Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Staidéar a dhéanamh thar lear

Faoin gclár Erasmus+, eagraítear malartuithe do mhic léinn agus d'iarrthóirí dochtúireachta laistigh de na tíortha sin atá páirteach sa chlár Erasmus+ agus idir na tíortha Comhpháirtíochta.

Trí thréimhse a chaitheamh i mbun staidéir thar lear le Erasmus+, tugtar an deis duit do chuid scileanna cumarsáide, teanga agus idirchultúrtha a fheabhsú agus na scileanna neamhtheicniúla sin a shantóidh lucht d'fhostaíochta amach anseo a fhoghlaim. Is féidir tuilleadh a léamh anseo faoi na buntáistí a bhaineann le malairt ar an gcoigríoch.

Féadfaidh tú freisin do sheal thar lear a nascadh le tréimhse oiliúna chun taithí oibre a fháil. Féach gur ag méadú atá an bhéim a leagtar ar a leithéid de thaithí agus tú ag dul isteach den chéad uair ar an margadh fostaíochta.

Bíonn deiseanna le staidéar a dhéanamh thar lear ar fáil do mhic léinn ar leibhéal an Bhaitsiléara agus na Máistreachta, agus d'iarrthóirí Dochtúireachta. D'fhéadfadh mic léinn Mháistreachta atá i mbun céim iomlán thar lear (suas le dhá bhliain) a bheith in ann leas a bhaint as Iasacht Mháistreachta Erasmus+ atá faoi ráthaíocht an Aontais.

Más ag gluaiseacht idir Tíortha Cláir atá tú, gheobhaidh tú gach eolas i dtaobh na teanga sin ina dtabharfar do chlár léinn ach dul chuig Tacaíocht Teanga ar líne Erasmus+.

Féadfaidh mic léinn atá faoi bhac coirp nó meabhrach nó a bhfuil fadhb shláinte acu iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú breise a luaithe a roghnófar iad a roghnú le dul i mbun staidéir thar lear.

Fad ama

Idir 3 mhí (nó téarma acadúil nó ráithe amháin) ar a laghad agus 12 mhí ar a mhéad is ceadmhach a bheith sa seal staidéir a dhéanfaidh tú thar lear.

Féadfaidh tú níos mó ná tréimhse amháin a chaitheamh ar an gcoigríoch faoi choimirce Erasmus+, mar mhac léinn nó mar oiliúnaí, ach ní ceadmhach dul thar 12 mhí thar lear (tréimhsí staidéir ar an gcoigríoch san áireamh) laistigh de sheal staidéir amháin.

Is ionann ''seal staidéir'' agus leibhéal an staidéir faoi mar a shainmhínítear sin sa Chreat Eorpach um Cháilíochtaí (EQF):

  • An chéad seal (Baitsiléir nó a chomhionann) EQF – 5/6
  • An dara seal (Máistreacht nó a comhionann) EQF 7
  • An treas seal (Dochtúireacht nó a comhionann) EQF 8

I gcás cúrsaí ''aon-seala'' ar nós an leighis nó na hailtireachta, féadfaidh tú dul thar lear ar chlár Erasmus+ ar feadh tréimhse nach faide ná 24 mhí.

Coinníollacha

Más mian leat dul i mbun staidéir thar lear le Erasmus+, ní mór duit a bheith cláraithe in institiúid ardoideachais agus cláraithe ar chlár léinn ar céim aitheanta nó cáilíochta tríú leibhéil is ceann scríbe di. Mic léinn atá sa chéad seal, ní mór dóibh an dara bliain dá gcúrsa léinn a bheith ar siúl acu.

Ní mór go mbeadh an staidéar atá ar siúl agat thar lear ábhartha do do chuid riachtanas féin i dtaca leis an bhfoghlaim a théann le do chéim agus le d'fhorbairt phearsanta, agus go mbeadh sé ina chuid den chlár léinn atá á dhéanamh agat.

Ní mór go mbeadh comhaontú idirinstitiúideach ag d'institiúid sa bhaile leis an institiúid thar lear ionas gur féidir leat dul i mbun staidéir ann le Erasmus+.

Ní mór go mbeadh Cairt Ardoideachais Erasmus ag an dá institiúid (más i dTíortha Cláir atá siad). Glacann institiúidí as Tíortha Comhpháirtíochta le prionsabail na Cairte nuair a shíníonn siad na comhaontuithe idirinstitiúideacha.

An t-aitheantas acadúil

Sula gcuirfear tús leis an tréimhse staidéir thar lear:

  1. Ní mór duit féin, don institiúid as ar tháinig tú agus di siúd ar a mbeidh tú ag freastal, Comhaontú Foghlama don Chlár Léinn a shíniú chun a chinntiú go réiteofar go héifeachtach agus go trédhearcach an tréimhse thar lear, agus go n-aontófar cé mar a thabharfar aitheantas do na gníomhaíochtaí sin a chuirfear i gcrích go rathúil agus tú thar lear. Leagtar amach sa doiciméad sin cearta agus dualgais na bpáirtithe éagsúla.
  2. Cuirfear chugat Cairt Erasmus+ don Mhac Léinn, ina mínítear do chuid ceart agus dualgas i dtaca le do thréimhse staidéir thar lear.

Nuair a bheidh críoch leis an tréimhse staidéir thar lear:

  1. Ní mór don institiúid ina raibh tú thar lear tras-scríbhinn a thabhairt duit féin agus don institiúid ónar tháinig tú de na taifid lena ndearbhaítear gur críochnaíodh an clár a comhaontaíodh agus lena ndearbhaítear na torthaí a fuarthas.

