Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Külföldi tanulmányok

Az Erasmus+ segít abban, hogy a programországok között, illetve a partnerországokból kiindulóan és oda irányulóan csereprogramok megszervezésére kerüljön sor diákok és doktorjelöltek számára.

A program jóvoltából külföldön tanuló hallgatók fejleszteni tudják kommunikációs és interkulturális készségeiket, illetve idegennyelv-tudásukat, és elsajátíthatnak olyan ún. humán készségeket, amelyek rendkívül keresettek a munkaerőpiacon. Az Erasmus+ program hatásairól készített tanulmány részletes információkkal szolgál a külföldi csereprogramokban való részvétel előnyeiről.

Az Erasmus+ program révén a résztvevőknek arra is módjuk nyílik, hogy a külföldi tanulmányokat szakmai gyakorlattal kombinálják. Így munkatapasztalatot is szerezhetnek, ami egyre fontosabb ahhoz, hogy pályakezdőként el tudjanak helyezkedni.

Az Erasmus+ program keretében alapképzésben, mesterképzésben, illetve doktori képzésben részesülő hallgatók folytathatnak tanulmányokat külföldön. Azok a mesterhallgatók, akik (legfeljebb két évig tartó) mestertanulmányaikat teljes egészében külföldön végzik el, adott esetben uniós garanciával nyújtott Erasmus+ mesterképzési hitelt vehetnek fel.

Az Erasmus+ online nyelvi támogatás segít abban, hogy a programországok közötti mobilitási programokban részt vevő diákok elsajátítsák azt a nyelvet, melyet külföldi tanulmányaik során használni fognak.

A testi, szellemi vagy egészségi állapotuk miatt speciális szükségletű diákok a külföldi tanulmányi lehetőség elnyerését követően kiegészítő pénzügyi támogatást igényelhetnek.

Időtartam

A külföldi tanulmányi időszak időtartama 3 hónaptól (vagy 1 szemesztertől, illetve 1 trimesztertől) 12 hónapig terjedhet.

Az Erasmus+ program jóvoltából egy hallgató több alkalommal is részt vehet külföldi csereprogramban – akár diákként, akár gyakornokként –, de a külföldön töltött idő összesítve (ideértve a külföldi tanulmányi időszakok mindegyikét) nem haladhatja meg tanulmányi ciklusonként a 12 hónapot.

A ciklus a tanulmányi szintre utal, az európai képesítési keretrendszerben (EKKR) meghatározottak szerint:

  • Első ciklus (alapképzés vagy azzal egyenértékű képzés) EKKR: 5/6. szint
  • Második ciklus (mesterképzés vagy azzal egyenértékű képzés) EKKR: 7
  • Harmadik ciklus (doktori képzés vagy azzal egyenértékű képzés) EKKR: 8

Az egyetlen ciklusból álló tanulmányi programok (például az orvos- és az építészképzés) esetében az érintettek legfeljebb 24 hónapig végezhetnek szakmai gyakorlatot külföldön az Erasmus+ program keretében.

Feltételek

Az Erasmus+ program révén azok a felsőoktatási intézményekbe beiratkozott hallgatók tanulhatnak külföldön, akik elismert diploma vagy más elismert felsőfokú végzettség megszerzéséhez vezető tanulmányokat folytatnak. Az első ciklusban tanuló diákoknak legalább másodéveseknek kell lenniük ahhoz, hogy pályázhassanak.

A külföldi tanulmányi időszaknak relevánsnak kell lennie azoknak az igényeknek a szempontjából, melyek a diák által hallgatott szak kapcsán tanulmányi síkon, illetve a személyes fejlődés terén jelentkeznek. Az is feltételt jelent, hogy a külföldi tanulmányi időszak részét képezze a hallgató által végzett tanulmányi programnak.

A küldő és a fogadó intézménynek intézményközi megállapodást kell kötnie egymással ahhoz, hogy a diákok az Erasmus+ program keretében megkezdhessék külföldi tanulmányaikat.

Ezen túlmenően mindkét intézménynek rendelkeznie kell Erasmus Felsőoktatási Chartával (ha az intézmények programországokban működnek). A partnerországokban működő intézmények az intézményközi megállapodás aláírásakor vállalnak kötelezettséget arra, hogy tiszteletben tartják a chartában lefektetett elveket.

A tanulmányok elismerése

A külföldi tanulmányi időszak előtt:

  1. A diáknak, valamint a küldő és a fogadó felsőoktatási intézménynek tanulmányi megállapodást kell kötnie a tanulmányi időszakra vonatkozóan. A megállapodás azt hivatott biztosítani, hogy a külföldi csereprogram előkészítése átlátható és hatékony legyen, továbbá hogy a felek egyetértésre jussanak a külföldön sikeresen elvégzett tevékenységek elismerésének módját illetően. A dokumentum rögzíti a felek jogait és kötelezettségeit.
  2. A diák Erasmus+ Hallgatói Chartát kap, amely ismerteti, milyen jogok illetik meg, és milyen kötelezettségeknek kell eleget tennie külföldi tanulmányai során.

A külföldi tanulmányi időszak után:

  1. A fogadó felsőoktatási intézménynek leckekönyv-kivonatot (ún. tanulmányi átiratot) kell kiállítania a küldő intézmény és a hallgató számára a megállapodás szerinti tanulmányi program teljesítéséről és eredményéről.

