Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Stáže pro studenty

Přehled

Program Erasmus+ podporuje zahraniční stáže (umístění na pracovišti, odborné stáže apod.) pro studenty vysokoškolského studia z programových zemí. Týká se studentů bakalářského a magisterského studia i doktorandů. Těchto příležitostí mohou rovněž využít čerství absolventi.

Díky stáži v zahraničí v rámci Erasmu+ budete umět lépe komunikovat, rozšíříte si jazykové a mezikulturní dovednosti a získáte také potřebné sociální dovednosti – a právě ty vysoce oceňují zaměstnavatelé. Zároveň si rozvinete podnikatelské myšlení. Další informace o přínosu výměnných studijních pobytů v zahraničí

Kromě toho můžete svou stáž v rámci programu Erasmus+ zkombinovat se studiem v zahraničí.

Díky online jazykové podpoře programu Erasmus+ se rychleji naučíte jazyk, který budete během stáže v zahraničí potřebovat.

Doba trvání

Stáže v zahraničí mohou trvat 2 měsíce až maximálně 12 měsíců.

Stáže v rámci programu Erasmus+ se můžete zúčastnit vícekrát, a to buď jako student, nebo jako stážista. Váš pobyt v zahraničí (včetně období studia v zahraničí) však nesmí v rámci jednoho cyklu studia překročit 12 měsíců.

„Cyklem“ se rozumí úroveň studia podle definice evropského rámce kvalifikací (EQF):

  1. první cyklus (bakalářské nebo rovnocenné studium) EQF 5/6
  2. druhý cyklus (magisterské nebo rovnocenné studium) EQF 7
  3. třetí cyklus (doktorské nebo rovnocenné studium) EQF 8

U integrovaných studijních programů (které netvoří několik cyklů), jako je například medicína nebo architektura, můžete v zahraničí v rámci programu Erasmus+ pobývat až 24 měsíců.

O zahraniční stáž v rámci tohoto programu se můžete ucházet rovněž jako čerstvý absolvent. V takovém případě musí stáž proběhnout v prvním roce po dokončení školy. Přihlášku musíte nicméně poslat ještě v době, kdy na vysoké škole studujete.

Podmínky

Těchto příležitostí mohou využít studenti, kteří jsou ke studiu zapsáni na vysokoškolské instituci, která je držitelem Listiny programu Erasmus+ pro vysokoškolské vzdělávání.

Vaše stáž v zahraničí se musí vztahovat ke studiu, které má vést k získání akademického titulu, a k potřebám vašeho osobního rozvoje a musí být pokud možno součástí studijního programu, který vykonáváte.

Stáž můžete absolvovat v kterékoli organizaci se sídlem v zemi účastnící se programu Erasmus+ (s výjimkou orgánů, institucí a agentur EU).

Uznávání

Před nástupem na stáž:

  1. musíte vy, vysokoškolská instituce, která vás vysílá, a ta, která vás přijímá, podepsat studijní smlouvu – stáž, aby byla zajištěna transparentní a efektivní příprava výměnného pobytu. V tomto dokumentu jsou uvedena práva a povinnosti jednotlivých stran, podrobný program stáže a informace o pojištění a způsobu, jak vám bude doba stáže uznána.
  2. Obdržíte také Erasmus+ chartu studenta, která uvádí, jaké budete mít během stáže v zahraničí práva a povinnosti.

Po absolvování stáže:

  1. Přijímající organizace, popř. podnik by měla vám a vaší vysokoškolské instituci zaslat osvědčení o absolvování stáže, a to zpravidla během 5 týdnů po jejím úspěšném dokončení.
  2. Vaše vysokoškolská instituce má povinnost vám stáž v zahraničí uznat tak, jak stanoví závazek uvedený ve studijní smlouvě, tedy bez dalších požadavků.
  3. Pokud se vaše vysokoškolská instituce nachází v programové zemi, měly by být informace uvedené v osvědčení o absolvování stáže rovněž figurovat v dodatku k diplomu. Nebude tomu tak v případě, že jste čerstvý absolvent. V tomto případě se doporučuje uvést absolvovanou stáž do certifikátu Europass mobility.

Finanční podpora

Máte možnost obdržet grant EU z programu Erasmus+, který je příspěvkem k pokrytí nákladů na cestovní, životní a další náklady během stáže v zahraničí. Jeho výše se může lišit v závislosti na rozdílech v životních nákladech mezi vaší a hostitelskou zemí, na počtu studentů, kteří o grant žádají, vzdálenosti mezi danými zeměmi a dostupnosti jiných grantů.

Pokud se z jedné země účastnící se programu přesouváte do jiné takové země, obraťte se na vaši národní agenturu a vaši vysílající vysokoškolskou instituci, které vám podají informace o příslušných částkách. Rovněž existuje zvláštní podpora pro studenty ze znevýhodněného prostředí či z nejvzdálenějších zemí programu nebo nejvzdálenějších regionů zemí programu.

Výše stipendií a pevných sazeb pro výměnu mezi zeměmi programu a partnerskými zeměmi se zveřejňují v Příručce k programu Erasmus+.

Bez ohledu na to, zda získáte grant Erasmus+ nebo se programu účastníte s nulovým grantem, podepíšete grantovou dohodu, v níž bude uvedena doba trvání mobility, výše grantu a další práva a povinnosti.  

Pokud na stáž vyjedete do jiné programové země, vysílající instituce podepíše vaši grantovou dohodu a bude odpovědná za veškeré platby.

Pokud se přesouváte mezi zemí programu a partnerskou zemí, podepíše grantovou dohodu instituce ze země programu. Vysílající a přijímající instituce se poté dohodnou, která z nich bude provádět vyplácení částek.

Je také možné, že máte nárok na další granty od vaší instituce, státu nebo jiných zdrojů. Další informace najdete v Příručce evropského financování.

Jak se přihlásit

Přihlásit k účasti se můžete prostřednictvím mezinárodní oddělení vaší instituce vysokoškolského vzdělávání nebo jejího specializovaného pracoviště pro program Erasmus+.

Uchazeče si vybírá vaše vysílající vysokoškolská instituce na základě spravedlivých a transparentních kritérií.

Další informace

Pečlivě si zjistěte, jaká máte práva při studiu nebo stáži v zahraničí.

Stáže nabízené v rámci programu Erasmus+ vám pomůže najít portál Erasmus Intern, který zřídila studentská síť Erasmus Student Network.

Další informace o mobilitě v rámci programu Erasmus+ naleznete také v sekci časté otázky. Obrátit se můžete také na příslušnou národní agenturu v zemích programu Erasmus+.

Studentům a absolventům programu Erasmus+ nabízí sdružení ESAA dynamické fórum pro profesní rozvoj, mezikulturní výměnu a networking.