Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Štúdium v zahraničí

Program Erasmus+ pomáha organizovať výmeny študentov a doktorandov.

Tie sa uskutočňujú:

 • v krajinách, ktoré sú plne súčasťou programu Erasmus+,
 • v krajinách pridružených k programu Erasmus+.

Prečo študovať v zahraničí

 • zlepšíte si svoje komunikačné, jazykové a medzikultúrne zručnosti,
 • získate mäkké zručnosti, ktoré si zamestnávatelia vysoko cenia,
 • štúdium môžete skombinovať so stážou v zahraničí, a tak získať pracovné skúsenosti.

O čo ide

Jednotlivci z Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Severného Macedónska, Srbska alebo Turecka sa môžu zapojiť do väčšiny príležitostí, keďže tieto tretie krajiny sú pridružené k programu Erasmus+.

Jednotlivci z iných krajín mimo EÚ sa môžu zapojiť do určitých príležitostí, napríklad spoločných magisterských študijných programov Erasmus Mundus, výmen študentov a zamestnancov s medzinárodným rozmerom (ak sa na nich zúčastňuje tvoja univerzita) a programov mládežníckych výmen.

Keďže oprávnenosť na účasť sa v rámci jednotlivých príležitostí líši, odporúčame ti zistiť si informácie na stránkach venovaných príležitostiam.

Program Erasmus+ je aktívny v dvoch typoch krajín.

Členské štáty EÚ a tretie krajiny pridružené k programu

Môžu sa v plnej miere zúčastňovať na všetkých akciách programu Erasmus+. Patria medzi ne všetky krajiny EÚ, členovia Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), kandidátske krajiny EÚ a ďalšie krajiny. Predtým sa nazývali krajiny zapojené do programu.

Tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu

Tie sa môžu zúčastňovať na niektorých akciách programu Erasmus+. Týchto krajín je mnoho a rozprestierajú sa po celom svete. Predtým sa nazývali partnerské krajiny.

Pozri úplný zoznam oprávnených krajín

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Ako sa prihlásiť

Neexistuje žiadny centrálny formulár žiadosti o štúdium v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Ak sa chcete prihlásiť, môžete sa obrátiť na medzinárodnú kanceláriu programu Erasmus+ alebo kanceláriu Erasmus+ na vašej univerzite alebo inštitúcii vysokoškolského vzdelávania.

Vaša vysielajúca inštitúcia vysokoškolského vzdelávania je povinná vyberať uchádzačov spravodlivým a transparentným spôsobom.

Kto sa môže prihlásiť

 • študenti na krátkeho cyklu, bakalárskeho a magisterského štúdia,
 • doktorandi,

ktorí sú

 • zaregistrovaní v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania, ktorá sa zúčastňuje na programe Erasmus+ (zoznam týchto inštitúcií)
 • zapísaní na štúdium, ktoré sa končí získaním uznávaného titulu alebo kvalifikácie terciárneho stupňa.

Váš študijný pobyt v zahraničí musí byť

 • relevantný pre vaše potreby v oblasti vzdelávania a osobného rozvoja,
 • súčasťou vášho študijného programu.

Trvanie

 • dlhodobá mobilita: minimálne dva mesiace a maximálne 12 mesiacov v zahraničí (vrátane zmiešanej mobility s virtuálnou zložkou),
 • krátkodobá mobilita: päť až 30 dní v zahraničí (musí ísť o zmiešanú mobilitu),
 • maximálne celkové trvanie: 12 mesiacov v rámci jedného študijného cyklu. V rámci tohto limitu je možné uskutočniť viac ako jednu študijnú výmenu.

Upozorňujeme, že krátkodobú mobilitu bez virtuálnej zložky môžu absolvovať len doktorandi.

V prípade jednocyklového vzdelávania (napr. medicína alebo architektúra) môžete v rámci programu Erasmus+ stráviť v zahraničí až 24 mesiacov.

„Cyklus“ znamená úroveň štúdia vymedzenú v európskom kvalifikačnom rámci (EKR):

Náklady a finančná podpora

Dohody o grante podpisuje vaša vysielajúca alebo hostiteľská inštitúcia. Tieto inštitúcie žiadajú o financovanie v mene svojich študentov.

Ak dostanete grant, podpíšete s nimi dohodu o grante pre účastníka.

Táto suma predstavuje príspevok na vaše cestovné a životné náklady.

Výška grantu závisí od mnohých rôznych podmienok vrátane

 • rozdielov v životných nákladoch medzi vašou krajinou a cieľovou krajinou,
 • počtu študentov žiadajúcich o grant,
 • vzdialenosti medzi krajinami a dostupnosťou iných grantov.

Ako študent Erasmus+ ste oslobodený/-á od poplatkov za štúdium, registráciu, skúšky, ako aj od poplatkov za prístup do laboratórií a knižníc v hostiteľskej inštitúcii. Je však možné, že budete musieť zaplatiť drobné poplatky za poistenie alebo členstvo v študentskej organizácii.

Ďalšia podpora

K dispozícii je aj osobitná podpora pre študentov, ktorí odchádzajú na stáž, študentov s nedostatkom príležitostí alebo študentov z najvzdialenejších regiónov.

Okrem toho môžete mať nárok aj na granty od svojej inštitúcie, vlády alebo z iných zdrojov. 

Viac informácií nájdete na stránkach European Funding Guide (Európsky sprievodca financovaním) alebo Study Portals (Študijné portály).

Študenti so zdravotným alebo mentálnym postihnutím alebo so zdravotnými problémami

U koordinátora programu Erasmus+ vo vašej vysielajúcej inštitúcii sa dozviete, či máte nárok požiadať o dodatočné financovanie.

Informácie o podpore začleňovania

Jazykové vzdelávanie

Vďaka online jazykovej podpore v rámci programu Erasmus+ sa môžete rýchlejšie naučiť jazyk, ktorý budete používať pri štúdiu.

Uznanie štúdia

Pred študijným pobytom v zahraničí podpíšete so svojou vysielajúcou a hostiteľskou inštitúciou zmluvu o štúdiu. 

Cieľom tejto zmluvy je

 • stanoviť, ako sa uzná vaše štúdium v zahraničí,
 • zabezpečiť, aby prípravy boli jasné pre všetky strany,
 • stanoviť práva a povinnosti jednotlivých strán.

Dostanete aj chartu študenta programu Erasmus+, v ktorej sú vysvetlené vaše práva a povinnosti.

Po skončení študijného pobytu v zahraničí

 • hostiteľská inštitúcia musí vám a vašej vysielajúcej inštitúcii poskytnúť výpis výsledkov štúdia, ktorý potvrdzuje absolvovanie schváleného programu a dosiahnuté výsledky,
 • vaša vysielajúca inštitúcia musí uznať kredity (pomocou kreditov ECTS alebo ekvivalentného systému) a započítať ich do vašich výsledkov bez akýchkoľvek ďalších požiadaviek,
 • vaše obdobie mobility by sa v závislosti od miesta sídla vašej inštitúcie malo zaznamenať v dodatku k diplomu.

Požiadavky na zúčastnené inštitúcie vysokoškolského vzdelávania

Vysielajúca a hostiteľská inštitúcia musia mať uzavretú medziinštitucionálnu dohodu.

Obe inštitúcie musia byť aj držiteľmi Charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ak sa nachádzajú v členských štátoch EÚ alebo v tretích krajinách pridružených k programu Erasmus+). Inštitúcie z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu Erasmus+ sa pri podpisovaní medziinštitucionálnych dohôd zaväzujú dodržiavať zásady charty.