Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Opiskelu ulkomailla

Erasmus+ -ohjelman tuella järjestetään korkeakouluopiskelijoiden ja väitöskirjatutkijoiden vaihtoja.

Vaihdot toteutetaan

 • Erasmus+ -ohjelmamaissa
 • Erasmus+ -ohjelmaan assosioituneiden maiden kanssa

Ulkomailla opiskelu

 • parantaa viestintä-, kieli- ja kulttuuritaitoja
 • kartuttaa työnantajien arvostamia pehmeitä taitoja
 • voidaan yhdistää ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun, josta saa työkokemusta.

Kysymyksiä ja vastauksia

Islannista, Liechtensteinista, Pohjois-Makedoniasta, Norjasta, Serbiasta ja Turkista tulevat hakijat voivat osallistua useimpiin hakuihin, sillä nämä EU:n ulkopuoliset maat ovat myös mukana Erasmus+ -ohjelmassa.

Muista EU:n ulkopuolista maista tulevat hakijat voivat osallistua esimerkiksi Erasmus Mundus -maisteriohjelmaan, opiskelija- ja henkilöstövaihdon kansainväliseen ulottuvuuteen (ohjelmaan osallistuville yliopistoille) sekä nuorisovaihtoon.

Lisätietoa tarjonnasta ja toimittain vaihtelevista osallistumiskriteereistä.

Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvat maat jaetaan kahteen ryhmään:

EU:n jäsenmaat ja ohjelmaan assosioituneet kolmannet maat

Nämä maat voivat osallistua täysimääräisesti kaikkiin Erasmus+ -ohjelman toimiin. Näihin kuuluvat muun muassa kaikki EU-maat, Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsenet ja EU:n ehdokasmaat. Aiemmin näitä maita kutsuttiin ohjelmamaiksi.

Ohjelmaan assosioitumattomat kolmannet maat

Nämä maat voivat osallistua tiettyihin Erasmus + -ohjelman toimiin. Näitä maita on useita eri puolilla maailmaa. Aiemmin näitä kutsuttiin kumppanimaiksi.

Katso täydellinen luettelo ohjelmaan osallistuvista maista

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Hakeminen

Erasmus+ -ohjelman kautta tapahtuvaa ulkomaanopiskelua varten ei ole keskitettyä hakulomaketta.

Alkuun pääsee ottamalla yhteyttä yliopiston tai korkeakoulun Erasmus+ -toimistoon.

Lähettävällä oppilaitoksella on velvollisuus tehdä valinnat oikeudenmukaisesti ja avoimesti.

Kuka voi hakea

 • kandidaatin- tai maisterintutkintoa ja niin kutsuttuja ”short cycle” -opintoja suorittavat opiskelijat
 • väitöskirjatutkijat

jotka ovat

 • kirjoilla Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvassa korkeakoulussa (lataa luettelo näistä oppilaitoksista)
 • ilmoittautuneet opintoihin, joiden tavoitteena on tunnustettu tutkinto tai muu tunnustettu korkea-asteen pätevyys.

Ulkomailla suoritettavan opintojakson on

 • vastattava opiskelijan tutkintokohtaisia oppimistavoitteita ja tuettava hänen henkilökohtaista kehittymistään
 • oltava osa opiskelijan koulutusohjelmaa.

Kesto

 • pitkäkestoinen liikkuvuus: vähintään 2 kuukautta ja enintään 12 kuukautta ulkomailla (mukaan lukien monimuotoliikkuvuus, johon kuuluu virtuaalijakso)
 • lyhytkestoinen liikkuvuus: 5–30 päivää ulkomailla (tämän on oltava monimuotoliikkuvuutta)
 • enimmäiskesto yhteensä: 12 kuukautta yhtä tutkintovaihetta kohti. Tämän aikarajan puitteissa on mahdollisuus useampaan kuin yhteen vaihtoon.

Huomaathan, että vain väitöskirjatutkijoilla on mahdollisuus lyhytkestoiseen liikkuvuuteen ilman virtuaalijaksoa.

