Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Štúdium v zahraničí

Program Erasmus+ pomáha organizovať výmeny študentov a doktorandov medzi krajinami účastniacimi sa programu Erasmus+ a partnerskými krajinami.

Vďaka štúdiu v zahraničí v rámci programu Erasmus+ si môžete zlepšiť svoje komunikačné, jazykové a medzikultúrne zručnosti a získať sociálne zručnosti, ktoré si zamestnávatelia vysoko cenia. Prečítajte si viac o prínosoch zahraničných výmen.

Obdobie, ktoré ste strávili štúdiom v zahraničí, môžete skombinovať so stážou, aby ste získali pracovnú skúsenosť, ktorá je pri hľadaní miesta na pracovnom trhu ešte dôležitejšia.

Príležitosti študovať v zahraničí majú študenti na bakalárskej a magisterskej úrovni a doktorandi.

V prípade, že sa vaša mobilita týka krajín účastniacich sa programu, prístup k online jazykovej podpore Erasmus+ vám pomôže naučiť sa jazyk, ktorý budete používať pri štúdiu v zahraničí.

Zdravotne (fyzicky alebo mentálne) znevýhodnení študenti, ktorí boli vybraní na štúdium v zahraničí, môžu požiadať o dodatočné finančné prostriedky.

Dĺžka štúdia

Študijný pobyt v zahraničí trvá minimálne 2 mesiace (alebo 1 akademický semester alebo trimester) a maximálne 12 mesiacov.

Výmenný pobyt v zahraničí v rámci programu Erasmus+ môžete ako študent alebo stážista využiť viackrát. Celkový čas strávený v zahraničí (vrátane období štúdia v zahraničí) však nesmie presiahnuť 12 mesiacov v rámci jedného študijného cyklu.

„Cyklus“ znamená úroveň štúdia vymedzenú v európskom kvalifikačnom rámci (EKR):

 • prvý cyklus (bakalársky alebo rovnocenný) – 5/6,
 • druhý cyklus (magisterský alebo rovnocenný) 7 ,
 • tretí cyklus (doktorandský alebo rovnocenný) 8 .

V prípade jednocyklového vzdelávania (napr. medicína alebo architektúra) môžete v rámci programu Erasmus+ stráviť v zahraničí až 24 mesiacov.

Podmienky

Aby ste mohli študovať v zahraničí v rámci programu Erasmus+, musíte byť zaregistrovaný(-á) v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania a zapísaný(-á) na štúdium, ktoré sa končí získaním uznaného titulu alebo uznanej kvalifikácie terciárneho stupňa. Ak ste študentom prvého cyklu, musíte byť aspoň v druhom ročníku.

Obdobie štúdia v zahraničí musí byť relevantné z hľadiska vášho študijného odboru a osobnostného rozvoja a musí byť súčasťou vášho študijného programu.

Vaša domáca a hostiteľská inštitúcia musia mať uzavretú medziinštitucionálnu dohodu, aby ste mohli študovať v rámci programu Erasmus+.

Obe inštitúcie musia byť signatármi Charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ak ide o krajiny účastniace sa programu). Inštitúcie z partnerských krajín sa pri podpisovaní medziinštitucionálnych dohôd zaväzujú dodržiavať zásady charty.

Uznávanie akademického vzdelania

Pred začatím študijného pobytu v zahraničí:

 1. Vy, vaša vysielajúca a hostiteľská inštitúcia vysokoškolského vzdelávania musíte podpísať zmluvu o štúdiu, aby sa zabezpečila transparentná a efektívna príprava zahraničnej výmeny, a dohodnúť sa, ako sa budú úspešne ukončené činnosti uznávať. V tomto dokumente sa stanovujú práva a povinnosti jednotlivých strán.
 2. Dostanete chartu študenta Erasmus+ s vysvetlením vašich práv a povinností, pokiaľ ide o váš študijný pobyt v zahraničí.

Po ukončení študijného pobytu v zahraničí:

 1. Hostiteľská inštitúcia vysokoškolského vzdelávania musí vám a vašej vysielajúcej inštitúcii poskytnúť výpis výsledkov štúdia, ktorý potvrdzuje absolvovanie schváleného programu a dosiahnuté výsledky.

 2. Vaša inštitúcia vysokoškolského vzdelávania musí uznať kredity (pomocou kreditov ECTS alebo ekvivalentného systému), ako bolo pred pobytom dohodnuté v zmluve o štúdiu, a započítať ich do vašich výsledkov bez akýchkoľvek ďalších požiadaviek.

 3. Ak je vaša inštitúcia vysokoškolského vzdelávania v krajine účastniacej sa programu, vaše obdobie mobility by sa takisto malo zaznamenať v dodatku k diplomu.

Ďalšie informácie o usmerneniach o používaní zmluvy o štúdiu.

