Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Štúdium v zahraničí

Program Erasmus+ pomáha organizovať výmeny študentov a doktorandov medzi krajinami účastniacimi sa programu Erasmus+ a partnerskými krajinami.

Vďaka štúdiu v zahraničí v rámci programu Erasmus+ si môžete zlepšiť svoje komunikačné, jazykové a medzikultúrne zručnosti a získať sociálne zručnosti, ktoré si zamestnávatelia vysoko cenia. Prečítajte si viac o prínosoch zahraničných výmen.

Obdobie, ktoré ste strávili štúdiom v zahraničí, môžete skombinovať so stážou, aby ste získali pracovnú skúsenosť, ktorá je pri hľadaní miesta na pracovnom trhu ešte dôležitejšia.

Príležitosti študovať v zahraničí majú študenti na bakalárskej a magisterskej úrovni a doktorandi. Študenti, ktorí absolvujú celé magisterské štúdium v zahraničí (v dĺžke do dvoch rokov) môžu využiť pôžičku na magisterské štúdium v rámci programu Erasmus+ so zárukou EÚ.

V prípade, že sa vaša mobilita týka krajín účastniacich sa programu, prístup k online jazykovej podpore Erasmus+ vám pomôže naučiť sa jazyk, ktorý budete používať pri štúdiu v zahraničí.

Zdravotne (fyzicky alebo mentálne) znevýhodnení študenti, ktorí boli vybraní na štúdium v zahraničí, môžu požiadať o dodatočné finančné prostriedky.

Dĺžka štúdia

Študijný pobyt v zahraničí trvá minimálne 3 mesiace (alebo 1 akademický semester alebo trimester) a maximálne 12 mesiacov.

Výmenný pobyt v zahraničí v rámci programu Erasmus+ môžete ako študent alebo stážista využiť viackrát. Celkový čas strávený v zahraničí (vrátane období štúdia v zahraničí) však nesmie presiahnuť 12 mesiacov v rámci jedného študijného cyklu.

„Cyklus“ znamená úroveň štúdia vymedzenú v európskom kvalifikačnom rámci (EKR):

  • prvý cyklus (bakalársky alebo rovnocenný) – 5/6,
  • druhý cyklus (magisterský alebo rovnocenný) 7 ,
  • tretí cyklus (doktorandský alebo rovnocenný) 8 .

V prípade jednocyklového vzdelávania (napr. medicína alebo architektúra) môžete v rámci programu Erasmus+ stráviť v zahraničí až 24 mesiacov.

Podmienky

Aby ste mohli študovať v zahraničí v rámci programu Erasmus+, musíte byť zaregistrovaný(-á) v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania a zapísaný(-á) na štúdium, ktoré sa končí získaním uznaného titulu alebo uznanej kvalifikácie terciárneho stupňa. Ak ste študentom prvého cyklu, musíte byť aspoň v druhom ročníku.

Obdobie štúdia v zahraničí musí byť relevantné z hľadiska vášho študijného odboru a osobnostného rozvoja a musí byť súčasťou vášho študijného programu.

Vaša domáca a hostiteľská inštitúcia musia mať uzavretú medziinštitucionálnu dohodu, aby ste mohli študovať v rámci programu Erasmus+.

Obe inštitúcie musia byť signatármi Charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ak ide o krajiny účastniace sa programu). Inštitúcie z partnerských krajín sa pri podpisovaní medziinštitucionálnych dohôd zaväzujú dodržiavať zásady charty.

Uznávanie akademického vzdelania

Pred začatím študijného pobytu v zahraničí:

  1. Vy, vaša vysielajúca a hostiteľská inštitúcia vysokoškolského vzdelávania musíte podpísať zmluvu o štúdiu, aby sa zabezpečila transparentná a efektívna príprava zahraničnej výmeny, a dohodnúť sa, ako sa budú úspešne ukončené činnosti uznávať. V tomto dokumente sa stanovujú práva a povinnosti jednotlivých strán.
  2. Dostanete chartu študenta Erasmus+ s vysvetlením vašich práv a povinností, pokiaľ ide o váš študijný pobyt v zahraničí.

Po ukončení študijného pobytu v zahraničí:

  1. Hostiteľská inštitúcia vysokoškolského vzdelávania musí vám a vašej vysielajúcej inštitúcii poskytnúť výpis výsledkov štúdia, ktorý potvrdzuje absolvovanie schváleného programu a dosiahnuté výsledky.

