Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studia za granicą

Erasmus+ pomaga w organizacji wymian dla studentów i doktorantów z krajów uczestniczących w programie Erasmus+ i krajów partnerskich.

Dzięki zagranicznym studiom w ramach programu Erasmus+ można poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, językowe i międzykulturowe, jak również zdobyć bardzo cenione przez pracodawców soft skills (komunikatywność, asertywność, kreatywność, odporność na stres, kompetencje przywódcze, umiejętność zarówno współpracy z innymi ludźmi, jak i pracy samodzielnej oraz zarządzanie czasem). Jakie korzyści przynoszą wymiany zagraniczne

Okres studiów za granicą można połączyć ze stażem, który pozwoli zdobyć doświadczenie zawodowe będące później dużym atutem przy poszukiwaniu pracy.

W wymianach zagranicznych mogą uczestniczyć studenci na poziomie licencjatu i magisterium oraz doktoranci.

W nauce języka potrzebnego, aby studiować w jednym z krajów uczestniczących w programie, pomoże studentom system wsparcia językowego online udostępniony w ramach programu Erasmus+.

Studenci dotknięci niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną bądź chorobą mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie po tym, jak zostaną wyselekcjonowani do udziału w programie.

Czas trwania

Okres studiów za granicą może trwać co najmniej 2 miesiące (lub 1 trymestr akademicki) i maksymalnie 12 miesięcy.

W ramach programu Erasmus+ można wziąć udział w kilku wymianach, zarówno w charakterze studenta, jak i stażysty. Jednak łączny okres pobytu za granicą (obejmujący okresy studiów za granicą) nie może przekroczyć 12 miesięcy w jednym cyklu studiów.

„Cykl” oznacza poziom studiów określony w europejskich ramach kwalifikacji:

 • cykl pierwszy (licencjat lub równoważny): poziom 5/6 europejskich ram kwalifikacji
 • cykl drugi (magisterium lub równoważny): poziom 7 europejskich ram kwalifikacji
 • cykl trzeci (doktorat lub równoważny): poziom 8 europejskich ram kwalifikacji

W przypadku studiów składających się z jednego cyklu, takich jak medycyna czy architektura, można wyjechać na wymianę Erasmus+ na maksymalnie 24 miesiące.

Warunki

Aby wyjechać za granicę w ramach programu Erasmus+, trzeba być zarejestrowanym w instytucji szkolnictwa wyższego i zapisanym na studia, które kończą się uzyskaniem stopnia naukowego lub zdobyciem wykształcenia wyższego. Studenci pierwszego cyklu muszą być studentami co najmniej drugiego roku.

Studia za granicą muszą być adekwatne z punktu widzenia kierunku studiów i rozwoju osobistego oraz być elementem programu studiów realizowanego przez studenta.

Aby student mógł studiować za granicą, jego uczelnia macierzysta musi podpisać umowę międzyinstytucjonalną z uczelnią przyjmującą.

Obydwie uczelnie muszą posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (jeśli mają siedzibę w krajach uczestniczących w programie). Uczelnie z krajów partnerskich zobowiązują się przestrzegać zasad zapisanych w karcie, podpisując umowy międzyinstytucjonalne.

Uznawanie kwalifikacji uniwersyteckich

Przed wyjazdem za granicę:

 1. Ty, uczelnia wysyłająca i uczelnia przyjmująca musicie podpisać porozumienie o programie zajęć, które gwarantuje przejrzyste i skuteczne opracowanie programu wymiany zagranicznej i ustala, w jaki sposób uznany zostanie program zajęć zrealizowany za granicą. Dokument ten określa prawa i obowiązki wszystkich stron.
 2. Otrzymasz kartę studenta programu Erasmus+, która określa Twoje prawa i obowiązki podczas pobytu za granicą.

Po powrocie z zagranicy:

 1. Przyjmująca uczelnia wyższa musi przekazać Tobie oraz uczelni wysyłającej wykaz zaliczeń potwierdzający, że ustalony program zajęć został zrealizowany, i zawierający uzyskane wyniki.

 2. Twoja uczelnia macierzysta musi uznać punkty zaliczeniowe (za pomocą europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów w szkolnictwie wyższym (ECTS) lub równoważnego systemu), tak jak zostało to ustalone w porozumieniu o programie zajęć zawartym przed wyjazdem, i uwzględnić je bez żadnych dodatkowych warunków w programie zajęć wymaganym do ukończenia studiów.

 3. Jeśli Twoja uczelnia wysyłająca ma siedzibę w kraju uczestniczącym w programie, Twoje studia za granicą powinny zostać również zarejestrowane w suplemencie do dyplomu.