Finančná podpora

Môžete dostať grant Erasmus+ ako príspevok na pokrytie vašich cestovných a životných nákladov. Jeho výška sa môže líšiť v závislosti od rozdielov v životných nákladoch medzi vašou krajinou a cieľovou krajinou, počtu študentov, ktorí žiadajú o grant, vzdialenosti medzi krajinami a dostupnosti iných grantov.

Ak sa stáž uskutoční v rámci krajín účastniacich sa programu, požiadajte svoju národnú agentúru a vysielajúcu inštitúciu vysokoškolského vzdelávania o informácie o platných sadzbách. K dispozícii je aj osobitná podpora pre študentov, ktorí odchádzajú na stáž, študentov zo znevýhodneného prostredia alebo z najvzdialenejších krajín alebo regiónov účastniacich sa programu.

Výška grantov a pevné sadzby pre výmeny medzi krajinami účastniacimi sa programu a partnerskými krajinami sú uverejnené v sprievodcovi programom Erasmus+.

Bez ohľadu na to, či dostanete grant Erasmus+ v určitej alebo nulovej výške, podpíšete dohodu o grante, v ktorej sa uvedie dĺžka vášho pobytu, výška vášho grantu a vaše práva a povinnosti.  

Ak sa výmena uskutoční v rámci krajín účastniacich sa programu, vaša vysielajúca inštitúcia podpíše vašu dohodu o grante a bude zodpovedná za všetky príslušné platby.

Ak sa mobilita uskutoční v rámci krajiny účastniacej sa programu a partnerskej krajiny, dohodu o grante podpíše inštitúcia v krajine účastniacej sa programu. Vaša vysielajúca a hostiteľská inštitúcia rozhodnú, ktorá z nich bude uskutočňovať vaše platby.

Ako študent Erasmus+ budete oslobodený od poplatkov za štúdium, registráciu, skúšky, ako aj od poplatkov za prístup do laboratórií a knižníc v hostiteľskej inštitúcii. Je však možné, že budete musieť zaplatiť drobné poplatky za poistenie alebo členstvo v študentskej organizácii.

Môžete mať nárok na dodatočné granty od vašej inštitúcie, vlády alebo z iných zdrojov. Viac informácií nájdete na stránkach European Funding Guide (Európsky sprievodca financovaním) alebo na stránkach Study portals (Študijné portály).

Okrem toho môžete byť oprávnený požiadať o štipendium na spoločný magisterský študijný program, alebo o pôžičku na magisterské štúdium v dĺžke až do dvoch rokov so zárukou EÚ.

Ako podať žiadosť

Žiadosť môžete podať prostredníctvom oddelenia pre medzinárodne záležitosti alebo Erasmus+ vo vašej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania.

Výberový proces, ktorý používa vaša vysielajúca inštitúcia vysokoškolského vzdelávania, by mal byť spravodlivý a transparentný.

Opatrenia pre zdravotne (fyzicky alebo mentálne) znevýhodnených študentov

Zdravotne (fyzicky alebo mentálne) znevýhodnení študenti môžu požiadať o dodatočné finančné prostriedky po tom, čo boli vybraní na štúdium v zahraničí.

Ďalšie informácie

Uistite sa, že poznáte svoje práva, ktoré máte počas svojho štúdia alebo stáže v zahraničí.

Študenti, ktorí sa chcú dozvedieť viac o možnostiach účasti na programe Erasmus+, by si mali preštudovať najčastejšie otázky pred tým, ako sa skontaktujú so svojou inštitúciou, národnou agentúrou v prípade krajín účastniacich sa programu, prípadne národnou kanceláriou v prípade partnerských krajín.

Asociácia ESAA (Asociácia študentov a absolventov programu Erasmus+) ponúka súčasným a bývalým študentom dynamické fórum na vytváranie sietí, profesionálny rozvoj a medzikultúrnu výmenu.

Doktorandi môžu dostať podporu EÚ na výskum v zahraničí prostredníctvom akcií Marie Skłodowska-Curie.

Quick explainer

Jednotlivci z Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Severného Macedónska, Srbska alebo Turecka sa môžu zapojiť do väčšiny príležitostí, keďže tieto tretie krajiny sú pridružené k programu Erasmus+.

Jednotlivci z iných krajín mimo EÚ sa môžu zapojiť do určitých príležitostí, napríklad spoločných magisterských študijných programov Erasmus Mundus, výmen študentov a zamestnancov s medzinárodným rozmerom (ak sa na nich zúčastňuje tvoja univerzita) a programov mládežníckych výmen.

Keďže oprávnenosť na účasť sa v rámci jednotlivých príležitostí líši, odporúčame ti zistiť si informácie na stránkach venovaných príležitostiam.