  2. Vaša inštitúcia vysokoškolského vzdelávania musí uznať kredity (pomocou kreditov ECTS alebo ekvivalentného systému), ako bolo pred pobytom dohodnuté v zmluve o štúdiu, a započítať ich do vašich výsledkov bez akýchkoľvek ďalších požiadaviek.

  3. Ak je vaša inštitúcia vysokoškolského vzdelávania v krajine účastniacej sa programu, vaše obdobie mobility by sa takisto malo zaznamenať v dodatku k diplomu.

Ďalšie informácie o usmerneniach o používaní zmluvy o štúdiu.

Finančná podpora

Môžete dostať grant Erasmus+ ako príspevok na pokrytie vašich cestovných a životných nákladov. Jeho výška sa môže líšiť v závislosti od rozdielov v životných nákladoch medzi vašou krajinou a cieľovou krajinou, počtu študentov, ktorí žiadajú o grant, vzdialenosti medzi krajinami a dostupnosti iných grantov.

Ak sa stáž uskutoční v rámci krajín účastniacich sa programu, požiadajte svoju národnú agentúru a vysielajúcu inštitúciu vysokoškolského vzdelávania o informácie o platných sadzbách. K dispozícii je aj osobitná podpora pre študentov, ktorí odchádzajú na stáž, študentov zo znevýhodneného prostredia alebo z najvzdialenejších krajín alebo regiónov účastniacich sa programu.

Výška grantov a pevné sadzby pre výmeny medzi krajinami účastniacimi sa programu a partnerskými krajinami sú uverejnené v sprievodcovi programom Erasmus+.

Bez ohľadu na to, či dostanete grant Erasmus+ v určitej alebo nulovej výške, podpíšete dohodu o grante, v ktorej sa uvedie dĺžka vášho pobytu, výška vášho grantu a vaše práva a povinnosti.  

Ak sa výmena uskutoční v rámci krajín účastniacich sa programu, vaša vysielajúca inštitúcia podpíše vašu dohodu o grante a bude zodpovedná za všetky príslušné platby.

Ak sa mobilita uskutoční v rámci krajiny účastniacej sa programu a partnerskej krajiny, dohodu o grante podpíše inštitúcia v krajine účastniacej sa programu. Vaša vysielajúca a hostiteľská inštitúcia rozhodnú, ktorá z nich bude uskutočňovať vaše platby.

Ako študent Erasmus+ budete oslobodený od poplatkov za štúdium, registráciu, skúšky, ako aj od poplatkov za prístup do laboratórií a knižníc v hostiteľskej inštitúcii. Je však možné, že budete musieť zaplatiť drobné poplatky za poistenie alebo členstvo v študentskej organizácii.

Môžete mať nárok na dodatočné granty od vašej inštitúcie, vlády alebo z iných zdrojov. Viac informácií nájdete na stránkach European Funding Guide (Európsky sprievodca financovaním) alebo na stránkach Study portals (Študijné portály).

Okrem toho môžete byť oprávnený požiadať o štipendium na spoločný magisterský študijný program, alebo o pôžičku na magisterské štúdium v dĺžke až do dvoch rokov so zárukou EÚ.

Ako podať žiadosť

Žiadosť môžete podať prostredníctvom oddelenia pre medzinárodne záležitosti alebo Erasmus+ vo vašej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania.

Výberový proces, ktorý používa vaša vysielajúca inštitúcia vysokoškolského vzdelávania, by mal byť spravodlivý a transparentný.

Opatrenia pre zdravotne (fyzicky alebo mentálne) znevýhodnených študentov

Zdravotne (fyzicky alebo mentálne) znevýhodnení študenti môžu požiadať o dodatočné finančné prostriedky po tom, čo boli vybraní na štúdium v zahraničí.

Ďalšie informácie

Uistite sa, že poznáte svoje práva, ktoré máte počas svojho štúdia alebo stáže v zahraničí.

Študenti, ktorí sa chcú dozvedieť viac o možnostiach účasti na programe Erasmus+, by si mali preštudovať najčastejšie otázky pred tým, ako sa skontaktujú so svojou inštitúciou, národnou agentúrou v prípade krajín účastniacich sa programu, prípadne národnou kanceláriou v prípade partnerských krajín.

Asociácia ESAA (Asociácia študentov a absolventov programu Erasmus+) ponúka súčasným a bývalým študentom dynamické fórum na vytváranie sietí, profesionálny rozvoj a medzikultúrnu výmenu.

Doktorandi môžu dostať podporu EÚ na výskum v zahraničí prostredníctvom akcií Marie Skłodowska-Curie.