Więcej informacji znajdziesz w Wytycznych dotyczących korzystania z porozumienia o programie zajęć na studiach.

Wsparcie finansowe

Możesz uzyskać dofinansowanie z programu Erasmus+ na koszty podróży i utrzymania. Wysokość takiego dofinansowania może być różna w zależności od różnicy poziomu kosztów utrzymania w Twoim kraju ojczystym i w kraju, do którego wyjeżdżasz, liczby studentów ubiegających się o dofinansowanie, odległości dzielącej obydwa kraje oraz dostępności innych form pomocy finansowej.

Jeśli obydwa kraje są krajami uczestniczącymi w programie, dowiedz się w agencji krajowej lub na swojej uczelni, jakie stawki obowiązują. Program oferuje dodatkowe wsparcie dla studentów wyjeżdżających na staż, studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz studentów z najbardziej oddalonych krajów uczestniczących lub regionów.

Wysokość dofinansowania i stawki ryczałtowe stosowane przy wymianach między krajami uczestniczącymi w programie a krajami partnerskimi są publikowane w Przewodniku po programie Erasmus+.

Zarówno studenci otrzymujący dofinansowanie, jak i studenci nieotrzymujący go muszą podpisać umowę finansową określającą czas trwania pobytu, wysokość dofinansowania oraz inne prawa i obowiązki.  

Jeśli wyjeżdżasz do kraju uczestniczącego w programie, instytucja wysyłająca podpisuje Twoją umowę o udzielenie dotacji i odpowiada za dokonanie wszystkich płatności.

Jeśli wyjeżdżasz z kraju uczestniczącego w programie do kraju partnerskiego lub na odwrót, umowę finansową podpisuje instytucja z kraju uczestniczącego w programie. Instytucja wysyłająca i instytucja przyjmująca wspólnie zadecydują o tym, która z nich dokona płatności.

Jako student Erasmusa+ będziesz zwolniony z opłat za naukę, rejestrację, egzaminy oraz dostęp do laboratoriów i bibliotek na uczelni przyjmującej. Możliwe, że za ubezpieczenie lub członkostwo w związkach studenckich będziesz musiał wnieść niewielkie opłaty.

Możesz kwalifikować się do uzyskania dodatkowego dofinansowania od swojej uczelni, od władz państwowych lub z innych źródeł. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach European Funding Guide i Study Portals.

Możesz również kwalifikować się do ubiegania się o stypendium na wspólne studia magisterskie albo o gwarantowany przez UE kredyt dla studentów studiów magisterskich (dostępny w przypadku maksymalnie dwuletniego programu studiów policencjackich).

Jak się zgłosić

Można to zrobić za pośrednictwem biura współpracy międzynarodowej lub biura programu Erasmus+ na swojej uczelni.

Selekcja studentów do udziału w programie powinna przebiegać w uczciwy i przejrzysty sposób.

Uregulowania dotyczące studentów dotkniętych niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną bądź chorobami

Studenci dotknięci niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną bądź chorobą mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie po tym, jak zostaną wyselekcjonowani do udziału w programie.

Więcej informacji

Dowiedz się, jakie prawa przysługują studentom i stażystom podczas pobytu za granicą.

Przed skontaktowaniem się z biurem programu na swojej uczelni, krajową agencją programu Erasmus+ w kraju uczestniczącym lub biurem krajowym w kraju partnerskim (o ile istnieje) zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Stowarzyszenie studentów i absolwentów Erasmus+ (ESAA) to dynamiczne forum, które oferuje studentom i absolwentom możliwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, rozwoju zawodowego i wymiany międzykulturowej.

Doktoranci mogą ubiegać się również o dofinansowanie ze środków unijnych na prowadzenie badań za granicą w ramach programu działań „Maria Skłodowska-Curie”.

Quick explainer

Obywatele Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji mogą skorzystać z większości możliwości oferowanych w ramach programu, ponieważ kraje te, choć nie są członkami UE, są stowarzyszone z programem Erasmus+.

Dla osób z innych krajów spoza UE istnieją pewne możliwości, na przykład wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus lub międzynarodowe wymiany studentów i pracowników (jeżeli dany uniwersytet bierze udział w programie), a także programy wymiany młodzieży.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Oferta dla wnioskodawców spoza UE. Możliwości różnią się w zależności od konkretnego działania.

Program Erasmus+ obejmuje dwa rodzaje krajów.