  2. A küldő felsőoktatási intézménynek el kell ismernie az elvégzett tanegységeket (az ECTS, azaz az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer vagy egy ezzel egyenértékű rendszer segítségével) a mobilitási program kezdete előtt megkötött tanulmányi megállapodásban rögzítetteknek megfelelően, és be kell számítania azokat a diploma megszerzéséhez előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítésébe, anélkül, hogy további követelményeket támasztana.

  3. Ha a küldő felsőoktatási intézmény programországban működik, a mobilitási időszakról oklevélmellékletet is ki kell állítani.

További információk: Iránymutatások tanulmányi időszakra vonatkozó tanulmányi megállapodások megkötéséhez és alkalmazásához

Pénzügyi támogatás

A diákok az Erasmus+ program keretében pénzügyi támogatásban részesülhetnek, hogy könnyebben tudják fedezni utazási és megélhetési költségeiket. A támogatás összege változhat a küldő országra és a célországra jellemző megélhetési költségek közötti különbségek, a támogatást megpályázó diákok száma, az országok közötti távolság és egyéb finanszírozási lehetőségek rendelkezésre állása függvényében.

Ha mind a küldő, mind a fogadó ország programország, a pénzügyi támogatás összegéről a nemzeti irodák és a küldő felsőoktatási intézmények tudnak felvilágosítással szolgálni. A szakmai gyakorlatra készülő, a hátrányos helyzetű, illetve a legkülső programországokból vagy régiókból származó diákok járulékos támogatást kaphatnak.

A programországok és partnerországok közötti csereprogramokra vonatkozóan a támogatások szintjét és konkrét összegét a programkalauz ( Erasmus+ – Pályázati útmutató) teszi közzé.

Függetlenül attól, hogy az Erasmus+ program keretében külföldi tanulmányi lehetőséget elnyerő diák részesül-e pénzügyi támogatásban, vagy sem, az illetőnek támogatási megállapodást kell aláírnia, mely rögzíti a mobilitás időtartamát és a támogatás összegét, és egyéb jogokat és kötelezettségeket is meghatároz.  

Ha a mobilitás programországokon belül valósul meg, a küldő intézmény fogja aláírni az érintett diák támogatási megállapodását, és ez az intézmény lesz felelős az összes támogatás folyósításáért.

Ha a mobilitási programra program- és partnerországok között kerül sor, a programországban működő intézmény fogja szignálni a támogatási megállapodást. Ebben az esetben a küldő és a fogadó intézmény közösen dönti el, melyikük fogja a támogatást kifizetni.

Az Erasmus+ programban részt vevő diákok mentesülnek a tandíj, a beiratkozási díj és a vizsgadíj megfizetése alól, és ingyenesen látogathatják a fogadó intézmény laboratóriumait és könyvtárait is. Az azonban előfordulhat, hogy kisebb összegű biztosítási és hallgatói önkormányzati tagsági díjat kell fizetniük.

A hallgatók jogosultak lehetnek arra, hogy anyaintézményüktől, hazájuk kormányától vagy más forrásból kiegészítő támogatásban részesüljenek. Ezekről a lehetőségekről a European Funding Guide és a Study Portals elnevezésű angol nyelvű webhelyek szolgálnak további információkkal.

A közös mesterképzési programban részt venni kívánó diákok adott esetben ösztöndíjat pályázhatnak meg, vagy legfeljebb kétéves mesterképzési program elvégzéséhez uniós garanciával nyújtott mesterképzési hitelt vehetnek fel.

Pályázati tudnivalók

A diákok felsőoktatási intézményük nemzetközi tanulmányi osztályán vagy Erasmus+ programmal foglalkozó irodájánál pályázhatnak.

A hallgatók pályázatait anyaintézményük, azaz a küldő felsőoktatási intézmény bírálja el méltányos és átlátható módon.

A testi, szellemi vagy egészségi állapotuk miatt speciális szükségletű diákokra vonatkozó intézkedések

A testi, szellemi vagy egészségi állapotuk miatt speciális szükségletű diákok kiválasztásukat követően kiegészítő pénzügyi támogatást pályázhatnak meg a mobilitási időszakra.

További információk

Fontos, hogy a diákok tájékozódjanak arról, milyen jogok illetik meg őket, amikor tanulmányok vagy szakmai gyakorlat céljából külföldre mennek.

Az Erasmus+ programban való részvétellel kapcsolatban a hallgatóknak érdemes elolvasniuk a gyakran feltett kérdéseket és a rájuk adott válaszokat ismertető kiadványt, mielőtt kérdéseikkel a saját intézményükhöz, a programországokban működő nemzeti irodákhoz vagy (adott esetben) a partnerországokban működő nemzeti irodákhoz fordulnak.

Az ESAA, az Erasmus+ program jelenlegi és volt diákjait tömörítő szövetség dinamikus fórumot biztosít a hálózatépítés, a szakmai fejlődés és a kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása céljából.

A doktoranduszok a Marie Skłodowska-Curie-cselekvések keretében is uniós támogatásban részesülhetnek ahhoz, hogy bizonyos időt külföldön töltsenek kutatás céljából.