutional agreement between them for you to study there with Erasmus+.

Both institutions must also hold the Erasmus Charter for Higher Education (if they are in Programme countries). Institutions from Partner countries commit to the principles of the Charter when signing the inter-institutional agreements.

Academic recognition

Before the study abroad period:

 1. You, your sending and receiving higher education institutions must sign a Learning Agreement for Studies to ensure a transparent and efficient preparation of the exchange abroad, as well as to agree on how activities successfully completed abroad will be recognised. This document sets out rights and responsibilities of the various parties
 2. You will receive the Erasmus+ Student Charter, explaining your rights and obligations with respect to your period of study abroad

After the study abroad period:

 1. The receiving higher education institution must provide you and your sending institution with a transcript of records confirming that the agreed programme has been completed and acknowledge the results

 2. Your higher education institution must recognise the credits (using ECTS credits or an equivalent system) as agreed in the Learning Agreement before the mobility and count them towards your degree, without any further requirements

 3. If your higher education institution is in a Programme country, your mobility period should also be recorded in the Diploma Supplement

Follow the link to read more on the Guidelines on how to use the Learning Agreement for Studies.

Financial support

You may receive an Erasmus+ grant as a contribution to your travel and subsistence costs. This may vary according to differences in living costs between your country and the destination country, the number of students applying for a grant, the distance between countries and the availability of other grants.

If you are moving between Programme countries, check with your National Agency and your sending higher education institution for applicable rates. There is also extra support for students going on a traineeship, students from disadvantaged backgrounds or from outermost Programme countries or regions.

Grant levels and fixed rates for exchanges between Programme and Partner countries are published in the Erasmus+ Programme Guide.

Students in receipt of an Erasmus+ grant or an Erasmus+-zero-grant will sign a grant agreement specifying the duration of the mobility, the amount of the grant and other rights and obligations.  

If you are mobile within Programme countries, your sending institution will sign your grant agreement and it will be responsible for making all payments.

If you are moving between Programme and Partner countries, the Programme country institution will sign the grant agreement. Your sending and receiving institutions will decide which one will make your payments.

As an Erasmus+ student, you are exempted from fees for tuition, registration, examinations, and charges for access to laboratories or libraries at the receiving institution. Small fees for insurance or student union membership may still apply.

You may be eligible for additional grants from your institution, government or other sources. Check the European Funding Guide or the Study Portals.

You may also be eligible to apply for a scholarship for a Joint Master programme, or an EU-guaranteed student loan. These loans are made available by financial intermediaries participating in the European Investment Fund-run Skills & Education Guarantee Pilot.

How to apply

You can apply through the international or Erasmus+ office of your higher education institution.

You should be selected by your sending higher education institution in a fair and transparent way.

Arrangements for students with physical, mental or health-related conditions

Students with physical, mental or health-related conditions may apply for additional funding after they have been selected for a mobility period.

Find out more