Państwa członkowskie UE i państwa trzecie stowarzyszone z programem

Te kraje mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich działaniach programu Erasmus+. Są to wszystkie kraje UE, kraje członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), kraje kandydujące do UE i inne kraje. Wcześniej nazywano je „krajami objętymi programem”.

Państwa trzecie niestowarzyszone z programem

Te kraje mogą uczestniczyć w niektórych działaniach programu Erasmus+. Są to kraje z całego świata. Wcześniej nazywano je „krajami partnerskimi”.

Pełny wykaz krajów kwalifikujących się do udziału w programie

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Duration

Your long-term study period abroad can last a minimum of 2 months (or 1 academic term or trimester) and a maximum of 12 months. Students can also do a blended mobility, combining a virtual period with a physical short or long-term mobility. The short-term physical presence abroad as part of blended mobility lasts a minimum of 5 days and a maximum of 30 days.

You can benefit of an exchange abroad with Erasmus+ multiple times, either as a student or as a trainee, but your total time abroad (study abroad periods included) may not exceed 12 months within one cycle of study.

"Cycle" refers to the level of study as defined by the European Qualifications Framework (EQF):

 • First cycle (Bachelor or equivalent) EQF – 5/6
 • Second cycle (Master or equivalent) EQF 7
 • Third cycle (Doctoral or equivalent) EQF 8

For "one-cycle" courses such as medicine or architecture, you can go abroad with Erasmus+ for as long as 24 months.

Conditions

To study abroad with Erasmus+, you must be registered in a higher education institution and enrolled in studies leading to a recognised degree or tertiary-level qualification. For students in the first cycle, you need to be at least in the second year of your studies.

Your period of study abroad must be relevant for your degree-related learning and personal development needs, and be part of the study programme that you are following.

Your home institution and the receiving institution must have an inter-institutional agreement between them for you to study there with Erasmus+.

Both institutions must also hold the Erasmus Charter for Higher Education (if they are in Programme countries). Institutions from Partner countries commit to the principles of the Charter when signing the inter-institutional agreements.

Academic recognition

Before the study abroad period:

 1. You, your sending and receiving higher education institutions must sign a Learning Agreement for Studies to ensure a transparent and efficient preparation of the exchange abroad, as well as to agree on how activities successfully completed abroad will be recognised. This document sets out rights and responsibilities of the various parties
 2. You will receive the Erasmus+ Student Charter, explaining your rights and obligations with respect to your period of study abroad

After the study abroad period:

 1. The receiving higher education institution must provide you and your sending institution with a transcript of records confirming that the agreed programme has been completed and acknowledge the results

 2. Your higher education institution must recognise the credits (using ECTS credits or an equivalent system) as agreed in the Learning Agreement before the mobility and count them towards your degree, without any further requirements

 3. If your higher education institution is in a Programme country, your mobility period should also be recorded in the Diploma Supplement

Follow the link to read more on the Guidelines on how to use the Learning Agreement for Studies.

Financial support

You may receive an Erasmus+ grant as a contribution to your travel and subsistence costs. This may vary according to differences in living costs between your country and the destination country, the number of students applying for a grant, the distance between countries and the availability of other grants.

If you are moving between Programme countries, check with your National Agency and your sending higher education institution for applicable rates. There is also extra support for students going on a traineeship, students from disadvantaged backgrounds or from outermost Programme countries or regions.

Grant levels and fixed rates for exchanges between Programme and Partner countries are published in the Erasmus+ Programme Guide.

Students in receipt of an Erasmus+ grant or an Erasmus+-zero-grant will sign a grant agreement specifying the duration of the mobility, the amount of the grant and other rights and obligations.  

If you are mobile within Programme countries, your sending institution will sign your grant agreement and it will be responsible for making all payments.

If you are moving between Programme and Partner countries, the Programme country institution will sign the grant agreement. Your sending and receiving institutions will decide which one will make your payments.

As an Erasmus+ student, you are exempted from fees for tuition, registration, examinations, and charges for access to laboratories or libraries at the receiving institution. Small fees for insurance or student union membership may still apply.

You may be eligible for additional grants from your institution, government or other sources. Check the European Funding Guide or the Study Portals.

You may also be eligible to apply for a scholarship for a Joint Master programme, or an EU-guaranteed student loan. These loans are made available by financial intermediaries participating in the European Investment Fund-run Skills & Education Guarantee Pilot.

How to apply

You can apply through the international or Erasmus+ office of your higher education institution.

You should be selected by your sending higher education institution in a fair and transparent way.

Arrangements for students with physical, mental or health-related conditions

Students with physical, mental or health-related conditions may apply for additional funding after they have been selected for a mobility period.

Find out more