  2. Ní mór do d'institiúid féin aitheantas a thabhairt do na creidmheasa (agus leas a bhaint as creidiúintí ECTS nó a chomhionann de chóras) faoi mar a comhaontaíodh sa Chomhaontú Foghlama sula ndeachaigh tú thar lear agus iad a áireamh le haghaidh do chéime, gan a thuilleadh riachtanas.

  3. Más i dtír de chuid an Chláir atá an institiúid ardoideachais agat féin, is ceart an tréimhse a chaith tú thar lear a thaifeadadh freisin i bhForlíonadh na nDioplómaí.

Tuilleadh eolais anseo faoi na Treoirlínte maidir leis an gComhaontú Foghlama don Chlár Léinn a úsáid.

Tacaíocht airgeadais

Féadfaidh tú deontas Erasmus+ a fháil mar chuid de do chostais chothabhála agus taistil. D'fhéadfadh difear a bheith ann de réir na ndifear atá sa chostas maireachtála i do thír féin agus sa tír ar a mbeidh do thriall, nó faoi réir líon na mac léinn a bheidh istigh ar dheontas, de réir an achair atá idir an dá thír, nó de réir a mbeidh de dheontais eile ar fáil.

Más ag gluaiseacht atá tú idir tíortha atá páirteach sa Chlár, seiceáil i dtaobh na rátaí is infheidhme leis an nGníomhaireacht Náisiúnta agat féin agus leis an institiúid ardoideachais atá do do sheoladh thar lear. Tá tacaíocht bhreise ar fáil freisin do mhic léinn a bheidh ar thréimhse oiliúna, do mhic léinn atá faoi mhíbhuntáiste oideachasúil ó thaobh cúlra de, nó do mhic léinn as na tíortha nó na réigiúin sin is forimeallaí de chuid an Chláir.

Tá eolas le fáil maidir le leibhéal na ndeontas agus leis na rátaí socraithe a bhaineann le tréimhsí a chaitear thar lear idir tíortha de chuid an Chláir agus tíortha Comhpháirtíochta i dTreoirleabhar Erasmus+.

Is cuma cé acu a gheobhaidh tú deontas Erasmus+ nó nach bhfaighidh, beidh ort comhaontú deontais a shíniú ina sonrófar fad na tréimhse ar an gcoigríoch, suim an deontais maille le cearta agus dualgais eile a bhaineann le hábhar.  

Más i gceann de na Tíortha Cláir a bheidh tú lonnaithe, is í an institiúid ónar seoladh thar lear thú a shíneoidh an comhaontú deontais duit agus a bheidh freagrach as gach íocaíocht a dhéanfar leat.

Más ag gluaiseacht idir tíortha atá páirteach sa Chlár agus tíortha Comhpháirtíochta atá tú, is í an institiúid atá lonnaithe sa tír Chláir a shíneoidh an comhaontú deontais. Is iad an institiúid ónar seoladh thú agus an institiúid chuig ar seoladh thú a chinnfidh cé acu díobh a dhéanfaidh íocaíochtaí an deontais leat.

Mar mhac léinn Erasmus+, beidh díolúine agat ar tháillí a ghearrfar as teagasc, clárú, scrúduithe, agus ar gach costas a bhainfidh le rochtain ar shaotharlanna nó leabharlanna na hinstitiúide ina mbeidh tú. D'fhéadfadh sé go mbeadh táille bheag le híoc agat as cúrsaí árachais nó as ballraíocht in aontas mac léinn.

D'fhéadfadh sé go mbeadh deontais le cois le fáil agat ó d'institiúid féin, ó do rialtas féin nó as foinsí nach iad sin. Féach an Treoir don Mhaoiniú Eorpachna Tairseacha Staidéir.

D'fhéadfadh sé go mbeifeá i dteideal iarratas a dhéanamh ar scoláireacht le clár Máistreachta Comhpháirteach a dhéanamh, nó Iasacht Mháistreachta le haghaidh céim Mháistreachta suas le dhá bhliain.

Iarratas a dhéanamh

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh trí oifig idirnáisiúnta nó Erasmus+ na hinstitiúide agat féin.

Is ceart gur ar bhealach cóir agus trédhearcach a roghnódh d'institiúid ardoideachais thú.

Socruithe maidir le mic léinn atá faoi bhac coirp nó meabhrach nó a bhfuil fadhb shláinte acu.

Féadfaidh mic léinn atá faoi bhac coirp nó meabhrach nó a bhfuil fadhb shláinte acu iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú breise a luaithe a roghnófar iad le dul thar lear.

Tuilleadh eolais

Bí cinnte go bhfuil agat eolas ar do chearta agus tú i mbun staidéir nó ar thréimhse oiliúna thar lear.

Mic léinn a bhfuil ceisteanna fós acu i dtaobh páirt a ghlacadh in Erasmus+, ba cheart dóibh féachaint ar na ceisteanna coitianta sula dté siad i dteagmháil lena n-institiúid ardoideachais, leis na Gníomhaireachtaí Náisiúnta do Thíortha atá páirteach sa Chlár, nó leis na hOifigí Náisiúnta do Thíortha Comhpháirtíochta (nuair is ann dá leithéidí).

Is iontach an fóram ag mic léinn agus ag alumni Erasmus+ Cumann Alumni agus Mac Léinn Erasmus+ (ESSA) don líonrú, don fhorbairt ghairmiúil, agus don mhalairt idirchultúrtha.

Féadfaidh mic léinn Dochtúireachta maoiniú de chuid an Aontais Eorpaigh a fháil ó Ghníomhaíochtaí Marie Skłodowska-Curie chun tréimhsí taighde a thabhairt thar lear.