Program Erasmus+ je aktívny v dvoch typoch krajín.

Členské štáty EÚ a tretie krajiny pridružené k programu

Môžu sa v plnej miere zúčastňovať na všetkých akciách programu Erasmus+. Patria medzi ne všetky krajiny EÚ, členovia Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), kandidátske krajiny EÚ a ďalšie krajiny. Predtým sa nazývali krajiny zapojené do programu.

Tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu

Tie sa môžu zúčastňovať na niektorých akciách programu Erasmus+. Týchto krajín je mnoho a rozprestierajú sa po celom svete. Predtým sa nazývali partnerské krajiny.

Pozri úplný zoznam oprávnených krajín

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Duration

Your long-term study period abroad can last a minimum of 2 months (or 1 academic term or trimester) and a maximum of 12 months. Students can also do a blended mobility, combining a virtual period with a physical short or long-term mobility. The short-term physical presence abroad as part of blended mobility lasts a minimum of 5 days and a maximum of 30 days.

You can benefit of an exchange abroad with Erasmus+ multiple times, either as a student or as a trainee, but your total time abroad (study abroad periods included) may not exceed 12 months within one cycle of study.

"Cycle" refers to the level of study as defined by the European Qualifications Framework (EQF):

 • First cycle (Bachelor or equivalent) EQF – 5/6
 • Second cycle (Master or equivalent) EQF 7
 • Third cycle (Doctoral or equivalent) EQF 8

For "one-cycle" courses such as medicine or architecture, you can go abroad with Erasmus+ for as long as 24 months.

Conditions

To study abroad with Erasmus+, you must be registered in a higher education institution and enrolled in studies leading to a recognised degree or tertiary-level qualification. For students in the first cycle, you need to be at least in the second year of your studies.

Your period of study abroad must be relevant for your degree-related learning and personal development needs, and be part of the study programme that you are following.

Your home institution and the receiving institution must have an inter-institutional agreement between them for you to study there with Erasmus+.

Both institutions must also hold the Erasmus Charter for Higher Education (if they are in Programme countries). Institutions from Partner countries commit to the principles of the Charter when signing the inter-institutional agreements.

Academic recognition

Before the study abroad period:

 1. You, your sending and receiving higher education institutions must sign a Learning Agreement for Studies to ensure a transparent and efficient preparation of the exchange abroad, as well as to agree on how activities successfully completed abroad will be recognised. This document sets out rights and responsibilities of the various parties
 2. You will receive the Erasmus+ Student Charter, explaining your rights and obligations with respect to your period of study abroad

After the study abroad period:

 1. The receiving higher education institution must provide you and your sending institution with a transcript of records confirming that the agreed programme has been completed and acknowledge the results

 2. Your higher education institution must recognise the credits (using ECTS credits or an equivalent system) as agreed in the Learning Agreement before the mobility and count them towards your degree, without any further requirements

 3. If your higher education institution is in a Programme country, your mobility period should also be recorded in the Diploma Supplement

Follow the link to read more on the Guidelines on how to use the Learning Agreement for Studies.

Financial support

You may receive an Erasmus+ grant as a contribution to your travel and subsistence costs. This may vary according to differences in living costs between your country and the destination country, the number of students applying for a grant, the distance between countries and the availability of other grants.

If you are moving between Programme countries, check with your National Agency and your sending higher education institution for applicable rates. There is also extra support for students going on a traineeship, students from disadvantaged backgrounds or from outermost Programme countries or regions.

Grant levels and fixed rates for exchanges between Programme and Partner countries are published in the Erasmus+ Programme Guide.

Students in receipt of an Erasmus+ grant or an Erasmus+-zero-grant will sign a grant agreement specifying the duration of the mobility, the amount of the grant and other rights and obligations.  

If you are mobile within Programme countries, your sending institution will sign your grant agreement and it will be responsible for making all payments.

If you are moving between Programme and Partner countries, the Programme country institution will sign the grant agreement. Your sending and receiving institutions will decide which one will make your payments.

As an Erasmus+ student, you are exempted from fees for tuition, registration, examinations, and charges for access to laboratories or libraries at the receiving institution. Small fees for insurance or student union membership may still apply.

You may be eligible for additional grants from your institution, government or other sources. Check the European Funding Guide or the Study Portals.

You may also be eligible to apply for a scholarship for a Joint Master programme, or an EU-guaranteed student loan. These loans are made available by financial intermediaries participating in the European Investment Fund-run Skills & Education Guarantee Pilot.

How to apply

You can apply through the international or Erasmus+ office of your higher education institution.

You should be selected by your sending higher education institution in a fair and transparent way.

Arrangements for students with physical, mental or health-related conditions

Students with physical, mental or health-related conditions may apply for additional funding after they have been selected for a mobility period.

Find out more