Yksijaksoisissa koulutusohjelmissa, kuten lääkäri- tai arkkitehtuuriopinnoissa, Erasmus+ -vaihto ulkomailla voi kestää 24 kuukautta.

Jaksolla tarkoitetaan tässä eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF) määriteltyä opintojen tasoa.

Kustannukset ja taloudellinen tuki

Tukisopimuksen allekirjoittaa joko lähettävä tai vastaanottava oppilaitos. Oppilaitokset hakevat rahoitusta opiskelijoidensa puolesta.

Jos tuki myönnetään, oppilaitoksen kanssa allekirjoitetaan osallistujan avustussopimus.

Avustuksella katetaan matka- ja elinkustannuksia.

Tuen yksityiskohdat riippuvat monista eri ehdoista, kuten

 • eroista lähtö- ja kohdemaan elinkustannuksissa
 • tukea hakevien opiskelijoiden lukumäärästä
 • maiden välisestä etäisyydestä ja muiden tukien saatavuudesta.

Erasmus+ -opiskelijat vapautetaan vastaanottavassa oppilaitoksessa lukukausi-, ilmoittautumis- ja tenttimaksuista sekä laboratoriotilojen ja kirjastopalvelujen käyttömaksuista. Opiskelijoilta voidaan kuitenkin periä pieniä maksuja vakuutuksista ja oppilaskunnan jäsenyydestä.

Muu tuki

Harjoitteluun lähteville opiskelijoille ja opiskelijoille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia tai jotka saapuvat syrjäisimmiltä alueilta, on saatavilla lisätukea.

Opiskelijat voivat saada lisätukea myös omalta oppilaitokseltaan, valtiolta tai muista lähteistä. 

Lisätietoa saa European Funding Guide -oppaasta ja StudyPortals-foorumilta.

Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat

Lähettävän oppilaitoksen Erasmus+ -koordinaattorilta voi selvittää, onko lisätuen hakeminen mahdollista.

Tietoa osallisuustuesta

Kielivalmennus

Erasmus+ -opiskelijoiden käytettävissä on verkossa toimiva kielivalmennuspalvelu, jonka avulla voi kohentaa opinnoissa tarvittavan kielen taitoa.

Opintojen tunnustaminen

Ennen ulkomailla tapahtuvaa opiskelujaksoa opiskelija allekirjoittaa opintosopimuksen lähettävän ja vastaanottavan korkeakoulun kanssa. 

Opintosopimuksessa

 • määritellään, miten ulkomailla suoritetut opinnot tunnustetaan
 • varmistetaan valmistelujen selkeys kaikkien osapuolten osalta
 • määritellään osapuolten oikeudet ja vastuut.

Opiskelija saa myös Erasmus+ -opiskelijan peruskirjan, josta käyvät ilmi opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet.

Ulkomailla suoritetun opiskelujakson jälkeen

 • vastaanottavan korkeakoulun on annettava opiskelijalle ja tämän omalle oppilaitokselle opintorekisteriote, josta käyvät ilmi suoritetut opinnot ja saavutetut tulokset
 • lähettävän oppilaitoksen on tunnustettava opintopisteet (ECTS-opintopisteitä tai muuta vastaavaa järjestelmää käyttäen) ja otettava ne huomioon osana opiskelijan tutkintoa ilman muita vaatimuksia
 • liikkuvuusjakso on kirjattava myös tutkintotodistuksen liitteeseen korkeakoulun sijainnista riippuen.

Osallistuvia korkeakouluja koskevat vaatimukset

Opiskelijan omalla oppilaitoksella ja vastaanottavalla oppilaitoksella on oltava korkeakoulujen välinen sopimus.

Kummallakin korkeakoululla täytyy lisäksi olla korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja (jos ne sijaitsevat EU-maassa tai Erasmus+ -ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa). Erasmus+ -ohjelmaan assosioitumattomissa kolmansissa maissa sijaitsevat korkeakoulut sitoutuvat noudattamaan peruskirjan periaatteita, kun ne allekirjoittavat korkeakoulujen välisen sopimuksen.